d en Bankgebouw aan 2 grote stalen portalen o „Visitekaartje55 van politie nam afscheid Coop. D.E.S.: meer leden, meer omzet Een lichte constructie naast massief flathlok Koninklijk zilver voor J. v. d. Broek Vragen over centrale TV-antenne 99 Bijkantoor van de Twentsche Bank aan het Plein 1940- '45 Bedrijfsvoetbal begint weer Het Zuiden met .„Op drift" TAXI EUROTAX 69 4 60 Burgerlijke Slaud ecaiiers... Jong en met de tijd mee van Andel Drive-in bankloket Pensionprijzen flatgebouw gaan omhoog Wie heeft iets verloren Hoofdagent J. J. Jonk 13 jaar portier UIT HET JAARVERSLAG j£o?2 Visitekaartje Verplaatsing weekmarkt is in studie Di s. J. H. Simons Vergadering Rleïn- Babberspolder vrijdag 28 februari 1964 - pag. 5 JSurg. Peek slaat eerste paal (Advertentie 1MJ SCHIEDAM, vrijdag: Aan het In de toekomst zeer centraal in de stad gelegen Fleln 1940-'4S, op de kruising van de 's-Gravelandseweg en de Burg-, van Basren- laan, gaat de Twentsche Bank N.V. het eerste bijkantoor ïn Schiedam neerzetten. Burgemeester mr. 3. W. Peek heeft er. in gezelschap van alle wethouders en van tal van directeuren van de Bank, gisteren de eerste paal voor geslagen. Het wordt een gebouw van een bijzondere constructie („Het mooiste en modernste kantoor van dc Twentsche Bank," verklaarde directeur mr. J. Visser), doch het meest op vallende snufje is toch wel dat bij deze bank een „drive-in loket" komt. Het eerste overigens in dit deel van Nederland. Het bijzondere van de bouwconstructie ls dat de twee verdiepingen voor het grootste deel worden „opgehangen" aan twee stalen portalen, die als enorme bo gen over het gehele gebouw heenliggen. Hierdoor krijgt men een yie en sierlijke constructie, nog versterkt door het feit dat de wanden van de etage op de be gane grond, de ruimte voor de Twentsche Bank met een vloeroppervlakte van 200 mZ, goeddeels van glas zijn. Daardoor zal het zelfs mogelijk zijn van buiten al de ronde kluizen in de kelder te zien. De „hangende" etages krijgen wel ste nen wanden in stroken, afgewisseld met glazen ramen. De eerste etage zal als kantoorruimte worden verhuurd, terwijl de bovenste misschien weer een andere bestemming zal krijgen. Dit sierlijke bouwsel, komt dicht tegen het zeer massieve en hoge flatblok-raet- winkelgalerij' te liggen dat aan de 's-Gra- velandseweg bijna gereed is gekomen. De luifel van de winkels zal voortlopen in de uitstekende vloer van de eerste etage. Het ontwerp is van Ir. G. den Butter van het Architectenbureau Spruyt cn Den Butter. Het gebouw zal over ongeveer een jaar gereed zijn. (Advertentie IM.) woninginrichting bankstellen eethoeken B wandsets slaapkamers palissander teak noten mahonie vraagt gratis gei//, catalogus broersvest 64-66 iel. 67920 - Schiedam SCHIEDAM, vrijdag De Algemene Bedrijfsvoetbal Competitie gaat weer starten. De voorbereidende besprekingen zjjn gehouden. Ook dit jaar weer houden de officials W.Nieuwstraten, L. van SijR en Chr. van Dijk het toezicht op het be drijfsvoetbal- Nog niet bekend is op wel ke terreinen het zoraeravondvoetbal ge houden. zal worden. De bedrijfsvoetbal- clubs kunnen zich nu doen inschrijven bij de secretaris van de ABC Nico Mout, Mack aystraat 43 telefoon 61119. SCHIEDAM, vrijdag. -In het kader van de Toneelwedstrijd van de Sohïedam- se Gemeenschap zal de Chr. Toneelver eniging „Het Zuiden" op woensdag 4 maart in Musis Sacrum een opvoering geven van het spel „Op drift" van Jan. Lexnaire jr. (Advertentie LM.) TELEFOON SCHIEDAM, Geboren: Faulus T. z, v. T. Gelton en M, T. van der Post: Ronal- dus G, z. v. J. H. Speelmeijer en C. P. M. Blom; Elisabeth M. d. v, T. J. Bosman en B. M. T. van Hagen; Anita P. d.v. P. «heenloop en P. A. Hardy; Oswaldus E. v. L. A. Schippers en A- C. de Bruijn. Overleden.