SCHIEDAMS CARILLON WORDT ONBESPEELBAAR «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■RH 5.90 KOERIERSTERS Reeds 30 jaar geleden plan voor restauratie Werknemers van Wilton beleven uitgevoerde werken nog eens Schiedamse bioscopen „Afkloppen" - magistrale kolder van Danny Kaye Sheriff Heiaardiei* Cor Bon fliitomobieMrijf WALDO M.V. Via bedrijfsjournaal 1963 Giircëa agent Onderdeel van in totaal 20 personeels- avonden AGENDA Gratis bezoek aan Sted. Museum Burgei-lijke Stand Lezing KNMTP Detective Suleiman Inmv bankboekjes I *,»•/-<-»** I Ivorzokering I Passagiersvervoer minder dan het vorig jaar SCHIEDAM ADMiN. MEDEWERKER(§T£R) zaterdag 8 februari 1964 - pag. 5 Groot musicus met ondeugdelijk instrument I Advertentie I M Bokelweg 83-SÖ Schiedam Telefoon 153655 E heer Cor Don, beiaardier, speelt LJ iedere vrijdag typ het carillon wan de Grote Kerk. Maar het wordt haast onmogelijk om er nog zuivere klanken en melodieen uit te halen. Twaalf klok jes zijn buiten werking, omdat ze zijn vcrsletr.i. Hoge tonen kunnen dus niet gespeeld worden. mers. De beiaardier gebruikt de Wepels en de trommel de hamers, «He aan de bui» tenkant van de klokken zijn aangebracht. In de toren hangt ook nog een luidklok, die de beer Don echter gebruikt bü zijn klokkenspel. HU trapt hem met de voet aan en de klank van de klok doet het leuk bij die van de andere. „Hij heeft namelijk een mooie bastoon en het is zonde om hem onbenut te laten." Door bet geluid van de klokken heen hoort men het koeren van de duiven, die in grote getale in de toren aan wezig zyn. Bovenin op houten planken liggen eitjes verspreid en een eindje verder ziet men een duif zitten broe den. Fladderend vliegen zij rondom en heel vaak ziet men iets van boven vallen en. soms voelt men het ook. (Van reu onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, zaterdag De vrijdagse carillonklanken van de Grote Kerk, die gewoonlijk om tien uur smorgens over Schiedam vloeien, begonnen gisteren drie kwartier te hal Hoe dat kwam? Kr waren twee draden gesprongen, zodat de stadsbeiaardler, de heer Cor Don <49) niet kon spelen. Dat er draden springen is overigens niet het enige mankement aan het carillon. Van de 38 klokken en klokjes worden er slechts 26 gebruikt. De andere twaalf, de lichte klokjes, zijn versleten, fr zit geen ziel xneer In. De andere klokken, die wel gebruikt worden, ztfn 0ok niet helemaal zuiver. „Wanneer Je octaaf in C aanslaat, moet je de ene klok een toon hoger nemen en dan scheelt het nog een halve toon" zegt de beer Don terwijl h8 op de toetsen slaat. Zwaar galmen de klokken hoog boven in de toren, waar je terecht komt na een ontelbaar aantal heel smalle treetjes opgeklommen te zijn. Voor een beiaardier als Cor Don is het plet prettig om op een ondeugdelijk ca rillon te spelen. Dit klokkenspel stamt uit 1786. Keeds in 1933 was men bezig enige verbetering in het carillon aan te brengen, omdat het toen in slechte staat verkeer de. Er is. indertijd tienduizend gulden bij eengebracht door de bedrUven van Schie dam- Maar tot dusver fs er niets aan ge daan- Vrijdagmorgen heeft de heer Don nog een gesprek (het zoveelste) met de gemeente-secretaris gehad. Er werd be loofd, dat de stukken nog eens zouden worden opgediept. Maar wanneer dat zal zy'n? Mi&schien als het carillon helemaal tot op de draad toe is versleten, dat de ogen dan eens worden geopend en er een nieuw carillon komt. In Schiedam wordt het klokkenspel slechts éénmaal per wee« bespeeld, terwijl in andere steden en ge meenten, zoals V] aard in gen en Rotter