s-t urnen zijn er voor 'ARGUS' Men moet er dan ook veel zuiniger op zijn vandalisme Schiedamse bioscopen Mondo Gane' - schokkend maar ook razend knap Elf papier- prikkers kunnen het niet af AGENDA SCHIEDAM J. J. Schipper: Ernstig ongeval Lij ijzeropslag Automobielbedrijf WALDO R.V. Houthakkers Gilroën agent ARTSEN OP ZONDAG Burgerlijke KERKDIENSTEN Zeerovers Zijn wegen tijdig klaar? woninginrichting tel. 67581s fhoogstr.184-186 schiedam PRAKTIJKASSISTENTE ÉÉN VAN DE 1372 BRILLEN VAN 7.80 ƒ19.00 JONGEDAMES Koeriersters Permanent wave „Men zorgt wèl goed voor kamerplanten maar niet voor die in de plantsoenen!" f" f™ "Ie op do venstettopj, herft Ivordm coed W -» I S?? j bloemen aan komen dan worden die met dè meeste zorsr omringd. Maar voor de planten en bloemen in de gemeenschappelijke tuinen daar heeft men geen hart voor. De kleine plantjes en bloemperken KVSt -ïï de heesters worden zo-maar de takken afgerukt en zwaar beschadlgj «Tmet dï bomen in de Parken en tuinen gaat het niet beter. Waarom doet men dit nu!*ver zucht de gemeente «ke tuinarchitect de heer J. J. Schippers die als hoorS vaJ de gemeenteliike Plantsoenendienst heel. wat te stellen heeft met dé baldwïlge verniel zucht van de jeugd en ook diep teleurgesteld Is over het gebrek JSeweïto dekantvan de °oders, die niet optreden-tegen het vandalisme van de kinderen. „DIe gemeenschappeI«ke tutoen die wij met zoveel zorg en moeite aanleggen in «n wyk als Nlemvbmd, die zyn er toch voor het plezier van de bewoners zelf Het b. toch een gemeenschappelijk bezit; de hoge kosten van aanleg en onderhoud inoe- W^arom forlne^eenSC^P betaald Worden; .datfe dns door de belastingbetalers zelf. Waarom springt men dan zo zorgeloos met dit bezit om? Het. leeft blijkbaar niet' °°k anders kan en ook anders moet". Het klinkt wat be- rustend ntt de mond van de man, die m de oorlog Schiedam, doch vïï devrifk Nieuwland, ,,In het groen heeft gekleed". „Maar voor de tuinlieden die alle zonr 5Bdrt ma^r^stfi^11 J lt0,nBe"' is deze van zaken verdrietig. Schrijft' reri, dan hebben wij het gedaan. Maar wat moeten we anders?! Al dat prikkel draad is foeilelijk, doch er zit niets "an- dersop". - i Grasgazons in plaats van. jrtruik-be- planting? „Dat nodigt nog méér uit om er over - heen te lopen en het is veel duurder in het onderhoud. Gras moet nu eenmaal vele malen per jaar gemaaid worden, wat dure mankracht kost." De heer Schipper gunt de. kinderen van ganzer harte dat zij bij vorst op de stadssingels, waar Nieuwland-zo rijk aan -is, schaatsen. Dat de grasglooiingen naar het water dan vertrapt worden on ernstig beschadigd, och, dat wil hij nog accepteren. „Maar waarvoor is het toch nodig, dat men dan ook nog de heesters en.'struiken langs de singels vernielt?" Oerdegelijke banken Het fa echter niet alleen de beplanting, m de gemeenschappelijke tuinen dit zwaar te lijden hebben, ook met de ver dere uitrusting is dat het geval. Tegel- plateaus bij de speelplaatsen, die moed willig worden opgebroken en de (dure) tegels gebroken. In die tuinen staan oer degelijke banken; betonnen staanders met hele dikke houten zitbalken, .Me neer, n krijgt ze niét kapot, al zou u het willen -doch de jeugd speelt het klaar! Hoe bestaat het." Een gemetseld sier- muurtje op een pleintje in twee maanden tyds tot een ruïne getrapt! De heer Schipper kan tientallen voorbed geven van deze vernielingen. /Ti EN beeld zoals zovele groenstro- Jt-j ken in