80 JAAR mm B. den Routing eerste Van Baarle leidt jieui m Uit rijke historie zijn veel anecdotes te plukken A. van Embden won met voorsprong B-categorie *0$ Juliana-heren winnen van SVC met 3-1 NOAD klopte Milksteamers Sober Jubileum voornamelijk voor de jeugd opruiming Op 12 september Weer drumband concours in Schiedam Eerst cricket Volleybal Off-side Feiten en feitjes Poging tot aanranding WO - "b 1 I Ir Tweede Nieuwlant-cross MISLUKTE AANRANDING Minderjarigen reden in auto C. van Elswijk Jubileum bij de Tech. Bedrijven Schoorsteenbrand in nieuwe woning Oecumenische bidstond in Grote kerk damesjaponnen W, van der Burg maandag 20 januari' 1964 pag. 5* SCHIEDAM, maandag: Wie de teeftgd van tachtig jaar heeft bereikt, doet er I0Wj aan tie jeugd de voorrang te geven. Dat zal de voetbalclub Hermes-DVS dan ook doen. De viering van het tachtigjarig bestaan zal sober zita Er is géén re ceptie omdat wji bijeenkomst veel geld vraagt, veel tijd ook van sportfunctio narissen en omdat men bg HDVS meent dat het beter is de kosten en tijd te besteden un de vorming van de jeugd. F.r komen dan ook jeugdtornooien. Daarnaast wordt 0?l apnl een reünie gehouden in cafc Engels te Rotterdam en op zaterdagavond U ïprll volgt de feestavond in Musis Sacrum te Schiedam. Dan is het wat HDVS betreft met de jubileumviering gedaan. (Advertentiet JVT.) Dit fj een aanbieding voor handige huismoeders, die door zelf tc maken con massa geld besparen.,. Want morgen begint een speci ale verkoop van dubbelbrede stoffen uit de series van 6 tot 15 gulden, voor nu en voor het komende vooriaarsseizoen. Geen honderden, neen, duizen den meters modieuze stoffen, als fibrenka schotse ruiten, bouclé, structuur linnen en tientallen fantaslestoffen, per meter voor nog géén vier gulden. 140 cm Dinsdagmorgen beginc de op- ruïmings-verkoop van deze dub belbrede japon- en rokstcffen van prima kwaliteiten, In véle nieuwe dessins ent tinten, door elkaar voor een ongekend lage Géén tef, of schrift, tut. SCHIEDAM, maandag Na hei enorme «ucces dat in 1963 werd geboekt met het vijfde Drumband-concours, waaraan het rekcrd-aantal van 42 korpsen hebben deel- senomen, heeft de Sectie Muziek van de Schledamse Gemeenschap maar vroeg tijdig besloten om ook dit jaar weer ten Drumband-concours te organiseren. Deze zal volgens plan op zaterdag 12 sep tember worden gehóuden. Het wordt wederom een „vrij concours", d-wjz. dat men zelf bepaald-welke mu ziek zal worden, uitgevoerd. Deelname staat open voor.: ajle tamboerkorpsen, tamboer- én -trompetterkorpsen, tamboer en pijperkorpsen, enz. Zowel voor. senio ren als voor junioren. Er kan worden in geschreven voor de supérieure, le, 2e of 3e klasse, alsmede door junioren-afdelin- gen. Om hel concours goed te kunnen voor- breiden. en om eenkostenberekening te Kunnen maken is door de concours-Iei- «lag een onderzoek naar de belangstelling ingesteld. Secretaris-is de heer G! J. Frie- «erich, Dr. Kuyperlaan 353, tel. 010-68454, Schiedams oudste voetbalclub bevindt zich in blakende welstand, zoals het een club In de leeftijd der sterken betaamt, maar met de ervaring van vele jaren kijkt zo'n bejaarde ook scherper naar de op gang zijnde wijzigingen In de constel latie van het betaalde voetbal; Gezien het feit dat nog steeds "bezien wordt of HDVS vólgend seizoen als eigenaar, als huurder of als compagnon met SVV de opstallen van het hoofdveld op Sport park IHarga mag gebruiken, is het wel dWltlèYijk dat het bestuur van de jubile rende club nog zware taken te vervullen heeft.' 