KOM BiJ KENNIS MAKEN MET BEROEMDE DRIELING UNIQUE Fusie honkballers „Schiedam" S.V.V. s.v.v. -ers kregen te weinig steun Analysering van het medium film 'ARGUS' ƒ7- ƒ710,- VoorFilmkring Schiedam SCHIEDAM AGENDA SOLEX. RAP en POCH ƒ650,- Avalon na drie weken weer in de vaart ONDER DE NAAM SCHIEDAM Door dr. II. S. Visscher Koeriersters Burgerlijke Stand De strijd rond de korven Model COCKTAIL m G1°ien gra<is- Model ELLÉN Model COUNTESS Liet Damesmodel JEANNE De Herenbril „LORD" Model CARAVELLE Auto raakte tram bij openen van portier Declamatiewedstrijd voor scholieren TSF-puzzeJrit en I SOLEX" donderdag 27 februari 1964 - pag„ 5 (Van een onzer verslaggevers) jjqCTBRDAM, donderdag Het S.S. Avalon zal vanavond weer In de lijn •Hoefc ran Holland-Harwich v.v. worden ingezet- 'Het vorig jaar zomer gereed ge- tomen schip is drie weken vanwege een stecds terugkerend mankement aan een hepaalde turbine-lager uit de vaart ge- vecst .D® oorzaak van het mankement hebben experts niet helemaal kunnen achterhalen' maar daar het schip zich tijdens een driedaagse proefvaart op de Noordzee en tijdens twee proefreizen van Harwich naar Hoek van Holland en te rug goed hield, werd besloten het weer in te zetten. SCHIEDAM, donderdag De twee oudste Schiedamse honkbalclubs „Schie dam" en SVV hebben besloten een fusie aan te gaan Dit werd gisteravond beslist tijdens een ledenvergadering van de SV en HV „Schiedam" in de kantine In Har- ga. Deze fusie beeft voor Schiedam, dat vijftien jaar oud is, vele voordelen. De SCHIEDAM, donderdag. „Film tin mozaïek vol complimenterende de- kn, die in een' grote variatie van mo gelijkheden met elkaar verbonden kun- nen worden". Aldus stelde het dr. H, S. Vhscher In zijn verhandeling over „Film- mlyse", gisteravond gehouden voor de i van de Schiedamse Filmkrlng. De Visscher Is leraar aan een lyceum te Heemstede, maar ook filmcriticus voor een dagblad, in welke laatste hoedanig heid W) onlangs is onderscheiden met de Graadt van Roggenprljs voor film- journalistiek. De S.FJC, die een taak riet in het ^film-bewust" maken van het kijkende publiek, heeft de goede gedachte gehad om, ter afwisseling van het vertonen van speel- of experimentele films, nu eens een bij uitstek deskundig man te laten uitleggen hoe men een film moet ana lyseren bij het kijken. Dr. L. W. Labor- dus heeft als voorzitter van de program ma-commissie een honderdtal zeer ge- interesseerde leden kunnen begroeten. .Filmanalyse is de bewustmaking van het geen men ziet, maar ook hoort in de film," verklaarde spreker, die zich als een goed causeur ontpopte. Dit is vrij gecompliceerd bij de film, daar de ze is samengesteld uit een groot aantal shots, volgens een draaiboek gerang schikt Spreker verklaarde een grote voorkeur te hebben voor de avant-garde cineasten als Jean Due God art en Alain Resnais, die niet volgens een vast plan filmen. De eerste film die ör. Visscher toonde en behandelde was het werkstuk „Critic and Great Expectations", met een ana lyse van het montage- en geluidseffect. David Dean, regisseur van o.a. „Brief Encounter", maakte deze film, die in grote ljjncn de structuur van Dickens' roman volgt. De analyse bevat een scè ne, waarin de jongen Pip een ontsnapte galeiboef op een kerkhof ontmoet. Een Kène die maar anderhalve minuut duurt, maar In wezen veel meer tjjd vraagt, ten verschijnsel dat „filmische tijd" wordt genoemd. Door de sterke monta ge, met een verspringen van afstand, doch ook van standplaats, schept Dean «n angstwekkende spookachtige sfeer. De volgende film was „The stranger left no card", voortreffelijk van verfil ming en scenario. Regisseur "Wendy Toye toont een „perfecte misdaad", met