Junioren zwoegen in de eerste-liulp wedstrijd Musical voor W-F CHI EDAM Huisvrouwen vierden tweede lustrum SNEEUW Drie leiders in strijd om jeugdsehaaktitel Jeugd krijgt eigen biljart-centrum Voornamelijk ÈBnÊÈBÈ£Ë&&N1 fill vrouwelijke flp deelnemers Unicum in Nederland luwvoof lardijen «nea, S,! fc°kfen;0"tae: pödw»» sen VOORRONDE VOOR ERE-WEDSTRIJD Filmavond van SW-lionkbal Exposities in Sted. Museum KNWTP-lezing Esperanto-agendo AGENDA J aar vergadering „Helimum" Motor sloeg af RTM-treintje grijpt auto Exposi tie van handenarbeid Protestantse scholen antwoordden niet Afscheid van zenuwarts W. Hoekstra Fr. v. Kralingen begraven NOORSE TANKER ZAT UREN OP DE MAASVLAKTE Radiomonteur na val overleden Gezellige stemming in Stadsgehoorzaal Vijf lokalen sint Lidnina- ceum Verkooptruc ging niet door Zieke man van boord gehaald Oud stuk heeft overeenkomst met deze tijd Getuigschriften WF- j ubilar i ss en VOOR SCHIEDAM VLAARDINGEN Auto tegen paal Sigarettenautomaat leeg gehaald damesjaponnen W. van der Burg DAGBLAD RECLAME IS NIET TE y/ERVANGENj LIQUIDATIE VEILING ie SCHIEDAM maandag 13 januari 1964 pag. 5 ■en van bel Clm. weekeinde kj? Bgdwerk". 1 Berwys en volk -Ungerak hee» fcpianl, gena^ i Wopsnj. j{ urn de v®? •m* de gron!i Berk te op,datl? Wit r plaats fc- SUcJitlng cjv hei"inn«rde ■d gestart metfc B^ing van w [uwe wijken, ■;van de Ci? i immer memo. van voorbed, ■jkheden en it. KQ Overwon».. [en... af/e |«n gi én t<*Pechk ■abrikant. ■ook met lüng met Inü voor Ipriji. I voorge- renband, fi nd afge- Be, balei. |og g«n F««) §Het is eon van de ■moet leren ■at,met el- TDe, nu*>- ■fijnen dit tussen is tot een letten, Er zich blj- i niet te J noem- te crea- (kunste- s de uifc- fch zeker ■oorbeeld ■r ïnven* |ijn pun- inen we fclde, dat ■tuur in itiviteit. Slist e nacht ileram- ■r H. C. motor- Ie naar rcorgen Ürker- i rij mde (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag In een eivolle zaal In het gebouw voor Christelijke So ciale Belangen zwoegden zaterdagmiddag vele beginnelingen In de E.H.B.O. btf het verlenen van eerste hulp. Deze wedstrij den werden georganiseerd door de Ko ninklijke Nederlandse Ver. E.H.B.O.» af deling Schiedam. De organisatie zal met moeilijkheden. Men begon ver over de -i-astgestelde tUd. De zaal was In het mid den gescheiden door een primitief schot, bestaande uit gordijnen, opdat de ver schillende ploegen elkaar niet konden zien. Maar de deelnemers kwamen In de knel met de ruimte. Men kon niet, zoals men wel wilde. De opgave, die gesteld werd, was voor beginners tamelijk zwaar. Tijdens het schilderen van een gebouw aan de Noord- vest valt een schilder van zijn ladder. Ook de verfpot komt naar beneden. Hij heeft een wervelfractuur en een hoofd wond. Het gebouw is omringd door een hoge schutting, behalve aan de voorkant, waar hij slechts een meter hoog is. Een chauffeur, die het ongeval ziet gebeuren snelt toe om hulp te bieden. Hij springt over de lage schutting. Bij het neerkomen op de grond, komt hij met zijn rechter been in een kuil terecht en blijft liggen (open onderbeenbreuk). Opgave: eerste hulp verlenen en voor vervoer zorgen, (beide slachtoffers hebben geen shock). Moeilijk Met verhitte hoofden gingen de deel nemers, die voor het overgrote gedeelte nit dames bestonden, aan het werk met verband, scharen, doeken, draagbaren en «palken. De juryleden keken kritisch toe en noteerden de fouten, die gemaakt wer den. En er werden fouten gemaakt, zelfs