dam men zeker drie maal per week van de vrolijke en sombere klanken kan ge nieten. Voldoet niet Het carillon beantwoordt met meer aan de eisen van het moderne repertotre. „Zelfs bij de eenvoudigste volksliedjes weet je niet waar je heen moet Als de tonen hoog moeten zijn, laat je ze over vloeien in lage, omdat het niet anders kan", zegt de heer Don, die behalve in Schiedam in Vlaardingen speelt en plaats vervangend beiaardier Is m Rotterdam. Daar zyn wel goede carillons. Toen de heer Don in Schiedam kwam wonen raakte hij onder de bekoring van het klokkenspel. In 1940 volgde hij zijn o«d-leermeestec Felix Timmermans op cn in 1950 kreeg hu ook een aanstelling in Vlaardïngen. „Dit is een heel apart vak, met eigen muziek en klanken. Je moet er op afgestemd zyn. Ten eerste de sfeer in de toren. Ten t.reede heb je nooit pu bliek en ten derde de ontwikkeling in de muziek zelf. Ik geef de voorkeur aan oor spronkelijke beiaardmuziek. Verder speel ik muziek, die geschikt is om smaakvol gearrangeerd te worden. En de volks liederen niet te vergeten. Ook worden er wel populaire liedjes gespeeld met volks karakter, maar geen tophits en. film schlagers." Zielig De heer Don spoelt verder, het is In middels half twaalf geworden, jrk speel langer omdat ik vanmorgen later ben begonnen. Gewoonlijk ben ik hier niet langer dan tot elf uur." De klanken vloeien door de galmgaten over de stad, maar in de toren is het een dreunend lawaai. De kerr Don slaat met z(jn vuisten op de toetsen en wanneer men naar de klok ken kUkt, in het raam beVcsligd, ziet men de kleine klokjes bovenaan zielig en doel loos hangen, hun leven is uit. Van de verdiensten van beiaardier kan de heer Don niet leven. Hij speelt daarom ook piano cn trompet op feestavonden, enz. Ook geeft hij les. Jongelui, die een accordeonclubje spelen. „Het leuk om de zelfwerkzaamheid bij de jeugd aan te kweken. Bovendien blijf je zelf ook jong. Van de tien, die je les geeft zullen er misschien hooguit drie behoorlijk spelen, maar als je ziet met wat voor voldoening ze hun mu ziekinstrumenten bespelen, is het wel een aangename taak hen daarbij te helpen." (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN, zaterdag Vele werk nemers van N.V. Wilton Fyenoord hebben vrijdagavond met hun echtgenoten in de Stadsgehoorzaal nog eens de door hen verrichte werkzaamheden van 1963 aan schouwd in het fraai verzorgde „Journaal 1963". De heer J. v. d. Broek, secr. van de afd, O. en A. van „WF" sprak een kort wel komstwoord, waarna het filmjournaal werd afgedraaid. De technische verzorging daarvan was bij de heren C. de Wit en L. F. de Ronde en mej. N. M. Kooyroan in goede handen. Ondanks de vertoning van vele grote in 19B3 uitgevoerde objec ten, misten we de verbouwing van de Ox fordshire, welk schip binnenkort onder de naam .Faïrstar" zee zal kiezen met als haven Liverpool Toch viel er nog genoeg opnieuw te be* 7ien, tlie zilverachtig klinken, wan neer ze tenminste gebruikt kunnen worden. iVfnar nu hangen zij ontzield in de kou, eenzaam, en onbenut. Speeldoos der, Is al geruime Hid van de film doeken verdwenen. Doch nu duikt hU in Passage weer op in een niet nieuwe, maar nog altijd zeer aantrekkelijke en dolle film. „Knock on Wood" (Afkloppen) i5 een zeer fraaie pereiflage op het genre splonagefilm, waarin met ongeveer alles de draak wordt gestoken. Zelfs als patiënt rijp voor de psychiater, gaat Danny na een nacht vlijtige Freud- studie zo'n specialist het is een bijzon der lief meisje: Mai Zetterling „be handelen" en met succes; hy haalt de meest