Tino Hoogendijk licht gewicht kampioen „Geron" brengt Gentenaren tot ademloze bewondering Van Baarle leidt met vier punten Dameskoor Wilton-F bestaat tien jaar J. v. d. Veer vertrekt Wiltonheren kampioen In april naar Europese kampioenschappen in Oost-Duitsland ""'Zri/óè „Geluk in het werk" speelt op I mei in Schiedam TSF1 speelt gelijk tegen Nassaukade 1 ANMB heeft ledenverlies Rudi tijdens training ttii tt'isswligtfj Moeilijk dit spel te evenaren vonden de Belgische toeschouwers badstof keukendoeken 1.75 1.45 Lof en dank ZAALHANDBAL Met een enorme okuri ashi barai in toernooi om nationale judotitels in jeugdschaaktoernooi Ontvangst HBSS derde bij zaalvoetbal Belangrijker dan bij de mannen Ds. R. II. Wissink predikant voor Wijk I Zeeman betrapt bij stelen van fiets Bus reed tegen abri Man mishandeld bij ruzie om parkeren Tweemaal vlam j in de pan Gebaksautomaat vernield Gunstige loting Finale Harde training maandag 27 januari 1964 - pag. 5 Advertentie tJWJ Zeg'nu nfet: „...een baddoek voor een gulden... dat kar toch niets zijn..." wees nu eens niet eigenwijs, maar kom morgen kijken naar deze speciale ver koop baddoeken, en U koopt niet één, maar meerdere stuiü, wart zulke baddoeken voor zo'n prijs, koopt LP beslist geen tweede keer. Duizenden baddoeken en bad- stofkeukendoeken, grote en kleine, honderden soorten, in tientallen dessins en kleuren... koopt U morgen-door elkaar voor één prijs, voor nog géén gulden. Serie Serie I Serie II Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bad doeken en badstof keuken doeken, met kleine weeffoutjes, Géén tel. of schrift, best. - huisarts in Nieuwland - SCHIEDAM, maandag. Dat dokter 3. van der Veer zich een grote populari teit heeft verworven onder zijn zeer vele patiënten in Nieuwland is gebleken, tij dens zUn afscheidsreceptie die hU zaterdag heeft gehouden in het Wykccntrnm Nieuwland aan het Dr. Wibautplein. Een wel haast eindeloze ry van patiënte» en -vrienden zyn dokter Van der Veer, die vergezeld werd door z(jn echtgenote en twee kinderen, voor het laatst de hand komen drukken, terwijl ook velen een herinnering aanboden. Tevens konden zy kennismaken met dokter IV. J. Dambrink uit Zwfjndrecht, die per I februari de praktijk overneemt. Met dokter Van der Veer gaat een „ech te Nïeuwland-arts" heen. Toen hu" zich tien jaar geleden in Nieuwland kwam vestigen, was er nog niet veel te zien van deze nu zo grote nieuwbouw-wyk. Er stonden pas enkele "blokken. Een echte artsen-woning was niet beschikbaar en dr. Van der Veer hield dan ook praktijk in een gewone vier-kamerflat aan het Dr. "Wibautpleiü. Het was toen wel een be helpen wat de ruimte betreft. Pas later kreeg hij zijn artsenwoning in de Ruys de Beerenbroucklaan. Op eigen kracht heeft hij zich toen van de grond af een praktijk moeten opbou wen, die nu een van. de grootste van Schiedam is. Zijn rustige optreden en vooral zijn hulpvaardigheid hebben hem geliefd gemaakt bij zijn patiënten. Maar tien jaar van hard werken en op bouwen hebben gemaakt dat de nu 39- jarlge arts het wat kalmer aan gaat doen. Ter 1 februari treedt hij in dienst van de Bedrijfsvereniging voor de Textiel-indus- trie te Almelo, waar hy aok de kans krijgt zich te verdiepen in de sociale ge neeskunde, waar hy grote belangstelling voor heeft. (Advertentie (.M.) 9 MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denken. denk*»» aan: Scmeaam noogniritai J.