ernstige, zoals het vergeten om de slacht- offers te bedekken. Hierdoor loopt men het gevaar een shock te veroorzaken. De deelnemers leefden zkh helemaal in: één zei tegen haar patiënt: Je moet ook niet zo wild over die schutting gaan, wat heb je daar nou aan, Jongen?" De arts A. Q. C. Klomp besprak, nadat alle wedstrijden afgelopen waren, het on geval en zei verheugd te zijn, dat de deel nemers het cr zo goed hadden afgebracht. Er waren natuurlijk fouten gemaakt, maar dat gebeurt bij alles. Uitslagen In box I kwam Vlaardingen op de eer ste plaats met 193 punten, gevolgd door Maassluis met 138 punten. De derde plaats werd ingenomen door Naaldwijk met 128 punten, de vierde voor Kethel met 128 punten en de vijfde door Kraling- seveer met 121 punten. In box II was de eerste plaats voor Maasdijk (193 punten), de tweede voor Schiedam (188) punten, de derde voor Maasland (145 punten) en de vierde voor De Lier (130 punten). Met de punten van de vorige junioren wedstrijd erbij geteld komen In box I Vlaardingen en Kethel, en in box II Maas dijk en Schiedam In de erewedstrUden, die op 14 maart In Vlaardingen worden gehouden- SCHIEDAM, maandag De hernieuw de honkbal-afdeling van SVV gaat alvast aandacht schenken aan het nieuwe sei zoen. Op woensdagavond 22 januari wordt in de kantine op het Hoefdveld een film avond gehouden waar de beste Ameri kaanse Instructiefilms worden vertoond. De leerzame bijeenkomst is toegankelijk voor senioren en junioren. SCHIEDAM, maandag In het Stede lijk Museum Schiedam zal van 18 januari tot 10 februari een expositie worden ge houden van schilderijen, gouaches, teke ningen en grafisch werk van Frieda Hun- ziker. De opening van deze expositie zal ge schieden door de heer P. W. J- Steïnz In de aula, op vrijdag 12 januari om 8.15 uur. Gelijktijdig zaL ook de officiële opening plaatshebben van de tentoonstelling van pastels van Arend Roosenschoon, die in het prentenkabinet van het Sted. Museum exposeert. SCHIEDAM, maandag De Kon. Mij- voor Tuinbouw en Plantkunde afd. Schie- dam belegt de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar op donderdag 16 januari m gebouw Irene. Het lid, de heer Davidse zal een lezing houden en iets laten zien over de aanleg van tuinen. SCHIEDAM, maandag Merkredon, la 15an de januaro la klubvespero okazos ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. Ni ne an- koraü havas Ideon kiel pasigi tiun ves- peron, tamen ni certe sukcesos. APOTHEEKDIENST Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Alleman". Monopole: 2 en 8 uur: „Jasan en de Ar- gonauten". DIVERSEN Arcade, 7.15 uur. De Verzamelaar. Ruil beurs. Irene, 8 uur: Aqua Fanna. Aquanum- avond. FDR werd hard gewerkt by de JZrE.H.B.O.'-wedstrijden voor junioren. Hier is een groep bezig met het binden van de slachtoffers". SCHIEDAM, maandag De Schiedams- Vlaardingse archeologische werkgemeen schap „Helinium" houdt woensdagavond in de vergaderzaal van café-restaurant „Mes", Hoflaan, Vlaardingen de jaarver gadering. Op de agenda staan de ver slagen en een bestuursverkiezing. Aftre dend 2ijn scr.esse mj. L. Bult en de heren D. M. Corpel en G. Immerzeel. Zij zijn herkiesbaar. Na de vergadering zullen oud-voorzitter Klinkhamer en zijn echtgenote kleuren dia's vertonen, gemaakt tijdens hun va kantiereizen. De eerstvolgende werkavon- den van Helinium worden gehouden op dinsdag 11 februari, vrijdag 13 maart en woensdag 15 april. Bovendien zijn excur sies in voorbereiding