MENSENHAAR IS EEN WEELDE-ARTIKEL St. Joris Doele heeft al bijna het verlangde filmtoestel van Bas werd geridderd SCHIEDAM Ds. A. J. Bosman overleden Kaarten-actie goccl verlopen PPSC hield Nieuwjaars receptie Espèranto-agendo 1400 stuivers voor de oude kerstbomen Kerstbomen AGENDA Dependances Jeiigd-voorstelling Rin-Tin-Tin de wolfshond Fietser geslipt In Sportfondsenbad NSKB Zwem RT-I011 eelkapp er John Buchter wedstrijden J. F. Wessel onderscheiden T entebouwers maken brand STADIONDIRECTEUR NAM AFSCHEID ..Al tvas ik St-It it t-h em vifji-rijk tlmt wtofj bleef ik dit doctt99 Holland wil geen pruik Uitlening Gem. Bibliotheek Nieuwlant-cross van voetbalvereniging „De Hollandiaan komt weer Hond veroorzaakt botsing W. Th. v. d. Windt 25 jaar predikant Dinsdagmorgen begint de ver- Scoop van deze dubbelbredc Japon- en rokstoffen van prima kwaliteiten, in veie nieuwe dessins en tinten, door elkaar voor. een ongekend Jage prijs. Gétn tel. of tchrlfl. bett. kaartenactiei Joris Doele i heeft gevoer Het filmtoesi Van dtwee maandag 6 januari 195?. AX FACTOR introduceerde ruim U voelt zich één met het NRT- (Van otue correspondent) MAASSLUIS, maandag Zaterdag avond is te zijnen huize, in de leeftijd van 89 jaar,, te Rijswijk overleden ds.;,A. J. Bosman, emeritus-predikant van de Ned. Herv. Kerk te Maassluis. Op 23 mei 2026 deed ds. Bosnian-rijn- intrede bij de Ned. Herv. Kerk te Maas sluis, op II januari 1942 nam hij afscheid in verband met zijn emeritaat, dat hem op 1 januari 1942 eervol werd verleend. Dit is een aanbieding voor handige huismoeders, die door zelf te maken een massa geld besparen... Want morgen begint een speciale verkoop van dubbel- brede stoffeit uit de series van 6 tot 10 gulden, voor het warme jurkje mi of voor het elegante pakje voor.het volgende seizoen. Geen honderden, neen, duizen den meters modieuzestoffen, als fibrenka schotse ruiten, bouclé, wollen flannel, structuur linnen en tientallen fantaslestoffen, per metar voor nog géén vier gulden. SCHIEDAM, maandag In een ge noeglijke sfeer heeft PTSC zaterdag de nieuwjaarsreceptie gehouden, niet in het clubhuis maar In De Bron aan de Lange Haven. Daar hebben de voetballers en aanhang elkaar niet alleen liet beste voor 1954 gewenst maar bovendien bestond er gelegenheid voor het spelen van wat spel letjes als klaverjassen e.d. Zo geslaagd is deze bijeenkomst, dat het de bedoeling is om van dit soort nieuwjaars-contact bijeenkomsten een traditie te maken. VoorzitterMartin Kooyman heeft het welkomstwoord gesproken en bovendien oen terugblik geworpen op het afgelopen jaar. Hij wenste speciaal het eerste elftal veel kracht bij het komende mogelijke duel om de top. Uiteraard werd bij deze receptie ook gerept over het verhuizen. Het ziet er nu naar uit dat FPSC en buur SFC op korte termijn gaan verdwijnen van het aloude Boshoek. Dan zijn de laat ste clubs uit de bebouwde kom verdwe nen. Gelukkig legt de gemeente nu twee nieuwe velden voor SFC en PPSC aan achter het Sportpark Thurlede bij het nieuwe volkstuinencomplex. De twee clubs hebben goede hoop dat zij op dit nieuwe complex terecht kunnen in het nieuwe seizoen ook al blijft dc vraag of tijdig de bouwvergunning kan worden verkregen voor de bouw van het club huis waarover al geruime tijd de plannen rijn ingediend. Zoals men weet zal SFC w e bouwplan n en u itvoeren. SCHIEDAM, maandag Merkredon, Ja 8ari de januaro ai rakontos unu la alian niajn travivajojn dum la festo-tagoj ce kino v. Gink Ploegslraat 19. Neniu for- restu. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag. Dc die het Clubhuis St. Doele in de afgelopen weken gevoerd, is bijna afgelopen, filmtoestel is haast by elkaar, dtweeduizend mapjes kaar ten (elvt mapje bevat vijf exempla- i met afbeeldingen van Oud- Sehiedam) zün er op het ogenblik ongeveer dertienhonderd verkocht. Dat de rest nog niet weg is, schrijft de hoofdleider vani het clubhuis, de heer C. A, Hcnrion Verpoorten, toe aan tijdgebrek. De mensen, die de kaarten hebben ver- i kocht, konden vrijwel alleen op de rasan- i dag, de dinsdag en de vrijdag de deuren j langs gaan. Het gevolg is, dat men nog niet alle wijken in Schiedam, heeft afge werkt. Zo is men bijvoorbeeld nog niet In KetheJ geweest. Sommigen verkochten per avond zo'n twintig a dertig mapjes, zodat men mag concluderen, dat de nien- i sen over het algemeen de hnïs-aan-huis- I verkoop goed hebben opgenomen. Dc rest van dc kaarten zal nu In de komende I maand nog van de liand gedaan worden; zodat in de loop van deze maand het filmtoestel zeker nog blrtnen dc muren van het clubhuis zal komen. Terwij L de heer Verpoorten zit te pra ten, rammelt hij met eon zak stuivers. .Die zijn nog over van de kerstbomen. Ja, niemand deed het. dus heb ik de taak maar op me genomen om de bomen te verzamelen voor hét jaarlijkse festijn van de verbranding. Voorgaande jaren werden er altijd lootjes uitgegeven. Die werden dan getrokken en de kinderen kregen een prijs. Maar omdat het dit jaar zo ongeorganiseerd was en. de tijd ont brak om de lootjes nog te laten drukken, hebben we gewoon een stuiver gegeven. Ik heb ze net geteld, het zijn er 1396. Voor de boom op de Koemarkt zouden we ook graag een stuiver hebben gege ven. maar dat ging niet. door. Hot liep goed. want ik heb niemand bij me gehad, die niet wist, dat hij een stuiver voor een boom kreeg. Er zijn ook nog flinke knok partijen geweest, maar dat waren dan meestal jongens, die het niet om de stui vers te doen was. maar meer belust wa ren om een lekker fikkie te stoken." (Advertentie t.M.) MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denken. ScuieOitm Uougsiraai APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Nleuwland, Dr. Wibautplein 17. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur: „Alleman"- Monopoie: 2 en 8 uur: „De Musketiers van de zee". DIVERSEN Irene: 8 uur: Tropica. Bijeenkomst. Irene: 8 uur: NHGE-Jeugd. Vergadering. IN het speciale kinderprogramma, dat voortaan elke woensdagmiddag om Z uur in het lYToiiopofe-theater zal warden gegeven, zien wc een eertyds zeer popu laire film-„ster" op het witte doek ver schenen: Kin-Tin-Tin, de dappere wolfs hond. In de jaren twintig was Itïn-Tin- Tin even populair als Lassie nu by de televisie. En zoals Lassie de jongen Jeff tot "baasje heeft, zo werd Kin-Tin-Tin be geleid door de jongen Lee Aaker of In de films Rusty". Een verdere overeen komst is dat beide honden enorm schran der zijn en sterke staaltjes van speurzin vertonen. Doch Rin-Tin-Tin werd wel op grootser avonturen uitgestuurd, dc wat huisbakken