„Nieuwjaars-vuur" trok drommen jonge kijkers m s V Zestienhonderd oude kerstbomen verbrand A. v. Minnen nam afscheid DEKLERK&ZN Auto reed in water ES SS ast Aeaaa 's Girtas;t»5tataai sa* 't Bleek een zeer gunstige plaats Toch gered AGENDA Zaalhandbal- programma Heren interlock i ÏÏKiiïSf SStSST&SÏE'SSïSï'i l "-f* ,ÏUalveT.2i!?teias,v"!rd*e< Wie heeft iets verloren Burgerlijke Stand TAXI^ EUROTAX 69 4 60 Huisvrouwen in januari PARTIJENVERKOOP 80 I38.a® 89.a 22.80 Instemming voor krediet ziekenhuis Enkele haltes van lijn 43 opgeheven Klaverjassen voor het gebrekkige kind SCHIEDAM +Mk<& Mmxrs... DE JAGER Een toverwoord de wasautomaat DE JAGER DE JAGER KOMT U BOVEN DE LOONGRENS? DE JAGER LEEUWEN OP DE KOEMARKT ■den e entcgel» Jverhan* |ele gc- ;r Van staal ■ubilan* f en gt' 301* ïra) hden IlB vrijdag 3 januari 1964 - pag. '-Sj (Advertentie I M Jonge en aanstaande Moeders, die een extraatje over willen houden in deze dure tijd en toch voor hun kleine de beste luiers willen hebben, worden morgen In onze baby-afdeling verwacht. Want dan beginnen wij met de verkoop van een grote partij hagelwitte oogjesluiers, gemaakt van zuivere, zachte katoen {zonder pap) die normaal voor 1.08 (en dat is dan nog goedkoop) verkocht worden. Goed vocht opnemend® luiers, die net elk wasmiddel en normaal uitgekookt kunnen worden, koopt U nu voor nog gëén zestig cent. SCHIEDAM, vrijdag. Het was weer een pracht van een Nleuwjaarsvuur dat gisteravond heelt gebrand aan de 's-Graveland^weg, bü de kruising met de Burg. van Haarenlaan. Ruim zestienhonderd oude kerstbomen, onttakeld en van een I groot deel jran de naalden beroofd, hebben er brandstof voor geleverd, wat belang rijk meer is dan vorig jaar. toen er dertienhonderd bomen zün verstookt. Ook de belangstelling was aanmerkelijk groter dan vorig jaar. zodat gezegd kan worden dat dit Nleuwjaarsvuur weer een succes is geworden. l Zo te oordelen is het een goed idee geweest om de jaarlijkse kerstboomver- branding met meer op de traditionele 1 plaats, de zandvlakte in het Sterrebos, te houden, maar om de „trek van dc bevolking" te volgen naar Nieuwland en een meer centrale plaats te kiezen voor het nieuwjnarsvuur. Het was een grap- pig gezicht om dc Nieuwlandce jeugd te zien uitlopen. Al ver Voor zeven uurj i trokken grote drommen kinderen en hun begeleiders over de anders zo stille I 1 Nteuwlandse straten. Maar ook van het I centrum en de Singel wijk zijn ze ge- J j komen, de kleine en grote pyromaantjes. i zich verlustigend op een mooie „fik". Er waren meerdere duizenden toekij- 1 kers en -kijkertjes, zodat het een druk-1 te van belang was op de 's-Graveland- j seweg en het motorverkcer tot voorzich- i tighcid gemaand moest worden. Opval- lend was wel dat er nu meer jongere5 i kinderen waren cn minder op lolletjes j beluste teenagers. t Met de bekende ijzeren afzetting? hekken werd het publiek op een velli- ge afstand gehouden van het vuur. Maar het kan ook zün dat die hekken «laar waren neergezet om te voorko men dat de lieve jeugd In de vele sloten cn greppels terecht kwam, die j dit toekomstige bouwterrein doorwie- j den. Ook was de „voorstelling" wat „kaal", zo zonder verdere attracties. Er was wei een muziekje, maar dit was niet luid genoeg cn het gebruikelijke muziekkorps voor de .muzikale omlijsting" ontbrak ditmaal. Dit komt omdat de tijd van voorbereiding te kort is geweest. De Schiedamse Jeugdraad, die het nienwjaarsvuur in de paar laatste jaren heeft georganiseerd, heeft het ditmaal laten afweten. En rijkelijk laat gewaar schuwd dat het zover zou komen. Aan het Initiatief van de heer