Achterstand 1963 moet dit jaar ingehaald Tijdelijk secretarie gebouw kostbaar Maar weinig woningen zijn gereed gekomen Onderwijs: gunstig nrn Bijstand in geld agenda Politie zorgt vöor „Netjes opgeruimd Wilton-dames hielden verdediging potdicht Zes auto's botsten Muzikale telefoon zonder draaischijf fgaat or ttusic*' map or !Vieiiwjaairsreile burgemeester Peels. Nasleep van strenge winter T t - van Soc. Zaken - 50 miljoen Politie Deskundigen Drie-hoog achter. ENIGE OPLOSSING Ondeiivijs ZAALHANDBAL Zolang nieuwe Stadhuis er nog niet is Nieuwjaarsbal van Jonge Strijd Weer aanvaring in Rotterdam Ook OVB-leden niet akkoord met 9,2% Wagen omgedrukt in aarden ival Filmstroken voor de schooljeugd SCHIEDAM WINKEL MEISJE r dinsdag 7 januari 1964 - p&g.5 tdactie) clën van „n.j rd nadat aan- lende publieke -worden begin- In tt{ musical vorig, ï^is de belang. JU Een aantal tt. Amsterdam 5ooen kennen yerï te wUlea P dat de voor. zullen kunnen Slees- Ühiiis" begin! e voorstelUn- et Muyselaar lase Rasmus, ouwer, Loub j cn Co van andse attrac- ïurins (acro- en wordt er fhe Westend ingers. Bill verzorgt ook geleiding. Rotterdam Wleiemaker, m. A, da seo. gew. m. Verhoef, vr.. n U A. a! B. N. de v. A. H. van man van i der Heij- 1: A. tnyn. 72 3 M. Slemons. et.A. Rond w. Kramer met J. P eh. gew, m. van Vliet. man. 18 j.; ew. met J M. C. mp, mar ,D. van der ung, zoon. «ew. mei Seh. gew. M. C. Kem- R. Coüet. >70 J.; J, M. i Advertentie IJWJ SCHIEDAM, dinsdag. „Het thans afgelopen jaar 1963 zette op minder prettige wijze in. De strenge koude en de herhaalde sneeuwval leede enerzijds vele activiteiten lam en overbelastte anderzijds de Rei nigingsdienst. Hierdoor is allenvege een. achterstand van enige maan den ontstaan, welke in de overige maanden van het jaar niet kon wor den ingehaald. Vooral op het gebied van weg- en waterbouw zal veel eerst In 1964 kunnen w j<n verricht, wat nog- in de begroting voor 1963 was opgenomen. Wü staan thans ^oor een jaar waarin alle krachten zullen moeien worden aangewend om dat te doen, wat nodig en mogelyk Is, opdat het gedachte werkprogram geheel tot uit- Tjering zal kunnen komen". Aldus burgemeester mr. J. W. Peek In een sarocn- yzftfng In het eind van zijn Nieuwjaars-rede, die htf volgens traditie gisteravond de eerste vergadering van de Gemeenteraad. In het nieuwe Jaar heeft gehouden. In dit jaaroverzicht beeft burgemees ter Peek tot zUn teleurstelling moeten vaststellen dat de woningbouw in het verstreken jaar niet gunstig is verlopen. Er kwamen maar 313 woningen gereed, tcrwyl we gewend zijn aan een gemid delde van 570 woningen per jaar. Een dieptepunt sinds 1955! Maar burgemees ter Peck meende ook dat het slechts een t'jdeljjke inzinking zou zijn. Er zij» thans 1046 woningen in aanbouw, waar van in 1964 vermoedelijk ruim 800 be trokken zullen kunnen worden. De huisvestingsproblemen zijn er ii 1963 niet minder op geworden, integen deel zelfs. Want het aantal van 313 ge reedgekomen woningen is in feite no| geflatteerd, daar er meer dan 150 wo ningen afgebroken zijn geworden. De netto-vooruitgang in het wonïngbezit ts dan ook maar 160. Daar tegenover staat dat er in dat jaar rond 700 huwelijken zijn gesloten, wat betekent dal er min stens 500 woningzoekenden by zijn ge komen. De lijsten van het Bureau Huis vesting zijn dan ook met 200 gestegen tot boven 5300 ingeschrevenen. ,.A1 worden de administratie en de beoordeling van de aanvragen op een andere leest geschoeid, voor de op lossing van de woningnood helpt dit niet. Voor deze nood helpen geen fraaie woorden of systemen, maar al leen woningen, woningen en nog eens woningen," verklaarde burgemeester Peek. Voor al onze klanten die gewend lijn om bedragen van 5 tot 7 gulden uit te geven voor een meter gordijnstof is dit een prachtige aanbieding. Want morgen begint de verkoop van een grote partij van deze Handdruk en Filmdruk over go rdijnstoffen, per meter voor nog géén drie gulden. In klassieke en moderne dessins, tn tientallen kleurstellingen is dit een unieke kans voor hen, die de hoogste eisen stellen aan hun interieur. ,wr«V?