Vellevest-driehoek zal nu spoedig gaan verdwijnen SIEBEL Groot enthousiasme voor teenagerkoor HORLOGES 20°!o 10! 50°lo ifORTING Als mens" behandeld en toch veroordeeld ming ioos I» van Beyersbergen verdwenen Hit audi* otjeaa iat sterveaade baaaart WASMACHINES COTJZY opruiming Jacht op de moordenaar Burgerlijke Stand rIag' Circa honderd inschrijvingen VOOR DE KANTONRECHTER Goed begin bij S.V.C. Claxon loeit als 1 stuur draait Eierdoos van Columbus is er nog niet Sproei-ijsbanen weer geopend SCHIEDAM CURSUSSEN „MEYERS EN DE PATER" v_ ANAUST(E) RESEARCH-WERK Koeriersters! donderdag 16 januari 1964 - pag. 5 Ikochten tijdens bieding venster- jt'ondervinding nden sparen op 'bare soorten, n wij elke aaq- begint de Op- jvan twee van ochte venster- |«en ragfijne tjuisette, met n»;4ö em hoor 2d0. olyester ven- klaar met zoom £fi). hoog, van ette, normale i: ^9 uur be- 'n deze beide vensterval, rdenking SCHIEDAM, donderdag Het gaat nu jcht menens worden mcl ilc afbraak nn hst complex gebouwen, omsloten lior it Vlaardlnger straat - Kelhdstraat - VellevtsU Al Jaren cn Jaren geleden ts hnllit dat dit complex „gesaneerd" zou n«i«i worden, om plaats te maken voor Hn moderne bebouwing en geruime tyd "eenfeomsrendie iir Comité ié èheejt gehouden wiJoTïze stoei urjj ^n op wat er ia fnichte uerTiic- (deze avond, genoot men -ken. met het violist Boris jktTsjaikowsIci' ;03fc0U. Sreeds in dat Jran Prokofieff, jechter, door de beoordeling dpayen nog niet ^gewone instru- "yibehoefï onder -|Qlstrakh. werd gelijk ge demon- '*"tikale gevoelig-, jiliale, de Cha- ach en in twee "'ken, n.l. Saint- ~do caprfccioso 'keuze van hel "SfuJt viollstisch "ectief,. maarde hoe voortrel- feKeiix dc Nobel ;puur muzikale «us. Goetmkows ftn.Bach schijn- [jwc-rkelijkhetd "*£(en grandioos 'jkerwljs ova- kingswoordci. een gezongen ak aangrijpende (Advertentie t.M.) en centrifuges alle bekende fabrikaten te Middellandstraat 72 Telefoon 30340 - 37434 (Advertentie LM.) Vrijdagmorgen begint de Op ruimingsverkoop van een grote partij Kunsrieder met tcxtielrug. Do meeste bekende soorten ('normale prijs 7.96) waarvan dc naam in verband met de vastge stelde verkoopprijs niet ge noemd mag worden. Voor meubelbekléding. wand en tafeibedekking. autobekle ding, koffers, tassen en tien tallen andere mogelijkheden, is dit leerdock Ideaal. geleden xün de slopers dan ook begonnen zich ccn groot gat le breken naar het Inwendige van het complex, van de Kc- thelstraat uit, Daarna Is dit werk ge stopt c" de toch al weinig fraaie Kethel- «traat lag cr zwaar gemutleerd bij. Een weinig opwekkend beeld. Alle panden zijn reeds eigendom van dc gemeente, -maar'aan dc bewoners en ook dc bedrijven word steeds uitstel ge geven voor het verhuizen. Nu echter is het overgrote deel van de panden reeds ontoegankelijk gemaakt door planken die over de deuren en ramen zijn gespij kerd, De blinde ogen van een ten dode opgeschreven buurt. Binnenkort zal de sloper bet vonnis voltrekken. Toch zijn nog nicl alle panden verla ten. Hier en daar ziet men nog do gor dijnen hangen en kijken kinderen door do ramen. In de Vlaardingerstraat staat nog een café het leven te rekken en in de Ketheistraat zijn nog enkele van de bedrijfsruimten in gebruik als opslag plaats of als garage. Eon uithangbord steekt de waarschuwende vinger uit dot daar de Sportschool Blshoff is gevestigd, doch op dc deur geeft oen haastig op schrift te kennen dat dc sportschool al is verhuisd naar de Singel. Bij het oude sigarenwinkeltje op de hoek hangen de reclame-borden nog buiten, manr men kan er niet meer terecht voor 'n pikje shae. En langs de Vellevest heeft nu een bijna geheel gesloten wand gekregen. D