ort jaar „geor Inkomende pendel stijgt Zorgen over 1964 Schiedam heeft nu rijk eigen visgebied In scheepsbouw wordt concurrentie moeilijk Feesten in hengelsfeer Export heeft zich hersteld S.V.C. haalt volle winst (#J)e Amateur" begon Alle kleine clubjes zijn opgenomen in H.S. V Schiedam en Omstreken Gr Vissen en drank In alle lagen oei Kanjers! Geen jaarrede, wel bedrijfs- o verzichten Jaaroverzicht Kamer van Koophandel BOWL N G Organiseren! Naar Kethel! -• - Eerste karper IN GEDISTILLEERD INDUSTRIE: Burgerlijke stand Onzeker Bestuur V. V. D. Geen voorrang botsing Ledenvergadering van „Animo" Zeeman neergeslagen en beroofd Bus tegen auto Esperanto-agendo ,als „vier1 muren" u te benauwd zijn... WERKSPOOR vakkundig personeel Koeriersters dinsdag 28 januari 1964 - pag. 5 SCHIEDAM, dinsdag. Het was op 24 februari 1914, dus vijftig jaar geleden, dat in Schiedam werd opgericht de hengelclub „DeAma- teur". Deze club bestaat nog steeds, maar speelt geen rol meer by het hengelen- het hand je-vol meest bejaarde leden dat overgebleven is, blijft elkaar nog trouw, maar dan voornamelijk om samen met de echt genoten eens per jaar gezellig een dagje uit te gaan. Een enorme prfy zenkast in de boven-foyer van Musis Sacrum wijst er echter op, dat het i het verleden anders is geweest. loch Ib die datum van 24 februari 1914 van betekenis. „De Amateur" was name I|j|c de eerste hengelclub In Schiedam en daarmee heeft de georganiseerde hengel- iport de Intrede gedaan ih ome stad. De hen gel sportvereniging „Schiedam en Om- Blreken", In I960 ontstaan als overkoepelend orgaan, dat alle activiteiten aan zich irekl. heeft die datum aangehouden voor de viering van het gou»ïen jubileum van iet. hengelen als georganiseerde sport in Schiedam. Zoals hDe Aamateur" dus. Deze viering heeft geheel plaats in de deer van het hengelen. Op vrijdag 14 fe bruari zal er ..in Musis Sacrum voor sens- Men en genodigden een samenkomst zyn, sisrby dc heer Van der Hurk uit Vlaar- dingen een demonstratie zal geven met de „vil eg-hen gel", verder worden hengel- sportfilms vertoond met een cabaret als dot. Voor de hengej-jeugd Is het feest op at er dagmiddag 15 februari vastgesteld, eveneens met films, .enz. Uiteraard is er ook in de zomer een groot hen gel-con cou r s op. een nog nader vast te stellen datum, waaraan alle Schie damse hengelaars, ook de niet-leden, kun nen deelnemen. De jeugd krijgt een eigen concours. Interessant zal ook de demonstratie zijn, door de „werkploeg" te geven in een van de grote vijvers van het recreatie-gebied: proef trek met de „zegen". Daarbij zal aangetoond kunnen worden dat er héél wat vis zit in de vijvers. Er is overigens heel wat veranderd, sinds ,;De Amateur" werd opgericht, die zich toen direct aansloot bij de Algemene; Hengelaars Bond, een van de twee lande lijke organisaties. In die tijd was het vis sen met de hengel een beilgheid voor de „kleine man". En de werkloze: In de don kere jaren van de economische crls!» was het hengelen een welkome uitweg om het te schrale voedselpakket wat uit te brei den. In die dagen stond het hengelen ook in de kwade reuk van het drahkmis- bruik en niet geheel ten onrechte. Een standaardonderdeel van de hengelaars uitrusting was het x.g. „platvinkie" of de "platte fles en een overmaat van drankgebruik kwam inderdaad onder de amateur-vissers nog te veelvuldig voor. De vele visclubs die na „De Amateur" werden opgericht hadden een café als clublokaal. Daar werden de vergaderin gen gehouden; daar ook werden na af loop van de concoursen de prijzen uit gereikt. En dat ging alles echt niet op een droogje! De meest kleine clubjes in. Schiedam waren aangesloten bij landelijke organisa ties; de Algemene Schiedamse Hengel sportvereniging die