* enhuiïen 74 L: W. man. gch. Jeerts, 57 -de Jong iter dam ?A. Disset Ut. Kemna, Woensdagmorgen om 9 uti gmt de verkoop van deze hand- en filmdruk overgordijn- per meter voor W Géén leï. of rchrffr, b«t. SCHIEDAM, dinsdag De Dienst voor aociale Zaken slaat voor een nieuwe 'aakvervulling. In verhand met de invoe ring van de nieuwe Bijstandswet op l januari 1965 zijn nu reeds enige ivflzi- ragen gebracht In de werkwijze van bij- Swnflsverlening door de overheid. Alle "^/dingen geschieden In geld, omdat de ciienlen in principe zelf de verantwaor- «lükhcid voor de besteding van de uit- \¥}°Z m°E«n en ook moeten zorg dragen, Aldus deelde burgemeester nr. J. W. - eek in zjjn nieuwjaarsrede mee. 1' Voorheen werden dieetvoeding en kle- rag per bon verstrekt; de premie zieken- wnasverzekering werd rechtstreeks aan ziekenfondsen voldaan. Deze verstrek- n w" iri natura komen niet meer voor. e bijstandsnorm is nu om het zo maar Mv vesgen ,rAU in" geworden. De oystandsbehoevende zal met ingang van •Januari 1964 een vast bedrag per maand V l*3112611' waabvan hij de bijzondere Kosten, bijvoorbeeld voor dieet, kleding, "«ndstoffen, premie ziekenfonds, enz. rif moet sparen. <,j?e wiJ*ze Van betaling is aan deze werk- - d» aaJ1Eepast. Werden de bijstandsbe- f ?fuge? vroeger iedere week in 'n sehool- m t "Afbetaald, thans ontvangen de •"eeste bijstandsbehcevenden eenmaal per "«and een cheque, die zij nu eventueel •riyk met de cheque voor de AOW of oor de AWW op het postkantoor kunnen verzilveren. APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Nlemvland, Dr. Wibautplein 17. p, BIOSCOPEN assage: 7 en 9.15 uur: „Alleman", -uonopole: 2 en 3 uur: „De musketier van p DIVERSEN af, Soc. Belangen: 8 uur: Oudstrijders. Bijeenkomst. Maar buiten de woningbouw stonden de andere bouwactiviteiten op hoog peil: het gemeenteziekenhuis en de Dr. Nolet- sUchilng, kantoorgebouwen aan Stations plein en Lange Nlemvstraat, uitbreiding van het Hduinagestlchl cn het nieuwe bejaardencentrum van de N.P.B.. een r.-k, kerk in Nieuwland. „Met deze gro te werken is een bedrag van I 20 mil joen gemoeid. Wanneer we daar de bouw van woningen, scholen en kerken andere kleinere bouwwerken, alsme de het normale onderhond en herstel gebouwen en wegen bijvoegen, ko men we aan een bedrag van f 50 mil joen. De gevaren vun overbestedïng cn de realiteit van de overspanning op de arbeidsmarkt worden hiermede wel duf. delyk gedemonstreerd". Aldus burge meester Peek. Voor de verdere ontwikkeling stad werden in 1963 nieuwe stappen gedaan. Onteigeningsplannen werden uit gevoerd (voor de bouw van het stad huis hoeven geen percelen onteigend te worden), goedgekeurd of vastgesteld,uit breidingsplannen bestudeerd of vastge steld en ruim 22 ha land werd aange kocht voor de uitvoering van deze plan nen. De grond in de Bebouwde Kom, dat is het gebied ten oosten van de Polder vaart en ten zuiden, van de Rijksweg 20, kreeg op vele punten de definitieve be stemming. De afwerking van Nieuwland nadert het einde, al zal er ook dit jaar