Gusto plaatst kraan op liet eiland „Lepelaar" WATER WEER ZOUT „Willem Ruys ik ben zo heel erg bedroefd I NA BOOR-EILAND „SEASHELL": Aanleg IJmuider-pieren ook bij windkracht 7 De Spaarbank in december AGENDA SCHIEDAM Diefstallen Sterk staal opruiming Grote maten kamizolen £48" Ponton Idee-tje bij Gusto: Vuurtoren- eiland? Esj-eranto-asendo Toestand van een jaar geleden zal zich waarschijnlijk niet herhalen, maar Films voor ANBB Maatregelen Overwinningen voor Schiedam Burgerlijke Stand „Kijkdag" Brommers geslipt MKL. ADMINISTR. KRACHTEN EEN METER0PNEMER- INGASSEERDER NETTE VERKOOPSTER Koeriersters Wie nïef vergeten Dit ARTIF0RT bankstel 1.744.- 300.- 1.444- woninginrichting Indische Oceaan - ergens tussen Ceylon en Singapore, zaterdag Kapitale blunder Water en licht 1 Rond-de-wereld Ik schrok me dood Weer verbouwen i- dinsdag 21 januari 1964 - pag. 8 SCHIEDAM, dinsdag. Twee grote drijvende bokken van Van der Tak's Ber- guïgsmaalschappij zijn vandaag de gehele dag bezig geweest om by de Werf Gusto NV- te Schiedam een kraan-arm op de plaats te brengen. Een enorm werk, want deze kraan-arm weegt alleen al 80 ton! Bovendien moest dit gevaarte, dat tot een lengte van 56 meter kan reiken, hoog opgetild worden. Want het moest geplaatst worden in de kraan-toren, die weer slaat boven op het kraan-eiland „Lepelaar", xijude het laatste vreemdsoortige vaartuig dat by Werf Gusto in aanbouw is. Te „Lepelaar", die eind maart gereed zaï zijn, zal met het zusterschip, de „Kraanvogel" gebruikt worden voor de aanleg van de havenhoofden by Umuiden. zijn overigens 36 millimeter dik! De poten zijn overigens uit losse segmenten opge bouwd die op het eiland zelf, met behulp van de kraan in elkaar kunnen worden gezet. Toen enkele jaren geleden hij Werf Gusto voor de Shell-groep het drijvende boor-eüand „Seashell" werd gebouwd (het doet nu goede diensten, in de Perzische Golf!) kreeg de directie Slnizen en Stu wen van de Rijkswaterstaat een ideetje. Men zat voor het probleem hoe men bü de verlenging van de bestaande havenhoof den van 1460 meter tot 2200 meter en zelfs 2800 meter lengte, twee miljoen ton steen, waarbij brokken van 3000 kg per steen- het efficiëntst aangevoerd kon worden. Op de tot nu toe gebruikelijke wijze, met kranen op de pieren zelf, zou het niet een voudig zyn. Verplaatsbare he.f-pontons le ken een uitkomst. Deze hef-pon tons, of kraan-eilanden zo als men bij Gusto liever zegt, bieden melijk het enorme voordeel dat ze geen vaste ondergrond nodig hebben en. boven dien met de groei van de havenhoofden mee kunnen „lopen". Dit biedt zoveel eco nomische voordelen, dat de aanzienlijke aanschaf van meer dan ƒ10 miljoen per stuk er alleen bij de aanleg van de IJmui der-pieren al „uit verdiend" wordt- En daarna kunnen de kraaneilanden altijd nog gebruikt worden voor andere doeleinden, b.v. in Europoort of de Deltawerken. Een ander voordeel is dat deze kraan eilanden niet gestoord worden in het werk door dc golfslag, omdat de pontons op acht stevige holle stalen poten boven het water uit geheven kunnen worden Zo kun. ncn ze zelfs werken by een stormpje met windkracht zeven. Doch hier dook een moeilijkheid op. Bij proeven in het Waterloopkundig Labora torium bleek dat wegens de sterke grond- stromingen voor de kust bij IJmuiden ho gere eisen gesteld moesten, worden