een vreemde moordenaar, die toch sympa thiek blijft door de gechargeerde en zelfs parodistische wijze van uitbeelding. Het bad een volle speelfilm kunnen zijn, naar door de scherpe montage speelt bet werk zich af in 22 minuten. Tot slot werd Bert Haanstra's beken de film „Glas" getoond, eigenlijk een bedrijfsfilm van de Glasfabriek te Leer dam. Ook hier een meesterlijke mon tage, waardoor de film een sterk ritme krijgt m de menselijke handelingen. In opzet is het een „abstracte film'' gewor den. Tc *oop aangeboden Fotografie SCHIEDAM. GEBOREN: Leonardus T., k v. H. A. Kerkhof en A. C. van der Helm; Robert z, v. G. Koeten en M. Mook- boek; Hugo z. v. J. van der Kooij en _E. E. Rosman; Anthonie E. z. v. A. van "Wijk en C. M. Collignon; Anthonius P. z. v. J. Cl Hellemons en J. C. Kamp; Johannes 3. C. z. v, J. H. van Alphen en C. M. M. Frijns; Antonia P. d. v. O, H. Lissenberg en G. J. W. de Haan; Arie J. z. v. A. J. Pegels en K. J. P. Nieswaag; Mirjam p- d* v. L. van Eijk en C, M. Schweitzer; Clara M. C. d. v. G. IJ. van den Brink en 3. P. Weber; Frederikus J. H. A. 2- v. W. H. van Gisteren en J. P. van den hurk; Angelique J. P. d- v. J. G. Heins- broek en R. A. M. van Haren; Jeanneke d. v. J. b. Zandee en P. S. G. Mills; Eddy vA, de Werk en J. Macphaïl; Remco 1 v. p. van Ree en T. J. Don. SCHIEDAM Geboren: Astrid J., d.v. de Kruif en A H. van den Brink; Jo~ »jnna, d.v. J. Martljn en T. van der Most; Sjerkje A., d.v. C. J, van den Hoek «n B. Visscher; Monica A. J., d.v. K. T. B»sma en M. A. A. van Mosselaar; René z-v. B. van der Schans en T. Pons; W.„ z.v. A. S. Bolwerk en W. J. Ma lers. OVERLEDEN; A. A. A. ter Braak, 11 jagen oud; J. Eibers, 75 j.; A Troost, 75 J-! K. G. Verbeek, 51 j.; J. Zandstra, 42 j. Overleden: C. G. van Merwijk, 46 jr. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5. BIOSCOPEN rws*je. Alleen 2 uur: Liefde öp staats- beveL DIVERSEN 8 uur: Toonkunst. Concert RFhO. °as Gebouw, 8 uur: Marimba. Bijeen- komst "Okcentranv 8 uur: NCVB-Nieuwland. Vergadering. De Filmkring gaat op 18 maart in het Mono pole-theater twee films van Joris Ivens, de Nederlandse cineast die na lan ge jaren van afwezigheid weer in ons land is teruggekomen, vertonen, n.l. „Borinage" en „Nieuwe gronden". De hoofdfilm zal zjjn „The great adventure" van Arne Suchdoiif. naam SV en HV „Schiedam" blijft name lijk behouden evenls de clubkleuren. Het standaardteam van „Schiedam"' blijft na melijk behouden evenals de clubkleuren. Het standaardteam van „Schiedam"' echter dat In de derde klas van de KNHB speel de gaat de plaats vin het team van SVV In de tweede klas innemen. □e honkbalafdeling van SW twee jaar jonger dan die van „Schiedam" heeft tot deze fusie besloten omdat de honkballers menen te weinig steun van het hoofdbe stuur te krijgen. De honkballers verwijten dit hoofdbestuur dat het louter aandacht heeft voor het semi-prof-Voetbal en dat er altijd moeilijkheden rijn met het bespelen van velden. De honkballers hopen nu bij „Schiedam" een beter klimaat te treffen, Bjj het begin van het vorige seizoen is SW in moeilijkheden geraakt en degra datie van het eerste en het tweede team was het gevolg. Een aantal spelers vroeg overschrijving naar andere verenigingen. Van deze overschrijvingen is een deel al voor elkaar gekomen. Toch ondergaat „Schiedam" ook nu nog eendankbare en stevige versterking vooral met werpers ais Wout van Meetoren en Hans de Lange. De heer W. H. Hooghuis van SW, die tijdelijk de leiding van de afdeling op zich had genomen, trekt zich nu terug evenals functionaris Lou van Gerven. Van de SW honkbalcommissie komt de heer J. Drdge in het bestuur van de honkbalafdeling van „Schiedam". De nieuwe club start met vijf.senior negentallen en nog bezien moet worden wat de versterking met de 40 SW-junioren betekent In ieder geval is het nu zo dat „Schiedam" de derde honk balvereniging in grootte van ons land is geworden. De fusie is in enkele dagen tot stand gekomen. Op 6 februari nam Koos de SCHIEDAM, donderdag. Van na af aan gaat de veldcompetitie korfbal weer alle aandacht opeisen en nn hopen we maar, dat de weersomstandigheden de terreinen in goede conditie zullen hou den. Voor Schiedam is de thuiswedstrijd tegen WION vastgesteld. De uitwedstrijd werd met 84 verloren. Gezien de op merkelijke prestaties van de laatste tijd zou Schiedam, ditmaal wel eens aan het langste eind weten te trekken. We zijn benieuwd of dat wil lukken. Succes schijnt de grootste moeilijkhe den te hebben overwonnen en nu zal dus wel een compleet twaalftal naar DKV trekken. Op gunstige resultaten durven we nauwelijks hopen, maar mis schien werkt de niéuwe geest inspire rend. Verder staat alleen op .het program ma Schiedam 2Ons Huis 2 en ook dit treffen levert wellicht winst op voor de rood-zwarten. VLAARDINGEN, donderdag. De dief stal van een bromfiets op 6 februari van een terrein aan de Deltaweg is opgehel derd. De recherche heeft de dader, de 19- jarige loswerkman H, Th, N„ aangehou den. Haas contact op met Jo Ebben en op 12 februari was er een vergadering van af gevaardigden van heide verenigingen. Gis teravond kon dé ledenvergadering van „Schiedam" unaniem tot een besluit ko men. Trainer van het geheel is de Schie dammer en oud-internationaal Ton Fabrie (Sparta). Henk Kempen zal de goede coach zijn, maar hij blijft spelen en ge zocht wordt naar een non-playing-coach. Daarom zal Wout van der Have (Schie dam) gedurende de komende zes weken bekijken of hij de zware taak op zich kan nemen. Er wordt al zaterdagsmorgens op het veld getraind en er staan oefen- ma tches op het programma van dit danig versterkte „Schiedam" tegen RFC en Nep- tunus. Rolfilms vergeteD? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vu uren. Hoogstraat 106. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.—. Combinatie langzaam met spoeUcentri- fuge ƒ305.ook merk- machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 120. Tel 6 36 41. GEMEENTE SCHIEDAM Ontwerp-streekplan Rechter Maasoever De Burgemeester van Schiedam brengt ter kennis, dat een exemplaar van het ontwerp-streekplan Rechter Maas oever van 28 februari 1964 af gedurende twee maanden ter secretarie van deze gemeente (afd. Algemene Zaken - Stadhuis) voor een ieder ter inzage zal liggen. Gedurende drie maanden, nadat het ontwerp is neder- gelegd, kunnen tegen liet plan schriftelijk bezwaren bij Gedeputeerde Staten dezer provincie te 's-Gravenhage worden ingediend. Schiedam, 25 februari 1964. De Burgemeester, voornoemd, S. W. PEEK Naast onze collectie dames- en. heren- brillen heeft ook aan kinderbrillen de meest mogelijke zorgen besteed. Met dit montuur blijft het gezicht de „natuurlijke" vorm houden 27,50 Als u lid bent van een ziekenfonds wordt het nog interessanter. U krijgt de ge bruikelijke 20 opticienskorting en 15.uit uw aanvullende verzekering. Deze bril komt dus op ƒ27.50 minus 20% is ƒ22.—, minus 15.