PANORAMA IN ZUID Woes „Steentjes" bijdragen voor de bouw van de Sporthal 1st Tot Steun55 boeide in vlotte thriller orde baar Ére Van Gusto tot gashouder De resultaten bij SVC AGENDA S.C.S. 1 wint van Hoogvliet SCHIE DAM Weer breuk van persleiding Filmanalyses bij Filmkring Oecum. gesprek Burgerlijke Stand Hinderwet niet van toepassing op loods van Deltachemie TREIN GRIJPT VRACHTAUTO Tieners showen eigen kleding Restauratie kerk in Krimpen klaar VANAVOND VAN 7.30 TOT 9 UUR Sporthal-actie M.S.' Papendrecht' naar de sloper DMZ Maassluis in nieuw kantoor Maassluise jeugd naar Kolpabad Koeriersters MONO P O L E 5 T scholieren, ttigdconcerjen Igin-nefcerfc be. fcrefcregen ■ezoekers der ■concerten «langstelling tweede or. hponist Theo. ftwyfeld maar Ed behoort te jdg idee heeft ■eesters schie. pe bezocht n t>ü het hm- J uit „Thijf ■siefce muziek (fiend om er op te «Oe- |wêt geschikt keer) voor C programma symfonie ■teresseerden jar meerdere f portoire. En I zwaarder ie Tche beweeg- lY SALOMÉ uw t c. c. 5 en K. n D. C. |W, Pietlouw Ten 20} A. de fauteer sa ec K en A. Bax ItSP.' Blokzijl 1pt17; L. Ver- W. van Too* B..L. stem* 22 en A. i w. vm H. E, C. n E. van 2D; A. Ï)fj, M. van ET.'de Ni/s 47 fc;31 en F. 0. Jr. M. Blom- c. Van MaS- Bof in sn 16; KtéSO; H. M. ErMflgnln Fa. Deltenre ■er Ploeg 23; "*1. 14. Bek* ■W. i der M. Seleiki 13: C. Wes- •N. A. VM ','Raderau- -.23: H. X P; Sta hl Kf&jreas, tl DE naam zegt het al: van de Panoramaflat af, de oostelijke van de twee toren flats aan de Maasboulevard heeft men een prachtig vergezicht. In eerste instan tie zal vooral de wijde blik over de Nieuwe Maas boelen. Doch ook naar de andere richting, over de stad heeft men een buitengewoon interessant uitzicht, dat vooral de bewoners van Schie dam-Zuid zal kunnen boeien, door de toch altjjd nog onver wachte plekjes die men van boven af gezien in deze diebt-bebouwde wijk kan waarnemen. Vandaar dat we deze in elkaar gezette panorama-foto plaatsen. Dit uitzicht wordt vooral gemarkeerd door drie punten: het uitgestrekte terrein van de Werf Gusto, door de Heilig Hart- kerk. die dat deel van de wijk domi neert en door, wat verder af. de twee gashouders, de lelijk-zwartc oude tank met daarnaast de grote moderne, in lichte kleuren geverfde en daardoor niet detonerende gashouder. Zo mooi als een dergelijk gevaarte maar kan rijn. De rij huizen met de witte streep van de daklijst vormt de Rijnstraat, aansluitend op de Heilig Hart-kerk, waarvan men de fraai gerestaureerde gevel kan zien. Langs de kerk loopt naar links beneden de Lekstraat; men ziet daarvan de ach-1 terkant van het blok mev.e flats. Tus sen. Rijn- en Lekstraat ziet men nog net de kinder-speclplaats, goed ingesloten tussen de bebouwing. Daar ook de toe gangen tot dit terrein niet makkelijk te vinden zijn, is het bestaan van deze speelplaats aan velen onbekend. Naar de Nieuwe Maasstraat moet men echt even zoeken; alleen de kruidenierswinkel van Van der Leede op de hoek, tegenover de kerk, is nog zichtbaar. Achter de bebouwing van de Rijnstraat ziet men het rommelige complex langs de Hoofdstraat. Het lokaliseren va» de diverse gebouwen laten we maar aan de ter plaatse bekenden over. Van de Voor haven is weinig te zien, alleen rechts op de foto nog een strook water. Doch het witte wachtschip „Jan van Gelder" van het Zeekadetkorps ..Jacob van Heems- kerek" is wèl duidelijk zichtbaar. Rechts beneden ziel men nog de opslagplaats van de IPC, naast het laatste stukje van de Havendijk, waar deze uitkomt op de Hoofdstraat, naast het vaag zichtbare gebouw van de Havendienst. Aan de overkant van de Voorhaven het terrein van Werf Gusto, met links nog een stuk van de Maasdijk en in het mid