31e club van de „Dammelaan" lit zich voorspoedig kunnen 'aanpassen op Harga. Het clubleven reilt niet onver dienstelijk in de nieuwe omgeving, ook al zal er veel weemoed zijn. naar de rijke historie van het vroegere veld. Ér is dan ook wel wat gewijzigd by HDVS. De club is van een. enigszins gesloten ge meenschap uitgegroeid tot een open ver eniging waar iedereen welkom is. Dat on danks die omzwaai de eigen, sfeer kon worden gehandhaafd is te danken aan de voortreffelijke steun, en leiding: van de oudere clubmakkexs die HDVS terzijde staan in voorspoed en zeker ook in moei lijke perioden. Hcrmes-DVS opgericht op 8 april 1884 toen de héér J. M. van der Schalk vroeg of er een cricketclub ..Hermes" kon worden opgericht. De heer J. Vormer wilde het voorstel in beraad nemen. Een vijftiental sportmlnnaars was voor. De heer Van der Schalk werd tot president gekozen en tevens kwamen in het be stuur de heren J. Vormer en H, Hoppe. De heer C. J. P. van der Schalk werd daarna in de plaats van de heer. Vortner gekozen omdat deze nog niet wist of hy wel lid van dc dub zon worden. Een. weck later werd de heer J. Loopuyt jr. in de plaats van de heer H, Hoppe gekozen, Hermes-DVS begon met cric ket. Dat is men bij HDVS nooit vergeten. Aan cricket wordt dan ook een goede plaats ingeruimd en all-round-sportsman Manus Stolk, oud-internationaal, en de Van der Schouws, de befaamde batter Jan Offerman zijn begrip pen. Helaas verblijft het cricket team tijdelijk niet in de hoogste afdeling. De beroemde Pim Mu iier was iets eerder, hij richtte in 1879 HFC op en in 1889 stichtte Muiier de Nederlandse Voetbal Bond. (Advertentie IM.) V MANNEN tie tan „EEN GOED PAK" denken. denken aan:: HERE.NKLE.DING Scoicoam Hoogstraat APOTHEEK: Gouka Co., Groenelaan _^i27. v ;..w t, BIOSCOPEN u?5^AGE. 2 en 8.15 uur: Alleman. ^ONOPOHE, 2 en 8 uur:; Piraten, aan de Bloedrivier. Hermes-DVS begon met voetbal op 29 maart 1891; de eerste officiële wedstrijd was tegen, het Rotterdamse Kapiditas, Het is een wedstrijd vol anecdotes. De scheids rechter moest met Kapiditas meespelen om dat team te completeren. Hoek vlag gen waren er niet en de goals waren slechts twee meter hoog. De twee grens rechters, die men naar de geest van de tijd „umpires" noemde, zouden de fluiten, hanteren. Dat deed er eentje bij huiten- spel, pardon „off-side" en de doelman van Rapidïtas liet de ba] gaan. Doelpunt of niet. Er onstoriöen heftige discussies, zelfs in de plaatselijke krant. Bij HDVS meende men dat men wél achter de back zou mogen staan anders zouden deze zover kunnen oplopen dat nooit een -doelpunt kon worden gemaakt Hermes staakte de strijd en. in de krant kwam de mededeling: „Het ware te wen sen dat Hermes in hét vervolg minder metide handen dan met-de voeten werk te." Dat moet Hermes. gezien de grote faam dan later in ruime mate hébben gedaan. Wat grepen, uit een. rijke geschiedenis: de huidige sportambtenaar te Schiedam Jan C. Bronneman. de huidige sport ambtenaar te Vlaardingen R-ien Goumare en oud-internationaal Jaap van de Griend behoorden in 1928 tot het elftal dat Her- mes DVS ia de eerste klas bracht. Een fusie met het even roemrijke Delftse Con cordia gaat in 1991 net niet door. „Ker mes" krijgt in 1905 krachtige versterking de sch ooivoetbalclub van de Rijks HBS „DW" waarin Schiedams latere museumconservator C. H, Schwagermann toen een goede goalgetter was. Hennes crickette onder de naam „Ker mes" en voetbalde onder de naam „DW! totdat er op 6 augustus 1919 weer een fusie kwam: met het Rotterdamse „DVS". De opgeheven club „Vlaardingen" met de befaamde Jan van der Vaart kwam zich in 1928 bij HDVS wegen. HDVS werd kampioen van de eerste klas in 1951/1952 en 1955/1356. Cock van der Tuyn en Jan van Buytenen zyn bekende oud-internationaals. De huidige wethou der van Schiedam nwr. P. van Boshoye was van 1942 tot 1951 een bekwaam voor zitter, de huidige