— is bij te betalen De glazen krqgt u gratis Ontworpen voor de jonge vrouw die een sportieve bril zoekt ƒ24.50 jI Ziekenfondsleden bijbetalen 4.60 De vlotte leuke bril. Eenvoudig en strak van vorm, maar juist daardoor heel charmant 2Q Ziekenfondsleden bijbetalen ..L Glazen gratis Een zeer chique bril van uitzonderlijke hoogwaardige kwaliteit goud doublé. Qua stijl en uitvoering zó apart, dat ieder dit montuur bewondert gg «jg Ziekenfondsleden bijbetalen ƒ58.20 Glazen gratis Zeer geschikt voor dubbelfocus glazen. Toch heeft dit montuur een jong makende vorm, dat geaccentueerd wordt door de „levende" kleur amethist 3g Q0 Ziekenfondsleden bijbetalen ƒ16.20 Glazen gratis Een zeer kloeke sterke bril, heel modem 29 OO Ziekenfondsleden bijbetalen 8.20 Glazen gratis Een zakelijke bril waarbij uw persoonlijkheid wordt geaccentueerd. Een mooie hoogwaardige kwaliteit, zeer strak en een prettige pasvorm 42.50 Ziekenfondsleden bijbetalen ƒ19.00 Indien de prijs meer dan ƒ22,50 bedraagt ontvangt u een garantie certificaat. Uw bril is 2 jaar gratis verzekerd tegen diefstal en breuk (ook de glazen). Uw brillenzaak is B I Oranjestraat 9 - All\2ww Telefoon 66431 SCHIEDAM, donderdag Op de Rot- terdamsedijk kwam woensdagmiddag om twee uur de motorwagen van-lijn 4 in aanraking met een auto. De heer J. P, uit Vlaardingen, opende zijn portier otn een sigarettenpeukje weg tc gooien. Hierbij raakte hij dc tram.. Beide voer tuigen. werden licht beschadigd. SCHIEDAM, donderdag. De Schie damse Gemeenschap organiseert op dins dag 3 maart in de Aula van het Stede lijk Museum een declamatiewedstrijd, voor leerlingen van bet voortgezet onder wijs. 's Middags om 3 uur komen de junio res aan de beurt en 's avonds om 7.30 uur de seniores. De jury zal bestaan, uit mevrouw R, G. Koudstaal-Hofstra en de heren C- Oubo- ter en Gabriël Smit - SCHIEDAM; donderdag. sport»' vereniging TSF organiseert zaterdag 29 februari voor de léden een puzzel rit met auto's, motoren en scooters, waaraan echter ook niet-gemotoriseerden kunnen deelnemen- Deze rijden namelijk mee in de auto's van de andere deelnemers. De start is om 2 uur bij het Tennis park Van Vliet aan de Stadhouderslaan en er wordt ongeveer 60 km gereden. Doch het einddoel is geheim. Een. vijftien, „equipes" heeft zich al gemeld. UNIQUE Drie beroemde bromfietsen staan bij UNIQUE gereed om door u bewon derd en. bereden te worden. Het zijn Drie bromfietsen, heel verschillend van aard 'en karakter, maar stuk voor stuk sterk, sportief en betrouwbaar. Komt u vandaag of morgen eens een kijkje nemen. U kunt geheel vrijblij vend een proefrit maken en er liggen fleurige kleurenfolders voor u klaar. I zijn ook op de RAI vertegenwoordigd. Gaat u maar eens kijken In de Stokvis Stand, no. 107 I Hieronder stellen wij' u de drieling vast voort de sympathieke Is het de veilige snelheid die de Solex zo populair maakt? Of het rustige ge luld dat oren (en zenuwen) spaart? zit het 'm in zijn zuiDigheid of in de solide afwerking? Misschien vindt ti juist het eerlijke model het be langrijkst... maar alle meningen komen eigenlijk hierop neer: 'n Solex is fantastisch. De prijs van de Solex-oto Y jjArt de Luxe bedraagt T VVVj"' De 2e bromfiets-topper is de KAP. Een fantastische bromfiets, diezich met twee personen door de felste stormwind boort. Daar staat hij met zijn vitale, turbo- gekoelde motor en zijn onwrikbaar stalen frame. Een Hap oogst sportieve bewondering en is door en door betrouwbaar. Er is al een Rap vanaf Alle goede dingen bestaan uit drie. Hier is dan die derde: de felle, stijlvolle PUCH. Puch is een ander woord voor topprestatie. Dat merk je meteen al bij het starten van de onvermoeibare motor. Een Puch is voor uitstrevend door z'n moderne uiterlijk. Toonaangevend door z'n muurvaste weg- ligging en z'n krachtige remmen. Puch, dat is opstappengas geven wegschieten. Vanaf staat er een Puch voor u klaar. GA ZE ALLE DRIE DEZER DAGEN BEWONDEREN OP DE RAI OF BIJ: ST.-LIDUINASTRAAT 52 SWAMMERDAMSINGEL 25 PARKWEG 201-205 TELEFOON 64313 TELEFOON 66548 TELEFOON 61785

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1