naar een museum in Delft en. naar Noord-Brabant en Limburg In april. (Advertentie i.M-J MANNEN die aan JEEN GOED PAK" denken. Hoogstraat G4 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag Op de krui sing putselaan—Maashaven is zaterdag middag de 41-jange loodgieter M. Munne uit de Bootsmanstraat met zijn auto tegen het RTM-treintje gebotst, doordat zijn motor afsloeg toen hij over de rails reed. Waarschijnlijk heeft hij de trem met drie volgwagens ook te Iaat opgemerkt. De trein raakte de rechter voorkant van de auto. waarna deze draaide en met de achterzijde tegen de trem terecht kwam, zodat de auto aan. beide kanten zwaar werd beschadigd- De bestuurder kreeg een scheurwond aan zijn voorhoofd en werd naar het Zui derziekenhuis vervoerd. Het treinverkeer had ongeveer een kwartier vertraging. Wethouder opende (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. maandag, Vrij wel alle leerlingen van de St.-Barbera- school aan de Seringenstraat hebben zich volledig ingezet om de door deze school georganiseerde handenarbeidwedstrijd tot een succes te maken. Het handenar- berdlokaal, zaterdagavond en zondag in gericht tot expositielokaal, waarin geen hoekje onbenut was gelaten. Op zeer goed overzichtelijke wijze konden de bezoekers het vele moois bewonderen. Tal van werk stukken (papierwerk, tekeningen, boet seerwerk. handwerkjes, gipsafdrukken, enz.) kregen veel aandacht van de aan wezigen. •ethouder van onderwijs, de heer H .K. van Minnen, die zaterdagavond de expositie opende, zei dat er alle aanlei ding was om op alle scholen dit werk ter hand te nemen en noemde het een belangrijk stuk onderwijsvernieuwing. Hij betreurde het, dat de protestantse scholen nog niet hadden geantwoord op een verzoek van de Commissie Jeugd voorstellingen om eveneens voor haar leerlingen een handenarbeidwedstrijd fe organiseren. Zelf iets scheppen, geeft een bijzondere mate van voldoening, want .dat verrijkt iemands leven en geeft geluk. De heer Van Minnen zei, dat het spreekwoord „Jong geleerd, oud gedaan" ook hier van toepassing is, want het wonder dat door de kleine handjes is gedaan, heeft de grondslag gelegd voor werkzaamheden,; die men ook doet als men volwassen is. De wethouder was van mening dat de leerlingen van de Barberaschool hun han denarbeid perfect hadden verricht en sprak de wens uit. dat het voor de an dere scholen een aansporing zou zijn om dit onderdeel m het rooster op te nemen. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag Een groot aantal patiënten, oud-patiënten en vrien den namen zaterdag morgen In Europoort afscheid van de ze nuwarts W. Hoek stra. Samen met zijn vrouw nam hy de goede wensen voor zyn verdere loop- baan in ontvangst.-. Voor Ieder van zijn patiënten had h(j een vriendelijk woord en dankte hen voor hun komst. Onder de aan wezigen was het be stuur van het Alge-I meen Ziekenfonds Schiedam, dat hem -.-W. Hoekstra... ieen geschenk aan bood. De heer Hoekstra, die 51 jaar is, heeft bijna 22 jaar In Schiedam gewerkt. Hij wordt nu hoofd-geneeskundige in de Stichting Bellenoord in Beilen. In de oorlogstijd is hij daar emge maanden werkzaam geweest en het weTk In deze stichting (een psychiatrische inrichting met gezinsverpleging) heeft hem altijd aangetrokken. Zijn opvolger in Schiedam wordt de heer R. Agema uit Alphen aan de Rijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Vanmor gen I« op de algemene begraafplaats ter aarde besteld het stoffelijk overschot van de heer F. van Kralingen. HIJ werd 26 jaar. Tijdens zijn arbeidszaam. leven in over. heidsdienst, gedurende bijna een halve eeuw, bracht hij het tot referendaris van de gemeente Vlaardingen met als functie chef van de afdeling algemene zaken ter gemeente-secretarie. Op 1 augustus 1952 verliet hij met pensioen de overheids dienst. Uit gemeentelijke overheidskringen be stond er vanmorgen nog flinke belang stelling voor de begrafenis. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag. De Noorse lanker „Jalua" (16.817 ton) heeft zaterdagavond van zeven uur tot half twaalf 1iÜ Hoek van Holland aan de grond gezeten. Het tankschip liep door nog onbekende oorzaak even ten zuiden van het zulilerhoofd vast op de Maas vlakte. ..Jalna", eigendom van de rederij Bulls tankrederij m Sandefjord, was op weg naar Rotterdam. Het schip liep uit de koers en strandde op ongeveer anderhalve mijl buiten de pier. Het schip kwam in de loop van de avond op eigen kracht weer vlot. De Schelde van L. Smit en Co. voer uit maar hoefde geen assistentie te verlenen. De bemanning ts steeds aan boord gebleven en de reddingboot hoefde met uit te varen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. In het Dijk- zigtziekenhuis is gistermorgen de 2?-jange radiomonteur Otto Buiten uit Baam, die tijdelijk aan de Groene Hiiiedijk woonde, overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een ongeluk, m de Waalhaven. Vorige week donderdag maakte hij een val van zeven, meter toen hij aan boord van een graanelevator van de GEM een ladder besteeg- Hij kwam toen op het dek Het hoofd van de school, de heer C. J. terecht en moest met een schedelbasis- van Reisen, deelde mede, dat alle deel- fractmu en een gebroken arm naar het nemers een prijs zullen krijgen. 1 Dijkzigtriekenhuis worden gebracht. SCHIEDAM, maandag By het rJc. St. Liduina-Lyceum aan de Spierings- hoek zijn vandaag v|jf lokalen, in semi- permanente houw uitgevoerd, In gebruik genomen kunnen worden. Daardoor Is een einde gekomen aan het gebrek aan loka len op dit katholieke lyceum, dat nu 18 klassen heeft met 490 leerlingen. Bij de aanvang van het nieuwe cursus jaar in september moesten drie klassen ondergebracht worden m het ■Wijkcen trum aan het Dr. Wiboltplein, terwijl door een systeem van verplaatsingen en inschuivmgen voor twee klassen plaats werd gevonden in het eigen complex. In de eerste helft van december is Ver- laat's Houtbewerking uit Hardinxveld- Giessendam begonnen met de bouw van het houten complex van vijf lokalen, welk werk dus in één maand werd voltooid. Het hele St. Liduina-lyceum, dat overi gens alleen een HBS- en MMS-afdelmg heeft, is semi-permanent opgetrokken, in afwachting van het definitieve stenen ge bouw in dc toekomst. SCHIEDAM, maandag In tegenstel ling tot de voetballers in de amateur- sector, die wederom en voor de zoveelste maal een rust-weekend hebben gehad, heeft de jeugd volle teugen kunnen ge nieten van de sneeuw, die dit weekend rflkelfjk Is gevallen. Zaterdag xeeds verschenen de sleetjes op straat en vlogen de sneeuwballen in het rond. En dat is op zondag nog eens herhaald kunnen worden. De stillere stra ten in de woonwijken werden tot grote glijbanen en die zijn door de kinderen ten volle benut. Heerlijk, om al die vro lijke, meest keurig geklede kinderen zo blij in de weer te zien. Voor de ouderen was het echter weer volkomen mis. Glij- en v al-part ij en wor den door de ouderen