't Wordt op de trouwen vrije za ■Hpsi van openb. slachthuis Rustige Jachthaven Rust van de ambtenaren gaat voor de „service' Straten met 'kale' namen SCHIE DAM UU de gemeenteraad Vele leden hadden bezwaar, maar. Brug- en sluis gelden Verhoging van tarieven op slecht moment Streng optreden tegen de stads- vervuiling geeft twee DOK jubileumavonden Aanbesteding AGENDA Groots lustrum van S.GJB. Mutaties bij liet onderwijs j Zaalhandbal-promotie Wilton-heren verliezen Burgerlijke stand Esperanto-agendo Geen moeilijkheden tijdens proefvaart Avalon weer in de vaart? Micro-korfbal Schiedain-leams werden tw7eede Via trotLoii'band tegen fiets Vreemdeling stal brommer Kalk op straat GELD VOOR PLANNEN-MAKEN Raad weigert zich te binden aan een „principe-besluit" Willemse derde in Argentinië Jongetje liep onder brommer Dieven van rum stalen ook brommers Boussacin Triangel Kampioenschap dammen De kern Drie weken na ongeval overleden Opbrengst collecten Collecte DEL KANTOORBEDIENDE dinsdag 25 februari 1964 - pag. 5" 55 SCHIEDAM, dlnsd&K. Het voorstel van B. en W. om de leges-Relden voor het trfrdw-en op zaterdag nogal drastisch te verhogen van 100 tot 250 ls bil de Ge- a,(taten«d tydens de vergadering van gisteravond op sterke tegenstand gestuit. Het Collect wil roet deze verhoging de belangstelling om juist op zaterdag te trouwen pjg verder afremmen, zulks om de by het trouwen betrokken ambtenaren ook een vrije zaterdag te gunnen. Om de zelfde redenen is ook de trouwmogelHkheid oii JVT«J'XwvLSï- ^ehn»°!.cenrvuur en "°K wel cea vrl> u"aantrekkelijk uur, nX tussen half negen en half tien. Doch Ir. C. Boerman (P.v.dA.), de felste oppo nent tegen het voorstel, sprak van „onrechtmatig gebruik van de Icgesverordenlnr". Er waren meer tegens anders, maar by dc stemming bleek dat 24 van 37 aanwezige leden voor dc verhoging u-aren. zodat het weekend-trouwen een kostbare aange legenheid gaat worden. Maar het blijft mogelijk! SCHIEDAM, dinsdag Het voorstel tin B en W om de brug- en sluisgelden ia Schiedam met resp. 40 en 30 procent te verhogen, komt psychologisch wel op «n verkeerde tijd, vond mr. J. B. Schue- ier [KVP). HfJ had er alle begrip voor dat deze tien jaar oude verordening wordt aangepast aan de huidige waarde van het geld, maar het Rikt nu net of er een verband bestaat met dc algemene tendens van de prijsverhogingen. Het Is wel niet zo, doch het lukt er op. Hij ïtelde daarom voor om de gemeentelijke iarleven regelmatig na te kijken op de Juistheid en om deze in kortere termijnen r- doen wijzigen. Wethouder mr. P. van Bochove was het volkomen eens met het verzoek het College is al bezig om een lijst tarieven op te stellen die regelmatig ge controleerd zullen worden op de hoogte. De heer G. P. Verhulsdonk was tegen het voorstel. Niet Wegens de wijziging van de tarieven, doch omdat de verho- jing door de schippers niet doorbere- eend mag worden in hun prijzen. „Dat ts niet aan de orde. Dat moet dc Kamer maar regelen", vond de wethouder. Waar op de twee VVD-leden a.'s enigen tegen het voorstel stemden. SCHIEDAM, dinsdag De gemeente "ad is gisteravond er mee akkoord ge- jaan dat de Alg. Politie Verordening van Schiedam zódanig wordt aangevuld dat het voortaan mogelyk is dc personen die rit moedwil 0f nonchalance papter en zr.der afval op straten en in plantsoenen nerpen. tc hekeuren, waarop een boete bh volgen van ten hoogste f I2€,< Ir. Boerman vond het onaanvaardbaar dat de trouw-Ie ges gebruikt worden als een