nog veel bouwactiviteit zijn. Daarna zal in de Bebouwde Kom de nieuwbouw voorafgegaan moeten worden door de sloop. Aan. de Broers- vest, het Groenewegje en de "Willem Brouwerstraat. „Het oude verdwijnt, om plaats te maken voor het nieuwe. Men hoeft daarom niet te treuren; wij zouden niet handelen wanneer al deze veranderingen niet even zo vele ver beteringen waren". Iitciten gebruikt en in Rcihel dreigt een groot tekort, wanneer geen voorzienin gen worden getroffen. Het gehele bouw- ccntingent voor scholen zal dan ook voor Kelhel aangewend moeten worden, maar daardoor te voor de andere stads wijken modernisering van de scholen niet meer mogelijk. En het kleuteronderwijs komt volko men in het gedrang! De Kleuter onderwijswet is nu acht jaar in werking: het aantal leerlingen is groter geworden, en de leermiddelen aanzienlijk verbeterd. Maar de huis vestingsproblemen zijn nog lang niet opgelost. Ook in de komende jaren zullen de kleuters wel veelvuldig on dergebracht moeten worden in toeval lig ter beschikking komende ruimten, op zijn best in een lagere school. Wat de politie betreft ziet de toekomst er rooskleurig uil. Vermoedelijk zullen binnen een half jaar alle vacatures zijn vervuld. De wervingsactie heeft name lijk een zeer bevredigend verloop gehad. Weliswaar zal de eerste tijd nog een aantal aspiranten, geen praktische dienst kunnen doen, omdat zij de politieschool in Wassenaar bezoeken, maar dat is een overgangsperiode die van korte duur zal zijn. In zyn nieuwjaarsrede Is burgemees ter Peek ook uitvoerig stil blijven staan bjj de geschiedenis van de geboorte van ons Koninkrijk. Dit ter illustratie van zyn interessante betoog over de zich op bestuurlijk terrein steeds toespitsende controverse tussen besturen en admi nistreren. „Honderd vyf tig jaar geleden is reeds overduidelijk naar voren geko men dat het volksbestaan, niet afhanke lijk is van een goede administratie, maar dat het de persoonlijke karakter-eigen schappen zijn, welke hun Invloed uit oefenen op de loop der. gebeurtenissen". De bestuurlijke problemen worden steeds ingewikkelder en ook steeds voor zichtiger benaderd. „Geen besluit zonder steeds meer auviezen van deskundigen en zonder rapporten van commissies of specialisten. Dat is zo bij de hogere overheden, maar ook bij de gemeente besturen. Zo wordt de politieke, het wetgevende element in het bestuursle- ven, langzamerhand teruggedrongen door de gespecialiseerde uitvoerende macht van de administratie. Deze ontwikkeling is niet onlogisch, bij het streven het best mogelijke te bereiken". ..Men dient echter nimmer de ogen te sluiten voor de gevaren hieraan ver bonden. In onze democratische maat schappij wordt de volkswil tot uitdruk king gebracht door middel too dc poli tiek. Deskundigen en specialisten lich ten de volksvertegenwoordigers voor; zij beslissen niet, maar dragen bouwstenen aan voor de besluitvorming. Het is ver keerd .wanneer de bestuurders te veel leunen op hun deskundigen, of wanneer dc adviseurs hun inzichten omtrent het te voeren beleid willen opdringen aan de veranlwoordel ijkc gezagsd ragers". :,Het beleid van de overheid wordt uiteindelijk door beginselen bepaald. Wanneer dit wordt losgelaten, of wan neer deze beginselen niet overeenstem men met de algemene, wordt de band met het volk verbroken. Meer dan iets anders wordt dc grondslag van het overheidsgezag door zodanige ontwik- keling aangetast*'. Aldus burgemeester Peek. SCHIEDAM, dinsdag. De ver onderstelling „Jij woont zeker drie hoog voor of achter" was een dertig jaar geleden bepaald