aan de kwaliteit van de poten, dan bijvoorbeeld aan die van de ..Seasheil", die immers in rustig water werkt. Bij zware storm kun nen steenblokken van 15 ton over de ha venhoofden worden geworpen cn tegen die kracht moesten de kraan-eilanden ook bestand zijn. Daarvoor moest voor de po- ton speciaal staal uit Duitsland komen. Dat heeft het werk zes maanden opge houden. Die stalen platen voor de poten (Advertentie /JW.J Zij die tijdens zo'n speciale aan bieding ai vroeg van buis gaan om cr als de eerste brj te zijn, weten heus wel waarom. Ook morgen is het weer méér dan de moeite waard. Want morgen begint de verkoop van het mooiste rifa-ïnterlock van sterke uitgekamde garens- speciaal voor de grote maten. Maar dan voor een prijs» die tot heden voor onmogelijk, gehou den werd. Directoires ,an £^1jr Woensdagmorgen om 9 uur be gint de Opruimings-verkoop van deze partij Interlock— kamizolen en directoires In grote maten, 44-46-48-50-52, door eikaar voor één prijs, voor Ctén tel. of schrift. heit. De bedoeling is dat de twee kraan-eilan den naast elkaar en om beurten werken. Terwijl de één bezig is de zware stenen netjes op orde te leggen (daarbij geleid door een Decca-apparaat voor de plaatsbe paling) om daarna een laag van asfalt-be- ton over stenen te storten, kan 't andere eiland zich verplaatsen verder de zee in. Om daarna het werk van de eerste voort te zetten. Het eerste eiland kruipt dan weer de zee ju. Enzovoort. Deze kraan-eilanden bestaan uit een ponton van 27 bij "0 meter. Over vrijwel de gehele lengte kan op rails de giganti sche kraan rijden. Deze heeft een hefver mogen van 50 Ion bij een reikwijdte van 25 meter en van 25 ton b(j een uitgestrek te arm tot 56 meter. De kraan wordt ge heel elektrisch bediend van uit de brug, die ruim tien meter boog boven de ponton ia gebouwd. De acht poten kunnen onafhankelijk van elkaar op en neer worden gevijzeld met een door 'Werf Gusto ontworpen hydrau lisch vijzelsysteem, Bevindt de ponton zich op de plaats van bestemming dan worden de poten op de zeebodem neergelaten en met een kracht van 1.000 ton per poot in dc bodem gedrukt. Daarna vijzelt de pon ton zich langs de poten omhoog met een snelheid van 13 meter per uur. Bij IJmui den zal gewerkt worden in waterdiepten tot 16 meter, zodat de poten twintig meter lang gemaakt worden. Doch voor werk el ders kunnen de poten worden verlengt tot 57 meter. Ook dan zullen de zwaarste stormen weerstaan kunnen worden. In de ponton bevindt zich de machine kamer en ook de acht dubbele hutten voor de zestien koppen tellende bemanning. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag By Werf Gusto N.V. ziel men een grote toe komst in drijvende werk-eilanden. Het eerste werkstuk was het drijvende boor-eiland „Seashell" dat heel goed voldoet. Doch dit was geen nieuw idee, want al j&ren In gebruik in de Golf van Mexico. Het nu ln afbouw zijnde kraan-eiland is wèl leis nieuws. Over de gehele wereld toont men er belang stelling voor. Nu komt Ineens het plan op van een drijvend televisie-eiland voor de kust. Dat kan lest en die hoeft niet van - zo solide constructie te zijn als de „Lepelaar". Maar waarom geen. vuurtoren-eiland? Een lichtschip moet een volledige be manning hebben, omdat het een schip is, al vaart het ook niet Voor een vast op de zeebodem staand