Henny Orri was sublieme „Judith'' Uit de tweede divisie tlane*ien laKe«s perm,r i ^<>4 SCHIEDAM Onze prijzen blijven laag Onze prijzen blijven laag Centrum voor Kath.Kring Om TSF-chib- kampioensdiaj: J aarvergadering van O.D.I. Helmoixdia '55 bij SVV Hermes-DVS naar Baronie Duel tussen veroverde en veroveraar J. van Ravens veertig jaar bij Spaarbank tweepersoons 180x^30 cm Vs Jubileum bij de S.C.F. Glasindustrie Pieterman Klein bedrijfje maar veel stank LOONGRENS? DE JAGER Burgerlijke Stand GROTE 3" VAN DE MAAN OP VAKANTIE IN SCHIEDAM %He& ootsanTS. Een toverwoord de wasautomaat DE JAGER DE JAGER moet u "i óch bll ter meulen *«n vrijdag 10 januari 1964 - pag. 5 (Advertentie I.M.J (Advertentie IM.) te M1tf<fetïandsTrant7Z Aert va» Nesstraat 38 Ó9 Bftemfeuwste w*kö bk TAFELTENNIS SCHIEDAM, vrijdag". De tafeltennis vereniging TSF gaat, wals gebruikelijk, tossen de twee helften van de compe titie in, de wedstrijden spelen om het eliibkarnpienschap. n.l. op 13 en 16 ja nuari. Gezien zijn prestaties in de com petitie, zal bekerhouder G. v. d. Wiel er wel niet In slagen de titel te pro longeren. Favorieten zijn nu H. "Wig- mans, W. de Winter en (bet nieuwe lid) J. Schllperoord. De vijf teams van TSF hebben het in dc eerste helft van de competitie niet slecht gedaan, al Icon het ook be ter. Het tweede en het vijfde team, be horen tot dc kanshebbers op de titels, de andere drie bevinden zich in de vei lige middenmoot. Kaar de prestaties van het eerste team zijn wat tegengevallen. Vorig jaar werd op eon eervolle tweede plaats in de 2e klasse. A geëindigd; nu heeft TSFl negen punten uit negen wedstrijden en staat op de vijfde plaats, Een leidende rol schijnt niet meer weggelegd voor Jan Bouwer c.s. TSF 2, spelend in de 3e klasse, is liet paradepaardje: 17 punten uit negen wed strijden. Dit team deelt de eerste plaats met Beursgenoot NOAD 5. Deze teams speelden alleen tegen elkaar gelijk en wonnen alle andere wedstrijden. De re turn-match zal de beslissing om het kampioenschap moeten brengen. TSF 3. debuterend in de 3e klasse, faalde niet met tien punten, maar vol deed toch ook niet aan de hoge ver wachtingen. Dit geldt ook voor het vier de team, dat vorige jaren, een leidende rol speelde, maar nu in de middenmoot vertoeft. "Verrassend zijn. de prestaties van TSF 5, dat ook debuteerde, in dc vierde klas, en daar nu op de tweede plaats prijkL Binnenhaven krijgt betere verlichting (Van onze correspondent) MAASSLUIS, vrijdag. Door het steeds toenemende verkeer op de wegen langs de Binnenhaven van Maassluis, vol doet de openbare verlichting langs Haven, Govert van Wijnkade, Haringkade, Mar- nixkade, Hellingkade en Ankerstraat niet meer aan dc thans daarvoor te stellen eisen. Er komen 26 nieuwe lichtmasten, en 22 wandarmen. Bovendien zal de verlich- tuvgssterkte worden verhoogd, ter bevor dering van het veilig verkeer. Met deze maatregel is bijna 50.000,— gemoeid. Eerste schoolconcert (Van onze correspondent) MAASSLUIS, vrijdag. 