Ï4 HEDEN Apotheek: Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.1o uur: „De grote ont snapping". Monopole, 2 en 8 uur: rAlarm voor Squa dron 904", DIVERSEN Irene, 8 uur: Alg. Bond Mereurius. Feest avond. SCHIEDAM, maandag. Zeer veel lof en waardering heeft dc Gereformeerde Toneelver. „Geron" uit Schiedam In Gent geoogst met dc uitvoering van het toneel stuk „Het verraad" van Salaerou. Deze opvoering had vrijdagavond plaats bij de toneelnitwisseling in het kader van het Belgisch-Nederlands Cultureel Akkoord. „Geron." is uitgekozen om Nederland ie vertegenwoordigen, omdat deze Scbie- damse vereniging officieus derde Is ge worden in de toneelwedstrijden voor amateurs om het Landjuweel. „Geron" heeft nu nog beter gespeeld dan hij de strijd tussen dc provinciale kamploe- in Haarlem, zo heeft na afloop mr. J. Zeevalkïng, landelijk secretaris van de NATU, verklaard, die deze uitwis seling heeft verzorgd. De uitvoering had plaats in het eigen gebouw van de Gentse amateur-toneel vereniging „Geluk in 'fc Werk", die kam pioen is geworden van Oost-Vlaanderen en België zal vertegenwoordigen in Schiedam, met een opvoering van „Bus halte" van Inge William, op 1 mei te ge ven in Musis Sacrum. Het in grote getale opgekomen Gentse publiek heeft, evenals een aantal Neder landse gasten, in ademloze stilte geluis terd en gekeken naar het spel van de Schiedammers. Duidelijk waren de Gen tenaren hierdoor geïmponeerd en het da verende applaus na afloop heeft deze waardering nog eens duidelijk onder streept. Doch de Geronisten voelden dat lij speelden voor werkelijk geïnteresseer de toneelliefhebbers en dat heeft ben tot grote prestaties opgewekt. Ook de Gentse pers heeft zich zeer waarderend uitgela ten over het spelpeil. Het zal moeilijk 2ijn het spel van Geron te evenaren, wanneer wij in Schiedam komen spelen, verklaarden de Belgen. „Geluk in *t Werk", bestaat al 83 jaar en heeft een grote reputatie in het eigen land. Doch verklaard werd dat GIW niet over een zo homogeen, gezelschap met zoveel capaciteiten beschikt ais Geron. Daarom zal GIW in Schiedam versterkt worden met leden van de drie beste Gentse gezelschappen en spelen als Centraal Gents Gezelschap. Na afloop waren er van Belgische zijde veel woorden van lof en dank. De lieer S. Poffré, voorzitter van het Kon. Nat. Toneel Verbond in België, verklaarde dat Geron indruk heeft gemaakt niet alleen door het goede individuele spel, maar vooral door het mooie harmonische sa menspel, door het tempo, de belichting en door de meesterlijke regie. Het con trast tussen het Hollands en het Vlaams kwam niet tot uiting; dc Vlamingen heb ben alles goed kunnen volgen. De voorzitter van het KNTV in Oost- Vlaanderen, de heer A Deffene, wees er op dat Oost-Vlaanderen en Gent steeds aan de spits hebben gestaan bij de cul turele contacten met Nederland, Reeds ir 1947 hebben Gentenaren een tourne ge maakt naar ons land. Gerons voorzitter, Arle Kegel, die een bloemenmand in ont vangst mocht nemen, heeft beduusd ge antwoord dat het Geron niet makkelijk zal vallen de Gentse gastvrijheid en har telijkheid in Schiedam te evenaren, Concurrent Animo iverd met 8-11 geslagen SCHIEDAM, maandag - In de zaal handbalcompetitie district West B 2e klas zijn de heren vait Wilton Fyenoord kam pioen. geworden. In de Houtruslhal In Den Haag heerste