Nieuwland bieden. Een kapotgetraptetrottoirband, paaltjes, met prikkeldraad, om de beplanting nog enige .bescherming te geven. en dan papier, veel papier-ojval tussen de planten. SCHIEDAM, zaterdag. op het ter rein van df «i Metaalhandel Jac. van Gel deren a®n de Jan van KJebeeck- weg heeft vrijdagmorgen omstreeks elf uur een ongeval plaats gevonden, waar bij de 45-jarige arbeider H. van JR. aan het hoofd werd verwond. Bij het verladeni van stukken oud ijzer voor, de smeltery is de zware ijzeren kiepbak uit de kettingen van een kraan geschoten. Het slachtoffer js met grote spoed door de GG en GD onder escorte van de politie naar het Gemeentezieken- huis gebracht SCHIEDAM, zaterdag In het kader van de Toneelwedstrijd van de Schiedam- se Gemeenschap geelt de r.k. toneelver eniging Othello op woensdag 5 februari in Musis. Sacrum een opvoering van het toneelspél „Dc Boomgaard" van Robert Bolt. Aanvang B uur. De heer Schipper geeft voorbeelden en toont foto's van de vernielingen in de plantsoenen en. groenstroken aangericht De meeste uit Nieuwland. Want de 'mo-, deme stadsaanleg met de hoogbouw in beton en. glas, vraagt nu eenmaal veel groen. Dat is er een essentieeronderdeel van. „Als die hoge flatblokken niet in e«n vriendelijke beplanting worden inge bed, dan krijg je van die troosteloze „steen-woestijnen", waar de stadsaanleg tlit het begin van deze eeuw zo berucht door is geworden," geeft de tuin-architect ter verklaring. „Dat moeten we niet heb-' ben. Daarom wordt er zoveel groen aan gelegd in de nieuwe wijken, in het be lang van de bewoners zeil Maar het wordt helemaal niet begrepen en aller: uiiast gewaardeerd. Men heeft er geen zorg voor over.de gunstige uitzonde ringen, die er ongetwijfeld óók zijn, niet .gesproken"., x,: NA Op de foto's: jonge boompjes, zielig ■-staande zonder één tak afgerukt. Ver- trapte bloem-perken. „Als de mensen van het ene', portiek naar het andere moeten, lopen, ze niet over het trottoir, doch gewoon door de perken. Dat is korter, maar bet gaat ten koste van de beplanting?.. Rozen-doorns De heer Schippers heeft duizenden ro zenstruiken uitgezet in Nieuwland in de tuintjes voor de huizen. Een prachtig gezicht ais ze van de zomer ia bloei staan. Doch de vooropstaande bedoeling was wel, dat de doornen de Indringers op een afstand houden. Binnenkort, in het voorjaar, moeten die struiken ge snoeid worden tot dicht boven de grond. ,Jk hond m'n hart vast, want dan lGopt iedereen door de perken heen en de struikjes worden vertrapt." - Het is om nog ietg van de beplanting te redden, dat de Plantsoenendienst prik-, keidraad afrasteringen aanbrengt, In de afgelopen veertien, maanden zijn vijfdui zend paaltjes geslagen, mét daaraan be vestigd 17 a 18 km prikkeldraad. „Zo'n Paaltje kost ons meer dan een. gulden, dan het IJzerdraad nog en het arbeids loon. Het kost kapitalen en het resultaat is maar pover. Men trapt het prikkel draad los en als daardoor kinderen ver wondingen oplopen, of de kleding scheu- (Advertentie IM.\ Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 Niet alles wordt uit moedwil vernield. Er is veel onnadenkendheid fcfj. Als in een blok één jongen, hét slechte voor beeld geeft, dan volgen'de anderen, die we] beter weten. Er zijn volwassenen die optreden, maar de meeste ouders zijr bang voor burenruzies in de toch al z< gevoelig liggende samenleving in Nieuw land. Moedwil of onnadenkendheid, dé resultaten zijn.hetzelfde, althans voor de Plantsoenendienst. Die zit met de brok ken, v Voor ii kooitje En hel is heus niet alleen de jeugd) die schuldig is.' Wat ie denken van de man, die in het Julianapark een bloelT ende tak van een zorgvuldig gekweek te kostbare prunus afrukte, waardoor de boom onherstelbaar werd bescha digd. Alleen omdat de man een tak wilde hebben voor z'n vogelkooitje! De politie heelt hem betrapt en een pro-- ces-verbaal gegeven. Doch daar heeft de Plantsoenendienst weinig aan. Afgelopen zondag werd het voetballen afgelast, ook bij de professionals, omdat de veldengeen -.spel konden verdragen; Toch waren er voetballers die in Harga een speelveld binnendrongen en daar! gingen voetballen. Resultaat was een ernstige beschadiging van het .veld. Dit is net,zo goed vandalisme. Is er iets tegen te doen? Dan slaakt de heer Schipper de verzuchting, waar wc DE ruim anderhalf uur durende docu-i Ze roven en plunderen bet gehele Ca- ment a ire kleurenfilm van de Italiaan raibischegebied af, maar hebben het uit- Gualtiero Jacopëtti heeft een schok doen kiuitend, voorzien op Spaanse matten, wat gaan door de filmwereld in Cannes, de Spanjaarden zeer verdriet. Allerlei MONDO CANE", „Onze hondse wereld." Het kon niet meer. wat er hier door een onbarmhartige camera wérd onthuld over. toestanden, die ln verre zwarte binnenlan den, maar ook in nabije verlichte metro polen bestaan. Sadistisch, pervers (maar toch razend knap in beeld gebracht), zo was de gemiddelde tendens. Na het zien van' de vólkomen onver korte versie zijn- deze eerste, reacties deze richting weï in te denken. Jacopëtti is hard geweest, keihard in observatie, cy-' nisch vaak, maar dat hij een bewust sa distische greep op zijn kijkers voorop heeft willen stellen,, woidt gelogenstraft door het oprechte, serene slot, waarin hy op aangrijpende Wijze het primitieve volk van Australisch Nieuw-Guinea laat wach ten op zijn nieuwe Messias: het vliegtuig. Het strijdpunt moet worden gezocht in het aloude probleem of een artistieke noodzaak, waarvoor de vrijheid dogma tisch onbeperkt behoort te zijn, in alle gévallen in openbaar conflict 'mag treden met maatschappelijke normen, die juist als wezenkem hun beperktheid hebben. Er-is wellicht wal durf. nodig om hierop door dik en dun „ja" te zeggen. Jacopëtti is.Oiet te ver gegaan. "LUCHT, bet-is niet vermakelijk óm. in het „huis der doden" in Singapore ver pauperde Chinezen langzaam te.zien kre- peren, terwijl hun bloedverwanten reeds aan een feestmaal bezig zijn om de" intre de ;van de ziel van de geliefde erflater in het eeuwige hiernamaals te vieren. Maar, Ls de hoge hoed. de zwarte koets en de „rugt-zacht-krans" niet veel bifjptter? Allicht, het is niet samelijk om hon derden varkens door een primitieve, uit gehongerde Papoea-bevolking feestelijk om de vijf jaar te zien doodknuppelen. Het vomeren staat nog nader als men 2ïet hoedde ganzen in Straatsburg kokhalzend wordenvolgeperst met voer om vooral de 'paté-de-foie-gras voor oris" geheiligde kerstfeest maar zo smakelijk mogelijk te maken. plannen worden gemaakt, maar Jean is niet te vangen. Totdat zijn vriend in han den van de vijand valt en doorslaat. Maar Jean slaat óók door, zolang tot alle schur- kén geveld zijn. Je, een film voor man nen. (MONOPOLE) HET gaat van dik hout zaagt men plan ken in „De ©verval op de "VVcudex- press." De film spec't ln het stoere milieu van de houthakker t en net zoals t>U