Meisjes opjagen na 8 biertj es H De vorst verdween, doch niet al 5t ijs Herdenking begonnen met de vertoning van „Wederzijds55 HBSiS Afstand groot tussen hoogleraar en wetenschappelijk ambtenaar Jeugdleiders gesiaagd AGENDA Huisvrouwen in februari jpr Dr. B. S. Witte in boek over problemen aan universiteit mé Hulpcentrum bejaarden in P.A.-polder Geliakt door zand bedorven Andere toedracht Burgerlijke stand Ledenvergadering Film kring Brand door spelen met lucifers Scheidsrechter kan ook regels overtreden F ilmvoorstelling van ANB Bij 40-jawg jubileum jVoor slecht bezette zaal: Dr. J. Rutgershuis neemt afscheid van B. Fleijboer Leerling' VOOR DE KANTONRECHTER Sprong uit trein Moeilijke bocht en Idoor IMr.D. ZIJLSTRA Film J. M. van Dam 40 jaar bij Van Stolk en Reese Th. de Winter 25 jaar bij R.M.I. WIJKEXPOSITIE IN ZÜIDWIJK Nieuiv voor Rotterdam Baldadige knapen Ontsnapte jongen aangehouden Hoge Brug voor deel verkeer afgesloten Eis Leparo niet CHAUFFEUR BURG-TAXI Koeriersters donderdag 30 januari 1964 - pag. 5 DE vorst mag dan wel a] gedurende een paar dagen verdwenen üyn, daarmee Is nog niet al het Ijs gesmolten. En met fle naweeën riffen we nog steeds. Zo is op de awammcrdamsingel het water J»»g steeds bedekt door een korst ys. Het is wet geen ononderbroken ijsdek ineer, doch de schotsen zijn groot genoeg 0m te maken dat de eenden niet in hun element kunnen duiken. Bij de brug han gen -se wat kleumig rond op de gras-glooi ingen. en wachten op de dierenvrienden die wat voedsel komen aandragen. Op de jeugd blijft het ijs nög een ge vaarlijke aantrekkingskracht uitoefenen en de jongens bleven tol voor kort enkele dagen geleden nog bezig met het ..ijsje hrauweii". De natte pakken zullen wel niet uitgebleven 2ijn. SCHIEDAM, donderdag. Vijfentwin tig leden van Schicdarose voetbalclubs, die de jeugd-leiderscurstissen hebben ge volgd van de afd. Rotterdam van de KNVB tot opleiding van het Basis-diplo ma, hebben dinsdag hun diploma uitge reikt gekregen. Het zijn de jeugdleiders M, Adnaanse (HBSS); Th. Baanvirt-ger (SW); H. Braad (Martimt); Joh. Busscher (SVV); Aör. Dekkers (SW); G. Droge (SW); F. Eïkenbroek (SW); A. J.Feelders (SVV); A. C. Fredenks (Hermes-DVS)J. C. de Haas (SVV); A. C. v. d. Hamer (SW); .N. A M. van Huët (Schiedam); Kom, x-eras (SW); A. J. v. d. Meer (SW);.Kr. Mulder (SW); F. v. Feit (Martinit); R. van Ha al te (HBSS); W. Schollen (HBSS); J Spijker (Hermes-DVS); J. v. Strien (Ursus); H. W. Vleghert (tlrsus); A. v, d, Vlist (SVDPW); C. v, Walsum (HBSS); H. de Wit (DHS> en W. Zonneveld (SW). De cursussen omvatten 16 lesuren prak tische psychologie en. pedagogie, 12 les uren sporthygiene en verbandleer, 2 les uren ciubactmteitesi en 2 lesuren spel regels met dia-vertoning. De nieuwe cursussen voor dit diptoma vangen de eerste week van september aan. Schriftelijke aanmelding is nu reeds mogelijk bij de administratie Jeugdleiders- cursusse.i KNVB, afd, Rotterdam, postbus 1336. SCHIRDAM, donderdag De aanvan kelijke toedracht van hert verhaal van de Portugese zeeman G. A. R„ dat hij maan dagnacht zou zijn neergeslagen en beroofd blijkt bij, nader onderzoek voor de politie anders te zyn. De man had. namelijk vee) gedronken en tegelijk veel rondjes weg gegeven en met geld gestrooid. Hij werd vervelend en. zocht ruzie met een andere zeeman, van wie hij een klap op zijn oog kreeg. SCHIEDAM Geboren: Jan C. C. z.v. SI. Dettmeijcr en M. M. Kamp; Enikö E.. ö.v, G. M. Juhasz en A. H. Wielders; Ma rianne d,v. P. van