den het platen-park, met de magnetische hijskranen. Boven het opschrift „N.V Werf Gusto" ziet men de enorme kraan van het drijvende kraaneiland „Lepe laar" uitsteken. Rechts daarvan vaart net een schip de Rotterdamse Mi haven uit Let op de zeer interessante „sky-line". Geheel rechts de wazige verten van de Nieuwe Maas en daarnaast het silhouet van de Euromast. Dan t bos kranen uit het Rotterdam ebied, met daartussen (vaag) Ier in Rot terdam, de elektr1 le met de vijf hoge pijpen, a« - -n de Mer- wehaven, tot aan de kt—. Boven het dak van het kerkgebouw steken nog net uit de grote loodsen van houthandel Van der Eist. Links van de toren ziet men de Grensflat en verder de schoorstenen van de bedrijven langs de Buitenhaven weg. Links van de nieuwe gashouder is nog net zichtbaar de toren van de Sin gelkerk en tenslotte heel vaag de Hema- flat. VOLLEYBAL SCHIEDAM, woensdag De teams van. de Schiedamse Volleybal Club hebben met wisselend succes gespeeld. Dames 1 won na felle strijd met 3—0 van het las tige DOS, doch moest tegen lüstaanvoer- ster AMVJ met een 22 stand genoegen nemen. Door een paar grove blunders werd een zeker schijnende overwinning omgebogen tot E«n gelijkspel, waardoor de achterstand op AMVJ nog steeds 3 punten bedraagt. Dames 2 klopte Concordia 2 op fraaie wijze met 31, terwïjL dames 3 na een fraai 2—2 tegen het sterke DOP teleur stellend met 30 geklopt werd door stad genote Juliana 1. Heren 1 verloor geheel onnodig van Li banon 3 met 31. Als verzachtende om standigheid mag het uitkomen met twee invallers worden aangemerkt. Een volle dig eerste team herstelde zich echter keu rig door een fraaie 30 overwinning op 2VC. Heren 2 verstevigde de leiderspositie: door de concurrenten DOP 1 en Spivo 2 met resp. 3—0 en 31 te kloppen, terwijl ook heren 4 in de running bleef door een 3—1 zege op Hou Stand 2. Jongens A en B tenslotte klopten Liba non B en J. Pandrecht A resp. met 3 en 31 en behouden deshalve hun leiden de posities. Jongens C echter verloor van het sterke Concordia A met 30, terwijl ook meisjes 4 en 5 nederlagen te slikken kregen. (Advertentie 1JV7.) woninginrichting exj&d<4t&i!e m bankstellen eefhoeken wand sets slaapkamers palïssander teak noten mahonie -A vraagt gratis ge?//, catalogus broersvest 64-66 tel. 67920 - schiedam APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Gouka, Hoogstraat 29. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur „Maciste, gladiator van Rome". Monopole: 8 uur: „Oproer op de Defiant". 2 uun Rusty en de spionnen. diversen Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Gew. Arbeids- bureau. Voorlichtingsavond. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: NLV-vergade- ring. volksgebouw, 8 uur: PvdA Verslag raads fractie. Sporthal, 7-30 uur; Steentjes-actie. SCHIEDAM, woensdag Aan de To neelwedstrijd van de Schiedamse Ge meenschap heeft de Arbeiders Toneelver. „Tot steun in den Strijd" gisteravond In Musis Sacruc deelgenomen met een op voering van Misdaad wordt goed be taald" van Joop Smit. Dit is een eenvou- ïaar go^d speelbare thriller, die s amateurs met overgave over het voetlicht Is gehracht. In een proloog wordt aan de overigens niet erg talrijk opgekomen toeschouwers al bekend gemaakt wie de moord heeft gepleegd, zodat de intrige zich niet erg spannend ontwikkelt. Doch ook dit maakt dat de spanning niet tot een climax opge schroefd hoeft te worden. Wat niet zo'n eenvoudige opgave is. Het gaat om een neef, die zijn oom, di recteur van. een bedrijf vermoordt, om zelf directeur te kunnen worden. Met al lerlei listige intriges probeert hij de schuld dan af te wentelen op zijn neef, die niet alleen wèl directeur is, maarte- vens zijn