er zondagmiddag grote span ning toen de teams van Animo en Wilton Fyenoord in 't veld kwamen. Beide teams waren kandidaat voor het kampioenschap, onze stadgenoten stonden één punt voor en wonnen na met 811. De Hagenaars startten verbluffend snel en na 8 minuten hadden zij een 20 voor sprong. Toen Wilton 10 minuten was in gespeeld, kwam er succes. Louw Boer opende de score voor de Schiedammers en Piet van Dijk maakte met een zeer mooi doelpunt 22. Hierna drukte Wilton goed door en tot groot enthousiasme van het talrijke publiek zorgden Jo Foncke en Jan Mast dat de rust kwam met een 24 stand. In de eerste minuut van de tweede helft kregen beide teams gelegenheid om te scoren. Huib v. d. Lugt deed dit eerst voor Wilton en H. Holtkamp voor de Ha genaars. Na de stand 56 kwamen onze stadgenoten in 5 minuten tijd aan vier doelpunten. Piet van Dijk en Huib v. d. Lugt zorgden voor 58 en toen daarna de Haagse verdediging wat al te hard ging spelen werd dit door de goed leidende arbiter direct de kop in gedrukt door Wil ton tot 2 maal toe een penalty te geven. Ben Geerlings en Huib v. d. Lugt brach ten zo de score op 510. Tien minuten voor het eind kwam de spanning weer volkomen terug, doordat Matser (2x) en Petiet de stand op 810 brachten. Wilton had echter het laatste woord en met een doelpunt van Huib v. d, Lugt kwam de einduitslag op 811. De wedstrijd stond op hoog peil en de talrijke supporters hebben van zeer goed en snel zaalhandbal kunnen genieten. Wil ton zal nu in de promotiecompetitie waar schijnlijk tegen het Haagse Hermes moe ten proberen naar de districts ie klas te promoveren. Ook de dames van Wilton behaalden in Den Haag op HVF dc volle winst, door de vierde wedstrijd in successie te winnen. Het werd al spoedig 03 door doelpuntent van Bea Zonneveld. Henny Sebrachts en' Tiny van Slobbe zorgden voor een 3—5 ruststand. Ook in de tweede helft had Wilton het heft m handen en de Haagse dames kwamen er niet aan te pas. De voorsprong werd opgevoerd tot 411. Het laatste woord was echter aan HVP. Wilton bereikte met deze 811 overwinning de derde plaats op de ranglijst. TAFELTENNIS SCHIEDAM, maandag Het eerste team van TSF speelde thuis met 5—5 gelijk tegen Nassaukade 1, een belangrijk gunsti ger resultaat dan in de eerste wedstrijd, toen Bouwer e.s. met een 2—8 nederlaag genoegen moesten nemen. Een volledige revanche zou zelfs zeer wel mogelijk zyn geweest; drie van de vyf winstpunten van Nassaukade werden pas behaald na een spannende derde game, waarin het geluk niet op de hand van de TSF-ers was. Aanvoerder Jan Bouwer en Han Wig- mans wonnen elk twee partijen, Guus v. d. Wiel moest zich met een enkel winstpunt je tevreden stellen. De gelegenheidscom binatie in het dubbelspel (Bouwer-v. d. Wiel) bracht geen succes. Kampioenskan didaat TSF 2 begon de tweede helft van de competitie uitstekend; Mullerco 1 werd met een 91 nederlaag naar Rotterdam terug gestuurd. Toch was er spanning: zes van de 10 partijen werden pas na een der de game beslists Daarin moest alleen me vrouw M. v. d. Wilt de eer éénmaal aan haar Mullerco-tegenstander laten. Een bijzonder spannend duel was dat tussen TSF 3 en Centrum 2. Een over winning van het derde TSF-team zou nog kansen hebben geboden op het bereiken van de tweede plaats in de eindrangschik king; een tweede plaats waaraan ook pro motiekansen zijn verbonden. Centrum 