Heest en M, H. van Hoek; Margriet d.v. H. Beuze en H. Gring- huis; Pieter z.v, B, L. van Soelen en J. C. 51 Schikhof; Peter z.v. A. van der Z ou wen en H. J. F. dc Jong, SCHIEDAM, donderdag De Setae- damse Filmkring houdt op woensdagavond 5 februari om acht uur de jaarlijkse alge mene ledenvergadering in gebouw Irene. Na het afhandelen van. de huishoudelijke aangelegenheden wordt een aantal korte amateurfilms vertoond van ir, H. W. Moli Op het programma staan documentaires, gemaakt in Nieuw Guinea en Bangkok, SCHIEDAM, donderdag In het huis van de familie Van H. aan de Parallelweg vloog woensdagavond om half zeven het behang in brand doordat de zesjarige zoon Henk met lucifers speelde. De brand is met een emmer water geblust^ De brand weer. die inmiddels was gearriveerd, be hoefde geen dienst meer te doen. De scha de bedroeg ƒ200,—. VL AARD IN GEN, donderdag Van avond om acht uur zal in gebouw „Trian gel" de eerste algemene vergadering van .de "Vereniging tegen Luchtverontreini ging in het Nieuwe-Waterweggebied plaatsvinden. Op de agenda staan o.a. de vaststelling van de statuten en het huis houdelijk reglement,, de bespreking van .het beleid van het voorlopig bestuur en de vericiezing van een definitief bestuur. (Advertentie IJV1J 0 MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denken, denken aan - Scmecumi HotigsLraai i«4 HEDEN Apotheek: Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN JVassare, Z uur: Mondo Cane. ■Honopole, 2 cu 8 uur: Jacht op ontvoerde vrouwen. DIVERSEN Passage, 6.30 uur: DDK. Receptie; 8 uur: DOK. Feest Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NCVB-Ceafcrum. Vergadering. Volksgebouw, 8 uur: ANBB. Jubileum avond. - henc, 3 uur: Wijk 3 NHG. Wijkavond. Wijkcentrum, 8 uur: Tuindersver. Thur- lede. Vergadering. Rank, 8 urn*: Animo, Ledenvergade ring. SCHIEDAM, donderdag Ook een offl. clal van de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond kan in moeilijkheden ko men, al iracht hjj in Schiedam de sport te dienen. Dat ondervond de 27-jarige Rot terdamse vertegenwoordiger F. C. J. S., die woensdag voor de kantonrechter te Schiedam stond omdat hij op zondag 23 juni het vvaditverbnd heeft heeft overtre den in Sportpark Uarga bij de s.v, Ji.v, „Schiedam". „Ik moest er in functie heen, het was een Sportweek, ik ben wedstrijdsecretaris de KNHB, ik kwam er nota bene spe ciaal voor terug van mijn vakantie. Ik wist niet hoe de situatie er is en. toch ik er met mijn auto aan kwam hebben ze mij een plaats voor het parkeren aange wezen. Officier mr, H. Franken zei dat hij geen aanleiding zag om de gevraagde trans actie van ƒ7,50 te verminderen. „Het moet nu maar eens uit zijn met dat verkeerd parkeren, er ayn die dag heel wat mensen bekeurd, ze hadden allemaal hun auto verkeerd neergezet". Kantonrechter mr. P. B. Cos zag toch een verzachtende om- standighid; „Omdat u er als scheidsrechter moest zijn doe ik er een rijksdaalder af'. SCHIEDAM, donderdag. De Neder landse Vereniging van Huisvrouwen houdt maandag 10 februari ora twee uur een le denvergadering in Maison Westhuis, Tij dens deze vergadering worden onder meer enkele nieuwe leden In het bestuur gekozen. Op woensdag 5 februari wordt om 10.15 uur een rondleiding in Museum. Boymaus- Van. Beuningen gegeven. Precies een week later om 10.30 uur vindt het gebruikelijke koffieuurtje plaats in Musis Sacrtun. Te vens is er een poefcetruilbeurs met geslo ten. beurzen. In Irene wordt op dinsdagmiddag 18 fe bruari om twee uur een