F. EDS jaren geleden hebben de i» slopers een grote bres geslagen in het complex Ke thelslr aai-V laar dinger- slraal'Vellevest. Zij legden zo Jiet wet- 7iig aantrekkelijke hart van die buurt open, die daarna tn rap tempo geheel verviel. Het wordt tijd. dat ntt dat ce- helc complex wordt opgeruimd. Toch. een merkwaardige tegenstelling op deze foto een eeuwen-oude molen, die zal biyuen en een vrij nieuwe schoorsteen, die gaat verdwijnen. SCHIEDAM, donderdag. De ver dachte van de moord in Nijmegen, Hans van Os. werd woensdag gesigna leerd In de trein van Den Haag naar Schiedam, die om 13,45 nar zou aan- komen. De Schiedam»® politie ging naar het station, waar de bewnste trein met zeven minuien vertraging aankwam. De Jongen, die door de conducteur werd mangewezen, bleek volledig aan het signalement van Van Os te vol doen, maar was de verdachte toch niet. Dat ook de Schiedammers met de moord meeleven blijkt uit de melding dat de verdachte zich zou ophouden In een bekend café aan het Broersveld. „Hij zit er op verdacht® wflze met een koffertje onder de tafel en hij doet erg geheimzinnig", zo werd gemeld. De po litie kwam een kijkje nemen maar ook dit maal was het loos alarm. Personeel Vegla zag <;oecle film O SCHIEDAM, donderdag in gebouw Irene werd woensdagavond voor het per soneel van NV Verenigde Glasfabrieken de bijzonder goed gekozen füm „De her berg van het zesde geluk" vertoond. De zaal was goed bezet en keek gespannen naar dc verrichtingen van de hoofdrol spelers Ingrid Bergman, Curt JUrgem en Robert Donat. Afscheidsavond Rode Kruis SCHIEDAM, donderdag Tijdens de feestavond In Musis Sacrum zal het Schie- damsc Koode Kruis vanavond afscheid nemen van dc bestuursleden mevrouw Dirkzwager-Kool cn de heer V. C, van der Jagt. Oude frïorie Ook het Hotel Bcyersbcrgen ts tenslot te in de strijd gevallen. Wel nodgen kleurige reclameborden nog steeds uit tot een frisse dronk, doch binnen ts hel leeg en doods. Nog voor Kerstmis Is dit eertijds zo vermaarde etablissement ge sloten geworden. Vele oudere Schiedam mers zullen dit als ten semla gevoelen. In één jaar werden zowel de „Kroon" als de „Beyer" geslote»! Zo is nu definitief een streep gezet onder een traditionele Instelling. Al ver in de vorige eeuw was er een uitspanning „aan de Vlaardinger Poort", in dc schn- duw van prote bomen en van de molen „De drie KoornbJoemen"; later kwam er een logement ..De Visscherij" in en on geveer een halve eeuw geleden vestigde cr zich Beyersbergen. Toon nog ann dc rand van de stad gelegen, nu volkomen T ANOS de Vellevest dit troosteloze JL* beeld van gesloten ramen, met ka pot te ruiten en dichtgespijkerde deu ren, Zoals Van het sigaren-winkeltje (links) op de hoek. van de Kcthclstraat. Toch zijn nog enkele woningen in deze straat bewoond, omgeven door woonwijken. „Dc Beyer", eens het verzamelpunt van de voetballers van Hermcs-DVS. heeft nu het veld ge ruimd. om plaats te maken voor meer nieuwbouw. Vrijdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van die prach tige kunstleder, met linnen rug. In moderne kleuren, ook In wit voor tafelbedekking, nu door elkaar voor één prijs, per meter voor nog géén twee gulden. Géte t*>. of schrift. but. GEBOREN; Frcdcrlk J. 3. Z. v. J. Sleen- °"f[cn cn J. W, Verboom; Marco B, z. V. A. ««lang cis C, C. Vcllckoop; Jacqueline t, v A, Leef lang cn C. C. Vcllckoop; Anna *G. a. v, A. Rlddcrhof cn J. A. Hoekstra; uuiarina tl. v. W. Roozcboom en A. Hoo- prwerf: Machiel z. v. J_ de Heer cn A. M. 3. Wendljk; Evcrordina rt, v. H. j. J. Hcn- M*l on M. Wouters; Lisctte M. <1. v. G. ,7 u5Ü?rlaan en G. de Wit. .GVeklEUEN: C. van Moopes. 