G. Rens, ge meentelijk ambtenaar voor Jeugdzaken, en de beer Henrion Verpoorten, hoofd leider van het clubhuis St. Joris Doele, Es het te danken dat de traditie van het nieuwjaars vuur gehandhaafd kon blijven. En dat de zestienhonderd kerst bomen niet op straat zijn verbrand! Doch veel tijd was er met meer om voorbereidingen te treffen. Het plan om in verschillende plaatsen in de stad „verzamelpunten" te vormen voor dc oude kerstbomen kon niet meer worden uitgewerkt. Anders zouden er zeker nog meer bomen bijeen gebracht zijn. Nu zijn de bomen in ontvangst ge nomen op de plaats van de verbran ding. Afgezien dan van de stapel bo men die toch nog naar het oude ter rein in het Sterrebos zijn gebracht; een oude gewoonte verander je met licht. Aan de 's-Gravelandseweg was een. keet van de gemeente geplaatst ter beschutting van de organisatoren en van de „betaalmeester", die aan elke jongen die met een boom kwam aan dragen een stuiver uitbetaalde. Er kwa men nogal wat jongetjes en zo kon de stanel lekker groeien. Tot „boofdstoker" Henrion Verpoorten er tegen zeven uur de brand instak, tot voldoening van al die kinderen die al koude voeten begonnen te krijgen van het staan op de drassige bodem. De bo men brandden lekker en in een half uur was het feest voorbij. Nu rijst meteen de vaag: waar zal volgend jaar dit nleuwjaarsvuur worden gehouden? Het terrein aan de 's-Grave- Iandseweg ligt er gunstig centraal, maar de greppels, kullen en zandhopen wijzen er al op dat hier binnenkort gebouwd zal worden en dan zal er geen plaatsje meer zyn voor nieuwjaars- en andere vreugdevuren. Waar dan welf Wij hoeven U toch niets meer te vertellen over de grote voor delen van Bel O Fast over hemden, die druk geadver teerd in prijzen tot 16 gulden toe, voldoende bekend zijn. Wassen zoals U zelf verkiest... met de hand of In de machine- Bel O Fast overhemden van popel ine» dat zich zelf strijkt in de was. Van deze voortreffelijke hem den, met alle goede eigenschap pen die U van Bel O Fast kunt verwachten, hebben wij morgen een speciale aanbieding voor minder dan de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zachte katoenen, hagel witte luiers, per stuk voor Giéi» Ml. of thrift. b«r Zaterdagmorgen om 9 uur be- ginc de verkoop van deze Bel O Fast overhemden, hagelwit in de maten 36 t/m 42, voor cel. of schrift, heit. Esperanto-agenilo SCHIEDAM, vrijdag Je la novjartago m ne kunvenos, tamen renkontos unu la ahan je la 8a de januaro 1964 ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Dum tiu renkouto ni ne bezonos temon, car ciu certe havos novajon. apotheekdiensten Apotheek Rembrandt. Rembrandüaan 5. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: .Alleman". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De muske tier van de zee". DIVERSEN De Rank, 8 uur: Kerkebouwactie KetheL SCHIEDAM, vrijdag. Voor de zaal- handballers wordt het weer een druk weekend. Zaterdagavond zijn er al wed strijden en van dc Schiedamse vereni gingen komen de beren van. DWS en UVG In het veld. Zondag spelen de da mes en heren van Wilton Fjjenoord. als mede dc dames van DWS cn UVG. Morgen beginnen wij met de verkoop van lang, warm onder goed voor onze mannen, die weten hoe koud het "s winters kan zijn. Lange pantalons met moderne sluiting..., hemden met ronde hals en korte mouwen, gemaakt van een zware kwaliteit inter lock, koopt U nu guldens goed koper dan normaal. Hemden met ronde hals 49*4/1 en korte gjiV mouwen Lange pantalons (Advertentie IM I Voorzitter t. en V. (Van een onzer verslaggevers} VIiAARDINGEN, vrydag Welk een grote nlaals de