Itrroe® Sticht tóch geen privévuilnisbelt ,2m De „Lepelaar*5 kreeg kraanarm geplaatst Voor achtste maal toneelwedstrijd SG PIET PAALTJENS WITTE KRUIS stierf zeventig jaar geleden in Schiedam SVC-dames halen winst Winst en verlies van Schaakclub Schiedam ALLEEN EEN WETENSCHAPPELIJK BEPROEFDE KOMBiNATIE MAAKT U VLOT WEER FIT! Geslaagde middag Pr. Margrietfonds HOOGTEZON COUZY HBSS voetbalt in de zaal PvdA-,,image" SVV niet vrijzinnig amateur Leidster voor huishoudelijke voorlichting SCHIEDAM f Koeriersters woensdag 22 januari 1964 - pag- 5 - in de mist, zonder moeilijkheden - 'j&OtSs VOLLEYBAL SCHIEDAM, woensdag Het eerste damesteam van de Schledamse Volley- Dat Club heeft het wederom beter ge daan dan heren 1. De dames Kregen het sterke HlUegersberg op bezoek en zege vierden terecht met 30 na een fraai duel. De SVC-meisies ware» over alle linies beter. Heten subliem dames-volley bal zien met een sterke en gevarieerde aanval en sterk In de verdediging. Bij zonder fraai wonnen zU zonder veel fou ten, met de setstanden 15—9 1511 en SCHIEDAM, woensdag. Het grote karwei by Werf Giisto N,V„ het aan brengen van de reusachtige kraan-arm op het drijvende kraaneiland „Lepelaar' (waar we gisteren uitvoerig over schre ien)is goed verlopen. Maar spectaculair was het plet. Door de dichte mist was namelijk maar heel weinig te zien van het moeizame werk. Gelukkig viel er gistermorgen tussen 8 en 9 uur net een gat in d« dichte mist- deken. Daarvan is snel gebruik gemaakt om de twee machtige drijvende bokken, met de onhandelbare kraan-arm (die in het midden kart scharnieren!), die 80 ton weegt en 56 meter lang is, naar de „Le pelaar" te dirigeren. Toen hel gevaarte tot op de juiste hoogte was geheven, viel de mist weer in. Doch toen was het meer een kwestie van de arm op de juiste plaats te draaien en vast te zetten, waar voor niet zo veel zicht nodig is. Dit pre cisiewerk verliep geheel volgens bere kening, want alles klopte tot op de milli meter. Omstreeks twaalf uur kon de eerste van de twee bokken, die bijgestaan wer den door een rijdende kraan van de Werf Gusto (voornamelijk om de mensen naar het hoge punt van de werkzaamheden te tillen), weer losmaken. „Voor de rest is het net een Meccano, schroeven aanbren gen "en vastdraaien", zei men bij Gusto. Dit kraaneiland „Lepelaar" zal eind maart gereed zijn en medio april in IJ muiden kunnen werken. Het tweede kraaneiland, „Kraanvogel", zal drie maanden later gereedkomen. Deze foto werd gistermorgen vroeg gemaakt, toen er net even „zicht" was en toont de gigantische kraan-arm, toen ha nog op de kade lag. SCHIEDAM, woensdag Het eerste tiental van de Schaakclub Schiedam Hep In de wedstrijd tegen Rotterdam 4 een achterstand op van 4J4—2J4. Noor- dergraaf en Van Drlessohe wonnen en Van Baarlc speelde remise, terwijl de partjjen van Planken, Harmanny, Gre- renbroek en Dekker voor Schiedam ver- Er Is één belangrijke walging in de loren gingen. Afgebroken werden dejury. Zeven jaar lang stond deze onder partjjen van Den Uyl, Van Soelen en voorzitterschap van de heer Jan Ever wijn. Dit jaar bestaat de jury uit een Ds. Fr- Haversciamïdt Heren 1 ontmoette stadgenoot Julia na I en kreeg verdiend met I3 klop. De SVC-heren waren helemaal uit hun spel, niet in 't minst door een. wijziging in het systeem waarmee de coach juist in deze wedstrijd ging experimenteren. Via de setstanden 3—15 