voorzitter van de SBLO A. de Jong volgde hem op tot 1955 en bei den werden tot ereleden benoemd. Rinus van der Mast sr. introduceerde het pupil- lenvoetbal, hij werd lid van verdienste. Het is een enkele greep uit een heel omvangrijke voorraad van feiten, verdien- vermeldenswaardigheden, anecdotes en vooral ups en downs. Ongetwijfeld zul len deze herinneringen tydens de reünie op 4 april niet in het vergeetboek blijven, SCHIEDAM, maandag- Na'een ruat van weken is het eerste hèrenteam van Juliana weer goed voor de dag gekomen, door stadgenoot SVC mét 31 ie kloppen. Juliana is het grootste deel van de wed strijd in de meerderheid geweest; het grote verschil lag wel in de aanval. SVC had in Löffler een zeer gevaarlijk man, doch Juliana kon er drie of vier sterke aanvallers tegenover zetten. In de eerste set bleken de SVC'ers niet in staat de gevarieerde aanvallen van Ju liana te stoppen; het werd 15—3. Doch in de tweede set namen de Juliana-heren het te gemakkelijk op en kwamen met 14—8 achter te staan. Daarna kwam Juliana weer op toeren, en. bracht de stand op 34—14. SVC scoorde daarna het eerst en een noodlottig misverstand tussen twee .Juliana-spelers maakte dat SVC deze set won. Doch das: hebben, de Juliana- heren het heft niet meer uit handen ge geven, de derde set werd met 159 en de vierde, toen SVC de moed al had opge geven,15—5. Zo is Juliana weer dichter bij het kampioenschap gekomen. De resultaten bij de Julïana-teams wa ren echter niet best. Dat Dames 1 van het sterke Lekkerkerk zon verliezen, was te verwachten. Doch Lekkerkerk was dit maal helemaal niet in vorm en met meer strijdlust had een gelijkspel er zeker in gezeten. Het werd nu I3 (setstanden: 3—-15, 8—15, 15—13, 515). Als de dames degradatie willen ontlopen; zal toch beter en met meer enthousiasme moeten wor den gespeeld. Ook Dames 2 stelde teleur door tegen CW met 22 gelijk te spelen. De eerste twee sets werden gewonnen met 35—7 en 15—12, doch daarna werd hopeloos ge broddeld en verloren met 153, 152. Dames 3, grondig gewijzigd, speelde een aardige partij, doch was tegen stadgenote UVG 1 niet opgewassen. Zij verloren met 3—1. TAFELTENNIS SCHIEDAM, maandag NOAD heeft een grote 73 overwinning weten te be halen op het team van Milksteamers, be staande uit de sterke spelers Ger Enzlin, Jan Duimcl en Ton van Erkel, dat vorig jaar ongeslagen kampioen werd in de eerste klas, doch nu helemaal onderaan bungelt. De Rotterdammers hebben geen schijn van kans gehad tegen NOAD, hoewel in de plaats van Henk Aben Fred Seger was opgesteld. Braak won alle drie partijen, Eikmans en Seger wonnen er élfc twee; het dubbel was voor Milksteamers. NOAD kan met optimisme de toekomst tegemoet zien, nu blijkt dat er jeugdig ta lent in de gelederen schuilt. Momenteel is het mogelijk om de spelers te laten rou leren, wat vroeger bij gebrek aan goede aanvulling nooit mogelijk was. De NOAD- leiding laat nu alvast de jonge spelers met capaciteiten, kennis maken met het spel in de landelijke overgangsklasse, zo dat zij later de taak van de ouderen, kun nen overnemen. SCHIEDAM, maandag. De 45-jarige mejuffrouw C. V. deed zaterdagavond om tien uur aangifte van een poging tot aan randing. Op de Burg. Knappertiaan werd zij van achteren aangevallen. Zij begon te gillen, waarop de aanrander haar liet gaan. De jongeman was ongeveer 25 jaar oud, heeft een smal postuur, donker ach terover gekamd haar en droeg een don kere winterjas. I /TE heer H. van Munster schoot .de I deelnemers aan de Nieuwlant- I SCHIEDAM, maandag. De 16-jarige A. P. L. en. de 14-jarige W. C. A. I. werden zondag door de politie naar het bureau gebracht. Zij reden uiteraard zonder- rij bewijs in een vrachtwagen met aanhanger