16 januari wordt het eerste schoolconcert van dit seizoen in de Immanuëlkerk te Maassluis gegeven. Om tien. uur zullen alle zesde klassen de kerk vullen en can kwart over elf luisteren de leerlingen van de ulo- en lagere technische school. Het concert wordt ditmaal verzorgd door de stichting „Het schoolconcert" te Amsterdam. Medewerkenden zijn: Lea de Boer, zang met harpbegeleiding en, Leo Hommer ts, bas-bariton met gitaar begelei ding. op het Dordlse DFC geboekt, waardoor een sprong op de ranglijst werd gemaakt, geeft hoop op een overwinning. Doch te gen deze temperamentvolle zuidelijke ploeg, zullen de SVV-era wei op volle toeren moeten draalen. SW 2 trekt naar Go Ahead in Deven ter, Na de knappe 2—1 zege op Spel. Ba- schede bestaat er goede, hoop op het be halen van minstens één puntje. De SW-jeugd speelt de „big match" tegen de lijsaanvoerder, het sterke Féij en- oord. Dc thuiswedstrijd werd destijds ge lijk gespeeld en daar waren de kuip-be woners nog blij mee ook. Wanneer de rood-groene jeugd nu één punt kan ver overen betekent dit al een. knappe pres tatie en, het handhaven aan te top. en bezield was haar spel in de titelrol, dat de helaas weinig talrijke toeschou wers volkomen geboeid muïsstiL bleven toekijken. Om na afloop In een daverend applaus uit te barsten. In welke bijval ook Andre van den Heuvel als enige an dere acteur deelde. De Franse schrijver Charles de Peyret- Chappuis heeft zijn gegeven ontleend aan het oude Joodse verhaal over Judith, de vrouw die haar volk redt door de A5$y- rischc veldheer Holofernes met sluwe listen, te overweldigen, en ter dood te brengen. Doch hij heeft dit verhaal over gezet naar deze tijd. Zo is Holofernes geworden tot een mo derne militaire en, gevoelloze veroveraar, die er niet tegenop ziet een stad met alle bewoners %veg te vagen als de strategie dit eist En Judith is een vrouw van het veroverde volk, die op zoek is naar haar krijgsgevangen genomen geliefde en die zijn dood wreekt door zijn moordenaar met haar vrouwelijke listen te overweldi gen en tot zelfmoord te brengen, op het moment dat haar volk verdelgd wordt. Het is in één lange samenspraak het geestelijk duel geworden tussen een bruut met een verstopt geraakt gevoelsleven en de superieure vrouw, die hem veracht, maar zich aan hem geeft om hem zo te vellen. Het is ook een psychologische ana lyse. van veroveraar cn veroverde gelijk tijdig. Onder regie van de in Engeland wonen de Pool Vladek Sheybal hebben Henny Orri en André van dpn Heuvel deze fatale strijd op leven en dood met een enorme intensiteit uitgebeeld. Zij beiden hebben kans gezien om dc in de grond toch wel wat onwezenlijke tekst (vooral Holofer nes had daarmee te kampen) tot grote dramatische spanningen op te voeren. Met zoveel hoogtepunten, dat de aandacht geen ogenblik kon. verslappen. Het was toneelspel zoals we in Schiedam maar al te weinig te aanschouwen krijgen. Nel Bakker had gezorgd voor een goed klinkende vertaling. Het sobere, wat al te veel van de verbeelding eisende decor was van Roger Chailloux, SCHIEDAM, vrijdag. SVV ontvangt zondag aan de Westfrankelandsedljk Hel- mondia '55. In deze returnwedstrijd zullen de rood-groenen revanche moeten nemen van de 4—0 nederlaag In Helmond gele den. Het SW ls sindsdien wel enigszins gewijzigd en de laatste 3—1 overwinning (Advertentie l.M.) Hermes-DVS trekt zondag naar Breda voor de wedstrijd tegen Baronie. Door de overwinning op AGOW zijn de blauw- witten op de vijfde plaats terecht geko men, echter tezamen met vier clubs. Dit betekent dat bij verlies zondag, weer