hun zoveel meer verfilmde broeders ln de kunst, de cowboys, zijn het over het alge meen brave, met zang, dans en drankje door het leven gaande zielen, wier handen, een beetje los zil'en. r^dat het pistool ge makkelijk bereikbaar ik Ook lopen er eni;c»e vakgenoten tussen, wie de schurkerij van het gezicht is af te lezen. Sterling Hayden zingt een van.de vele liedjes in deze rolprent, waarin ook. de-pianist Hoagy Carmichael een werk zaam aandeel heeft. Er valt bovendien opnieuw kennis te maken met de eens zo- glorieuze Adolphe Menjou, oude rot in bet vak. (MONOPOLE - matinees) 'En waarom vinden wij —..levend gevil de stoof paling zo lekker en moeten wij walgen van levend gevilde stoofslang in Vhe't door arme Chinezen; overstroomde dit artikel mee begonnen zijn. Daaruit Singapore. Wie zijn er enger: de Indische blijkt dat de heer Schipper niet zo heel Gurka's, die in oude traditie, in een volks- veel mogelijkheden tot verbetering ziet, „De mensen zijn nonchalant geworden voor alleswat niet van hen zelf is. Er is zo weinig liefde meer voor de natuur. Mogelijk dat bij het onderwijs op de scholen er iets aan gedaan kan worden." Sterk park APOTHEEK-DIENSTEN Apoth. 't Gouden Hert, St. Liduinastxaat N"58. t.v BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15,17 en S.15; üun „Mondo Cane".:,:' Monopoie, 7 en 9.15 uur: iJDegens, dolken en doodsgevaar." Zondagmiddag: 2 en 4.15 uur: „Overval op de Woud- express." Zaterdagnacht, 24 uur;, Jon- «e zondaars." DIVERSEN ArcadC( 8 uur; RKGV Poluantha. Carna- 'al. «rene, 8" uur* Pers. Ver. PTT. Culturele - avond. wijkcentrum, e uur: Samenwerkende ge- repatrieerden. Bijeenkomst. «voli, 8 uur: Guillaume. Dansavond. Uns Gebouw; Q -uur; Marimba. Dans avond. Musfe sacrum, 7.30 uur: Pers. ver. ItOhU. Cabaret. »«thelkcrk, 6 uur: HBSS. Jeugdbijeen- komst. Opmerkelijk vonden U'ü het overigens wel dat in het Prinses Beatrix park rela tief veel minder vernielingen plaats hebben. Men heeft daar meer de ruimte, men mag er meer doen dan in de stads parken, hoewel toch niet zoveel als in bet vooruitzicht werd gesteld bil de opening. En de beplanting in het park is sterker! Toch rijn er ook klachten uit het Bea trix-park. De gaas afrasteringen van de Kinderboerderij worden moedwillig ka pot getrokken, zodat de vogels uit de hokken kunnen ontsnappen. Het ezeltje, aanvankelijk een lief en geduldig dier. is dooribet sarren en plagen vals geworden én mag nu niet bereden worden. Een strop voor het goedwillende deel van de jeugd. En de heer Schipper wordt veront waardigd wanneer hij het geval memo reert van het echtpaar dat la de zorg vuldig verzorgd e Heemtuin by het Pr. Beatrbcpark, zijn trots en liefde, boven op een veld met kosteiyke muurpeper ging pick-nicken. „Nu vraag ik je! Op die kostelijke vlakte met bloeiende plantjes, een prachtig gezicht, werd een deken uitgespreid en daar ging men gewoon op zitten. Een ruïne! Gaat men thuis dan ook op de plantjes zitten?" SCHIEDAM, zaterdag ln spoedgevallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: W. J. Franke, Burg: Knapperïlaan 30, tcL 68183; X." H. Ceerdes, VeexüBntstraat 2, teL S8357; X B. E. - van Hoogenhuyze. Na&saulaan 59. tel, 680C7 en W. A. de Ridder. Stadhouderslaan 40, tel. 67390. Gtonend is apotheek 't Gouden Hert. SJL spel een stier met één klap onthoofden of .de Britse officieren, die met een „wel- done" glimlach deze jongens'hiervoor de- curéren? j";"- HET, meest