en vooral de bejaar den nu eenmaal veel minder gewaardeerd dan door de jongeren. Voor de mannen van de Reinigingsdienst is het ook niet zo prettig verlopen. Zy zijn er weer op uit moeten trekken om de we gen. ijsvrij te maken. Zo waren de hoofd wegen dan ook xveer goed berijdbaar, al zullen slippartijen nog wel zijn voor gevallen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag, Precies tien jaar nadat in de bo venzaal van de Harmonie de Ne derlandse Vereniging van Huis- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag Reeds na _e tweede ronde van de strijd om het jeugdkampioenschap van de Rotterdamse Schaakbond heeft zich een kopgroep ge vormd. Van Baarle, Kerkhoff en Schelt kwamen ook ln deze ronde tot winst en hebben daardoor een vol punt voorsprong op zes spelers. Bat belooft spannend te worden als de kampioen Kerkhoff de Schiedammer Van Baarle als tegenstan der ontmoet. Ook zaterdag was er van spanning spra ke tijdens de tweede ronde, die werd ge houden in het Shell Sportpark „De Vijf- Sluizen. Niet in het minst bij de partij tus sen Grund en Van den Herik. Laatstge noemde had een gunstig uitziende stelling, maar kwam tijd te kort om de juiste voortzetting te vinden. Het doen van een twintig zetten binnen enkele minuten werd hern te machtig en in zijn verbou wereerdheid kostte hem dat zijn loper. Voor Grund bleek dit voldoende om het eindspel in winst om te zetten. Sehell speelde tegen Punt van meet af aan op winst en niet zonder succes. Ge leidelijk aan veroverde hij terrein en daarop had de Dordtenaar geen antwoord, zodat Punt zijn eerste verliespunt moest incasseren. De voorultgespeelde partij Kerkhoff—Hardy werd door de witspeler zeer sterk gespeeld; reeds na 18 zetten De twee Schiedamse deelnemers aan dit toernooi, Van Baarle en Van de Driessche, speelden een positioneel heel mooie par tij- Van Baarle was iets doortastender en zag dit bekroond met zijn tweede winst punt. Het Hoogvliet-Dqrdtse duel Bomringa- Brans had de volle speeltijd nodig om toch nog niet tot een uitslag te komen. De zwartspeler heeft in de afgebroken stel ling duidelij'k kans op winst. De uitslagen waren: Van de Driessche— Van Baarle 0—1. Van Geffen—B. Riksen uitgesteld, J. RiksenDubbeldam Kerkhoff—Hardy l—0, Reisman—Van Se- venter VzBonningaBrans afgebr.. PuntScbeïl 01, GrundVan den He rik 1-0. De stand ziet er als volgt uit: I, 2 en 3. J. van Baarle, L. J. M. Kerkhoff en J. Schell, allen 2 punten; 4 tot en met 9: J. v. d. Driessche, C. Dubbeldam. L. Grund, O- T. Punt, P- Hardy en J. Riksen, allen één punt; 10 tot en met 13: B. v. Geffen, Th. J. Reisman, B. Riksen en R. v. Seven- ter J. Bonninga. M. Brans en H. J. v. d. Herik zijn nog puntloos en delen de I4e, 15e en 16e plaats. De derde ronde begint zaterdagmiddag om drie uur, eveneens in het speellokaal van de schaakvereniging Shell in het Vlaardingse Sportpark „De Vijfsluizen". vrouwen, afdeling Vlaardingen, werd opgericht, werd vrijdag in zaal Triangel het tweede lustrum gevierd. Het was een allerchar- mantste, feestelijke bijeenkomst van een nog steeds groeiende afde ling. Momenteel telt de afdeling 320 leden. Zij heeft in Vlaardingen een flinke, levende kern, terwül de afdeling zowel landelijk als gewes telijk heel goed staat aangeschre ven. De bijeenkomst in Triangel begon met een huldiging van alle dames, die vanaf de oprichting lid zijn geweest Mevrouw J. Dales-Blind, de huidige presidente, hield een korte feestrede, waarin