voorlichting ge geven door de firma Thomassen Drij ver. Onder meer wordt de voedings- ei vitaminewaarde van bbkconserven be sproken. Ook wordt de kleurenfilm „Le ven in overvloed" vertoond. Woensdag 19 februari wordt er om 10.15 uur weer een rondleiding gegeven in Mu seum Boymans-Van Beunmgen. De laatste activiteit is weer een koffieuurtje, "deze maal in het Hilton-Hotel, op donderdag 27 februari om 14.30 uur, (Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, donderdag De Algeme ne Nederlandse Bcrïrijfsbond gaf woens dag haar jaarlijkse filmavond. Het pu bliek kreeg allereerst een prachtige kleu renfilm over het miljoenste huls, dat vo rig jaar werd afgeleverd te zien met als titel; „In Holland staat een huis". Daarop volgde het filmpje „Palet", dat een beeld gaf van wat men allemaal binnenshuis met verf kan doen. Na de pauze kwam de hoofdfilm „De mooiste dag van mijn leven", het verhaal van esn kleine weesjongen, die in het koor van de Wienersangerknapen wordt opgenomen. Aanvankelijk wordt hij be schuldigd van diefstal, maar wordt later volkomen gerehabiliteerd. In deze Dim speelde de bekende Duitse filmster Paul Hörbiger. 's Middags werd voor de kinderen een filmprogramma gegeven. Het jeugdige pu bliek, dat in talrijke getale aanwezig was schaterde om de dwaze avonturen van Laurel en Ha'rdy. De jongens kwamen aan hun trekken bij de „Cowboykampioenen", Verder werden nog enige kleurenfilms vertoond, die zeer in de smaak vielen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Zaterdag middag zal de Nederlandse Stichting Consul tati eb ureaas voor Huwelijks- en Geslachtsleven afscheid nemen van baar medewerker B- Heüboer, die met pen sioen gaat. Dit vertrek valt samen met de viering van het feit, dat de heer Heij- bocr dan juist veertig jaar bij de Stich ting zal hebben gewerkt. Op 7 februari 19241 begon hij zijn werk' bij de organisatie. Meer dan 34 jaar be wees hij zijn dien sten aan het Rotter damse consultatie bureau, het Dr. J- Rutgershuis, waar van. hij thans be heerder is. Zijn ac tiviteiten strekken zich echter ook tot andere terreinen van de Stichting uit. De heer Beijboer droeg dat veel materiaal Uit handen van de Nazi's bleef. Na de oorlog kon. hij er daardoor mede voor zorgdragen, dat het Hutgershuis onmiddellijk zyn werk kon hervatten. Hij was één van de stuwende krach ten. achter de wederopbouw van het Stichtlngwerk. Dit leidde ertoe, dat in 1956 "J - zorg voor. (Van een onzer verslaggevers) VLAAKDINGEN, donderdag, In zijn welkomstwoord bij de eerste vertoning van Gerard Rutten's film „Wederzijds" resumeerde burge meester Heusdens de moeilijkheden, die er in. Vlaardingen zijn geweest rond de herdenking van het i50-jarig bestaan van onze onafhankelijk heid. Nu ten slotte toch tot een herdenking, zij het op bescheiden schaal, is overgegaan hoopte hij, dat de actie in zijn gemeente volledig zou slagen. Mr. Heusdens merkte echter op, dat met name bij de plechtig heden op 29 februari, als de herdenking haar hoogtepunt zal beleven, het slagen voor een. groot deel van. de inwoners af hangt. De start Is niet erg hoopgevend geweest. Het gehoor waartoe de burgemeester zich richtte bestond uit ongeveer tweehonderd genodigden, terwyi er door dc gemeente zes a zevenhonderd uitnodigingen zijn ver stuurd. Een groot gedeelte van de verte genwoordigers uit verenigings- en be- Zmd kon worden gevestigd. Vele jaren is hij hoofdbestuurder geweest van. de Stichting waarvan het aantal leden na de oorlog van 5.000 tot 