medeminnaar. Het lukt bijna, maar een scherpzinnige inspecteur van politie krijgt het door en zo komt de be vredigende ontknoping. Wij willen de heer H. v.d. Roer pluim geven voor rijn beheerste en alles zins acceptabele vertolking van de laco nieke speurder, die de warrige moord weet te ontsluieren. Zeer te waarderen was ook mej. A. Rodenberg die als het domme dienstmeisje een prachtig typetje bijdroeg. Ook de heer W. de Vogel was als de rechercheur en eigenwijze helper van de speurder goed op z'n plaats. De heer L. Rodenburg was iets te nadrukke lijk als de moordende neef en de heer W, Romein wat te schreeuwerig als de drifti ge neef die het slachtoffer dreigde te wor den. De dames H. v. d. Roer-Goedhart en A. Ilmer-Rodenberg waren te z' resp., de huishoudster en de verloofde. De heer D, D. Goedhart had een kleine maai- goeógespeelde rol als de vermoorde directeur. De regie was van Eric Schnei der. Het was een aardige voorstelling, bij de spelers zich niet hebben hoeven te vertillen. Er zat voldoende tempo in om te kunnen blijven boeien. SCHIEDAM, woensdag In de pers leiding die gelegd Is voor het opspuiten zand in de «Ük Groenoord, is weder- >en breuk ontstaan. Door de druk van het water Is een verbindlngsmof tussen twee bulsstukken van de leiding verscho ven, waardoor de rubberafslnitring eraf sprong. Uit het gat stroomde water over de weg en de volkstuinen in het complex Vyfsluiten. Door de aannemer is het lek in ac buis hersteld, evenals een gat in de weg, ontstaan door het uitspuitende wa ter. De omvang van de schade aan de Is onbekend. SCHAKEN SCHIEDAM, woensdag De Sc hied? ra- Flimkring biedt haar leden woensdag 26 februari in gebouw Irene, een interes sante avond aan, waarop dr. _H. S. Vis- scher leraar aan het Christelijk Lyceum te Heemstede enkele filmanalyses zal on dernemen. Hij doet dit aan de hand van de volgende films: „Critic and great ex pectations", „The stranger left no card en Glas" (Bert Haanstra). Aan de heer Visscher is in rijn kwaliteit van film criticus en als medewerker in fümzaken aan verschillende periodieken als eerste de Graadt van Roggen prijs voor film- journalistiek uitgereikt. SCHIEDAM, woensdag De wedstrijd van het eerste tiental van. de schaakclub Schiedam legen Overschle 1 is In een overwinning geëindigd. Dank zij een over winning van HarmannU is de stand mo menteel 5!é2!i, de afgebroken partijen van Noorddegraaf en v. d. Velde worden woensdag uitgespeeld. Momenteel deelt het eerste tiental in haar groep de 2e en 3e plaats met Hoogvliet 1, RSR. In Toren staat bovenaan met 1 punt voorsprong. Het 2e tiental behaalde een fraaie zege op Stokvis 1. Van der Velde, de Bruyn, v. Driesscbe, Moleman, Kok, Ammersdor- fer en v. Etten wonnen; Vrijland en. Wee- da kwamen remise overeen en Stahlie ver loor. In haar groep staan de 2e tiental bovenaan, gevolgd door HVO 2 met 1 punt achterstand. Het derde tiental bezet in haar groep de 7e en voorlaatste plaats. Woensdag 26 februari speelt het le tien tal thuis de belangrijke wedstrijd togen Hoogvliet 1, het 3e tiental op donderdag 27 februari uit tegen GEB 2 en het 2e uit uit tegen Vlaardingen 2 op maandag 2 maart. SCHIEDAM, woensdag. Op 1 2L februari belegt de Oecumenische Raad van kerken in de gemeentekamer van de oud-Katholieke pastorie. Dam 30, weer een bijeenkomst voor oecumenisch be langstellenden. Het onderwerp voor die avond is „Welke perspectieven opent het Concilie voor de verhouding van Rooms-Katholieken en Protestanten?" Spreker is Pater Adr. J. Dijkzeul, verbonden aan de Stichting Una Sancta te Rotterdam. Er zal gelegenheid zijn voor vrsgenstel- ling. De bijeenkomst vangt om 20 uur aan. SCHIEDAM Geboren: Guus zv W. P. Harland en