vuurtoren- eiland ,s geen bemanning nodig, alleen vuurtorenwachters! Dat spaart duchtig op de kosten En als er nog eens een tunnel wordt gelegd onder hot Kanaal, van Engeland naar Frankrijk, dan is zo'n drijvend wcrkeiland het aangewezen instru ment om de tunnel-segmenten rustig op de zeebodem te leggen. Waarom niet, meent men bij Werf Gusto. SCHIEDAM, dinsdag. Merkredon. ia 22an de januaro klubvespero. Kiu heipas Min al la ju sta j responoj de la pola demanded? Ni kun- venos ee H. Letsch st Lekstraat 100 b. GEB-directïe. Het zoutgehalte ligt nu bo ven de 500, We hebben nog even spe ling. Eerst bij een zoutgehalte van 800 gaat het gevaarlijk worden, "We zijn in ieder geval op ons hoede. De GG en GD acht de drinkwater- situatie nog niet van dien aard, dat zij overweegt zoals vorig jaar maat regelen te nemen met betrekking tot diectpat Lën ten. Apotheek: Gouka Ca, Groenelaan 127. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur. Alleman. Mono pole. 2 cn 8 uur: Piraten aan dc Bloedrivier. DIVERSEN Musis Sacrum. 8 uur: Toneelwedstrijd S.G. Utile Dulcï. Maison Westhuis. 7.30 uur: Kath. Vrou wengilde. Jaarvergadering. Arcade, 8 uur: KAV. Vergadering. Arcade, 8 uur: RK-EHBO. Vergadering. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB-Nieuwland. Ledenvergadering. SCHIEDAM, dinsdag De Alg. Ned. Bouwbedrijfsbon d Cvan het NW> in Schiedam geeft op woensdag 28 januari twee filmvoorstellingen in bet Volksge bouw aan de Tuinlaan. 's Middags wordt om 2 uur een kinder programma vertoond van zeven korte filmpjes, teken- en speelfilms, waaronder één van Laurel en Hardy. Voor de oude ren wordt 's avonds om 8 uur getoond als hoofdfilm „De mooiste dag van mijn le ven", met o.a. Paul Hurbiger en de Wie ner Sangerknaben; in het voorprogramma rn Holland staat een huis" en „Palet". SCHIEDAM, dinsdag. De 73-jarige T. K. viel maandagmiddag om kwart over se van de stenen trap van de Passage wt, de BroersvesL De man werd ter ob servatie in het gemeenteziekenhuis opge nomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. -Is in Rotterdam weer de pe riode van water balen, jerrycans, uitdeelposten kortom van zoutwatermisére, aangebroken? Deze vraag is dubbel en dwars actueel geworden, want: 1. Het zoptwatergelialte van het Rotterdams drinkwater is het afge lopen weekeinde gestegen tot meer dan 500 milligram per liter, tegen een normaal gemiddelde van 350 milligram per liter. 2. De weersomstandigheden zijn ongunstig en als er niet spoedig verandering in komt zal het zoutgehalte nog verder stijgen, 3. De waterstand op de Rijn is zeer laag cn voor de komende dagen wordt niet verwacht dat meer Rijnwater naar Rotterdam zal afvloeien. Bij Lobitb bedraagt de afvoer van Rijnwater op het ogenblik 1048 kubieke meter per seconde. Het januari-gemid delde (berekend over tientallen jaren) bedraagt 2750 kubieke meter per secon de). Tijd om de noodklok te luiden is bet nog niet» als men bedenkt dat tijdens de zoutwater-periode van begin 1963 de af voer van Rijnwater in februari daalde tot beneden de 800 kubieke meter per seconde. Rotterdam maakte toen kennis met een ongekend hoog zoutgehalte van het drinkwater: 3500 milligram per liter, Een gelukkige factor is ook, dat de Rijn nog geheel ijsvrij is. Er is zelfs geen drijfijs, alleen op enkele zijrivieren doet zich enige ijsafzetting