A SCHIEDAM 'Sp: V laai dingseweg gaat verdwijnen J. Schilt leidt het concert van O.B.K. Uit de tweede divisie VOETBAL: lastig program zonder top GRATIS 0GENTEST Bestuurders- bond NVV 60 jaar Bij uitbreiding Groenoord Doortrekking Prov. weg 15 (Harreweg) Burgerlijke Stand De strijd rond de korven cosmrs... tiif ATïtJTTi AGENDA Schooltuinen „grondig" hersteld Herenhuizen aan Kerklaan Jongen krijgt klep van auto op hoofd Jong en met de tijd mee van Andel NOAD speelt bij Hermes SVV gaat naar Wageningen Dir. D. Koster vertrokken SchietvelSchiedam G. Rosman tot erevoorzitter benoemd Geslaagd Zwaar transport kantelde V oorliehtingsavond vrachtautocliauffeurs nu... beduidend goedkoper 38 vrijdag 21 februari 1964 - pag. 5 SCHIEDAM, vrijdag. Het gemeente bestuur wil de Provlnelaieweg: 15, dfe in je toekomst Harreweg zal gaan heten, doortrekken. Van deze tveg- Is pas het stuk reteed van dc Sportparkbrug tot aan de Kruising met de Laan van Bol'es by liet btó Groenoord. Maar met het voortschrij den van de woningbouw In wijk Groen oord zal het terrein bouwrijp gemaakt no eten worden en daardoor komt de oude VliUtrdlngseweg- te vervallen. Om nu het verkeer van Vlaardingen naar Kethel. mogelijk Ie maken, zal dus deze Provin- cialeweS *5 moeten worden doorgetruk- ken, voorlopig tot hel verlengde van de Zn-alutvlaan, terwijl de reeds voorlopig aangelegde Laan van Bol'es doorgetrok- f Advertentie IM.) woninginrichting bankstellen eethoeken wand sets b slaapkamers palissander teak noten mahonie 4- vroogi gratis geili. catalogus broersvest 64-66 lel- 67920 - schiedam SCHIEDAM. GEBOREN: Frank. z. v, S.Ossewaarde en C. C. Verwal; Margare- tha E. S., d. v. J. C. Zijlmans en E. H. G. van Paassen; Beraad olto M., d, v. W. Schepers en J. E. Berkhout; Ronald, z. v. H. van Wiertngen en H. C. van Schijndel; Ferentia, d. v. H. van Wieringen en H. C, van Schijndel; Walter, z. v. J. J. van de Vooct en J. Bats; Cornelia G. M., d. v. J. B. Altorf en A, L. M. Wijsbroek; Hester J„ d v. J. Visser en F- W. Rhebergen. OVERLEDEN: J. Schippers. 47 j. Advertentie t.M.) SCHIEDAM, vrijdag. Zondag wordt ie laatste Zuidhollandse microkorfbal- ronde afgewerkt van dit seizoen- Alleen ''Mr Schiedam 1 en 2 en de jeugdploeg ran Succes zijn -wedstrijden vastgesteld. Het eerste team van de roodzwarten kygt als tegenstanders Pams en OSCR 2 «n het tweede OSCR 3 en De Spartaan 3. ■Wal van het tweede team verwachten 'e goede prestaties. De Sucees-jeugdploeg ®oet spelen tegen Vlaardingen en Velox. "oor Succes 1 is een veldwedstrijd vast- ftsteld m Den Haag tegen De Raven. Op '""2n veld kregen de blauwwitte» klop .t 8—2. Het ziet er niet naar uit, dat «t nu veel beter zal worden, maar wie '"eed verliest, al verliest. Advertentie IM.) JJ^MSKObpjöflpwes, SggSSTRAff 31 »TEt:fe6SW SCHIEDAM pggH Frfcend Zietamjoniis-leverancier APOXHEEKD1ENSTEN Apotheek Gauka. Hoogstraat 29. p, BIOSCOPEN 2 en 8.15 uur: Liefde op staats- bevel. «itopoie, 2 en 7.30 uur: Barabbas. DIVERSEN ■"uJsis Sacrum, 8 uun Kath. Vrouweil- aBijeenkomst. "o-Kath. Kerk, 8 uur: Oecum. Baad -u„,^azi Kerken, Lezing. Sacrum. 