dolle grapjes uit roet lugubere spionnen, natuurlijk zonder te weten, wat zij met hem voor hebben, hij geeft pa rodieën weg op allerlei soorten tongval, imiteert mensen en situaties met een vir tuositeit, die aan het ongelooflijke grenst en stuurt in het algemeen alle dmgen in de war. Men dient bij het zien van deze magi strale kolder economisch om te springen met z'n kwantum lach-energie, want aan het slot wordt van de toeschouwer op dit gebied het uiterste gevergd. Op zijn theater verzeild en de doeltreffende nier, waarop hij daar een soort Tartaars show-ballet volkomen ridiculiseert en aan de grens van wanhoop en razernij brengt, waarlijk grandioos. Deze technicolor, die door Norman Pa- ama en Meivin Frank (regie en produk- tie) tot in de puntjes is verzorgd, mag men echt niet missen. (PASSAGE). Eon verdieping lager staat bet automa tische speelwerk, ook wel de trommel of de speeldoos genaamd. Eén keer per jaar worden die liedjes vernieuwd. „Eigenlijk moesten die liedjes ieder sei zoen vervangen worden. Het is toch leuk om in de lente een lenteliedje te horen en in ae herfst een liedje, dat bij dat jaar-, getijde past. Maar dat gaat hier niet- 2n mei staat het spel een week stil en wordt het schoongemaakt. Tevens worden de noten op de trommel veranderd. Eén man klimt erin en schroeft de noten los, terwyl de ander ze aan de hand van de muziek op andere plaatsen neerzet. De man w de trommel schroeft ze dan weer vast." Het moet wol een enorm werk zyu om nieuwe muziek op de trommel aan te brengen. Alles moet heel precies °P de juiste toonhoogte ïn de gaatjes gebracht worden. De trommel loopt op gewichten. De' moederklok, die apart staat is aange sloten op de wijzerplaat. Het is allemaal handscieedwerk en de kloppen van de hamers in het metaal zijn nog duidelijk je zien. Iedere halve minuut wordt de beweging op de klok overgebracht, wat gepaard gaat met een zoemend geluid. Deze trommel stamt uit 1853. De draden staan ia verbinding met de klokken, die bovenin de toren hangen. De« zijn voorzien van klepels en ha- i NACHTDIENST APOTHEKEN Apotheek: Jansen, Svammerdamsingel II. BIOSCOPEN rassage: 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Afklop- pen". iuonopoie, 7 en 9.15 uur: „Suleiman, de veroveraar". Zaterdagnachtvoorstel- hng „De zedenpolitie grijpt in". Zon dagmatinees 2 en 4.15 uur: JHet duel oy de Silver Creek". DIVERSEN Gebouw, 8 uur: Marimba. Soos. Arcade, 8 uur: Spirit Carnaval- uene, 8 uur; cj-y Nieuwland. Toneel, "ras, s uur: Bonaventura. Toneel. Hvoll, 8 uur: Guillaume. Carnaval. Hennes-kantine, 8 uur: Carnaval. Irene, 8 Uur; The Sterfigthers. Dansavond. c Goede Haven, 8 uur: Cefa. Film. SCHIEDAM, zaterdag Het Stedelijk Museum van Schiedam zal dit weekend gratis toegankelijk zyn. Tot en met zon dag kan men nog de tentoonstellingen van Frieda Hunziker, schilderijen, gou-, aches en tekeningen, en van Arend Roe-' senschoon, pastels, bezichtigen. De tentoonstelling „Epos in -d- groot' bestaande uit schilderijen en tekeningen van Sien van den Brink en gedichten van Pierre van der Voort betreffende de Delta-werken, blijft nog tot en roet 23 februari in het museum. Ter gelegenheid van deze expositie wordt dagelijks om 15 uur een film over dc Delta-werken vertoond. SCHIEDAM, GEBOREN: Roberlus C. z. V. L. A. M. Groenendaal en H. M, van der "Werf; Petronella A. H., d. v. P. A. van Vliet en H. C. M. Kester: Rober to" J" z. v. T. L. J. Schrijver en M. P. V' Martlnus J., z. v. H. J. Vermeu- l jA. J. van Eijk; Laurentius F. J.. z, F. de Ronde en J. M. Wansink; Christianus, z. v. J. Loch en M. J. Soe- ters, ONDERTROUWD: C. J. Appels. 