30.000 is gestegen. Zaterdagmiddag van 15,00 tot 17.00 uur vindt in het Rutgershuis de receptie plaats. Het zal er druk zijn, want in de - afgelopen, veertig jaar heeft de heer consultatiebureau in Rotterdam- Heijboer veel vrienden gemaakt. drijfsleven, van overheidsdiensten scholen hebben hieraan dus geen gehoor gegeven. Misschien ook konden zij niet ingaan op deze uitnodiging. Het late tijdstip, waarop met de organisatie begonnen is, medio de cember, stelde hen n.l. voor een voldon gen feit. Of zij konden, de vertolking bij wonen óf zij moesten bijeenkomsten die al eerder waren vastgesteld laten voor gaan. SCHIEDAM, donderdag. „Dat Is welgesprongen op het Vlaardingse station. bijzonder laf. Als je nou nog met een grote vent was gaan vechten, dat mag ook niet, maar dat is tenminste niet zo minderwaardig als dit, „zei de kanton rechter te Schiedam mr. F. B. Ces woens dag verontwaardigd tegen de 42-jarige Maassluisse textielarbeider J. V. die op 3 juni op het Mesdagplein wederrechte lijk Amalia Margarelba van K. in baar vrijheid had belemmerd". „Ik krüg je wel, ik haal je toch wel in, „had V. door het avondlijke Maassluis gebruld en bet meisje was in angst een woning binnen gevlucht. „Och, ik had een beetje te veel gedronken, een flesje bier of acht, negen Jk weet niet wat er gebeurd is. Ik weet ook niet welk meis je het was, Jfzel V. maar iel repliceerde de wnd-substitnut-offieïer van justitie die het optreden van V. heel ergerlijk en een schandaal noemde. „Het is erg. Dat meisje Is weliswaar nog net niet lastig gevallen, ze is ook niet bang uitgevallen. Maar vedachte ge droeg zich zo vreemd dat ze wel bang moest worden." Het was pikdonker des avonds om kwart over elf en verdachte maakte zoveel stampij dat zelfs de men sen. bang werden die in bet huis woon den waar bet meisje binnen, vluchtte. „Deze man. heeft zich heel ergerlijk mis dragen en Ik waarschuw hem dan ook, om zich niet met andere mensen te be moeien", zei de officier mr. EL Franken. Kantonrechter mr. P. B. Cos was het daar kennelijk m«e eens, conform de eis werd het veertig gulden boete. De 19-jarige Rotterdammer H. J. A J. G. is op 4 oktober te vroeg uit de trein Hij maakte een andere indruk, op de wachtende dan hij bevroeden kon. Ieder een schrok bijzonder. „Hy stond prak tisch stil", zei G. sprekende over de trem, maar mr. Franken zei: „Welnee, de trein, reed nog tien, vijftien kilometer per uur. Verdachte sloeg finaal over de kop, het was een hele consternatie". Conform de eis kost het snelle uitstappen tien gulden boete of twee dagen hechtenis. De onoverzichtelijke bocht op de Jan van Jtleheeckweg in Schiedams industrie gebied heeft moeilijkheden opgeleverd. Op 9 april reed de Schiedamse chauffeur P. van der M. (62) met zijn zandauto van de 's Gravelandseweg naar de hulpbrug. De auto passeerde de carrier van de 62- jarige hovenier S. van. N,, maar daardoor kwam v.d. M. op de weg van de tegen ligger H. J. S. (30), vertegenwoordiger uit Dordrecht. Getuige V. N. verklaarde dat de zand auto „niet roekeloos reed", maar dat hij „wel haast op het verkeerde gedeelte van de weg moest komen want de weg is er heel smal". Verdachte verklaarde dat de carrier geen invloed had op het gebeuren, Hij meende dat de tegenligger te hard had gereden. ltHij is met zijn linkerbum per op mijn wagen gereden, hij lag ook vijf minuten buiten westen achter het stuur". Verdachte zette zyn verklaring kracht bij, met het tonen van enkele fo to's maar de wnd-substituul-officier