Waarschuwing die maar weinig helpt RPhO en RO zijn weer gecontracteerd 0B Pieterman n.v. AGENDA JSriii- Wierïnga en Majoor Reiüuma geven „Vaarwcï Bestaart er nog analfabeten Verschrikkelijkj Recht op de man af Hermes ontvangt Lünburgia SVV speelt bij leider NEC Oecumenisch a/<zh<& oossers. Epos in D-groot in Sted. Museum ,ARIËNS OP SOHOOr BIJ MIGHAELA! meiaaldraaier Snoep gestolen door kinderen Burgerlijke Stand Opleiding Praktijkexamens Nederlandse en Engelse Handelscorrespondentie de HAV is uw. vertrouwen waard! VERZEKERD KAPITAAL": MÉÉR DAN V/2 MILJARD GULDEN' EUROTAX TELEFOON -vrijdag 24 januari 1964 - pag. 5 HAV LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM - TELEFOON (010)693 04*- HAV LEVENSVERZEKERINGEN (Advertentie LM.) (Van een onzer verslaggeefsters) BIJNA twee en een half jaar hebben brigadier KL Wierïnga en majoor R. Reitsma Jiet Leger des Heils in Schiedam gediend. In die ttfd hebben xi} zich populair «■eten ie maken bü de mensen. Vooral brigadier Wleringa is op de voorgrond ge lreden, met name door de kerstfeesten voor bejaarden, die een steeds grotere om vang hebben gekregen. Daarom mag het als een betreurenswaardig feit worden l^schouwd, dat zij zondagavond a_s. hun „vaarwel" hebben, zoals dat in Leger- iermen heet. Brigadier Wierïnga is zelfs zó geliefd, dat het één van de werklieden van de Scheepswerf „De Nienwe Waterweg", waar ieder jaar gecollecteerd wordt voor wn bijdrage in bet welslagen van het kerstfeest, de opmerking ontlokte: „Lieve i zojter, voor mijn part blijft u nog honderd jaar hier:" Maar toch gaan zjj weg, op eigen verzoek, wegens gezondheidsredenen van de brigadier. De nieuwe stand plaats is Den Haag. 3e Korpssecrctaresse mejuffrouw 3. Boete zegt: „We vinden het allemaal ver-' schrikkelijk dat ze weggaat." „Ze". is| brigadier Wierïnga. Dat wil niet zeggen, dat majoor Reitsma niet geliefd is. I11-! tegendeel, maar zoals meestal het geval is met de Heilsofficieren, treedt de een meer op de voorgrond dan de ander. Bri- i gadïer Wierïnga (37 jaar) is reeds 32 jaar 1 Heilsofficier en de 51-jarige majoor Reils- ma heeft er 27 jaar opzitten. Zij zyn nu al 25 jaar collega's en hebben in diverse grote en kleinere korpsen in het land ge werkt. „Het voornaamste van een Heils- officier is, dat hij of zij weet de mensen door middel van persoonlijk contact te benaderen en te bereiken. Daar zijn zij beiden heel sterk in. het komt bij hen op de eerste plaats. Ze hebben dan ook in Schiedam een grote waardering ge vonden", zegt mejuffrouw Boele. i „Brigadier Wierïnga draait nooit er-' geus om heen, ze gaat recht op de man af. Juist doordat ze dat durft en zegt, waar' het op staat, zijn de mensen van haar gaan houden en respecteren ze haar." Bijzondere bekendheid heeft dc briga dier verworven door de jaarlijkse kerst-, feesten. De bejaarden verheugen zich, wa«neer ze aan de feestviering mogen \\-CiC meedoen. Brigadier Wierïnga heeft veel we*en te bereiken bij Wilton-Fijenoord. bij ir, B, Wilton. Immers hij I sr?at kantine af en draagt bovendien zlJn steentje ertoe bij om van het feest een bijzonder feest te maken. Ja, briga dier Wierïnga weet de mensen voor zich m te nemen. Dat wordt men gewaar, wan- J neer men eenmaal met haar heeft ge sproken. Op bijzonder vriendelijke en zachte manier stelt zij de mensen op hun gemak. Voor iedereen vindt ze een ogen- blikje tijd, ook al heeft zij het nog 20 rirnV 0 1 Alle