Vol enthousiasme voor huisvrouwen hulp aan Beroepententoonstelling vanmorgen geopend Twee naaicursussen al volkomen volgeboekt Politie-Muziek gaf jaarlijks concert f Wederzijds' voor het onderwijs jtlej. G. M. de Haas Leidster Huish.- en Gezinsvoorlichting Wisselend succes Richtlijnen uit Den Haag Wijzigingen in Bestuursraad van de S.G. Geluk bij ongeluk - in zaal Harmonie, uitgaande van het GAB - Instructieve voorlichting voor de schooljeugd BANDRECORDERS COUZY bij svc H.Boekenoogen in Galerie C.C.G rsussen SCHIE-kant- tekeningen Sportweek en Sporthal Demonstraties Toch whist bij S.Y. Schiedam De Rotterdamse collega's gaven cabaret Wielerronde op de helling Bij remmen lading door schot Opening Muziekschool voor radio Lek in gasfles Burgerlijke Stand Feyenoord oefent tegen DUKLA Koeriersters SCHIE DAM woensdag 5 februari 1964 - pag. 5 'Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Mejuffrouw G. M. de Haas (30) is op 2 november van het vorig Jaar aangesteld al» leidster van de Stichting Huishoudelijke en Gezlns- voorllchtlng, afdeling Schiedam, Over zichzelf wil mejuffrouw De Haas niets ver tellen, wei over haar werk, waar zy enorm veel plezier in heeft. Op bet ogenblik werkt zU ook nog in Vlaardlngen. Dit voorllchtlngawerk ij in 1934 ontstaan, toen er veel nood vooral op financieel gebied was. Men gaf de hulswouwen voorlichting hoe men van oud. nieuw en van niets, iets kon maken. Hoewel er hedcntendage materiële welvaart heerst, is het toch noodzakelijk gebleken de mensen enige maatschappelijke blijheid bü te bren gen. Mejuffrouw De Haas fs dan ook met enorm veel enthousiasme aan haar nieuwe taak begonnen. „Voor mijn tyd waren hier ook al cursussen, maar die schijnen niet goed van de grond te iUn gekomen". Nu worden reeds Iedere week twee naai cursussen gegeven, één op donderdagavond en één op maandagmiddag, die al volko men volgeboekt ztfn. f Advertentie l.M.) woninginrichting bankstellen eethoehen wandsets slaapkamers palissander teak noten mahonie vraagt gratis geilt, catalogus broersvest 64-66 tel. 67920 - schiedam Volleybal „Omdat wy onder zware subsidie staan, krijgen we rlchtiyneu uit Den Haag, waaraan we ons strikt dienen te houden. De dames betalen voor de cursussen slechts twee kwartjes per keer. Een van die richtlijn en Is, dat voor Iedere cursus een minimumaantal cursisten mag wor den Ingeschreven: twaalf a vijftien." De stichting, die in het gebouw Sursum Corda is gevestigd, heeft nog geen tele foon. Daarom houdt mejuffrouw De Haas 's maandags spreekuur. Reeds op het eer ste spreekuur kwamen zeventien dames. ..Dat is hoopgevend," zegt mejuffrouw De Haas. „Er bestaat behoefte aan cursussen en dat is ook wel te begrijpen, omdat Schiedam tussen Vlaardingen en Rotter-, dam ligt, In Rotterdam worden ieder jaar meer dan duizend cursussen gegeven cn m Vlaardlngen vorig jaar 125. Vlaardlngen is een stad, waaraan we ons kunnen spiegelen. Maar daar is men al tien jaar actief met dit work bezig, zodat men alle kinderziekten al heeft meegemaakt, waar wy hier nog voor staan. Het ligt in de bedoeling om de cursisten niet alleen exacte kennis bij te brengen, bijvoorbeeld hoe men moet naaien, maar in de pauze zuilen vijf- minuten gesprekjes worden gehouden over de belangrijkste dingen. Bijvoor beeld over afbetaling, de aanschaf vart grote dingen, vloerbedekking. Ijskasten, colportage, waar men nu zo voor wordt gewaarschuwd." .verzorging en opvoeding". "Vorig jaar is de stichting geassocieerd met de federatie van kinderverzorging en opvoeding. Ook het gezin wordt dus bij de