15—13 915 en 5—15 werd dit gevaarlijke experiment terecht afgestraft. De lagere teams zorgden weer voor goede resultaten. Dames 3 klopte Her mandad met 3—0 en ook heren 4 zege vierde weer ditmaal met 31 over VPSOV. Bij de junioren won jongens A met 30 van DOS B, jongens B won met 3—1 van jongens C, terwijl meisjes 5 met 3—0 verloor van HlUegersberg 2. „Utile Dulci" beet spits af met blijspel T oneelgezelschappen: zelfdiscipline, moed en talent (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. De to neelgroep „Utile Dulci" beet dins dagavond de spits af van de jaar lijkse toneelwedstrijd van de Schle damse Gemeenschap, De voorzitter van de SG, de heer F. A, de Wolff wees op de voorbereidingen van deze wedstrijd, die vaak moeizaam verlopen. „Dit jaar nemen negen toneelverenigingen aan de wed strijd deel. We hadden echter een aantal van twaalf verwacht, maar in ieder geval zjjn we heel big, dat we er één meer hebben dan vorig jaar. Alle gezelschappen van vorig jaar doen mee. Het enige nieuwe is Intermezzo". Vorig jaar startte „Onyx", dit jaar „Utile Dulci", de oudste van de plaatselijke amateur toneelgroepen. Jury Yrillaad. Daarentegen behaalde het tweede tien tal een fraaie zege van 82 op het Wes ten Regina 2. In deze wedstrijd Van der Velde, Stahüe, Moleman, Sey, Van der Berg, De Bruin en Herzbaeh. Van Driessche en De Sruyn speelden remise en Vrijland" verloor. Het derde tiental heeft met 5—4 het onderspit moeten delven tegen Messe- maker 3. Grootveld. Van Leusden ec "Wiliems wonnen; Koster en Van dor Zee speelden remise. De Bruin, Weeda. Van Etten, Herzbaeh' en Slagmolen verloren. Voor woensdag 29 januari staat voor het eerste tiental de thuiswedstrijd tegen Overscbie I op het programma. Vrijdag 31 januari speelt het derde uit tegen Heeuwyk I en het tweede speelt op fi februari thuis tegen Stokvis I. (Advertentie IM.) woninginrichting bankstellen eefhoeken wandsefs slaapkamers palissander teak noten mahonie vraagt gratis ge?//, catalogus broersvest 64-66 tel. 67920 - Schiedam HEDEN Apotheek: Gouka Co.. Groenelaan 127. BIOSCOPEN "«sage, 2 en 8.15 uur: Alleman. Monopole, 2 uur: Gullivers .Reizen. DIVERSEN Menopole, 8 uur: Schied. Filmkrmg- The mouse that roared. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg. Foto- kring. Bijeenkomst. Wijkcentrum, 8 uur: PSP. Discussie avond. drietal NATU-Inslders en wel de beren: P. Revet (voorzitter; jhr. mr. H. P. van Beresteyn en G. van Veen. Eer» S'oorded van deze wedstrijd is. dat de besturen van de sectie toneel en de toneelver enigingen weten waar te maken, dat de wedstrijd in een behoefte voorziet. Voor de toneelgezelschappen Is van groot be lang; zelfdiscipline, moed en talent. Niemendalletjes Voor een goed bezette zaal in Musis Sacrum voerde „Utile Dulci" het blij spel ,,'t Is nooit te laat" van Felicity Douglas op. Het is een van die luch-1 tige niemendalletjes, die ervoor gemaakt zijn om het publiek, na een dag van hard werken, te ontspannen. De hoofd persoon van het verhaal, Laura Ham mond, getrouwd met een advocaat en moeder van een getrouwde zoon en een actrice in wording, schrijft romans. Zij wil een eigen werkterrein en kiest daar toe het' torenkamertje van hun oude huis, dat ergens In Londen staat, uit. Maar zjj is met de enige die het op dit rustige plekje heeft voorzien. Haar man wil het hebben als werkkamer, haar zoon, die boven haar woont, als