Doorbraken" naar vrede Rijden en roken! wordt duurder HET ROTTERDAMSCH PAROOL JOHNSON IN ACTIE amn in tel op Kremlin- receptie Rika Hopper overleden voor BUSRAMP IN EGYPTE Minder bezoek aan pier Theo Eerdmans kreeg rotje in de mond Rooskleurige visie van de Gaulle Vijf Britten van dorst omgekomen in Australië In Nederland autopark bijna 20 pet. groter "Geen woorden' maar daden"- boodschap aan Russische l ders AMERIKAANSE PRESIDENT HEEFT GROTE PLANNEN Oud-premier in gesprek met Chroesjtsjetu Gebaar Afrikanen „Hoge97 zang voor eenjarige Om het vriespunt Zwolsman koopt een drukkerij in Rotterdam Vrijstelling dienst voor zeshonderd bouwvakkers Hoogste doel „Vooruitgang'' Stijgende prijzen MINISTER WIL DAT HOGERE PRIJZEN NIET LATER DAN 1 APRIL INGAAN Gezondheid Cosa Nostra-Ieider Joseph Magiiocco in V.S. overleden 1 Gespreid front Parijs denkt niet aan uitlevering van Argoud Openbaringen van Mandy Oswald betrokken bij aanslag op Walker Premier Nehroe naar Afrika Atoomkoppen van V.S, naar Canada 24e JAARGANG No. 1 Lange Haven 103, Schiedam Telefoon OIO 6 72 70—0 65 05, na 17.30 uur 13 54 30 Postgironummer 398644 Lankier: Amsterdamsehe Bank te «otterdam DE DONDERDAG 2 JANUARI 1964:; ONAFHANKELIJK DAGBLAD UITGAVE N.V DE NIEUWE PERS HOOFDREDACTEUR: Mr. H. W. SANDBERG DIRECTIE: W. VAN NORDEN. B. DE VRIES Losse nummers 13 d Abonnement 73 ct pen oi t 930 per (Van onze correspondent) MOSKOU, donderdag. De voormalige Russische premier Ni- kolaj Boelganin, die in 1958 zijn steun aan de anti-partijgroep van Móiótow en Mal enk ow met het verlies van zyn hoge ambt heeft moeten betalen, heeft een specta culaire Tentrec gemaakt in de Moskouse beau monde. Op het galafeest, dat ter gelegenheid van oudejaarsavond in bet Kremlin werd gegeven, bevonden zich in het schitterend gezelschap van hoge partijfunctionaris sen. ministers, ambassadeurs, generaals ballerina's, kunstenaars, geleerden en schrijvers, dit jaar ook Boclganin en zijn echtgenote. Het echtpaar werd door Cbroesjtsjew met bijzondere voorkomendheid behan deld. Tijdens het diner zaten de Boel gr.- nins aan eon tafel naast die van het par tijpresidium. en gedurende het daarop volgende bal onder een twintig meter hnge kerstboom, zaten het echtpaar Chrocsjtsjew en de Boelganins bijna een uur :n opgewekt gesprok bijeen. Ervaren waarnemers geloven niet, dat dit nadrukkelijk gunstbetoon aan zijn oude vriend Koeltranin. belangrijke po litieke gevolgen zal hebben. Boclganin bezat ook in de dagen van zijn groothcic, toen hij samen me) Chrocsjtsjew als het koppel B. en C. do were id rondtrok, geen groot eigen g«- wicht. Voorshands is men geneigd in de we derverschijning van Boelgunin niet meer te 2ien dan oen sociale rehabilitatie, pen gebaar waarmee Cbroesjtsjew nog eens het verschil :n klimaat tussen zijn bewind en dat van zijn voorganger Stalin heeft willen onderstrepen. Op deze zelfde avond is ook Michail Soeslnw. die aan oen leverkwaal lijdt, voor het eerst sinds manndon weer In «et openbaar verschenen. Hij zag cr bieek en betrokken uit. Ern van de twaalf dronken, die Cbroesjtsjew op deze avond uitbracht, had betrekking op de Afrikaanse Naties. Cbroesjtsjew mnaktc van de gelegen- "Cid gebruik uiting te geven aan zijn ontevredenheid over dc recente demon straties van Afrikaanse studenten in Mos- kou. Hij onthulde, dat hij persoonlijke instructies had ccgevcn acn ccn optocht naar hej Rede Plein niets in de weg te leggen. ..Wij hebben grote kalmte betoond." zo zei hij, „maar het zal niet weer gebeu ren. Zij