aangesloten, was bij het AHV en waarvan de heer C. J, Aben dc grote stuw was. Daarnaast de Ver. „Schiedam en Omstreken", die deel uit maakte van het Centraal Nederlands Hen gels arsverbond. Hier was de stuwende kracht de in de omgeving van de Polder vaart opgegroeide heer -Tos Giesen. Vooral deze laatste Was het die streefde naar de verheffing van de hengelsport, door een betere organisatie en het zuiveren van sport van de kwade smet van de drank. (Advertentie iiw j Dit Is een aanbieding, die U geen tweede keer kunt ver wachten. Niet wachten maar nö kopen, want morgen begint de verkoop van een grote partij Finse overgordijnstoffen, tientallen rollen van de mooiste gordijn stof van 5.90 per meter, koopt U morgen voor nog géén drie gulden. Finse overgordljnstoffen, een prachtig weefsel in effen en moderne dessins, met wol effect, die Uw interieur sfeer en gezelligheid geven, nu voor een ongekend lage prijs. Het aantal leden steeg gestadig; begin 1964 waren er 1495 leden, waaronder 313 jeugdige personen. In 1963 werden de vol gende vergunningen uitgereikt: 655 voor de Brtelse Maas, 1200 voor vvltvls en 220 voor vissen met levend aas, bestemd voor het gebied van KetbeL Ook financieel staat de verenfgbiff er nu hyzonder sterk voor. Zo beschikt men thane over eigen materiaal voor het schoonhouden van het water en het opvissen van de kweekvij vers. Dit zijn o.a. een eigen boot (met mobiel onderstel voor het vervoer). 1100 meter netten, kitten en drums voor het vervoer van de vis en ook uit lieslaarzen voor de permanente „werkploeg", die bestaat uit de heren. A. Stip (alg. leider), J. Freesling, W Braat, C. Faasse, J. Koen derman cn W'. v. d. Marei- Op 1 januari 1958 werd het pachtrecht verkregen over de sloten en vijvers ten westen van de Poldervaart. Dit water, gevoed door de tochten en sloten uit het voormalige weilanden-gebied was op zich 2elf al visrijk, maar er werd bovendien nog gekweekte vis in uitgezet. (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN, dinsdag. De heer C. H. Buschmann, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor de Beneden-Maas, die op de vanmiddag gehouden openbare verga dering van de Kamer as herkozen, heeft dit jaar afgezien van zijn tradi tioneel geworden jaarrede. Wel wordt een uitvoerig overzicht verstrekt van de gang van zaken in onderscheiden branches. Deze gege vens hebben we in een aantal artike len verwerkt, die de lezer vandaag cn op volgende dagen op deze pagina aantreft. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Terwyi in het gehele gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas geduren de 1963 de mannelijke beroepsbevolking met 2445 toenam, en steeg van 59.850 in 1962 tot 62,295, bedroeg het gemiddelde aantal bezette arbeids plaatsen in de verschillende bedrijfssectoren in 1963: 67.G63 tegen 63.325 in 1962, een toeneming derhalve van 4.338 mannen. Waaruit dan weer de conclusie getrokken kan worden, dat dc inkomende pendel in het ressort van de Kamer in 1963 met rond negentienhonderd personen is toegenomen. Het aantal door vrouwen bezette arbeidsplaatsen toonde een lichte (Advertentie tM.) nu OOK In ROTTERDAM komt kennismaken met deze nieuw* fascinerende Amerikaans* sport In BOWUNGCENTRE NOORD noord molenstraat 30 b rotterdam gezellige bar populair* prijzen het bowlingcentre («dagelijks geopend van 14-24 uur In de loop der jaren won het hengelen 'aan populariteit. Ook meer ontwikkelden j gingen zich toeleggen op deze sport, die jnu de adepten telt in alle lagen van de bevolking. Vooral toen ontdekt werd dat het rustige turen nakar het dobbertje ecu prachtig tegenwicht was tegen het ge jaag I I van deze tijd. Met de komst van de werp- i hengel, maakte de sportvisser!) een groot- j se vooruitgang <n la nu na het voetballen 'de meest beoefende sport In Nederland, Tragisch was dat bij het toenemen van het aantal sportvissers het visgebied steeds kleiner werd. Door de voortschrijdende industrialisering werd veel water, eens prachtig lerrein voor de hengelaar, ver ontreinigd. Ook in Rotterdam en omge ving ging veel viswater verloren. De Rijn, waar nog niet eens zo heel lang ge leden zalm werd gevangen, werd hét „grootste open riool van Europa", waar geen visje meer in kon leven. Ook de ver- zilting speelde een nare rol. In de Maas- landse en Wcstlandse wateren liep de vis stand terug. overgo Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bijzonder mooie Finse over gordljnstoffen. 120 cm breed, per meter G44n Ui. of tchrift. ieil Slechts In georganiseerd (groot) ver band kon daartegen opgetreden worden en bij de regering aangedrongen op maat regelen. Vandaar dat meer en, meer bö de hengelaars werd aangedrongen om zich aan te sluiten by de grote bonden. De Brlelie Maas, na ds afdamming een meer geworden leek uitkomst te brengen voor de hengelaars uit Rotterdam, Schie dam en omgeving, Wel was er aanvanke lijk nog veel geharrewar tussen de twee landelijke bonden doch deze kon bijgelegd worden, waarop aan de georganiseerde hengelaars vergunningen uitgereikt kon den worden. Doch voor de gemiddelde Schiedamse hengelaar bleek het Brielse Meer toch geen uitkomst. De afstand bleek toch te groot te zijn. Vandaar dat begerige bukken werden geslagen, op het nog in aanleg zijnde Prinses Be&trticpark en op de wateren ten westen van de Polder- vaart. Op 3 december 1953 stelde een werkploeg van de Organisatie tot Ver betering van de Binnenvisserij een on derzoek Ln, waarbij bleek dat de daar voorkomende vis kerngezond was en In dat water de levenskansen zou behou den. •v HEDEN Apotheek: Evers. Lange Haven 81. BIOSCOPEN rusage, 2 cn S uur: „De grote ontsnap- !V Ping ^aonopole, 2 en 8 uur: Alarm voor Squa- dron 904. A DIVERSEN bene, 8 uur: Pera. Ver. Gusto. Film. °t«S. Museum, 8.15 uur: Opening tentoon stelling „Epos in d-groot" Het was de heer Jos Gl«en, die *1» voorzitter van „Schiedam en Omstreken" het eerst contact opnam met het gemeen tebestuur en vroeg om het vlzrCCht In de wateren gelegen ln Kethel. Dat wa» In 1357 en het Pr. Beatrixpark zo-u epoedlg beschikbaar komen. Het gemeentebestuur stond niet afwijzend tegenover het ver- zoek, doch. stelde wel de eis dat het vis recht do gezamenlijke hengeUportvereni- glngen ten goede zou komen. Dit leidde weer tot een nauwe samen werking tussen de Alg. Schiedamse Hen gelsportver. en „Schiedam en Omstreken totdat op 0 Juni i960 een fusie tot stand kwam onder de naam Hengelsportvereni ging „Schiedam en Omstreken", dat zich schaarde onder de vanen van het.AHB Daarin zijn dan alle kleine hengelclubs opgegaan, al zijn. enkele in naam nog blij. In overleg met de gemeente en de Plant, soenendienst werden de vijvers en singels by de twee begraafplaatsen afgevist. Hier waren jaren tevoren karper» uitgezet, die waren uitgegroeid tot zulke kanjers, als de hengelaar gewoonlijk alleen maar van droomt! Het waren vooral de gemeentelijke tuinarchitect, de heer J. J. Schipper en zUn assistent, de heer J. C. van Meurs, die zich het lot van vissen en hengelaar» aantrokken en alle nodige hulp verlecnden.4 Een groot moment was, toen In maart 1D58 de Rotterdamse broodvisser Oranje de zegen trok doer dc Nieuw landse vij vers. Tot scheurens toe waren de netten volgeladen met vis. Alleen aan karpers kon 1O40 pond overgebracht worden naar dc Kethelse wateren. Het waren meren deels z-g- bóeren-karpers, doch er waren ook 15S goud- en edelkarpers bij. Ook in de stadssingels en -vljvèrs is toon vis uit gezet, die als tcèltvjjvers zouden