1963 WAS HET JAAR VAN DE „GROTE GEBOUWEN" 30,000 oliebollen in één msk Meeste zakgeld in arbeidersmilieu Station kwam gereed Ziekenhuis begonnen Sporthal gepland Actie van Hervormde Gemeente Geen winst voor maar de dames verliezen aars- vuur Terugblik, in SCHIEDAM In aanbouw ,,'t Wordt traditie!" Gecombineerde viering van jaarwisseling KERKDIENSTEN met nieuwjaar Uitbouw Keth'el Lichtpunten De sport Verschraling Arisendienst op nieuwjaarsdag Burgerlijke Stand ZAALHANDBAL Wilton-heren halen winst In Energiehal: Schoolbasketball 1700 deelnemers Onderzoek op zes scholen wees uit Op 2 januari bij de 's Qravelandseweg SCHIEDAM Koeriersters A-XAsA ^üil dinsdag 31 december 1963 - pag" 5. ^1 (Van een onzer redacteuren). SCHIEDAM, 31 december. „Dit is het jaar van de grote gebou wen", heeft burgemeester mr. J. W. Peek verklaard toen hy op 5 de cember de eerste paal sloeg voor het grote kantoorgebouw, dat door de HA V-Bank wordt neergezet aan de Lange Nieuws traaf en waarin het nieuwe Postkantoor een plaatst zal krfjgcn. Inderdaad hebben in het nu bijna achter ons liggende jaar 1963 de „grote gebouwen" wel bij zonder in de aandacht gestaan in Sehiedam. Hetzy dat ze gereed ge komen zijn, hetzy dat een aanvang is gemaakt met de bouw of dat de plannen op stapel zijn gezet. In de reeks is het nieuwe stationsgebouw, dat op 2 juli offfcleel in gebruik is ge nomen. wel het belangrijkste; immers, hierdoor heeft Schiedam ten „nieuw ge licht" gekregen voor die talrijke passagiers die met de trein in Schiedam aankomen. Ook het Stationsplein, hoewel nog niet geheel voltooid, heeit gestalte gekregen en Is inderdaad geworden tot het belangrijkste plein in onze stad— totdat het Stadhuis plein gereed zal z^jn! Belangrijk is ook dat kort daarna een begin gemaakt is met het hoge kanto ren-complex annex ondergrondse garage van de Esso en Gemeenschappelijk Ei gendom in combinatie, dat het plein aan de westzijde afsluit, waardoor tevens de aanbouw van de Brandersbrug over de Schie en ook de afwerking van de Hor- vathweg mogelijk is gemaakt Dit jaar is verder gereed gekomen, de gereformeerde Magnolia Dei-kerk in Nieuwland, waar al zo lang op gewacht is; alleen het daarbij gebouwde Jeugd centrum laat nog even op zich wachten. Vermeld mag waarlijk ook wel dat de serie in systeembouw uitgevoerde: scho len in Nieuwland afgewerkt is, waarvan echter het gebouw van de Willem de Zwijger-ulo II aan de Spieringshoek eerst over enkele maanden opgeleverd 2al worden. Ook de grote verbouwing en uitbreïdine van de algemene Technische School is vrijwel voltooid. Dat kan nog niet worden gezegd van het gebouw van de ft.-K, Technische School, niet ver daarvan aan de Burg. Honnerlage Gre- telaan gelegen, ook al is het einde in het verschiet. Van de waterkant at gezien kreeg de Maasboulevard een „opgeruimder" uiterlijk door het gereedkomen van de twee zeer hoge ster-flats, al blijft het wat tobben met de daarnaast gelegen plaat-flats. SCHIEDAM, dinsdag. Het ls vorig jaar in het klein begonnen, toen de Vrouwengroep van dc Party van de Ar beid, die steeds jaarwissellngsbyeenkom- slen houdt voor de damesleden, voor het eerst de mannclyke leden van de PvdA er bij haalden. Dit jaar zijn er dan weer bijgekomen de leden van het NIVON, de muziekvereniging Crescendo en de zang vereniging Excelsior. „Wy zullen hier een jaarlijkse traditie