kamer voor ecu hulp in de huishouding haar schoondochter heeft het bestemd als speelkamer voor haar twee kinderen. Wanneer de uitgever met het aanbod om naar Hollywood te gaan bij Laura aankomt, weigert zij eerst, maar wan neer dan haar man helemaal geen be grip voor haar toont, neemt zij het aan bod aan en gaat draaiboeken en toneel stukken schrijven in Amerika, Zy heeft ook een flat tot haar beschikking in Knightsbridge, In de tijd dat Laura in Amerika zit, is haar toneelspelende doch. ter. een zeer onuitstaanbaar en aanstel lerig kind van zeventien, een halve film ster geworden, maar in haar hart mist zij haar moeder erg, evenals trouwens Iedereen in huis, ook al laten ze het geen van allen merken. Als de beroemd geworden Laura plotseling uit Hollywood terugkomt, doet iedereen onverschillig en gaat zij weer terug, gerustgesteld, omdat blijkbaar iedereen zonder haar kan. Maar aan het eind van het stuk loopt alles natuurlijk goed af en komt moeder weer thuis. Collecte bij derby: 215 voor Sporthal SCHIEDAM, woensdagDe buscollecte die junioren van SW afgelopen zondag tijdons de voetbalderby SVVHennes DVS hebben-gehouden, heeft ƒ215 op gebracht voor de Sporthal. Het Stich tingsbestuur is enigszins teleurgesteld □ver deze opbrengst, maar heeft grote waardering voor het initiatief van SVV. Binnenkort zullen over de gehele stad honderden raambiljetten, die betrekking hebben op de Sporthal verspreid wor den. Deze biljetten zijn voorzien van een inspirerende tekst. SCHIEDAM, woensdag op 19 januari 1894, dus nu zeventig jaar geleden, over leed In Schiedam op slechts 58-jarige leef tijd dominee Francois Haverachmidt. Der- tig jaar lang, van 1864 tot 1894. is h(j her vormd predikant geweest in onze ge meente, maar ais vrijzinnig denker heeft hfj het niet makkeiyk gehad door de geest van orthodoxe onverdraagzaamheid die In die tjjd heerste In de Hervormde kerk. HU woonde toen in het nu nog bestaande hoge smalle huls aan de Lange Haven, dicht bij de Binnenslnfs. Landelijke vermaardheid heeft ds, Fr. Haverschmidt echter verworven door zijn te bock gestelde studentenherinneringen „Snikken en grimlachjes van jpjet Faal- tjens". waarvan de eerste bundel in 2867 verscheen in Schiedam, gedrukt bij Druk kerij H. A. R- Roelants. In het januari nummer van „Stemmen", het maandblad van de Ned. Protestanten Bond geelt ds. A. D. Klaassen een beeld van deze Schie- damse dichter-predikant. „Wy doen. er goed aan deze man, die zoveel voor onze Bond heeft betekend, weer even m ons midden te stellen. "Want er leven onder onze leden nog enkelen, die bij hem belijdenis hebben gedaan en tot lidmaat zijn aangenomen, maar*ook nog velen, die door ds. Haverschmidt in de Grote Kerk zijn gedoopt. Daarom is het voor ons jongeren weldadig even. deze gestatte voor ons te stellen. Als ik zijn portret zie hangen in onze consistorieka mer dan lees ik in zijn gezicht twee din gen, die zijn leven hebben bepaald: ge voeligheid en eenzaamheid. Het zijn deze twee Je'venstrekken, die volgens zijn tijd genoten en beschrijvers van zijn leven, zijn leven van jongs af aan hebben geken schetst. (Advertentie TM.) Gevoeligheid Gevoeligheid, waardoor hjj als de senti mentele dichter Piet Paaltjens nog steeds voortleeft. Keeds toen worstelende met de dood en ondergang. Ik lees over hem: „Zoals vele sentimenteel-gevoeligen was hU intussen even vaibaar voor vreugde