- L.'A. van der Veen, Tl jr; H. van Rijswijk, 44 jr. (Aduertautte IM.}1* rroi** yoiKSKomaaovtts, fUruORWK Nf\PR Üg06VrHAAT 91 »TtL;6aal4 SCHIEDAM Erkend Ziekenfonds-leoerancter APOTHEEKDIENSTEN APcthcek: Rembrandt, Rembrandtlaan 5. BIOSCOPEN "S54ï®> 2 uur: De man met de vijf pas- poorten. «enopoie, 2-7-8.15 uur: Dwars door de vuurlinies. oV DIVERSEN Museum, 8.15 uur: Vrienden van het Eted. Museum. A'dam Strijkkwartet. Mooi werk „Dit is één van de mooiste werkjes, die ik ooit onder handen heb gehad," ver klaarde de heer D. de Winter sr. van bet Bouw- en Aannemingsbedrijf Muys en De Winter N.V. „Ik heb ook voor de klanten van de Twtensche Bank gezorgd, meende hg. Want Muwi die nu al twaalf jaar in Nieuwlanö faomvt zal deze zomer de 5000e woning opleveren. Daarnaast dan nog scholen, winkels en andere gebou wen. „Doch dit is pas de tweede „eerste paal" die burgemeester Peek voor Muwi slaat" Dit laatste^ had burg. Peek, naar hij verklaarde, zich niet gerealiseerd. „Ik sla ook zoveel eerste palen." Mr. Peek wees er verder op dat de banken in Schiedam op de mooiste punten staan. Niet zozeer omdat juist de banken bereid zijn de hoge grondprijzen te betalen, maar vooral omdat het gemeentebestuur, zich bewust van de betekenis van banken voor het maatschappelijke leven, bereid is de mooie plekjes voor de banken te reser-. veren. Geen tralies „De fljd.is voorbij dat we in de banken achter tralies en dikke muren gaan zit ten. Een bankgebouw moet nu uitnodigen tot binnenkomen. Het moet open zijn, met veel glas. Dat doet prettig aan en aan deze eis voldoet het ontwerp volkomen," verklaarde mr. J. Visser, directeur van de Twentsche Bank. Wat het slaan van de eerste paal be treft, daar had de zeer geroutineerde burg. Peek niet veel moeite mee: de paal zak te uit zich zelf een heel eind weg in de weke bodem. Voor het heien wordt ove rigens gebruik gemaakt van een nieuw systeem. Er was geen vaste heistelling en geen puffende motor of stoommachine, maar een zich op rupsbanden voortbewe gende mobiele heistelling. Deze slaat in vlot tempo de zwaarste heipalen in de grond waarbij gebruik gemaakt wordt van een „explosie-blok", Werkende op verhitte diesel-olie. Net als de bekende „kikkers", voor het instampen van de straatklinkers. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag, Tijdens een huFdiglngsbijeenkomst vanmorgen in de kantine van het hoofdkantoor van W1I- ton-Fjjenoord werd de ere-medaille, ver bonden aan de Orde van Oranje-Nas- sau, in zilver, uitgereikt aan de heer Jacob van den Broek (55), wonende Ju lian a laan 74 te viaardlngen. De heer Van den Broek geniet in WF-kringen vooral bekendheid als organisator van personeelsbijeenkomsten. Hy was begin deze maand veertig jaar aan de onder neming verbonden. Op 2 februari 1924 trad de heer Van den Broek in dienst bij het voormalig Etablissement Fijenqprd aan. de Piek- straat te Rotterdam en werd ingedeeld bij de werkzaamheden, welke het al daar bestaande ziekenfonds met zich me debracht Na de fusie 'tussen de N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf en de Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijenoord" N.V., werd hij speciaal belast met de administratie van de steeds groeiende sociale verzekerings wetten. Met de uitvoering van de be palingen van de ziektewet, ongevallen wet en de kinderbijslagwet is hij uit stekend op de hoogte en hy heeft dan ook, zowel bij het Gemeenschappelijk Administrtlekantoor als bij de Sociale Verzekeringsbank het volle vertrouwen. Dit vertrouwen was o.a. aanleiding voor de Sociale Verzekeringsbank om "Wilton te verzoeken als „superzelfdoener" voor de nieuwe kinderbijslagwet op te tre den. Sinds 1945 is dg heer Van den Broek voorzitter/secretaris van de afdeling ont wikkeling en amusement van de perso neelsvereniging van Wilton-Fijenoord, Hij is belast raat de organisatie van fees telijke personeelsbijeenkomsten en. jaar lijkse boot- en bustochten voor oud- werknemers. Voorts is hij bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds Wilton- Pijenoord, De pensionprijs voor een. echtpaar komt daardoor per maand op f 410,voor één persoon op f 245.De servicekosten, per Ir. G. J. van der Vorm reikte de ko-Ironing per week worden van f 8,— ninklijke onderscheiding uit. f 9,gebracht. De heer Van den Broek Is een uit stekende werkkracht, die zijn taak steed3 op uitnemende wijze heeft verricht Miles' Davis speed het Art BfaKey slaat het. Wij weten het. Er is nog romantiek. Bijvoorbeeld. De expositie bij van Andel. Gouden verlovingsringen. Glanzend goed goud. voor "happy ones"... Suggestion: voor hem de brede, voor haar de smalle uitvoering van "t zelfde model. CLAUDIA De eiegaute ring voor moderne mensen. In verschillende breedten, Een moderne toets die een nieuwe slijt ver raadt™ SCALA Een eigentijdse ring, voor spontane, jonge cÈnsta; BROADWAY De ge-liefda ring van vandaag. 7,8 en 10 mm. breedte. In geel en rood Ook jong en met de tijd mee: <9 HOOGSTRAAT 164 - 152 BEYERLANDSËLAAN 176 SCHIEDAM» vrijdag. „Onze op lossing van het parkeerprobleem", verklaarde mr. J. Visser, directeur van de Twentsche Bank N.V. over het „drive-In loket", dat als allernieuwste snufje aangebracht zal worden in het bijkantoor van de Twentsche Bank, dat gebouwd wordt aan het Plein 1840'45 op de hoek van de 's-Grave- 1 and se weg en de Burg. van Haaren- laan. Want volgens dit uit de Ver. Staten overgenomen, maar in Neder land nog vrijwel niet toegepaste systeem hoeft de automobilist voor hef verrichten van eenvoudige bankzaken zijn wagen niet meer te verlaten. Hy rijdt zijn. auto tot vlak by de wand van het bankgebouw, bij het loket, grjjpt een microfoontje en geeft de loket-beambte zijn opdracht. Vla een van binnenuit te bedienen doorschuif luikje wordt door de beambte het geld of de papleren weer aan de auto mobilist doorgegeven. Dit loket bevindt zich overigens niet aan de voorkant van bet bankgebouw, aan de drukke 's-Gravelandsewog, maar aan de achterkant, waar een parkeerterrein ligt aan de Alphons Ariénsstraat, dat in de eerste plaats bedoeld is voor de winkelgalerij en bet hoge blok flatwoningen, dat vlak naast de Twentsche Bank aan de 's GraveJandseweg is gelegen. Uiteraard Is bet niet de bedoeling dat via dit „drive-in loket" uitgebreide bankzaken, worden afgehandeld. Daar voor dient men. echt wel even. uit de auto te komen en het bankgebouw in te gaan, Voor het doel ïs de Twentsche Bank wel heel gunstig gelegen tussen, bet stadscentrum