8 uur. Pers, Ver. Wilton ^üenoord. Journaal. "ank, 8 uur: Actie NHG, CarnavaL ken moet worden tot aan het te handha ven deel van de Vlaardingseweg. De kosten voor de aanleg van deze twee wegen komt de gemeente naar ra ming op 900.000 te staan, doch met de provincie zullen de kosten voor de pro vinciale weg later verrekend worden. Verder zal het opgespoten terrein tus sen de Laan van Bol'es cn het verlengde van de Zwaluwenlaan bouwrijp gemaakt moeten worden. De kosten van egaliseren, aanleg van rioleringen, stralen en open baar groen, worden geraamd op 4.700.000. Ook de Technische Bedrijven hebben een bedrag van f 2.397,000 voor de aanleg van leidingen en buizen voor gas, water en elektriciteit nodig, Aan de gemeente raad wordt zo een krediet tot een totaal bedrag van 8.292.500 gevraagd, Drainage ivas kapot SCHIEDAM, vrijdag. Wie op dit ogenblik een bezoek zou brengen aan het Schooltuincomplex aan de Viaardlnger- d(jk, zou stellig menen In een woest berg landschap te zijn terechtgekomen. Hoge bergen grond, turfmolm en mest ver sperren de paden en het terrein wordt gretig aangevreten door een grote graaf machine dfe zich telkens opnieuw in de grond vastbyt. Stapels plasticbuizen ver dwijnen In de grond. De afgelopen zomer was voor dc schooltuin niet al te best De Schiedamse jongens en meisjes, die in het afgelopen seizoen een tuintje hebben gehad, zullen dit volmondig beamen. Wat hebben ze ge ploeterd en wat waren de resultaten te leurstellend. Geen wonder, in de strenge winter van 1962-1963 was de drainage zo grondig kapot gevroren, dat bij nat weer het water niet wilde afvloeien. Sommige plaatsen lagen dikwijls een. decimeter on der water. Dagenlang duurde het dan, eer er op deze stukken weer door de jeugd gewerkt kon. worden, Natuurlijk wilde het met de oogst ook niet vlotten en in de meeste gevallen was al het werk byna voor niets gedaan, In overleg met de Gemeentelijke Diensten werd er een saneringsplan ge maakt en bij b. en w. werd aangeklopt voor een extra subsidie. Gelukkig was de gemeenteraad onmiddellijk bereid hier toe haar medewerking te verlenen. Toen de tuin in oktober j.3. door de kinderen werd verlaten, konden de werkzaamhe den beginnen. Een geheel nieuwe draina ge, ditmaal van plasticbuizen, werd aan gelegd. Al deze buizen lopen uit in een nieuwe boofdafvoerleïding, die liet teveel aan water in de kortst mogelijke tijd kan afvoeren. De afdeling Plan stoen on dien sl nam grondmonsters en bepaalde, welke be mesting er moest worden toegepast om de verschraalde grond weer op peil tc bren gen. Tenslotte wordt het hele terrein op nieuw geëgaliseerd en verkaveld. Wan neer de weersomstandigheden niet al te veel tegenwerken, zal het mogelijk zijn om op 6 april, na de paasvakantie, het ge heel vernieuwde complex weer voor dc jeugd open te stellen. Dank zij de samenwerking van Ge meentewerken, Plantsoenendienst en het bestuur van de Schiedamse School tuinen kan straks deze, voor de school jeugd zo belangrijke, vrijetijdsbesteding weer volledig aan haar doel beant woorden. Wanneer over enige dagen op alle scholen weer de inschrijving wordt opengesteld voor de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas, verwachten we dan ook een stroom van aanmeldin gen, 600 tuinen lijken wel heel wat, maar het aantal gegadigden overtreft dit aantal meestal ver. Spoedige aanmelding is dan ook zeker gewenst. Wethouder hees de vlag SCHIEDAM, vrydag De wethouder voor de woningbouw, mr. M.J. M. van Kinderen, heeft gistermiddag de. vlag kunnen hijsen op het complex van tien herenhuizen, dat door het Bouwcon- sortium van de aannemers 3. Kloppers, Van Wetering en Van Dalen en H. Hoog hart en Zoon wordt gebouwd aan de Kerklaan In Ketbel, omdat by de bouw het hoogste punt is bereikt. Ondanks de snerpend-koude wind die over het