van maken," be loofde ir. C', Boerman, voorzitter van de PvdA-afdellng. Daar zitten inderdaad goede mogelijk heden in» want de belangstelling voor deze jaarwisselingsbijeenkomst, gister avond in het Volksgebouw gehouden, was byzonder groot. Tot de laatste plaats bezet was in dit geval een te zwakke uitdrukking, want er moesten heel wat stoelen bijgezet worden. En de tempe ratuur in de zoal steeg tot grote hoogte. - De uitbreiding van deze „familie kring". want alle vijf deelnemende ver enigingen stoelen* op hetzelfde verle den, bracht een verruiming van het pro gramma met zich mee. Zo hebben de zangers en zangeressen van Excelsior de avond geopend .met het zingen van een vijftal liederen onder leiding van diri gent Leo Smit, waaronder ook het door Eduard Fijpse getoonzette gedicht „Vre de"' van Adema van Seheltema. En Cres cendo kreeg het laatste wo-ord met een optreden aan het slot. De heer A. Pfeifer heeft fragmenten voorgelezen uit het boek „De nacht der Girondijnen", van j. Fresser, het aan grijpende en navrante verhaal van de Jodentransporten iti kamp Westerbork. Aviva Semadar Het hoogtepunt was echter het optre den van de jonge Israëlische zangeres Aviva Semadar, die, zichzelf óp de gi taar begeleidend, een breed repertoire van volksliederen ten gehore bracht Zij begon met Psalm 23 „Mijn Heer Is mijn' herder", maar dan als synagogelled ge bracht, wat, met haar Indringende stem en hartstochtelijk gebracht, toch wel heel anders klonk dan we van de christelijke liturgie gewend zijn, Daarna nog veel moderne Israëlische, maar ook Chassidische en oude jïddische liederen, die altijd weer aanspreken. Dank zij een verblijf in Portugal kon. zij ook de fado's en de Spaanse fandango's brengen, terwijl zij ook bleek te kimmen jodelen. Persoonlijk konden wij haar ei gen Israëlische liederen nog het best waarderen, ook al liggen die niet het makkelijkst- in het gehoor. Mevrouw Si- ma Colcher zorgde voor een verklaring van de inhoud, Ned. herv. gem. Oudjaarsdiensten: Gro te kerk: 19.30 u. ds. A. Hoffman. Bethel- kerk: 19.30 u. ds. H. W. Hemmes. Opstan- dingskerk: 19,30 u. ds. D. J. Spaling. Vre- deskerk; 19.30 u. ds. C. v, d. Steen. Nïeuw- jaarsdiensten. Grote kerk: 10.30 u. ds. A. Hoffman. Dr. Kohnstammschool (Lorentz- Plein) 10,30 u. ds. J. G. Jansen. Bethel- kerk: 10.30 u. ds. H. W. Hemmes. Opstan- dingskerk: 10.30 u. ar. L.J. Cazemier. Vredeskerk: 10.30 u. ds. C. v. d. Steen. Evang. Lutherse kerk. Oudjaarsavond 19.30 u. ds. S. G. v. d. Haagen. Ned. prot. bond. Westvest 92. Oudjaars avond 19.30 u. ds. A. D. Klaassen. Oud. kath, kerk. Dam 28. Nieuwjaars- dienst 10.30 u. H. Mis. apotheekdiensten Apotheek Kembrandt, Rembrandtlaan 5» v. BIOSCOPEN i' Passage. Oudjaarsavond 7 uur en. Nieuw jaarsdag 2, 4.15, 7 en 9.15 uur; „Alle- man"., Monopole. Oudjaarsavond Lu. en Nieuw- jaarsdag 7 en 9,15 uur: „De machts strijd tussen Achilles en- Hector Nieuwjaarsmatinees 2 en 4.15 uur. dsehoen" „De ijzeren handscht Maar nu de vele „grote gebouwen" die ln aanbouw zyn gekomen. Hier Is het belangrijkste project het gemeente ziekenhuis. Sinds de oorlog Is daar al over gepeinsd en gedokterd, maar ein delijk Is er ook daadwerkelijk een begin mee gemaakt. Het wordt tijd ook, want wat het ziekenhuis aan outillage biedt Is niet zo best meer. Prikkelend !s wel dat de Dr. No Jet-stichting, wat uitbrei ding