Broersvest en. bet In- dus trieterrein en aan de komende be langrijke verbindingsweg van Rotter dam naar Vlaardingen. (Advertentie 1-M.) Zaterdag beginnen wij met de verkoop van een uitgezochte partij één- en twee-persoons kapokmatrassen, overtrokken met een zware damast en gevold met onvermengde kapok. Deze kapokmatrassen - en Ieder een weet, dat wat ligging betreft, er niets gaat boven kapok. kopen onze klanten morgen, slechts één dag, bijna dertig gulden goedkoper dan nor maal. MAASSLUISvrijdag Bij het spe len is de 7-jarige Robert v, d. Woestijnen donderdagmiddag plotseling de P. C. Hooftlaau te Maassluis opgelopen. Hij kwam daardoor in. aanraking met de rechtervoorzijde van een passerend volks wagenbusje, bestuurd door de 24-jarige T>. v. D, uit Dinteioord. Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis te Vlaardingen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag Het college van b, en. w. beeft de raad in een uitvoe rig gemotiveerd voorstel duidelijk ge maakt, dat het noodzakelijk en billijk is dat de pensionprijzen in het flatgebouw voor bejaarden worden opgetrokken. Ook andere tarieven komen daarvoor per 1 april 3964 in aanmerking. SCHIEDAM, donderdag Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schie dam, dagelijks van 8—17 uur, behalve op zaterdag en zondag: bruine herenhand schoen (R); lederen motorpet; baret, Te bevragen bij de vinders; gekleurde sjaal. Smid, de Wildestraat 19; mohair sjaal, v. Buuren, Mgr. Nolenslaan 532; kindersjaal, Loos, Vlaardingerdijk 9b; bontmutsje inh, sjaal en handschoenen, Maas, de Wildestraat 37; ruiten sjaal. Van Eekeren, Tuinsingel 31; kinderschoentje (L), Vink, Schuttersveld 18; fietsje, Krab bendam, C, v, d. Lindenlaan 60; autostep» v. Buuren, Mgr. Nolenslaan 532; autostep, Osephuis, v. Couwenhovenstraat 56; kin derfietsje, De Ronde, Mgr. Nolensin. 135; autostep, Huisman, Fr. Halsplein 2Sa; doos met kleurpotloden, Jansen, St. Liduina- straat 79 b; pakje vlees, Planken, Boyle- slraat 10 a; zakje met inh., Valk, Burg. van Haarenlaan 606; leesboekje. Wijzen- broek, Kerkweg 6; ketting, v, Sehijndel, Voorneschestraat 16; polshorloge <R), v. Beek, Tollensstraat 27a; bsdelarmbandje, Uittenbroek, Galileïstraat 85 b; damespor temonnee, v. d. Broek, Parkweg 146; ak- tentas met inh., politie Rotterdam Ooster- vantstraat; fietstas met inh-, Coenders, Boerhaveplein 4; 1 paar kinderhandschoe nen en 1 paar wanten; Ten Napel, B. Bal lotsingel 41 a; want (L), Jongste, Lijster beslaan 14; 1 paar dameshandschoenen, Braak, Tuinlaan 60; kinderwant, Kortrijk, St Liduinastraat 38; lederen handschoen (R), v. d. Tuijn, Plein Eendragt 1; lederen heren handschoen, Den Tuinder. Gordon- straat 7; lederen dameshandschoeu, De Ronde, Mgr. Nolenslaan 135; dameshand- schoen. Tromp, Meemvensingel 120; blauw kinderschoentje (L), Dierx, Vriendschap- straat 1; lipsleutels, Hinten, Daltonstr, 39; ring met 3 sleutels, Hoftijzer, v. Eist- straat 12 c; bos sleutels, Pleijsier, Vlaar dingerdijk 116; etui met sleutels en ope ner, Groenend aal. Singel 125 a; herenbril, postkantoor Tuinlaan; herenbril, Jeup, Strijenschestraat 36; etui met sleutels, v. d. Velden, lepenlaan 48 (Kethel); vul pen, Holten, Marconistraat 11b. {Van een onzer verslaggeefsters) SCHIEDAM, vrijdag Hoofdagent J. 3. Jonk (60), die meer dan dertig Jaar in dienst ls geweest van de Gemeentepolitie te Schiedam, heeft afscheid genomen