Vreemdelingen onder de zorg van ie 'ARGUS' 'ARGUS' Taalmoeilijkheden lossen zich meestal van zelf op r "1 Schiedamse bioscopen Hel in Birma, probleem van de totale oorlog In Schiedam: 861 Jeugdbiljarten va ndaag s Drankmisbruik leidde tot inbraak Argonauten SCHIEDAM f25.- Kosthuis voor onverstaanbare Griek Serie avonden voor Yegla Gratis bezoek aan Sled. Museum Di pi om a-z w emmen KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand i i i i i i i i i i Automobielbedrijf WAL SO H.V. Citroen agent 'I I I 1 8 8 8 8 8 I S De onbekende Oecum. diensten in verschillende kerken Uitgeleide J. M. Bakker notaris te Dordrecht Artsen op zondast „Samen iets doen in Rijnmond" I ROYAAL PAND Koop bip onze adverteerders Wijntje en trijntje „Hallo, misters Alleman ÉÉN VAN DE 1372 BRILLEN VAN 37.50 ƒ15.00 damesjaponnsn W, van der Burg Koeriersters Permanent wave adverteren zaterdag 11 januari 1964 - pag. 5 (Van een onzer verslaggeefster*) OP een goede d&g in liet afgelopen jaar kwam op het Hoofdbureau van de SchlccHmse palitle eex Griek binnenstappen met een koffer in de hand. Nle-* mand op het bureau spreekt modem-Grieks en men kon er eerst dan ook niet achter komen vat de man eigenlijk wilde. „Maar de taalmoeilijkheden lossen zich meestal van zelf op", zeggen de mensen van de Vreemdelingendienst, een speciale en Interessante afdeling van het politiekorps. Zo ook dit maal. Het bleek dat de man door zü'n hospita uit huis was gezet en nu een nieuw kosthuis zocht en dan Is de politie blijkbaar de meest voor de hand liggende instantie om een oplossing te bren gen. De Vreemdelingendienst lost ook zulke klosjes op: de dienstdoende poUtle-man heeft.de Griek meegenomen en hem inderdaad onderdak bezorgd. Dit ter kleine demonstratie wat men zo al moet doen b(j de Vreemdelingendienst. Alle vreemdelingen staan ingeschreven en geregistreerd. Wanneer zo'n vreemde ling zich eenmaal gemold heeft, is het mogelijk hem a la minute op te sporen in Nederland. In Schiedam stonden per 1 januari van dit jaar 861 vreemdelingen geregistreerd, tegen 768 op 1 januari 1963. Het grootste deel van deze mensen is hier werkzaam bij de scheepswerven en SCHIEDAM, zaterdag De Ontspsui- Bingsver. Vegia van de Ver. Glasfabrie ken heeft voor januari weer een serie ontspanningsavonden vastgesteld, die steeds in gebouw Irene worden gehou den, aanvang 8 uur. Op la januari wordt de film ,.De her berg van het zesde geluk" vertoond, met in de hoofdrollen Ingrid Bergman, Curt Jürgons en Robert Donat. Op 22 januari volgt de vertoning van de film „Spaar de spotvogels" met inde hoofdrollen Mary Badham, Philip Alford en John Megna. Ten slotte houdt op woensdag 29jrnuari de heer G, Karman uit Apel doorn, perschef van het .circus Toni floltini een causerie met kleurendia's over „Mensen, dieren, sensatie!" over het leven in een circus. Ook zal het K.D.O.- accordeon-kwartet zich doen horen. SCHIEDAM, zaterdag Het Stedelijk Museum van Schiedam zal zaterdag 11 en zondag 12 januari gratis toegankelijk zijn. Te bezichtigen zijn de tentoonstellin gen „Jong Egypte weeft". Koptisehe Kunst uit' de 4e—8e eeuw" en „Kerst groepen en wandkleden". SCHIEDAM, zaterdag Vijfenveertig leden van de zwemvereniging „De Wa tervrienden" zullen zondagmorgen In het Sportfondsenbad de zwem proeven voor de diploma's 1 en 2 afleggen, aanvang 9.15 uur. SrA. Hprv. Gem, Grote kerk, 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur ds. A. Hoffman: Bet* boikerk: J0 uur ds H, F. Meijer (Maassluis) en 5 uur ds. C. van Wingerden (Babylonian- broek); opstandingskerk; 10 uur ds. C. v. d. Slcon; Vredeskerk; S en 10.45 uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds. C. v. d. Steen. N>d- Herv. Gerei. Evang. 