zijn bier met beurzen en worden ffoed behandeld. Als het hun hier niet bevalt, kunnen zij hun paspoorten krij gen." PRESIDENT Johnson voert 'n groep „Happy birthday"- zangers aan ter ere van df. ver jaardag van generaal David Shoup rechts )f bevelhebber van het marinekorps. Links ge neraal Taylorhoofd van de ge nerale staven. DE BÏLT VERWACHT: ,H tot vrijdagavond; g Overwegend droog weer met op vele plaatsen neve! of mist cn g slechts verspreid voorkomende op- ff klaringen. Zwakke lot matige wind g tussen zuid en zuidoost. Tempera- g tuur om het vriespunt, JS nniiH HiiinijUtnj i:V;i:mn i»i;g^|i n|irpn| nniptnnuróan^iUlBfa^aflJiaü: l kil W CAIRO, donderdag (Reuter). In een buitenwijk van dc Egypti sche hoofdstad Cairo zijn gister morgen vierendertig mensen om 'l leven gekomen toen een autobus op een overweg werd gegrepen door een trein. Achtendertig men sen liepen zware verwondingen op. De bus werd onder de wielen van de trein verpletterd. Men moest de wagons opvijzelen om de slachtoffers uit de wrak stukken te kunnen halen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Zwolsman heeft de drukkerij N.V. Van Waesbergc, Hoogewerf en Ri chards in de Banierstraat te Rot terdam overgenomen. Dezer dagen is er, naar we van de zijde van dc directie van de drukkerij verne men, overeenstemming met de EMS (Exploitatie Maatschappij Schcveningen) bereikt. De N.V. Van Waesberge verricht regel matig werkzaamheden voor de gemeente Rotterdam, o.a. het drukken van de voor stellen van het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad. In zijn „geen woorden maar daden" boodschap aan de Sovjetleiders zegt Johnson dat volk cn regering van de VS zich dc. versteviging van de vrede als "het hóógste ïfoél voor 1964 hebben gesteld. De vorderingen die op het gebied van wetenschap, techniek en landbouw wor den gemaakt, zijn nutteloos als wü «iet kunnen leren in vrede samen te leven, aldus de president in zijn nieuwjaars boodschap. De tijd om alleen maar over vrede te praten is volgens hem voorbij; 1934 moet een jaar van daden worden. DEN HAAG, donderdag (ANP) De minister van Defensie, de heer P. J. S. de Jong, heeft aan nog eens zeshonderd dienstplichtige bouw vakarbeiders vrijstel ling van militaire dienst verleend in ver band met het grote belang van de nieuw bouw van woningen. In oktober 1B63 was reeds bepaald dat maximaal 1800 bouwvakarbeiders van dc lichting 1865 niet in militaire dienst be hoeften te gaan. De nu te verlenen vrij stellingen komen bij dit aantal van 180G. Bouwvakarbeiders die reeds in dienst zijn voor eerste oefening komen niet voor deze vrijstelling in aanmerking. DEN HAAG. donderdag (ANP) De Scheveningse pier heeft vorig jaar 340.000 bezoekers minder gehad dan in 1962: het waren er 1.324.000, waardoor het totaal aantal bezoekers sinds de pier in mei 1961 open ging op vijf en een kwart mil joen is gekomen. De Exploitatie Maat schappij Scheveningen wijt de teruggang aan de slechte zomer. Premier Chraesjlsjew en president Brezjnéw hebben Johnson ter gelegen heid van de jaarwisseling een boodschap doen toekomen, waarin zij zeggen dat het oude jaar een „aanzienlijke vooruitgang" heeft gebracht in de richting van een op lossing van internationale problemen en de ontwikkeling van de betrekkingen tussen dc Sowjet-TJaïe en de VS. Zij spreken de hoop uit dat 1964 „ver dere successen" op deze gebieden zal brengen. ROTTERDAM, donderdag. Theo Eerdmans is in dc oudejaars nacht het slachtoffer geworden van een ontploffend rotje. Het stukje