stichting be trokken. Verder ïs er een cursus „kleine karweitjes in huis", een heel praktische cursus. „Hoe je een schilderij ophangt zonder je vingers plat te slaan, of hoe je een stukje behang moet inzetten. Kortom alle mogelijke kleine dingen, waarvoor je geen mensen kunt krijgen, of voor hoge kosten." Buitenlanders Heel bijzonder Is de voedingscursus. Kamerbewoners en vrijgezellen kunnen hier leren hoe ze hun kleine potje moeten klaarmaken. Ook dc bejaarden worden bierbij betrokken. Maar het aantrekke lijkste van deze cursus Is, dat hospita's die Spanjaarden cn Italianen in huis heb ben, te weten kunnen komen, wat voor voedsel zij hun kostgangers moeten voor zetten. Vooral in Schiedam, waar zoveel buitenlanders werkzaam zijn, zal dit grote aftrek vinden. Want die mensen kun Je niet drie maal per dag brood voorzetten. Ziekenverzorging is ook belangrijk. Kortom op alle gebieden, waarop een huisvrouw maar iets kan doen, komt eni ge voorlichting. Bij deze cursussen, waar van alleen dc naaicursus nog maar wordt gegeven, speelt de aantrekking van leer krachten een heel grote rol. Maar daar is zeker iets op te vinden, want mejuffrouw De Haas is vast van plan om er veel aan te doen. Op het ogenblik echter zit zij nog tot over haar oren in do reorganisatie van dc administratie. Maar als zij daar mee klaar is, zal zij zich vol enthousiasme aan het organiseren van de vele cursus sen wijden. SCHIEDAM, woensdag Tijdens de ergaderingen van de Bestuursraad van de Schiedamse Gemeenschap is afscheid genomer. van de vertrekkende stadsarchi varis, drs. Th. J. Kuyer, die niet alleen lid van* de bestuursraad was maa- ook vele jaren deel uitmaakte van de redactie het maandblad. Voorzitter F. A. de Wolff bracht hem In een afscheidswoord hartelijk dank voor de vele jaren van uiterst plezierige samenwerking. De Sectie Culturele Ontwikkeling heeft een nieuwe voorzitter gekregen. Het is de heer J. H, M. Schaeffer, die in de sectie de Schiedamse Filmkring vertegenwoor digt. Oud-voorzitter N. J. j. van Baarle blijft in deze sectie de Katholieke Kring ver tegenwoordigen. Hem werd door de heer De Wolff dank gebracht voor de vele ja ren waarin hij de SQ als sectie-voorzitter heeft gediend. Wegens vertrek naar el ders nam tenslotte afscheid de heer A, W NL Odé vertegenwoordiger van de Schic- damse Jeugdraad. Ook hem werd dank gebracht. Zijn opvolger in dc bestuurs raad zal zijn de heer C. A. Henrion Ver poorten, die thans tijdelijk het voorzit terschap van de Schiedamsc Jeugdraad waarneemt. Er zal nog een nieuw gezicht in de be stuursraad verschijnen. Het is de heer J. E. Wansink, die zitting zal nemen voor de Schiedamse VW, van welk bestuur hij secretaris is. Alle nieuwe leden zullen in de eerstvolgende vergadering worden geïnstalleerd. SCHIEDAM, woensdag Op de Wa rande werd dinsdagmiddag om half vier de achtjarige Johanna van L. aangereden, toen zij plotseling van achter een gepar keerd staande auto de weg overstak. Het meisje kwam er goed van af met slechts een schaafwond aan dc neus, VLAARDINGEN, woensdag. In zaal Harmonie is een instructie ve tentoonstelling ingericht, die uitgaat van het Gewestelijk Ar beidsbureau Nieuwe Waterweg Noord en in de eerste plaats be doeld is voor de leerlingen van de zesde klassen van alle lagere scho len in Vlaardingen, voor de laagste klassen van de Lts. en voor de leer lingen van de huishoudschool voor meisjes. De expositie, die via 35 pa nelen een groot aantal beroepen in beeld brengt, is vanmorgen door wethouder H. K. van Minnen ge opend. Het is een zogenaamde „rei