10 uur ds. C. van Wingerden; BetheikerR: 5 uur ds. C. van Wingerden. Evang. Lutherse Gem. 10 uur ds. A. K. V. d. Mey (Den Haag). Lutherse kerk. Zondagavond 7 uur Oecum, dienst. Ned. Prot. Bond. Westvest 92: 10.30 uur ds, A. D. Klaassen. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 30 uur H. Mis. Bautlsten-gemeentc Lange Haven 123. uur ds. W. Barkema (H. Avondmaal). Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 7.30 uur Verlos singssamenkomst; Gerrit Verboonstraat 0.45 Openluchtsamenkomst. Alle samenkomsten o.l.v. Brig. K. Wieringa en maj. R. Reitsma Jehova's Getuigen Volksgebouw 6 utii Openbare toespraak: „Welke gelegenheden bezit dc jeugd in deze moderne tijd?". 7.10 uur Wachttorenstudie. Donderdag: 7.30 uur theocratische bedieningsschool en .dienstver» gaderlng, Herv. Gem. Ketiicl. De Rank: 8.30 uur ds. D. J, Spalïng. Dorpskerk 10 uur ds. Van Ko£ (DeJfshaven) en 7 uur ds, H. W. Hem- personen van deze laatste groep zijn ge weest. De vreemdelingendienst heeft leuke herinneringen, Zoals aan een Finse zeeman, die zijn schip had gemist en bij de politie kwam. Hij bleef een paar dagen op het bureau, totdat hü weg kon. Toen hjj In Helsinki was, stuurde hy een kaart aan de politie, waarop het volgende geschreven stond: „Hallo, mis ters! I came yesterday to Helsinki; thank you for all days there and I hope we see again sometimes". Men bewaart deze kaart als een aandenken op het bureau.. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zat rdag. Het district Schiedam van de Koninklijke Nederland se Biljart Bond (omvattende de aangeslo ten verenigingen in Schiedam, Vlaardin- gcn. Maassluis) Kar, thans de jeugd uit deze steden in dé leeftijd van 14 tot en met 17 jaar in de gelegenheid stellen het biljartspel te gaan leren. Twee biljarts van 3.30x1.15 m werden aangekocht en in zijn geheel gerestaureerd. De van nieuwe lakens voorziene tafels zijn geplaatst in de bovenfoyer van Musis Sacrum aan de Lange Haven te Schiedam. Vandaag om drie uur kan men zich daar aanmelden. De opleiding door gediplo meerde jeugdspcrtleiders vindt vervolgens elke zaterdag plaats van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur. GEBOREN; Ingrid M„ d. van G. Bar- ten en J. H. Jung, ONDERTROUWD: J. G. Brouwer. 25 jr. en A. J. van Loon, 13 jr. T. P. J. Collignon, 21 jr. en T. R. de Koning, 24 jr. D. Coodée, 27 jr. en B. Helbers, 23 jr. A, I. J. Delmotte, 29 jr. en K. T. M. Finskas, 20 jr. M. Gordijn, 30 jr en A. do Zwart, 22 jr. G. J. Koutstaal, 24 jr en J. M. Krebcr. 24jr. R. F. B. van Leeuwen, 23 jr en M T. Geluk, 20 jr. W. J. Los, 24 jr en H. J. Geill, 23 jr. de grote bedrijven, die steeds meer ar- j onrt^fl'ir* beide» uil het buitenland «nteckkcn.j M ïrVS» S g der Vreemde arbeiders die al jaren in Schie-j E Kerkl.mn ir G T dam wonen willen ook wel genaturali-{ f iaah- r* JJ,. ,u; J: scerd worden tot Nederlander. In 1963; 23 lr P- M- 9: Lansbergen. „4 jr. kreeg men twintig verzoeken tot nature»-i iisatie binnen. Ook mensen, die om de een of andere reden hun nationaliteit zijn (Advertentie I.MJ Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 APOTHEEKDÏENST Apotheek Van "Westendorp, .Parkweg 207. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15. .7 en 9.15 uur: „Alleman". Monopoie: 7 en 9.15 uur: „Jason en de Argonauten"; zondagmiddag: 2 en 4.15 uur: „De hel van Birma". DIVERSEN Irene, 3 uur: Mondacc.ver. Vrienden kring. Feestavond. Tivoli. g uur: Guillauma, Dansavond. Dc Goede Haven, 8 uur: Cefa. Film. De Rank, 8 uur: Herv. Jeugdraad. 5 a- menkomst. Kantine S.C.F., 8 uur: Parochie O.L.V. Visitatie. Dansavond. kwijtgeraakt, komen met zo'n verzoek. In totaal zyn 38 nationaliteiten verte genwoordigd in Schiedam. Veruit de grootste groep vormen de Spanjaarden, maar verder treft men ook aan: Duitsers, Belgen, Noren. Indonesiërs. Hongaren. Venezolanen, Libanezen. Chinezen, Cuba nen, Grieken, Ghanezen, Japanners. Sy- riërs, Russen, Dan de grote onbekende! Met deze laatste zit het wat vreemd, maar hoofd-inspecteur C. V. d. Haagcn vertelde ons, dal dit kwam doordat de; nationaliteit dan erg moeilijk is vast te slellen. Het zat in de kwestie van de an nexatie van LUhaucn en Estland door Rusland. Vorig jaar hebben 27 vreemde zee lieden op het politiebureau hun roes uit geslapen. Dat zijn er niet veel, over een heel jaar genomen; Wanneer deze mensen een plezierige avond hebben gehad en een beetje onder de invloed zijn, wipt de baas van het café hen vaak jn een taxi en laat hen naar hun schip brengen. De genen, die moeilijkheden hebben, veroor zaakt, of zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling op kleine schaal worden naar het bureau gebracht. Vorig jaar waren dat er 66. De politie probeert dan uit te zoeken van welk schip zij afkom stig zijn en brengt hen er naar toe. Dit gebeurde met 58 mensen. M. Roza, 22 jr en M. A. S. van Hees, 21 jr. H. J. Satter. 21 jr en J. M. C. T. Engel, 24 jr. M. Smit, 21 jr en ML C. J. Ktoos, 17 jr. C. P. Valk. 24 jr en J. Maltha. 23 jr. L. J. M. Westerman, 27 jr en M. W. Matthijssen, 21 jr. GEHUWD: H. H. Eibers. 28 jr en C. van Oosterom, 28 jr. H. J. Lijbers, 22 jr en C. M. J. Stap. 19 jr, N. Loch, 19 jr en F. Verheii, 17 jr. C. G. Donkersloot, 23 jr en A. C. Roovers. 21 jr. OVERLEDEN: H. van Til, 87 jr. we duwe van A. van Duin. K. Akkerman, 14 jr. J. C. Lodder, 67 jr. SCHIEDAM, zaterdag In samenwer king met de verschillende kerkelijke colleges heeft de Oecumenische Raad van kerken besloten haar oecumenische dien sten het komende jaar in verschillende kerkgebouwen verdeeld over de gehele stad te houden. Hiermede wil ze tot uit drukking brengen dat geheel Schiedam erbjj hoort en tevens de samenwerking tussen de verschillende demonin.it! es tot uitdrukking brengen. De eerste collecte in alle oecumenische diensten zal bestemd zijn voor het we- relddiaconaat. De centrale kerkeraad van de Her- vormde Gemeente besloot de avonddien- sten in de Opstandingskeik te laten ver- Er beslaat een verschil tussen ..uitge-vallen wanneer er in ten andere dan leide doen» en „onder toezicht" naar de her™"™f cen oecumenische dienst grens brengen. Wanneer men onder toe- J ?p dezelfde wordt gehouden. In deze zicht naar de grens gaat, gebeurt dit vrij- j Kerk 1S °us a-s* zondagavond geen dienst, willig. De politie zet de zeeman, die veel al zijn boot heeft gemist, op de trein en zwaait hem na. Maar als men van de man denkt, dat hjj zich op de een of andere reden onderweg wel eens kan bedenken en besluit toch maar in Nederland te blijven, laat men onderweg nog iemand controleren. Het treinkaartje of vlieg tuigbiljet krijgt