on beschutte polderland veegde, heeft de wethouder, staande op het labiele plat form boven op 't platte dak, zich lachend van zjin taak gekweten. Later heeft de wethouder de leden van het Consortium blij kunnen maken met de mededeling dat de Rijksgoedkeuxïng is afgekomen voor de bouw van nog veer tien herenhuizen in het complex aan de Laan van Spieringshoek. Deze zullen identiek zijn aan de veertien, die daar al staan en aan de tien, waarboven gisteren de vlag wapperde. Het zijn comfortabele woningen, twee onder één dak, met voor en achter tuin en garage. Beneden heeft men de L-vormige v/oon-eet-kamer, naast de keuken en de hal. Boven zijn, bereikbaar met een. wen teltrap, vier slaapkamers en een bad kamer. De prijs is 65.000. Alle woningen zijn reeds verkocht. SCHIEDAM, vrijdag De vijfjarige1 Adrïanus Z. raakte donderdagmorgen om kwart voor twaalf tydens het spelen ge-i wond. De jongen stond met zijn vriendje bij een geparkeerde vrachtauto. Onder het spelen hadden zij de laadklep van de auto los gemaakt. Deze viel plotseling open en kwam op het hoofd van Adrianus terecht. Hij kreeg een wond boven het linkeroog. Na behandeling in het gemeen teziekenhuis kon de jongen naar huis. (Advertentie l.M.} Tijd van blues en beat. Boy en girl. Verloofd zijn. Gouden ring. "t Goud der nieuwe romantiek. By van Andei. Een speciale expositie. Modern goud, roman tisch goud Suggestion; voor hem de brede, voor haar de smalle uitvoering van 't zelfde modei. CLAUDIA De elegante ring voor moderne mensen. In verschillende breedten. SOLIDE De ge-liefde ring van vandaag. 4,5,6,7,8 mm. breedie. iê GOUDEN SCHORS Een decoratief symbool van hedendaagse ro mantiek. bizondere bewerking verleent levendig eliekf. Ook jong en met de tijd mee: <9 HOOGSTRAAT 1S4 - 152 8EYERt.ANDSEt.AAN 176 SCHIEDAM, vrijdag, Hennes-D VS ontvangt zondag om 2 uur in Harga NOAD voor een Interessante ontmoeting een voor de blauw-wltten plotseling Interessant geworden competitie. Door het gelijke spel tegen Roda J.C.» ren prestatie van betekenis, en door de ne derlaag van Xerxes, ïs deze Rotterdam se ploeg ineens binnen het bereik geko men van de Schiedammers. Want wanneer Hermes de geboden kans weet te benutten en NOAD ver slaat en wanneer Roda dc wedstrijd te gen NEC verliest, wat cr dik inzit, dan ligt de weg naar do kop open. Het zal dus spannen m Harga; mot de morele steun van de aanhang moet Hermes de Tilburgers kunnen verslaan. Hermes 2 kan de draai maar niet vin den. Van DOS werd verloren en zondag staat weer de moeilijke wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse op het program ma. Het jeugd team gaat aan de Zaan de degens kruisen met KFC, Kier ligt een goede kans voor de blauw-witte ben jamins om een nare traditie te breken. Hermes 3 speelt bij SW 4 een derby en het vierde team speelt om 10 uur in Harga tegen Nado-V 2. (Advertentie IM.) In onze grote afdeling dames rokken, waar duizenden rokken te kust en te keur hangen, heb ben wij zaterdag een speciale aanbieding. Terlepka Damesrokken voor het a.s. voorjaar.