„Fairstarin 9 maanden bijna geheel herbouwd 1 SCHIEDAM irmn fJEEB Timco Dagelijks werken er 2.000 arbeiders aan AGENDA Oxfordshire zal 2 maal proefvaren Timco ruimt op en hoe* Brandschade al hersteld Prestatie van Wilton Fijenoord Van troepentransport- tot emigrantenschip ')-4 M" woninginrichting tel. 67581 r hoogstr.184-186 Schiedam* GEEN RISICO NA BRAND LAKONIA GRANDIOZE UITVERKOOP DE JAGER Koeriersters woensdag 15 januari 1964 - pag. 5 /Advertentie LM.) SCHIEDAM, woensdag. Werf Wilton Fijenoord tc Schiedam gaal weer een opmerkelijke prestatie leveren door in de krappe tijd van precies negen maanden, van 19 mei 1963 tol 20 februari 1964, het voor malige Britse troepen transportschip Oxfordshire" om te bouwen tot ten heel modern emigrantenschip „Fairstar" (onder dp werkers by Wilton hekend onder de naam „Conox", maar dat is een samentrekking van „conversion Oxfordshire" of te wel de verbouwing van de O.), „DU Is «en grotere Inspanning voor ons. dan de verbouwing van Het cruise-schip Victoria, dat toch ook een moeilijk karwei was. temeer daar in de Victoria op het luiste moment nut nieuwe voortstuwingsmoioren ingebouwd moesten worden", verklaart de heer C. H. Meeuwisse, bedrijfsdirecteur afd. Reparatie, die de super visie heeft over dc ..Conox". Want van de „Oxfordshire" werd de geheele accommodatie uitgebroken, totdat praktisch alleen de romp en de machinekamer overbleven en daarop is dan de „FsindM" opgebouwd. Alleen aan staaiwerk'ls 1,500 ton aangebracht, het gewicht tan een flink schip. Het is dart eigenlijk ook een vrijwel geheel nieuw schip ge worden. En dat in negen maand tjids! Eigenlijk in nog minder, want tot eind jnll bmen bezig geweest uitsluitend met het slopen en uitbreken. Daarna pas kon men beginnen met het opbouwen, wat eerst medio oktober op volle kracht is begonnen. Aanvankelijk had volgens contract de „Fairstar" eind december vorig jaar ge- rttd moeten z|jn. Doch de eigenaar, de Bibby Line en ook de charter-reder, de Fuirline Steamship Corporation, kwamen UlJwns met nieuwe plannen. hadden weer andere voorstellen en konden maar piceilyk beslissingen nemen, waardoor het werk nogal is vertraagd. Doch dat Is wederzijds geregeld. Timmerlieden Op het ogenblik is het zo dat de scheepsbouwers, de lassers en de pijp- fitters het veld moeten ruimen- en dat in hun plaats de timmerlieden opper machtig zijn in het schip om 55.000 vierkante meter wandplaten (met kunstharsfmeer of edele houtsoorten beplakt) aan te brengen en ook nog eens 4.000 vierkante meter nieuwe houten dekken. Slechts node laten zij in de chaos de decorateurs on tegel zetters <die 15.000 vierkante meter te gelvloer moeten leggen) toe cn de elektriciens, die 180 km kabels en be- dradïngen aanleggen. Wel konden dc wanden voor de pas sagiersaccommodaties en dc verdere be timmeringen in de werkplaatsen van te voren gereed gemaakt worden, maar ze (Advertentie UtJ Voor hen, die nu of binnenkort een nieuw karpet nodig heb ben... van plan zijn een goed karpet te kopen... cn een prijs willen betalen, die na de dure December maand het beste ligt —voor hen is deze aanbieding bedoek}. Want morgen begint de Op ruimingsverkoop van een grote partij boud é-karpetten, voor een ongekend lage Opruï- mingsprijs. IJzersterke boacté-karpetten "uit