geen compliment voor iemands leefgewoonten. Heden ten dage geldt de derde woonlaag niet meer als een negatief status-symbool. „Voor m|j zelf kan ik althans getui gen dat o«*k hogere woonlagen zeer aantrekkr"jk kunnen zyn," aldus ver klaarde in zyn nieuwjaarsrede burge meester Peek, die Immers sinds een maand „vijf-hoog achter" woont maar dan in de peperdure Sterflat aan de Maasboulevard. Hiermee wilde burgemeester Peek aantonen de grote veranderingen die zich de laatste twintig jaar hebben voltrokken in de opvattingen over wo nen. In de Schiedamse Bouwverorde ning van 1944 was het nog verboden om drie of meer woningen boven el kaar te bouwen! „Voor raadsleden en ambtenaren geldt dap ook niet meer het "oord van Buziau: „Hoe hoger in de politiek, hoe lager de woning", vond burg. Peek. 5? Wie niet luisteren wil, zalt gaan voelen SCHIEDAM, dinsdag By de gemeen teraad zal binnenkort een voorstel tot wijziging van de Alg. Politieverordening Schiedam ingediend worden, teneinde politioneel Ie kunnen optreden tegen die genen die de stad verontreinigen. Zo heeft burgemeester mr. J. W. Peek in z|jn nieuwjaarsrede aangekondigd. „Ik kan nu reeds de verzekering geven, dat de politie bijzondere aandacht zal wijden aan de naleving van de voorschriften op dit punt." De verontreiniging van straten en we gen neemt ontstellende vormer, aan. stel de burgemeester Peek vast Er wordt te genwoordig een bijna overdadig gebruik van verpakkingsmateriaal gemaakt en hoeveel hiervan wordt niet achteloos weggeworpen. Via de vroeger zo bloeien de straathandel in gebruikte materialen, nu sterk ingekrompen, san men het over tollige niet of nauwelijks meer kwijt en de burgerij zit met een hoop afval, wan neer op feestdagen de Reinigingsdienst het ophalen éénmaal overslaat. Maar daarnaast maakt men zich over hei algemeen ook niet druk over de wijze waarop hierin moet voorzien, zo meende burgemeester Peek. Op sommige dagen lyken de straten grote vuilnisbelten! Het comité „Opgeruimd staat netjes" heeft lang getracht de mensen tot andere ge dachten te brengen, doch zonder veel resultaat. Men kan zich van dit probleem blijkbaar niet afmaken door het scheppen van meer gelegenheid om zich van afval te ontdoen. De rommel wordt rustig naast de halllege papierbakken gegooid! „Dit is echter geen zaak van de over heid alleen, maar komt in eerste instantie aan op de medewerking van allen. AJs het niet kan zoals het moet. dan. moet het maar zoals het kan," vond burgemeester Peek. Maar de suggestie van wethouder mr. P van Bochove. tijdens da begrotings behandeling gedaan, om een speciale functionaris aan te stellen om de taak van het onderbezette politiekorps op dit punt te verlichten, is door de feiten achterhaald. Het korps zal flinke aan vulling krijgen en er is zo geen be hoefte meer aan tijdelijke voorzie ningen. Voor het onderwijs was 1963 een bij zonder goed jaar. Drie kleuterscholen, drie lagere scholen en twee gym nastieklokalen kwamen gereed. De si tuatie bij het onderwijs verbetert jaar lijks, na vele jaren van behelpen. Het aantal leerlingen neemt af en de be schikbare ruimte neemt toe. Dit resul teert gelukkig in een meer verantwoor de klasse-grootte. Maar de dalende tendens van het aan tal leerlingen per onderwijzer houdt aan; subsïdiegremen zijn reeds verlaagd en dat zal verder gaan; gedacht wordt aan de verlenging van de leerplicht Dit betekent echter dat in de komende jaren, nog meer ruimte nodig zal 2ijn; een ulo-school, een dubbele lagere school en een kleuterschool zijn in aanbouw; een nieuwe serie scholen