handige huisvaders,-die het tegenwoordig „zelf doen" of veel knutselen, verwachten wij morgen in onze uitgebreid ge sorteerde afdeling gereedschap. Want dan begint de verkoop van een grote partij rood gelakte dopsleutclsets, normale prijs 7.50, maar door minimale be schadigingen van de cassette (maar t gaat toch om de inhoud) voor nog géén vier gulden. o 'O ~-'en( r» PUIN EN Wsök, VUIL :r' Pa"* :Ll SJOR Als U morgen deze Nylons goed bekijkt, dan herkent U ze onge twijfeld... want het is de meest verkochte Nylon voor 1.45 vast gestelde verkoopprijs. Morgen verkopen wij dezelfde Nylons (uiteraard in niet herken bare verpakking, anders komt er een rel), een pracht kwaliteit naadloze Nylons, 20 denier, per paar voor nog géén tachtig Cent. 6.7-8-9-10- 11-12 SCHIEDAM, vrijdag. Herin es ~D VS ontvangt zondag om Z uur in Sportpark Harga Llmburgla. Wederom, na de derby tegen SVV. een belangrijke wedstrijd voor de plaatsing op de ranglijst Llm- burgla heeft een gelijk aantal wlnstpun- i ten. maar slaat, niet een wedstrijd minder gespeeld, een plaats hoger, n.1. op de vïerde- De Limburgers zijn de competitie met best gestart en in die periode hebben de blauw-witten in Brunssum kunnen win nen met 40. Doch daarna is er een dui delijk herstel ingetreden, zodat Hermes, het nu niet eenvoudig zal krijgen. Over de verdediging hoeven de blauw- witten zich geen zorgen te maken, want op Xerxes na, heeft Hennes in deze afde ling de minste doelpunten tegen. En in de laatste drie wedstrijden heeft doelman Thie zich niet laten passeren. Het zwakke punt blijft de voorhoede. Als de produc tiviteit kan worden opgevoerd, zal Her- mes nog hoge ogen kunnen gooien. Hermes 2 gaat zaterdag op bezoek bij 1 SHS 2, een moeilijke wedstrijd. De jeugd speelt eveneens uit, tegen Excelsior in Woudesteijn te Rotterdam. Het derde elf tal gaat naar Spartaan '20 3 en Hermes 4 i speelt thuis tegen stadgenote Excelsior •20 3. Vroeger sprak men van een Witte Week, nu noemen wij hec een speciale Twentse aan bieding... maar het resultaat 5s hetzelfde. Want morgen houden wij in onze afdeling huishoudtexciel een speciale aanbieding van de allerbeste Twentse slopen, vér onder de normale prijs. Wfs S grote Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze dopsleutelsets compleet met houder (zo aan de muur te hangen) met 2 bijpassende haakse hand grepen en een racelgreep, irfc STRENG VERBODEN PUIN EN VUIL. TE STORTEN! Ja, wel. Maar kijk eens even, wat daar ligt: puin en vuil. Zouden degenen, die die rommel hier hebben neergegooid, met neme op de West/rnnfcelnndsedijk, kunnen lezen? Wtj betwijfelen het ten zeerste. Bet bord is nu ook niet so klein, dat men het over het hoojd ziet. Van verre ziet men reeds de enorm grote letters, zodat het over het hoojd 2ien, geen excuus kan zijn. Wat dan well Et is geen enkel excuus. Het is bekenddat men over het algemeen graag dingen doet, die verboden zijn. Maar dit wordt toch te erg. Hier wonen geen mensen, zal men denken. Goeder woont hier inderdaad niemand, maar moet er daarom vuil gegooid worden Moet de politie nu loerkelyfc bonnetjes gaan uitdelen? Kijk eens wat er ligt: aardappels, uitgekauwde sinaasappelenschillen, kranten, geïllustreerde weekbla den, een fietsband, een emmer en een enorme hoop stenen, al of uiet kapot. Een byzonder fraaie aanblik met zo'n schip op de achtergrond.' We leven toch niet meer in de oertijd, waarin de holbewoners