C. L. Schenkel; Elizabeth dv L, Souwens en G. Valk; Martinus J. zv P. Bun Inga en A. Rozendaal Norbert J. zv J. H. Veldman en M. J, M. du Crocq; Wilhelm J. zv H, Vink en W. J. Groene- veld; Marianne dv W. J. F. Overdijk en E, Haegens; Erik zv L. A, Leibbrand en A. J. Kaiser; Diana A. E. dv H. H. Veld hoven en G. Molendijk; Hans C. P, zv W. C. van Gogh en J. M. Friederich; Anthonia M. X. dv J. B. Qdijk en M. M. Kleïnekoort; Bemardtts A. zv N. van den Houten en H. M. Linke. Overleden: J. L. Zevenbergen 33 jr. e.v. J. van der Vaart; A. C. Grimminek, 63 jr. wed, van T. Notenboom; J. M, J. van Zijl, jr. wed. van H. T. Tinkhof. V laar din gse B. en W DEN HAAG, woensdag (ANP) Bur gemeester en wethouders van Vlaardin gen waren en zijn nog van mening dat de Hinderwet niet van toepassing Is op de loods van de NV Deltachemie, die op 5 november in brand vloog. Dit antwoord den Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol land op vragen van Ir. W. Verhoeven (P.v.dA.). Gedeputeerde Staten delen voorts mee dat de fabriek op 1 februari vorig jaar een aanvraag voor een dergelijke ver gunning voor haar fabriekscomplex had ingediend, waarop nog niet is beslist. B. en w. lieten toe dat Deltachemie de loods inrichtte en in werking stelde op eigen risico, dit overeenkomstig een aanwijzing van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. G.S. verwachten dat b. en w, bij hun beslissing zodanige voor waarden zullen stellen dat brand en lucht verontreiniging „naar menselijk vermo gen" worden voorkomen. ZWIJNDRECHT, woensdag (ANP). Op de spoorwegovergang b(j de Munnl- kensteeg te Zwündrecht is gisteren een vrachtauto, die na een aanrijding met een personenauto tussen de rails was ko men vast te zitten, gegrepen door een uit de richting Rotterdam komende trein. De wagen werd met een enorme kracht weg geslingerd en totaal vernield. De trein kon na een half uur vertra ging op eigen kracht zijn weg vervolgen. De machinist, de heer K. N. Smith uit Rotterdam, stelde op seinen van enkele mensen de noodremmen in werking, maar doordat de trein al te dicht genaderd was, kwam hij driehonderd meter voor bij de spoorwegovergang pas tot stilstand. ROTTERDAM, woensdag. Leerlingen van de vakschool voor meisjes te Brielle, het Huygens Lyceum te Voorburg, de chr. huishoudschool De Schakel te Zwijn- drecht, en de algemene meisjesschool De Windroos te Rotterdam zullen op woens dag 26 februari a-s. 's middags om half vier in één der zalen van „Engels" in het Groothandelsgebouw Rotterdam een show van naar eigen ontwerp vervaardigde kle ding verzorgen. Ds meisjes nemen deel aan een teen agermode-ontwerpwedstrijd, uitgeschre ven door de Huishoudbeurs te Amster dam. De krachtmeting heeft dit jaar voor de derde keer plaats. Voor de eerste maal echter verloopt zij via provinciale voor rondes. Uit circa 1000 tekeningen selec teerde een deskundige jury 253 ontwer pen, die door de meisjes konden worden gemaakt De jury te Rotterdam zal be staan uit: mevrouw C. Cobelens (Huis houdbeurs), mej. E. Taconis (teenager) en mej. Lea Wijberg (journaliste). De deelneemsters met de beste model len zullen op 29 april a.s. uitkomen In een landelijke finale in het RAI-gebouw te Amsterdam. Tijdens de Huishoudbeurs van 1 tot en met 10 mei zal een groot aan tal modellen en tekeningen voor het pu bliek te zien zijn. SCHIEDAM, woensdag. - De S.B.L.O. en meer in het bijzonder het bestuur van de Stichting Sport hal Schiedam staat vanavond voor een krachtproef. Dan. wordt de bliksemactie gehouden met de ver koop van „steentjes", waarvan de opbrengst bedoeld is als bijdrage van de burgerij in de bouw van de eigen Schiedamse Sporthal. Een vijfhonderdtal junioren van sport