betreft, de gemeente een neus lengte voor Is geweest. Ook is een begin gemaakt,, behalve met het reeds in de aanhef genoemde kantoren-complex van de HAV-Bank (waarbij ook het plan opdook om een zeer hoog pand neer te zetten op de plaats van het huidige postkantoor), de katholieke kerk aan de Mgr. Nólenslaan en het bejaardencentrum „Frangois Ha- versehmidt" van de Ned. Protestanten Bond aan de Willem de Zwijgerlaan. Om even bij de bejaarden te blijven. Humanitas heeft nu dc plannen op tafel gelegd voor een eigen centrum, al is de aanvang van de bouw nog niet direct te zien. Evenmin overigens van het her vormde bejaarden-centrum dat in de Ke- thelse wijk Groenoord is gedacht Zo zyn we by de uitbouw van Kethei gekomen, W3ar de woningen als padde stoelen uit de grond schieten, rond de oude kent (met een winkelcentrum van Van der Kraan), maar vooral in de wijk Groenoord, dat al aardig gestalte begint te krygen, al moet het eerste flatblok nog bewoond worden. Voorlopig nog wel een sterk geïsoleerde wijk overigens, gelegen temidden van de vlakten van opgespoten zand. Dat brengt weer de tragedfe van het opspuiten in herinne ring, doch daar ls al zoveel naars over gezegd en geschreven, dat we het maar by de vermelding willen laten.' Bij al deze nieuwbouw mag geme moreerd worden het feit dat eindelijk aan de stedebouwkundïge R. H. Fled- derus opdracht is gegeven om het ln de raad al zo lang aangevraagde ba sisplan voor de sfcadssanering te ver vaardigen. Voor een duidelijker lijn in afbraak en opbouw. Maar ook mag herinnerd worden aan e strenge en langdurige winter, die niet alleen de woningbouw ernstig heeft ge stagneerd en aanleiding is geweest tot vele klachten in het complex Dura- Coignet, maar ook het stadsbeeld zo lange tijd heeft beheerst. De ellende van gladde wegen en gesprongen water- en gasleidingen ligt ons nog scherp in het geheugen. heeft een Studiedag gehouden om zich enlgingen zullen blü rijn als het zover te beraden op de nieuwe wegen die in geslagen kunnen en moeten worden en is nu al tot een besluit gekomen. We hopen dat er iets goeds van komt. Er z|jn echter ook wel lichtpunten. Ons Stedeiyk Museum biyki zich ook onder leiding van de nieuwe directeur de heer J. Paalman te kunnen handha ven als het belangrijkste plaatselijke centrum voor cultuur. Over de belang stelling was niet te klagen, en belang rijk is ook dat eindelijk d« goedkeu ringen zyn afgekomen voor de grote restauratie van het gebouw. Daarnaast hebben verschillende ver enigingen succes geboekt. De geref. to neelvereniging „Geron" presteerde het in dG landelijke toneelwedstrijden om het Landjuweel een officieuze derde plaats te bereiken en mag nu Nederland gaan vertegenwoordigen in Vlaanderen, Het harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" staat nog steeds aan de landelijke top voorwat betreft de amateurgezelschappen en ook het mannenkoor Orpheus kan terugzien op mooie concerten en een ge slaagd tournee naar Duitsland. Ook voor het sportleven In ome stad was 1963' geen onverdienstelijk jaar, al vallen er seen grote sportprestaties te vermelden. Belangrijker immers dan het leveren van topprestaties ls, dat de be langstelling groot Is en biytt, met een steeds wassen van de actieve beoefening, Het mooie Sportpark Harga heeft nu ongeveer wel de voltooiing bereikt, waar bij vooral dc eigen