heer A. van Minnen bij de CJ.V „Liefde en Vrede" In Vlaardingen tnne-.mt, Is woensdagmiddag weer eens bewezen tijdens de Nieuwjaarsfnstuif, die in gebouw „Triangel" werd gehouden en die door een groot aantal CJVers werd bezocht. Niet alleen tijdens de gehouden „Nieuwjaars-receptie" toonde men één en at vriendelijkheid jegens de scheldende voorzitter A. van Minnen, maar vooral bij de daarna gehouden toespraken kwam dufdcJülk vast te staan, dat men de heer v. Minnen met leedwezen ziet vertrekken. Overigens liet de heer v. Minnen zelf uitkomen, dat hij het CJV-werk in Vlaar dingen stellig nog op'do voet zal blijven volgen, hoewel hij bij zijn besluit is ge bleven als voorzitter af te treden. Het was juist daarom, dat hij tijdens deze instuif 2ijn afscheidsrede hield, waarm hij het doel van dit Christelijke jeugdwerk nog maals accentueerde. Hij nep de leden op, om toch vooral actief te zijn in dit werk en. zoveel mogelijk het bestuur bij te staan in haar moeilijke taak. De scheidende voorzitter trok een pa rallel met de elektrische kalenderklok, (die hij bij zijn zilveren CJV-jubileum mocht ontvangen) en zijn huidige aftre- |den. De klok verouderde» vertoonde man kementen en het binnenwerk deugde niet meer. Ze moest worden opgeknapt. „De klok kon worden vervangen, maar uw voorzitter is nog niet vervangen. U moet bovendien niet blijven tobben met een „kneusje" en ik ben. blij, dat de heer Bas Broek voorlopig de leiding van dit jeugd werk op zich wil nemen. Toch hoop ik. dat u binnen afzienbare tijd een nieuwe voorzitter zult krijgen." Een bijzondere verrassing volgde. De heer v. Minnen had enkele dagen geleden bjj een vergadering van de Kamer van Koophandel een gesprek met één der aan wezigen gcliad en prompt overhandigde deze nict-Vlaardinger een bedrag van f 3<100,voor het CJV-jeugdwerk. De heer V. Minnen overhandigde dit bedrag onder convert aan een dolgelukkige Bas Broek. Daarna voerde de heer K. van Vliet het woord en ook hij sprak woorden van dank tot de heer v. Minnen. Intussen stonden enkele tientallen jon- SCHIEDAM, vrijdag Te bevragen aan gelui van L. en V. afd. 16 te popelen, om het hoofdbureau van politie te Schiedam, da-thun MJaaroverz»cnt 1963" ten tonele le gelijks van 8 tot 17 uur, behalve op zaterdag brengen, waaraan mej. A. Moerman en B..b Sm.th veel voorbereWend werk had- handschoen; jongemhoed; pijstic portemon- |den gehad. Via eer televisie-toestel werd nee (ledig); portemonnee (mh nagelgarni-1 in schimmen beeld het programma aa'nge- sleutels; ring met 6 sleutels; 1 paar beren- ;w©rk van 1963 op vrolijke wijze uitge- S handschoenen: kinderschoen (L): 1 paar hc-ibeeld. Soms spottend, soms sarcastisch, 1 renhandschoenen; kinderschoen <R): want: Ij maar het geheel tnag toch bijzonder ge- 1 bruine heren- gjaggd heten, rekening houdend met het feit, dat dit een intieme bijeenkomst Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze heer lijk warme pantalons en hemden, in de maten 6 en 7, voor prijzen beduidend lager dan U de laatste jaren gewend bent. Grin tel. of sehtlft. best. hcrenhandschocnen: handschoen; 1 paar dameshandschoenen, ijzeren vat met verf: hoes voor doosje inh. geld. Te bevragen bij vinders: jongenspet. 3. 'Schipperijs, Van Hogendorostrast 11; muts, i Toering, Mgr. NotemJaan 736, kindcrpantof- le! (Ri, mevr. Kers, J C. van Macckenstraat «O: matrozenmuts, J. van Pelt, J. C van Ma reke nstraat 17; 2 jongensoverhemden, Benzinestation Waldo. Korte Singclslraat, i!s- muts. B. Bnpszuur. Botcrstraat B3; pakje d.i-1 mesklcdmg, B van Eek. Nieuwe Maasstraat 86, heren handschoen met bont (R>; Boot, Vriendschapsiroat 10. 