vuurwerk kwam in zij» mond en beschadigde de binnen wand van de wang. De populaire quizmaster vierde met zijn kinderen oudejaar bij zijn moeder, mevrouw A. Eerdmans-Verkaik, die in de Bilderdijkstraat te Rotterdam woont. Na de jaarwisseling ging het gezel schap naar buiten, waar vuurwerk werd afgestoken. Een stukje vuurwerk vloog door de lucht en de heer Eerdmans hield plotseling de handen voor z'n gezicht. Het bleek dat een rotje in zijn mond was rechtgekomen én daar was ontploft. Een arts uit dezelfde straat heeft de wond gehecht. In de nacht kreeg de heer Eerdmans echter koorts en een „enorm dikke wang". De volgende ochtend achtte de arts opneming in het Dijkzigtzieken- huis noodzakelijk. De heer Eerdmans spreekt zeer moei lijk. Vanochtend was zijn toestand vrij redd ijk. AMSTERDAM, donderdag (ANP). In haar woning aan de Henri Polaklaan in Amsterdam is gistermorgen om elf uur op 86- jarïgc leeftijd overleden de ac trice Rika Hopper. Op eerste kerstdag kreeg zij eert hart aanval en sindsdien was zij buiten be wustzijn en nam zij geen voedsel tot zich. De doktoren, die haar in mei en juni jl. in de nieuwe Van Foreestkliniek voor hartklachten observeerden, zagen ditmaal in ziekenhuisopname van de grande dame van het Nederlandse to neel geen heil meer. Het stoffelijk overschot van Rika Hopper wordt op maandag 6 januari 24.00 tor aarde besteld op de Ooster- beg raaf plaats in Amsterdam. Aan do uitvaart gaat van twaalf uur tot half een een défilé vooraf in de Stadsschouwburg, waar een chapelle ardente wordt ingericht. Vanaf vandaag ligt het stoffelijk over schot van Rika Hopper opgebaard in de rouwkamer aan dc P.C. Hooftstraat 183. (Van onze correspondent) PARIJS, donderdag. Presi dent De Gaulle heeft voor radio en televisie een oudejaarstoespraak ehouden, die zoals men verwach ten kon, van grote tevredenheid getuigde over liet afgelopen jaar. Nooit was Frankrijk zo hard voor uit gegaan" riep de president uit. Voor zijn tegenstanders had hij slechts wat spottende opmerkingen over. Van de drie taken die Frankrijk naar zijn mening in het komende jaar wachten, viel vooral op het scheppen van een Euro pese unie. die zo spoedig mogelijk tussen da Zes van de gemeenschappelijke markt een regelmatige en georganiseerde samen werking moet brengen op het gebied van de politiek, de defensie en de cultuur. Het is een toespeling op het plan Fouchet Cal- tani, dat een jaar geleden op de tegen stand van het Bcneluxblok is ontspoord, maar dat generaal de Gatille blijkbaar niet loslaat Niet alle Fransen onderschrijven de op timistische kijk van de generaal, die naar hun mening meer heeft van de openings rede van een verkiezingscampagne dan van een objectieve balans. Veel is inderdaad in Frankrijk beter ge worden, maar niet alles daarvan is de vrucht van de Gaullistische activiteit. En niet overal zijn die activiteiten geslaagd. Op het ogenblik dat generaal de Ga uilc- het succes aankondigt van het financiële stabilisatieplan, deelt het officiële statis tische bureau mee, dat de prijzen in Frankrijk in 1963 met 6.1 procent 2ijn ge stegen. JOHNSON CITY (Texas), donderdag (Refter, A.P.) De president van de Verenigde Staten, Lyndon B. Johnson, is voornemens in 1964 in het kader van een „niet-verslappend vredesoffensief" te gaan zoeken naar nieuwe „doorbraken naar de vrede. Dit wordt vernomen in de omgeving van de president, die de jaarwisseling heeft doorgebracht op zijn ranch in Texas. De plannen van de Amerikaanse president werden bekend nadat de Sowjet-leidcrs