van justitie mr. H. Franken meende „dat ver dachte een te groot risico heeft genomen". Het werd ƒ35 of zeven dagen hechtenis. M 7 - lid 1. JONGE mensen, die hun hart aan de wetenschap hebben verpand, ontmoe ten vaak meer moeilijkheden dan zij, wie vooral de hoogte van het inkomen interesseert. Wetenschappelijke werkers krijgen soms te maken inet hoogleraren, voor wie het begrip team-work hijzonder weinig aan trekkelijk is terwijl een niet onbelang rijk deel van de moderne wetenschap op samenwerking in groepsverband berust. Het kftn voorkomen, dat Iemand jarenlang chef de «•Unique in een zieken Huis Is geweest en dan eindelek wordt bevorderd, niet tot hoogleraar, zoals in Ameri ka ongetwijfeld zou zijn gebeurd, maar lot lector. De vraag kan worden gesteld, of er b(j bepaalde benoe mingen voldoende op wordt gelet of dc gegadigde lot dit noodzakelijke team-work bereid en In staat is. Ook wordt bü het trage teuipo, waarin hei stijgen op de wetenschappelijke ladder pleegt te gebeuren, wel eens vergeten, dat er wetenschappen zyn, waar het belangrijkste werk gewoonlijk vfiór het dertigste jaar wordt verricht. Deze en andère problemen heeft dr. B. S„ WITTE aan dc orde gesteld in zijn boek De wetenschappelijk ambtenaar aan da Nederlandss universiteiten en ho gescholen (uitg. Van Gorcum, 13,50), dat oorspron kelijk als proefschrift is verschenen. In deze bespre king beperk ik mij tot de verhouding van de weten- hoogl ambtenaar tot de boven hem staande Eén der werkhypothesen van de heer Witte Js, dat de wetenschappelijke ambtenaar wat betreft taak, bevoegdheden en mate van zelfstandigheid groten deels afhankelijk is van de persoonlijke opvattingen van een individuele hoogleraar. De schrijver heeft gesprekken gehad,met een aan tal wetenschappelijke ambtenaren. Zij gaven o.m. alp fcüB qjggJPf» dat vele hoogleraren te weinig tjjd en ook wel te weinig belangstelling hebben voor hun meaewerkers; dat professoren specialisten zijn, die steeds minder weten van het gebied van hun mede werkers; en dat de leiderscapaciteiten vaa vela hoogleraren in twijfel moet worden getrokken. int is, komend Uit de mond van wetenschappelijk gevormde mensen, ernstige kritiek, waarbij men ïrt net oog zal moeten houden, dat de eisen, die aan een moderne hoogleraar worden gesteld (wetenschap be oefenen, onderwijs geven, organiseren, coördineren enz.) zó veelsoortig zgn, dat slechts zelden één man. of vrouw er volledig aan zal kunnen voldoen, ER zijn faculteiten en afdelingen, zegt de heer Witte, waar de hoogleraar onbereikbaar ver weg zit voor de stafleden, een afstand die nergens over brugd kan worden. Wat de samenwerking met an dere faculteiten of afdelingen betreft: de traditioneel bepaalde autonomie van de hoogleraren lean ertoe leiden, dat deze laetsten uit vrees voor verlies van deze autonomie niet bereid zijn tot een nauwe samen- ^J^j?lLandere eerfheden, In een enkel geval verhindert ook een persoonlijk conflict alle contact of samenwerking tussen de betrokken faculteiten of af delingen. Gevoelens van ontstemming onder de wetenschap pelijke ambtenaren hebben o,a. als oorzaak, dat zij voor hun bevordering afhankelijk zijn van de hoog leraar, die hierin naar willekeur kan handelen. Do hoogleraar kan een bevordering normaal laten ver- lopen, vertragen, verhinderen of vergeten, si naar het hem het beste toeschijnt, aldus de heer Wille. Kenmerkend ls de grote afstand die er ln gevallen bestaat tussen hoogleraren en wetenschap pelijke ambtenaren, en