activiteit van de verenigingen, wat het bouwen van de eigen accommodaties betreft, zeer is op gevallen. Een kleine teleurstelling is,-dat de wielerbaan nog steeds niet gereed is, al zal het niet zo gek lang meer du ren. In Thurlède zijn eveneens velden gereed gekomen. Een hoofdstuk apart ïs de veelbespro ken Sporthal. Na Jaren van uitsluitend praten en. (vage) plannen maken. Is er nu Jets definitiefs uit de bus gekomen, dat goede hoop geeft dat binnenkort van het woord naar de daad kan worden overgestapt. Vooral de binnensport-ver- Maar dft jaar van de grote gebouwen heeft op de andere terreinen van het gemeentelijke leven" niet zo bijzonder veel nieuws gebracht. Op het culturele vlak was de opheffing van de Schledam se Kunstkring (of/Icïeel niet, maar prak tisch wel) een klap, die hard aankwam. Een teken van een steeds verdergaande daling van de belangstelling voor het culturele leven ln onze stad. De vrij willige opheffing van de Katholieke FUm-aclIe om samen te gaan met de Filmkring Hgt toch wel op een ander vlak. Er rijn meer verenigingen over leden. maar dat Is zo zacht en kalm ge beurd, by een algemene bloedarmoede, het niet eens Is opgevallen. aar de Schiedams® Gemeenschap, eveneens sukkelende door de dalende belangstelling, ïs zich. gaan verweren, SCHIEDAM, dinsdag In spoedgeval len zijn met Oud- en Nieuwjaar de vol gende artsen te raadplegen: J. van Buren Buys B3llotsir.gcl 72. tel. 155050; A. Q. C Klomp, Juliana van Stolborgstraal 3. tel G9952 en G. Pet. Tuinkan 38. tel. 66859 Op 31 december en 1 januari is geopend apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5, terwijl vrijdagnacht geopend is r.potheek 't Gouden Hert, St. Liduinastraat 58. ONDERTROUWD: A. H. Bloem. 25 jr en S. Muijsson, 22 jr; H. J. Lijbers, 21 jr. en C. M. J. Stap, 19 jr. GEHUWD: C. Steffen. 39 jr. en W. C. Moogendoorn. 21 jr: A. W. M. Odé. 22 jr en M. P Ligth.irl Schenk, 23 jr; W. Tim mer. 28 jr. cn J, M. van Dijkc, 24 jr; F. D. van der Knaap, 25 jr. en D. C. Bernard. 16 jr; C. T. Snakenborg, 27 Jr. en C. C. Mak, 24 jr; D. U. van den Berg. 2! jr. en M. Zwamborn. 18 jr: A. de Borst, 23 jr. en W. G. Montè. 22 jr: T. P. Groeneveld, 25 jr. en F. C. Nootenboom, 22 jr. De tafeltennissers in de Beurs kunnen binnen afzienbare tijd van het „hellende vlak" worden afgeholpen. Dus ook bij de sport is 1963 het „jaar van de grote gebouwen." geworden. Over de gemeentelijke diensten, die ons ook in 1963 weer vaderlijk ver zorgden, valt niet zo heel veelte re leveren. Bij de technische bedrijven heeft men in de afgelopen winter spannende dagen gekend om ons te blijven voorzien van gas. licht en wa ter. Het lukte niet altijd en overal, doch daar kunnen de GTB'ers niets aan doen. Daar heeft men nu een nieu we gashouder gekregen en men gaat zich nu beraden op de problemen, bij de levering van het stadgas. SCHIEDAM, dinsdag, „Het gaat fyn zo en blijven de hele nacht wel door gaan." Dc heer J. TVetter zet een enorme teil met een grijs-witte substantie waarin zwarte stippen drijven voor onze voeten neer. Maar we durven niet achteruit te stappen, want daar slaat weer een grote pan met walmende olie pruttelend te wachten tot de gewenste voor-verhlttings- temperaluur van 150 graden is bereikt, „pit is nu al de vierde teil die ik laat aanrukken en ik denk er nog wel een 45 nodig te hebben. Ik heb lu elk geval