in systeem bouw is in voorbereiding. Hier is echter de grootste moeilijk heid het prioriteitenschema. Het gaat niet om enkele lokalen, maar om vol ledige scholen, die over de gehele stad verspreid moeten worden, aangepast aan de groeperingen In de bevolking. In de oudere stadswijken heeft men een re serve aan ruimte, ln Nieuwland worden alle mogelijke en ook onmogelijke Icka- SCHIEDAM, dinsdag Tijdens de ge meenteraadsvergadering van gisteravond bleek onder de leden toch wel enig wan trouwen te bestaan tegen het plan van b. en w. om In de tuin achter de bij de gemeentesecretarie in gebruik zijnde panden aan de Nleuwstraat nog een semi permanent gebouw te zeilen, waarin di verse afdelingen van de secretarie onder gebracht kunnen worden- De sprekers waren het wel met b. en w. eens, dat het hard tyd werd de ambtenaren ter secre tarie wat meer werkruimte te geven, te meer nu de noodzakelijk geachte perso neelsuitbreiding door dit ruimtegebrek wordt afgeremd. Ook het voordeel dat in dit nieuw te bouwen optreksel diverse diensten geconcentreerd konden worden, werd onderkend. Doch sprekers vonden een bedrag van 127.000 plus nog de kos ten van verhuizingen en liet treffen van andere vüorzleningen, toch tve! erg veel voor een tijdelijke maatregel. De heer J. Alijk (KVP) betreurde het, dat nog zo vlak voor de bouw van. een nieuw stadhuis dergelijke kostbare voor zieningen nodig waren. Enkele jaren ge leden was er voor de uitbreiding van de secretarie aan de Nieuwstraat ook al een bedrag van ongeveer een kwart miljoen uitgegeven en het zou onaangenaam zijn wanneer er in de nabije toekomst nog verdere uitbreidingen nodig zouden blijken. Drs. J. II. Simons (PvdA) vond de kosten voor een semi-permanent gebouw ook aan de hoge kant. Is er geen andere en goedkopere oplossing? Bijvoorbeeld het huren van een ander pand in de buurt of het gebruiken van een pand dat reeds in het bezit van de gemeente is. Waren wel alle mogelijkheden tegen elkaar af gewogen? Ook drs. J. J, Houtman (WD) was niet gelukkig met het voorstel. Kan het be staande gemeente-ziekenhuis als nood oplossing niet tijdelijk worden gebruikt, wanneer het nieuwe ziekenhuis gereed is en vóór het nieuwe stadhuis in gebruik komt. Wordt door de nu voorgestelde tijdelijke voorziening de stadhuisbouw niet vertraagd? Niet ideaal Burgemeester Peek gaf grif toe dat de voorgestelde oplossing niet Ideaal was, maar dat daardoor de loestand „meer houdbaar" zou zijn, totdat het nieuwe stadhuis er zou zyn. De mogelijkheid om andere panden te huren werd door Peck verworpen. Daardoor zou de 1 heid tussen de diensten van de secretarie verloren gaan, maar bovendien zouden die panden toch ook verbouwd moeten worden en dat zou wel eens duurder kun nen uitkomen dan dit semi-permanente gebouw. Dit geldt ook voor het huidige pand van het gemeenteziekenhuis, dat blijkens een lang geleden ingesteld onder zoek nergens anders voor geschikt is. zelfs niet voor bejaardencentrum. Overigens gaf burgemeester Peek te kennen dat het nog wel even kan duren voor het nieuwe stadhuis er zal zijn. Eerst moeten de HBS en de brandweer naar nieuwe gebouwen overgebracht worden, wat wel 4 a 5 jaar kan duren en daarna moet het probleem opgelost worden yan de financiering van dit tientallen miljoe' nen guldens vergende niet-rendabele ge bouw. Het verkrijgen van het geld zal een toer worden, ook wanneer in twee fasen, eerst het werkgebouw en daarna het representatieve gedeelte wordt ge bouwd. En op die bouw zaL het neerzetten van een semi-permanent bouwsel echt geen invloed