Lassie. Dat blijkt weer uit de film die nu woensdag in Monopole gaat draalen. Rin-Tin-Tin dan gaat met Rusty mee naar Canada om daar een luitenant Mas ters te helpen de beroemd geworden Be reden Politie op te richten en hij gaat een rol spelen bij de Indianen-oorlogen die toen nog (volgens de film) aan de gang waren. Maar It. Masters en Rusty worden in een blokhut overvallen door een bende bloeddorstige wolven, die de Witte Wolf als leider hebben. Natuurlijk doodt Rin-Tin-Tin de Witte Wolf in een gevecht, maar helaas, hij wordt nu ge dwongen als leider op te treden van de wolven' en verlaat zo zijn bedroefde baas je. Doch hij komt terug! Juist op het goede moment wanneer de Boze Indiaan de Goede Indiaan zal gaan vermoorden. Dank zij Rin-Tin-Tin wordt de vrede her steld tussen de elkaar bevechtende In dianen en Rusty heeft 21 jn Rin-Tin-Tin terug. Spannend is het wel, doch Lassie is wat rustiger. SOHIEDAM, maandag. Op de krui sing TroelstralaanTalmalaan slipte zon dagmorgen om. half elf de heer F. W. S. met zijn fiets op de gladde rijbaan. Met SCHIEDAM, maandag. De distrïcts- wedstrjjden van de Nederlandse Katholie ke Sportbond, die zaterdagavond door de Schiedamse R-K-Zwemverenjglng Start het Sportfondsenbad zijn georgani seerd, teerden gewonnen door hét Dordtse Nautilus, dat liefst zeven van de twaalf eerste prijzen wegsler.pte en 2520,4 pun ten behaalde. Tweede werd Spartaan uit Rotterdam met 2585,2 punten, derde werd Start uit Schiedam met 2585,5 punten en vierde D.CKK. uit Amsterdam met 2611,9 punten. De leden, van Start hebben goed partij gegeve maar wisten alleen het nummer 5 maal7 meter vrije slag estafette meis jes tc"v'winnen met 3 min. 18 sec. Het Schiedamse meisje Truus Boks werd der de op de 25 meter v'hïden'lag meisjes, terwijl haar clubgenote Tots van. Eek tweede werd b£ de viermasl 25 meter individueel en de honderd meter vrije slag. Janny de Veth haalde een derde prijs op de 100 meter vrije sïsg. SCHIEDAM, maandag De heer J. F. Wessel herdenkt vandaag het feit dat jhy veertig jaar geleden als broodverkoper In dienst trad bij de N.V, Van der Meer Schoe te Botterdam. Aan de jubilaris, die aan de Thomas a Kempisstraat lib te Schiedam woont Is wegens langdurige trouwe dienst de ere-medaiilc in brons, behorende bij de Orde van Oranje Nas sau toegekend. Tijdens een speciaaldaarvoor belegde bijeenkomst op het stadhuis te Schiedam heeft burgemeester mr. J. W. Peek van morgen de heer Wessel de era-medaille opgespeld, na een hartelijk woord van huldiging. SCHIEDAM, maandag. Tijdens een spelletje is brand ontstaan op de vlie ring van de ouderlyke woning aan de Iepenlaan in Kethel. De zestienjarige A. Z. en zijn twaalf jarige broer Theo bouwden op de vïie- :en hut van beddegoed. Daar er geen verlichting was, hadden ze een schemerlamp neergezet, waarvan het snoer aangesloten was in een stopcon tact in de keuken. Bij het weggaan ver gaten zij het licht uit te doen. De lamp viel om eil een matras begon weg te smeulen. Een buurman gooide het uit een kneuzing aan zijn reehterbovenbeen het raam. De brandweer, die inmiddels werd hij naar het gemeenteziekenhuiswas gearriveerd, behoefde geen diens! gebracht, maar hij kon na behandeling j meer te doen. De schade bleef beperkt r huis. 