zende tentoonstelling", die zojuist in Gouda veel belangstelling heeft getrokken en na Vlaardingen in Gorkum zal worden opgesteld. Op de 35 panelen zijn 160 beroepen (van de 4.200) voor jongens te zien en 60 voor meisjes. Dat gebeurt vooral via foto's van de RVD, die met medewerking van bedrijven zijn vervaardigd. De expositie valt op door haar duidelijk beeld van de onderscheidene beroepen. Men ziet aan het begin een paneel, waarop een jongen zit te spelen met een kraan; de kwestie van de werkelijkheid, het kiezen van een beroep, volgt direct daarna Hoe praktisch deze expositie is, volgt direct uit het paneel, waarop men een ge zin aan tafel ziet Alleen bij het eten van. brood komt reeds een groot aantal beroe pen le pas: de bakker heeft het moeten bakken, het koren moest worden ver bouwd, de messen moesten worden ver vaardigd en verkocht, etc. Het is maar een eenvoudig voorbeeld, waaruit teeds volgt, dat de expositie byzonder praktisch is ingericht. De voorlichting wordt ver zorgd door twee dames en twee beren van het GAB. Op de expositie worden diverse struc tuuraspecten onderkend. Er zijn zes hoofd aspecten: exactheid, techniek, verbaal, or ganisatorisch, sociaal en kunstzinnig. Daarnaast een aantal neven-aspecten, zo als toewijding, materiaalgevoel, nauwkeu righeid, etc. Men komt deze steeds op de 35 panelen tegen. De beroepen kan men ook onderverde len: er zijn „buitenberoepen", beroepen op de grond, in de grond, etc. Men ziet op de panelen - zo duidelijk zijn zij - als het ware de beroepen voor zich. Zo is het paneel van de electrkien compleet met schakelkast, op dat van de PTT kan men telefoneren en ziet men via miniatuur-schakelkasten de gang van za ken by het draaien van het gewenste nummer. Het metaal in ziin grote ver scheidenheid ontmoet men, montagewerk zaamheden in haar grote variatie, een aan tal geüniformeerde beroepen (zoals poli tie, treinpersoneel, PTT, etc.), ook de z-g. intellectuele beroepen, „sturende handen" (piloot, chauffeur, etc.i en varia-beroepen. Weer andere panelen betreffen de sociale beroepen <in de dienstverlenende sector). Er is eon aparte afdeling met specifieke vrouwelijke beroepen als verpleegster, f Advertentie l M.) diverse 1e klas fabrikaten 1e Middellandstraat 72 Aert van Nesstraat 38 Naaicu SCHIEDAM, woensdag. De teams van dc Schiedamse Volleybal Club die goede kans op een kampioenschap hebben, 2ijn ook in de afgelopen dagen op de goede weg gebleven Junioren A heeft bij mede-gegadigde- Concordia A in Rotterdam na felle strijd een 3—0 zege behaald, met de setstanden 1315, 10—15 cn 915. Met twee punten: voorsprong op de eerste plaats heetf dit team de beste kansen. Ook heren 3 blijft volop in de running voor de ereplaatsen. Ditmaal won dit team met 3—1 van Oude Maas. na onverwacht felle tegenstand. Heron l echter zorgde voor de droeve noot door onverwacht en beslist onnodig met 3—1 van het Vlaarilingse Aggredior te verliezen. De Schiedammers blijven goede met slechte wedstrijden afwisselen en zullen op deze wijze beslist niet verder komen dan de middenmoot Dames 2 kreeg bezoek van het Rotter- Jamse DRL, dat onderaan de ranglijst bungelt. De SVC-reserves hadden weinig moeite en wonnen met 30 via dc set standen 15—1. 153 en 155. Overige uitslagen: meisjes: Juliana 3— SVC 5 2—2 en SVC 4—Juliana 2 1—3; jon gens: SVC B—DOS A 1—3, SVC C—DOS B 3-0. o SCHIEDAM, woensdag. In de Galerie v, C. C. for modern art van Hans «n 'Jk aan de Mgr. Nolenslaan 476 wordt va« 7 februari tot en met 2 maart een ex positie gehouden van beeldhouwwerken va2 S. Boekenoogen. De in 1926 in Amsterdam geboren Boe kenoogen kreeg zijn opleiding aan de Haagse Academie, de Rijks Academie voor Beeldende Kunsten in Amersterdam, de Academie de la Grande Chaumiere te Pa tes en aan het Cleveland Institute of Art w Ohio, V.S. APOTHEEK-DIENSTEN Apoth, 't Gouden Hert, St Liduinastraat 38. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Mondo Cane". 0BoPole, 8 uur: „Degens, dolken en doodsgevaar"; 2 uur: „Mijn vriend ■digger". DIVERSEN tone, 8 uur: Schied. Filmkring. Verga dering. Wijkcentrum, 8 uur: S.BX.O. Steentjes actie. S«ed.Mnseun,t uur. Vrienden van het Museum. Lezing. Musk Sacrum, 8 uur: S.G. Toneelwed strijd. Othello. 6.30 uur: C.J.V, Jeugdfilm. Men is begonnen met naaicursussen, omdat hier grote belangstelling voor Is. Maar er Is nog een reden: vroeger viel de stichting onder nijverheidsonderwijs, maaT sinds vorig jaar valt onder maat schappelijk werk. Zodoende worden de cursussen niet meer gegeven in lokalen van huishoudscholen, zoals vroeger. Voor praktijklessen, zoals koken heeft men de juiste outillage nodig- Dat is «p te lossen door centra te vormen, In Vlaardlngen is een heel mooi cen trum. maar in Schiedam nog niet. In Sur sum Corda heeft de stichting de beschik king over twee lokalen. Daar kan niet gekookt worden. Maar de Algemene Huis houd- en Industrieschool staat één avond per week een lokaal af om kookcursussen te geven en daar is mejuffrouw De Haas heel blij mee. Men heeft reeds vijf naai machines en uit het aantal inschrijvingen voor deze cursus blijkt wel, dat er grote behoefte onder de huisvrouwen bestaat om zelf kleren te kunnen maken. Daarom zal de naaicursus binnen niet al te lange tijd worden uitgebreid. Me juffrouw De Haas heeft erg veel plannen. Maar ze moet eerst de administratie ge heel op poten hebben. Daaraan laatste Ijjd niets gedaan, zodat het veel tijd kost alles weer in orde te brenj Er zullen veel cursussen komen, waar genoeg aanmeldingen voor zyn. De cursisten zullen aangetrokken worden via de peis en vla lezingen en demonstraties. Onder andere één over woninginrich ting. Door middel van dia's en filmpjes kunnen de cursisten zien, wat de stichting ervan verwacht en wat zij van plan is te doen. Het is niet de bedoeling de cursus sen voor gesloten groepen te geven, bij voorbeeld voor mensen van een bepaalde godsdienst of politieke overtuiging, maar zo breed mogelijk. In het algemeen be stuur zitten dan ook vertegenwoordigsters van diverse richtingen in Schiedam, on der andere het Leger des Hei Is, de Chr. Vrouwenbond, het NW. de Oud-Katbo- lleken, de PvdA. Op allerlei gebied Bij voldoende belangstelling zullen vele cursussen op allerlei gebied worden ge geven. Zo staat een voedingcursus op het programma en een kledingcursus. Hierbij wordt de cursisten geleerd hoe zij de nieuwe vezels kunnen herkennen en iets over de textieletikettering. Een cursus over huishoudelijk beheer is heel belang rijk. .De huisvrouw leert hoe zij met haar budget moet omspringen, maar ook hoe zij haar werk moet indelen, zodat we niet 's avonds om acht uur nog even de kamer moeten schoonmaken. Met een heel mooie naam een cursus „esthetische vorming". Deze wordt ook wel .hygiëne van top tot teen" genoemd- Zowel de hygiëne van het huis als van de huisvrouw zelf komt hlerbü ter spra ke. Verder Is er een cursus „Gast en gast vrouw"; hoe je je gedraagt, niet als je op een receptie bij de koningin bent. maar gewoon thuis. Ook het dekken van tafels komt hierby aan de orde. In Vlaardlngen Is de bloemschikcursus erg in de smaak gevallen. Die zal het