-t Klinkt onge looflijk, want U kunt nu deze mooie damesrokken kopen, voor prijzen, die u eigenlijk, pas aan het eind van het seizoen kunt verwachten, Strakke rokjes, sfank af- kledend, met Diorplooi, en'ge voerd met zijde. Plissé rokken, ruim en zwierig, een leuke, sportieve rok. SVV heeft het de laatste weken cr lelijk bü laten zitten. Nu zullen de jeugdige spelers moeten trachten op de Wagentngseberg het zelfvertrouwen te herwinnen. Doch Wagealngm is op el- gen veld altyd een moeilijke tegenstan-, der geweest, zodat allt krachten bijge zet moeten worden. Voor SYV 2 is er zaterdag om 3 uur aan de Westfrankelandsedijk de „big match" tegen de reserves van F ei jen- oord. Nou ja, reserves! Internationals als Guus Haak, Bouwmeester en Cor v, d. Gijp zouden menige semi-prof club maar al te graag in het eerste elftal willen hebben. Feijenoord 2 staat dan ook stijf aan de kop en laat de rood-groenen wei nig kans. Maar het kan een mooie wed strijd worden, dat wel. (Van een onzer verslaggeefsters! SCHIEDAM, vrijdag Het harmonie orkest „Oefening Baart Kunst" heeft donderdagavond bij het concert in het Passagetheater voor de zoveelste maal be wezen. mei recht te zijn ingedeeld in de hoogste afdeling van de Nederlandse Fe deratie voor Harmonie- en Fanfarekorp sen. Dit ondanks het feil dat hel orkest hierbij onder leiding stond van de beer Jan Schilt, De heer D. Koster, die tien jaar lang OB.K. heeft gedirigeerd, namelijk sinds een maand weg en wei om financiële redenen. De voorzitter, de heer A, de Bruijn, die de avond opende, zei dat de heer Koster alom in den lande grote populariteit had verworven en daardoor veel grote aan biedingen had gekregen. „Daar O.B.K. zwaar wordt gesubsidieerd, hebben wij hem moeten laten gaan, omdat we hem met het Itonoranum kunnen geven in overeenstemming met zijn capaciteiten. De heer Koster heeft O.B.K. met grote kundigheid geleid en heeft weten te be reiken, dat het orkest op het topconcours in Arnhem heeft gespeeld, Enkele maan den geleden heeft O.B.K. met het politie korps „Hermandad" uit Rotterdam het hoogste aantal punten behaald op het top concours. Toen stond al vast, dal wij hem zouden verliezen." Maar. O.B.K. is groot geworden met vallen en opstaan, zodat het orkest ook deze slag wel te boven zal komen. Bo vendien komen er steeds meer jongeren bij. Voorlopig zal dus de heer Schilt de leiding op zich nemen. Ualf vol Vol goede moed begon O.B.K. te spelen lor een half volle zaal. Het eerste num- mer tvas een pittige mars, waarna de op voortreffelijke wyze uitgevoerde ouver ture „Pique Dame" van Franz von Suppé olgde. Een van de beste werken deze avond was een selectie uit de opera „Ahi- van Verdi. Hoewel deze opera niet tot het voor- naamslc werk van de beroemde Italiaan se componist gerekend kan worden, be vat hij toch een schat van. prachtige melo dieën, die door de samensteller van deze fantasie, de heer A. X Poelen, tot eer goed klinkend geheel voor harmonie-or kest zijn bewerkt. Vooral de koperblazers vielen op door hun uitstekende uitvoe ring. De muziek was dan weer eens zacht vloeiend, dan weer vlug en meeslepend. Heel melodieus was de bekende wals van Franz Léhar „Gold und Silber". waarbij het hoofdmotief steeds weer in andere in strumentatie ten gehore werd gebracht. Dat negermuziek het allyd doet is een bekend feit. Maar de wijze waarop O.BK. „Harlem Shadows" van Mijndert Boekei, uitvoerde, was prachtig en bijzonder In dringend. De componist geeft in zijn werk zijn indruk Weer van de nrgerwyk Har lem in New Vork. Als hoofdmotief werd nederlaag tegen Ajax wel iets goed te maken. Dat kan zaterdag om 4 uur in Harga gebeuren tegen de Xorxes-jeugd. SVV 2 gaat op bezoek bij Feijenoord 3 .en SW 4 ontvangt zondagmorgen Her- Het Jeugdelftal heeft na de smadelijke mes 3. de bekende melodie „The Battle of Je richo" gebruikt. Behalve van