hinder- of „pest-tarlef". Daar zijn ze niet voor bedoeld. Als het nu ging om dc hoger onkosten te dekken, dan kon hy er m,„ vrede mee hebben. Vindt het col lege het logisch dat de service die de ambtenaren de burgerij moeten bieden, op deze wijze wordt ingekrompen? HU wees er op dat de bruid en de bruidegom voor het trouwen wei makkelijk een dag vry kunnen krijgen, doch de bruilofts gasten niet. Die moeten'dan op "kosten van de baas een dag vrij nemen of hun snipperdag offeren. Die worden nn gedu peerd. Als 3n de toekomst de wet op dit punt gewijzigd zal worden, dan kan heter die wetswijziging afgewacht worden, vond spreker. De heer G. P. Verhulsdonk (VVD) wees 'er op dat de wet de burger het recht heeft gegeven om op zaterdag tc trouwen en door de'.tariefsverhoging wordt het moeilijk gemaakt om van dit recht ge bruik te maken; In het afgelopen jaar is maar drie of vier maal getrouwd op za terdag, rm reeds een „dure" dag, zodat van een gedrang bepaald niet gesproken kon worden. Bovendien betwijfelde hij het sterk, of deze maatregel nu wel zoveel effect zal hebben. Men maakt er een „sta- lus-symbool" van om op zaterdag te trou wen. De beer B. E. Colie (CPN) wilde de kwestie principieel zien. Het is de plicht van de betrokken ambtenaren om op. za terdag te trouwen en een recht van de trouwlustigen om zulks te eisen. Dit recht wordt nu door een. tariefsverhoging on dergraven. ••Het moet-nu maar eens uit zijn met i:e vervuiling van de stad", vond inr. 3. Scnueler (fCVP). Iedereen kan nu «eten hoe ontsierend voor de stad die .«rebalance met het afval is. De politie moet nu maar eens streng ingrijpen, bij voorbeeld met een bliksem-aclie. En het «te hopen dat ook de Kantonrechter en <te Officier van Justitie steun willen ver enen aan het streven. Doch burgemeester mr. J. W. Peek, die aft we! eens was net de spreker dat er te streng diende te worden opgetreden, vees er toch ook wei op dat oen ver- «tering op korte termijn niet is te ver wachten. De maatregelen moeten wel even doorwerken. ,.^-HHiDAM, dinsdag De gymnas- ■«kvereniging DOK geeft twee jubileum- -»«voeringen. c-rs*e v'r*dl plaats op donderdag- °n-_? maart om 7.30 uur in het Pas- Theater, de tweede op donderdag avond 12 maart om 7.30 uur, eveneens in Theater. Op beide avonden rrK- u programma ten tonele kan onder meer aanschou- tim rattenvanger van Hameln", ring- *?stspringcn, gror.dgymnas- f.unische oefening en tafelspringen. dinsdag. Vorige week hri aanb<?steding plaatsgehad van 'Uitvoeren van riolerings- én bestra- r,w,erken- enz-. in. de villawijk Spie- waren tien inschrijvers, ££5*5 de ïaagste. was de N.V. Kleine- 1 ra ran00* en.BaEde uit Schiedam voor •^«.■'00, met overigens nog een alter-- **aeye aanbieding vanf 103.700. mits in «,-^tie met een ander object. De ü-jcmT mschrijver was Chr. N. Wagner «hoon voor f 212.000. APOTBEEKDKNSTEN wmeck: Rembrandt, Rembrandtlaan 5. BIOSCOPEN* 2 en 8.15 uur: Liefde op stimls- ««Vel. Geen weg terug Doch burgemeester mr, J. W. Peek sprong In de bres voor de zaterdagsrust van zijn ambtenaren. De vrye zaterdag is een algemeen gewaardeerd goed gewor den en dan hebben de ambtenaren daar ook recht op. Op aandrang van ir. Boerman gaf hy toe dat het college reeds opdracht heeft gegeven aan de betrokken ambtenaren om aandrang uit te oefenen op dc trouw lustigen om niet juist op zaterdag te trouwen. Het heeft wel resultaat gehad overigens. „Maar nu kunnen we door de bekendheid die aan deze zaak ls gegeven niet meer terug. Want nu wil natuurlijk iedereen juist op zaterdag trouwen, als het tarief niet verhoogd wordt". Mr. Peek wees er verder op dat door het trouwen op de vrije zaterdag hel ambtelijk apparaat wordt ontwricht. Niet alleen de ambtenaren van de Burgerlijke Stand moeten dan op zaterdag dienst doen, maar ook de stokers van de ver warming en de bodes. Die'moeten dan weer op een andere dag vrij hebben en dat geeft allemaal maar moeilijkheden. 