de betrokkene van de agent van het schip, waar hij op vaart. O De oecumenische dienst van a.s. zon dag wordt ni. gehouden in de Evan gelisch Lutherse Kerk. aanvang 19 uur, In deze dienst zal voorgaan dr. L, J. Cazemier. (Van een onzer verslaggerers) ROTTERDAM, vrijdag. Lang hebben de twee classificeerders, de 33-jarige A. de N. en de 30-jarigg G. G, geen plezier gehad van hun bult van de Inbraak In de kantine van Volksbond tegen drank misbruik aan de Parallelweg. Nauwelijks een dag na de daad op 23 oktober werden z(j gearresteerd. Gisteren hoorden z(j gevangenisstraffen tegen zich eisen van een jaar en negen maanden resp. een jaar en drie maanden. Die buit bestond uit een flinke variëteit van voorwerpen, als kleedjes, sigaren, si garetten, een transistor-radio en geld, 'tw een groot aantal kwartjes. De president van de rechtbank mr, R. J. B runner sprak er vanmorgen zijn ver bazing over uit dat met name verdachte de N., vader van acht kinderen in de leeftijd van 0 tot tien jaar en reeds acht keer veroordeeld, tot deze inbraak was gekomen. Immers: hij verdiende goed ook de -huiselijke omstandigheden waren naar wens. De oorzaak moet dan geweest zijn. zo werd geconcludeerd, drankmis bruik. Dat laatste gold ook verdachte G. Ook hij was reeds &en keer of acht veroor deeld. met dit verschil, dat zijn straffen steeds lichter waren dan die van zijn collega. Volgens de reclassering is voor beide verdachten een kans, zij een kleine, op verbetering mogelijk. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. (Van onze correspondent) DORDRECHT, zaterdag. Naar w vernemen U de benoeming tot notaris met als standplaats Dordrecht te verwachten van dc heer 3. M. Bakker te Vlaardlngen, De heer Bakker is al 21 jaar kandidaat- notaris te Vlaardingen, verbonden aan het kantoor van notaris G, Hindriks, SCHIEDAM, zaterdag I11 spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. v. d. Veer, Ruys de Beerenbroucklaan 16. lel. 9Ö73; mevr. C. Jamin. Burg, Knapperi- Jaan 156, tel. 6 99 91; P. Spreij, Singel "6, tel. 6 82 50 en G. W. Ormel, School straat 5. tcL 6 42 44. Geopend is apotheek Van Westendorp, Parkweg 207, die ook gedurende de vol gende week de nachtdienst waarneemt Burgemeester Bliek: j SPIJKENISSE vrijdag Burgemeester 3 P. J. Bliek heeft gisteren in zijn nieuw- jaarsrede ge2egd dat bij zich kan scharen achter de uitspraak van zijn collega Van m Walsum dat Rijnmond beter uitgesteld kan worden dan dat het een „lappende- ken" wordt. Er is een samenwerking mogelijk o£15 niet, zei hij. Dat wil toch zeggen „samen p iets doen". De mogelijkheid dat dit „sa- men iets doen" wordt doorbroken ligt 5 juist mede in de wens van Rotterdam de samenstelling van de raad van Rijnmond anders tot stand te brengen dan het ont- 5 werp aangeeft. Als dan bestaat de moge- Hjkheid dat. de leden van de raad van Rijnmond alleen uit ingezetenen van Rot- 5 terdam besttan. Wel wordt gezegd dat ;S zulks niet de bedoeling is, maar dan i* moet men ook de mogelijkheid niet schep- '5 pen. HELLEVOETSLUIS, vrijdag. De rijkspolitie in Hellevoetsluis heeft proces verbaal opgemaakt tegen E. V. T. en zijn echtgenote, beiden uit Hellevoetsluis. Zij hebben bekend op verschillende maan dagen in het afgelopen jaar wasgoed te hebben gestolen, dat aan de lijn hing. Terwijl E. V. T. op de uitkijk stond haal de de vrouw bet wasgoed van de lijn dat hing te drogen. Dit geschiedde op tal rijke plaatsen in