maar veertien balen bloem In gereedheid ge bracht." De oliebollen-actie van dc Hervormde Gemeente Schiedam wordt wél groots aangepakt. Dat moet ook wel als men zo'n dertigduizend goud-bruine boller, mét krenten op tijd wil afleveren. De heer Wetter Is modelmaker van z'n vak. maar van oliebollen bakken weet hij al les af. Hij doet al een jaar of tien mee aan de acties en nu heelt hij de leiding in dc „bakkurij". Niet dat hij zelf bakt, o nee, daar heeft hij echt geen tijd vt.or Hij moet zorgen dat alles loopt, dat alles goed „getimed" is en dat is veel moei lijker. Zorgen dat er steeds beslag gereed ligt, rijkelijk van krenten voorzien. Zorgen dat er olie op temperatuur voor handen is (hij loopt mei twee metalen termometers in z'n 2ak!). maar ook zorgen dat het be slag en de olie bij de baksters komen. derd worden?" Doch de heer C. H. Schwagerman, die de gasleidingen heeft gelegd voor dit „oliebollen-festijn'*, maakt zich daar geen zorgen over. Dat komt wel voor elkaar. "Wie ook vergenoegd rondliep in het lot ollebollenfabrlek veranderde bedrijf van de heer D. Baron, dat was ds. J. G. Jan sen. „Hel gaat goed, hè?" vond hy. Want de opbrengst van de actie is bestemd voor het hervormde kerkelijk centrum, dat In zyn wijk, In Schledam-Oost, zal moeten verrijzen! E oliebolleitbakkery in een parage. 1 •t-f Zes- 'tri dertig gloeiende pannen j zorgen voor 30.000 oliebollen. U y N SCHIEDAM, dinsdag Ook in de tweede mlcrokorfbalronde Is Succes niet tot winst kunnen kume.ii. Ii» de eerste wedstrijd met als tegenstander DKV is nog een alleszins redeiykc prestatie gele verd. De Dubbeldammers wonnen slechts met 21, maar in de tweede wedstrijd tegen De Raven kwamen onze stadgeno ten er verdedigend en aanvallend niet aan te pas. Met veelal verre scholen troffen dc Ha genaars niet minder dan achtmaal do roos, waar Succes niets tegenover kon stellen. Schiedam 2 trad in gewijzigde samen stelling san cn daardoor kon deze ploeg niet verder komen dan een, 10 overwin ning op De Spartaan 2 en een 2—1 neder laag tegen HPV 2. Vooral het laatste viel wat tegen al mogen de prestaties tot dus ver best gezien worden. De jeugdploeg van Succes verloor van het tweede jeugd- team van Sperwers met 3—0 en speeldo tegen de jeugdploeg van Vlnardingen met 2—2 gelijk. Bakkerij 'mand vol oliebollen. SCHIEDAM, dinsdag Voor de tweedevan 115 en toen was het de beurt aan de Rotterdammers. Het einde kwam met een verdiende 13—8 overwinning. helft van de zaalhandbal-competitie kwa men van de Schledamse teams alleen de dames en heren van Wilton Ftjenoord zondagavond in de Rotterdamse Energie hal aan bod. De dames verloren van Schutters dat met vier punten voorsprong ongeslagen aan de kop van de ranglijst staat. Wilton daarentegen boekte vorige week de eer ste winst tegen Athene. Onze stadgenoten moesten zondagavond weer een. reserve opnemen wegens een blessure van P. Post-v, Zessen. Toch hebben de Rotter damse dames nog alle moeite gehad, om déze overwinning veilig te stellen. "Wel het eerste offensief voor Schutters en daar kwamen in dé eerste minuten al 2 doelpunten uit, In de tweede helft verzette Wilton zich hevig, met weinig succes overigens. Keiharde schoten van Eea Zonneveld troffen paal en lat. De ver dediging sloot goed en voorkwam verder onheil. In de 14e en 15e minuut kreeg Wilton eten strafworp tegen, maar de voor