de acti viteiten, die de afdeling ontplooit, werden gememoreerd. Een flinke stroom felicitaties en ca deaus werd hierop de feestvierende afde ling aangeboden. Mevrouw Th. Heusdens- Mansholt, de oprichtster van de afdeling Vlaardingen en thans ere-presldente, opende de rij. Hij verhaalde van de op richting en constateerde, dat in de laatste tien jaren de positie van de huisvrouw ook is veranderd. Zij bood een receptie- boek aan. Mevrouw W. Schütte, complimenteerde namens het hoofdbestuur, mevrouw Lan- gelaar vertegenwoordigde het gewestelijk bestuur (en de afdeling Maassluis), me vrouw M. C. v. d, Pols-Jacobs, die op prettige wijze als „ceremoniemeester" fungeerde, bood namens de eigen leden een nieuwe verenïgingsvlag aan, me vrouw Kornaat vertegenwoordigde de Vlaardingse Federatie WH, mevrouw Bot-Don de Plaatselijke Commissie Huis houdelijke- en Gezinsvoorlichtïng, etc. Alle dames droegen geschenken aan. Evenals nog een aantal vertegenwoordig sters van bevriende afdelingen. Voor de pauze werden nog enkele feest liederen gezongen Daarna volgde de zeer gewaardeerde opvoering van het blijspel in drie bedrijven „De tante uit Amerika" door eigen leden. Alles bijeen: een bijzon der gezellige viering van het tweede lus trum van een actieve afdeling, die een voortreffelijk maandbericht bezit (Van onze correspondent} HOEK VAN HOLLAND, maandag Nog voor het KRO tv-programma .Brand,- punt" zaterdagavond melding maakte van de praktijken van organisatoren van film avonden, die eigenlijk verkoopavonden zijn heeft de eigenaar van hotel America Hoekse huisvrouwen voor deze onsym pathieke verkoopmethoden kunnen be hoeden. De heer De Bie van hotel America kreeg een paar weken, geleden een telefonische reservering voor het geven van een film avond. Uit de schriftelijke bevestiging van het telefoongesprek bleek later, dat het hier eigenlijk een verkoopavond met loterij betrot Om verschillende redenen meende de heer De Bie de reservering te moeten an nuleren. In Hoek van Holland waren in middels al de bekende folders verspreid, waarop iedere imvoner een prijs „won". Gebleken Is inmiddels dat veelal voor de ontvangst van de prijzen („waardeloze" plastic artikelen) een ontvangstbewijs moest worden getekend. Argeloze bezoe kers tekenden dan tevens een formulier waarmee ze pannen of elektrische dekens bestelden. De heer De Bie nam zijn beslissing m overleg met de Rotterdamse politie. Zoals men zich herinnert voert de Ned. Consumentenbond al geruime tijd een ac tie tegen dubieuze filmvoorstellingen. (Van onze correspondent) HOEK VAN HOLLAND, maandag De loodsboot van Hoek van Holland voer gistermiddag uit om een ziek beman ningslid van de Finse vrachtvaarderBon ny" aan ïand te brengen. De man had een blindedarmontsteking. Hij is naar het Ha venziekenhuis gebracht. De Bonny be vond zich op enkele mijlen van Hoek van Holland. VLAARDINGEN, maandag. Het is van. de afdeling Ontwikke ling en Amusement van de Vereni ging Wilton-Pijenoord te SeMedam een goede greep geweest om haar jaarlijkse ontspanningsavonden in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal in een andere vorm te gieten. We le ven immers in de tijd van de musi cal en in deze geest heeft de A.M.V.J. Musical-groep uit Am sterdam weer eens iets anders ge bracht dan de gebruikelijke caba ret-avonden, die op de duur alle maal op hetzelfde neerkomen. Toch. moest men in de zaal met vijf honderd aanwezigen wel even wennen aan de