vereniging, aangevuld met middel bare scholieren gaan vanavond om half acht op pad tot ongeveer 9 uur om te trachten 60.000 van de „steentjes" aan de man te brengen, wat maximaal 30.000 voor de sporthal kan opleveren. Een fors bedrag inderdaad, doch de Sport hal is nu eenmaal een duur ge bouw. Deze „steentjes-actie" van vanavond moet ook (en niet in de laatste plaats) 'n demonstratie zijn van de Schiedammers, individueel en in groepsverband, voor de ze Sporthal. Een teken dat men inderdaad er zeer veel prijs op stelt dat deze Sport hal er komt, een gebouw dat een. oplos sing moet brengen m de nijpende zalen- nood voor de indoor-sporten. Een teken dat men iets over heeft voor de verwezen lijking van. de reeds zo lang gekoesterde plannen. Jaren en jaren is er gedokterd aan deze Sporthal. Er kwanten plannen op, steeds weer plannen, die telkens opnieuw ver zandden. Nu hebben enkele zeer enthousi aste leden van de SBLO er rich voor In gespannen en met opmerkelijk resultaat mogen we zeggen. Voor het eerst zijn die oude plannen opgeheven tot een concreet stadium. Het gemeentebestuur verleende mede werking door de aankoop van een stalen geraamte van een. vliegtuighangar, dat de basis zal kunnen worden van de te bou wen hal. Er is een terrein aangewezen waar die sporthal opgericht kan worden en ook in de moeilijke financiële rijde van de plannen zit schot; er zijn leningen in het vooruitzicht gesteld. Vooral de he ren. Bolrr.ersfen Spithoven hebben prachtig werk geleverd door dit alles voor elkaar te krijgen. Demonstratie (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. - Na twee jaar werken Is de restauratie van de Ned. hervormde kerk aan de IJsseldflk in Krimpen aan den IJssel voltooid- Donder dag 13 februari is het kerkgebouw, waar van het sterk veranderde interieur nau welijks meer herkenbaar ïs, in gebruik genomen. Het aannemingsbedrijf Bontebal uit Reeuwijk heeft, onder leiding van de architecten Roggeveen uit Waddïnxveen en Flaaderus uit Voorburg, het restaura tiewerk uitgevoerd. „President Tubman" te water gelaten ROTTERDAM, woensdag (ANP) De bulkcarrier „President Tubman" (30.000 d.w.) die in opdracht van The Liberian National Shipping Lines Inc. op de werf van Verolm e in Alblasserdam wordt ge bauwd, zal op 23 april te water worden gelaten. De echtgenote van de Liberiaanse pre sident zal bet schip dopen en daarvoor naar Nederland overkomen. Steekwagentje uit wasserij vermist SCHIEDAM, woensdag Mejuffrouw A. v. N. heeft aangifte gedaan van ver missing van een tweewielig steekwagentje schepen tn«tem.ê W.48LOSO b"*.tTto"aezeUde'op luchtbanden uit een wasserij aan de periode vm xws. Rotterdamsedijk. Doch de gehele ontwikkeling heeft zich achter de schermen afgespeeld. Slechts enkele Ingewijden hebben lot nog toe lr aan het tot ontwikkelen brengen de plannen getild, Nu Is het woord de sportverenigingen en de burgert. Uiteindelijk de profiterende» van de ko mende Sporthal. Nu is het hun beurt om te tonen Iets over te hebben voor een Sporthal. Dit kan dut vanavond gebeuren. De verenigingen sturen hun leden op pad voor het werk, de burger kan in z|jn portemonnee tasten- Laat het een duide lijk blök van belangstelling zjjn! Ook nu de omstandigheden niet zo gunstig zijn. De organisatoren hebben wel enige te- ZOALS reeds eerder in de pers is aangekondigd, zal de Stichting Sporthal Schiedam, vanavond, één grote ie gehele stad omvattende actie houden voor de totstandkoming van een sport hal; honderden jongelui zullen om hal/ acht uitzwermen om „steentjes" te ver kopen. Het nut en de noodzaak om over een overdekte gelegenheid om sport te be oefenen in ons klimaat te kunnen be schikken slaan mijns inziens buiten