36 j. en M. B, van den Braak, 37 j.; G. M, van den Broeke, 33 j. en C. G. J. Pegels, 22 j.; T. van Dyk, 25 j. en M. van Vliet, 22 j.; M, A. Folst, 22 j. en H. J. Glimmerveen, 21P. van Galen, 26 j. en J. Jongste, 17 j.; W, F. M. van der Kant, 19 j. en A. A. M. van Zwieten, IS j.; J. W. A, van der Lee, 25 j. en L. M. van Rutten, 21 j.; J. Mulders, 26 j, en J. B. Bel, 24 j.; M. A. T. A. Overbeul, 22 j. en J. Bals, 23 j.; 3VI. Tintel. 21 j. en G. H. Schilt, 17 j. GEHUWD: J. M. du Buf, 27 j. en J. J. Kreuger,30 j.; J. M-Lauwriec, 27 j. en W. J. M. Groenendaal, 21 j.; H. J. Satter, 21 j. en J. M. C. T. Engel, 24 j.; H. Offen- berg, 21 j. en E. van Bladel, 22 j.; P. Sch eenloop, 28 j. en P. A- Hardy, 23 j.; M. de Jong, 34 j. en P. Verniel, 23 j. H. C. A. de Bok, 19 j. en S. C. van den Brink, 19 j.; J. A, Biesheuvel, 25 j. en F. H. de Raay, 24 j J. C. G. van Naamen, 20 j. en W. M. Quartel, 18 j.; K .M. Tielenius, 36 j. en M. Carberry, 23 j.; M. Roza, 22 j. en M. A. S. van Hees, 21 j. OVERLEDEN: A. C. de Mos. 65 j; E. M. Noijen, 80 j.. weduwe van B. C. Ver- wey; P. Twigt. 65 j.; T. A. de Jager 56 j.; A. H de Hooge, 73 j.p cchtg, van W, P. Pelkman. KERKDIENSTEN Ned. ïlerv. Gemeen lp. Grote Kerk: 10 vut jneJ. ds E. A Bos en 5 uur ds. G. Veldjes- graaf iNecterheinerl); Bethclkerk: 10 uur ds. A Hoffman en 5 uur ds. D. J. Spaiing; Op- standmgskerk- 10 UUr ds D. J. Spaiing e- uur Oceuni. Dienst (ds H. W. Hemmes ds. 3. Couvée»; Vretleskerk9 en 10.45 ds C. v d Steen en 7 uur ds. J. v. Noort (Vlaardingen). Ned. Hcrv. Gerct. Evany. Gebouw Irene: 10 uur ds. G. Veldjesgraaf: Grote kerk: 5 uur ds. G Veldjesgraaf. Evang. Lutherse Getn. 10 uur ds. H. J. A. Hnan (Leiden). Lutherse kerk. Zaterdag 7,30 uur Oecum. Avondgebed <ds. A. ie Coq). Ned. f rot. Bond. Westvest 32: 10 30 uur A. D. Kinassen. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 uur K. Mis. Baptisten-gemeente. Lange Haven 129: 7 ur ds R. Relling. Leger des Hciis. JLange Haven 27: 10 uur Heiligingssamenkomst en 7Z0 uur Verlos- singasamenkamst, Gerrit Verbonstraat: 645 ur Operiluchtsarnenkonwt. Alle samenkom en o.I.v. de kapiteins Drij ver-Sa lornon. Jehova's Getuigen. Volksgebouw- 6 uur: Openbare toespraak: „Waarom worden kK«i- deren misdadigers?": 7.10 tiur Wachttoren studie. Donderdag: 7.30 uur theocratische bedicningsschool. SCHIEDAM, zaterdag. Voor de Kon. Ned. Mij. van Tuinbouw en Plantkunde afd. Schiedam zal de heer J, K, P. van Hoey Smith een lezing houden over zijn reis naar de Canarische eilanden op woensdag 12 februari in gebouw Irene. Artsen op zondag SCHIEDAM, zaterdag. In spoedge vallen zijn gedurende dit weekend de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren, Buys Ballotsïngel 72, tel. 155050; Ch. A. Poll, Tuinlaan 92, tel. 67856 en G. Pet, Tulnlaan 38, tel. 66898. Geopend is apotheek Jansen, Swam- merdamsingel 41, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt nan bevolken de flint ,X>e rendepoll- tfe grijpt in". Zy dienen echter meer als decor voor hel verhaal van een oude ge pensioneerde politieman, dan dat zij we zenlijk tot leven komen. Het Is de com missaris, die domineert, in deze geschie denis. Zijn soms wel spannende belevenissen, zyn doen en laten roepen al deze figuren op. Figuren uit de onderwereld en ook uit het mondaine leven. Zoonlief heeft de voetsporen van pa. commissaris Dennert gevolgd en. weet het zijn vader op een gegeven ogenblik danig lastig te maken. Deze matigt zich namelijk tn zijn vele vrije uren de rol van