2, dat nu die plaats baret heeft echter de kansen in eigen hano gehouden en die van TSF tot nul gereduceerd; na een gelijk- opgaande strijd besliste dit team door de laatste partij met 21—8 18—21 24—22 te winnen. het spannend duel in zijn voor deel. TSF 4 nam wél met 6—4 revanche op VBF 2, dat de eerste plaats op de rang lijst inneemt. Helemaal uitgesloten dat Zuidgeest en de zijnen toch nog de tweede plaats bereiken is het nu zeker niet, TSF 5 tenslotte won gemakkelijk {7—3) van SUNLIGHT 5 en behoudt dus zijn kansen op de titel. Jan Willem Tulkng legde de grondslag voor deze zege door 3 enkel spel-overwinningen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zondag. Slechts anderhalve minuut (van de vjjf, die een judo-finale mag duren) had Tino Hoogendijk nodig om kam pioen van Nederland jeugd lichtgewicht onder 63 kg te worden. Met een enorme okuriashi barai (revende heenworp), die zelfs een angstkreet onder de toeschouwers veroorzaakte, wierp hij toen op volkomen reglementaire wijze Rob Boom uit Amstelveen op het can vas. Tino Hoogendijk, vorige week al op fraaie wijze kampioen van Zuid-Holland geworden, was Nederlands jeugdkampioen lichtgewicht! Ook voor de laatste keer. "Want, al spoedig gaat Tino over naar de senioren. Nog eenmaal zal hij in een officiële wedstrijd als ju nior uitkomen. Dat gebeurt dan tij dens de Europese kampioenschap- (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag In het clublokaal van de schaakvereniging „Shell" is zaterdag weer hard om de pun ten gevochten tydens de vierde ronde van het jeugdschaakkamploenschap van de Rotterdamse Schaakbond. Enkele verras sende uitslagen bleven niet uit. Met name geldt dit voor de party tussen Hardy en B. Riksen, welke dcor Hardy in een over winning werd omgezet. Voor de andere sensatie zorgde de Dortenaar Brans, die Rotterdammer Schei! versloeg en laatstgenoemde daardoor voorlopig naar het tweede plan verwees. Leider Van Baarle maakte geen fout en bracht J. Riksen zijn eerste nederlaag toe. Bonninga verloor voor de vierde maal; ditmaal werd hem de (schaak)les gelezen door Reisman. De Vlaardinger Dubbeldam, die tot driemaal toe remise speelde, kreeg zijn eerste nederlaag toe gediend door Leo Kerkhoff, die zich daar door handhaafde op een gedeelde tweede De Sehiedamse tonelisten, aangevuld met voorzitter J. v. d. Graaf cn penning meester 10. de Gooyer van de NATU in Schiedam hebben uiteraard in Gent ook gedaan aan slght-seeing, daarbij begeleid door de gidsen van de Gentse Dienst voor Tourisme, Zij zyn ook op het monumen tale Stadhuis ontvangen door twee „sche penen" of wethouders, daar de burge meester zelf verhinderd was. Daarbij zyn vele hartelybe woorden gesproken. „Ik kan zeggen dat het spelpeil van Geron gelijk staat aan dat van beroepstoneel," vond schepen De Cordier. T oeniooi van SU O SCHIEDAM, maandag. HBSS heeft geen. finaleplaats kunnen bereiken in het zaalvoethaltoernooi van SHO in Beyer- tand, dal zaterdag gehouden, werd. Dat kwam mede doordat enkele clubs te zeer het accent legden op de kracht, terwijl HBSS terecht meer aandacht schonk aan de oefening van de techniek en het juiste samenspel. HBSS won met I—0 van. Wieldrecht, dankzij een doelpunt van Schop. Daarna speelde HBSS met 11 gelijk tegen Spij- kenisse met een doelpunt van Chris Scheffers. Olympia versloeg HBSS met 20 en tegen Chrislandïa