Hellevoetsluis. Door financiële instelling wordt te koop gevraagd op le stand te Schiedam omgeving centrum 'V-g'. Geschikt (te maken) voor kantoor Brieven te richten onder nr.'1531 aan Servicebureau Braun N.V., Nieuwe Binnenweg 175, Botterdam-3. VAL GUEST, wiens faam als regisseur op een flink aantal horror-pleiurts zicht het land uit, twee werden voor de j berust, toont met DE HEL VAN BIRMA i tja£ ky ook in het serieuze genre over „Uitgeleide doen" is het naar de grens bréngen van iemand, die als ongewenste vreemdeling wordt beschouwd cn zo vlug mogelijk hier vandaan moet. De politie brengt hem naar de grens, waar hij hem overgeeft aan de Nederlandse grensauto- riteiten, die hem op hun beurt weer overgeven aan de autoriteiten van het land, waar hij heen moet. Oo-k komt het wel voor dat de kapi tein van het schip de man in kwestie niet meer aan boord wil hebben. De man is dan ongewenste vreemdeling geworden en moet de grens over. Drie mensen gingen in 1963 onder ti>e- officier van justitie geleid wegens het be gaan van onrechtmatigheden en drie mensen werden overgegeven aan andere polltie-instanties. Zeven zeelieden, die hun schip misten, werden aangehouden en over de grens gezet, zy doen dit niet moedwillig. In de meeste gevallen is het te danken aan „wijntje en trijntje". Vijf ongewenste vreemdelingen werden uitgeleide gedaan. Onder hen was een Belg, een. jonge man, dié in Rotterdam verbleef en ver dacht werd van diefstal ia Schiedam. Schiedamse politie kreeg hem in handen. Bij het onderzoek bleek, dat de man al enige maanden in Rotterdam rondzwierf zonder middelen van begaan. Hij had geen verblijfsvergunning. Hij sliep aan boord van schepen en in aanbouw zijnde gebouwen.. Bij informatie bij het Belgisch consulaat kwam men te weten dafc hij deserteur was. Door de parketwacht van de rijkspolitie te Rotterdam werd hij aan Belgische grensauoriteiten overge dragen, BU deze vtff waren ook enkele minder jarige Duitse meisjes, die weggelopen waren- Ook gebeuren er ongelukken. Een IJslandse zeeman viel b(j het verlaten van het schip vorig jaar In het dok en overleed later aan zijn verwondingen. De vreemdelingen zijn te verdelen in drie groepen; degenen, die hier vast werk hebben, de vreemdelingen, die hier tijdelijk zijn (langer dan. een maand) tem ingeschreven staan en de itajnsen. die hier voor. een zakenbezoek moeten zijn- Uit de ingeleverde hotelkaarten bleek dat er 728 een zekere bekwaamheid beschikt. Deze film, naar het t.v.-spel Yesterdays enne my (De vijand van gisteren) van Peter Newman roert In het kader van een oorlogsverhaal allerlei problemen aan. waarvan de verantwoordelijkheid wel het voornaamste ls. Een oplossing wordt natuurlijk niet ge boden. wel de onomstotelijke zekerheid, dat oorlog een walgelijk bedrijf is. waar op alle humane beginselen kapot slaan. In De Hel van Birma komt een troepje Engelse militairen, dat is afgesneden van het hoofdkwartier en zich uitgeput èn met vele gewonden door de jungle voortsleept, in een dorpje terecht. De Japanjse bezetting is bij de overval gedood, maar de Engelsen bevinden zich in een wanhopige situatie. De keiharde commandant (Stanley Baker) wil een Birmese spion tot spreken brengen d-oor twee onschuldige dorpelingen voor zijn ogen te laten neerschieten. Een veldpre diker. een officier van gezondheid en een journalist brengen al hun ethische ge schut in stelling, maar de commandant volvoert zijn plan omdat