de serie van 119.80, koopt U morgen voor nog géén vijftig gulden. Donderdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze uiterst solide Boucié-karpetten in diverse moderne dessïnsen kleuren» 200 x 280 cm, voor din tel. of schrift- b AFOTHEEKDIENST Apotheek Van Westendorp, Parkweg 207. BIOSCOPEN „..2 en 8.X5 uur: „Alleman". Monopote, 2 uur: Rusty, en het blinde meisje: 8' uur: Jason «n de Argo~ naulen. DIVERSEN Irene, 8-uur: Pers. Ver. Vegla, Filmavond. Wijkcentrum, 8 uur: TuimJersver.. „Nut tige Ontspanning'', Vergadering, i- Chr. Soc. Belangen, 8 uur: P.V. Hoeks. f Arcade, 7.30 uur: Orpheus. Auditie teen- - - agerkoor. moeten ook nog geplaatst worden. Ter bevordering van. de efficiëntie is er ove rigens gestreefd naar een standaardise ring van dc eenheden. Dat moest ook wel, want er moeten immers niet min der dan 500 hutten, voor 2. 3 en 4 per sonen, vrijwel alle met eigen, douchecel en toilet, worden ingericht. Koortsachtig Momenteel werken 'I.fiQfl man in de dagplocgen en ruim 300 (wordt uitge breid tot 600!) in dc nachtploeg koorts achtig aan het gereedmaken van- de „Falrstar". Kon Wilton Fijenoord aan vankelijk het werk met de eigen men sen aan, by de afwerking moest een be roep worden gedaan op onderaannemers, die nu ongeveer in twee-derde van de arbeidskrachten voorzien. Toch heeft "W.F. in oktober nog Ita liaanse arbeidskrachten aangetrokken. Uitsluitend vakkundige scheeps-tim- merlieden, die grote ervaring hebben opgedaan bij het bouwen van de ver maarde Italiaanse passagiersschepen. Er zijn er nu 150 bezig op de „Fairstar", die onderdak hebben, gekregen op de drie luxc-jachten van. Yaéht-Holidays, in de Nieuwe Haven liggende. Goede vaklieden, zegt men bij Wilton, waar men best over hen te spreken is.'Ge tracht wordt dan ook voor de reste rende weken nog een vijftigtal van de ze Italiaanse timmerlieden aan te trek ken. Taalmoeilijkheden? Nauwelijks, vak lieden verstaan elkaar ook wel zonder veel woorden. „En ze hebbcpi toch ook handen om te gebaren?" Bovendien heeft men bij Wilton Fijenoord ervaring met de opleiding van vreemde werkkrach ten: er is voor hen een speciaal centrum gesticht Geen bediening Eigenlijk een vreemd schtp, deze „Falrstar". 't Is wel een passagiersschip, maar dan één dat speciaal bestemd is voor het goedkope vervoer van emigran ten. van Engeland naar Australië en te rug, Er is maar één klas cn bü een ca paciteit van 1.863 passagiers Is er maar een bemanning van 490 personen. Dat wijst er al op dat de passagiers veel zelf zuilen moeten doen. Een soort zetf- betKeningsschip dus. Er zijn wel twee grote eetzalen, doch. die kunnen teza men toch niet meer dan 800 eters be vatten, zodat in ploegen gegeten zal moeten worden. Zo ook wordt aan de passagiers een royale gelegenheid gebo den om het wasje aan boord zélf te doen, in een zeer moderne „wasserette" met tien wasmachines. Dit dan naast de grote scheeps-laundry. De hutten zijn vrij klein. Dat geeft niet, want men is toch alleen in de hutten om te slapen of om -zeeziek te zijn. i Verder zullen de passagiers zich ophouden aan de dokken en vooral in de zeer talrijke salons en negen bars. Er is een theater met 350 zitplaatsen, er zijn twee zwembaden, waarvan één spe ciaal voor de kinderen, op het eigen dek, er is een