in een nieuwjaarsboodschap telegrafisch hadden laten weten dat 1964 een jaar van maatregelen voor en niet van gesprekken over de vrede behoorde te worden. Volgens inlichtingen die uit de onmid dellijke omgeving van Johnson komen, is de president van mening dat Oost en West nog steeds op de rand van ccn kernoorlog balanceren eri dat er dringend stappen moeten worden genomen om aan (leze situatie een einde te maken. John son vindt dat dit niet kan wachten tot de presidentsverkiezingen die dit jaar in de VS worden gehouden. Johnson, aldus zijn omgeving, wil tij dens zijn vredesoffensief de militaire paraatheid van de VS handhaven en zelfs opvoeren. Daarmee zou hij degenen in het westelijke kamp, die bevreesd zijn dal Amerika door de communistische tactiek zou worden „ingepalmd", te kennen wil len geven dat Amerika na vijftien jaar „koude oorlog" zich terdege bewust is van het communistische gevaar. Het zou echter van warhoofdigheïd ge tuigen, zo meent Johnson, uit vrees voor de communistische tactiek niet naar be houd van dc vrede te streven. VAN SPIONAGE VOOR DE V.S. BESCHULDIGD SOFIA, donderdag (Reuter, AP). Een voormalige Bulgaarse diplomaat, Iwan Asen Georgijew, is dinsdag op beschuldiging van spionage voot de Verenigde Sla- ten in Sofia ter dood veroordeeld. Het vonnis zal met de kogel wor den voltrokken. Na een proces van vijf dagen bevond het 'uit zeven leden bestaande Bulgaarse hooggerechtshof Georgijew schuldig aan het verzamelen van gegevens en bet doorgeven hiervan aan agenten van de Amerikaanse geheime dienst in de V.S„ Frankrijk, Zwitserland en Bulgarije. Georgijew is ondermeer lid geweest van de Bulgaarse vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Het hof was van me ning dat de verdachte zyn werk bij de VN1, alleen had aanvaard met het oog- merk zijn land te benadelen, De 56-jarige Georgijew zou in totaal 200 duizend dollar hebben ontvangen voor zij n diénsten aan de. Amerikanen. Door het proces en de betoging die vorige week vrijdag door ongeveer drieduizend Bulgaren werd gehouden voor de Ame rikaanse legatie in Sofia zijn de be trekkingen tussen de V.S. .en Bulgarije thans enigszins gespannen, (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG, donderdag. De minister van Financiën, prof, dr-H„ a J. Wittevecn, heeft aan de Tweede Kamer voorgesteld: de omzetbelasting op sigaretten tijdelijk van 5 op 7 procent 4e brengen. Voor deze stijging en een verhoging van de winstmarges gaan de prezen met 25 procent omhoog. Het bijzonder invoerrecht op benzine van 24,75 tot 28,—te.ve*», hogen. Per liter stygt de prijs 3,75 cent. - 7 .Yvc&iYtA' Voor niet-benzine-auto's een dienovereenkomstige verhoging van de motorrijtuigenbelasting. De minister vraagt de Kamer enige spoed met de behandeling van het inge diende wetsontwerp te betrachten. Hij wenst dat de voorgestelde maatregelen, die met elkaar 210 miljoen opleveren voor de schatkist, niet later dan 1 april 1964 In werking zullen treden. Zij zjjn bedoeld om een stijging van dc bestedingen te voorkomen en zouden een jaar geldig blij- ADELAIDE donderdag (Reu ter). Een uit vijf leden be staand Brits inimigrantenge- zin is van ontbering omgeko men in een dor en verlaten gebied in zuidelijk Australië. De stoffelijke resten van 't gezin (man. vrouw en drie jongens in de leeftijd van tien tot negentien jaar) zijn van uit vliegtuigen waargeno men. De immigranten werden reeds geruime tijd vermist. De man en de vrouw en de twee jongste zoons waren met een auto een woest en rotsachtig