dienen. Alles bij elkaar is voor een waarde van ƒ10.000 aan via in het gehele gebied uit gezet By de opening van het seizoen op 3 juni 1959 werd in Keihei voor het eerst karper opgehaald. Dc vangsten Waren groot; zó groot zelfs, dat ontvjsslng dreig de. Want vele hengelaars, trots op hun vangst, brachten de vissen naar huls. Daar op volgde prompt een verbod om meer dan twee karpers mee le nemen. Doch ook de karper kwam tot de ont dekking dat In het broodpluimpje, dat hem zo vriendelijk werd aangeboden, groot gevaar dreigde. De vis leerde dit gevaar tc omzeilen, zodat nu dc kennis en de handigheid van de visser een woordje gaan meespreken. Wat de sport groter maakt. Het bestuur van de „Schiedam en Om- streken'' dat nu voor do viering van het gouden jubileum gtaat, is als volgt samen gesteld. Voorzitter A. vaft Breda, vice- voorzitter W. C. do Wit, secretaris A. Stip. penningmeester C. Faase, verder A. J. B&l- lijns. H. v, d. Velde, J. v. Halderen. W. v. d. Marei, en J. Freeling (comm. van ma terieel). VLAARDINGEN, dlnadsg, BIJ een te- rug-blik op de algemene gssig van zaken In de grote scheepsbouw over het jaar 1868 komt duidelijk tot uiting, dat het beeld In vergelijking met hit vorige Jaar niet zo veel wijziging heeft ondergaan. De scher- pe concurrentie by het verkrijgen van opdrachten voor nlenwbouwschepen ia mede oorzaak, dat de uitkomsten dikwijls de kosten nauwelijks of niet dekken, waardoor vooral de uitsluitend op nieuw bouw aangewezen werven voor grote moeilUkheden komen te staan. Aldus biykt uit bet Jaaroverzicht van de Kamer van Koophandel. De kredietfaciliteiten met zeer lange looptij den, die voor de bouw van schepen door opdrachtgevers worden gevraagd, vormden mede een hinderpaal om tot een enigszins aanvaardbare prijs te komen. In het algemeen, was de bezetting in de reparatie-sector niet onbevredigend te noemen, hoewel ook daar de concurrentie zich geducht deed voelen. Het blijft een merkwaardig verschijnsel, dat ondanks de minder goede gang van zaken in de scheepsbouw er nog altijd een tekort aan vaklieden en bok aan onge schoold personeel bestaat," zelfs zodanig; dat vele bedrijver, zich genoodzaakt zien ln toenemende mate arbeiders uit Italië, Spanje, Turkije en andere landen aan te trekken. Uiteraard wordt door de hogere kosten,, verbonden turn de werving van buitenlandse arbeiders en door voor 1064 voorgeschreven belangrijke verhoging van lonen en salarissen, de concurrentiepositie van de Nederlandse scheepsbouw nog meer geschaad. De scheepsbouw bleef, vooral Ln de tweede helft van 1963. niet gespaard voor storingen in het arbeids proces, die een gevolg waren van de drang naar hogere ionen. Een onderneming fn het Botiekgebied, lezen we, waarmee ongetwijfeld Verolme bedoeld wordt, gewaagt eveneens van moeilijkheden bij het aantrekken van ar beidskrachten, doch constateert toch ook enige verbetering. Ook in 1S63 moeeten opnieuw buitenlandse krachten in dienst worden genomen. Ondanks het feit, dat de tijden voor de scheepsbouw somber zijn, ziet dit bedrijf, mede dank zij de activi teiten op andere gebieden, de toekomst met vertrouwen tegemoet. De kleine en middelrrote werven waren in 1663 behoorlijk van werk voorzien. De z.g. nieuwbouwwerven konden zowel van binnen- als van buitenlandse zijde de no dige opdrachten voor nieuwbouw aan trekken. De reparatie-werven gaven weer hetzelfde beeld te zien als ln vorige ja ren: vrij rustige wintermaanden en daar na een zeer druk voorjaar, zomer en na jaar. De maanden november en december zijn in het algemeen minder druk en dit was ook nu weer het geval. De strenge winter was er oorzaak van, dat van januari tot en met februari een deel van de reparatie-werven slechts in zeer beperkte mate répara tiewerk