alles lieten zoals het was en niet konden lezen. Maar wij kunne» lezen, ook al twijfelt men eraan bij het zien, van deze foto. Schiedam moet een schone stad worden, dus Schiedammers: Opgeruimd Staat Netjes Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze naad loze Nylons in alle maten en modieuze kleuren. per paar wmmA VLAARDINGBN, vrijdag. De lid maatschapskaarten 1964 van de Stichting Vlaardingsc Bejaardenzorg zullen op dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 januari in het clubhuis Emmastreat 43a worden uitgereikt Op alle dagen is het gebouw open van 10 tot 12 uur op vrij dag bovendien van 3 tot 5. De kosten zijn 0,50. De leden worden verzocht hun oude lidmaatschapskaart mee te biengen. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de OpruImingSYerkoop van deze Twentse slopen, rijk geborduurd ïn een modem des sin, met parelgrijze echte DMC garens, voor een ouderwetse lage Witte Week prijs. Gé Én tef. of schrift, heit. Een andere prettige eigenschap is, dat zy bijzonder geestig is. In alle mogelijke en. onmogelijke dialecten (ze komt zelf uit Groningen) kan zjj de dingen op smakelijke wijze bij de naam noemen. Géén t*f. «f tehrjft. 6nt. (Advertentie LM.) V0«R S6SKUNCWi»V(£S. iMEuuRiyx Nam VLAARDINGEN, vrijdag. Twee auto's werden dinsdagavond bij een bot sing op de Floris de Vijfdelaan zwaar be schadigd, toen een automobilist moest remmen voor een van rechts komende wagen. De bestuurder van een achter hem rijdende auto, de 38-jarige J. K. T. kon niet vlug genoeg stoppen en reed te gen zijn. voorligger op. Bij de botsing de den zich geen persoonlijke ongelukken voor. SCHIEDAM, vrijdag. In het Stedelijk Museum Schiedam wordt van 29 januari tot 23 februari de tentoonstelling ..Epos in 0-groot" gehouden, zijnde schilderijen en tekeningen van Rien van den Brink en gedichten van Pierre van der Voort. Deze tentoonstelling zal op dinsdag avond 28 januari om 8.15 uur worden ge opend door de heer W, Metzelaar, hoofd van dc afd. Voorlichting en Documentatie van dc Delta-dienst. Dc heer Ad. J. Odijk, chef kunstredactie van „Dc Voïltskrant", zal een inleiding houden. MEER KEUS BETERE PASVORM (Advertentie I.M.) TRANSVAAL, 21 januari 1964. Geachte Redactie, Hier een brief van uw cliënt Ariêns, Tijdens mijn Jcorte vakantie in het KRUGER WILDRESERVAAT hier in Afrika en. het bezoek aan de ARIËNS- DIAMANTMLJNEN N.V., ontmoette ik zowaar „me vrouw en meneer Luipaard, op schoot". Samen zijn wij enige dagen op stap geweest om diverse films te maken over olifanten, bisons, leeuwen en panters, welke hier nog in grote getale aanwezig zyn in. dit beschermde park. Tenminstebeschermd, de twee de nacht nl werd ik wakker en meende een schot te hebben gehoord. Ik wekte Armand en wij gingen samen op controle uit. En ja hoor, in een droogge vallen rivier-bedding waren „IVOORSTRQPERS" bezig van een kolossale olifant de slagtanden te verwijderen. Nadat wij ons weer omzichtig verwij derd hadden, waarschuwde Armand de speciale „bescherm-palrouille" van. het Krugerpark, welke de stropers inrekende en tevens een heel complot (het was achteraf een hele organisatie) oprolde en achter slot en grendel sloot, Als dank stelde de vol gende dag die lieve Michaela voor, de eerstvolgen de uitzending als titel te gebruiken „met Ariêns op schoot". Of zij het meende weet ik echt niet, dus ben ik benieuwd naar de volgende uitzendingen. Maar in ieder geval krijgen