detective aan, wat hem meer dan eens tn aanraking met Dennert junior brengt Grijs geworden in het vak weet de ge pensioneerde commissaris wel een uit weg, en als held keert hij zich aan 't slot tot de toeschouwer, waarvan zoonlief pro fiteert om zijn schone blonde met liefdes verklaringen te overladen. (MONOPOLE, zaterdagnacht). EEN soort oosterse Ivanhoe krijgt men te zien in dc film Suleiman, de ver overaar". Het geeft een episode tilt dc grote veldtocht van deze Turkse veld heer tegen het westen, met als uttelnde- Rjk doel de verovering van Wenen, wat, zoals men uit de geschiedenisboekjes weet, nèt niet gelukt is. Dat komt, zoals regisseur Maria Toto wil aantonen, omdat Suleiman zich heeft stuk gelopen op do verovering van een onbelangrijk fort, dat hardnekkig wordt verdedigd door een zeer menslievende commandant. Tussen de razende vechts-taferelen en de 2woele scènes aan het pompeuze hof van Suleiman, bloeit in het fort dan nog de liefde op, die ook daar overigens bedreigd wordt door ja loezie en haat Er sterven erg veel mensen in deze rolprent, in de min of meer eerlijke strijd of gewoon door moord, maar de liefde krygt laatste woord m dit spek takelstuk. (MONOPOLE). leven, zoals de omvangryke reparatie van de „Neapolis", welke tanker op 24 janu ari in dok 7 arriveerde en daarna op gi gantische wijze werd gerepareerd. Dit in drie fasen uitgevoerde werk kwam prompt binnen de gestelde termijn van 56 kalen derdagen gereed. De 48.000 ton metende Avedrecht werd op 6 maart te water gelaten en ook dat werd op de film band geplaatst voor latere herinneringen. Het was de echtgenote van de toenmalige minister De Pous, mevrouw G. de Pous-van Itterzon, die de doopplech tigheid verrichtte. Ook de officiële over dracht op 11 juni kwam in beeld. Ve I aandacht was ook besteed aan de overdracht van de „Ogoja" aan de staats minister van marine uit Nigeria, Excel lentie Mbu. Vooral de ondertekening van het contract voor de bouw van het fregat „Nigeria" achtte men van zoveel belang, dat dit breedvoerig verfilmd werd. Over ongeveer 3 jaar zal dit fregat gereed moe ten zijn. Het mobiele proefstation, dat Wilton Fyenoord sedert enige tijd heeft en waarvan weinigen maar op de hoogte zijn kreeg ook bijzondere aandacht. Er kwamen zelfs kanonnen en een vliegtuig aan te pas. Het was met recht, zoals door commentator L. F, de Ronde werd opge merkt: „Zij timmeren wel langs de weg, maar hebben weinig bekijks." Na de bouw en het transport van de ge weldig grote „DestiUeerkolom" bestemd voor Esao-Nederland, kreeg ook de „Olympic Thunder" een beurt. Hoe dit schip liefst 25 meter langer werd gemaakt en twee-en-een-halve meter werd opge hoogd, was bijzonder interessant. Het laadvermogen kon hierdoor van 28-000 op 39 000 ton worden gebracht. Zaterdag 4 januari van dit jaar vertrok dit schip naar de Perzische Golf. De samenwerking tussen de afdelingen Nieuwbouw en Repa ratie was bij deze verbouwing voortreffe lijk. Na het ruim een half uur durende jour naal (dat met een applaus werd beloond door de vele aanwezigen) trad het gezel schap „Alle 7" voor het voetlicht Eerst met de revue „Even anders" en na de pauze (tijdens welke het WF-personeel 'n gratis consumptie kreeg aangeboden) met „Avontuur in Italië", een. zonnige musical. An ja Godê. Mary Nieuwenhuyzen, Ronny Bierman, Walter van Canoy, Harry Bor- don en Rudi West hebben met begeleiding van Justus Jesayes, Dick Kuyper en Leo Middendorp tot over 11 UUr voor een passende vrolyke noot gezorgd. Het was een geslaagde avond. In totaal komen 20 soortgelijke