kon uitvoeren, terwijl In deze periode boven dien vrij veel ijsschade ontstond, die een grotere drukte in de zomermaanden met zich bracht. De schaarste op de arbeidsmarkt nam ook voor de werven in 1963 nog grotere vormen aan, met als .resultaat, dat over de gehele Unie een teruggang in dé per soneelsbezetting moest worden geaccep teerd. Metaalbewerkers blijven graag geziene arbeidskrachten in andere industrieën, o.a, in de chemische en petro-chemlsche bedrijven, zodat de metaalindustrie ook in 'het afgelopen jaar weer een deel van haar personeel daarheen zag wegvloeien (Van een onzer verslaggevers} SCHIEDAM, dinsdag In de gedlstil leerd Industrie valt te verwachten, dat de afzet van gedistilleerde dranken ln het binnenland over het afgelopen Jaar geen reden tot ontevredenheid zal geven. De cUfers over de «erite 11 maanden tonen een vermeerdering t.o.v. het vorig Jaar van 5%. Toch kan er by de gedistilleerd- Industrie geen gevoel van voldaanheid heersen. Het prijsniveau Is namelijk van dien aard, dat voor vele bedrijven niet of nau welijks van een redelijk rendement kan worden gesproken. De door de overheid gehanteerde normen maken het niet mo gelijk de prijzen op te trekken tot een door de industrie noodzakelijk geacht ni veau. De ontwikkeling ln 1Ö64 wordt dan ook met zorg tegemoet gezien, vooral omdat vanwege het feit, dat de CAO-2cmen voor de gedistilleerd industrie aan de lage kant waren, in vele gevallen optrekken van deze lonen met belangrijk meer dan 10% noodzakelijk is. Daarnaast moet deze industrie steeds meer het hoofd bieden aan. de toenemen de Invoer van gedistilleerde dranken, welke invoer de laatste jaren aanzienlijk meer is toegenomen dan de algemene stijging van de afzet; hierdoor wordt het aandeel van de hier te lande vervaardig de gedistilleerde dranken relatief minder. Tegenover deze verhoogde Invoer, die voor een belangrijk deel uit EEG-landen plaatsvindt, staat geen. adequate stijging van de uitvoer van de Nederlandse ge- dlsUaeerfproduklsn n«ar die EEG-Un-M a v» Mj v,«; p»uun«. d. v. Jpn C. Schouten en N. van EIJk: Cornells, z. v. L. r W. SneJdors cn J. C. van der Helm. Wat de export betreft: deze heelt ml overleden; x den Hartog, 44 jr. 1063 een niet ongunstig verloop gehad en zij heeft zich van de terugslag, die 1063 te zfen had gegeven, geheel hersteld. Er valt dan ook te verwachten, dat het eindcijfer van de bruto-opbrengst weer op het peil van het topjaar 1961 zal lig gen. De afzet naar Ghana en Nigérin is niet verbeterd; deze was ala gevolg van handelspolitieke maatregelen tn 1962 In totaal met ruim 2 miljoen gulden ver minderd, Wel heeft de afzet naar Engeland, die in 1962 10% kleiner la geweest dan in 1961, zich in 1963 weer geheel hersteld. Dit is daarom van belang, omdat Enge land verreweg de belangrijkste markt Is, waarheen 40% van de totale export pleegt te worden gedirigeerd. Voorts zUn in 1083 ook naar het merendeel der overige markten grotere hoeveelheden afgezet dan in 1062, zulks onder Invloed van de welvaart in een groot aantal landen. De afzet op de Euromarkt is procen tueel ln dezelfde verhouding toegenomen als de totale afzet. Een uitzonderlijke ontwikkeling van. de afzet naar de EEG- partnerlanden was overigens niet te ver wachten. De belemmeringen, die een vry handelsverkeer en een gelijke concurren tiepositie op de Euromarkt in de weg staan, schuilen ten aanzien van het arti kel gedistilleerd namelijk niet zozeer in de inmiddels voor 60% afgebroken tol muren, als wel in de accijnsdlscriminatie, die in de EEG tot dusver nog onvermin derd voortbestaan terwüi ook factoren als de smaak van het publiek en andere ge brul ksge woon ten een rol, zo niet de voor naamste rol. spelen. Al^ns het jaaroverzicht van de Kamer