hij die twee levens minder belangrijk acht dan de tienduizenden levens, die van het ver krijgen van de strategisch belangrijke inlichtingen kunnen afhangen. Dat is voor hem het harde principe van de to tale oorlog. Het is een boeiend, maar ook een ta melijk vruchteloos debat. Ho« vruchte loos, blijkt later als de Japanners terug keren en de Engelsen gedood of gevan gen genomen worden. Dan past de Ja panse majoor van de inlichtingendienst dezelfde methode toe op de Engelse, commandant, die getuige moet zijn van' de fusülering van zijn strijdmakkers. Een sombere geschiedenis dus, ver filmd in een jungle-decor, dat wel heel sterk aan de tv.-afkomst doet denken, maar ondanks de beperkte bewegings ruimte, toch vol actie, waarbij de aan dacht door close-up en montage voort durend op de conflicten gericht wordt De figuur van de Engelse commandant bhjft bij Stanley Baker vrij raadselach tig. het spel van de overigen is heel wat overtuigender. Als tegengif tegen valse heldendom en romantisering van de oor log is dit bepaald een verdienstelijke film. (MONOpOLE - matinees) In het Passage-theater wordt Ben Haanstra's film „Alleman", gezien de grote belangstelling weer geprolongeerd. Dat wordt dan voor de vierde week in Schiedam! HET zyn niet alleen de Italianen die voor hun spek tak el affaires in de Griekse mythologie duiken, ook de Ame rikanen weten weg met deze stof. Dat blijkt uit de film „Jason en de Argo nauten". Een verschil tussen wat hier aan Italiaanse spektakelwerk wordt ver toond en dit produkt Is de opvallende getrouwheid aan het oorspronkelijke ge geven. Dat betekent nu ook weer niet, dat de film alles Iaat zien waarvan in de sage verhaald wordt, maar het geheel blijft niet onverdienstelijk in de mythologische koers, hoewel sommige gebeurtenissen in verhand met de verlangde truc-effecten waf zijn om- en uitgewerkt Boeiend Is in ieder geval om Zeus en Hera op de Olympos te zien keuvelen. Neptunus uit zee te zien opstijgen en meer van dit vermakelijk jn beeld gezette, werk. Voor al de slotscène waarin Jason het tegen zes vief schermende geraamtes moet op tornen is uiterst amusant (MONOPOLE) Voorbereiding uitbreidingsplan Havendijk en omgeving Het hoofd van het gemeentebestuur van Schiedam brengt ingevolge artikel 36, 4e lid, der Woningwet ter openbare kennis, dat de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 6 januari 1964 heeft bepaald, dat de vaststelling van een uitbreidingsplan in voorbereiding is voor het gebied, begrensd door de Havendijk. Lekstraat, Voorhaven, Nieu we Maas en Spuihaven, op de ter visie gelegde tekening met een rode lijn aangeduid. Schiedam. 7 januari 1964. Het hoofd van het gemeentebestuur voorn., J. W, PEEK. Wijziging renvooi van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidingsplan in hoofdzaak Kethel - Schiedam en vaststelling renvooi-voor schriften. Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt bekend, dat ter voldoening aan het bepaalde in art 37 van ie Woningwet vanaf 13 januari 1964 gedurende veertien dagen ter Gemeente-secretarie (Afd. Alg. Zaken. Stadhuis) voor een ieder ter inzage liggen de bij raadsbesluit d.d. 6 januari 1964 vastgestelde wijziging van het renvooi van het plan tot gedeeltelijke herziening van het uitbreidings plan in hoofdzaak Ketbel-Sehiedam, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van Schiedam van 24 februari 1961, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid- Holland bij hun besluit d.d. 24 juli 1961, G.S. no. 579, als mede de bij raadsbesluit d.d. 6 januari 1964 vastgestelde renvooi-voorschriften, welke aan het genoemde uitbrei dingsplan worden verbonden. Schiedam. 