frappant in 'deze kris-kras- .reportage van Jacopëtti is wel de bier'dronken. rotzooi na afloop van liet amusement op de Hamburger Reeperbaan, Dit was èen universele symboliek van een universele verrbthéxd. De maker van deze huiveringwekkende film heeft niets meer of minder willen aantonen. Vergelijking dringt zich op met Fran cois Reiehenbachs analyse "van hebbelijk heden en onhebbelijkheden van het Ame rikaanse volk in zijn onvergetelijke „L'Amérique Insolite." -Betwijfeld moet wordenof Reiehenbachs benadering iri principe zo veel hygiënischer was, Er is een duidelijk verschil van plaatskiezing; Reichenbach de filosofische psychiater, Jacopëtti, de klinische chirurg. ïedér in zijn eigen techniek hebben zij geen duim breed voor elkaar 'te wijken. Duidelijk, sober Nederlands commen taar is van Wim Povel. (PASSAGE) SCHIEDAM Geboren; Deendert N"..' -. J. J. Fonttfne en G. N. Bredemeijer; Eliza beth M„ d. v. H. G. Odök en G. P. J: van Veen: Sonja C.. d. v. E„ van Veen en C; B. Petermann; Cornells J. M.. z. v. J. W. Spit- térs en S. M. C. Markus; Evallna, d. v; R, Hettlngn en A. Most. Ondertrouwd: P. A. Borsboom, 23 jr. en M. C. van der Steen, 23 jr.; J. ferree. 21 Jr. en X - Groenendijk, 20 jr.; J. van Leeuwen, 24 jr. en A- E. Koolmees.. 24 jr.; J. J. Maag denberg, 24 jr. en D. G. Opscboor 21 jr.; M. Voets, 20 jr. en M. D, Moer ei. 20 jr.; J. B. de Wit, 23 jr. en M: A. Woertneljer, 22 jr. Gehuwd: D. Coodée, 27 jr. en B. Helbers, J Jr.; C. Tomai, -16 Jr. en K. Gerrets, 22 Jr.: W. J. Westdijk, 23 jr. en' M. M. van Koets veld, 21 jr.;, D. Dijkshoorn, 22 Jr. en B. van Beek. 18.jrJ J. T. van Deuzen, 27 jr. en H. C. Magielsen. 23 Jr.; J. A. w. ivan der Harg-23 jr. en A. H. M. Rebers, Rembrandtlaan lOöa; P. M. de Jager. 24 Jr. en E. Hoekveen. 23 Nlcuwstlcht midden 30; O. ter Piert. 23 Jr J. M. Visser, 21 jr.. J. A. Alb, ThQmstr. 27a. Overleden: G. A,- van Schalk, 60 jr.; L. Kooijman. BD jr.; T. Olieman, B3 jr., weduwe van D. Klein; E- M. 3, Sicverts, 71 Jr. Bethelkerk: 10 uur ds.. H. W. Hemmes en 5 uur ds. 3 G. Jensen: Opstandingskerk: 10 uur dr. L 3 Cazemier <H. Avondmaal! en 7 .uur dr. X 3. Cazemter; Vredcskerk: S en 10,45 uur ds. A. Hoffman en 7 uur ds. J. van Noort (Vlaardingen). Ned. herv. geref.evang. Gebouw Irene; 10* uur ds. J. J. Timmer (Woerden) en 4 uur ds, B. M. Meindert .(Waarder), Evang. luuterse gcm.: 10 uur dsr S. G. v. d. Haagen- Ned. prot. bond, West- vest 92: 10,30 uur ds. J. G. Jacobs (Den Haag). Oud- kath. kerk, Dam 2S: 10 uur H, Mis. Baptisten gemeente. Lange Haven 120: 1 uur ds R. Reilfng. Leger des Heils, Lange Haven 27: 10 uur Hellighigssamonkomst en 7J50-uur Veriossingssamcnkomst. Gcrrlt Ver- boonstmat: 6.45 uur Openluchtsamenkomst. Alle eamen komsten o.l,v. de kapiteins Drij- ver-Salomon. Jehova's getuigen. Volksge bouw: 6 uur Openbare toespraak: „Basis voor. geloof in God." 7.10 uur Wachttoren studie. Donderdag: 7.30 uur theocratische bedienlngsschool en dlenstvergadering. Problemen Deltagebied gentle we«k de s ke pitten zyn weer ruim vertegen woordigd in de rolprent ,J>egen, dolken en doodsgevaar." Maar niet alle woeste lingen zUn van een goede Inborst en dat brengt moeilijkheden. Véél moeilijkheden, want die ruwe klanten vermoorden een gehele kolonie van trotse, doch vredelie vende eilandbewoners. Hoewel de schur ken opdracht hadden gekregen met deze rustieke lieden vrede te gaan sluiten. Drie van de ongelukkige bewoners ont snappen