in de Spaanse Polder. Toen ze de politie zagen, liepen ze weg. Op de in aanleg zijnde rijksweg 20 werden zij echter ach terhaald. SCHIEDAM, maandag. Ren negen tienjarige jongeman heeft op de stille Thorbcckesingel in Nleuwland gepro beerd een veertienjarig meisje aan te ran den. Door het ingrijpen vsn de heer M. W. v. d. Loo werd deze aanval echter ver hinderd. De jongeman, R. J. S., heeft vrijdag avond het meisje met een zakdoek met ether proberen te bedwelmen, waarop hij haar in. de struiken langs de weg trok. Daar probeerde hij ontuchtige handelin gen met het meisje te plegen. De langs komende heer Van der Loo kon echter de aanrander te pakken krijgen en aan de politie overgeven. Evenals de flacon waar de ether in heeft gezeten. SCHIEDAM, maandag. Bij de ge meentelijke Technische Bedrijven heeft de heer J. C. van Elswijk, technisch amb tenaar A, zijn zilveren jubileum gevierd. Hg is met echtgenote en kinderen, ontvan gen In de feestelijk versierde kantine van het bedrUf. De directeur, de heer J. van Hartings- veld, prees de jubilaris om. zijn werklust en plichtsbetrachting, dankte hem, mede namens het gemeentebestuur, voor al het geen hij in de achterliggende vijfentwin tig jaar voor de Bedrijven heeft verricht en. bood een. cadeau onder couvert aan. De heer M. Struik haalde enige herinnerin gen op en namens het gezamenlijke perso neel werd een scheerapparaat aangebo den, Voor mevrouw Van Elswijk waren er bloemen, Om kwart voor twaalf was er een ge zellig samenzijn met de medewerkers van de afdelingen Gas en Water, waarbij de gelukwensen vergezeld gingen van een stoffelijk blijk, van waardering. Van de hierna volgende receptie maak ten velen gebruik om de heer en me vrouw Van Elswijk persoonlijk geluk te wensen. (Van onze sportredactie) VLAARDINGEN, zondag De Nieuwlant-cross, openstaande voor leden van voetbalverenigingen, zondag voor de tweede maal door De Hollandiaan georganiseerd, is zowel organisatorisch, als sportief een groot succes geworden. Evenals vorig jaar werd R. den Houting van het Schiedamse SFC winnaar; in de categorie 25 jaar en ouder passeer de A. van Embden van De Hollandiaan als eerste de finish, terwijl de wisselprys voor verenigingen ditmaal naar VFC ging. SCHIEDAM, maandag. Het echtpaar B., pas verhuisd naar de woning Cél- siusstraat 33 b, is al direct in de kou ko men te zitten. Toen mevrouw W. zater dagmiddag omstreeks twaalf «uur voor het eerst na de verhuizing de kachel wilde aansteken, ontstond er een schoorsteen brandje. Vermoedelijk hebben de vorige bewoners te veel hout gestookt. De brand weer heeft de schoorsteen van roet ge zuiverd. Al betrekkelijk vroeg zondagmorgen was het een drukte in en rond het altijd gezellige clubhuis van De Hollandiaan. Niet alleen met voetballers, die op de voor de amateurs voetballoze zondag de voetbalschoenen wilden verwisselen, voor ander schoeisel. Ook vele voetbalofficials kwamen naar de Nieuwlant-cross van De Hollandiaan, die ineens een goede naam verwierf, kijken. Daar tussendoor enkele in de atletiekwereld bekende persoonlijk heden. Maar geen Coent Moulijn, die met zijn. vereniging naar Utrecht moest later in de ochtend werd de ontmoeting DOSFeijenoord toch afgelast. Het parcours was 3,750 meter lang. Na de start bij De Hollandiaan liep men het gehele Nieuwlant-park rond en dan nog eens extra rond het hoofdveld van de organiserende vereniging. Dank zij de hulp van gemeentewerken was het par cours goed te lopen; men had namelijk op een aantal gladde gedeelten van. de route flink zand gestrooid. Een aantrek kelijkheid in de route was zeker het heu veltje, dat inderdaad aan een aantal deel nemers moeilijkheden verschafte; vórig jaar had men alleen een