de geringe afstond tus sen deze laatste groep en het technisch en admini stratief personeel. Op de meeste •universiteiten en hoge scholen heerst een nijpend gebrek aan wetenschappelijk personeel. Eten aantal maatregelen zal moeten worden geno men om. dit te verminderen. Herziening van de plaats en de taak der hoogleraren behoort hiertoe, naar de mening van de heer Witte. Hun ver-gaande autonomie zal moeten worden ingeperkt, vooral door een ver sterkt faculteitsbestuur. Daarnaast zal hun taak moe ten worden verlicht, -waardoor ztf meer dan tot nu toe iit staat zullen zijn zich te -wijden aan onderwijs, studie en onderzoek. Ook zouden de hoogleraren, aldus de schrijver, op een vroeger tijdstip moeten kunnen worden gepen sioneerd minder verstarring aan de top, een betere doorstroming van jonge functionarissen naar boven. Een remmende factor bij alle veranderingen aal echter zijn: de emotionele weerstand van een aantal hoogleraren. Hieraan wijdt de heer Witte enkele bladzijden, die tot de interessantste vaa zijn boek behoren. Veran deringen geven onzekerheid en statusproblemen byj hen, die haar moeten ondergaan. Raken deze wJjzi-{ dan ziet m i leiding zelf, ite tta Mn tot tot stand komen. i slechts metl r- TT^K z()n hoogleraren hun aantal schynt niet ge-, dat! logle-j >lding| ring, en het zyn beslist niet alt(jd de ouderen] die rich tegen dergelijke wijzigingen verzetten," zegt de heer Witte, „Zij achten het noodzakelijk, de faculteiten en afdelingen, cn daarmee de hoogle raren autonoom blyvcn, 2(j vinden een uifbreidinj van de bevoegdheden van hun medewerkers nodig, en een vermeerdering van het aantal leraren onjuist. De hoogleraren hebben zltüng Jn de senaat. Zy hebben dus invloed op het al of niet door voeren van do veranderingen." Meer in het algemeen ziet de schrijver als motief waarom deze groep hoogleraren zich tegen verande ringen verzet: de vrees aan gezag en sociaal aanzien te zullen inboeten. Daarnaast: de behoudende drang om een bestaande toestand te laten voortduren. Som migen vrezen een devaluatie van het hoogleraarschap als het aantal professoren zich zou uitbreiden. Maar vrijwel alle hoogleraren klagen over hun overstelpend, drukke werkzaamheden terecht, meent de heer Witte. „Toch zijn er velen," zo laat hy hier niet zonden scherpte op volgen, ,,die geen oplossing wensen te aanvaarden welke zou gaan in de richting van een uitbreiding van het aantal hoogleraren en een for meel overdragen van hun taak aan medewerkers" (naar ik aanneem bedoelt schrijver: „een deel van hun taak ,,D.2,.). „En er z(jn maar enkelen die con sequent de talloze erefuncties, commissiewerkzaam heden en lezingen -weten te weigeren, en daarmee af zien van de soms aantrekkelijke honorering en het sociaal aanzien, die dergelfjke bezigheden kunnen ver schaffen." Laatstgenoemde opmerking is niet het_ sterkste deel in. de uiteenzetting van de heer Witte, om dat men de indruk krijgt, dat hij zich hier niet heeft gehouden aan het Romeinse voorschrift „sine ira et studio" (zonder wrok en afgunst) te oordelen. Ais geheel is zijn boek echter een belangwekkend werk over een belangrijk onderwerp. Hoe belang rijk het is. kan in dne zinnen van zijn hand worden 3ttmengevat: „Onvoldoende aantrekking van wetenschappelijk personeel aan de universiteiten en hogescholen on dergraaft volledig de wetenschapsbeoefening. Het fun damenteel onderzoek raakt ten achter; de opleiding van maatschappelijk kader en wetenschappelijke on derzoekers wordt geremd. Indirect