'tot het matras. Op zijn vraag om dependances heeft de heer Verpoorten, nog steeds niets gehoord. ..Men ziet hier blijkbaar het belang ervan nog niet in. Je krijgt geen voet aan de grond. En het is toch echt wel belangrijk. Ik ben niet moedeloos en ik geel het niet op. Maar er moet iets gebeuren, want w kan ik geen plannen maken. Ik weet na melijk niel wat er gaai gebeuren, of weal w een nieuw clubhuls krijgen, of dat we nogj 'r (Stadion Feijenoord. dr, ir. L. G. Verstee-, een ttid moeten blijven zitten. We zitten ?alen n-),net, nlltOnHotel een zei o a We hcbiKn er nooit ran echter zo afgelegen, dat vele leden weg- J feestelijke, Stijlvolle en OnVérgete- gehad, dat we jou destijds uit de wel hon. blijven, omdat hel te ver is en vooral J lïjke gebeurtenis geworden. Na af- U 'loop ervan zal hij pas goed beseft (Van een onzer verslag gevers) :,Jakijkmensenhaar i$ een weelde-artikeldat wordt dubbel belast. Syn thetisch haar is goedkoper, dat zit meer in de texliel- sjeereen scort garen kan je zeggen." HAAR en alles wat erop of er aan zit, is voor kapper John. Buchter (41) van Nieuw Rotter dams Toneel zijn lust en zijn leven. Hij weet na een loop baan waarin hij achtereenvol gens herenkapper, dameskap per, schoonheidsspecialist, thea terkapper, dameskapper en ten slotte toneelkapper werd, prak tisch alles af van ons schedel- dek. Met die wetenschap zou hij, naar eigen zeggen, veel geld kunnen ver dienen. Maar sinds i960 heeft hij geen dameskapsalon meer en legt hij zich uitsluitend toe op theaterwerk. „Je kunt geen twee heren tegelijk dienen" en „Ais je eenmaal de geur van zweet en schmink geroken hebt, kom je er niet meer vanaf", klink het haast vroom uit rijn mond. „In die kapsalon bad ik zes kap- sters. Die deden al het werk. Ik hoef- 1 de alleen maar toezicht te houden, een aanwijzinkje hier, een aanwijzinkje daar, meer niet en véél verdienen. Maar dat is "net niet; als toneelkapper ben je creatief en dat 'is het. Neem een dame. die je een mooi kapsel geeft. Volgende dag komt haar vrien din, die wil precies hetzelfde, maar de één heeft een bolrond gezicht, de an der een spits keppie en dat kun je ze nooit aan hun verstand brengen. Met een actrice kan dat wel." Waarmee bij overigens niet wil zeggen dat hij bij NRT geen ..goede boterham" heeft „Wij werken als oostigeurs, zo heten Ons model K. Hoofd (63) was be hulpzaam bij het tonen van John Buchters prulkenkunsten. wij pruikenmakers eigenlijk, met de filmische pruik. Vroeger was de pruik een kap; nu maken wc zo zo echt dat het tot op zestig centimeter onzicht baar is." OPGANG -tien jaar geleden deze vorm van hoofdcamouflage en sinds die tijd heeft dit middel, niet alleen in dc strijd tegen de kaalhoofdigheid, voor al in het buitenland (modieuze) op- gang gemaakt. In Nederland wil men er niet aan, ondanks een reclamecam pagne die vorig jaar werd gevoerd. „Ds Nederlandse vrouw is er min of meer niet rijp voor, ze is te nuchter en de mannen vinden gauw olies gek. Met de vrouwen is het hier zo, dat weet u net zo goed als ik, dat ze meer zorg aan hun kousen besteden, dan aan hun hoofd. Mannen nemen er wel eens een, voor hun beroep, als cabare tier of musicus. Maar in het ffewone leven, nee, dan zijn heren die pruikjes dragen vaak geen heren, niet waar, zo is het tcch Vcor do filmische pruik, at