bier ook wel doen. Eventueel kan men Ieren hoc men met bloemen en planten op bet balkon moet omgaan, als er niet voldoende mensen zy'D met stadstuintjes." Heel belangrijk is de cursus „kinder zo heeft het SBLO-bestuur moeten be slissen. Een wat trieste zaak en ook, wat erger 'is, een teken aan wand. Biykbaar bestaat er onder <le Schiedamse sportver enigingen (de uitzonderingen daargelaten) niet veel enthousiasme om in gezamenlij ke inspanning Iets voor elkaar te brengen. En dat terwijl er vaak voor de eigen club grote opofferingen worden getroost vèl veel wordt gedaan. De eerste Sportweek, in 1962, was gens het SBLO-bestuur sportlef wél een succes, maar propagandistisch gezien met. Een vriendelijke omschrijving voor het feit dat de medewerkers hard hebben ge werkt, maar het publiek geen belangstel ling toonde. De schuld werd geweten aan een onvoldoende propaganda, maar daar aan alleen heeft het niet gemankeerd. Het publiek loopt nu eenmaal alleen warm voor grootse evenementen. Bijvoorbeeld voor een Wielerronde met prof-rijders. Wegens interne moeilijkheden en we gens een gebrek aan financiën is in 1963 geen Sportweek gehouden. Maar toen in december vorig jaar de plannen voor 1S64 werden otvouvd, was het van meet ai aan duidelijk dat de sportwereld wederom niet warm wilde lopen voor een Sportweek. Men wilde het niet te duur maken, dus géén grote evenementen, De nadruk zou daarom moeten vallen op eigen werk zaamheid, Schoorvoetend werd door aantal clubs en verenigingen (lang niet door alle) medewerking toegezegd en wat er uit de bus kwam, was geen bijzonder aantrekkelijk' programma, Doch zelfs dit bleek teveel gevraagd te zijn. Er kwamen te weinig mensen naar voren die hun schouders wilden zetten onder het organisatorische werk en de SBLO-bestuurderg hadden al van tevoren aangekondigd dit niet tc kunnen doen, wegens de op stapel gezette Sporthal- actie. Daarom is tenslotte maar een streep getrokken door de plannen voor de Sport week 1964, Dit kunnen we niet als een erg groot verlies zien, want het zou allerminst een grootse sportdemonslratie worden. Erger Is, dat achter het beeld van de mislukte Sportweek dc Sporthal-actie opdoemt. Op het eerste gezicht bestaat er geen verband, maar In feite toch wel: beide moeten gedragen worden door het enthousiasme en de bereidheid tot medewerking en sa menwerking van de Schiedamse sportwe reld. De Sportweek mislukte, tot twee maal toe. Zal het nu met de Sporthal-actie wèl lukken? (Van ccn onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, woensdag. Het Schie dams Politie Muziekgezelschap gaf dins dagavond haar jaarlijks concert ten gehore voor een overvolle zaal In Musis Sacrum. Hoofdinspecteur C. van der Haage heette Iedereen van harte welkom, In bet byzon der commissaris K. Rïj'pma, wiens echt genote helaas verhinderd was, wethouder IV. van Schoonevrld en echtgenote en dt vertegenwoordigers van de zustervereni gingen. „u hebt ons steun gegeven en In ruil daarvoor geeft het Schiedams Politie Muziekgezelschap een concert. De bezet ting Is iets uitgebreid. Dat is gunstig, vooral omdat het medium televisie een grote rol speelt. Maar dankzü uw steun gaat het goed ract ons gezelschap."" Vol enthousiasme zette hot muziekgezel schap onder leiding van de heer M. Bril- leman vrolijke marsmuziek in: de Colonel Bogey van K. J. Alford, Dat het muziek gezelschap op alle gebieden in de muziek thuis is bleek duidelijk uit de verschei denheid in de soorten muziek. Heel ver dienstelijk werd een wals ten gehore ge bracht en een van de leden van het mu