hebben. Bovendien kon de burgemeester niet de verzekering geven dat binnen, afzienbare tijd niet nogeens om een uitbreiding van de secretarie- gebouwen zal worden gevraagd. Niet iedereen bleek overtuigd dat de SCHIEDAM, dinsdag. In de haudbalcompetltie hebben de Schiedamse ploegen het afgelopen weekeind met wis selend succes gespeeld. By Wilton Feijen- oord was cr volle winst zowel voor de dames als de heren. De DWS-dames kwa men aan een gelijkspel en de heren moesten de eerste plaats afstaan aan Ac tief. De UVG heren mochten ook zater dag het zoet der overwinning niet proe- De DWS-dames stelden wel zeer teleur tegen Hollas uit Goes. Het begin was hoopvol hoewel de blauw-witten weer ze or traag speelden. Nel Robart opende de score 10, maar Hellas strafle enige verdedigingsfouten van de Schiedamsen af. Leme Robart bracht de ruststand op 24. Na rust nam DWS het heft in han den en Nel Robart kwam tot 34. DWS kreeg kansen genoeg maar door slordig afspelen werden zij alle om zeep ge bracht. Hellas speelde enthousiast en fris onze stadgenoten mochten met de 88 einduitslag meer dan tevreden zyn. De Wilton-dames hebben tegen het Haagse AHC een zeer goede partij ge speeld, vooral de verdediging 2at pot dicht. De ruststand kwam met een blanke stand. Bea Zonneveld liet met een hard en zuiver schot 10 aantekenen, maar AHC maakte in dezelfde minuut gelijk 11. Wxlton bleef het Haagse doel met felle schoten belagen. Drie minuten voor tijd loste Dune Boer-de Keizer een tam schot en de Haagse keepster beoordeelde deze bal totaal verkeerd: 21. De reste rende tijd legde "Wilton het meer op de verdediging en AHC kwam er niet meer door. De heren van Wilton Feijeuoorti namen tegen AHC wel de leiding door doelpun ten van Huib v. d. Lugt en Louw Boer, maar toen Heten de Hagenaars verbluf fende staaltjes van goed zaalhandbal zien, zodat Wilton spoedig een achterstand van 48 had. Vyf minuten voor rust kreeg Wilton een strafworp tegen, doel man Aat Kalkhoven stopte deze op fan tastische wijze, Hlerdoor gesterkt brach ten Huib V. d. Lugt cn Piet van Dijk de ruststand op 68, Wilton kwam hevig In het offensief en A gehele voorhoede kwam om beurten tot doelpunten tot een stand van 1811 was bereikt. De Hage naars waren nergens meer. Wilton be houdt hierdoor de eerste plaats direct ge volgd door ANIMO dat ook zondag aan de volle winst wist te komen. De DWS-heren hebben hun leiders plaats moeten afstaan aan het Rotterdam se Actief. De Rotterdammers hadden at direct succes. Gerard van der Wal er Frits Schoenmakers kwamen tot 21. Ac tief ging zich bezondigen aan hard speL Gerard v. d. Wal bracht de ruststand op 33. In de tweede helft liep Actief al spoedig uit tot 35. Aat Sneevliet haal de op, maar de Rotterdammers hadden echter het laatste woord: 4—6. De BVG-heren hebben tegen Snelwiek 3 een frisse partij gespeeld. De Rotter dammers namen, een 0—3 voorsprong en Albert de Jong en Jan de Brinker zorg den voor een 26 ruststand. In de twee de helft ging UVG beter spelen. Een 3—8 achterstand werd door "de Jon. de Hol lander en De Brinker tot 68 terugge bracht. Snelwiek had echter net iets meei uithoudingsvermogen en won verdiend met 710. SCHIEDAM, dinsdag De NW-jon- gerenorganïsatie „Jonge Strijd" «n Schie dam is de activiteiten in het nieuwe jaar begonnen met een nieuwjaarsbal op zon dagavond in Ons Gebouw aan de Stad houderslaan. De muzikale medewerking werd verleend door „The Counts", terwijl „The Singing Sisters", twee zusters, op vlotte manier bekende liedjes ten gehore brachten, zich zelf daarbij op de gitaar begeleidend. Jonge