1 pa ai* dameskousen. yt Boons, Doggerstraat 33 A. Rotterdam (tel 753584}; portemonnee met Inh, Van de Knaap, j Overseh'esestraat Ba; aktentas met mh B van Zwol. Da Cc^tastraat 40 A. aktentas met 1 mh.» Som ars. Groenelaan 40, aktentas mei1 mh Kram. Bocrhaaselaan 33: diplomatentas 5 met inh E'man. Murinstraat 34 a (tel 61207); akten les met mh Van Breda. Van der Duyn van Maasdamslraat 33; Soiextas met inh., JD. Vlieger. Bocrhaavcln 109 b: damesportcmon- i nee met mh J. van Roest, Emmastraat 56: rinderportemonnee met inhDen Hartog, Lekstraat 47 b. vulpen. Mouwens Burg. van Haarenlaan 584. vulpen, \V. Nettebreier, Bei- erJanclseairaat 4 a; bril met donker montuur. .7. v d Steen. Pnulus Potterstraat 42, ball- ipoint, Th Schouwenburg, Singel 6; zakmes, R vrfn Eisk Kicvjtslaan 64. Ketliel; schaar, M Vos. Warande 189: ballpoint, Hulppost- kantoor. Mgr Nolenrtaan, ring met sleutels. Zwcjstra Ki'iderkerksestraat 31 a: Iipsslcute! ..Wilco". Beijer, Plein Eendrngt 35 b. kinder- bril, Verluiden, Meeuwensingel, ring met hpssieutcl, Weber, SI Lidumastraat 37, ring met 3 sleutels, Kreuger, Schuttersveld 4: ruig met sleutels. B v. d. Berg, Tielman Oem - 'straat 16: bankbiljet, De Cruyter, tihaal Van 's-Gravesandestraat; damespolshorloge. Kool. Parkweg 98: bankbiljet. C van Eiswijk, Si mon Stevmstraat 2 a; bedelkettinkje. K. Bol, Mackajstraat 50: kettinkje met kruisje. Van de Tas, Geert Remdersstraat 30 c; een bedrag aan muntbiljetten. Bieze. Buys de Beeren- broueklaan 6: damesnngetje, Foncke. Vlaar- dingerdijk 21: heren of jongenshandschoen <K), Kouwenhovcn, Bosboomlaan 6; kmder- handsciiocn (Li, Bijl. Savornin Lohmanlaan 82; kindervvantje. De Meester, Nieuwe Maas straat 100. herenwant. Van Duijn's Ijzerhan del. Jan van Riebeeckwcg: kinderwantje, Hulppostkantoor, Mgr. Nolcnslaan: 1 paar he renhandschoenen, Van Noord wijk, Mgr. Nb- lenslaan J31. 1 paar dameslaaudschoenen, D. 3 Damcn, Mackaystraat 56; want (Noors pa troon} Kok. Nieuwe Damlaan 700; kaart met zegels, Postkantoor, Tuin laan; sierdolkje, P. W'eber, Anth Muysstraat 46 b, etui met boor apparaat. P. Schipper, Van der Duyn van Maasdamstraat 77; 2 boeken. D Gosen.s, Voor- nesestraat 26 a: a ut os iep. Jansen, Bosboom- laan 8 b: 7 schaatsen en plastic regenjas, \V. Cordemans. Van Maanmstraat 58; 1 paar schaatsen. Van Rees, Willem de Zwijgerlaan 16; kinderschaatsje. Van Nieuwenburg, Prof. Kam. Onnesla.m 85, 2 grammofoonplaten, \V P. Rook. Ridderkerksestraat 45 b: kiem voor zaag, A van de Hoeven, Palmstraat S2b; hondje, setter, [reut. H Croenestjjn. Molensingel 5. Kethel. beige tortelduif, Van Nleveld, Nassau laan 69: klein geel hondje. Dierentehuis, Sint Anna Zusterstraat 47. Geboren Kur«jn P.. d. v. R. E. M Kaap cm H. M. W. ïCrauss. Hendrica Ad. v. H Overhaul en G. M. de Raalj; Antoinette M d. v. F. G H. Landsbergen en A. M. A van Veggel. Paulus H.. z. v, F. G. H Landsbergen cn A. >1. A. van Veggel; Yvonne J. M d. v. J. Boon en T. L A. M. Koogje: Lyza. d. v. Tcttelaar cn J. M. Poulus; Yvonne, i, J. Tottelaar en J M. Poulus; Phihp- pus, z. v. A. Klepke en H. P. van Kersen, Wilhelmus J„ z. v. B. T. Molendijk en C. H Bené. Overleden: M. 't Hart, 83 jr: T, M var Slobbe, 77 jr. wed. van J. C. P. Schoenma kers. voor de ledon zelf. (Advertentie i M.» TELEFOON SCHIEDAM, vrijdag De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Schiedam, houdt haar eerste koffieuurtje m het nieuwe jaar op woensdag 8 januari om 30 30 uur in Musis Sacrum. In gebouw Irene wordt op woensdagmiddag 15 janu ari om 2.15 uur een film over Diergaarde BÜjdorp vertoond. De eerste van een se rie rondleidingen in museum Boymans- Van Beun in gen wordt gegeven op woens dag 22 januari om 10.15 uur. (Advertentie l M ONGELOOFLIJK VOORDELIGE 90 Stuks SCHUIMRUBBER MATRASSEN ran bekend merk, beslist eerste keus, 10 cm, hoog. Warmte Isolerend, stofvrij er» hygiënisch. Overtrokken me! zeer exclusieve meerkleurlge damast. Gebortkiurde zijkanten. Deze prims matras sen *èr beneden de weerde! 