vlak parcours, waardoor het toen feitelijk meer een veldloop dan een cross was. De lopers startten in twee categorieën, Eerst schoot de heer H. van Munster, vice-voorzitter van de VBLO, de oudere lopers, ongeveer 35, weg. Met nog driekwart kilometer voor de boeg leek nog wel enige verandering in de. kop groep mogelijk. Uiteindelijk finishte Arïe van Embden van De Hollandiaan met een opvallend grote voorsprong. Twee DVO- leden (van de Vlaardïngse zaterdagmid dagclub dus) betwistten elkaar sportief de tweede en derde plaats. Vijftig lopers verschenen aan de start voor de eigenlijke cross, allen, leden van voetbalverenigingen, in de leeftijd van 18 toten met 25 jaar. Tot aan de Kethel- weg bleef een flinke groep lopers bij elkaar. Daar maakte Hennie Smit, de Fortuna-atleet, die buiten mededinging meeliep, zich los van de troep, zodat zijn meelopen van geen enkele invloed op de wedstrijd mag worden geacht. Langzaam werkte de SFC'er B. den Hou ting, die vorig jaar ook al eerste werd, zich naar voren en reeds bijna een kilo meter voor het einde werd het duidelijk, dat hij weer als eerste door de finish zou gaan. Ook Dalmeyer CSW) en Stig- ter (VFC) liepen evenals vorig jaar een opvallend goede cross. Enkele TSB'ers, die ook goed getraind hadden, bezetten goede plaatsen. Voor de verenlglngsprijs waren de prestaties van de VFC'ers Stigter (derde plaats), v. d. Meer (7e) en Harry van Rees (8e) echter beter. Zodat VFC deze ereplaats van Fortuna overnam, dat dit maal met opvallend weinig deelnemers aan de start verscheen. De heer P. "W, Koek, voorzitter van De Hollandiaan, heeft tenslotte de prijzen uitgereikt. Hij wees daarbij op het ver beterde karakter van de Nieuwlant-cross en. dankte allen, die tot het slagen, ervan hebben, bijgedragen. Van. de instanties behoorden daartoe gemeentewerken, de politie en de EH30. Veel waardering had men ook voor de adviezen van de heer M. Hooger- waard, die trouwens in de wedstrijd ook een belangrijk administratief aandeel had. Van De Hollandiaan heeft vooral de heer J. J. Thomassen, zich verdienstelijk gemaakt, daarbij trouw terzijde gestaan door de heer Mosselman. Tot de gewaardeerde belangstellenden behoorde ook Toob Remmers, vorig sei zoen trainer van De Hollandiaan, die des tijds het initiatief nam voor deze cross. Een verrassing tijdens de prijsuitrei king was weL dat er plotseling een poe- doel- en een jeugdprijs te verschijn kwa men en tenslotte, onder de niet-prijswin- naars nog een taart kon worden verloot. De uitslagen waren: A-groep: 1 B. den Houting (SFC) 11.42. 2 K. Dalmeyer (SW) 11.55.—3 B. Stfgter (VFC) 11.58.—; 4 J. la Lau (TSB) 12.08.—; 5' Joop Vermeulen (TSB) 12.10.2; 6 L. Dumont (Fortuna) 12.16.4; 7 M. v. d. Meer (VFC) 12.22.4; 8 H. V. Kees (VFC) 12.18.5; 9 J. v d. Kooy (HDVS) 12.32.7; 10 P. de NIjs (Demos) 12.36.8. B-grocp: 1 A. van Embden (De Hollan diaan) 12.41.5; 2 P. v. d. Linden (DVO) 12.59.6; 3 A'. Meyer (DVO) 13.08.6; 4 B. Kreft (De Hollandiaan) 13,10.6; 5 K. Maarleveld (De Hollandiaan) 13.12.7; 6 J. Monster (SFC) 13.14.9; 7 P, v. Brandwijk (De Hollandiaan) 13.18.8; 8 K. Groenewegen (De Hollandiaan); SA; Grims (SFC); 10 G. den Heler (Demos). Verenlglngsprijs:.l VFC; 2 TSB; 3 SFC; 4 De Hollandiaan, B. DEN HOUTING (SFC) .voor de tweede jrtact winnaar in de A-fclassc A. VAN EMBDEN ...naar B-categorie Hfi tekening toont een gezicht op de Rotterdamsedijk, zoals die was omstreeks ■*-* 1930. Nadat eerst de stoomtram, tot 1907 en daarna de elektrische tram (van uit het oosten gezienop de linkerkant van de dijk reed, dus aan de zijde van het kerkje is de trambaan naar rechts verlegd: Men ziet hier duidelijk de scherpe afscheiding van de .boven~ en benedendijk: Ook is boven de