aan deze Spaanse furie en een van hen zweert zijn familie te zullen wre ken. -Zewallen in handen van piraten en sluitenzich bij dezen aan. Het blijkt dat Jean de wreker een natuurlijke aanleg heeft voor dit zcenoannelijke ambacht, zo dat hij al spoedig opperhoofd wordt nadali de kapitein („Jean, je was een warcj welke wijze de minister een dergelijke vriend") is gesneefd. Isituafce zou kunnen voorkomen. DEN HAAG, vrijdag (ANP) Js de bier en daar gewekte indruk juist, dat de aanvoerwegen naar de in aanbouw rijnde afsluitdammen en bruggen in het Delta-, gebied niet gereed zullen zijn pp het moment, dat deze voor; het verkeer; ge bruikt zouden kunnen worden", zo vraagt het Tweede-Kamerlid ir. S, A. Posthu mus {PvdA) schriftelijk aan de minister van Verkeer en Waterstaat. *-v:. Indien dit het geval is. wil de heer Posthumus grasg weten bij welke dam men en bruggen dit gevaar dreigt en op 250 kuub afvaï per maand uit plantsoenen en tuinen SCHIEDAM, zaterdag. „In 1946 had den we by de gemeentelijke Plantsce- nendienst één papierprikker In dienst en die kon de plantsoenen redelijk netjes houden. Nu hebben wjj elf papier-prik kers en het is een grote bende in de parken, van al dat papier, dat de mensen laten slingeren". Aldus de heer J. S. Schipper, hoofd van de Plantsoenen dienst die een boekje weet open te doen over de euvelen ran de stedelijke ver vuiling. :De laatste maanden betaal ik ƒ8 a ƒ700 aan de Reinigingsdienst voor het afvoeren van aï het vuil dat door de tuinlieden uit de plantsoenen, parken en gemeenschappelijke tuinen (in Nieuw land) wordt verzameld". Als men dan weet dat de Plantsoenendienst bet gere duceerde tarief van ƒ3 per kubieke me ter vuil betaalt, dan betekent dit dat -00 tot 250 kub. meter papier en ander vuil.^vordt verzameld. Dat is een huis vol. En alleen uit de plantsoenen en tui nen wel te begrijpen. (Advertentie IM.) ER ZIJN NOG VELE KOOPJESj MEUBELEN ea WONINGTEXTIEL10 Zie. onze etalages .Alle grote stukken die men niet met de vuünis-ophaal-dïenst kart mee geven, die worden óf in de grachten óf in de parken neergesmeten", klaagt de heer Schipper. ,^)r rijn zelfs mensen in Nieuw land die htin huisvuil, wanneer de vuil nisemmer té vol is, zomaar van boven in de tuinen gooien. Dat is toch zeker t-sociaal". - Het beitje Nu heeft naar aanleiding van een door ons geplaatste foto van een vuil- nistoeltje in de Loeffstraat, de heer A. de Keijzer ons geschreven, dat het juist de mannen van dé Plantsoenen dienst zjjn geweest die het vuil op dat „beitje" gooien. Dat is maar gedeelte lijk waar, vertelde ons de heer Schip per. Want wat de tuinlieden' daar op die bedoelde plaats in de Loeffstraat neerlegden, was de rommel die uit de gemeenschappelijke tuinen is gebaald. Twee kruiwagens per dag! „ik Itan nlet elke dag een auto van de Reinigings dienst laten kómen om al dat papier en verdere rommel te laten ophalen. Daarom wordt het verzameld op één punt: het bedoelde beitje in de Loeff straat. Doch het is wel degelijk afval dat in die buurt door bewoners Is wég- gesmeten". Een remedie tegen dit kwaad, het weg werpen van papier en soortgelijk afval in de parken en- tuinen, wist de heer Schipper niet. Mogelijk dat het op zich zélf niet sympathieke systeem van -het uitdelen van bekeuringen door de politie, waar sprake van is, iets zal helpen. Meer papierprikkers in dienst stellen? Derge lijke mensen rijn 'er. niet. voor het op-;;; scheppen; Bovendien