gebied in getrokken dat de naam „Dode- mansheuvals" draagt. De oudste zoon zou zijn ouders cn broertjes tegemoet komen. Zijn stoffelijk overschot werd waargenomen op een kilometer van de plaats waar de vier andere omgekomen leden van het gezin werden aangetroffen onder een boom. Het laatste spoor dat men van het gezin had gevonden, was hun achtergelaten auto. op dc voorruit stond geschreven; „Geen benzine. Hebben water, voor twee dagen. Gaan in zuidelijke richting". De betrokken streek is zeer heet. In een omtrek van honderden km is geen water. Vermoedelijk zijn de mensen van dorst omgekomen. De minister schrijft in zijn toelichting, dat de betrekkelijk geringe verhoging van de omzetbelasting op sigaretten mede in verband moet worden gezien met de her ziening van de winstmarges van de han del, die ook met ingang van 1 april ver hoogd zullen worden. Het indexcijfer voor de kosten van het levensonderhoud zal door de verhoging van de sigarettenprljs met ongeveer een half procent stijgen. De minister schrijft verder in zijn toelichting, dat het hier niet een voor het eerste levensonderhoud noodzakelijk artikel betreft en zelfs „een voor de gezondheid schadelijk artikel". De verhoging van de benzine- en auto- belasting heeft tot gevolg dat de benzine prijs met 3,75 cent per liter zal stijgen. Het prijs-indexcijfer zal met ongeveer 0,1 procent worden verhoogd. De minister wijst er op dat een benzine-belasting van f 28 per 100 liter in vergelijking met an dere Europese landen nog betrekki laag is. kelijk NEW YORK, donderdag (AJ.) De 56- jarige Joseph Magiiocco een leider van de Amerikaanse onderwereldorga nisatie Cosa Nostra is op oudejaars dag hegraven na een rouwmis, die werd bijgewoond door ongeveer vijftig per sonen. De Newyorkse politie zegt pas afgelopen maandag de dood van de onderwereld- figuur te hebben vernomen; Hij over leed zaterdag j.L aan een hartaanval. In een getuigenis voor een senaatscom missie noemde de voormalige gangster Joe Valachi Magiiocco een van de: elf leiders van de „families" van Cosa Nos tra die over heel Amerika verspreid zijn. Hij zou de leiding hebben gehad van bendes in Brooklyn en Long Island (New York), Ten aanzien van de aard van de voorge stelde maatregelen merkt prof. Wïtteveen op, dat zü in de eerste plaats een snel werkend deflatoir effect te weeg brengen cn het voordeel hebben op een zeer ge spreid front uit te werken. Het structurele beleid, van de regering blijft er op gericht de verzwaring van de belastingdruk door de progressie te neu traliseren en zo mogelijk zelfs te geraken tot enige vermindering van de belasting druk. In dit kader passen uiteraard geen belastingverhogingen, maai de huidige conjunctuur noodzaakt de regering over te gaan tot een belastingverhoging. Prof. Wïtteveen herinnert er aan, dat in het verleden ook weieens tot belasting verhoging is overgegaan op conjuncture le gronden, terwijl belastingverlaging wen selijk werd geacht Uiteraard moeten deze afwijkingen van het structurele beleid van tijdelijke aard zijn. Na verloop van tijd dient weer te worden teruggekeerd tot een in het structurele beleid passend pa troon. De hogere omzetbelasting op sigaretten zal naar schatting ongeveer 45 miljoen op brengen. Met de totale prijsverhoging van sigaretten zal f 180 miljoen zijn gemoeid. Daarvan komt, omdat de tabaksaccijns ook meeprofiteert van de prijsverhoging, f 135 miljoen terecht in de schatkist en f 45 miljoen bij de sigarettenhandeL De verhoging van do benzineprijs zal de overheid f 45 miljoen opbrengen. PARIJS, donderdag. Vandaag verga dert het Franse kabinet o.a. over het Duitse verzoek om uitlevering van ex- OAS leider kolonel Argoud. De Franse regering is over dat verzoek ontstemd; ze acht het onhoffelijk en ziel er een speideprlk in ran de kant van kanselier Erliard. 