als verdriet: hU kon uitgelaten vroljjk zijn; was algemeen bemind om. zijn joviale rondborstigheid en ironw." Zijn het bU hem niet deze laatste eigenschappen rondborstigheid en vooral de trouw, die hem zo bemind hebben gemaakt b$ velen, vooral bU de kinderen, terwijl hij In een zaamheid zijn zielsstrijd moest strijden. Als wij ons dan nog even proberen in te leven in de nood van het Schiedam in het laatste kwartaal van de negentiende eeuw en vooral niet te vergeten de felle, maar vooral benepen en onverdraagzame riehtingsstrijd in de Hervormde Kerk, dan kunnen, wij misschien iets begrijpen van Hij heeft zelfs eens op ironische toon geschreven over zijn plaats in de drank- stad Schiedam: „Ik gebruik geen drank buiten den wrangen beker, dien mijne kerkelijke positie me dagelijks te drin ken geeft" Eenzaam Eenzaam ook ais vrijzinnige predikant deel uitmakende van een langzamerhand volkomen orthodoxe kerkeraad. Immers hy zag, dat In deze vijandige samenleving de leer van Jezus Christus, de leer der Helde, geheel op de achtergrond kwam. Wellicht heeft hij juist de Protestanten- bond, hoewel reeds m 1874 opgericht, maar voorlopig slechts functionerende als overkoepelende band van alle orga nisaties van "Vrijzinnig geloofsleven, de tegenkrachten ontvangen om stand kunnen houden m deze strijd. Wat moet het voor zyn vrienden, en gemeenteleden smartelijk geweest zijn, dat zij zagen dat zijn zwaarmoedigheid toenam, voor al nadat in 1891 zijn door hem zeer ge liefde vrouw is overleden. Inderdaad Is hij vereenzaamd en veel geplaagd ge storven. Wonder Daarom mag het wel een wonder wor den genoemd, een wonder van Gods Geest, dat deze man, deze herder en le raar, niet alleen voor velen veel heeft betekend, maar dat hy zo door zijn vroomheid, zijn bescheidenheid en goed heid het fundament heeft gelegd, waar op wij zeventig jaar, na zijn beengaan nog mogen bouwen. Nu. na zeventig jaar, kunnen wij zeggen, dat de bronnen, waaruit hij zijn kracht putte, niet alleen om zelf te kunnen leven, maar ook om anderen te kunnen troosten, vermanen en leiden, dat deze bronnen geen valse stemmen zijn geweest. Wat wij mogen zien, dat heeft hij echter in geloof mo gen aanschouwen." Handrem liep wann: begin van brand - SCHIEDAM, woensdag Om 8 uur dinsdagmiddag onstond een begin van brand in de vrachtauto van de heer P. B, die in de Vijgensteeg stond. De handrem van de auto was warmgelopen. Politie agenten van de surveillancedienst bestre den het vuur met een blusapparaatje uit de politiewagen. Verkoudheid? Koorts? Reumatische- of perio dieke pijnen? Witte Kruis poeders helpen vlug en goed. Het geheim schuilt in de speciale kombi- natie van uiterst werkzame bestanddelen. Weten schappelijk verantwoord. Witte Kruis poeders zijn: pijnstillend, koortswerend, opwekkend. Ze bevatten géén salicylzuur dat vaak maag klachten veroorzaakt. Deze poeders zijn fan tastisch goed. Voor kinderen en volwassenen! ook verkrijgbaar li> tabletten en cacbste. Bij uw apotheker of drogist. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag Het Prinses Margrietfonds hield maandag een feest middag ter gelegenheid van de 21ste ver jaardag van prinses Margriet. Mejuffrouw W. Knottenbelt uit Bnimmen hield een bijzonder interessante lezing over het Oranjehuis, vanaf de Franse tijd. Aan de hand van dia's vertelde zij de geschiedenis van de koningen en kwam zo langzamer hand op prinses Margriet Behalve de ge wone geschiedkundige feiten, wist zij met leuke anekdotes de toehoorders te boeien. Na de pauze kwam de huidige Koninklijke Familie op het scherm en werden herin neringen opgehaald door mejuffrouw Knottenbelt en ook door de aanwezigen. (Advertentie t.M schenkt U gezondheid en daardoor meer levensvreugde; bovendien... een zonnig uiierlljk le Middellandslrcat 72 Aert van Nesstraai 38 Charmant Laura werd heel charmant en natuur lijk gespeeld door Tblly van Traa-de Jongh. Haar moeder, die ook imvoont en een zeer praatgrage en de aandacht op eisende oude dame is, was een goede rol voor Bets Schmidt Crans-Mak. The- ler Veld-van Leeuwen was iets te oud voor de rol van de zeventienjarige dochter Tessa. De schoondochter (Reïna Kleipool) zei alles net iets even te nadrukkelijk, hoe wel zij in de ruzies met haar schoonzus uitblonk door haar heftigheid. Enigszins slap speelde Jan Lieuwen als de vader des huizes, Charles Hammond. De regie was in handen, van Gtiido de Moor. /j FZE foto toont een deel van de rustige Loeffstrpat in Nieuwland. Maar, al is het een. stille straat, daarom hoeft er nog geen rommel te liggen. Het zy« mooie, nette woningen, die in de Loeffstraat staan. Ja, nette, Maar men moet niet op straat kijken. Want, wat giet men daar? Een complete vuilnisbelt, een privé vuilnisbelt! Wie let daar nu op? Het is een stille straat, dus niemand die zich eraan stoort. Maar er zijn mensen, die zich er uiel aan storen of aan behoren te storen. Want ■wil Schiedam een schone stad morden, dan moet iedereen eraan meewerken, ook de bewoners uit de Loeffstraat. Gooi geen rommel op straat. Op deze vuilnisbelt ligt niet alleen papier, maar men ontdekt, wanneer men naderbij komt een autoped zonder banden. De spatborden liggen er los naast. Verder planken met enorme spijkers erin. Dit is niet alleen wiet bevorderlijk voor de aanblik van de straat, maar ook niet uoor de kinderen, die erlangs komen. Laat niemand zijn rommel of afval op straat gooien, want er komt alleen maar narigheid nan. Zorg ooor een schone, nette stad. Er ontbreekt nogal eens iets aan. Dus mensen, werk mee c Staat Netjes". SCHIEDAM, woensdag Voetbalclub HBSS neemt zaterdagmiddag deel aan het zaalvoetbaltoemooï van SHO in Oud Beyerland waaraan o.a. deelnemen Spij- kemsse. Good Luck, Maasdam, Seolto, Olympia, Chnslandia, Wieldrecht en Nw. Lekkerland. HBSS heeft zaterdHg vriendschappe lijk gespeeld tegen de oude rivaal twee deklasser Zwaluwen uit Viaardïngen. Het was soms een felle strijd waarbij het woordje vriendschappelijk weieens in het gedrang kwam. Zwaluwen was vrij wel steeds in de aanval maar vooral de linkervleugel Langendoen en De Korver miste kansen. Een half uur voor tijd kon middenvoor Nico Muider bij een Seïue- damse uitval doelman Schras verrassen. Een kwartier later kreeg Zwaluwen de verdiende gelijkmaker uit een vrije trap genomen door Langendoen en ingescho ten door middenvoor Van der Graaf. SCHIEDAM, woensdag De Partij van de Arbeid stelt er prijs op om te weten te komen wat met-partijgenoten ach nu eigenlijk voor een beeld hebben gevormd van deze partij. Wat denkt „men" nu eigenlijk van de partij en haar opvattin- •buUding" en „inmage-bi gen. Dit noemt n dat bedrijft men Angelsaksische 1: De PvdA gaat er nu ook aan beginnen. Daarom zullen vandaag, na de jaarver gadering die in het Volksgebouw