die nu J met echt of synthetisch haar wordt 5 gemankt komt voel kijken. Het hele kunstkapse! wordt mot de hand ge- J knoopt, drie haren op een gaatje. „Dat 5 is te leren voor 'edereen. Maar dc af- scheiding dat moet je in jc vingers hebben. Dan blijkt dat dit vak méér is dan alleen een pruik maken. moet schilderen, boetseren, weten hoe een kop in eikaar zit, hoe spieren en ber.en liggen en dat gaat naar het kunstzinnige toe." Mensenhaar wordt steeds minder gebruikt. Ten eerste is het veel duur der dan kunsthaar maar bovendien slechter van kwaliteit. Dc Duitse Ba- yerfabrieken ontwikkelden een nieuw soort synthetisch haar, waarmee prak- tiseh alles kan wordcr. gedaan. „We hebben drie weken geprobeerd hat op allerlei manieren te verr.ieti- gen. Maar het blijft heel. Zelfs met permanent krijg je het niet kapot en echt haar kan daar niet tegen." Hoewel hij voor toncelkappers veel toekomst ziet in het nieuwe haar, ge- J looft hij niet cat. ondanks de hiermee samenhangende prijsverlaging, er bin- nenkort een markt voor modieuze pruiken in Nederland zal komen. Wel voor stukken, op kale kruinen of die- pc inhammen, maar John Buchter wil 1 daar zelf niet aan. Voor hem is het toneel en blijft het toneel. Eventueel zou hij iemand wel willen helper., maar „meestal ben ik moeilijk strikken". DIENSTBAAR team. Bekend als hij inmiddels is met vrouwelijke gevoeligheden, weet hij zich als kapper belangrijk. „Een' actrice moet niet over haar. kapsel'. - hoeven na te denken. Als ik zeg: kan op, dan moet dat waar :zijn. Dan F gaan ze je vertrouwen. Je moet voor dit werk eigenlijk een ouderwets, ge degen instelling hebben, in wezen dienstbaar zijn, ja, dat is het."'1. In dit idealistisch aandoende kader J past ook: „Als je voor dit vak wer- kelijk interesse kan opbrengen, dan is. het zó schitteren-d." En dat terwijl.by- zelf, zijn familie tot aan zijn bet-over- grootvader toe, nooit anders hebben gedaan, „Het rit gewoon in dc Hy besluit: Meneer,, al zou schat-hemeltje-rijk zijn, dan nóg zou ik dit blijven doen." (Van onze sportredactie) meren was werkzaam geweest en zich l in tal van functies voor Feijenoord ver- ROTTERDAM, zaterdag. De i dienstelijk had gemaakt. „Door deze com- afscheidsreceotie waar hii ?n tf.-lblnatié van zakel«k gevoel en begrip aiscneiasi ecepiie, vvaaj nij zo ie- voor de sport was u gefcjlipt voor deze gen op n,ad gezien, is voor Bas van post". Krimpen gistermiddag in een derDe president-commissaris van de 's avonds omdat het dan te donker Is." „Er is namelijk haast geen verlichting in de omgeving van-het clubhuis. Het aantal leden in 1953 is lager dan in het jaar daarvoor. Het aantal ingeschreven leden van acht tot en met tien jaar was 121; van elf tot en met dertien jaar: 308; van veertien jaar en ouder: 607. De meeste leden komen uit oost en west." „Ja, de verschuiving gaat steeds meer naar oost en west en naar Nieuwland. Er zijn er zelfs bij, die in Kethel wonen. Daarom zijn depedances zo hard nodig". SCHIEDAM, maandag Dit het maandoverzicht van dc Gem. Openbare Leeszaal en Bibliotheek tc Schiedam blijkt dat in de maand december minder boeken zyn uitgeleend dan In de gclyke maand 1962, n.l. 22.348 boeken in de afgelopen maand tegen 23.541 vorig jaar. En dat, terwyl bet aantal houders van leeskaar- ten