lees- en schrijfkamer, dames- en heren-kapsalon, een grote winkel en een fotografisch atelier. Véél bars Maar vooral veel bars. Hele wonder lijke zijn et bij. Zoals de ladies-lounge", speciaal bestemd om bejaarde dames een bij uitstek rustig zitje te gunnen. En een „bierhal", speciaal ingericht door een Duitse binnenhuis-architect, met een plafond van halve tonnen cn stevige, van boomstammen vervaardigde tafels. Australiërs zjjn namelijk dol op bier en moeien toch de gelegenheid hebben, om In een „Zillerthaf-sfeer op de tafels te kunnen staan! Dan de „aquarium- bar", waar men door grote ruiten onder water In het zwembad kan kijken! Voor de kleine kinderen is er een af zonderlijke speelzaal, „the playpen", waarbij in hun eigen dek een. zwem bad. Ook aan teenagers is gedacht: die kunnen, in dé „Jungle-room" (genoemd naar het kunstmatige bos er in!) naar believen herrie maken bij juke-box en orkestje. En met een. eigen bar, uiter aard. Hospitaal Opvallend ts ook de uitzonderlijk gro te hospitaal-afdeling, met een capaciteit van zestig zieken. „En moderner inge richt dan het Dïjkzïgtziekenhuis", zegt me» trots bü Wilton-FUenoord. Er komt een volledige operatiezaal In en een dito Röntgenafdeling, een grote kraamafde ling, boxes voor besmettelijke zieken er zelfs een cel voor krankzinnigen! Niet met tralies, maar wel zwaar gecaplto- neerd. En dan een gekoelde dodencel. De kwestie is dat de chartermaat schappij, de Faïrline Steamship Corp., reclame gaat maken met het feit. dat met dit schip alle soorten passagiers vervoerd kunnen worden, ook heel ou den en zieken, wat met de gewone Engelse lijnschepen niet magi Deze „Fairstar", 24.000 brt. groot zeven jaar oud, hoopt Werf Wilton Fijenoord omstreeks 20 februari her bouwd en grotendeels vernieuwd te kun nen, opleveren. Als men de nu nog heer sende chaos aan boord ziet, zou men er aan twijfelen, doch do deskundigen van Wilton zeggen vol vertrouwen dat het kén, al zal er nog stevig p.^ot-a. gespeeld moeten worden. 25 miljoe Het Is immers ook aan de grote des kundigheid van de Wiiton-F.-Ieiding te danken, dat deze grote order (de directie glimlacht sfinxachtig, maar er wordt gefluisterd dat het om ongeveer 25 mil joen gulden gaat!) naar Schiedam werd gehaald. Toen de eigenaar, dc Engelse Bibby Line, offerte vroeg voor de ver bouwing en ook in hoeveel Ijjd men de plannen gereed dacht te hebben, ze: men by Wilton: „Eén maand!" Daar kon- den de Engelse werven niet tegenop, vooral niet toen de begrote kosten uit kwamen met wat de Bibby Line- zelf had gedacht. Zo kwam de „Oxfordshire' naar Schiedam. „Maar we hebben wel Veel tijd verspeeld met het voorberei dende werk cn de nadere planning", geeft de heer Meeuwisse toe. JDU Wilton-Fyenoord in Schiedam J-J ligt de Britse tot cmigrantenschip om te boutnen j.Oarfordshire" die straks, na de aflevering aan de Bibby Line in Glaspotr, „Fairstar'' zal heien. Het aan een Panamese scheepvaartmaatschap pij aercharterde schip gaat na de ver bouwing er komt plaats voor 1863 passagiers varen tussen Southamp ton en Sydney. Vroeger deed het dienst als troepeniransporlschip voor de Brit se regering. fAdvertentie I.M.j COUPONS o.a. GORDIJNVELOURS Niet ƒ17.50, doch 9.50 per meter Echte koopjes in vitrages, lopers, tapijten enz. Niet alleen onze