zal ook het eco nomische Zeven zyn weerslag hiervan ondervinden." Gisteren al gaven wij een overzicht van wat er in het kader van de herdenking zal plaatsvinden. De zes vertoningen, van de iilm „Wederzijds" zijn bestemd voor de leerlingen van het middelbaar onder wijs. Dat deze vertoningen konden wor den ingepast in deze herdenking is te danken aan het bestuur van de Stichting Stadsgehoorzaal, die op deze film de hand kon leggen, In zijn toespraak -wees burgemeester Heusdens op de verscheidenheid van ge meenschappen. waarin het 150-jarig be staan van onze onafhankelijkheid is ge vierd. „B. en w. hebben dadelijk over legd hoe deze viering in Vlaardingen zou moeten geschieden. Het Plaatselijk Comi- ité Viering Nationale Gedenkdagen heeft op ons verzoek tot twee maal toe een plan ingediend, maar jammer genoeg konden wij deze, om redenen buiten hun schuld, niet ten uitvoer brengen. Wij had den al besloten tot enkel de uitgaven van het boekje „Onder vrije vlag", en enkele artikelen in de Gemeentecourant, waarin ide plaatselijke ontwikkeling in de afge lopen 150 jaar werd geschetst, toen bleek, idat de raad meer aandacht aan het feit ■wilde besteden. Het Comité heeft daarop een derde plan opgesteld, dat na een (Vluchtige opiniepeiling in de raad nu Avordt uitgevoerd. Volgende week zal de (raad officieel over het plan beslissen. Dan ikomt nl. het voorstel van B. en W. in be handeling om 15.000 te voteren teneinde de kosten te dekken". De verdiensten van de film zijn bekend. Gerard Rutten en. zijn medewerkers hebben een goed ge documenteerd overzicht gegeven van de vijftig jaar die samenvallen met de regeringsperiode van konin gin Wilhelmina. en. tijd, die mr. Heusdens schetste als een halve eeuw van evolutie en revolutie, ge weld en vernering, waarvan nie mand, die deze tijd bewust beleefd heeft in zijn jeugd wist, dat hij dit zou meemaken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De heer ,T. M. van Dam, procuratiehouder van Van Stolk en. Reese NV, trad 40 jaar geleden ia dienst van die NV. Ter gelegenheid van dit jubileum zal zaterdagmiddag in Lommerrijk worden gerecipieerd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De heer Th. de Winter herdacht vandaag het feit, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad de NV de Rotterdamsche Melkinrichting. Hij vervult de functie van afdelings-baas. Vanmorgen vond in intieme kring de huldiging plaats, tijdens welke hem na mens de directie en collega's geschenken onder couvert werden aangeboden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag „Het is de bedoeling de mensen In contact te bren gen met de kunst", zef gisteravond bet hoofd van het bureau Kunstzaken, de heer C. A. 't Hart, tydens de opening van de wijktentoonstelliug „Steengoed en kei hard". Deze expositie van potterie uit Ne derlandse ovens wordt gehouden in het wijkgebouw aan de Larenkamp in Zuid- wijk. Tijdens de openmgsbijeenkomst hield de heer Theo Dobbelman, lector aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam en verbonden aan „De Porce- leyne fles", een korte inleiding. De aanwezigen vertelde hij hoe ze een kunstwerk en speciaal de potterie moeten bekijken. Ook van de techniek van het pottenbakken vertelde hij een en ander. Dat deed hij eveneens van het glazuren. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Pa- trimonitim's Woningstichting te Delfshaven, die in de Prins Alexanderpolder een groot aantal eengezinswoningen en gaïerühui zen bouwt, heeft het plan opgevat in een huurt waar een groep be jaarden wordt gehuisvest, een dienstencentrum in te richten. Er wordt, zo ligt in de bedoeling, een van de woonhuizen zodanig ingericht, dat een apart gebouw niet noodzakelijk is. De opzet is, dat de bejaarden, die in de naas te omgeving komen te wonen, permanent, indien dit noodzakelijk mocht blijken, de gewenste hulp kunnen inroepen. Van hieruit kan b.v. in noodgevallen terstond voor medische hulp worden ge zorgd. Vanuit elke bejaardenwoning zal het, als de huizen klaar zijn, mogelijk zijn per alarmknop (bij het bed) de centrale, het dienstcenlrum, te waarschuwen. Deze knop moet slechts gebruikt worden wan neer er sprake is van een noodgevaL Het kan b.v. zijn, dat een bejaarde niet meer in staat is zelf om hulp te roepen, maar wol de alarmknop te bereiken. Snel in grijpen is dan verzekerd. Warme maaltijden Ook is bet de bedoeling, dat vanuit dit centrum - eventueel - voor verpleegsters- assistentlo wordt gezorgd. Zelfs kan men, ook al: indien gewenst, warme maaltijden bestellen- Patrimonium's Woningstichting kent reeds de verzorgingsafdeling voor bejaar den, die in flatwoningen zijn gehuisvest. Het hierboven bedoelde systeem is echter nieuw voor Rotterdam. Het wordt pas op drie plaatsen in Nederland toegepast. Naar we vernemen, is deze zaak sub sidiabel; zowel op het rijk als op de ge meente kan een (financieel) beroep wor den gedaan. ROTTERDAM, donderdag. In een pand aan de Slachthuisstraat, waarin is gevestigd hot vleeswaren- en eonserven- bedrijf M., is doos twee jongens van zes en êén jongen van zeven jaar zand ge worpen in een grote kookpot, die gevuld was met 270 kg gehakt Hierdoor werd het gehakt, dat een waarde had van cir ca i 700, waardeloos. (Van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag In een woning aan de Struijkstraat is dinsdag avond een 33-jarige aangehouden, die mt een. inrichting was ontsnapt. De broer bij wie de jongen, verbleef weigerde eerst de .politie binnen te laten. Nadat de jongen nog geprobeerd had over het dak te (Vluchten kon men hem arresteren. Hij is aan de Schiedamse politie overgeleverd. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De Hoge Brug bij Overschie zal vanaf maandag 3 februari voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen die uit de richting Spaanse- polder komen zijn afgesloten. Het verkeer zal met borden worden omgeleid. Deze maatregel is van blijvende aard. Bus 60 blijlt de oude route volgfen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De presi dent van de Rotterdamse rechtbank heeft de vordering van de N.V. Leparo uit Rot terdam, groothandel in oud-papier, niet toegewezen. Eiseres had gevraagd de NV Lignac en v. cL Meer uit Lage Zwaluwe, in dezelfde branche werkzaam, te verbie den beleend te maken, dat zij aan nieuwe klanten tijdelijk een hogere prijs dan ge bruikelijk betaalde. Lignae en v. d. Meer zou Leparo wat betreft haar bestaande klantenkring du peren. gevraagd by Van Hogcndorpstraat 61 Telefoon 68522 Te huur gevraagd Jong echtpaar zoekt kamers in Schiedam of omgeving. Br. ond. no. S-960 bur. v. d. blad. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ338.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri fuge ƒ395.—, ook merk- m ach 1 nes 25 tot 30% kor ting, Showroom Coja, Lange Haven 326. TeL 6 3641. FefograSe Rol films vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto EL van. Vuur en, Hoogstraat 106,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1