had HBSS o.a. doelman Van Heest ra het veld gebracht. Het werd 1—1 waarbij Jan van Heest voor de Schiedammers scoorde, In deze poule werd het eindresultaat: L Olympia vier •wedstrijden zeven punten, 2. Spijkenisse vier wedstrijden 5 punten, 3. en 4. HBSS en Chrislandia vier punten uit vier wed strijden, 5. Wieldrecht geen puntes uit, vier wedstrijden. (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, maandag. Onder grote belangstelling recipieerde zaterdagmid dag het dameskoor Wilton-Ffjenoord ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in' het clubgebouw op de werf. Het koor telt op het ogenblik ongeveer 45 leden (by de oprichting 125) en wordt gediri geerd door de heer B. Middelman. De voorzitster van het koor, mevromv A, Vecsluis-den Boer, de penningmeesteres- se, mevrouw M. Baade-Soomers, de se cretaresse, mevrouw M. van SUedrecht- Boxhoom en nog een vijftiental dames zyn al die jaren al lid van het koor. Ei genlijk bestond het al voor de oprichting. Bij de viering van het honderd-jarig bestaan van Wilton-Fijenoord, in 1964, werd samen met de harmonie een decla- matorium uitgevoerd, dafc zo insloeg, dat de dames besloten een eigen koor op te richten. Tot de grote rij van sprekers be hoorde onder meer de heer C. Keyzer, voorzitter van het hoofdbestuur, die zei, dat het 10-jarig bestaan van een dames koor eigenlijk meer betekent dan het 25- jarig bestaan van een mannenkoor. Im mers, de dames moeten zich een avond uit het huishouden losmaken, terwijl mannen kunnen weggaan wanneer zy willen. Namens het mannenkoor feliciteerde de heer F. Friedel het bestuur van harte en sprak over de prettige samenwerking die er tussen het dameskoor en zijn koor bestaat. De heer Pierre Palls, oud-diri gent van de Harmonie zei het dameskoor de moed erin te houden. „Als je niet strijdt voor een ideaal, ga je er onder door. U kunt altijd rekenen op mijn me dewerking." De heer C. van Toor, die namens de Federatie van Beclr(jfskoren zyn. geluk wensen kwam aanbieden, was nogal pes- simistfsch gestemd ten aanzien van jeug dige koorleden. ,3ü de oprichting was er een groot enthousiasme. Heden ten dage ontbreekt er nogal eens iets aan, vooral b(j de jeugd. Waar halen wij de jeugd vandaan. Iedereen richt teenagerkoren op. maar daar moet men het ook niet van hebben." Met deze uitspraak was de heer P. Smit, voorzitter van Orpheus, het niet eens. „De jeugd wil iets anders, dan wij op die leeftijd wilden. Zij horen andere dmgen, zo is de televisie gemeengoed geworden. Daarom moet het ook voor het dameskoor mogelijk zijn om de jeugd te krijgen," De dirigent, de heer Middelman, was het hiermee volkomen eens en zei, dat er de laatste tijd vrjj veel jonge leden in het koor zaten. Hij is bezig de muziek een an dere vorm te geven, niet alleen klassiek, maar rok semte-klassiek en licht. Tot slot sprak mevrouw Versluis haar dank uit voor alle gelukwensen, die het koor in ontvangst had mogen nemen en ook voor de cadeaus, die van diverse kan ten werden geschonken. SCHIEDAM, maandag. Ds, R. H. WIs- sink uit Schipluiden heeft het beroep aangenomen dat door de Ned. Hervormde Kerk te Schiedam op hem is uitgebracht. Ds. Wissink zal geplaatst worden in de WUkgemcente I by dc Bethelkerfe in Schiedam-Zuid, als opvolger van ds. J. D. Smids. die naar Amersfoort is verhuisd. De nieuwe predikant in Schiedam is ge boren