ziekgezelschap blies op voortreffelijke wijze de trompetsolo in „Retraite Fran- gaise" van H. van Lijnschoten. De lief hebbers van operette konden hun hart ophalen aan een selectie uit „The Dessert Song". Veel plezier het bestuur van de Stichting Sporthal! Schiedam niet scheutig met het verstrek ken van informatie over de toch wel heel belangrijke financiële aspecten van het plan. De promotor, de heer Bolmers ver klaarde wel dut er toezeggingen waren voor leningen van tonnen en ook bleek dat de gemeente Schiedam genoteerd stond voor flinke bijdragen, doch het bleef allemaal wat mistig. Heel duidelijk was de heer Bolmers ech ter, toen hij verklaarde dat van de Schie damse sportwereld werd verwacht dal deze ook iets zou gaan doen voor die Sport hal. Een voorbeeld stellen dat de de sport beoefenaren zélf gesteld zijn op die hal cn iets overhebben voor de verwezenlijking daarvan. Dit zou wel eens een zwak punt kunnen zijn. Op de géhoudeu vergaderingen was de stemming voor de Sporthal lauwtjes. En kele grotere en financieel sterkere clubs, zoals de voetbalclubs, toonden bereidheid tot financiële bijstand. Doeh juist op de tientallen kleine clubs, die van de zaal- sporten, de toekomstige gebruikers van de Sporthal, daar komt het op aan. Wel, die ontbraken op het appèl of hielden zich op de vlakte. Toezeggingen voor medewer- Veruit het beste was de opera-selectie „Verdi-Verrassingen", waarin het muziek gezelschap blijkbaar zelf ook veel plezier had. Met veel vaart en muzikaliteit werk ten de orkestleden dit onderdeel van het programma af. Met medewerking van de marstamboers onder leiding van de heer W. H. van Wijk speelde men nog een aan tal werken. Van het toneel, dat byna. te klein was voor al de musici, vloeiden dc klanken de zaal in, die genoten van het afwisselende trommel- en fluitgeluid. Bij dit onderdeel van het programma bleken de marsen zeer in trek te zijn. Het Schie dams Politie Muziekgezelschap kreeg dan ook een zeer verdiend applaus, loen het 't gedeelte voor de pauze had afgewerkt. Na de pauze werden de lachspieren los. gemaakt door de Rotterdamse collega's. „Het Metro Cabaret", onder leiding van de heer J, F. van Popering, kwam met het programma ,,'t Is kolder". Telkens ora en speelde mep cabaret en muziek. Aan het eind van de avond kon men nog een dansje wagen op muziek van het trio „The Mixers"', waar dan ook graag ge bruik van werd gemaakt. king aan de „steentjes-actie" kwamen maar weifelend los. „Op 19 februari moet Schiedam in het teken komen te staan van de Sporthal", heeft promotor Bolmers enthousiast ver-' klaard. Vanavond zal daarvoor het plaa- de-eampagne vastgesteld worden. We ho pen nu maar dat vanavond het zo brood nodige enthousiasme er zal zijn. Als de sportmensen lauw staan, wat kan men dan van het grote publiek verwachten! Nu moet ons van het hart dat de SBLO. die bij de propagandering van de Sport week 1S62 gefaald heeft, de propaganda van de Sporthal-actie evenmin handig in kleedt Er is tot °og toe veel te weinig tam-tam gemaakt, veel te weinig geha merd op het publieke bewustzijn. Kortom, de Sporthal-gedachte leeft allerminst. Die propaganda kan nog komen, doch het is nu wei heel erg kortdag. Kaïis voor CSF-Sportdag SCHIEDAM, woensdag Het niet door gaan van de Sportweek van de SBLO brengt enige consequenties met zich mee. Zo zal de Rennersclub Schiedam, die spe ciaal wegens het houden van de Sport week In juni de grote Schiedamse wieler ronde naar 20 juni heeft verschoven, zal zich nu beraden of die ronde wel op die datura gehandhaafd Lan blijven. Dit