uw kinderen bij aankoop van die heerlijke pasvormschoenen in Ariêns schoe nenhuis aan de Broersvest 54, een originele ARIËNS- OPSCIIOOTBUMICIIAELAINKRUGERP ARKBAL LON gratis. Wie zullen er na Zaterdag zo trots als een pauw rondlopen met hun nieuwe, elegante tas? Onze klanten! Want deze elegante tas, met de geraffineerd mooie Pony-baar print, een groot model visitetas, waar toch nog ruin, plaats is voor een paar kleine pakjes, gaat U nu kopen voor een prijs, die bespottelijk Is, Maar dft is eer» speciale aanbie ding uit onzetassen-afdellng en morgen koopt U deze modieuze, practhche tas, die U dagelijks gaat gebruiken, voor nog géén twee gulden. (Advertentie LM.) Gevraagd voor enkele weken een gepens. voor klein draaiwerk. Lange Nieuwstraat 73, Schiedam woninginrichting SCHIEDAM, vrijdag. Twee jongens cn een meisje van ongeveer twaalf jaar zijn door de politie aangehouden. Zij sta len in een kruidenierswinkel chocolade repen. Bij onderzoek door de kinderpoli tie bleek, dat zij ook in andere winkels dingen hadden gestolen, zoals pocketboe ken en snoepgoed. Eveneens wegens diefstal zijn twee jongens van elf jaar aangehouden, omdat zij in een warenhuis ballpoints hebben gestolen. In diverse andere winkels na men zij snoepgoed weg. bankstellen eethoeken wandsels slaapkamers palissander teak noten mahonie SCHIEDAM. GEBOREN: Marius, Z. v. S. M. Vogelezang en H. Jordaan; Emile, d. v. E. T. van der Drift en M. J. Rollof; Izaak, z. v- M. van Apeldoorn en J. W, de Graaff; Richardus, z. v. H. Ruseier en B. A. W. M. van Vliet; Michel J„ z. v. E. A. I van der Hoeven en P. M. Dingeroans; Reinier A., z. v. It. A. Dijkmans en E. H, W. Rouss. - OVERLEDEN: E. Schwagermao, 85 j., i weduwe van A. Krohne; A. Soet, 80 j.; C. P. A. Ruts, 49 j.; J. Fens, 57 j. Wij hebben plaats voor enkele Leeftijd 1720 jaar, voor onze afdelingen boekhouding en. bedrijfskantoor. vraagt gratis geïlfcatalogus (Advertentie IM.) Brieven met inlichtingen over opleiding en ervaring zenden aan oris adres Nieuwpoortweg 12 - Schiedam GOEDKOPER KAN NIET THERMOMETERS, vanaf LQXJPEN en LEESGLAZEN, vanaf ROLFELMS, vanaf BRILETÜI'S, vanaf KLEINBEELDFILMS, 36 opnamen ïn cassette MICROSCOPEN, vergr. 100, 200, 300, nu TRISMAKIJKER, 1ste kwaliteit, m. stat, 7x35 van 90.- 7x50 van 109.- 1C..5Ü van ƒ127. Begin februari 1964 vangen begin- en her halingscursussen. aan voor bovengenoemde cursussen. Spoedige aanmelding gewenst bij: H. Meyers, West- Frankelandsestraat 137, Schiedam, telefoon. 66465. KANTOORRUIMTE TE HUUR. ca. 380 m2, in centrum van. Schiedam. Beschikbaar maart/april a.s. Brieven onder nr. G-2179 bureau van dit blad. Zaterdagmorgen pm 9 uur be gint de Öprulmfngs-verkoop van deze vlsltetwsen met Pony- haar print, In zwart/wit, M *JH voor m HEDEN apotheek: Gouka Co., Groenelaan 127. - BIOSCOPEN ««sage, 2 en 8 uur; De grote ontsnapping, «ouopole. 2. 7. 9.15 uur: Alarm voor Squadron 904. DIVERSEN °e Rank, 8 uur: Kerkbouw-actie KetheL Toneel. •"mis Sacrum, 8 uur: Voetbalver. „Ex- celsior '20". Junïorenavond. ^Qrsum Corda, 8 uur: Wandelver. Scbied. Tippelaars. Bijeenkomst 8 mm KLEURENFILMS, ind. ontwikkelen, nu 2 stul 4x4 CAMERA (16 opnamen) VELE NIEUWE CAMERA'S Projectoren en demonstratiemodellen nu met 3ö tot 50 ZIE ONZE ETALAGE d. AREND - Hoogstraat 91 - Tel. 10.95 I9.5Q S 4.25 Wie adverteert verkoopt Wïe niet adverteert wordt vergeten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1