In 1927 en is gehuwd. In 1956 werd hij kandidaat tot de Heilige Dienst en was tot 1958 vicaris in Zeist, waarna hij pre dikant werd in Schipluiden. Bij de Sehie damse hervormden is hij echter al bekend als redacteur van „De Zondagsbode", wel ke functie hij ook heeft overgenomen van ds. Smids, samen met ds. H, J. J. Xeijzer, Wanneer ds, Wissink zich zal vestigen is nog niet bekend, maar de pastorie zal eerst een opknapbeurt moeten krijgen. Om dat mogelijk te maken is door de ge meenteleden uit zijn wijk een financiële actie op touw gezet. SCHIEDAM, maandag De 26-jarlge Australische zeeman L. F. werd zondag op heterdaad getrapt bij het stelen van een fiets op de Rotterdamsedijk. Hij werd naar het politiebureau gebracht. SCHIEDAM, maandag Op het Sta tionsplein reed zaterdagmiddag om één uur een bus van de RET tegen een abri op. De bestuurder nam een scherpe bocht naar links en reed tussen twee abri's in. Hierbij keek hij achterom en raakte met de rechtervoorhoek van de bus de ene abri. De bus werd beschadigd. plaats. Grund toonde zich sterker dan Van Geffen met als gevolg dat de wit- speler zich op de vijfde plaats nestelde. Verder won. Van de Driessche van Punt, terwijl Van Seventer en Van de Herik voor de enige remise zorgden. De afge broken partij tussen Bonninga en Brans werd door de zwartspeler gewonnen. Die tussen B. Riksen en Reisraan werd door Riksen in een overwonning omgezet. Alle deelnemers hebben thans vier par tijen van de negen gespeeld. Van Baarle (Schiedam.) leidt met 4 punten. Met 3 punten volgen Brans (Dordrecht), Hardy (Gouda) en Leo Kerkhoff (Spangen). Grund (Pion—R'dam Zd.) bezet de vyfde plaats met 2% punt. De zesde t/m tiende plaats zijn voor Van de Dnessche (Schie dam), B. en J. Riksen (Spangen) en voor Schell (Pion R'dam Z.D.), allen met 2 punten. De volgende vijf plaatsen worden gedeeld door Dubbeldam (Vlaardingen), Van Geffen ('t Zuiden), Van den Henk (Rotterdam), Reisman ('t Zuiden) en Van Seventer (Dordrecht), allen lJ,è punt. Punt uit Dordrecht neemt met één punt de voorlaatste plaats in en de rij wordt gesloten door Bonninga uit Hoogvliet, die nog geen positief resultaat behaalde (zelfs geen remise). SCHIEDAM, maandag, De Sl-jarige L. van D. kreeg zondagmorgen om elf uur ruzie mei een paar mannen om het par keren van auto's, waarby hy werd mis handeld. De heer Van D. moest op de Oostsingel zijn en wilde zijn auto parkeren. Dit werd verhinderd door een paar mannen, die bezig waren met het wassen van hun auto. Toen de heer Van D. hier iets van zei, gaf een. van de mannen, de 22-jarige M. de L., hem een stomp, waarby zijn bnl met gehoorapparaat op de straat viel. De ze werd totaal vermeld. De schade be droeg 1200. SCHIEDAM, maandag In de keuken van het pand Nassau-Dïllenburgstraat 7, bewoond door de familie P. S. sloeg za terdagmorgen om acht uur de vlam in de pan frituurvet. De politie dekte de pan af met een deksel. De brandweer, die was gewaarschuwd, zette de pan buiten. Er was verfschade aan de in boedel. In pand Singel 17 b sloeg zondagmid dag om kwart over twaalf eveneens de vlam in een pan frituurvet. De zoon van de heer E. P. had de pan een half uur van te voren op het vuur gezet om ec kroket te bakken. De keukenkast vloog in brand. De brandweer bluste de brand met een snelblusser. Er was aanzienlijke sdiade aan de inboedel. pen, begin april dit jaar in