wieter-evenement vraagt namelijk enige entourage. Deze werd vorige jaren verkregen door de Vakantie-feesten en zou het dit jaar krijgen door de Sport week. Bovendien hadden de renners plan nen om later in het jaar grote amateur wedstrijden te organiseren in Schiedam. Een en ander zal nu nader bekeken die- ?n te worden. Ook de Chr. Sportfederatie krijgt nu een kans. In verband met de Sportweek was het plan voor een eigen Sportdag voor de chr. sportverenigingen opgerold en in de ijskast gelegd. Nu is er een mo gelijkheid voor eon Chr. Sportdag. kinderverzorgster, etc. SCHIEDAM, woensdag. Het eerste tiental van de schaakvereniging Schiedam heelt toch nog een kleine overwinning behaald op Rotterdam 4. Een nederlaag dreigde, omdat bij de stand 456—216 Jn het voordeel van Rotterdam weTd afgebroken, doch door overwinningen van Den Eyl, Van Soelen en Vrijland werd het toch nog een 556—156 zege. Tegen Overschle I heeft het eerste tien tal van Schiedam reeds een 456-256 voor sprong weten te bemachtigen, dus er is grote kans op een overwinning. Van Baar le, Grcvcnbroek, Planken en Van Dries- sche wonnen. De Bruy maakte remise en Herraee en Den Uyl verloren. De partijen van Noordegraaf, Harmanny en Van der Velde werden afgebroken. apothekersassistente, In zyn openingstoespraak zei wethou der H. K. van Minnen na te zijn ingeleid door de directeur van het GAK Nieuwe Waterweg Noord, de heer J". J. Hoogkars- pel onder meer, dat deze tentoonstelling verrassend goed aansluit op het boekje, dat de gemeente heeft verspreid en dat een inzicht geeft in de studiemogelijkhe den na het lager onderwijs. „In deze tijd van arbeidstekorten dient men de jonge ren een zo duidelijk mogelijk beeld van de verschillende beroepen te geven. Vele van deze beroepen stellen strenge eisen," zei de wethouder van onderwijs en cultu rele zaken. „Het is daarom een gelukkig initiatief van het Gewestelijk Arbeïds Kantoor, dat nu ook Vlaardingen van de ze beroepententoonstelling kan profiteren. Hopelijk zal de expositie het contact tus sen GAK cn bevolking herstellen, want de erfenis van de naam arbeidsbeurs drukt nog steeds 2waar op het GAK." SCHGEDAM, woensdag. Niet minder Muziekschool, In de leeftijd van ongeveer twaalf jaar zullen hun medewerking ver lenen aan een op 14 maart tussen twee en drie uur door de KK.O. uit te zenden radio jeugd-muziek-programma, Het kamerorkest, blokflulttrio, Orff- groep(ritme) en de gitaargroep speelden zaterdagmiddag in de studio tot volle te vredenheid van programmaleider "Wim Quint, Solistische medewerking verlenen onder andere Eri Tbeunissen, viool; Anne ke Munzik, gitaar en Richard van 'tHof, dwarsfluit. Het was voor de kinderen een belevenis en zjj werkten dan ook met gro te concentratie. Ruim drie uur werd in de studio onder leiding van mevrouw W. Menningh gemusiceerd. Het was voor de kinderen een gezellig dagje uit, want reeds om één uur 's mld- mags vertrokken zij per autobus naar Hil versum op kosten van de radio-omroep en het zal voor ben dan ook een belevenis zijn om zichzelf op 14 maart voor de radio te beluisleren. SCHIEDAM, woensdag De politie werd gisteravond gealarmeerd toen in het pand Hoogstraat 56 een gaslucht werd waargenomen. Het bleek dat er een lek was ontstaan in de butagasfles. De politie heeft de fles verwijderd, er deden zich geen ongevallen voor. SCHIEDAM, woensdag Op de krui sing Burg. van Haarenlaan—Burg. Knap- pertlaan moest gistermiddag om kwart voor vijf de heer C. L. V. uit Driebrug- gen zijn vrachtauto met aanhanger krach- tig afremmen. Een lading ijzeren pijpen die op de aanhanger lag, schoot door een schot heen en kwam tegen de kabine te recht. De pijpen drongen er echter niet VVWJCW.J|; doorheen, zodat er geen ongelukken plaats f G0emans. 