voor. Zoals men zich zal herinneren werd het hoge zoutgehalte van het Rotterdamse drink water vorig laar veroorzaakt door een samenloop van drie omstandigheden: laag water op de Rijn, zware ijsgang, waar door het water niet kon doorstromen, en de westenwind die steeds meer water naar Rotterdam joeg. Het ziet er ln bet geheel niet naar uit, dat dit jaar weer een treffen zal plaaf vinden van ongeluksfactoren en dat we een herhaling krijgen van de brakwater- raisëre van begin 1S63. De hydrometi- sche afdeling van het ministerie van Ver keer cn Waterstaat verwacht, dat de af voer van Rijnwater bij Lohilh de ko mende dagen constant zal blijven. Niettemin heeft het Rotterdamse drink water de zogenaamde „smaakgrens" be reikt. De telefonische voorlichtingsdienst van het drinkwaterleidingbedrijf meldde vanmorgen, dat het gemiddelde keuken zoutgehalte 507 mg per liter bedraagt Voor morgen is dc verwachting 520 mg per liter. Nu het drinkwater zo langzamerhand weer het predikaat „vies" heelt gekre gen, rijst de vraag of geen maatregelen getroffen, moeten worden, die de klanten van het waterleidingbedrijf aan de Ho- ningerdijk goed drinkwater en vooral ook goed „industricwater" verzekert. Krijgen we weer uitdeelposten voor dieetpatiënten, krijgen, we weer geloop met jerrycans? Gaan de brouwerijen weer water ter beschikking stellen? Gaan de grootwinkelbedrijven weer drinkwa ter per fles verkopen? Bij het Gemeentelijk Energiebedrijf doen zich op het ogenblik nog geen moeilijkheden voor wat betreft de cner- gieproduktie. Zoals bekend mag het stookwater van de ketels een bepaald zoutgehalte niet te boven gaan. Men zal zich herinneren, dat het GEB vorig jaar zuiver water moest laten aanvoeren met schepen. „Zover zijn wc nog niet," luid de vmmorgen het commentaar van. de SCHIEDAM, maandag In de afgelo pen maand december werd by de Spaar bank anno 1820 te Schiedam 1.861.449,83 ingelegd en ƒ1.705.908,46 terugbetaald. Het inl ego verschot over 1963 kwam hier-, mede op ruim 3,4 miljoen cn het inleg- gerstegoed, op 31 december 1963 na bij schrijving van 2 miljoen rente, op 445 miljoen. Ter vergelijking moge die nen dat het gezamenlijke tegoed van spaarders op 31 december 1982 39,5 mil joen bedroeg. Het aantal spaarders steeg in het afge lopen Jaar met 1543 tot 53.446. Het tegoed van de deelnemers aan het sparen inge volge de Jeugdspaarwet nam m 1963 toe met ƒ328.718,86, het aantal deelnemers;® met 441, Door middel van de afhaaldienst werd in 1963 een bedrag van ƒ803.397,- gespaard, tegen in 1962 776,479,50. Het tegoed van de spaarders en de re serves waren per 31 december 1963 voor 29.668,872,34 belegd in effecten, voor 7.671.520,58 in hypotheken en. voor 9.573.374.53 in. onderhandse leningen aan gemeenten e.d. De onroerende goederen en de inventaris komen roet op de balans voor. De onbelegde middelen be droegen per 31 december 1963 920502,07. SCHIEDAM, dinsdag Schiedam is ln de tweede ronde micro-korfbal best voor de dag gekomen. Met twee overwinnin gen zjjn de roodzwarten opgemarcheerd naar de tweede plaats, met Pams als voor. ganger. Schiedam beeft nu 5 punten uit vier wedstrijden en Fams 6 uit vter. ZoweL tegen OSCR 2 als E uw Wit '51 kwamen de dames en heren met 10 ach ter. In de eerste wedstrijd bracht A. Slui mer evenwicht door benutting van een straf worp en scoorde