oude boerderij een stukje van dc toren van de Grote Kerk te zien: Het lage gedeelte van de dyk is later opgetrokken tot het niveau van de kruin van de hoge dijk. Omstreeks 1936 heeft men er woonhuizen gebouwd en ook het aantal winkels. De trambaan is sedert enige jaren naar het midden verhuisd. Octave DeConinck j (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag, - Be Schie dammer Van Baarle heeft alieeo de lei ding genomen in de strijd om het jeugd kampioenschap van de Rotterdamse Schaakbond. In het Shell-Sportpark „De Vijfsluizen"; waar zaterdag de derde ron de werd gespeeld, Won hg op de klok van de huidige kampioen, Kerkhoff olt Rot terdam. Ongetwijfeld wel een verrassende uitslag. De enige Vlaardïngse deelnemer, Dubbeldam, kwam voor de derde keer voor het feit te staan, dat h(j met remise genoegen nam, terwijl hy' liad kunnen winnen. Zaterdag deed zich dit geval voor in zijn party tegen Grand, die er uiter aard wel mee ingenomen was. Overigens werd er tijdens deze ronde bijzonder voorzichtig gespeeld; eigenlijk te voorzichtig; men. Was bang en onzeker en er werd zeker niet zo enthousiast ge speeld als een .week eerder. Risico's wer den niet genomen; integendeel, de volle speeltijd werd benut Van Geffen pieker de liefst een uur over zijn vijfde zet Wél had hij toen alle mogelijkheden bekeken, maar meer dan remise zat er toch niet in tegen de met wit spelende Van Seven- ter. Verrassend was ook de winst, die J. Riksen behaalde op SchelL Opnieuw kwam naar voren, dat men er wel op ge brand is, een kanshebber de das om te doen en daarin slaagde de Spangen-speler ditmaal De Gouwenaar Hardy had er VLAARDINGEN, maandag In de goed bezette Grote kerk vond zondag avond een Oecumenische bidstond plaats, georganiseerd door de Oecumenische Jongerengroep, die na enkele gespreks- avonden hiertoe een besluit nam. Een be sluit, waaraan ook het Hervormd kerk koor oJ.v. de heèr Joh. Groen, zijn fiat gaf door medewerking, evenals de orga- nist Gijs de Graaf en als spreker kape laan J. N, van Bcssum. geen bezwaar tegen, dat de Schiedammer Van de Drlessche een stuk offerde met "de - bedoeling dat later terug té winnen. Dit u gelukte niet en dat kostte hém het volle punt1 Bonninga deed in de .opening-en-.; kele vreemde zetten en moest ondervin- den, dat Van de Herik'een en ander uit buitte met zijn eerste winst in dit.' toer nooi.. V'VvLV-. v:vv:>. De grote match v. BaarleKerkhoff werd onder" hoogspanning gespeeld. Kerkhoff startte weliswaar als favoriet, maar.;hij wist zijn tijd niet goed - te verdelen. Op twee minuten na deed hij twee uur óver 25 zetten. Het bleek hem te machtig om de overige 15. zetten in; 120- seconden te doen. Bij de 39ste zet viel zyn vlag in. een waarschijnlijk inmiddels tochv wel verloren staande stelling. Voor de tweede ronde eindigde de par- tij Van GèffenB. Riksen in remise. Af gebroken werd thans B. Riksen—Reis-: De uitslagen waren: C. Dubbeldam—L.- Grun M. BransO; T. Funt. 1—0; f J. van BaarleL. J. M. Kerkhoff 1—Oj H.'; J. v. d. Herik—J. Bonninga', I—0; R; van SeventerB. van Geffen Vi\ "P. Hardy J. v. d. Driessche 1—0; J. Schell—J. Rik--; sen 0—1; B. Riksen—Th. J. Reisman,..af& t; De stand: 1. Van. Baarle .niet^3 punten;, 2 tot 5, Hardy, Kerkhoff,. J, Riksen.én" Schell (twee punten)6 tot 8. Dubbeldam, Van Geffen en Grund Cl^ pht; 9 ;tot:;14; - Brans, Van de Driessche; Van de Herik, Punt, B. Riksen en Van Seventér TaHett'.;:::; één punt). Met een half punt bezet';Reis-.: man de 15de plaate, terwijl Bonninga uit Hoogvliet puntloos de rij sluit. -- Wij ruimen op deux-pièces.' blouses, rokken:.enz. tegen verlaagde L.Kerkstr. 19,-:Schiedam. Telefoon 66135..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1