7-1 jr, echtg. "AJ. H. W. Lltzau; J. Vlug. 36 jr. Advertentie f.M.) MANNEN UD JEEN GOED PAK" denken «nk— «au HERENKLEDING ORPHEUS SCHIET IN DE ROOS APOÏHEEKD1ËNST Potheek Van Westendorp. Parkweg 207. BIOSCOPEN ;««6C, 2 en 8.15 uur: „Alleman". n?Pole, 2 en 8 uur: Het monster in Dr. Jekyll. DIVERSEN poe, 8 uur: KNMTP. Lezing, ""gohaven, 8 Uur. CSFS. Jaarvergade- •"•"sis Sacrum, 8 uur: Ned. Roode Kruis. Afscheidsavond en toneel. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag. Een onver wacht groot aantal teenagers meldde zich woensdagavond in Arcade voor Iw' „teenagerkoor" dat Orpheus wil oprich ten. Toen eenmaal hel eerste schaap over de dam was, volgden er meer. Maar d« Jongens hadden nog cnlgc angst en toon den zich minder enthousiast dan hun vrouwelijke koorcollega's. Van een aan tal van ongeveer honderd inschrijvingen waren er slechts ongeveer vijftien jon gens. Gezellig met elkaar babbelend cn lachend over het stemmen, dat de di rigent Leo Smit zou doen, wachtten zij cp het grote begin. De gemiddelde leef tijd van de jeugdige enthousiasten wns 15 a 18 jaar. Dc voorzitter van Orpheus, de heer P. Smit. heette de jongens en meisjes van harte welkom en maande hen tol stilte. „De jongens zijn ver in de min derheid, maar dames, als jullie vrienden hebben, breng ze dan mee. Het is dc be doeling dat Jullie langzamerhand naar ccn concert toezingen en daarom is er iedere week op woensdagavond een re petitie". niet om slechte teksten, maar om d< stemomvan* «n de moeilijkheidsgraad" fmen Stem Radioliedjes De dirigent van het jongenskoor van Orpheus, de heer Leo Smit, zei tegen zijn jeugdige zangers, dat hij wel enige richtlijnen voor een tecnagcrkoor had, aangezien hij er in Rotterdam ook een heeft „Ik weet dat jullie repertoire voornamelijk de radiolied! es betreft. Vroeger was het bij jeugdige koren zo, dat de dirigent bepnaldc welke liedjes werden gezongen. Maar het bestuur van Orpheus heeft besloten daar verande ring in te brengen. Het ls de bedoeling dat jullie je wen nen ten aanzien van bepaalde liedjes uiten. Heb Je aardige gehoord, schrljr dsn on en dan bekijk Ik or xe geschikt elfti. Want er is één beperking: wij be houden het heoordelingsrechl. Dat gaat Nadat de heer Smit alles duidelijk had uiteengezet, moest dan toch het stemmen non de orde komen, En dat gaf nognl wat hilariteit. De meisjes giechel den, de jongens lachten een beetje ver legen. of deden not of het hun volko- men koud liet. Omdat er. zo'n massale opkomst was. kon dc heer Smit niet ieder afzonderlijk laten zingen. De zan gers cn zangeressen moesten zelf bepa len tot hoe hoog ze konden meezingen. De stemmen galmden door de zaal, eerst enigszins rommelig, maar. na enig oefe nen kwam er schot in do keuring. Dc heer Smit speelde op dc piano.en de tieners zongen toonladders. Achtereen volgens werden dc sopranen, mezzo sopranen. alten en jongensstemmen van elkaar gescheiden. Hoe later het werd. hoe beter het ging. Volgende week woensdagavond wordt met dc echte repetities begonnen. Aan het enthousiasme van de jeugd Is te merken dat een teenagerkoor hard no dig was in Schiedam. QUIZ-AVOND VAN VEILIG VERKEER MAASSLUIS, woensdag Dinsdag avond hield het Verbond voor veilig ver keer afd. Maassluis in dc kantine van Key en Kramer ccn vraag- en antwoord- avond. Als quiz-master fungeerde de heer RuhS.: terwijl de jury bestond uit de he ren J. de Jongh, korpschef var politie te Maassluis, de heer F. Wempc en de heer T. Wilkes, bijgestaan door mevr. M. Ver- ploegh-vfin Roon cn de heer C. van Kem pen. Bij dit vraag cn antwoordspel be haalde mej, Van Rosenberg 89 punten van het maximum 90. Mevr. v. d. Endt 87 pnt. De heer H. Goos 87 pnt, de heren Floos, 'Wijnhorst