tref felijk in vorm zijnde keepster Yvonne van Driel wist beide schoten schitterend te stoppen. In de laatste fases van de strijd werden er nog twee Rotterdamse treffers bijgevoegd en zo kwam Schutters, overi gens verdiend, aan een 40,overwinning, Bij de heren trad Wilton, wat zenuw achtig, aan tegen de Meeuwen uit Rot terdam. Daar koploper Animo 's middags een nederlaag had gelalen tegen Quïntus, zou met winst Wilton alleen aan de lei ding komen. De overwinning werd in de eerste minuten ingeleid en is de gehele wedstrijd niet meer in gevaar geweest.' .- Na drie minuten bad de voortreffelijk spelende Ben Geerlings de score op 2-D gebracht. Louw Boer, Piet van Dijk en Frans Kuiper zorgden er voor dat het 5—0 werd. Voor rust kwam Meeuwen even goed* terug en met 2 treffers werd het 5-^-2. Kort voor rust stopte doelman Aad Kalkhoven een penalty, waarvoor hij het talrijke publiek een ovatie jn ont vangst mocht nemen. Twee minuten na rust 6—2 en hef werd zelfs 7—2 dóorHuib Lugt Door 2 treffers waarvan de laatste uit evn strafworp werd het 7—4. Ben Geerlings zorgde voor 8—4 eveneens uit 'n strafworp. De Meeuwen ploeg speel de te onsamenhangend en goede tecu he spelers hadden de Rotterdam»» niet. Henk.Overbeul kwam"tot een sta De stand aan de kop is: 'Wilton Animo AHC Quintus 10 uit 6 9 uit 6 8 uft 6 7 uit 6 (Var sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Ongeveer 1700 Jongens cn meisjes uit Rotterdam en omge ving hebben gisteren en vandaag deelgeno men aan het schoolbasketballtoernooi, dat door de Raad voor de Lichamelijke Opvoe ding in de Energiehal werd gehouden. De organisatoren hadden het besluit moeten ne men om zestig van de 270 ingeschreven ploegen al te voeren, omdat het programma voor de zeven beschikbare velden al over laden was. Poule 1: 1 Mathenesser h.b.s., 2 Montessori- lyceum; poule 2; 2 Nic. Witsenschool. 2 Eer ste Chr, Techn. School; poule 3: 1 KKBS Schiedam. 2 Europoort-ulo; poule 4: 1 Ak- 5: 1 RHBS poule 6; 1 Europoort-ulo, 2 BlommesteJn; poule 7: 3 Math. h.b.s.. 2 RHBS Oud-Beijeriand; poulo 8: 1 Nic. "witsenschool. 2 De Faucould ulo: poule 0: 1 Ulo Oud-Beijeriand, 2 Roosevelt- ulo. Meisjes 23—15 jaar: 'Poule 1: 1 Europoort ulo. 2 Ulo Charlaïs; poule 2: f Lobstein ulo, 2 Marnix Gymn.; poule 3: '1 RHBS Oud- Beijeriand. 2 Blommestein ulo; poule 4: 3 Drakestoin ulo. 2 Ulo CharJois; poule 5: 3 Drakestein ulo, 2 School v. detailhandel Zuid; poule 6: 1 RHBS Oud-Beijeriand, 2 Joh. Caivljn Lyceum. jongens 36 jaar en ouder: Poule 1: 3 RÏSBS, 2 Gem. Kweekschool; poule 2: 1 Charlols Lyc„ 2 Gem. Kweekschool; poule 3: niommesteijn ulo, 2 U1d Spijkenisse; poule Lobstein ulo, 2 Roosevelt ulo; poule 5: Oud-Beijeriand, 2 Eiommesteijn Oio; 1 Blomi 4; l La 1 Ulo I i Ulo. De bakkerij is gevestigd in een carage van de firma D. Baron aan de Lange Kerkstraat. Op lange schragen-tafcls staan 36 gasbranders en up elke brander een gro*.e pan gloeiende olie. Achter elke twee pannen, één bakster. "Want het zijn wel hoofdzakelijk de dames die hiermee in de weer zijn, zo te zien in leeftijd variërend van zestien tot zestig jaar. Maar met daar tussen toch ook een enkele man. Eén van de heren, een groot huishoud- schort voorgebonden, zagen we met een vaardige, van routine-getuigende zwaai, scherp bruine bollen uit de olie vis sen. „Vaker gedaan?" „O ja, ik doe elk jaar weer mee!" Zo