J. Waard het win nende doelpunt. In de tweede krachtme ting waren het H. Joossen en mej, B. Bergvelt die de voile buit voor hun club binnenhaalden. Behalve het zoet der over winningen heeft men de voldoening terug te zien op prettige en goed gespeelde wed strijden. De Succes-junioren waren in de eerste wedstrijd tegen Velox aardig op dreef, maar moesten toch. met 3—4 het onderspit delven. In de tweede wedstrijd tegen Uni cum wilde het helemaal niet lukken. De Rotterdammers wonnen met 50. SCHIEDAM, dinsdag. IJlt de auto van de heer A. v. 't H. die op Havenstraat stond geparkeerd, is de radio verdwenen. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Uit de in aanbouw zijnde woningen in de wijk Groenoord zijn twee stortbak ken gestolen. In de r.k. Huishoud- en Industrie school aan de Parkweg is ingebroken. Twee ruiten werden vermeld. Er werd een bedrag van 1,50 uit een bureau ver mist. Geboren: Wijnandus A. M., z, v. A. W. de Ronde cn M. A. MaaRdonberg; Mattheus J„ V., C. J. Dijkstra en H. C. Crama; Jannetje, d. H. J. Oosthof en A. Houtbrakcn: Ronald L.. z. v. T. A. Colllgnon en C. Xraayenbrink; Jolande B,. d. v. G. W. dc Willigen cn E. E Sondorp; Jacqueline, d. v. H. van Dljke cn. S Dijksman: JRonny A z. v. K, B van Ekelen- burg en L, G. Hommen. Overleden: C. P. Monster, 6« Jr.; D. var Leeuwen, 72 jr. SCHIEDAM, dinsdag. Zaterdag 25 januari a.s, is er van 10 tot 16 uur op het hoofdbureau van politie „kijkdag" van brommers en fietsen, die onbeheerd op straat zijn aangetroffen. SCHIEDAM, dinsdag. Op de Burg. van Haarenlaan slipte maandagmorgen om 7 uur de beer M. v. V. met 2ijn brom mer. Hij had een verrekte spier in het rechter bovenbeen. Na behandeling in het gemeentezieken huis kon hij naar huis gaan. Op de Hoofdstraat slipte maandag middag om kwart over twee de heer J. C. K, met zijn brommer, toen hij de bocht wilde nemen naar de Hooikade. Hij kreeg een vleeswond aan de kind en schaaf wonden aan knie en linker hand. De man werd ter plaatse door de GG en GD ver bonden en is naar huis gebracht GEMEENTE SCHIEDAM Ter secretarie van bovengenoemde gemeente kan een tweetal worden geplaatst. Het bezit van een U.L.O,-diploma strekt tot aan beveling. Bezoldiging naar gelang van leeftijd en bekwaamheid. Voor 23-jarigen en ouderen 4% huur- compensatie per jaar, met een minimum van 326,40. Vakantietoeslag 4% per jaar. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, dienen binnen 34 dagen na verschijning dezer advertentie te worden ingezonden aan de afdeling .Personeels- GEMEENTE SCHIEDAM De Technische Bedrijven der Gemeente Schiedam vragen: op arbeidsovereenkomst, leeftijd! tot 30 jaar. In aanmerking komen zij, die een goede gezondheid genieten en goed met publiek kunnen omgaan. Salaris: mogelijk van 383,— tot 521,per maand. Aanstelling' boven het minimum is mogelijk. Mancogeld 13,per maand. Bovendien vanaf 23 jaar een huurcompensatie van 27,20 per maand. Vakantietoeslag 4% per jaar. Vijfdaagse werkweek. Een sollicitatiebrief met gegevens over schoolop leiding, ervaring, leeftijd en referenties kunt u zenden aan de Directeur van de Technische Bedrijven, Postbus 79, Schiedam. Brood- en Banketbakkerij AUG. SCHENK Prof. Kamerlingh Onnes- laan 105, Schiedam Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge ƒ395.