wordt gehouden twee niet-partyleden. in de ge legenheid worden gesteld commentaar te leveren op de uiteenzetting „Wat is ac tueel, wat zeggen wij daarvan en wat vindt men van ons?" Op de jaarvergadering zal ook een be stuursverkiezing plaats hebben. De zitten de leden hebben, met uitzondering van penningmeester C. H. Steens zich herkies- baar gesteld. Kandidate mevr. C. A, Oos terbuis-Smit heeft zich teruggetrokken. SCHIEDAM, woensdag SW heeft be sloten niet vrijzinnig naar de amatenrsec- tor over te gaan. Dit i« het antwoord vao de vergadering van SW op de brief van het hoofdbestuur van dfje KNVB. Deze vergadering kwam dinsdagavond bijeen in de kantine op het hoo/dveld waar de talrijke aanwezigen op geanimeerde wijze de problemen hebben bekeken. Het wordt op het moment ook niet orgent geacht een besluit te nemen voor een wenkbare fnnle met Hennes DVS. Dit kan eventueel in een later stadium nog worden bezien. Hoe het met de ver huizing zal gnan is ook nog niet bekend, omdat SW nog wacht op de gemeente. Voor de viering van het 69-jarig bestaan is het volgende voorlopige programma vastgesfeld: op zaterdag 2 mei zal het jeugdelftal een aantrekkelijke wedstrijd spelen, mogelijk tegen een buitenlandse tegenstander. Op vrijdag 8 mei (de Spricb- tingsdatum) wordt een buitengewone ver gadering gehouden in Musis Sacrum: op zaterdagmiddag 9 mei volgt de receptie restaurant Europoort. Verder wordt ge dacht aan een feestavond voor de leden en aan het organiseren van een aantrek kelijke honkbalwed strijd. Jongens zakten door ijs en durfden niet. naar huis SCHIEDAM, woensdag De 12-jarige Hans van L. kwam gistermorgen niet thuis uit school ZU moeder alarmeerde de poli tie die de jongen vond op de Dr. de Kuy- perlaan. Hij was door het ijs gezakt zei dat bij niet na ar huis durfde. Ke\«sne«ns zakte dinsdagmiddag de 8-jarig.c Peter C. van der G. door het jjs- Ook hij durfde niet naar huis te gaan. Door een bewoonster van de Dr. "Visser- laan. waar de jongen het natte pak baal de. werd de GG en. GD opgebeld. Deze bracht hem voor onderzoek naar de dr. Noletstichting. VLAARDINGEN, woensdag Op het kruispunt Van Beethovensingel—Maas- sluissedijk reed maandagavond de 33- jarige steigerman A. A. B. als bestuurder van een personenauto tegen, een aldaar staande lichtmast. De man verklaarde door een tegenligger te zijn verblind. B. liep een verwonding op aan de rechter arm. VLAARDINGEN, woensdag De Coö peratieve Vrouwenbond NW houdt don derdagavond in zaal 5 van het Volksge bouw de jaarvergadering. SCHIEDAM, woensdag De Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting heeft weer een eigen leidster gekregen fn de persoon van mej. G. M. de Haas uit Vlaardingcn. Nadat eind 1962 de Plaatse lijke Commissie werd omgezet In een stichting, aangesloten bij de landelijke fe deratie, ls dit nu al de tweede leidster. In mei trad mej, Van 't Sant als leidster in dienst van de Stichting In Schiedam, doch zy voelde zich wegens haar jeugdige leef tijd niet opgewassen tegen haar taak en nam In september weer ontslag. Begin november 1963 is daarop als leid ster aangesteld mej. G. M, de Haas, die voorlopig nog haar tijd moet verdelen tus sen de stichtingen in Schiedam en Vlaar- dingen. Doch binnenkort hoopt het be stuur van de Schiedamse Stichting haar full-time aan het werk te zien. Zij is met energie aan het werk getogen en heelt een naaicursus