7i jjANDY Rice Davies toont LY1 „haar" rapport op 'noude- jaarspartijtje in haar woning. Onder de kop „Namen, m mijn leven" draagt de voorpagina van dit uitdagende geschrift de portretten van prinses Mar gar ret, lord Denning, Bob Hope, Douglas Fairbanks, e.v.a; Het staat wel vast dat de Franse rege ring uitlevering zal weigeren. Ze heeft daarvoor twee argumenten. Juridisch gesproken acht ze het verzoek niet ontvankelijk, aangezien Argoud in Duitsland onder een valse naam ge leefd heeft. Hij kan dus slechts onder die naam opgevraagd worden, maar aangezien iemand van die naam niet bestaat, kan hij dan weer niet uitge ver d worden. Politiek gesproken acht men het weinig overtuigend dat Argoud een beroep doet op mensenrechten, grondwettelijke rechten die hij zelf met voeten getre den heeft en anderen gedwongen heeft te schenden. DALLAS, donderdag (Reuter). Lee Oswald, de vermoed el yke moorden aar van president Kennedy, is betrokken ge weest bü de aanslag op de Amerikaanse generaal Walker op 30 april van dit jaar. Dit heeft Oswalds echtgenote, de In de Sowjet-tJnie geboren Marina Oswald, be vestigd. Zij zei dat Lee Oswald haar -een brief je had geschreven met in het Russisch geschreven instructies voor het geval hij werd gearresteerd. Het briefje was ge schreven op de dag van de aanslag. DEN HAAG, donderdag (ANP) Het aantal personenauto's in ons land was op 1 augustus 19G3 gestegen tot 866.500, dat is een toename van 19 procent ver geleken met augustus 1962, aldus blijkt nit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal bedrijfsauto's steeg met 85 procent tot 204.000. Motorfietsen en scooters liepen met 4 pet tot 159,000 fcS'V rug. In totaal reden op 1 augustus 1963 in Nederland 1.230.000 motorrijtuigen. NEW-DELHI, donderdag (Reuter) Premier Nehroe van India zal dit jaar naar Afrika gaan om te pogen de vriendschappelijke betrekkingen met de pas onafhankelijk geworden Afri kaanse landen te verstevigen. Aangenomen wordt dat de huidige reis door Afrika van premier Tsjóu,en- Lal van Communistisch China van in vloed geweest is op Nehroes besluit. Volgens waarnemers zal Nehroe hét In dische standpunt naar voren bréngen in het geschil tussen India en China. Hij hoopt de steun te krijgen van .diverse Afrikaanse landen in dit conflict, j-. YfYr Van regeringszijde in New-Delhiis meegedeeld dat India plannen heeft'voor een program ter uitbreiding Van de sa menwerking op technisch en economisch gebied met de Afrikaanse landen.'India' wil,verder leraren, technici, landbouw- kundigen en artsen zenden naar die Afri kaanse landen, die om hulp vragen... - NORTH BAY, donderdag (AP) De Verenigde Staten hebben voor de eo: maai atoomkoppen geleverd aan onder de omstreden overeenkomst, die de afgelopen zomer is goedgekeurd de liberale regering van premier I Pearson. Het waren atoomkoppen luchtdoelraketten van het type Canada beeft ook toestemming voor de opslag van atoomkoppen Amerikaanse onderscheppingsvliegtuit op bases in Newfoundland cn Labrador Er zullen ook atoomkoppen gaan naar een Canadese legereenheid in West-Duits land die met Honest John raketten is uit-' gerust De V.S. - - - - over de wapens

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1