een lelijke val wordt gemaakt. Bij winst wordt de positie versterkt. Het zal geen makkelijke wedstrijd worden in Breda, maar de blauw-witten zijn niet kansloos. Hermes 2 krijgt het zondag om 2 uur in Harga moeilijk tegen het sterke DHC 2, ook al werd Xerxes 2 In. eigen huis ge- klopt. Het Jeugd-elftaL spelend zaterdag middag in Delft tegen DHC, mag al blij zijn met een puntendeiing. Hermes 3 is vrjj en het vierde elftal speelt bij Hillesluis 2, Morgen begint de speciale ver koop van flanellen lakens voor een prijs, die U,alleen tijdens zo'n extra aanbieding kunt ver wachten. Twee-persoons flanellen la kens, 150 x 230 cm, die vorige winter nog verkocht werden voor zeven A acht gulden, kunt U nu kopen, voor nog géén vijf gulden. Donzig warm anti-rheuma van een extrazware kwaliteit flanel. Advertentie LM.) (Advertentie LM.) woningmi Morgen 9 uur begint de verkoop van prachtige, zware duffel COATS voor jongens en meisjes,1 met capuchon en ceintuur, tegen belachelijk lage prijzen: tot 4 jaar,ALLE MATEN 13?° 5-7 Jaar,ALLE MATEN 1S?° 8 -Tl jöar, ALLE MATEN 17?° Nu kunt U het versleten pakje van Uw lievelingsstoel .of van die lekkere bank vervangen door een prachtkwalltelc meu belbekleding, zonder dat er veel geld aan té pas komt. Want morgen begint als speciale aanbieding de verkoop van tien tallen rollen meubelstof, waar onder prachtige zuiver wollen épinglés uit de series van 12 tot 18 gulden, bankstellen eethoeken wand sets slaapkamers palissander teak noten mahonie ■Jt vraagt gratis geil!, catalogus JASSEN In metrug- j gevoerd, prijzen: i 75 (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag „Uit het grote aantal aanwezigen blijkt dat dit geen alle daagse gebeurtenis is. IJ bent nu veertig jaar in dienst van dc Spaarbank. Dat is een lange tijd, maar toch hebt u niet alle voorgangers geslagen. Bjj het oprichten van de Spaarbank, in 1820, trad namelijk iemand in dienst, die 44 jaar lang zijn krachten aan dit bedrijf heeft gegeven. Maar u bent pas 57 cn er beslaat öns grote kans dat u de top bereikt, wat het aantal jaren betreft." Dit zei notaris P. Schaberg, voorzitter van de Spaarbank, donderdagmiddag ter gelegenheid van het veertigjarig jubi leum van de heer J. van Ravens. „Van meet af aan heb ik gehoord dat u een speurzin, een soort zevende zintuig, hebt voor het opsporen, van datgene, wat niet helemaal juist zou kunnen zijn. Door het SCHIEDAM, vrijdag De christelijke korfbalclub ODÏ zal zaterdagmiddag 18 januari de jaarvergadering houden in bet verenigingsgebouw van de gerefor meerde kerk Oranjestraat te Overschle. De Schiedammers moeten een nieuwe voorzitter en penningmeester kiezen om dat voorzitter les van Keulen zich niet meer herkiesbaar stelt evenmin als pen- nfngmeesteresse Magda van der Brugge. Verder treden af wedstrijdsecretaris Ties Bos, algemeen secundus Henk Hoo- zenbeek, Ria Sonneveld en Cor van Kooy. Het bestuur stelt kandidaat als voorzitter Henk Roozenbeek (Overschie) die ook voorzitter is van de Christelijke Sport Federatie Schiedam, Verder stelt het be stuur kandidaat Ineke Donkersloot, Jen ny Houtman, Diet Sluimer, Ties Bos, Jan van Otterloo, Nico Sleeuwenboek, Henk Verhey voor vier bestuursfuncties. Na de jaarvergadering volgt een feestelijk sa menzijn. De agenda