—, ook merk- machïnes 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126. TeL 636 41. adverteert wordt uitgevoerd met Dura-leer en zuiver wollen stof; gestoffeerd met schuimrubber, met volle garantie, koopt U NU nog voor de oude prijs van extra Opruimingskorting HAAST U: dit komt niet weer t BROERS VEST 64—66 SCHIEDAM (Van een onzer verslaggevers) K, „Willem Ruys", 23.000 ton, in januari 1939 ge- kiellegd en op 1 juli 1946 (liet was een zware beval- ling ten gevolge van de oorlog) te water gelaten op de I helling van de maatschappij „De Schelde" in Vlïssingen J ik, „Willem Ruys", hen tot liet uiterste bedroefd. Al het goede hier om mij heen, het heerlijkste weer van de I wereld, scholen vissen in voortreffelijk Indisch water, kan niet i voorkomen, dat ik de drang in mij voel opkomen over twee zaken mijn diepe spijt te betuigen. Gisteren vernam ik rodiotelegrafiseh, zonder dat ik gehóórd ben of er zelfs ook maar naar mijn niet eens zo bescheiden mening is gevraagd, dat er aan het andere einde van de wereld over mijn lot, over mijn toekomst is beslist In Rotterdam nota bene, waar ik kind aan huis ben mag ik wel zeggen. Ik voel me en ik schaam me niet het hier te water vast te stellen ik voel me bekocht door mijn verkoop aan een Italiaanse „alleseter". Ene Achxile Lauro, een Napoütaanse reder, heeft mij mét de „Oranje", met wie ik in 1953 in de Rode Zee nog ruzie heb gehad, gekaapt Goed, ik neem aan, dat er voor betaald is. Voor niets gaat alleen de zon op, óók boven Napels. ACH, hoe dikwijls was ik vroeger niet in Napels? Op elke reis van en naar Nederlands-Indië, later Indonesië what 's In that name? „deed" ik even Napels. Op een van die reizen moet ik dé fout gemaakt hebben. De kapitale blunder door die Achi 11e Lauro aan boord te nemen. Net als iedereen moet hij „weg" geweest zijn van mij. Met dit verschil, dat hij, met de allures van een oliesheik, mij wilde kopen; hébben. Ook moet hij, net als ik zelf mag ik dan niet ijdel zijn? zeer onder de indruk geweest zijn van mijn kwaliteiten. Wie beter dan ik kan meer over tuigd zijn van mijn schoonheid? Had ik niet dag Jn, dag uit de kans me te M spiegelen in het water waardoor de zes gezagvoerders mij stuurden? Welk g water dan ook ook dat durf ik nog wel te zeggen. p §5 I MISSCHIEN is het verstandig om alles nog eens na te gaan. Van het begin p af aan. In een opwelling dacht ik hierboven al terug aan mijn kiellegging, p Ruim zeven jaar heb ik daar op die helling van „De Schelde", met mijn neus boven de stad (zo klem is die haven in Vlissingen), gelegen. Toen die jongens jj van de Kriegsmarlne dan eindelijk voorgoed waren afgezwaaid, toen. eenmaal S met mijn bouw was voortgegaan, toen schoof ik het zilte water van de Schelde Nog terwijl de laatste hand aan mij werd gelegd, men zich, b« wijze van spreken, bezig hield met mijn make-up, kon ik de mensen al twee diensten be- g wijzen. Ik heb de stad Vlissingen kort na de oorlog voorzien én van drink water én van elektriciteit. Of Vlissingen zo klein was? Nee, ik was groot. Zéér groot. Met mij zou de passagiersdienst in Nederland weer op gang moeten komen. Ik heb eraan meegewerkt En goed. Over passagiers, of liever: over het aantal passagiers heeft de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd nimmer te klagen gehad. Dat bleek al direct nadat ik door de rederijen aan mijn „huls