en v.d. Sluys ieder 88 pnt,. en de heer Van Rosenberg 62 pnt. Ai deze leden zullen Maassluis vertegen woordigen op de verkeersquiz tegen een groep van de afdeling Vlaardingen te Vlaardingen op 23 januari a.s. Op deze avond zal Maassluis de zilveren beker moeten verdedigen. (Advertentie LM.) Onze meer dan 1 jaar oude Zwitserse merkhorloges ruimen wij gedurende 8 dagen op met grate korting, uitsluitend In onze zaak Coolsingel 50 Beursgebouw. Deze horlogee zijn reeds enige tijd uit onze collecties genomen. U kunt nu een goed zwitsers merk- hodoge kopen tegen een fantas tisch lage prijs met volledige service en garantie. Voorraad slechts 215 stuks. Deze aanbieding alleen in onze zaak Coolsingel 50-Beursgebouw Rotterdam. 55" SCHIEDAM, donderdag „Kan Uc hier alt mens behandeld wordenJ", vroeg de 33-jarige Schiedammer Pedro van der W. Van G. en wnd-kanton rechter mr. O. W. Slpkes beloofde woensdag ln de zittings zaal op de Lange Haven te Schiedam mild dat de heer Van der W* V. G. voor het kantongerecht als mens behandeld zal worden. Toch eindigde de heer Van der W. van G. heel boos. Hy tekende op staande voet hoger beroep aan tegen dc uitspraak van mr. SIpkes en hij beloofde dat „dan wel een advocaat de zaak zou behandelen". Mr. Sipkes vroeg of de heer P. van der W. v. G„ schoorsteenveger is. „Welnee, ik heb een bedrijf, Ik ben directeur, maai ik doe er niet veel aan. Ik heb een cafe taria ook, maar dan ben Ik nog geen ober", deelde verdachte mee en keurig wijzigden de kantonrechter en griffier het beroep van de verdachte die ook wel als „zingende schoorsteenveger" bekend in „directeur". Daarmee was de zaak nog niet afgedaan. Dc heer P, van der W. van G. meent dat hij op 0 oktober terecht over de Lan ge Kerkstraat reed in een auto met een defecte geluiddemper. „Het is een Valiant van 1962, ik heb hem voor de deur gezet toen ik merkte dat hij niet goed was, Ik heb meer wagens, ik heb voor mijn werk een Volkswagen genomen, maar toen ik moest optreden in een zaal 's avonds had ik die Valiant nodig en daarom bracht ik die wagen juist naar de reparateur. Dat mag toch, ik kan die wagen toch niet kapot voor mijn deur laten staan? Dat ik juist mijn garage had gebeld kan ik be wijzen; dat die auto voor mijn deur heeft gestaan, kan ik ook bewijzen". De officier meende dat verdachte der had moeten bemerken dat zijn auto mankementen ging vertonen, er was nu al een gat van vier bij vijf centimeter in de uitlaat on dat was te dol. Boos rea geerde W. door te stellen dat hij niet rechtvaardig behandeld werd, hij had de fout toch willen doen herstellen en hij had zijn auto niet gebruikt. Mr. Sipkes maakte van de geëiste twintig gulden een boete van vijftien gulden. Zelfstandige man zakte voortdurend voor zijn SCHIEDAM, donderdag. De eerste wedstrijden in het nieuwe jaar tün voor de teams van dc Schlcdamae Volleybal Club gunstig verlopen. Dames 1 klopte liet tweede dameszestal met 3—0, na vooral In de eerste en derde set sterke tegenstand, 12—15, 3—15 cn 14—16. Dames 3 bezocht het vooral thuis las tige VCK. 1 en spoelde gelijk via de set standen 16—14, 3—15- 1—15 en 15—7. Meisjes 5 verloor helaas wederom, met 3—0 van DOS 3. Heren 2 bevocht na een zeer spannende strijd een benauwde 31 zege tegen het versterkt opgekomen AMVJ/RLVC 4. In de derde set wisten dc Schiedammers een 332 achterstand zelfs in winst (16—14) om te zetten (13—15, 1510. 