2 en 7.30 uur: Barabbas. DIVERSEN ri uur" -^th. Bond voor 'Bejaar- en Gepensioneerden. Toneel. *wts Sacrum,. 8 uur: Pers. Ver. Wilton 'uenoord. Journaal.- r^biduiiiastraat. 8 uur: „Voor jonge- voor jou". Conferentie. En de vis-akteii Als toegegeven wordt aan de verlan gens van de burgerij naar service op dit gebied, dan kan de secretarie zaterdag ook open biyven voor het uitgeven van vlsakten en het Bureau Huisvesting om de woningzoekenden te woord te staan. Die kunnen ook het makkelijkst op za terdag komen, vond mr. Peek. Een moge lijkheid, die Ir. Boerman nog niet eens zo gek vond naar hij te kennen gaf. „De winkets zijn zaterdag toch ook open!" „Maak er dan een trouw-avond van", suggereerde mr. P. van Bochove bij inter ruptie. Om de mogelijkheden van trouwen op zaterdag te beperken (niet verbieden, want dat kan niet) blijft het gemeente bestuur geen ander middel óver dan het verhogen van de leges en bet beperken van de'trouw-tijden, gaf burgemeester Peek té kennen. Hij kon het niet zien als een immoreel gebruik maken'van dn mo gelijkheden. De. raad heeft zeker het recht om te beperken, niet om te verbie den. De meningen hieven uit elkaar staan, zodat er gestemd moest worden. Met 24 tegen 13 stemmen werd het voorstel aan genomen. Vooraf in dc PvdA-fractie ble ken de meningen sterk verdeeld te zijn. SCHIEDAM, dinsdag. Ter gelegen heid van haar zestigjarig bestaan zal de Schledamse Gymnasiasten Bond een feest dag organiseren op zaterdag 29 februari. Van 12 uur tot 14.30 nur wordt voor j reünisten, genodigden en zesdeklassers 'n lopende lunch gehonden In Musis Sacrum. Daarna begeeft het gezelschap zich naar het schoolgebouw aan de Lange Niéuw- straat,'waar het jubilerende bestuur re- eipieert. Tevens is er gelegenheid om in j verschillende schoollokalen een foto tentoonstelling en een film over het schoolleven van de laatste vijf jaar, .ver- j vaardigd door de heer L. H. Koster, te j zien.- -v,- 's Avonds wordt, in Musis Sacrum om. 10 uur de Grote Avond geopend. Na het optreden .van het koor en het amuse- .mentsorkest „Aroor", beide onder leiding j van. drs. fW. P. Gelderman, geeft de Lo- neelgroep van de SGB een opvoering van het stuk „Hete dievenbal" van Jean Anoüilh, onder regie van drs.C. van Bree. De avond wordt besloten, met een bal tot drie uur met medewerking van „The Har bour Jazzband". SCHIEDAM, dinsdag. Wanneer stra ten in Schiedam vernoemd worden naar personen dan zullen de voorletters van deze personen voortaan "niet meer opge nomen worden in de straatnamen. TenzU die voorletters of voornamen een omnis baar onderdeel vormen van de namen. Zo is gisteravond besloten door dc Gemeen teraad. Drs. J. H. Sünons (PvdA) maakte na melijk bezwaar dat de namen die voor gesteld waren voor de straten in de vil lawijk Spieringshoek, waarmee een aan- tal autoriteiten op onderwijs-gébied wor den geëerd, weer allemaal waren voor zien van voorletters en titels. „Dat maakt de namen maar nodeloos lang en inge wikkeld" vond hij. Burg. mr. Peek was het er mee eens en nam het