klassiek kon men ook ge nieten van de amusementsmuziek van de goede soort, namelijk „Three Inventions" van Pi Sebeffer. Vol vaart en melodie werd deze driedelige suite gebraeht. Hier- na volgde nog een vlotte m3rs „Gluck auf' van Joh. Wichers. Het publiek liet na afloop de dirigent en de leden van het orkest dan ook horen, dat het concert bij zonder irt de smaak was gevallen. Na de pauze werd de film „Kaiserwalz" ver toond. SCHIEDAM, vrijdag. De heer G. Ros man, een van de twee oprichters van de schietvereniging „Schiedam" wordt bin nenkort zeventig jaar en zal daarom af treden. In verband daarmee ls hij woens dagavond tydens de jaarvergadering in het gebouw Christelijke Sociale Belangen, benoemd tot erevoorzitter. Hij is sinds de oprichting van de vereniging, nu vier jaar geleden, voorzitter geweest. De secretaris, de heer P. J. Dxenth. de andera oprichter, die met algemene stem men tot voorzitter is gekozen, zei, dat de vereniging er begrip voor had dat de heer Rosman zijn activiteiten ging be perken, Maar het is wel jammer, went hy heeft altijd een grote belangstelling voor het schieten getoond en in de vereniging een vriendschappelijke verhouding weten te stimuleren. Tijdens de vergadering werd tevens een commissie gevormd voor de viering van het eerste lustrum, dat volgend jaar zai plaatsvinden. De heer Rosman kreeg zit ting in do commissie wegens zijn grote ervaring. Do bedoeling is om grootse schietwedstrijden, regionaal of zelfs nog omvangrijker voor te bereiden. Men zal bovendien proberen het schieten in Schie dam meer bekendheid te geven, zodat ve len 's woensdagsavonds naar de Koren beurs zullen komen. Het nieuwe bestuur werd als volgt sa mengesteld: voorzitter P. J. Drenth; se cretaresse Mona Couvée, Plein Eendracht penningmeester K. J. van Hartings- veidt; voor de wedstrijdadministratie: Chr. J. Breur en J. C. J. van Geloven; baancommissaris C. Ooms; commissaris van materiaal D. van Loopik. SCHIEDAM, vrijdag Voor het Asso- datie-Praktijkdiploma Boekhouden slaag den voor het examen de dames J. van Vuuren en C. Keyzer, alsmede de heren F. Agter, W. Entrop, W. den Held, C. C. forsten, G. H. Putter en B. ZeUstra. Al len cursisten van de heren H. Meyers en J. da Pater te Schiedam. Terlenka r Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka damesrokken, in vele kleuren en dessins, inde jêêMé?m Ciin tel. ef sefirJfr. heit. SCHIEDAM, vrijdag. Het is twijfel achtig, gezien het weer, or de amateurs dit weekend wel kunnen voetballen. Het vastgestelde competitie-programma kan; wel eens verrassingen geven. Weliswaar zijn geen top-matches vastgesteld, noch zijn de tegenstanders zo uitgesproken sterk, doch de meeste Schiedamse teams steken niet in ccn constante vorm en te gen wispelturige aggressïeve tegenstan ders kan dit voor de verrassingen zorgen. Lager KNVB SFC is nog niet in staat geweest uit de middenmoot van de 3e klas A te komen, maar kan een plaatsje hoger klimmen, door op de Boshoek het hoger geplaatste DOSR te verrassen. Voor DHS blyft de spanning nog gehandhaafd omdat DHS theoretisch nog goede kansen heeft, zij het dan dat vier concurrenten moeten falen. DHS doet er goed aan op eigen terrein het technisch vaardige Vredenbureh niet te onderschatten." In Alblasscrdam drukt de thuis- lub Excelsior '20 dieper omlaag. Een fel duel zal Demos moeizaam de volle winst opleveren bij een Verburch dat uit de kopgroep gestoten moet wor den SVDPW moet in Thurlede de