1 persoons 190 x 80 2 persoons 190 x 1*20 Een fabriakspartr; xulvr- wollen MOQUETTE TAPIJT van Europa's groolst» tapijtfabrfek, Klassetaprjt met hoge, dfchtgeiette pool In zachtblauw, zacht groen en olijfgroen, 100 cm. breed, ongelooflijk voordelig, ig CREDIET SERVICE per meter voor Een beperkte partij" van dit bijzondere tapijt ook op grotere breedten, tot 3A6 cm. eveneens ongekend voordelig. ROTTERDAM: BINNENWEG BEIJERLANDSELAAN Redder duwde zwemmend ivagen naar de kant (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. De automobilist H. J. L. (40) is gis teravond ter hoogte van de Bleek- straat in de Oude Haven gereden. De bestuurder kon dankzij het kordaat optreden van de heer M. H. Berrevoets uit de Van Kïe- beeckstraat worden gered. L. wilde met zija op de Oost-Havenkade geparkeerde auto wegrijden. Hij reed echter het water in. Tot geluk van de bestuurder bleef ds wagen drijven. Gekleed en al sprong de 24-jarige heer Berrevoets de wagen achterna. De red der kon de drijvende wagen, waar de' bestuurder nog in zat, naar de kant duwen. Op de wal stonden omstanders gereed om de heer L .uit de wagen te helpen. Zij konden ook de redder, die veel water binnen kreeg, op het droge trekken. Even later zonk de auto. Die moest met behulp van een takelwagen weer op de kant worden gehesen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag De ge meenteraad keurde gisteravond het voor stel van b. en w., dat een krediet beoogt van 2.675.000,— voor de aanleg van het terrein rond het in aanbouw zijnde zie kenhuis zonder meer goed. V?el werd uit de commissie de wens naar voren ge bracht op het terrein onder andere twee tennisbanen aan te leggen. Men had hier voor begrip. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag - De onder linge afstanden tussen de verschillende haltes van lijn 43 In deze gemeente zün onder de huidige verkeersomstandigheden te klein gebleken. De RET heeft daarom beslaten «le volgende haltes met ingang van 3 januari 1964 op te heffen. Richting Vlaardingen station; Van Ho- I gendorplaan bij de Van Limburg Stirum- j straat, Van Hogendorplaan hij de Mei- doornstraat, Kethelweg bij de Leeuwerik- j straat. Voorstraat bij de Burg. de Bordes- plein; Gedempte Biersloot voorbij de i Rembrandtstraat, Van der Driftstraat bij I het Van Schavendijkplein, Mahlerstraat vóór de Sweelinckstraat, Messchaertplein. plein. Richting Schiedam: Messchaertplein, j Mahlerstraat vóór de Sweelinckstraat, Van Schravendijkplein voorbij de Mark- j graaflaan, Gedempte Biersloot vóór de j Rembrandtstraat, Burg. de Bordesplein vóór de Asterstraat, Kethelweg tussen de Dahliastraat en. de Begoniastraat, Van Hogendorplaan bij de Goudsesingel, Van Hogendorplaan hij de Van Limburg Sti- j rumstraat. Het wegvallen, van de haltes leidt ertoe dat de reisdunr voor het publiek aanmer kelijk wordt verkort. Indien de praktijk zulks noodzakelijk maakt zal nog nader i worden onderzocht of het noodzakelijk is de afstanden tussen de gehandhaafde hal tes door opschuiving te verkleinen. ROTTERDAM, vrijdag. Ten bate van de jubilerende Adriaan-Stïchting orga niseert de bedrijXsklaverjasvereniging van de „Shell" een klaverjasochtend op za terdag 