in Rotterdam" was afgeleverd. Ik ben op Nederlands-Indië gaan varen en in een later stadium, op Soekamo, dat wil zeggen: Indonesië. Ik heb die hele nare toestand van nabij rr.eegemaakt Om de zoveel tijd was ik in Batavia, later Djakarta. Zestien dagen deed ik er over, tegen mijn voorgangers 21. k sagiers te vervoeren. Vijf dagen winst op een reis naar het Verre Oosten of het vaderland, dat wilde men weL Ondanks het feit dat ik tot 1958, toen er bij Wilton-Eijenoord danig aan mij is gedokterd ter gelegenheid van een ver bouwing, geen installatie voor air-conditioning had. Dat ik niettemin grote aftrek had, bewijst tevens dat mijn accommodatie uitstekend was. Het personeel was goed. De service voorbeeldig ik weet het: men heeft het mij dikwijls verzekerd. De hutten voor de passagiers waren goed; niet overdadig. Mijn oalons, mijn recreatieruimten, alles, alles was goed. Nóg trouwens. Daarom keek ik ook zo vreemd op toen ik hoorde, dat ik echt was verkocht. "Uiteraard was ik vlak voor mijn vertrek voor deze 23ste rond-de-wereld-reis op de hoogte van de geruchten dat er over mij ge sproken zou worden. Ik ging toch met een gerust hart van Rotterdam op weg naar vla de wereld dan Rotterdam? Daarom loop ik nu met verbijstering mijn 22 mijl, alhoewel ik 24 kan. Ik blijf vanzelfsprekend mijn plicht doen. Dat deed ik ook toen ik op korte cruises werd ingezet en eveneens toen ik twee reizen met studenten naar New Vork moest maken. MEN verbouwing in Schiedam, in 3958, bracht winst. Ik werd groter en nog meer passagiers kon ik bergen. Waaraan bij die gelegenheid niet iets werd gedaan, was de machinekamer. Daar denderen nu al sinds 3947 die acht motoren, die de twee schroeven draaiende houden. Elke motor heeft acht cilinders. En dat laatste was juist de moeilijkheid voor het personeel in de machinekamer. Die 64 cilinders gaven veel, zeer veel werk. Maar ach, daar hadden de passagiers niets mee te maken. Die hadden ge lukkig eerder ook niets te maken met de schade die ik opliep in de Rode Zee, toen de „Oranje" mij zo dicht naderde, dat we elkaar raakten. Ik kan wel zeggen, dat ik me dood schrok. Zo ver was het nog niet, Ook nu nog niet, nu ik op het punt sta onder een andere vlag te gaan varen. Ik wil eerst nog wat dankwoorden uitspreken, alhoewel Dt nog tot december van dit jaar de tijd heb om me voor te bereiden op mijn nieuwe huis. In die tijd kan ik ook mijn Italiaans wat ophalen. IK breng dank aan wijlen ir. Lou Bast, die mij ontwierp. Ik breng dank aan wijlen Willem Ruys Bzn_, wiens naam ik draag. Be dank de wereld welke nationaliteit heb ik niet aan boord gehad? Ik dank ook mjjn financiers. Én de loop der jaren ben ik 46 miljoen gaan kosten. In 1939 -werd nog begroot op 13 miljoen en in 3946 bleek ik al 25 miljoen waard te zijn. Maar goed, daarvoor kon ik dan 250 eersteklas- en 850 toeristenklas-passagiers bergen. Nauwelijks zes jaar na mijn laatste grote operatie, hóór ik dat die Italiaanse reder in Napels mij opnieuw gaat verbouwen. Is dat wel goed vraag ik me af. Kunnen mensen soms ook niet te veel willen? Eerlijk gezegd, zie ik er tegen op als een huis. Nog eerlijker en met weemoed gezegd, ik zie er niet meer overheen. Zou ik levensmoe zijn? Zo ja, eerst, nog eenmaal, Napels zien en dan. „"WILLEM RUYS"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1