avonden voor het gehele WF-personeel in Schie dam, Vlaardïngen en Rotterdam. De voor stelling van vrijdagavond was de tweede in de reeks; het bedrijfsjouxnaal was don derdagavond al in Rotterdam „ten doop (Advertentie IJU.) hbu '-ygirz hbu HBU maat ook GRATIS bij oyerfijden door ongeval. Iln/Jditingen op aanvrage. HDlLANDSCHEBANK-UNIEn. I AHSTM0AI1 DEN HAAS ROTTWOAH HOEK VAN HOLLAND, vrijdag De directie van de Stoomvaart maatschappij Zeeland '.eelt mede, dat de omvang van het passagiersvervoer In 1963 ten achter Is gebleven bü het daaraan voorafgaande jaar, zU het lit mindere mate dan aan vankelijk werd verwacht. Dank zij de toeneming van het goede renvervoer en het autovervoer lagen de bruto ontvangsten op ongeveer hetzelfde niveau als in 1962. De stijging van de ex ploitatiekosten zette zich ook m 1963 voort. Mede door een hogere opbrengst verkregen uit de belegging van de geld middelen kan echter op grond van de voorlopige resultatencijfers worden ver wacht, dat de nettowinst niet belangrijk van die over 1962 sal afwijken. Om aan de gestegen vraag naar ruimte in de zo mermaanden te kunnen voldoen, 2al spe ciaal ten behoeve van het auto- en goe derenvervoer in de maanden juli en au gustus twee maal per week een additio nele namiddagdienst van Hoek van Hol land naar Harwich worden gevaren. Concert Harmonie Wilton Fijenoord SCHIEDAM, Wilton Fijenoord g Th. Jansen op donderdag 13 februari ïn het Passagetbeater een concert Gespeeld wordt de Florentiner Marsch van Fucik. de Noorse Rhapsodic van Svendsen, het eerste clarinetconcert van Van Weber, de 2e Rhapsodie on Negro Spirituals van Ene Ball, Three inventions van Pi Scheffer, een selectie uit West Side Story van Bernstein en de mars 78 trombones van Wilson. Met de drumband worden gespeeld de mars Groos-Bom van Menichetti, de Sea farers-parade van Boedijn en de mars van de 4e divisie van J. P. Laro. Na de pauze wordt vertoond de film ,Das Dreimaderlhaus". zaterdag. De Harmonie ord geeft oJLv. dirigent L. bevraagd op Internationaal Handelskantoor te Schiedam in bezit Mulo-diploma en kunnende typen. Leeftijd 17 - 22 jaar. Brieven ond. r 3 bureau van dit blad. Er groeit gras in de Weesperstraat door MEIJER SLUXSER Ruim 200 pag. op prachtig papier, foto's uit verzameling K. Spook, illustraties Wim Bijmoer. Verkrijgbaar bij agenten en bezorgers, alsmede de boekhandel, of rechtstreeks bij de administratie van dit blad. tige gezicht wil in „DUEL BIJ SIL VER CREEK" voortdurend de baas bly- ven over allerlei mensen die er niet zo van gediend rij". Dat duurt een hele film lang: Murphy, als assistent-sheriff, zal het ook nog win nen, Maar intussen vraagt de füm meer van ons. dan ons als liefhebbers van het ongecompliceerde gevecht, geboden wordt Er komt een duel in voor, dat volgens de scenarioschrijver, zo nodig moet gebeuren, maar dat au fond toch weinig met het verhaal te maken heeft. .Rustige" ontspanning, meer niet. (MONOPOLE, matinees). Kapsalon Heléne, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50. Héléne tiède permanent, de meest ideale natuurlijke permanent ƒ10.- Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hêlène Rem- brt.-dtlaan 12 Schiedam, te lefoon 6 71 70 f l.— reduktie op deze advertentie Fotografie j Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K, Vuuren Hoogstraat 106, Voor pasfoto naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, teL 6 67 20. In één dag gereed. Diversen Laaf uw spiraal vermaken tot modern opklap- ol kan tel bed Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal Ja (Broersveldpad), telefoon 6 70 28 (na 38 uur telefoon 667 89) Ledikanten, hutledi kanten. kampeerbedden enz Kom eens praten. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ138.Combinatie' langzaam met spoeLeentri- fuge ƒ395.—, ook merk- machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126 TeL 6 36 41. ARTIKEL 5 WEGENVERKEERSREGLEMENT Burgemeester en wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij in hun vergadering van 30 december 1963 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub c. van. het wegenver keersreglement vast te stellen de volgende 83e en 84e wijziging van. het verkeersbeslult voor de gemeente Schie dam. Onder het hoofd „Geslotenverklarfhg van wegen" vervalt de rubriek „Emmaplein in «ie richting van de Broersvest, alle voertuigen, rij- en. trekdieren en vee, behoudens voor parkeerdoeleinden, nummers 6, 14. 15 en 16" (bord model W.VJrL); wordt de rubriek: „Singel tussen verbindingsweg en Emmaplein in de richting van het Emmaplein, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee, behoudens voor parkeerdoeleinden, nummers 6, 14, 15 en 16" (bord model W.VJï.) als volgt gewijzigd: „Singel, gedeelte langs de middenberm van de verbindingsweg, in de richting van het Emmaplein, alle voertuigen, rij- en trekdieren cn vee, nummers 14.15 en 16" (bord model W.VJt.) en wordt in de rubriek: .Burgemeester van Haarenlaan, de zuidoostelijke ventwegen tussen de Ruys de Bee~ renbroucklaan en de Parkweg in de richting van de Ruys de Beerenbroucklaan, alle voertuigen, rij- en trekdieren en vee. nummers 14, 15 en 18", „Parkweg" vervangen door .Jan. van Zutpbenstraat"; „Singel het gedeelte Singel ten zuiden van de r.-k. kerk. Singel, nummers 10,104"; „Singel het gedeelte van de Singel tussen de Lau rens Costerstraat en de Lange Singelstraat, Singel, nummer 10"; „Singel Lange Singelstraat, Singel, nummers 10, 304"; „Singel Eerste Tuinsmgel, Singel, nummer 10"; ..Singel het gedeelte van de Singel tussen de Eerste Tuïnsingel en de Korte Singelstraat, Singel, nummers •10.104" en „Singel het gedeelte van de Singel, genummerd pand 59 en pand 61, Singel, nummers 10, 104". Van deze besluiten staat voor "ieder belanghebbende be roep open tot het einde van een termijn van dertig dagen na heden. Het adres van beroep wordt gericht aan H.M. de Konin gin, maar ingediend bij de commissaris der koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft De besluiten zijn in afschrift verzonden aan de betrokken hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond AJST.W.B., de Ko ninklijke Nederlandse Automobielclub, de Koninklijke Ne derlandse Motorrijders Vereniging en aan Gedeputeerde Staten dezer provincie. De besluiten liggen gedurende genoemde beroepstermijn ter visie ter gemeentesecretarie (stadhuis, afdeling algeme ne zaken). Schiedam, 7 februari 1964, Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, J. W. HEEK; de secretaris, M, J. BLOK VENTILATOREN Voor onze verkoopafdeling zoeken wij een JONGSTE BEDIENDE die tot taak zal krijgen bij de post- en archiefbehandeling behulpzaam te zijn. Deze werkzaamheden worden in een prettige sfeer, met ruime mogelijkheden tot het ontplooien van eigen activiteit, verricht. Zaterdags wordt er niet gewerkt Opleiding: ULO of gelijkwaardig. Leeftijd: 16-18 jaar. Spoedige indiensttreding is gewenst 1 Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.V. INTERNATIONALE TECHNISCHE HANDELSONDERNEMING „ITHO-SCKIEDAM" Afd. Personeel Ventilatoren, Postbus 21, Schiedam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1