musical-sfeer. Uitgelaten was men zeker niet; integendeel, vergeleken bij vele andere ontspanningsavonden was het bijzonder rustig. Niettemin ontbrak het niet aan een echte gezellige stemming; echt een avondje uit, waarbij alle zor gen (voorzover die er zijn) op zü werden gezet. Dc Schiedammers en Vlaardingers kon den het best met elkaar vinden en uiter aard moet dat ook wei als men op het zelfde bedrijf werkzaam is. Aanstaande zaterdag wordt in de Stadsgehoorzaal een herhaling gegeven van „No, no. Nanette", zoals deze musical op vermakelijke wijze werd gebracht door ongeveer 25 mede werkenden. Alhoewel deze musical reeds veertig !j aar oud is, vertoont zij ergens veel over eenkomst met de huidige tijd. Want ook toen was er sprake van een. tijd van ma teriele voorspoed en welvaart. In New York vond namelijk de première plaats in 1924 en sindsdien as wel het een en ander veranderd. De AMTCJ-Musical-groep zag er echter wel iets in en heeft zich serieus ingespan nen om deze show in een Nederlandse be werking uit te kunnen voeren. Een moei lijk, langdurige, maar leuk werk, waarin Pieter Goemans goed is geslaagd. Het is geen kleinigheid om tal van liedjes en teksten te bewerken, zonder dat van de inhoud iets verloren gaat. En dan nog de arrangementen voor de liedjes, waar voor Joop Posthuma verantwoordelijk was. Het ontwerpen en instuderen van de dansen is een gecompliceerde opgave ge weest voor Harry Polder. Maar, alles bij elkaar was het zeker niet tevergeefs, want „No, no, Nanette" werd echt gezellig, zeer leuk gebracht. Wel klonk alles wel een beetje over dreven, maar daar is het tenslotte een musical voor. Eén, die in de stijl van 1924, maar door mens envan deze tyd werd gebracht. De musical van Otto Harbach, Irving Caesar en Frank Mandel op muziek van Vincent Youmans kreeg een goed onthaal. De medewerkenden waren: Harry van der Steeg, Roel Mulder, Ed. Huisman, Ruth de Bij, Hellen Müller, Harry Polder, Maj'a Polder, Elly Bruij'nesteijn, Carla Broers, Fred Greebe, Margje Niggendij- ker, Hanneke Dreissen, Ida Damsma, Arthur Boelaars, Harry Langemeijer, Wim Wessels. Hans Otto, Martin Döbelmann en Fred Hulseher. De regie was toevertrouwd aan Dick van den Ende. De muzikale leiding was in handen van pianist Joop Posthuma met als medewer kenden Frans Vos, gitaar; Jack van Har ten, bas en Lex Lammen, drums. SCHIEDAM, maandag Volgens ge bruik zullen aan alle werknemers van de Dok- en Werf Mjj. Wilton Fijenoord N.V. te Schiedam, die In het jaar 1S63 een ju bileum bij het bedrijf hebben gevierd, ge zamenlijk de vererende getuigschriften van de Ned. Maatschappij voor Nijverheid en Handel worden uitgereikt. Ditmaal heeft de feestelijke bijeenkomst niet plaats in het Passage-theater te Schiedam, maar ln het Luxor-theater te Rotterdam. Na de plechtigheid zal de Hoofdstad operette een opvoering geven van de ope rette „Frühling in Wien". (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Trots heeft de Schiedammer J. H, van Duyl zaterdag middag in de foyer (boven) van Musis Sacrum de gelukwensen In ontvangst ge nomen. Zijn jarenlang ijveren is nn be loond. In die foyer staan twee biljarts, eigendom van de kring Schiedam van de biljartbond, en deze biljarts zijn louter bestemd voor het jeugd biljarten. Jonge ren uit Schiedam cn omgeving kunnen hier zaterdags van tien tot twaalf en van twee tot vijf terecht. Het streven van de heer Van Duyl is de jongeren het biljarten te leren, mede met de bedoeling