68 jr.; H.*M. Braak. 77 jr.", echtg. vonden. van A. J. H. Guddr Het derde tiental heeft het niet kunnen bolwerken tegen Reeuwijk I en werd met een 6543G nederlaag naar huis gestuurd. Overigens toch geen slecht resultaat. Kos ter en Slagmoten wonnen. De Bruyn, Grootveld en Marbu3 kwamen remise overeen, terwijl de partijen van Hersbach, Den Uyl jr., Willerose, Willlems en Boele verloren gingen. Vanavond speelt het tweede tiental thuis tegen Stokvis I, in Sursum Corda, Nieuw- straat 12. SCHIEDAM, Geboren: Richard, z. v. A. .an der Heijden en N". Prins; Fiorina F., d. v. J. Zonneveld en T. van Uriel; Cornells, z. v, A, van Dam en P. Mctske; Herman H. HL, z. H. H. Keijsers en G. H. Mulder; Richard. v. G. C. den Beste en R. C. P. van Bellen; Gerard, z. v. J. P. van der Veer en II. F. de Lange; Tjfierd. z. v. L. Fa bef en C. van den Bosch; Hartger A., z. v. A. Fsjtcn en M. I. Pijnackcr; Cornells R.. z. v. H. Pelgrim en M. Versteeg; Ni col aas P. z. v. F. A,- van Waas en A. J. M. van der Burg; Elisabeth C.. d. v. H. J. Brugmans en S„ Regard: Güsbert J.. z. v. G. M. de Jcmgh en N. W. van Wijlen; Eli sabeth M.. d. v. H. C. Baartmans en C. A. van Beurden: Michael E. F., z. v. J. H. van Eden en L. Blom; Jaapje, d. v. J. van der Koojj en J. de Groot; Machteld, d. v. D. J. Bos en O. van Leeuwaarden; Jan B„ z, v. J. R. Ritsema van Eek en E. J. A. Dorsman; Pferernella s., d- v. W. Zeeman ea E. van Eijfc. Overleden: M. ZuijderduDn. 7? Jr.; P. H, "VLAARDINGEN, woensdag. Van de zUde van het voortgezet onderwijs in Vlaardingen bestaat veel belangstelling voor de film „Wederzijds", die In bet ka der van de plaatselijke herdenking van 150 jaar onafhankelijkheid wordt ver toond. Maandag is een begin met de vertonin gen gemaakt. Voor de schooljeugd zulten zeven vertoningen worden georganiseerd, die verdeeld over 15 schoten voor voort gezet onderwijs door h; 4.000 leerlingen zullen worden bijgewoond. De eerste voorstelling maandagochtend is met enkele woorden door wethouder H. K. van Minnen, als voorzitter van de commissie jeugdvoorstellingen, by de jeugd ingeleid. ROTTERDAM, dinsdag (ANP) Fey enoord zal woensdag 19 februari in Rot terdam een vriendschappelijke wedstrijd speten tegen het Tsjechische DUKLA uit Praag. VLAARDINGEN, woensdag. De nieu we werkhal van de GSW-werkpIaatsen san de Oosterstraat wordt op 14 februari officieel in gebruik genomen. Fotografie THEATER Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten füms. Foto K. van Vuur en. Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K van Vuuren. Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed. ^cs?-0 H0GGSTR. 2s SCHIEDAM TEL 6S60S Donderdag 6 februari 2 en 8 uur JOHN GAVIN - LIESELOTTE PULVER in de iel realistische oorlogsfilm Een tijd van leven en van sterven CineroaScope in Eastmancolor 18 jr. Vrijd., zat 2, 7, 9.15; zo. 7, 9,15; ma., dL 2-8; wo. 8 u. EDMUND FURDOM in de film die Europa in opschudding bracht.. SULEIMAN, DE VEROVERAAR To talscope. Eastmancolor 14 jr. Zondag-matinee 2 en 4.15 uur AUDIE MURPHY HET DUEL BIJ SILVER CREEK Technicolor 14 jr. Zaterdagnacht - Aanvang 24 uur Blonde vrouwen waren zijn slachtoffers DE ZEDENPOLITIE GRIJPT IN 18 jaar Jeugd en Familïev. - Woensdag 2 uur - 1.25, L Andgrhalf uur schudden van het lachen Watt en Half-Watt in de penarie Alle leeftijden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1