voorstel over tot naams-verkorting. "Waarop mr. J. B. Schueler de burge meester „gebrek aan systematiek" ver weet Want bynaalle straten in Nieuw- land hebben namen, van personen,voluit met voorletters en titels. Doch op zich zelf was hij niet tegen de verkorting/De Raad. ook niet Alleen in de omschrijving mei klei ne letters onder de eigenlijke straatnaam, zullen de persoonsnamen volledig wórden vermeld. (Deze wijziging in dé opvatting, hoe juist ookkomt wel als mosterdnade maaltijd! Heel Nieuwland is nu al voor zien van die „opgesierde" namen. Sinds ruim tien jaar. Die paar nog te vernoe men straten maken ook zo veel niet -uit. In de parktijk maakt het geen verschil. Geen mens noemt dv straat volledig roet alle titels en voornamen erbij. Red. Schie dammer). SCHIEDAM, dinsdag. -;De Gemeente raad heeft gisteravond de goedkeuring ge hecht aan de volgende mutaties by het onderwijs. Aan de heer C. P. van Huiten,, hoofd van de school voor v.g.l.o. aan het Oude Kerkhof 13 is eervol ontslag verleend, we gens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd. Aan de heer P. Akkerman, onderwijzer aan dé Willem dè Zwijgèrsch'ool I voor ulo Is eervol ontslag verleend wegens be noeming in gelijke functie te Holten, Aan de heer Ph. J. Polderman, onder wijzer aan de Jan Lïgthartschool B' is eervol ontslag verleend wegens benoe ming in gelijke functie te Zaltbommel. Aan de heer drs. H. J. Mulder Jzn. le raar in de Cultuurgeschiedenis van het Christendom aan bet Sted. Gymnasium is op verzoek eervol ontslag verleend. De heer W. C. de Vries, hoofd van de Thprbeckeschool is in gelijke functie over- jeplaatst naar de Prof. dr. J. H. Gim- ningschaol. De heer A. J. Tigges, onderwijzer aan de Thorbeckeschool is benoemd tot hoofd van de Thorbeckeschool. De: heer P. N. J. Treytel. onderwijzer aan de Willem de Zwijgetsehooi II voor ulo, is onaer gelijktijdige ontslagverlening uit deze functie, benoemd tot hoofd van de openbare school voor v.g.1.0. aan het Oude Kerkhof 13. SCHIEDAM, dinsdag In de zaal hand balcompetiile hebben de heren van Wilton Fyenoord zondag de eerste pro motiewedstrijd gespeeld Voor een plaats in de districts Ie kl". In een uitverkoch te Houtrusthal hebben onze stadgenoten het Haagse Hermes heel goed party ge geven, maar verloren met 15—13. In de eerste speelhelft waren, de Ha genaars beter op dreef wat ook in de doelpunten, duidelijk totuitdrukking kwam. De eerste twee Schiedamse doel punten. -werden beide uit een penalty gescoord. De Hagenaars liepen echter al spoedig uit tot 6—2 voordat Ben Geer- lings voor de derde maai kon scoren, uit een strafwerp. Met de rust was een 9—6 stand bereikt. In de tweede helft speelde de arbiter een zeer grote rol in déze goed gespeelde wedstrijd. Ook het talrijke Haagse pu bliek was het niet eens met zijn 2eer vreemde beslissingen. Wilton bleef éch ter goed partij geven, en kon zelfs in de 15e minuut gelijk komen: 12—12. Hierna keurde de scheidsrechter geheel ten on rechte drie Schiedarose doelpunten af en dit deprimeerde de Wiltonploeg dusdanig dat Hermes de gelegenheid kreeg om driemaal achter elkaar te doelpunten; 1512. Voor de zevende maal wees de arbiter naar de witte stip wegens het ongeoorloofd aanvallen van de Haagse verdediging. Ben Geerlings had echter geen succes. Huïb v, d. Lugt. wist echter de eindstand óp B513 te brengen. Wilton zal dus zondag a.s, in de Ener giehal met een 0—2 achterstand starten. SCHIEDAM, dinsdag. GEBOREN': Robertas, z, van G-. van