van -«.oophandeh SCHIEDAM. G#t»or«n: Johan, x. v. M, te- vering en N. v«n der Burg; Danny P. z, v. G, P. Knijf en U 3. Sehanau; Marina, d. v. J. Over de vooruitzichten voor 1064 valt nog weinig te zeggen. De kosten voor de werven zullen door de stijging van de lo nen ook aanmerkelijk omhoog gaan, Het valt te betwijfelen of de reders, die voor de exploitatie van hun schepen afhanke lijk z{jn van de vr&chtenmarkt, in staat zullen zijn de hogere kosten van de gages en de hogere reparatiekosten te blijven voldoen. Een mogelijke bezuiniging op de reparaties zou wel eens haar invloed kun nen doen gelden op de resultaten bij de reparatiewervcn. De nicuwbouwwerven zullen met een nog grotere concurrentie op de wereld markt rekening moeten houden. stijging: van. 14.370 in 1962 tot 14,763 in 1963. Het totaal aantal be zette arbeidsplaatsen nam derhalve met bijna vijfduizend toe: 77.695 in 1962 en in 1963: 82.426, In het ge bied van het GAB Nieuwe Water weg Noord waren dat er 65.449 (1962: 62.672) en op Voorne en Put ten 16.977 (1962: 15.023). Deze eyfers over het beeld van de groeiende beroepsbevolking en bet toe nemend aantal bezette arbeidsplaatsen ontlenen we aan het vanmiddag verstrek te overzicht van de gang van zaken ge durende 1963 ln het district van de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas, dat omvat de gemeen ten Schiedam, Vlaardlngen, Maassluis, Maasland. Rozenburg en het eUand Voor ne en Putten. De werkloosheid bleef, zoals ook reeds bekend uit onze periodieke overzichten van door het GAB verstrekte gegevens, onveranderd laag. Daarentegen het aan tal openstaande aanvragen om personeel onveranderd op hoog niveau. Per ultimo december 1663 bedroeg het aantal open staande aanvragen om mannelijk perso neel in het district van de Kamer rond 4.100. De arbeidstekorten zijn in 1663 derhalve blijven bestaan. Dit tekort kan voor het gebied van de Kamer thans op rond 2000 man gesteld worden. Daarnaast werken in dit gebied ruim 1000 goeddeels langs weg van de georganiseerde wervingen aangetrokken buitenlandse arbeids krachten. Hieruit bhjkt, dat het aantrek ken van buitenlandse arbeidskrachten een reële bijdrage heeft geleverd tot het be strijden van de overspanning op de ar beidsmarkt Het accent van het aantal toegenomen arbeidsplaatsen ligt op het eiland Rozen burg, waar een ongekende activiteit bij de opbouw en uitbreiding van nieuwe in dustrieën valt waar te nemen. Vooral de opbouw en uitbreiding van een aantal chemische industrieën, voornamelijk met behulp van elders pendelende arbeiders, gaf een stootsgewijze uitbreiding van het aantal bezette arbeidskrachten te zien. De 160 werknemers, die in Vlaardlngen beschikbaar kwamen door de liquidatie ven een kistenfabriek, konden zeer snel bij andere ondernemingen worden onder gebracht ln de metaalnijverheid, die met rond 17.D00 bezette arbeidsplaatsen een zeer dominerende plaats onder de industrieën In dit gebied Inneemt, bleef do werkgele genheid fn 1962 op een hoog niveau ge handhaafd. Ook in de andere bedrijfs- klassen bleef de werkgelegenheid gun stig. SCHIEDAM, dinsdag. Tüdens de be stuur sver gade ring van de WD-afdelIng Schiedam zUn de taken als volgt verdeeld: A. W. Unkel, voorzitter; H. W. G. Hoek, vice-voorzlttcr: Mr. W. M. Th. Adriaan- sens, secretaris; .mevrouw A. Moll-Llps, penningmeesteresse; H. W. Hesselink, C. F. van Meurs en L. J. Wijma, leden. SCHIEDAM, dinsdag. De eerste kias- i-teams van de Schiedamse Volleybal club hebben in de afgelopen week de volle winst behaald ln de door hen gespeelde wedstrijden. Dames 1 speelde wederom een zeer goe de wedstrijd, 'ditmaal tegen het Rotter damse Hou Stand- Zowel aanvallend als verdedigend waren da SVC-darnes een klaase beter, zoals uit de