16 -14 en 15—4. Ook heren 3 zegevierde up het nippertje met 3—1. Ook hier weid een grote ach terstand in de vierde set (7—13) in winst (1614; omgezet, eveneens een zeer span nend slot, 15— 1, 15—6, 10—15 en 16—14, Heren 4 zorgde ook voor de volle winst. Met 3—1 was hier Set Up het kind var» dc rekening. Jongens A tenslotte versloeg ós C-ju nioren gemakkelijk met 3—0 in een uiter aard nogal eenzijdige wedstrijd. Bruilof ts-perikelen SCHIEDAM, donderdag De bruiloft van zijn broer beeft de 25-Jarlge Vlaar dinger J. J. dc R. nogal hoofdbrekens ge kost vertelde R. woensdag voor bet kan. tongcrecht te 8cbledam. Op 14 augustus reed R, gehaast vanwe- „j de bruiloft ln een auto over de Eerste Leiden van GaClstraat. Er stond een poli tieauto midden op de weg en er waren her en der wat auto's. Nu had R. niet de bedoeling de politie te plagen, vertelde hij, maar hij reed nu eenmaal in een merkwaardige auto die er last van hcett dat de claxon begint te loeien als er het stuur wordt gedraaid. „Heus. edel achtbare, ik heb het de politie nog gede monstreerd". Verdachte had aan het stuur gedraald met de bedoeling langs de politieauto te rijden maar de politie zou het onbewuste claxonneren helemaal verkeerd begrepen hebben. Tot overmaat van ramp moest ït. nogmaals aan het stuur draalen en toen claxonneerde H. weer. Dat waa de Vlaar- dlngse politie te gortig en daarom vroee de politie om het rybewljs van K. „Ik had een huurjasje, vanwege bruiloft en ik was helemaal vergeten het rijbewijs in dat jasje te stoppen. Toen gaven ze me een bekeuring maar ik heb de volgende dag mijn rijbewijs op het po litiebureau getoond". „Ja en u bent flink gaan schelden". „Nee edelachtbare, ik geef toe, ik was wat geprikkeld, ïk had haast maar die agent begon me min of moer te beledigen". De rechter vond het een mooi verhaal en omdat R. ter zitting Jton tonen dat hij wél eon rijbewijs heeft, kreeg hij de ge ringe boete van vijf gulden, met de ver maning van „wees nou in. het vervolg be leefder tegen de politie". rjjexamen en toch moest hij zijn auto be sturen. zei hij. Want „ik ben een zelfstan dige, Ik heb een klein bedrljr, een vrouw cn vier kinderen". De waarnemend kan tonrechter bij het kantongerecht te Schie dam mr. O. W. Sipkes noemde dat geen verweer. De wnd-substituut-officicr mr. H. Fran ken. vond het „geen manier" omdat ver dachte met een grote Ford rijdt en dat is toch al heel moeilijk manoeuvreren. De Vlaardingse glazenwasser C. F. stond te recht omdat hij zonder rijbewijs op de Van Hogendorplaan heeft gereden. Hij gaf het grif toe. „Ik kan wei rijden, ik slaag altijd voor mijn rijden, maar voor mijn theorie niet, daar ben ik te zenuw achtig voor". De officier eiste 150 boete. Bovendien vier dagen hechtenis voor waardelijk met een proeftijd ven twee jaar. De auto zou ditmaal nog teruggege ven worden, opdat J. de auto zou kunnen verkopen. Mr. Sipkes gaf J. het laatste woord. Hij had op de eis „niets te zeggen" en mr. Sipkes vonniste conform. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, donderdag „Het ver pakte produkt ln de levensmiddelenindus trie treedt steeds meer op de voorgrond. De agrarische produkten kunnen wat dit betreft niet achter bRjven. De zelfbedie ning, zoals wij die nu ln ons land kennen, staat immers nog maar ln de kinderschoe nen". Deze opmerking maakte de voorzit ter van het Produktschap voor Pluimvee cn Eieren, de heer II, H. Garrelds. gister middag bü het uitreiken van de waardc- rlngspremies als Bluitstnk van de prijs vraag „Ontwerp kielnverpakking voor eieren." De door het Produktschap uitgeschre ven prijsvraag „een onmogelijke op gave", aldus de heer Garrelds leverde 206 inzendingen op. Het ideale verpak- kingsprodukt „de eierdoos van Colum bus" was er echter niet bij. De hoofd prijs van tien mille werd dan ook niet uit gekeerd. Vier inzendingen kwamen volgens dc jury echter voor een waarderingspremie in aanmerking. De 26-jarige assistent