positie wat verbeteren door te trachten meer dan een gelijk spel te veroveren op een Trans- vaüa dat niet veel zwakker is dan SVDPW. Afd. Rotterdam De spanning stijgt voor drie teams In de eerste klasse B. Twee stadgenoten, Schiedam en DRZ, strijden om de eer. Maar het gevaar is groot dat outsider TVit Rood Wit met die eer gaat strijken. Bo vendien lijkt het er op dat Wilton Fyen- oord in deze groep gedoemd is te degra deren. DRZ zal zichzelf cn Wilton Fijenoord een dienst bewijzen door in Kethel te winnen van Nesloro, dat wel zwak is, maar dat als de bekende kat in het nauw zich zal verweren. Schiedam, moet in Har ga aan kap blijven met winst op DBGC maar de Flakkeeërs komen met een ex plosief enthousiasme op bezoek. Nu Wil ton Fijenoord een goed ïesuitaat bereikt heeft tegen Wit Rood Wit is de kans op winst tegen FSV Pretoria groot, maar verlies of gelijk spel voor beide teams be tekent vrijwel zeker het degradaticvon- nis, zodat op Harga een spannende strijd mag worden venvacht. Ursus zal bij USC moeizaam tot een pun te adeling komen. Het zal Schiedamse Boys in Berkel niet gelukken TOGB de eerste nederlaag toe te dienen. Zaterd agvoetbal Dat zowel HBSS als PPSC na de tegen slag van vorige week wederom een. plaats je gaan zakken wordt heel waarschijnlijk omdat HBSS in Harga niet gemakkelijk 't geweld van het bedreigde Zuidland zal keren en voor PPSC zal winnen bij de las tige Zwervers niet mogelijk zyn. Met nog zes wedstrijden, te spelen wordt GTB in 2A alleen nog bedreigd door MW en in mindere mate door ZBVH, De voor sprong in punten van GTB kan namelijk worden weggewerkt ais de twee concur renten de achterstallige wedstrijden winnen. Daarom brengt de uitwedstrijd tegen ZBVH <3e plaats) de positie van leider GTB in gevaar omdat de goede vorm van GTB nog niet is teruggekeerd. Het wordt een stevig gevecht met veel kans op een gelijk spel. Ook GSS krijgt het heel moeilijk maar als het herboren GSS weer goed speelt gaat GSS zich uit de gevarenzone drukken ten koste van gastheer WOR. MAASSLUIS, vrijdag. Over de Zuiddijk werd per vrachtauto een kwart gedeelte van een bungalow vervoerd. Toen over een weggedeelte werd gere den waar het wegdek nogaï helde, kan telde de vrachtauto niet de lading naar rechts en kwam in de langs de dijk liggende sloot terecht. De auto en de lading werden zwaar beschadigd, MAASSLUIS, vrijdag. Het Verbond van Veilig Verkeer, afdeling Maassluis, hidd dc eerste van de drie voorlich tingsavonden voor vrachtautochauffeurs. De heer Van Ballegoyen de Jong van de E.V.O. vertelde allerlei ervaringen, die hij bij controle-onderzoeken van vrachtauto's en als examinator voor het rijbewijs had opgedaan. De eerstvolgen de voorlichtingsavond zal worden ge houden op maandag 1 maart a.s. in de kantine van Key cn Kramer. CAdoertentie LM.) Het is jaren geleden dat wij zo'n Canadian konden aanbieden. Ze waren er eenvoudig niet! Wantzo'n aanbieding moet Iets bijzonders zijn... Niet alleen een lage prijs... maar ook kwa liteit, Morgen gaan wij ze verkopen— Lederen Canadians, grote Ca nadians, bodemlengte bijna veertig centimeter, de ideaie bcodschaptas «Je enige tas met 10 jaar garantie. Een tas van .puur Ieder (toch prettig licht in gewicht), één brok soliditeit met onvoorstelbaar veel ruimte. Zo'n tas met stevige ronde lederen hapdvaten, solide knip sluiting, een lederen bood- schaptas voor jaren, die voor 15.90 goedkoop is, kopen onze klanten morgen voor,nog géén tientje. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze lederen Canadians, mét zijde gevoerd en voorzien van binnettvak, - voor l Cién tef. of tchrlft, bett. SCHIEDAM, vrijdag ,Jn 1904 had de arbeider niets te verliezen dan zyn kete nen. Nu, In 1964, heeft h(j veel meer te verliezen. En de vakbeweging zal er op toe moeten zien dat hy het niet verliest." Zo besloot de lieer S- Salomons, tweede voorzitter van de NW-Bestuurdersbond zijn rede, die hij gehouden heeft op de feestavond ter gelegenheid van het 60- jarig bestaan van de NW-Bestuurders- bond Schiedam, gisteravond In Musis Sacrum gehouden. De jaren 1904 en 1964 noemde de heer Salomons „jaren van bezinning". Uitvoe rig schetste hij de omstandigheden hoe het NVV nu zestig jaar geleden tot stand is gekomen, welke moeilijkheden er toen tc overwinnen waren en ook de sociale positie van de arbeider in die dagen. Maar ook nu zyn alle moeilijkheden nog niet voorbij, ook niet na het stich tingsakkoord van 1063, waarbij wel de eisen 2yn ingewilligd, maar de prijsstij gingen de loonsverhogingen achterhalen. De vakbeweging moet daarom attent blij ven. Vooral nu de mlnstdraagkrachtigen het gelag dreigen te moeten gaan betalen. Ook de werknemer heeft hierbij een taak: prijsbewust worden. „Betaal toch niet domweg alle prijzen, die gevraagd worden," adviseerde spreker. Ook wees hij op het gevaar dat de zwakkere be drijven de strijd moeten opgeven, en een toeneming van de werkloosheid wordt verwacht. „Wij moeten er voor waken niet de werkloosheid in huis te halen." Daarna hebben de NW-Bestuurders en. hun echtgenotes, die de zaal van Musis Sacrum vrijwel geheel vulden, zich kun nen overgeven aan de leut die door het gezelschap van Rens van Dorth werd ge boden onder de titel „Even goede vrien den". De sterren irt dit programma waren goochelaar Fred Kaps en de Mounties, WU zijn in staat gesteld om met een daarvoor bestemde apparatuur uw ogen te testen op de bruikbaarheid in het verkeer. Wy kunnen gedurende 9 dagen deze test afnemen, dank zij de medewerking van. de Stichting „Oog ert Bril", die in samenwerking met de Bond voor Veilig Verkeer reeds jarenlang overal teststations geopend had. Verkeersveiligheid hangt voor een groot deel van uw ogen af. Wees verstandig }aat uw ogen testen. Dat kan ..geheel zonder kosten" van zaterdag 22 februari tra. dinsdag 3 maart in gebouw ..Irene", Nieuwe Haven 155. Het teslstation is geopend van 10.00—12.30 uur en van 13.30—17.30 uur en des avonds van 19.00—22.00 uur (behalve 'szaterdagsavonds). D. DIJKSHOORN - Opticien St. Liduinastraat la - Schiedam - Telefoon 6 76 49. MEEK KEUS BETERE PASVORM SMAlttPOT» kvyue pup IN MooreH* PESS1HS Ruil uw oude televisie nu in. Nu nog fikse inruilprijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder enz. De Jager, Broersveld 105, telef. 68703, Prijsopgave bij u aan huis. Blyf niet tobben met uw oude stofzuiger. Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant. De Jager, Broers veld 105. telefoon 6 07 03. Personeel gevraagd Laat nu uw antenne geschikt maken voor het tweede pro gramma, straks lange wacht lijsten. Bestel tijdig uw voor- zelapparaat. Maakt ieder toe stel geschikt voor het twee- Gevraagd in klein bedrijf: de televisieprogramma. Na- gepensioneerd timmerman/ tuurlijk De Jager, Broers- metselaar. Tijden nader over-, veld 105, Schiedam, telefooneen te komen. Tel. 67704 - 697 03. 695 06.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1