eigen voor raden worden opgeruimd, maar ook fabrieksparcfjen, die door een ofandereoorzaakzijn blijven staan, U ként dat wel» een planning die niet klopt... te grote voorraden, geen mensen voor het vast schroeven van de poten... en dan maar verkopen onder de prijs. En morgen staar» ze voor li klaar» de zittingen en de poten die U er in een wipje aanschroeft cn dan een moderne rotanstoel beeft, seizoen prijs 12.7S, voor nog géén negen gulden- Donderdagmorgen om 9 uur bo- gint'de verkoop van deze rotan- stoelen (kuipmodel) van volgestaakt rotan, voor an deze rotan- w Rotan tafeltjes met kathedraal. glasblad, 40 cm middellijn, voor 8.68 Géén ter, t>f icfrrlft. hut. SCHIEDAM, woensdag De bij Wilton Füenoord in Schiedam van troepentrans port- tot emigrantenschip om te bouwen „Oxfordshire" (later wordt het de naam !,.Fair Star") zal twee proefvaarten maken. Eind februari neemt Wilton Fijenoora de eerste proefvaart voor haar rekening en na aflevering aan de Bibby Line in Glas gow volgt een tweede proefvaart, terwijl de Britse deskundigen hun controlerend oog over de interne veranderingen laten gaan. Dit is een gevolg van de onlangs door brand vergane „Lakonia". In Engeland wenst men geen enkel risico tc nemen ten aanzien van de brandbeveiliging. Dit vertetóe ons gistermorgen ir. Bart Wilton toen wij met hem een tocht over de aan 1863 passagiers plaats biedende „Fair Star" maakten. Wie nu het in dok liggende schip be kijkt kan nauwelijks geloven, dat dit emi grantenschip aan het eind van de volgen de maand kant cn klaar aan dc Bibby Line moet worden afgeleverd. Dagelijks werken circa 2000 mensen aan de „Fair Star". lil mei van het vorig jaar kreeg Wilton Fijenoord de opdracht tot verbouwing Ivan het vaartuig. Kort daarvoor had de 'Britse regering besloten de militairen voortaan niet-meer per schip maar door de lucht te vervoeren. De Bibby Dine ver- charterde het- schip aan. de Fairline Steamship Corporation of Panama, die een emigrantendienst onderhoudt tussen Southampton en Sydney. Dg installatie van het uitgebreide en in gepekelde pijpleidingensysteem plus de id er zorgen vergende aanleg van Ilaties voor de airconditioning zo- elektrïciteitvoorziening heeft een I „and verloop: binnen drie weken jzulw— die werkzaamheden voltooid zijn. Voor dit alles moesten 75 kilometer pijpleidingen en 180 kilometer elektrische kabel en bedradingen worden aangelegd. Voor de verlichting moesten 7500 arma turen worden, geplaatst. Voorts heeft Wil- No iron overhemden 7.95 Zelf binders vanaf 0.95 Handschoenen vanaf 2.95 Hoeden vanaf 2.95 Pantalons vanaf 12.50 Kolberts vanaf 19.50 Kolberts, Harris Tweed .-. 40.— Zuiver wollen pullovers vanaf6.95 Regenjassen vanaf25.—— Sjaals vanaf0,95 BROERSVEST 56 herenmodes ton Fijenoord de zorg voor niet minder dan 500 hutten voor 2, 3 of 4 passa giers en 150 hutten voor de ruim vierhon- derd bemanningsleden. Voor het beschieten van de passagiers ruimten werd 55.000 km2 multiplexplaat verwerkt en over ongeveer 3.000 m" zijn edele houtsoorten nodig. Do Fairstar wo»:dt uitgerust met een complete televisieinstallatie met ont- vangstmogelijkheden in de salons en an dere recreatieruimten zomede in de twin tig luxe hutten die het schip telt. „Jonge Strijd" SCHIEDAM, woensdag. De N.V.V.