gestegen is van 5.711 tot 5.914. Het boekenbezit nam enigszins af van 64.410 vorig jaar foi 64.361 dit jaar. Uitgeleend werden 8.767 romans (vorig jaar 9,634): 7.466 studieboeken (vorig jaar 7.472) en 22.348 kinderboeken (vorig jaar 23.541). Alleen in de filialen Lorentriaan en Dr. Wibautplein en de uitieenpost Zonnehuis worden meer boeken ptge- [eend vergeleken bij vorig jaar; m da. andere afdelingen werd minder geleefd. De gedetailleerde cijfers zijn als volgt Centrale Bibliotheek Lange Haven: ro mans 4436 (5014), Studiewerken 4937 (5110): totaal 9373 (10124). Filiaal Lo- rentzlaan: romans '988 (1151), studiewer ken 988 (823). jeugdboeken 704-(614). to taal 2680 £2588). Filiaal Dr, Wibautplein: romans 1190 (1154). studiewerken ^967 (g56), jeugdboeken 1554 (1423), totaal 3711 (3533). Filiaal Leliestraat: romans .843 (949) studiewerken 223 (274), jeugdboe ken 784 (812), totaal 1855 (2035). Filiaal KetheT romans 709 (777), studieboeken 317 (269), jeugdboeken 684 (833), totaal 1710 (1879). Uitieenpost Lindenhof: romans 24 <24>, studieboeken <8). jeugdboeken^ 164 (130) totaal 188 (162). Uitieenpost Gem. Ziekenhuis: romans 310 (336), studieboe- kén 14 (12), totaal 324 (348). Uitieenpost St Jacobs Gasthuis: romans 140 (lof), studieboeken 8 (18>. totaal 148 (172). Uit ieenpost Zonnehuis: romans 127 (?o>, stu dieboeken 7 <2), totaal 134 (77). hebben, hoeveel vrienden hij zich heeft gemaakt in de zeventien Jaar, dat hij directeur van het stadion Feijenoord Is geweest. Hij en zijn vrouw hebben zeker vijfhonderd handen moeten schudden. Burge meester mr. G. E. van Walsum zorgde voor een onverwacht hoog tepunt door bekend te maken dat de heer Vart Krimpen is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. „Volgens de geldende regels komt u eigenlijk niet voor deze onderscheiding in aanmerking, omdat uw functie niet lang genoeg hebt vervuld, maar uit liet feit, dat zü u toch ïg toegekend, kunt u afleiden hoe zeer uw werk is gewaar deerd", zei mr. Van Walsnm. burgemeester releveerde dat de lieer Van Krimpen, alvorens hij tot sta- dïondirecteur werd benoemd, 25 jaar bij het scheepvaartbedrijf van Van Om- f> AS van Krimpen, de scheidende J-I stadiondirecteur, is gistermiddag ofi zijn afscheidsreceptie benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Van Walsum speldde hem het eremetaal op de revers. derd sollicitanten hebben gekozen. Je kwam uit het: Feijenoord-kamp en die afkomst heb jé nooit verloochend, maar je hebt de belangèn van het stadion toch altijd laten prevaleren". Feijenoords voorzitter, de heer C. R. J. Kieboom, brak de plechtstatige sfeer met een humoristisch toespraakje, waarin de ernstige noot nochtans niet ontbrak. „Ze hebben een beetje overdreven, de vorige sprekers, en ik had niet verwacht dat er een onderscheiding voor je inzat, maar het mag toch nog wel eens gezegd wor den, dat je.de functie n«et om het mate-, rlële, maar meer om het ideële hebt ge- ambieerd. Want in salaris ging je er op achteruit, toen je jn het stadion kwam". De heer Kieboom kreeg "Wim Kan-allu res, toen. hij terloops hulde bracht aan de juristen die destijds de acten en sta tuten van de n.v. hebben opgemaakt. „Dat zaakje rit goed in elkaar. Daar komt zelfs ZwoLsman nooit aan te pas." Vervolgens werd nog het