vermeldt verder het uitrei ken van de prijzen voor de schotzuiver- he idswedstry de n. broersvest 64-66 tel. 67920 - schïedam %30 cm 6 «Ié j «w9%ou^\ epm9lé w l, '%od^e WeUfEn V I «tón aCU r^l Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze flanel len lakens, Jk j* 160 x 230 cm. fffy{ kleur ecru, voor (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. - Tijdens een bijeenkomst In de kantine van de Sclile- damsche Cartoimagefabrick N.V. ls gis termiddag de heer A. Bleeker gehuldigd voor het feit dat hü 25 jaar als papier- snijder bij de fabriek werkzaam !s. De heer Bleeker, die binnenkort 64 jaar wordt en aan de Prins Frcdcrik Hen drikstraat 15b woont, was vergezeld van zijn vrouw en enkele familieleden. ROTTERDAM Waif-Krinttcad» ROTTERDAM s Kort' Hoogitraal ROTTERDAM Munt ROTTERDAM Katonrfr. logedl|£ HOOGVLIET Wrnkvlconlrum VI A AJt DiNOEN: liotv.M tïlDEN Haarl*rnm«r(1raal ZEIST Slot laan Gffn xef. of »ehr!ft. btit- SCHIEDAM, vrijdag. Het Kon. Schiedams mannenkoor „Orpheus", dal van zich zelf zegt „Oud van dagen tivant bijna honderd jaar!) jong van 'daden'.", gaat weer nieuwe activiteiten ontwikkelen: de oprichting van een „teenager-koor". Enkele jaren geleden werd een jon genskoor opgericht, dat nog niet die belangstelling heeft die Orpheus graag zou wensen. Dat komt, meent het be- stuur, omdat men nog te vaak onwetend 5is van. dit jongenskoor, Daarnaast komt dan het teenager- fkoor, bedoeld voor jongens en meisjes van 14 tot 20 jaar. waar zij hun zang kunnen zingen, hun liedjes, hun hits, f in alle talen, maar ook een beetje klas siek er bij. Woensdag 15 januari zal er een auditie gehouden worden in gebouw Arcade, aanvang 7.30 uur. Dan moet er ook nog een meisjes koor komen, zo mogelijk met de dames- koren samen, anders alleen. Orpheus wil een mannenkoor blijven, doch heeft supporters nodig. Vandaar. Zaterdagmorgen om 9 uur be- .glut de verkoop van deze tien tallen rollen zuiver wollen meu belstof 130 cm breed, door el kaar voor één prlj „Een accuraat, betrouwbaar en beschei den man, zoals je tegenwoordig maar zelden meer ontmoet," heeft de direc teur,, de heer T. N. M. Jansen, de jubi laris geschetst, voor wie hij persoonlijk een grote waardering had. „Daarom is het nu een mooie gelegenheid je te dan ken voor je goede zorgen en je werk". De heer Jansen bood daarbij een ge schenk onder couvert aan en. namens het departement Schiedam van de Ned. Mij. voor Nijverheid en. Handel het ver- rende getuigschrift met dc zilveren draagpenning. „Je hebt 25 jaar hard gewerkt en wei nig gezgd," verklaarde de heer J, van Dijk, die namens de collega's eveneens een zware enveLoppe aanbood. Waarop de beer Bleeker mede namens zijn vrouw dankte. Na deze huldiging in eigen kring, heeft het personeel de gelegenheid geiiad de jubilaris te feliciteren. Jaarverslag 1963 Ciin t«f. «f sthrlft. heit. SCHIEDAM, vrijdag. Op de nieuw jaarsbijeenkomst met het personeel uit Schiedam, Zoetermcer cn Oosterwolde (Fr.) heeft de directie van Glasindustrie Pieterman N.V, mededeling gedaan over de gang -eau zaken gedurende het af gelopen jaar. De gezamenlijke omzet over de drie bedrijven, dis tot de N.V. behoren, n.l, Schiedam, Oosterwolde (Fr.) en dc N.V. Hardglas te Zoeter-; meer. heeft over het afelopenJaar we derom een