doende. Niet alleen dc garage, maar Fcileljjk Is een goed deel van het bedrijfspand van de fa. Baron ingeschakeld in de actie. Van dc bakkerjj worden de"bollen In grote staaldraadmanden vervoerd naar een open loodsje, waar de bolien op grauw papier kunnen uitlekken en afkoelen. Dan naar een ander vertrek, de pakkerij, waar het baksel ln papieren zakjes wordt gestopt. Steeds zeven in één zakje, «net de ver koopwaarde van één gulden. Die zakjes worden dan weer in houten kistjes ge daan zoals die op de groenteveilingen worden gebruikt. De stapel kisten' groeit, tot er een vracht per bestelauto wordt af gevoerd naar het nabij gelegen wyk- lokaal, van waaruil vanmorgen de bollen zijn gedistribueerd. Maar in het kantoor van het bouwbe drijf zat weer nvej. Baron bij de telefoon om bestellingen te noteren en een keu kentje daar achter is het domein van me vrouw Baron. Honderden kopjes koffie maakt ze daar klaar om de werkers te laven en le stimuleren tussen hun vettige werk door, „Die blijft wel vierentwintig uur op de been," voorspelt de heer "Wetter, die overigens datzelfde ook wel zal pres teren. De hele nacht Het was de bedoeling, dat in ploegen werd gewerkt van telkens vier uur, maar velen hebben het er voor over om de ge hele nacht te werken, tot vanmorgen niet zo erg vroege toe. En daarna mag de hele boel dan nog eens schoongemaakt wor den. Er waren echter vrijwilligers genoeg, in totaal zeventig personen. Vanmorgen om half negen is een nieu we ploeg in actie gekomen: de bezorgers. Deze zorgen er voor dat de oliebollen ook bij de bestellers worden afgeleverd. Hoeveel oliebollen? „Er zyn er 19 000 besteld," vertelde ons de heer W. van der Gaag, die de administratie van de- bestel lingen bijhoudt, vannacht om half twaalf. „Maar we rekenen er op dat er op Oude jaarsdag nog zo'n 7.000 by komen. Dat is elk jaar het geval. Totaal dus 26.000 tot 28.000 oliebollen." Dat zal dan'iets meer zijn dan vorig jaar, toen 25.000 bollen werden afgenomen. 't Groeit Er is overigens elk jaar een. groei ln de actie, die tien jaar geleden met-vijf duizend bollen is gestart. Maar de heer "Wetter kijkt alweer naar volgend jaar. .Meneer Schwagerman, wat gebeurt er nu als het aardgas wordt ingevoerd? Moeten onze branders dan niet veran- (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. Enkele jonge onderwijzers en onder wijzeressen hebben in opdracht van de Rotterdamse gemeentekweek school een onderzoek ingesteld naar het zakgeld van de leerlingen van de hoogste klas van zes lagere scholen. Men koos een typische elite-schooi in Den Haag, een opleidingsschool in Voorbuig (niet zeer verschillende milieus), een dito school in Blijdorp, een zelfde school in Kralingen, een typische volksschool in Rotterdam-Zuid en. een typische volksschool in Viaordingcn. Het bleek dat het gemiddelde zakgeld van de jongens en meisjes (11,12 jaar oud) respectievelijk 76 en 67 cent per week bedraagt. 