woord ge voerd door Jan Cottaar namens de Nederlandse sportpers, door KNVB- voorzitter A. L. M. Schroder, RVB- voorzitter J. J. Bïjloo, door Dick Bessem, namens de vereniging van stadiondirec teuren, door dr. J. N, J. Vuylsteke na mens het verplegend personeel van het stadion en door aanvoerder Hans Kraay namens de contractspelers van Feijen oord. Allen lieten hun woorden verge zeld gaan v2n cadeaus. .Ik hoop dat ik het goed gedaan heb..", zei ridder Bas van Krimpen in zyn dank woord. De duurste pruik 160,is van écht haar gemaakt, „maar die neemt ook 15 jaar af'. Een borstelig kapsel zou u zo om streeks de ƒ140,kosten, omdat het haar half-echt is. VLAAItDINGEN, maandag. De orga nisatie van de Nieuwlant-cross. die vorig jaar voor de eerste keer door de voetbal vereniging „De Hollandiaan" werd geor ganiseerd, is in volle gang. Het bestuur van „De Hollandiaan" heeft zich verze kerd van de medewerking van de lieer M. Hoogerwoard, die in het bestuur van de VBLO speciaal de atletiek onder zün hoede heeft. De leeftijdsgrens is gesteld op 25 jaar. Er wordt in twee klassen gelopen: een A-klasse met deelnemers van 18—25 jaar om een speciale verenigingswisselprijs en een B-klasse met ook een verenigingsprijs. Daarnaast zijn er individuele prijzen. De bijzondere verenigingsprijs wordt ook wer kelijk iets bijzonders: kunstenaars buigen zich reeds over een ontwerp. Tn beide klassen wordt circa vier kilo meter gelopen. Reeds nu blijkt er grote belangstelling te zijn voor deze Nieuw lant-cross. Men kan inschrijven bij of na dere inlichtingen krijgen van de heer Thomassen. Schlmmelpemunekstraat 62; ook in de kantine van „De Hollandiaan"'. telefoon 3480. en/of bij secretaris L. van Duuren, telefoon 9414. SCHIEDAM, maandag. Op de Swam- tncrdamsingel veroorzaakte zaterdagmid dag om half twee een hond een botsing tussen twee auto's. De hond rukte zich los en liep de rijbaan op, waardoor de heer W. van. N. met zijn auto moest remmen. De heer H. L. hield in zijn auto niet voldoende afstand en reed te gen de heer Van N. Heide auto's werden licht beschadigd. VLAARDINGEN, maandag Woens- ag 8 januari zal het vijfentwintig jaar zijn geleden, dat ds. W. Th. van der Windt uit Apeldoorn werd bevestigd als predikant in de Nederlandse hervormde kerk. Ds. Van der Windt werd op 5 juni 1910 uit een tabaksfabrikantsgezm te Vlaar- dingen geboren. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve moeder, bahuwdmoeder. grootmoeder, zuster, be huwd zuster en tante ANNA MARIA VERBEEK wed. van ir. Jacobus Ingelse in de ouderdom van 79 jaar. Schiedam: D. L. Ingelse J. Ir.gelse-Flintcrman Haarlem: Ir A. M. Ingelse Zaandam: P. Looijenga-Ingelse J. N. Looijenga Niteroi (Brazilië): T. Romijn-Ingelsc J. L. Komijn North Hollywood <CaL)L. H. Boogaards-Ingelse W. Bogaards Delft: B. Ingelse ca kleinkinderen 's-Gravenhage, 5 januari 1S64 Condoleantie-adres: Jacob Catslaan 18, Schiedam De teraardebestelling zal plaats hebben woensdag U v a.s. te 14.30 uur op Oud Eik en Duinen te 's-Graven hage. Vertrek van de rouwkamer Hooikade 46 al-: daar te 14 uur. Bezoekuren aldaar dinsdag van 12—1 13 uur en van 16.30—18 uur. Het (niet zichtbaar) goedkoopste kapsel van kunsthaar, dat hier ge- toond wordt, kost 120^—.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1