den Berg en. M. Vygeboom; Pi eter, z, van P. de Vries en J. van der Wel; Johannes C., z. van J. H. K, "Verkaaik en A. van der Spuij; Maria L. C. F., d. van M, P. Kloppers en E. M. Duimel; Catharina M„ d. van M. F. Weber en: J. van Osch; Mattheus •H.j z." van H. A. T. Adriaansens en J. F. M. SLeegers: Cornelia M.. d. van A. H, W. M. Wouters en C. Kerklaan, OVERLEDEN; J. van der Most, 77 jaar; H. van Holten, 61 jaar, echtg. van J. P. van Baardewijk. SCHIEDAM, dinsdag Merkredon, la 26an de februaro klubvespero. Ni pripa- rolos la propagandan problemon ce klno v. Gïnk, Ploegstraat 19. Venu la kafo estos preta. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De Zuid-Hnl- landbe microkorfbalcompetltie zit er weer op en met name Schiedam kan er met voldoening op terugzien. Zowel het le als het 2e team zijn namelijk op de tweede plaats van hun afdeling geëindigd. Succes heeft er met zün senior- en junlorplueg geen eer kunnen Inleggen. Er werd na melijk In totaal slechts één winstpunt bin nengehaald en wel door de jeugdploeg.die op 29 december tegen Viaardingen gelijk speelde. Alle overige wedstrydrn werden verloren, zü het gelukkig vrijwel alle met kleine cijfers. Het eerste tearr. van Schiedam begon, in de laatste ronde met koploper Pams een 11 gelijk spel af te dwingen. In de tweede wedstrijd tegen OSCR 2 kwamen dc roodzwarten ook niet verder dar. een puntenverdeling, ditmaal 4—1 en. in deze krachtmeting had het tot een overwinning kunnen komen. Daarmee had Pams ech ter niet van de eerste plaats" kunnen wor den afgehouden. Schiedam eindigde met 7 punten uit 6 wedstrijden en Pams. met 9 punten, Schiedam 2 won met 10 van OSCR 3, maar verloor met 4—1 van De Spartaan 2. Ook dit bracht echter geen wijziging in de rangvolgorde. Eureka 2 werd kampioen met 14 punten uit 8 wed strijden, gevolgd door Schiedam 2 met 9 punten. De Sueces-jeugdploeg vèrïoor met 0—2 van Viaardingen en met 30 van Velox. Succes 1 was in, de vorige ronde reeds uitgespeeld. ï-rr- /N de Jachthaven liggen de meeste bootjes nog toegedekt, maar weldra zullen zij uit hun winterslaap ontwaken. De eigenaars ztilleii spoedig weer met patten teer en verf in het geweer komen óm, hén vaarklaarte maken. Vele hebben wel een likje verf nodig na dè winter in weer en unnö te hebben, door gebracht. De gordijntjes zullen weer voor de ramen van dè kajuiten verschijnen de vlaggetjes weer worden gehesen en bij de zeilboten de zeilen weer worden gestreken, op de voorgrond ziét men een doorzichtig polyester bootje, daarnaast één met üe naam „Gipsy". Wonneer het weer het toelaat zal deze'boot zijn naam zeker eer. aandoen en als een echte zigeuner over hét water zwerven. Op het ter_- rein van de Jachthaven heeft men een, leuk gezicht op de kleurige vaartuigen, afstekend tegen de gele .Tritonflats, waarvan men er op de foto één ziet. ROTTERDAM, maandag. Naar alle waarschijnlijkheid zal bet s.s. Avalon de zer dagen weer in de lijn Harwich—Heek van Holland v.v. worden Ingezet. Zoals men weet, werd' hét schip, nadat drie keer hetzelfd-e mankement aan. een turbine-lager was opgetreden, voor een inspectie tijdelijk uit de vaart genomen. De oorzaak van het mankement hebben experts niet kunnen achterhalen, maar een driedaagse tocht over de Noordzee een prcefreis van Harwich naar Hoek v Holland en terug, hebben geen moeilijk heden opgeleverd. Het hangter nu van af of de directie van de British Railways met deze gunstige resultaten genoegen neemt. Daarover zou in de