staging te zien gegeven. Ze bedraagt nu bijna 10 miljoen gulden, een verdubbeling sinds 1957. Hoewel het resultaat over 1963 bevre digend kan worden genoemd, heeft de verhoogde omzet niet geheel de sterk gestegen kosten in de verschillende be drijfsafdelingen kunnen dekken. In Schiedam zijn als onderdeel van een investeringsplan een. automatische glaskantenslijpmaehino en een nieuwe glaswasmachine met transportband van 25 meter lengte in gebruik genomen. Het overige gedeelte van dit investerings plan en de bouwkundige voorzieningen zullen in het lopende jaar worden ge realiseerd. Bij de N.V. Hardglas in Zoetermcer heeft de verdere mechanisatie van het produktieproces goede voortgang ge maakt Ook in het bedrijf in Oosterwol de (Fr.) werd een begin gemaakt met mechanisering van verschillende bewer kingen. De produktie van het daar ge fabriceerde huishoudelijk en reclamegLas kon ten opzichte van 1962 bijna ver dubbeld worden. Bijna een derde gedeelte van de om zet wordt geëxporteerd naar België, Duitsland en Scandinavië. Hoewel de prijzen op de exportmarkten uiterst scherp liggen, is het de bedoeling de in 1963 belangrijk gestegen export in de EEG-Ianden verder op te voeren. Door de gedane investeringen in de velschil lende bedrijven is een productieverho ging zonder veel personeelsuitbreiding te realiseren. De directie venvacht ook over 1964 een goede orderbezotting. De per 1 ja nuari gestegen, loonkosten, zullen slechts voor een klein gedeelte in de prijzen kunnen worden teruggevonden. Verhoog de omzet is noodzakelijk om deze kos tenstijging te kunnen dekken, (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Een klein bedrijfje in de Botlek, dat kort tevoren met proefdraaien was begonnen, blijkt de veroorzaker van da onaangename geur, die dinsdagavond in Rotterdam hing, te zijn. Eten inspecteur van de hinderwet is hier gisteren na een uitgebreide speur tocht achtergekomen. Het was zeker, dat de stank uit het Botlek- of Pemisse-ge- bied kwam, maar waar de boosdoener zich nu precies bevond, was een kwestie van zoeken. De bedrijfsleiding van het fabriekje heeft toegezegd de installatie (voor het onschadelijk maken van che misch afvalstoffen) pas na een door de hinderwet ingesteld onderzoek weer in gebruik te nemen. Wandversiering voor nieuwe r.k.-school (Advertentie LM.) f Advertentie I.M.I (Advertentie LM.) Wij zijn er bijzonder trots op, als eerste in Nederland de in ternationaal bekende „Twin Life" naadloze Nylons, regu laire prijs 1.45 per paar te kun nen brengen. Maar dat niet alleen,., deze naadloze,,Twin Ufo" Nylons, 20 denier, verkopen wij in de nieuwste modetintcn, per paar voor nog géén negentig cent. S Bouclé tapijt van Zuiver haar- garen, dat nog nooit in meet* kilometers ïs verkocht dan in hét afgelopen seizoen... voor 13.90 per meter... datzelfde bouclé tapijt verkopen wij mor gen per meter voor nog géén tien gulden. MEEK KEUS BETERE PASVORM Wenst u een goede en voordelige verzekering tegen de kosten van ziekenhuis- en sanatorium verpleging, specialistische hulp enz.? Vraagt dan vrijblijvend inlichtingen en folder aan DE STICHTING „HET ZILVEREN KRUIS" afdeling Vlaardingen, kantoor: Schïedamseweg 10, Vlaardingen, telefoon (01898) 37 03. Deze stichting is een sociale instelling en beoogt geen winst VERSTANDIGE MENSEN ruilen nu hun T.V. in. Nu nog forse prijzen Ga naar De Jager De hele nieuwe Firato Radio- en T.V.