NW-leden zijn steeds welkom op de zondagavondbijeenkomsten in Ons Gebouw, aanvang 8 uur. Alleen materiële schade (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Op de Nieu we Maas Ier hoogte van de Maashaven had gisteren een aanvaring plaats tussen een vrachtschip en een rynschip. Er ont stond alleen materiële schade. Beide sche pen voeren terug naar de Maashaven voor een noodreparatïe. De vrachtvaarder, de Britse „Kern" (1028 ton) van de General Steam and Navigation Ltd. Londen liep aan stuur boordzijde een gat van anderhalve meter op bij de machinekamer. Het rijnschip, de „WTAG" kreeg in het voorschip een flin ke deuk. Volgens de rivierpolitie is de aanvaring ontstaan doordat de „Kern" vermoedelijk een onzekere manoeuvre maakte, toen het schip de Maashaven ver liet. ingeslagen weg de beste was: er wa ren vier tegenstemmers bij, dertig stem den vóór. Directeur Woningdienst Een ander punt van discussie was de benoeming van de heer J. C. H. M. Tïtu- lacr, die als adj.-illrecteur nu al ruim twee jaar het directeurschap van de Wo ningdienst waarneemt, tot directeur van deze dienst Het Is een ontzettend inge wikkelde materie, omdat de Woningdienst volgens het reorganisatieplan gesplitst zal worden In 'een afd. Woningbedrijf dat zal vallen onder de Dienst voor Gemeen tewerk n en de dienst voor Bouw- en Woningtoezicht- B. en w. hebben ver geefs gezocht naar een ingenieur voor Bouw- en Woningtoezicht, waardoor de afsplitsing niet plaats kan vinden. Ir. K. J. J. Dominicus (Prot. Schiedam) voerde als bezwaar tegen de benoeming aan, dat daardoor de bestaande onbevre digende toestand „bevroren" zou worden. Mogelijk kan. een hoofd voor Bouw- en Woningtoezicht gevonden worden als de functie aantrekkelijker gemaakt werd. Kan. dat geen HTS'er zijn? informeerde mr. H_ B. Engelsman (PvdA). Maar b. en w. voelden er weinig voor «m nu weer nieuwe wegen te gaan inslaan bij de re organisatie en hielden voet bij stuk. Zo werd de heer Tftulaer toch tot directeur van de "Woningdienst benoemd, doch met twee stemmen tegen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Een kleine 200 leden van het Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (OVB) (Ver keer) hebben zaterdagochtend tijdens een vergadering in Odeon met een door het bestuur opgestelde resolutie, waarin wordt gezegd niet akkoord te gaan met de voor gestelde loonsverhoging van 92 procent, ingestemd. Hierin volgt het OVB de be sluiten die door de NBV-leden fflW), korte tijd geleden, zijn genomen. Voorts wordt een minimumloon van S150,— geëist, zomede een uitkering in eens van ƒ100,als vergoeding voor de prijsstijgingen in 1963. De opkomst voor deze vergadering was volgens het bestuur van het OVB z slecht Men had er op gerekend dat grote zaal van Odeon te klein zou zijn om de leden onderdak te verlenen. RIDDERKERK, dinsdag Zes flink be schadigde auto's en een urenlang duren de verkeersstagnatle waren het gevolg van een mislukte uitwijkmanoeuvre van een personenauto, gistermiddag op rijks weg 16. De 47-jarige heer D. Schild alt Dordrecht werd vry ernstig gewond en moest in het Dljkzigtziekenhuls te Rot terdam worden opgenomen. Het was deze automobilist, die op rijks weg 16 bij Ridderkerk een uitwijkma noeuvre maakte voor een onbekend ge bleven Volkswagen. De heer Schild kwam met de auto in een aarden dijkje terecht, dat daar als middenberm-beveiliging sinds kort i* aangebracht. Achter hem naderde een wagen, be stuurd door de heer P. Lodder uifc Dor drecht. Deze auto kon de wagen In de aardwal niet ontwijken en botste er