verpakkingsadvi- seur G. J. Goudriaan uit Schiedam kreeg de hoogste waardering; een bedrag van 2500,—. Drie andere inzenders, de heren E. Kocnders uit Utrecht, A. G. Sandig uit Amersfoort en J. Kosmis uit Schoor!, ont vingen uit handen van de heer Garrelds elk een bedrag van 000,—. F.RWljrr. rijn baas, chauffeur B. J. P, G. uit Rotterdam kofrie ging drin ken ln de kraam op de Koemarkt bU de Koemarktbrug, ging de bestelauto, die op de Lange Haven was neergezet, uit zich zelf rfjden cn is teen byna in de haven gereden. Beide voorwielen hingen al boven het water, maar de brug werkte als rem. Een betere ove rigens als de handrem van de wagen die wel was aangetrokken, maar niet best functioneerde. Dat gebeurde om 2.15 uur gister middag en een half uur later had de politie mot een jeep én met medewer king van talrijke omstanders de bestel auto weer helemdél op de walkant ge trokken. Doch de jeep had zó hard getrokken, dat de koppelingsplaten wa ren gaan schroeien, wat veel rook gaf. Ook de bestelwagen had schade aan onderbrug en plaatwerk, maar kon toch nog rijden. SCHIEDAM, donderdag Vandaag zijn beide Schledainse aproel-Usbanen weer open gegaan, zowel die ln het Tennispark Spleringshoek als ln het tennispark Van VHct aan dc Stadhoudcrslaan. Reeds eni ge dagen, sinds het Intreden van de vorst. Is er gesproeid, maar de sneeuwval heeft het werk weer teniet gedaan. De Ijsba nen zijn 's morgens, 's middags en's avonds geopend, K. de Rouw beste bij middenstandsexamen SCHIEDAM, donderdag Be heer K. W. de Rouw, Buys Ballotstraat 25b, was de best geslaagde kandidaat van het 20ste middenstandsexamen „Algemene Han delskennis", afgenomen te Delft in juli 1983. Hij verkreeg 57 van de te behalen 60 punten. De heer De Rouw was cursist van de middenstandsoplelding „De Pater en Meyers". Van de minister van Econo mische Zaken kreeg hij een boekwerk root schriftelijke felicitatie. DE voorzitter van het Produktschap, de heer H. H, Garrelds, overhan digde de heer C. J. Goudriaan «it Schiedam (rechts) de eerste prys voor zijn inzending onder het motto „Ei-ge-: wijs"; een bedrag tan ƒ2500,—. te Schiedam Begin februari 1964 vangen nieuwe cursussen «an, voor de volgende opleidingen: Hcrhalings- cn bcgincursussen voor het praktykdiploma boekhouden en het praklijkdiploma moderne bedrijfs administratie (M.B.A.). alsmede een begincursus voor het middenstandsdiploma (algemene handelskennis) examen 1065. Do nieuwe exameneisen maken het noodzake lijk reeds nu met deze opleiding tc beginnen. Spoedige aanmelding gewenst bij H. Meyera, Weatfrankelandscstraa-t 337, Schiedam, tel. 6 84 65 en 3. de Pater. Frans Haverschmidtlaan 3fl, Schiedam, tel. 6 76 58, of op donderdagavond 6 februari 1964 Ln gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155, Schiedam, van 7.30 -9.00 uur. wordt gevraagd door Chemisch- pharmaceutische fabriek te Schiedam Bij voorkeur in het bezit van diploma K.N.C.V., le deel, zo mogelijk 2e deel (of hiervoor studerend}. Volledige sollicitatie, letter "G 2173, bur. v. d. blad. Personeel gevraagd Aank. kapster gevraagd. Vast loon en prettige werkkring. Kapsalon „Helene", Rem- brandtlaan 22, Schiedam, teL 67170. Te huur gevraagd Te koop aangeboden Jong echtpaar zoekt kamer in. Schiedam of omgeving. Brieven onder nr. S 957 bur. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge 395.—, ook merk- machinos 35 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126, TeL. 6 36 41.: van dit blad. j Fotografie Rolfilms vergelen? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto FL vati Vuuren, Hoogstraat 106. j Wie niet adverteert wordt vergeten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1