dat de jeugd dan niet zal lanterfanten of het spél in café's zal moe ten leren. Het Schiedamse jeugdbijjart- centrum is uniek in Nederland. Er zijn op enkele plaatsen wel dergelijke centra, maar dc kring Schiedam is de eerste die beschikt over eigen materiaal. Het is de bedoeling dat ook de "Vlaar dingse jeugd naar Musis komt. De ini tiatiefnemers wilden ook in Vlaardin gen een dergelijk centrum creëren, maar een goede ruimte kon niet wor den gevonden. Daarom was er zaterdag middag bij de officiële ingebruikneming ook veel belangstelling uit Vlaardingen, o.a. van sportambtenaar M. Go omar e. Waardig spelen! Vijfentwintig jongeren uit Schiedam en Vlaardingen lieten zich zaterdag inschrij ven. De cracks "Van Zoelen cn Schtkhof hebben dc knapen met een demonstratie- partij getoond hoe het spel moet worden gespeeld. De heren Hontelé en Van Duyl hebben de jeugd pedagogisch toegespro ken, waarbij z0 er op wezen dat het spel op waardige wijze dient te worden ge- speeld. By de aanvang heeft voorzitter L. C. Hontelé zijn vreugde geuit over de aan winst Dit clublokaal is uniek, het is het eerste Nederlandse jeugdbiljartcentrum. Lang is gestreefd naar een dergelijke ruimte. De moeilijkheid was het verwer ven van de zaal en de biljarts. De biljarts konden worden verkregen van het ver dwenen hotel Beyersbergen, het laken, kreeg de kring Schiedam gratis, de ge meente Schiedam droeg 250 bij, de clubs uit de kring leverden eveneens bijdragen en de heer R. van der Most was zo wel willend de ruimte beschikbaar te stellen. De heer T. Koot hoofd jeugdzaken en -kadervorming van de KNBB getuigde eveneens van zijn blijdschap. Hij wees op de vorming die de 900 jeugdleden van da bond dienen te ontvangen. Onder de ge nodigden waren verder on. sportambte naar J. C. Bronneman van de gemeente Schiedam, de heer H. Walde van het bondsbestuur van de KNVB. de beer J„ van Beetn, leider CJK. SCHIEDAM, maandag - Op de Nieuwe X' Damlaan reed zaterdagmorgen om 10 uur li de heer C. E. met zijn auto tegen een ver- keerspaal, tengevolge van het gladde weg- dek. De auto werd ernstig beschadigd, de f verkeerspaal werd verbogen. SCHIEDAM, maandag De sigaretter automaat aan de gevel van de winkel va., mevrouw R. aan het Rubensplein 30, 'Ij zaterdag leeggehaald. De ruiten van c automaat werden vernield en ongevet. 100 pakjes sigaretten nn shag werden ver-1 mist. De schade aan de ruit bedroeg f 25, deux-piêces, blouses, rok ken enz. tegen verlaagde prijzen. Lange Kerkstraat 19, Schiedam - Tel. 86135 Op dinsdag 14 januari des n.m. 2 uur zal door de Beëd. Makelaar A. H. Zeilen- rath ho.v. Dw. P. C. van Duyn in gebouw Irene, Nieuwe Haven 155 te Schie dam publiek worden verkocht EEN GROTE PARTIJ TAPIJTEN (in alle maten) en vaste vloerbedekking welke wegens opheffing van het Ned. depot van een der grootste tapijtfabrieken geliquideerd moeten worden. Een geselecteerde partij uitsluitend betere Perzische tapijten waaronder Af ghan, Herez, Mahal, Tebriz, Chinees, Marokkaans tevens Sedjedeh, Saronym, Dozar en Kusha in Shiras, Hamadan, Beloudche, Sa ruk enz. MEUBELEN Diverse bankstellen (bekleed met exclusieve stoffen), fauteuils, tafels, boe kenkast, commodes enz. LINNENGOEDEREN in hoofdzaak hotellinnen. PORSELEIN - AARDEWERK - GLASWERK en wat verder ter tafel zal worden gebracht - BEZICHTIGING: voör dc veiling van 10—12 uur. gjjp Alle goederen worden tijdens de veiling getoond.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1