met zo'n klap bovenop, dat de wagen van de heer Schild ondersteboven werd ge duwd. De heer Lodder en zijn passagier, de heer C. Kapoen uit Zwijndreeht, wer den uit hun auto geslingerd. Zij liepen minder ernstige ver-vondingen op en werden naar een ziekenhuis in Zwijn dreeht vervoerd. De heer Schild kwam in de omgedrukte wagen knel te zitten en moest worden uitgezaagd. Een naderende vrachtauto kon dc twee gestrande wagens niet ontwijken. De wagen, bestuurd door H. Jansen uit Dordrecht, maakte een schuiver en ver dween tot aan de laadbak in de redden de aarden wal. In korte tijd vormde zich een enorme file. Aan het eind van de rij botste nog eens een auto, bestuurd door de 40- jarigc L. Tïmmers uit Zwijndreeht, te gen een andere wagen en tenslotte schoof nog eens een wagen in de aarden wal. Terwijl takelwagens orde in de chaos van gestrande auto's trachtten te brengen wachtten rijen auto's vele uren. Het verkeer kan op dit punt niet wor den omgeleid. ROTTERDAM, dinsdag De jeugd commissie van het historisch genootschap „Roterodamum" heeft voor de jeugd twee filmstroken laten maken over de geschie denis van Rotterdam^ De historicus dr. X. J. Vemeput heeft er "de tekst bij gescbre- Op vrijdag 10 januari om half drie zal dr. Verseput voor onderwijskringen in de Rotterdam-zaal van het Hiltonhotel een openbare les geven aan de hand van de filmstroken. Onder zijn gehoor zal hij o.a. wathouder R. Langerak vinden. ZZ-'i'! J~\ E Amerikanen zijn&r altijd op uit om de produkfen die zijr JL/ op de markt brengen te vervolmaken. Doorgaans moet alles snéller en sneller gedaan kannen worden, ofdatme auto's, wasmachines, vliegtuigen of telefoons betreftDe tele foonmaatschappijen vmden het een bezwaar dat het gemiddeld 10 seconden neemt om 7 cijfers te draaien.Eet resultaat is een telefoon zonder de ouderwetse draaischijf, maar met 10 drukknoppen (zie foto)waarmee het kiezen van 7 cijfers tot de tijd van gemiddeld 3 seconden is teruggebracht. Maar dat is niet alles. De saaie zoemtoon en het monotone 'in gespreksignaal zijn verdwenen. Zij hebben plaats gemaakt voor lieflijk zachte muzikale tonen, die de vorderingen van da oproep aangeven. Heden overleed onze lie ve vrouw en moeder, be huwdzuster, tante en nicht CHRISTINA JOHANNA ANTOINETTA DE VRIES-HOLST op de leeftijd van 73 jaar. D. de Vries C. A. de Vries en verdere familie Schiedam, 6 jan. 1964. Veenlantstraat 15. Lieuer geen bezoek. De crematie zal plaats vinden vrijdag 10 januari te Velsen, na aankomst van trein 12.59 uur, halte Driehuls-Zuid. Voor direct gevraagd: (levensmiddelenbedrijf) Frans Halsplein 9a of telefoon 6 59 80 Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.Combinatie langzaam met spoelcentrifu- ge 395.Cok merkmachi- aes. 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, tel. 6 3fi 41. GEMEENTE SCHIEDAM Bij de Technische Bedrijven der gemeente Schiedam worden gevraagd: MONTEURS INSTRUMENTMAKERS FITTERS (gas en water) 't bezit van Gawalo-diploraa's strekt tot aanbeveling BANKWERKERS HULPFITTERS GEISERSCHOONMAKERS GRONDWERKERS Loon afhankelijk van ervaring, bekwaamheid, leef tijd enz. - Huureompensatie vanaf 23 jaar ƒ27.20 per maand. - Vakantietoeslag 4%. - Gunstige vakantie regeling. - Vrije zaterdag. - Gratis werkkleding. - Studiekostenvergoeding. - Voor gehuwden is het verplaatsingskoslenbesluit van toepassing. Sollicitaties onder vermelding van opleiding, erva ring, leeftijd enz. binnen 14 dagen te zenden aan de directeur van bovengenoemde bedrijven, postbus 79, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1