loop van de een beslissing vallen. - SCHIEDAM, dinsdag. De heer H. A. K. reed maandagmiddag om half zes in zijn motor met zijspan de Nieuwe Brug op, raakte daarbij de trottoirband, verloor de macht over het stuur en reed tegen de hem tegemoetkomende fietser, de heer P. H. P. aan. Beiden hadden, pijn in hun be nen en enkele wonden. Na behandeling in het gemeenteziekenhuis konden zij naar huis. SCHIEDAM.dinsdag. Een vreemde ling werd maandagnacht om een uur aan gehouden en naar het politiebureau ge bracht. omdat hij op het Broërsveld een brommer had weggenomen. SCHIEDAM, dinsdag. Öp de Burg. van Haarenlaan nabij de Van Oldenbarne- veldstrcat. ;is maandagmorgen om half twaalf drie kubieke meter kalk van. een vrachtauto op de rijbaan gevallen. De brandweer heeft de weg schoon, gespoten. Dit weekend heef t hei Britse onderzcc- boolbestrijdingsfregat h.ims. .Jüathesay" een routinebezoek gebracht aan Rotter dam. BUENOS AIRES, maandag (ANP),'— Herman Willemse, dc meest succesvolle Nederlandse lange afstandzwemmer, ls derde geworden bij de grote internationa le profwedstrijd, die zondag op de Rlo Corondo in Argentinië werd gehouden- Deze wedstrijd stroomafwaarts over 63 km. is de eerste van de races, die tellen voor het wereldkampioenschap 1S64. Er namen achttien zwemmers aan deel, van wié vijftien Argentijnen en drie op specia le uitnodiging overgekomen buitenlan ders. Herman Willemse streed lang na de start in Santa Fé nog jn de eerste gelede ren, samen met de grote favoriet, de Egyptenaar Abou Heif en de Argentijn Jorge Mezzadra. Om beurten versnelden de Argentijn en de Egyptenaar het tempo teneinde de Nederlander, die het vorig jaar winnaar van deze monstérrace was geworden, kwijt te raken. Het heeft ech ter lang geduurd, voordat Willemse - min der getraind dan andere jaren - tekenen van vermoeidheid ging vertonen. Na ne gen uur zwemmen kon Heif eindelijk een kleine voorsprong nemen, die aan de fi nish was,uitgegroeid tot tien minuten. De vermoeide Nederlander had.in de eindfase niet meer de macht de aanval van Maz- zadra te pareren. De uitslag was: 1 Abou Heif (Egypte) 63 km in 10 uur 39 minuten; .2 Jorge Mez zadra (Argentinië) 10-42; 3 Herman Wil lemse (Nederland) 10.49. SCHIEDAM, dinsdag. B. en W. van Schiedam hebben degemeenteraad ge vraagd ln principe te besluiten tot het doen uitbreiden van het Openbaar Slachthuis. Maar de raad heeft dit ge weigerd! Het lag de leden kennelijk nog veel te vers in het geheugen, dat vorig jaar b. en \v. met bet voorstel kwamen om het hoofdbureau van politie te doen' verbouwen cn toen meerdere leden daar bezwaar tegen hadden, omdat ze liever een nieuw gebouw hadden, het college Ineens kwam met de mededeling dat een tlenta.1 jaren tevoren, bij het verbouwen van een garage bü het bureau, reeds een „prfncipe-beslull" was gevallen, wat de raadsleden al lang vergeten waren, maar waaraan ze toen gebonden werdehi „Géén principe-besluit", was gisteravonddan ook de vrij algemene opvatting. Het col lege heeft daarom maar een amende ment overgenomen, waar by de raad be sluit „in te stemmen met de voorberei ding van het plan tot uitbreiding van het Openbaar Slachthuis". Hierdoor wordt de raad niet gebonden en het ge meentebestuur kan de f 10.000 krijgen voor het maken van een plan. wordt nu In het slachthuis verricht. Dit betreft bijvoorbeeld en vooral de vries- en koelruimten, waar veel vraag naar is. Binnenkort kan aan deze aanvraag niet meer worden voldaan en daarom ls uit