elke discussie. Voor de Schiedamse sportliefhebber zal deze hal ter be schikking 3taan en een ware uitkomst betekenen. Gaarne wil ik deze actie bij ieder warm aanbevelen; laat onze hele bur gerij tonen achter dit plan te staan en bereid te zijn daadwerkelijk in de tot standkoming van deze sporthal bij te dragen. De burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. Peek avond niet zo prettig zal zijn. Een zware belasting voor de jongeren, die in. de kou en de sneeuw op pad moeten. Laat hen niet versagen. En laat de burger uit de makkelijke stoel bij de warme haard en vooc de TV vandaan komen om steentjes te kopen aan de voordeur. Geen tam-tam een kink in de organisatie. Het SBLO- bestuur heeft een maand geleden, de Sec tie Muziek van de Schiedamse Gemeen schap per brief medewerking gevraagd. De behandeling in de sectie van het ver zoek is helaas vertraagd cn op de sectie vergadering was de belangstelling van de weinige aanwezige vertegenwoordigers gering. Dies werd de SBLO bericht dat de muziekkorpsen niet zouden aantreden. Dit was een harde klap voor de enthou siaste organisatoren. Of het in de huidige omstandigheden veel zou uitmaken valt te betwijf üerL Het is nu écht geen weer om de muziekkorpsen de straat op te stu ren. Als we het goed begrepen hebben, dan is de vrieskou zeer slecht voor de vellen van de trommen, terwijl men kans heeft dat de metalen instrumenten bevrie zen. Over de vingers van de muzikanten maar niet te spreken! Enkele muziek korpsen hebben aangeboden als nog et afzonderlijk medewerking te verlenen. Maar of dit inderdaad doorgaat zullen we vanavond pas zien. Het Is jammer dat het zo gelopen Is met de muziek. Doch het is niet van es sentieel belang. Het komt nu des te meer aan op de sport-Jongercn èn op de bnrge- r|f. Als die zich vanavond van 1 zöde willen laten kennen, dan actie. Dan zal er vanavond wel z|jn in de Korenbeurs, wanneer daar 9 uur de opbrengst geteld en de resol ten bekend gemaakt worden. U mag er overigens ook wel bU zün. (Van, een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het 10.7461 ton bruto metende motortankschip „Pa pendrecht" is door de N.V. Maatschappij M.S, Papendrecht Rotterdam (Phs. van Ommeren Rotterdam N.V.) voor ongeveer 830.000 gulden aan Japanse scheepsslo- pers verkocht. Het schip werd in 2940 te Rotterdam gebouwd en heeft ook nog een aantal jaren onder de naam „Empire Salvage" gevaren. Pech Is ook dat de actie niet met zo veel tam-fam gepaard zal gaan als ver wacht. Er zullen drie geluidswagens door de stad rijden om u, zo nodig, nog attent te maken op de bedoeling van de sleen- tjes-actïe. Maar de muziekverenigingen, waarop een beroep om medewerking is gedaan, zullen ontbreken. Hoofdzakelijk door een. misverstand tm MAASSLUIS, woensdag. De Dienst Maatschappelijke Zorg van Maassluis heeft haar nieuwe huisvesting aan de P. J. Troelstraweg 4 (Kapelpolder) betrok ken. Het kantoorpand aan de Haven 27, waarin ook de gemeentelijke Volkscre- dietbank was ondergebracht, was te klein geworden. Hulsvesting in een bestaand pand bleek niet mogelijk en tenslotte be sloten burgemeester en wethouders van Maassluis de DM.Z. in een nieuw hou ten gebouw onder te brengen. Deze week ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Het mag dan aan de buitenkant op een noodgebouw lijken, het interieur spreekt de bezoeker wel aan. Drie grote kantoorruimten stellen het per soneel, waaronder twee maatschappelijk werksters en één maatschappelijk werker, in staat op bijzonder prettige wijze hun sociale taken te vervullen, onder leiding van een directie, die in tegenstelling tot Haven 27, eveneens een lichte en smaak vol ingerichte werkkamer heeft. MAASSLUIS, woensdag. Het