- Jéugdorganisatie „Jonge Strijd" in Schie dam heeft het programma vastgesteld van de zondagavond-bijeenkomsten, in Ons Ge bouw aan de Stadhouderelaan. Dit zijn dan: 19 januari handenarbeid, 26 jan. een dansavond, 2 fehr. een toneelavond, 9 febr. een spelavond, 16 fobr. een dansavond, febr. een. lezing en 1 maart een Schrik- kelbal. SCHIEDAM, woensdag. De brand die op 29 december, is uitgebroken op de lot Fairstar" te verbonwen „Oxfordshire", veroorzaakt door het springen van een hctelucht-kaehel op bet achterdek, heeft toch meer schade aangericht dan aanvan kelijk verwacht: meerdere honderdduizen den guldens. Maar deze brand is toch niet van in vloed geweest op de opleveringsdatum. Wel is het metselwerk b>j hét zwembad op liet achterdek verwijderd moeten wor den, doch dit is weer vervangen. En een deel van het sloependek, kromgetrokken in de hitte, is er gewoon afgebrand cn vervangen door een nieuwe staalconstruc tie. Men ziet er nu al bijna niets meer 3Q0QG03 voordeliger MODERNE HANDWEEF TAFELKLEDEN 135 x 165 slechts Ook in rond verkrijgbaar PLUCHE SIERKUSSENS van 7.95 nu slechts 10,95 f 6.95 ROTANDEKJES van ƒ4.90, nu f 3.89 BINNENVERENDE MATRAS J-persoons 80x 190 57.50, nu 2-persoons 120 x 190 83.nu BINNENVERENDE MATRASSEN Ongenopt, prachtige damast 1-persoons 80 x 190 79.nu 2-persoons 120 x 190 108.—, nu POLYETHER MATRASSEN Stofvrij, prima ligging 1-persoons ƒ36.90, nu f 45.90 f 69.90 ƒ69— 89.50 29.80 Divanbed, sleemodel, nu slechts ƒ27.90 Verenkussens ƒ9.75, nu 8.90 Rayelon déken, 1-persoons, van ƒ19.80, nu15.90 Zuiver wollen deken 1-persoons, 150x200, van 39.80, n.u 33.80 Procht deken70 5* wol, 2-persoons, 180 x 220, van 52.50, nu f 39.90 Profiteer ervan - de prijzen zijn nu laag Bri ROTTERDAMSED1JK 433 TELEFOON 69676-69970 T.V,-apparaten, spelend, v.a. f 78.— Philips radio, overjarig, 20% kor ting, nieuw, van 268.voor 214.— Erres radio, overjarig, nieuw van. 298.-— voor 248.— Erres draagbaar, v. 79.— voor 63.— Errfes draagbaar, v. ƒ238.voor f 198.— Erres bouwdoos, v. 58.voor 48 Koelkast, iets besch. (Marijnen) 135 liter, van ƒ328.— voor f 250.— 170 liter, van. 468.voor f 398.— IN VERLICHTING SPECIALE KOOPJES BROERSVELD 105 Zie etalages op nr. 108 U0* THEATER H0D6STR. 2a SCHIEDAM TEL.6880B Donderdag 16 januari - 2 en 8 uur PAUL MASSEE - DAWN ADDAMS CHRISTOPHER LEE HET MONSTER IN DR. JEKYLL Een beestmens, die moordt en verkracht Megascope in. Technicolor 38 jaar Vrijdag, zaterdag 2, 7, 9.15 uur; zondag 7, 9.15 uur; maand., dïnsd. 2 en 8 uur woensd. (besL avondv.) KERWIN MATHEWS De Piraten van de Bloedrivier Een begerige herde stort zich op een afgelegen kolonie. Megascope in Eastmancolor 14 jaar Zondag-matinee 2 en 4.15 uur RANDOLPH SCOTT VALLEI DER WETTELOOSHEID Jeugd en familievoorstelling - Woensdag 2 uur Avonturen tussen de Reuzen en bij de Lilliputters. GULLIVERS REIZEN Verlaagde toegangsprijzen ƒ1.25 en 1. KLEUREN a-L Fotografie Bolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar, Alle ten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K van Vuuren, Hoogstraat 106, tel 6 67 20. In één dag 'gereed. Diversen Aanstaand echtpaar zoekt inwoning. Brieven onder nr, S-956 bur. v. d. blad. Wie adverteert verkoop* Wïe niet adverteert wordt vergeten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1