7 januari 106-1. Het hoofd van het gemeentebestuur voorn., J. W. PEEK. Ontworpen voor de jonge vrouw die een spor tieve bril 7.oekt. Prijs Als u lid bent van een ziekenfonds wordt het: nog interessanter. U krijgt de gebruikelijke 20 7e korting op uw montuur en bovendien is.uit uw aanvullende verzekering. Deze mooie bril komt dus op 25.-minus 20 is: ƒ20.— minus ƒ15.aanvullingsfonds is 5.bij te betalen. De glazen krijgt u gratis. Dc houten brillen worden de laatste tijd meer gedragen. Het staat ook bijzonder pittig. Het nieuwste model in walnoot, mahonie, palissander Ziekenfondsleden bijbetalen Glazen gratis Model Claudia De vlotte leuke bril. Eenvoudig en strak van vorm maar juist daardoor heel charmant. 20.00 Ziekenfondsleden bijbetalen 1.00 Glazen gratis Het damesmodel „Tanja". Zeer geschikt voor een dubbelfocus glas. Toch heeft dit montuur een jong makende vorm, dat geaccentueerd wordt door de „levende" kleur, Amethist. Met of zonder decor vanaf 39.50 Ziekenfondsleden bijbetalen 16.60 Glazen gratis Ook voor de iets aparts zoekende vrouw is een speciale collectie opgebouwd. Toch is een bijzonder mooie bril niet duur. Een Italiaans/Amerikaanse creatie, gemaakt van diamanthard materiaal, speciaal voor „ARGUS" bewerkt. In 4 kleuren68.— Ziekenfondsleden bijbetalen 39.40 'Hazen gratis Een zakelijke bril van een mooie hoogwaardige kwaliteit, zeer strak en een prettige pasvorm A-- - - 42.5 0 Ziekenfondsleden bijbetalen 19.00 Glazen gratis Bovendien ontvangt u gratis een garantiecertificaat. Uw bril is 2 jaar verzekerd tegen diefstal, beschadiging en breuk, ook de glazen. Herenbrillen hebben ook onze wf aandacht gehad. Een kloeke sterke bril, zeer modern f 28.50 Ziekenfondsleden bijbetalen 7.80 Glazen gratis Uwbrillenzaakls Oranjestraat 9 Telefoon 66431 Wij ruimen op deux-pièces, blouses, rokken enz, tegen verlaagde prijzen. L. Kerkstr. 19, Schiedam. Telefoon 6 6135. Te koop aangeboden Kapsalon Hélene. de salon Ivoor dc betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Hélène tiède Droogproblemen? Centrifuge 4 kg f 138-Combinatie langzaam met spoelcentrifu- ge ƒ395.-—. Ook merkmachi- nes. 15 tot 30 korting. Showroom Coja, Lange Ha ven 126, teL 6 3641. natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hélène, Rem- brandtlaan 22. Schiedam, te lefoon 6 7170- ƒ1.— reduktie op deze advertentie. j Fotografie Te koop gevraagd Rolfilms Vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K van Vuuren. Hoogstraat 106 DOET VERKOPEN Te koop gevraagd; een kijker met een sterkte van 20 x80 of groter, mag ook sdieeskijker zijn. Temade, Rijksstraatweg 687, Wassenaar. Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, i,el 6 6720. In één dag gereed. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop- ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 18 uur telefoon 6 87 89)Ledikanten, hutlcdi- ij kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. Teenager van Schiedam! Het koninklijke koor Orpheus wil een teenagerkoor oprich- ten. van jongens en meisjés van 14 tot 20 jaar. Zang naar ieders smaak. Komt eens luis- teren op woensdag 15 januajl - aa, 's avonds-, te 7.30 unrijjtwY;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1