Vlaar- llngse Kolpabad kan erop rekenen, da* hans spoedig verscheidene schoolkinderen lit Maassluis van de gelegenheid gebruik uilen maken om het schoolzwemmen te aan beoefenen. Er waren reeds afspraken met het Kol pabad gemaakt om op maandag-, dins dag-, donderdag- en vrijdagmiddag, teL- kens van 3 tot 4 uur, te komen zwemmen. Het wachten was echter op de goedkeu ring van het raadsbesluit, waarbij een be drag van circa ƒ6.000 werd beschikbaar gesteld voor het vervoer van de kinderen per bus naar Vlaardingen. Het raadsbe sluit verkreeg dezer dagen de goedkeu ring van GH. en wanneer de ouders be reid zijn het entreegeld voor het Kolpa bad te betalen, staat niets het school zwemmen in de winter meer in de weg. Het zijn de leerlingen van hot vierde cursusjaar. De Groen van Prinsterer- scbool, Sint-Anthoniusschool, Prins Bem- hardschool en Minister de Visserschool komen elk met circa 50 kinderen, de Dr. Kuyperschool met 30 kinderen. Maassluis groeide MAASSLUIS, woensdag. In januari am het aantal inwoners van Maassluis toe met 56 zielen en steeg het tot 15.356, Het geboorteoverschot was (30—10) 20 Donderdag 20 februari zal bij de Van Ghentkazerne de commandant van deze kazerne, luitenant-kolonel der ma riniers V. J. L. Blom, op het korpsvaan del de eed afnemen van de nieuwbe noemde luitenant ter zee van vakdien- sten der 2e klasse B. Jansen, afkomstig een défilé uit Doorn (U.). Na afloop van gewapende troepen de plechtigheid (tientallen guldens in huis, zodat de op- besluiten. 'lichting niet doorging. Mislukte poging tot oplichting ZWIJNDRECHT, woensdag (ANP). De Zwjjndrechtse politie is op zoek «aar een ongeveer S5-jarige man, die getracht heeft een zeventigjarige weduwe, mevr. J. Meulenberg, voor twee duizend galden op te lichten. De man kwam bij haar met het ver haal dat hij dokter was. Hij moest haar vertellen dat haar zoon een ongeluk had gekregen en direct geopereerd moest worden. De operatie zou twee duizend gulden kosten, welk bedrag hij terstond moest incasseren. Later bleek dat de zoon helemaal geen ongeluk had gehad. Mevrouw Meulenberg bad slechts enkele 4 tn de afgelopen week zijn 603 schepen, metende 3.469.003 b.r.t. de Nieuwe Waterweg binnengelopen tegen 518 schepen metende 2.105.934 b.r.t. in dezelfde week van verleden jaar. Naar Botterdam waren bestemd tegen 454 se1-" vorig jaar. Fotografie Rolfihns vergetea? De auto- maai 'staat voor u klaar Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, td- 6 6720. In één dag gereed. Te koop aangeboden Blijf niet tobben met uw oude stofzuiger. "Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant. De Jager, Broers- veld 105, telefoon 6 97 03. Ruil uw oude televisie nu in. Nu nog fikse inruüprijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder enz. De Jager, Broersveld 105, telef. 6 97 0" Prijsopgave bij u aan huis. Laat nu uw antenne geschikt maken voor het tweede pro gramma, straks lange wacht lijsten. Bestel fijdig uw voor- zetapparaat. Maakt ieder toe stel geschikt voor het twee de televisieprogramma. Na tuurlijk De Jager. Broers veld 105, Schiedam, telefoon Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. 6 88 08 Donderdag 20 februari, 2 en 8 uur RICHARD TODD - ANNE AUBREY HELLEGEBROED Technicolor J8 J. Attentie! Gewijzigde aanv.tïjd vr., za„ wy»dL 2 en 7.30 uur. Zond. - wo. 7.30 uur. Verh. prijzen, ANTHONY QUENN SILVAN A MANGANO In het grote massale schouwspel BARABBAS Technicolor Technlrama 14 j. Zo. mat, 2 - 4.15 uur. RANDOLPH SCOTT SCHRIKBEWIND IN OCATILLA Technicolor j.4 3, Jeugd-mat. wo. 2 uur. L25 - ff. Een dolwdaze ruimteklucht» Met de drie Stooges de lucht in AL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1