op stapel gezet, die op 20 januari is gaan. draaien. Zo blijkt uit een op dit punt wat on volledig jaarverslag over 1963 van de Stichting. Van de in mei 1963 in het voor- uitricht gestelde grote activiteiten, op het gebied van de Huishoudelijke en Gezins voorlichting is nog niet veel te merken geweest in het verslagjaar. In januari werden twee avondlessen in koken gege ven (in de Huishoudschool, omdat nog met over een eigen apparatuur werd beschikt) en in oktober en november zijn er een drietal lezingen geweest met vertoning an films of dia's. Voor het Sociaal Advies-bureau zijn er enige afzonderlijke activiteiten, geweest, n.L vier lezingen, terwijl er voor die groep ook nog een Veilig-Verkeerfihn is ver toond en een knïpmiödag gehouden, voor het maken van papleren versieringen voor de decemberfeesten. Daarbij is bet wel gebleven. Jongens betrapt bij diefstal SCHIEDAM, woensdag Drie jongen» van ongeveer 13 jaar werden dinsdag in ctn warenhuis betrapt bij het stelen van vulpennen, zy werden naar het politie bureau i" Met groot leedwezen geven wy kennis van het over lijden. van onze meesterknecht en bedrijfsleider de heer C. J. A. KUTS Zyn toewijding en werkkracht aan ons bedrijf gegeven, herdenken wy met grote dankbaarheid. Directie der N.V. Distilleerderij Wenneker en Co., Schiedam, 21 januari 1864. wij het overlijden Met leedwezen onze collega de heer C. J. A. RUTS Moge God hem na rijn langdurig lijden de eeuwige rust schenken. Het gezamenlijk personeel der N.V. Distilleerderü Wenneker en Co., Schiedam 21 jan. 1964. Op 18 jan. overleed mijn innig geliefde echtgenoot en behuwd broeder WALTER JACKSON echtgenoot van D. C. Montfoort. Boothferry Róód 57, Huil, Engeland. M. G. van Stapele M. v- Stapele- Monfoort Rijksstraatweg 52, Twello, Fotografie Voor pasfoto naar K, van Vuuren. Hoogstraat 106, tel. 66720. In één dag gereed. Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten "films. Foto K. van. Vuur en. Hoogstraat 106. Ontwerp-besluifc tot wijziging van de Verordening, hou dende bebouwingsvoorscbriften, behorende bij het uit breidingsplan in onderdelen Nieuwland (1961). Het hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam maakt bekend, dat ter voldoening aan het bepaalde in art. 37 der Woningwet vanaf 23 januari 1964 gedurende vier weken ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter Inzage ligt het ontwerp van een besluit tot wijziging van de Verordening, houdende bebouwingsvoorschriften, behorende bij het uit breidingsplan in onderdelen Nieuwland (1951), Gedurende bovengenoemde tormijn kunnen belangheb benden tegen dit ontwerp schriftelijk hun bezwaren bij de Gemeenteraad indienen. Schiedam, 21 januari 1964. Het hoofd van het gemeentebestuur voornoemd, J. W. PEEK. THEATER H0P8STR. 2a SCHIEDAM TEL 68808 Donderdag 23 januari - 2 en 8 uur DORIS DAY - REX HAKJRISÖN in de uitzonderlijke thriller EEN STEM IN DE MIST Eastmancolor 18 jr. Vrijdag—zaterdag 2, 7, 9.15 uur; maandag en dinsdag 2 en B uur; woensdag 8 uur ROCK HUDSON - ROD TAYLOR ALARM VOOR SQUADRON 904 Eastmancolor -- 14 jr. Zondag - matinee 2,4.15 uur TONY CURTIS roekeloos als het Oosten zelf.in DE ZOON VAN AL! BABA Technicolor 24 iri'f' Woensdag 2 uur Jeugd- en familievoorstelling -ri.. De grote Nederlandse jeugdfilm 3 JONGENS EN EEN HOND ;J Prijzen 1.25 en 1.— AJL.N

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1