van het korps wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Een groot aantal gepensioneerde politiemensen wa ren aanwezig om de oude banden nog eens vaster aan te halen. Het amuse mentsorkest „Be Optimisten" zorgde voor de muzikale omlijsting. Als eerste sprak commissaris K. Rijp- ma de scheidende politieman en zijn vrouw toe. „Het ls voor u moeilijk om als rasechte Schiedammer afscheid te nemen van het Schiedamse Politiekorps, dat u dertig jaar lang zo trouw hebt gediend". De heer Rijpraa had eerbied voor de wij ze waarop de heer Jonk als hoofdagent 2ijn dienst heeft verricht, ondanks de vete zorgen die hem soms omringden. Hij wist met veel humor zijn werk te doen en de jongere collega's waren dan ook vaak in de portiersloge tg vinden om van hem het nodige te leren. rfO*49£L0k Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop .van deze één- en twee-persoons matrassen, ge vuld met onvermengde kapok en overtrokken met fraaie, zware damast, slechts één dag, vooreen prijs» beduidend lager dan normaal. Géén lef. «f schrift, feest. SCHIEDAM, vrijdag. Dc Coöperatie ve Verbrnlkersvcr. „Door Eendracht Ster ker" heeft een bcJangrjjk jaax, achter de rug, blijkt uit het julstverschencn jaar verslag. Niet alleen dat liet aantal leden opliep tot 6.259 leden-gezinnen, maar ook de totale omzet steeg tot bijna J 6 miljoen, ■een record. In dit 61e boekjaar kwam ook de economische samenwerking met de Coöperatie „De Voorloper" tot stand. Een hoogtepunt was ook het inrichten van het moderne Coöp-Centrum in het voor malige Hotel „De Kroon" aan de Koe markt voor de verkoop van textiel en huishoudelijke artikelen. Dit was wel een kostbare stap, doch gebleken ls dat de belangstelling van het publiek de ver wachtingen heeft overtroffen. De omzet van. de duurzame verbrulksartikelen was enorm, Gememoreerd wordt het plan om in Wijk Groenocrd een Supermarkt te vesti gen, (waarvan de bouw nu reeds is be gonnen), dat het coöperatieve. Vrouwen contact is gestart, die voorlichting beoogt te geven en dat aan de leden een divi dend van vier procent is uitgekeerd. Maar ook tegenslagen zijn niet uit gebleven. Zo het overlijden van de di recteur A, Molendijk in april, wat een gevoelige klap was voor de Coöp. DES. Resultaten Over de resultaten van de bedrijfsafde lingen meldt het jaarverslag het volgen de. De stijging van öe omzet die de afde ling broodbakkerij van jaar tot jaar te (Advertentie IM.) Hoofdagent J. 3, JONK De heer Jonk had een belangrijke taak als portier. Hy was de eerste man die het publiek te woord stond en als zodanig be titelde de heer RHpma hem als „het visi tekaartje of het venster van het politie korps". De heer Rljpma deed zijn woor den vergezeld gaan van enkele cadeans. Namens het korps, de bond en de Schie damse Toll He Sport Vereniging kreeg de heer Jonk oju een korpsfoto en een scheerapparaat. Ook mevrouw Jonk werd In de dankbetuiging betrokken met een bloemstuk. Hoofdagent J. J. Fransen voerde het woord namens de R. KL Politiebond St Michael en de SPSV. Hij roemde de goe de kwaliteiten en de activiteiten in het plaatselijke bondswerk van de heer Jonk, Hij was een gezien spreker op vergade-, ringen. Maar ook op sportgebied wist hij zün mannetje te staan. In zijn jonge Jaren was de heer Jonk een fenomeen op voetbalgebied. Hij werd als rechtsbuiten gevreesd om rijn dodelijke boogbailetjes. Langs het lijn tje werd eens gezegd (het betaald voet bal bestond toen nog niet); „Drie ton voor zo'n voetballer". Dc heer Jonk dankte allen en zei dat hij met plerier bij de politie had gewerkt. „Ik ben een doodgewone jongen en ik ben dat altijd gebleven". Daarna kon men persoonlijk afscheid nemen, waar dan ook grif gebruik van werd gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN", vrijdag. Het raads lid, de heer J. Vermeer, heeft enige tijd geleden schriftelijke vragen gesteld aan het college van b. en w. over de ver plaatsing van de weekmarkt De heer Vermeer suggereerde, dat het voorma lige feestterrein een veel betere oplos sing zou rijn geweest- Het college van b. en w. heeft thans de heer Vermeer laten weten, dat het (naar aanleiding van rijn vragen) nadere adviezen aan het inwinnen is. VLAARDINGEN, vrijdag Het toch mogelijk gebleken om aanstaande maandag de eerste paal te slaan voor de uitbreiding van. het Deltahotel. Als U met de aankoop van Uw kousen niet op een gulden hoeft te kijken... och, dan Is dit geen aanbieding voor U. Maar als U dat wel raakt... kom dan morgen eens kijken In onze kousenafdeling, vvar.t dan koopt U eerste keus Nylons," 20 denier» naad loos, in alle maten voor nog géén negentig cent per paar. Morgenvroeg om 9 uur begint de- verkoop van deze Nylons, 1e keus, naadloos in alle maten, ÊfWJk voor Qji Gifn wfc «f schrift". zien geeft kwam van 638.900 op ƒ658.500, Deze vermeerdering In geld van 3 pet. is geheel toe te schrijven aan een doorbere kening van de verhoogde blo empr ijzen. Dit betekent dat voor de gestegen kosten geen compensatie werd verkregen, het geen uiteraard zijn ïnvJoed heeft doen gelden op de resultaten van deze afdeling. Dat er toch nog eon gering positief re sultaat uit de bus is gekomen, is te dan ken aan de opvoering van de omzet per wijk, die door de activiteit van. de ver kopers en mede door het invoeren van een tiental elektrocars verkregen werd. De omzetvermeerdering van de banket bakkerij van bijna 3 procent is geheel toe te schrijven aan een. verhoging van de produktie: 216.900 tegen 211.100 in 1961/ 1962, De verkoopprijzen werden nl. met gewijzigd, hoewel hiertoe alle aanleiding geweest zou zijn, o.a. toen de verkorting van de werkweek van 43 tot 45 uur werd ingevoerd. Ook andere kosten, zoals van- huisvesting en inventaris drukten zwaar op de exploitatie zodat het netto-resul taat ook dit jaar negatief is. De omzetontwikkeling in de' afdeling levensmiddelenbedrijf is groot, Opnieuw werd door alle winkels een stijging ver kregen waardoor de totaalomzet met bij na 17% steeg van ƒ3.390.800 tot ƒ3.959.7001 in 1962/1963. De uitgifte van 7 pet. CO-OP. gezlns- eblig&tles heeft daar zeker een steentje aan bijgedragen, meldt het verslag en doordat bovendien het kostenpeil redelijk in de hand kon worden gehouden, werd het overschot gunstig beïnvloed. Bij de afdeling textiel en huishoudelijke artikelen zette de stijging van de laatste jaren zich ook in het afgelopen boekjaar voort. Deze keer steeg de omzet van ƒ285,917 naar ƒ333.868 of wel met 17 pet. Deze gunstige ontwikkeling heeft er toe geleid dat deze afdeling zich. gaat vesti gen in een groter pand, waar rij in staat zal zijn meer service te bieden. Het melkbedrijf is de srtoeiEjkheden nog niet te boven, maar de exploitatie liep „glad". Dit resultaat werd vepkregen dark zij de aankoop van een zevende melkwijk. De omzet inmelkenbijprocluk- ten steeg van