setstanden blijkt 157 15—7 en 15—0. Dames 2 won even eens met 30 en wél van een zeer tegen vallend Shell. Hier waren de setstanden 15—10, 15-4 en 15—8. Heren 1 draaide weer stukken beter dati in het voorgaande treffen. Door een kleine omzetting werden nu alle spelers bij de aanval betrokken, terwijl ook de verdedi ging beter sloot De heren van Hou Stand dolven hier met 3—1 het onderspit Dames 3 en 4 speelden belden met 2—2 gelijk, resp. tegen "WICO 1 en Nationale 1. Heren 2 blijft nog steeds de ranglijst aanvoeren, ditmaal door een 3—0 zege op Tediro. He ren 4 zakte naar de tweede plaats door een 31 nederlaag tegen Libanon 5, dat verrassend uit dc bus kwam. De overige >ams waren vrij. SCHIEDAM, dinsdag. Op de krui sing Vellevest—Westvest reden, maandag avond om tien uur de scooter, bestuurd door de 26-jarige J. E. H. W. en de brom fietser de 17-Jarige N. F. W. tegen elkaar, doordat een van beide geen voorrang verleende. SCHIEDAM, dinsdag. De Christelijke Gymnastiekvereniging Animo te Kethel houdt op donderdagavond 30 januari om acht uur de jaarlijkse algemene ledenver gadering in het verenigingsgebouw De Rank. Voor de pauze worden enkele films vertoond. SCHIEDAM, dinsdag. De 25-jarige Portugese zeeman G. A. R. werd maan dagnacht om drie uur bij het verlaten van een dancing aan de Burg. Knapper- laan neergeslagen en beróofd van ƒ200,. en een horloge. De man zou - door drie onbekenden opgewacht zijn. Hij bleef even versuft liggen en kon geen signa lement van zijn aanvallers geven. Een taxichauffeur zou getuige geweest zijn van deze beroving. SCHIEDAM, dinsdag, Op de krui sing Singel—prof. Kamerlingh Onneslaan —Stationsplein reed maandagavond om acht uur een RET-bus, bestuurd door de heer W. W., tegen de auto van de heer J. A. van der H,, doordat dc laatste geen voorrang verleende. SCHIEDAM, dinsdag. Merkredon. Ia 29an de januaro klubvespero, Ni korwersacios ce ktno v. Gink Ploegstraat 19. Venu al Espe- rantujo. Is »r bulten montegtwsrk ganotg bij WerfcspMr-Mentagt? Door onzs nawn op hrt cabled vgn coot montag«w«k hwft d«ta spactó» afdsllnn «n Werkspoor N.W-ta Utrecht een groelsnd seniel montage-opdrachten In binnen- on bultenlend, BijYwrbMld: Ternauien Olieraffinaderijen on chemischs Installaties Shdll. fsea on Caltex Botlek gebied verschillends plaatsen In het Tend geleganheld geven voert opleWIng let vakman: J plaatsing als vakman* voor elsctrJseh-, autogeen-, of ergon-ore lasser Voor pljpfitter plIpHttars mo mag swBrh» rn 8 bankw*rk*rs Voor hst wsrkin op karwei bisteen tpsctais vergoedingen.' w* u Uw sa tumtum. n »vicm oownymw» Nadere Inlichtingen kunnen verkregen, worden woens dag 59 Januari ej. tussen 7 en 6 uur n.m., bH het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig Is. VAM BBRKBL'S PATENT fabriek van waagschalen, waftginsiallatles an snljmachlnaa fn ons bedrijf te Vlaordlnflsn, waar speciaal-weegapparatuur wordt ver vaardigd, vragen wij, als gBvolg van een uitbreiding van onze aktivltelten, Wij stellen de vakante plaatsen ook gaarne beschikbaar aan werknemers uit andere bedrijfstakken, die zich In ons bedrijf wensen te ontwikkelen. Inlichtingen kan men verkrijgen dagelijks tussen 9.00 uur en 16.00 uur op ons kantoor, Industrie weg 15 te Vlaardlngen. Desgewenst ook telefo- L nisch onder nummer 010-115496 en 01898-6141 en 's avonds onder nummer G18S8-2967. Personeel Bas van der Heijden super markt vraagt wlnkel/jana- zynbedlende. 5-daagse werk week, hoog loon, prettige werkkring. Aanm,; Broers- vest 16, Schiedam. Te kaap aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge. 395.—ook merk- machines 15 tot 30% kor-, ting. Showroom'Caja, Lange Heven 126.Tet 6 36 41. ADÏEBTEEH REfiEUUlTO

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1