geeft dit problemen op het terrein' van het personeels-beleid, waar we maar niet op inzullen gaan. En of het bovendien veel zal heipén? Ook dat :valt te betwijfelen. Bovendien moet. het niet nodig zijn! N.V. JANSEN en WOTJTERLOOD, Grote Markt i Schiedam, vraagt voor haar distilleerderijen EEN WERKNEMER Leeftijd tot 35 jaar. Aanmelden: Grote Markt 39. Dr. G. H, JONKERS, oogarts Burg. Knappertlaan 92 vraagt voor spoedige indiensttreding Diploma ULO en Typen vereist. Kermis van stenografie strékt tot aanbe-: veling; r"''"v;ïl: Eigenhandig geschreven sollicitatiesaan boven staand-adres. v;y. i Model Claudia De Vlotte leuke bril. Eenvoudig eu stralc van vorm maar juist daardoor heel cbarmant f 20.00 Ziekenfondsïeden bijbetalen 1,60 Glazen gratis Ontworpen voor de jonge vrouw die een spor tieve bril zoekt. Prijs.ƒ25.00 Als u lid bent van een ziekenfonds wordt het. nog interessanter. U krijgt de gebruikelijke 20 korting op uw montuur en bovendien ƒ15.— uit uw aanvullende verzekering. Deze V mooie bril komt dus op 25.— minus 20 is ƒ.20.— minus 15.— aanvullingsfonds is f 5»""* bij te betalen. ;r De glazen krijgi U gratis*..; "De houten brillen worden de laatste tijd meer gedragen. Het staat ook bijzonderpittig. Het nieuwste model in walnoot, mahonie, palissander ,vhy»i/'37»50> Ziekenfondsleden bijbetalen ƒ15.00 Glazen gratis^ -fofïfïf Het damesmodel „Tanja". Zeer geschikt voor een dubbelfocus glas. Toch heeft dit montuur een jong makende; vorm, dat geaccentueerd wordt door de „levende" kleur, Amethist. Met of zonder decor vanaf 39.50 Ziekenfondsleden bijbetalenƒ16.60 Glazen gratis Ook voor de iets aparts zoekende vrouw is een speciale collectie opgebouwd. Toch is een bijzonder mooie bril niet duur. Een Italiaans/Amerikaanse créatie, gemaakt van dïamanthard materiaal, speciaal voor .ARGUS" bewerkt. In 4 kleurenƒ68— Ziekenfondsleden, bijbetalen 3S«40 Glazen gratis Herenbrillen hebben ook onze aandacht gehad. Een kloeke sterke bril, zeer Ziekenfondsleden bijbetalen Glazen gratis 28.50 Een zakelijke bril van een mooie hoogwaardige kwaliteit, zeer strak eh een prettige pasvorm 42.50 Ziökenfondsleden bijbetalen Glazen gratis Indien de totaalprijs meer dan ƒ22.50 bedraagt, ontvangt u een garantiebewijs. Uw bril is 2 jaar verzekerd tegen diefstal, beschadiging en breuk, ook de glazen. Uw briifenzaak is Oranjestraat 9 Telefoon 66431 WILTON-FIK E NOORD N.V SCHIEDAM -V Te koopV'.:)/) aangeboden vraagt- voor enkele afdelingen Voor ADMINISTRATIEVE WERKZAAM HEDEN (M)ulo-opleiding strek.* tot aanbeveling Sollicitaties te richten can bovengenoemde maat schappij: Postbus 22, Schiedam. Voer het meken van een afsprcak voor een per soonlijk onderhoud kunt U zich ook telefonisch me» ons in verbinding stellen /«TN tel, Ó9200 (toestel 3072). Droogrproblemea? Centrifuge 4 kg ƒ138.—Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge.f 395:—, ook merkk machines .15 tot 307o kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 128. TeL 6 36 41. Kapsalon Hélène, de satan voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Hélène tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent 10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hélène, Rem- r arandtiaan 22.- Schiedam, te- lefoon 6 7170. ƒ1.— reduktie op deze advertentie. Diverse» Rolflima maat staat voor u soorten films. Fc Vuur en Vuur en. 6 G7 20. In

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1