Oost- Duitsland. Een. merkwaardige bijkomstigheid bij dit fraaie kampioenschap va» Tino Hoo- gendyk was, dat hij vorig jaar tydens de nationale jeugdkampioenschappen judo van dezelfde Rob Boom verloor op be slissing scheidsrechter. Zij kennen elkaar overigens goed. Belden zyn zwarte band en bezoeken de centrale trainingen. Min of meer was reeds een finale Boom Hoogendijk verwacht en ingewijden in de judowereld zagen met bijzondere In teresse dit duel tegemoet. Niet was ver wacht, dat het duel slechts anderhalve minuut zou duren. De kampioenen van de zes districten mogen uitkomen op de Nederlandse kam pioenschappen. Deze keer werden de wedstrijden, in Krasnapolsky te Amster dam verwerkt, De loting was voor Tino gimoiig, want hij lootte voor de eerste ronde vrij. Zyn grote concurrent Rob Boom niet, zodat hij die goed kon observeren. In de halve finale kwam Tino tegen H. Groeneweg uit het district Noord-Neder land. Afgesproken was, de partij de eer ste halve tot hele minuut slechts te con troleren en niet aan te vallen. Zo ge beurde het ook, maar toen de vertegen woordiger van Noord-Nederland na een halve minuut zijn rechterhand hoger In de kraag pakte, kon Tino niet langer wachten. Nadat vorig jaar duidelijk te zien was, dat hij meer links moest gaan werken, heeft hij het afgelopen jaar zeer vee] de achtste heupworp links geoefend. Toen de hand van Groeneweg omhoog ging, was de kans schoon, en met een perfecte hidari tsuri komj goshi (achtste heupworp links) wérd deze party be slist. Een prettige bijkomstigheid van deze snel besliste partij was, dat zijn concurrent eigenlijk niets had gezien dan één aanval, die nog slaagde ook bij de jeugd) gingen eer vier naar Ztnd- Holland. Tino, die nu 17 jaar is, maakt zyn laat ste jaar als jeugd judoka mee. Volgend jaar moet hij bij de heren meedraaien. is de lichtgewichtgrens 5 kg (t.w. 68 kg) hoger. Hy kan dus nog 5 jkg zwaarder worden en toch lichtgewicht blijven. Tmo begon als 10-jarige jongen ge woon zijn uurtje per week te judoën. Toch viel hij wel op, want hij behaalde resp, het kampioenschap tun. 12-jarige jongens, 13- en 14- jarige jongens en twee keer zelfs 15, 16- en 17-jarige jon gens. Vorig jaar was hy kampioen van Zuid-Holland jeugd lichtgewicht. Hij wil per september naar het CIOS voor op leiding sportleraar, gespecialiseerd in Ju do. Om kampioen te worden heeft Tino het laatste jaar enorm hard getraind, tenminste tien uur per week, waaronder veldlopen, h alter-oefeningen en. veel wedstrijdtraiiüngen. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. - Viüdag hield de Algemene Metaalbedryfsbond, afdeling Maassluis, haar jaarvergadering. De voor zitter van de afdeling, de heer G. Brons, zei in zyn openingswoord» dat In tegen stelling tot de groei eleders In het land het ledenaantal van de afdeling Maas sluis in 1963 met negen leden was terug gelopen, docli hierbij werd opgemerkt, dat vyftlen leden zyn overgeschreven naar andere N.V.V.