ƒ505.900 naar ƒ574.700. Over de afdeling brandstoffen zei het jaarverslag, ook in deze afdeling kan van een stijging van het verkochte aantal hL brandstoffen gesproken worden. In 2961' 1962: 11.570 hl en in 1962/19S3: 14,000 hL Het aantal liters olie, dat afgeleverd werd, bleek vrijwel gelijk. In 1961/1962; 20.028 - i 1962/1963: 21.468 hl. SCHIEDAM, vrlidag Door het lid van de gemeenteraad drs. J. H. Simons (PvdA) zijn de volgende vragen gesteld: Heeft het college van b. en w. kennis genomen van het advies van een werkcommissle, ingesteld door de wethouder voor de volkshuisvesting van Amsterdam om een-' trale antennesystemen aan te leggen tn ajie woningen die in hef bezit zijn van de gemeente, van woningbouwverenigingen "1 v^n grote particuliere woningbezitters? Is het college van oordeel dat de vol gende voordelen, verbonden zijn aan de invoering van de door bovengenoemde commissie bepleite centrale an termesy stemen a. De ontvangst zal veel beter zijn dan via een afzonderlijke antenne. b. De centrale antennes zullen de be zitters van televisietoestellen in staat stel len om zonder verdere kosten voor om bouwen van hun toestel ook het tweede net te ontvangen, c. De kosten van centrale.antennes zul len aanmerkelijk .lager liggen dan de ge schatte kosten van aanpassing van de be- SCHEED AM, vrijdag. De Schiedamse Volkstuindersvereniglng „Klein-Babbers- polder" houdt op woensdag 4 maart de jaarvergadering in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen. Daarbij zal ook mede deling gedaan ktinnen worden over de vermindering van de tuinhuur. De aan de beurt van aftreden zijnde bestuursleden J. L. Pluym en A, de Hooge rijn herkiesbaar. In de vacatures ontstaan door het bedan ken van de heren ML G. Kars, J. C. Kapel en Ml Jansen rijn kandidaat gesteld de he ren G. Streudlins en P. C, van Beek. Na afloop van de vergadering zal door de heer Jans, ambtenaar van het Rijkstuïn- bouwconsulentschap, enige nieuwe films worden vertoond. (Adnertentie LM.) Horgen begint de verkoop van een.grote, partij keperflanellen herenpyjama's, die!n ons klimaat bepaald géén luxe rijn, maar nu voort een ongekend lage prijs, Hereopyjama'svaneen pracht kwaliteit sterke keperflanel fn vlotte streepdessins. Heerlijk warme, luxe pyjama's In royale maten, koopt U nu voor nog gééf» zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de speciale verkoop van deze keperflanellen herenpyjama's In de maten 48 t/m 56, In diverse kleurstellingen, voor Cét/T tel. «f jchrlft, best, itin' en pyjama' staande antennes om het tweede net te kunnen ontvangen. d. De centrale antennes zullen bijdragen tot het behoud van een behoorlijk aanzien van de woningblokken. Is het college bereid op korte termijn al die maatregelen te treffen, die nood zakelijk zijn om ook in Schiedam te ko men tot de bouw van centrale antenne systemen in alle daarvoor in aanmerking komende woningcomplexen? Zo ja,wordt hieraan dan bekendheid gegeven teneinde te voorkomen dat inwoners van deze ge meente onnodige dan wel te hoge uitga ven doen om hun privé antennes en hun TV toestellen geschikt te maken'voor ont vangst van het tweede net? Indien het college van mening is dat de bouw van centrale aatennesystemen op grote schaal niet bevorderd dient te wol den, kan het dan meedelen welke bezwa ren er naar rijn mening zijn om zulks niet doen.' V.;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1