breiding nódig. Het was drs. J. H. Simons {PvdA) die In het geweer kwam tegen het voorstel, zoals het ter tafel was gekomen. „In de toelichting ontbreekt elke informatie. Hoe kunnen wij ons dan een oordeel vormen, over het plan!", zo verklaarde hij. Daarop stelde hij een. enorm, aantal vragen, over het hoe en vooral over het waarom. Dat de omzet van bet slacht huis was verdubbeld sinds 1957, be streed hij aan de hand van jaarrap porten. Waarop burgemeester mr. Peek, die het voorstel zelf verdedigde, moest toegeven dat die omzetstijging de waarde betrof en niet de hoeveelheid verwerkt vlees. Die was maar vijftig procent ge- stegen. Doch drs. Simons wilde het naadje van de kous weten over die stijging van de produktie en wat daarover voor de toe komst venvacht werd. Hoe de con sumptiestijging verloopt en wat de in vloed is van de verandering van de eet gewoonten. Bn over nog veel meer. Ook of verwacht werd of het bestaande slachthuis ook in de toekomst nog zal voldoen, enz. Burgemeester Peek gaf een hele reeks cüfers om aan te tonen dat het ver bruik in de keurmgskring Schiedam (waar ook Viaardingen, MaassL Maasland toe behoren) möt sprongen omhoog is gegaan. Over de vele miljoe nen. kilo's vlees die omgezet worden er over de tienduizenden stuks vee die er geslacht worden. Ook hoe hét verbruik van vlees per hoofd van de bevolking toeneemt en waarschijnlijk nog verder zal toenemen. Dit kan allemaal nog gebeuren op het nu in gebruik zijnde terrein. Eventueel kunnen- er verdiepingen op de diverse gebouwen worden neergezet, voor meer verwerkingsruimte. Zo gaf burgemeester Peek ten. antwoord aan de heer B. E. Collé. Om nu de directie van het slachthuis ln de gelegenheid te stellen om, samen met deskundigen, een. plan voor de uit breiding te ontwikkelen, waarmee een bedrag van f "1 a f 15 miljoen ge moeid zou kunnen zijn, was bet kre diet gevraagd van f 10,000..Dit bedrag kon het college van de raad wel krij gen, maar niet het principe om in elk geval het bestaande slachthuis uit te breiden. Dat wilde de raad later nog wel eens beoordelen. Zodat tenslotte het voorstel, geamendeerd zoals bóven I SCHIEDAM, dinsdag:.De'zesjarige Johnny van S. stak maandagavond om half zeven plotseling de Lange Kerkstraat over en kwam. ónder de bromfiets van de heer H. J. v. G. uit Delft terecht. Met een schedelbasisfractuur werd bet jongetje in het 'gemeenteziekenhuis opgenomen. De heer Van G. kreeg schaafwonden in het gezicht. -ï^A. SCHIEDAM, dinsdag. Uit de distil leerderij Coebergh in de Van Cleeffstraat. zijn zes grote en negen kleine flessen rum weggenomen. Men had zich toegang ver- schaft door een raam aan de achterzijde stuk te slaan. Bü onderzoek bleek, dat de daders, twee jongens van veertien en vijf tien jaar,.in Rotterdam, waren opgesloten, omdat zij in de afgelopen weken ook al. enige brommers hadden gestolen. vermeld." werd aangenomen. SCHIEDAM, dinsdag. De Damclub Schiedam organiseert ook dit jaar het damfcoemooi om het kampioenschap van Schiedam,: die op vrijdag 6' maart zal starten in het clublokaal, het wijkge- bouw in de Bethelkerk aan de Oude Maasstraat. De voorronden wórden, verspeeld in poules van vier spelers, waarvan de win naar overgaat naar de finale. De drie prijswinnaars van. vorig jaar, de heren L. Vrijland, J. P. v: d. Watering en J, Westerveld zijn vrijgesteld van de voor ronden. Doch (lat was de kern van het pro bleem niet. Het slachthuis, 25 jaar-gele den op aandrang van Gedeputeerde Sta ten in