4 januari in het gebouw „*t Slag", Sandelingplein 20 in Rotterdam-Zuid. De aanvang is tien uur. Alle klaverjasser» zijn van harte welkom. (Adoeneruie IJH.» VOOR PSSKUNDIQ A0VICS, Dc DWS-heren spelen tegen de oude rivaal Actief en als zij kans zien volle tiarooRi^K Nfwrz winst te behalen, dan worden zij een ge- duchte kandidaat voor het kampioen-mmmmi h i schap. Actief heeft echter een stevige ffji ff ploeg en wy houden het op een verde ling der punten. De UVG-hercn hebben tegen Snel- wiek 3 kans op volle winst- De groen- witten zullen echter de aanvalstechnïek moeten wijzigen en de aanvallen in teamverband opbouwen. Zondagmiddag komen de DWS-dames het veld tegen Hellas uit Goes, waar van de uitwedstrijd werd gewonnen. Wil len onze stadgenoten niet te ver naar beneden zakken, dan zullen zij «>ok nu moeten winnen. Voor N. Bos en c.s. moet dit toch wel mogelijk zijn. De dames en heren van Wilton Fijcn- oord spelen uit tegen AHC in Den Haag. de vorige ontmoeting verloren de dames met één doelpunt verschil, welk werd gestoord in de laatste seconde van de strijd. Onze stadgenoten zijn dus niet HOOSSTRAAT 91 TEC-.6BB14 - SCHIEDAM f". Erkend Zxekenjonds-leverancter kansloos. Aangezien de rood-witten op één na de onderste plaats bezetten, zal winst hun wat veiliger op de ranglijst plaatsen. De heren van Wilton moeten hun eerste plaats op de ranglijst verde digen. De Hagenaars hebben een constan te ploeg Wilton heeft 10 punten uit 6 wedstrijden en de Hagenaars staan als derde geklasseerd met 6 uit 6. De dames van UVG moeten ook in de tweede strijd tegen r.-k. WIK uit Vlaardingen aan «le volle winst kunnen komen. I VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in. Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe Firato Radio- cn T.V.-collectie op de bovenetage. Broersveld 105 MEER KEUS BETERE PASVORM Ga eens bij kijken. Een mooie collectie reeds v.a, ƒ6.— p. w. Zonder vooruitbetaling. Broersveld 105, Schiedam. SM/HIE w WSDE P\JP Wenst u een goede en voordelige verzekering tegen de koster» van ziekenhuis- en sanatoriumverplegtng, specialistische hulp enz. Vraagt dan vrijblijvend inlichtingen en folder aan DE STICHTING „HET ZILVEREN KRUIS" afdeling Vlaardingen, kantoon Schiedamseweg 10, Vlaardingen, telefoon (01898) 37 03 Deze stichting is een sociale instelling en beoogt geen winst De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuwe verlichting van DE JAGER Wfj garandexen u de grootste collectie van Schiedam en altijd lagere prijzen. Broersveld 10S Het eerste transport Afrikaanse leeuwen zal aan staande zaterdag plm, 3 uur de Koemarkt passeren met bestemming de Schiedamse dierentuin. Prof. Ariens heeft thans een eigen auto aangeschaft (van alle gemakken voorzien) waarvan een SPECIAAL geconstrueerde „kooiwagen" (waarin een compleet wilde leeuwengebergte is aangebracht) Is gekoppeld. Prof. Ariëns zal dit eerste transport wilde «lieren zelf aanvoeren. Tegelijk met de leeuwen bevinden zich ook enkele prilapen in deze „kooiwagen" Daar het dierenpark nog lang niet helemaal klaar is, zullen deze leeuwen voorlopig vertroeteld worden door mevrouw Ariëns, want zij zullen een tijdelijk onderkomen bij haar thuis krijgen. Terwijl de apen alvast door prof. Ariëns zullen worden afgericht, om te leren eten met mes en vork, en indien nodig bij gebrek aan personeel u ook te helpen aan die prettig zittende pasvormschoenen, welke „voor iedereen" verkrijgbaar zijn m Ariëns Schoenenhuis, Broers- vest 54, en waar uw kinderen een originele kermis- leeuwenballon cadeau krijgen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1