-colleetie op de bovenetage. Broersveld 105 SCHIEDAM. GEBOREN: Eric N., z. v. G. A. Marinus en M. P. L. Oomen. Pe tra G. H., d. v, J. Jans en C. H. van Opij- nen; Eduard J.. z. v, J. M. van der Linden en A. M. van Vliet; Ludwina M. A.. d- v. A. F. Teuthof en L. C. de Graaff; Dlck, z. v- D. van der Reyden en H. E. Sorré; Pe ter, z. v. T. Stuart en C. J. Kins: Marius J-. z. v. M. j. Scholle en M. A. S. Schik- hof. (Advertentie l.M.) VOOR DESKUNPIÜ ADVIES, **roOKVJKNR{Vi. Ariëns, maan-expeditie-afdeling,controle station SterreboB, Schiedam, heeft een telegram ontvangen van. de grote 3 van de maan, dat deze hun vakantie zullen doorbrengen in de Grensflat bij Fam. Ariëns. Tijdens hun bezoek 2al er gesproken worden, vol gens welke hun route met het Arimaanprojéctiel ge- vlogen zal worden, om vooral zeker te zijn de kort ste route te vliegen. Deze geheel nieuwe non-step' maanvlucht volgens de laatste principes door 3?xo£.; Dr. Ariëns uitgewerkt, staat in <3e gehele publieke belangstelling. Dit wereldgebeuren zal Schiedam een der belangrijkste plaatsen van de wereld maken. Deze maanvlucht zal waarsdiijnlijk al vlug waar heid worden, men fluistert zelfs dat Prof. Dr. Ariëns zijn Iogé'S ua hun vakantie „even" thuis zal brengen. Tn afwachting van de aankomst der maanmannen, zaterdagmiddag 2 uur aan de Broersvest 54, krijgen uw kinderen bij aankoop van pasvormschoenen een originele ARLMAANNONSTOPMAANVLUCHT- FROJECTIEBALLON cadeau. Bespreking van de Sportweek '64 en Sporthal-actie SCHIEDAM, vrijdag De besturen van de Schiedamse Bond van Lichame lijke Oefening en van de Stichting Sport hal Schiedam beleggen op vrijdag 17 Ja nuari in De Bron naast Musis Sacrum een samenkomst voor alle bij de SBLO aan gesloten verenigingen. Dit ter bespreking van de Sportweek 1964, maar ook van de eind januari te houden .^teentjes-actie" ten bate van het bouwfonds voor de sparthaL Verwacht wordt dat de verenigingen, zullen komen met uitgewerkte voorstellen voor de Sportweek, maar ook met lijsten van junioren èn. volwassenen die zullen medewerken aan de Sporthal-actie. Neemt U de maac van Uw kamer mee De dagen worden korter Maak het thuis gezellig met een nieuws verlichting van DE JAGER Wij garanderen ude grootste collectie van Schiedam cn altijd lagere prijzen. Broersveld 105 jtfOBSTRAAT 91 - TEL:68StA SCHIEDAM ffpfgj Erkend Ziekentonds-teverander kijken. Een mooie collectie reeds v.a. f6.p. w. Zonder vooruitbetaling. Broersveld 105, Schiedam. Zaterdagmorgen gïnt de verkoop loze Twin Life I maren en de nieuwste tinten, per* paar voor Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dit bouclé tapijt 10O cm breed In de kleuren bronsgroen, maïs, grijs en" blauw. APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Nietrwland, Dr. Wibautplein 17. BIOSCOPEN ti'ssage; alleen 2 uur; Alleman. "toaopole, 2, 7, 9.15 uur: Jason en de Ar- gonauten. DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst. •a&riike, 8 uur: ReJsver. „Tot ons genoe gen". Bijeenkomst. Giét» ttf. af schrift, btit. Giin t«f, of schriftbeft. dagbladreclame IS NIET TE VERVANGEN

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1