-organisaties. Ook liet de voorzitter Se onrust op het gebied van dc lonen en prijzen passeren. Hierdoor ontstaan moeilykheden tussen leiding en leden. Actiecomité's verrijzen als padde stoelen uit de grond, stakingen vinden plaats. De lauwheid der leden in deze tijd was de voorzitter een doorn in het oog. Ondanks deze narigheid kon de voor zitter toch goede dingen vertellen, n.L da Al. Ned. Metaalbedryfsbond bereikte, ter wijl er ook een verbetering in de c.a.t>. kwam, negen procent loonsverhoging en twee dagen meer vakantie. Het nuttig ef fect van de loonsverhoging wordt jammer genoeg voor een groot deel teniet gedaan door een prijspolitiek van de regering, die niet te waarderen, is en verwerpelijk, zo besloot de voorzitter. De districtsbestuurder, de heer C. Fran ken, besprak vervolgens de arbeidsonge schiktheidswet, die in voorbereiding is en. naar zijn mening spoedig tot wet zal wor den verheven. Dit is meer dan noodzake lijk, daar de huidige wetten op dit gebied met financiële moeilykheden hebben te kampen- De aftredende bestuursleden, de heren M. Speijer. J. Hoekveen, L. Buitenkamp en M. v. Rosenberg, werden herkozen, terwijl in de vacature T. Zwanenberg werd gekozen 33. EyerikS. Besloten werd, de fmale partij tegen oom ook zo te doen. De eerste minuut alleen controleren en daarna of met een tai otosbi (eerste armworp) of met een okuri ashi barai volledag in te zetten. De finale, die door Anton Geesink werd ge leid, gaf aldus in de eerste minuut een aanvallende Rob Boon en daarnaast een niet in gevaar zijnde Tmo Hoogendijk. Zoals meestal gebeurt, voelt de tegen stander in het niet aanvallen een zwak te en dus verdween bij Boom alle terug houdendheid. Na anderhalve minuut ivas er nog nauwelijks aan aanval van Tino geweest maar toen die kwam, was het direct goed. Zo'n knalharde zevende beenworp, dat hij bijna zélfs te hand was (als hij te hard is, draait de tegenstan der te ver door en wordt het een half punt). Een vol punt dus; een Nederlands kampioenschap voor Tino Hoogendijk! Hij was met de enige Zuidhollandse kampioen die het goed deed, want van de zes titels (drie bij de heren en drie MAASSLUIS, maandag. Uitslagen van de afgelopen week: De Neeff—Dirk zwager 1498116409 p.; VTM—Futura uit gesteld; El maWallramit 1469115389. Hoogste koppel: G, Brinkman—A Breder- veld (Dirkzwager) 4875 p. De persoonlijke stand is: L mevr. v. d. Heuvel—M. Paalvast (VTM) 5341 p.; 2. mevr. v. d. Kolk—G. v. cL Kolk (VTM) 5124 p.; 3. J, PieterseA. Driessen (Wall- ramit) 5052; 4. D. Steugje—A Wijgerse CWaUramit) 4920 p. en 5. G. Brinkman A Brederveld (Dirkzwager) 4875 p. MAASSLUIS, maandag. Zaterdag werd het klaverjastoernooi van de VIM voorgezet met 224 deelnemers. In de fina le plaatsten zich: 1. E. Eilers (Schiplui den) 5888 p. (dagprys); 2, J". Brons Vlaar dingen) 5886 p.; 3. J. Voogt (Maasdijk) 5747 p.; 4. A C. Lipman (Wateringen) 5698 p.; 5. A Bloot (Schiedam) 5613 p.; 6. W. v. Tongeren - (Maassluis) 5611 p.; 1. R. Vij- winkel (Maassluis) 5575 p. en 8. L, Ule- man (Maassluis) 5556 p. SCHIEDAM, maandag Van de ge baksautomaat aan de winkel van mevr. E. J. JEt S.-de V. aan de Jan Steenstraat 1, werden zaterdag twaalf ruitjes stukge slagen. Drie gebakjes van ƒ0,25 waren verdwenen. De schade bedroeg ƒ50,—. FANZELFSPREKEND herkent elke Vlaardinger de schaatsenr\jderi op de foto; het is Rudi Liebrechts. De foto ioerd dezer dagen in het stadion, van Xmts- brücfó genomen, tijdens de training van onze stadgenoot op dezelfde ijspiste, waar' hij volgende week zal pogen lauweren te oogsten. Men behoeft'niet te denken, aan een romance van Rudi; de dame links is WiZIy de Beer, Neerland: vertegard- woordigster bij het hardrijden dames, eveneens in training. M{'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1