Schiedam gebouwd. Is momen teel nog wel in staat om de stijgende toevoer van te slachten vee op te van gen. Het klempurrt is dat de vraag naar service stügt. Veel van het werk dat vroeger in de slagerijen werd gedaan, Inschrijving kan geschieden tot uiter lijk 3 maart in het clublokaal of bij hét secretariaat, Poortugaalstraat 3a, tele foon 68137. SCHIEDAM, dinsdag. De 45-jarige H. v. R., die op 31 januari een ongeval kreeg tijdens zijn werk op het terrein van de ijzer- en Mctaalhandel Jac. van Gel deren aan de Jan -van Klebeecklaan en daarbijernstig aan het hoofd werd ge wond, Is maandag in bet gemeentezieken huis aan zijn verwondingen overleden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdagDe zater dag gehouden collecte voor Zonnestraal- NVV bracht er f 640.64 op. Het was de eerste openbare collecte In 1964. VLAARDINGEN, dinsdagDe in:Ne derland rondreizende modeshow met Boussacstoffen was gisteravond, compleet roet de Franse mannequins en Ansje van Brandenburg als explicatrice, in Viaar dingen. Zowel de zaal als de foyer van Triangel was geheel bezet. Alle modellen, waarover we ai eerder een uitvoerige recensie plaatsten, werden door de dames bewonderd. Aan het einde sprak de heer L A M. Brakko Gartner een dankwoord (in het Frans) tot clle medewerkenden, dat hij vergezeld Het gaan van een aan- denken van Viaardingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. De plaat selijke afdeling „Draagt Elkanders - Bas- tan" van het Christelijk Nationaal Vak verbond, dat onlangs begonnen is met een actie, teneinde de inkomsten te ver hogen, houdt zaterdag een collecte in Viaardingen. Gaarne vermelden .we, hiér bij, dat de geiden, die door middel van collecte worden bijeen gebracht, be stemd worden om gezinnen te helpen/ die tengevolge van ziekte^ in financiële moei lijkheden dreigen te verkeren. -' in de afgelopen jaren veel gedaan aan de lonen, maar desondanks doen zich steeds situaties voor, waar blijkt dat hulp 2eer gewenst is. Echter, deze hulp kan alleen don worc.cn geboden als de finan ciën dat toelaten. En zo kan iedereen mee helpen om een klein stukje var. dc (meestal onzichtbare) nood te lenigen. Vast sUat dat zeer velen, geholpen kun nen worden dank zij giften van onbeken den. En zo kan iedereen blijdschap ln een gezin brengen door iets af te staan aan het Algemeen Sociaal Fonds ter bevor dering van de Volksgezondheid .„Draagt Elkanders Lasten". Het is bepaald geen publiek geheim meer, dat het «lagen van een collecte af hankelijk is van het aantal collectanten en coUectrices. Mede daarom wordt het zeer op prijs gesteld als velen zich als zodanig zullen melden in de foyer van gebouw Triangel aan de Fransenstraat, waar het comité zaterdag vanaf *s mor gens acht uur zitting houdt om bussen uit te reiken en weer in ontvangst te ne men. Ook kan men zich tevoren opgeven bij dc secretaris van de plaatselijke com missie van het D.E.T,., de heer P. v. d. Harst, Catsstraa* 36 te Viaardingen. Vermist Weggevlogen maandag jX j kleine rode papegaai' (loeri)- zwarte kop. Roepnaam Jantjè; T.b.t.b.v. Oldenbarnevdtfi straat 44...,,. "L Bij de N.V. Hoogcwerff, Chabot en Visser's Wijnhandel G Van Straalen, Monsieur en Erkelens kan geplaatst worden een Voor de te verrichten werkzaamheden - is een praktijkdiploma boékhoudë"n,' .résp..; kennis van boekhouden,'gewenst:'h--' Sollicitaties word en gaarne 'ingewach t ten kantore1 Lange Haven 23, Schiedam. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1