93,5 procent van de kinderen krijgt zakgeld, 6,5 pro cent niet. De resultaten van dit onderzoek' staan te lezen in het blad van het rayon Rot terdam van de vereniging Vólksonder- wijs. De onderwijzers en onderwijzeressen kregen gegevens over in totaal 245 leer lingen, van wie 120 jongens en 125 meis- SCHIEDAM, dinsdag Het tot traditie geworden Nieuwjaarsvuur, zijnde de cen trale verbranding van oude kerstbomen In Schiedam, zal op donderdag 2 januari wederom plaats hebben, doch dan op eer ander terrein, namelijk aan de 's Grave- ïandseweg, tassen de Proveniers brug cn de Burg. van Haarenlaan in. De oude plaats, dc Zandvlakte in het Sterrebos, ligt niet erg centraal en de belangstelling van de jeugd, wonende In het Singelkwar- tïer, het centrum en vooral Nïeuwland was dalende. Vandaar de verplaatsing. Het Clubhuis St. Joris Doele heeft zich met de organisatie belast en de Sehie- damse Gemeenschap verleent de mede werking, Om het aanbrengen van fle oude kerstbomen aantrekkelijk te ma ken wordt voor elke boom meteen.5 cent uitbetaald; er wordt dus niet meer met lootjes gewerkt. Inlevering kan geschie den alleen op donderdag 2 januari van 's morgens 9 uur af op het terrein aan de 's Gxavelandseweg, En. om 7 uur 's avonds wordt de brand erin gestoken, redereen is welkom.v- De Schledamse jeugdraad heeft te ken nen gegeven de organisatie van de ver branding niet op zich te kunnen hemen; deze is daarom overgenomen door het Clubhuis St. Joris Doele, waarvan de vo rige leider, de heer Karei Scholten immers ook de initiatiefnemer is geweest.- Men heeft gemeend eéii traditie te moeten handhaven, maar ook wil men voorko men (voor zover dat mogelijk is)dat er overal in de stad „fikkies" werden-ge stookt. Of dat de oude bomen gewoon op straat worden geworpen:.Plaats daar om de bomten niet vóór donderdag buiten de deur, is .het verzoek. Dat zal cn de Reinigingsdienst èn de Brandweer veel werk besparen. jes. "Vergeleken bij de jor.gens, zo leest men in het blad, worden de meisjes on miskenbaar benadeeld, want de eersten krijgen dus 78 cent .en de laatstcn 67 cent, maar hier staat tegenover, dat de meisjes als groep meer krijgen dan de jongens. Nemen we het gemiddelde als norm, dan is 60.8 proeent van do meis jes „onderbetaald" er. strijkt 39,2 procent een „zwart looa" op. Wat de jongens betreft, gelden deze percentages: 62.5 en 37,5. Verder leverde het onderzoek het feit dat de kinderen, die niets ontvan gen (16) en de kinderen die aan de ryksdaatdertop zitten (vanaf f 2 gere kend 14), vrijwel uitsluitend uit arbei dersmilieus afkomstig zyn. „Hogere" va ders, aldus lezen wc. blijken te beschik ken over een liefer ontwikkeld gevoel voor dc middelmaat, arbeiders blUken meer ten prooi aan „extremistische nei gingen". Arbeiderskinderen besteden hun zak geld meer dan de andoren aan snoep goed, maar daarnaast hebben zij ook een. grotere spaarhast dan de kinderen uit beter gesitueerde kringen. Eenander verschri: dc eerste categorie spaart als regel uit gewoonte, de tweede heeft een bepaalde aankoop voor ogen. T."- Tot slot het gemiddelde van -de ver schillende scholen. Haagse elite-school: j. 51, m. 45; Voorburgse.opleidmgsschool' (gevarieerd milieu);- j, 88, m. 67; oplei- dingsschool in Blïjdorp: j.61, m. 55; opleidingsschool Kralingen: j. 60, m. 69; v volksschool R'dam-Zuid: j. 98, m.:. 82;: volksschool'Vlaardingen: j. 98, m. 56. v;: Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle- soorten films. Foto ;K; van' s Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106. ieL i 3 67 20. In één dag gereed. Eerst bij. Coja kijken.-Was machines v.a. 90.—. 15-30 korting. Ook merkmachines. Showroom Coja, Lange Ha ven 128, telefoon 63341. p-f c

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1963 | | pagina 1