■g'j FABRI. STICHTER VAN HET OUDE MANHUIS imè P. J. Drenth 25 jaar bij de overheid KOERIERSTERS Kerklioff winnaar II Wilton heeft nog kans op promotie SCHIEDAM ftig ;lle Vier eeuwen, geleden liet hij de gemeente Schiedam 7.000 „carolusguldens" na J. C. van Oevelen verliet de havendienst AGENDA Burgerlijke Stand T.S.F. hield geslaagde oefenrit Slechte week voor S.V.C. Dammers winnen in Maassluis Man met veel activiteiten TSF. lijdt nederlaag in Alblasserdam Belangstelling bij huldiging Schiedam had uitstekende korfbaldag „Juliana" vecht voor haar plaats in tweede klasse Gordijnen Voorlichting voor leden van de PvdA leraar NEDERLANDS dinsdag 3 maart 1954 - pag.- 5;; (t spcfege I dan was i -iets le i Hoofd- I heer G. eit dat hij n Nelie nv. angen en vervulde n de afde- r grootste nd -"64, R'dain (Van een onzer verslaggevers) F 1ERHONDERD jaar geleden liet de Schie dams e reder-priester, mr, Servaesz Pietersz Fabri, de gemeente seven duijsent karolusguldensna om een pand voor een oudeman nenhuis aan te hopen. Deze grote Schiedammer stierf in februari 1564Maar na vierhonderd jaar is zijn sterfdag al lang weer ver geten, ongemerkt gleed die voorbij In zijn. testament bedong hij, dat in bet buis ook behoeftige leden van de familie Fabri ver zorgd zouden worden. Tot voor de oorlog was de naam Fabri nog vaak op veler lippen. Want vele woorden werden verspild aan de erfeniskwestie, waar over verre familieleden nog wel eens een duit in het zakje doen. Maar meestal wordt nu de naam gebruikt in verband met de straatnaammnduiding: Fa- bristraat en Fabriplein. Een beeldtenis van de reder-pries ter hangt in het Stedelijk Mu seum: een loot van een toon aangevend geslacht tót de zes tiende eeuw overziet de aula van een museum, dat in de bruisende 20ste eeuw iets over de rustige tijden van toen ver- telt. Portert van Fabri in het Museum uitgebeeld, zoals Holbein Erasmus portretteerde. 5 Men kan het testament van hem het uitgangspunt noemen van vier eeuwen sociale zorg. maar... ook van vier eeuwen gehakke-tak. Hij schonk namelijk ook duizend caro lusguldens (toen ƒ6000) als dotatie rente: een soort fonds. In het gast huis zouden tot armoede vervallen bloedverwanten worden opgenomen en bij gebrek aan hen reeders, stuur lui met financiële moeilijkheden (schamele luijden). FONDS HET doel van Fabri werd bereikt: al werd de zaak ingewikkeld. Het Oudemanhuis aan de Lange Kerkstraat werd met toestemming van koning Willem II verkocht m 1842. Van de opbrengst kreeg Schie dam ƒ10.000. De gemeente immers verleende eerder vele voorschotten. De opbrengst stopte men in een fonds, zoals de wens van Fabri was. In 1901 vond een fusie plaats tussen het Oudemanhuis en het St.-Jacobs- gasthuis: gesticht in 1280 door Vrou we Aleid. Door de eeuwen heen meenden vele nakomelingen recht te kunnen doen gelden op de bovengenoemde be dragen. De stelling van de regering is: deze verwanten kunnen verpleegd worden in het Oudemanhuis. Recht op de carolusguldens hebben ze niet en nergens blijkt, dat er kapitalen aan de stichting werden onttrokken. Zelfs is een commissie bloedverwan ten, die zich met de erfeniskwestie bezighoudt, opgericht. Hierbij zijn onder meer de Schiedamse families betrokken als: De wed. Koremans, wed. Van Es. J. Berkelaar, G. Beze- mer, J. van der Gaag, F. Wassenaar, De commissie stelde Ln 1898 recht te hebben op nog eJf miljoen gul den: panden, polders, weilanden, gronden enz. STAMBOOM DE eerste loot van het geslacht Fabri, die bekend is, is Jacob Arentsz, de grootvader van mr. Ser- vaes. De stamboom gaat terug tot in de vijftiende eeuw. In „De Linden- hof" bevindt zich een genealogie op goudleer aangebracht, stammend van 1723. Mr. Servaes Fabri was de ma gister, de academicus van de fa milie. Hij hield rich echter waar schijnlijk meer als hanngreder bezig. In Schiedam is een straat naar de reder-priester genoemd. i s-' Hij was bovendien verbonden aan de bediening van het altaar toegewijd aan Christophorus en Erasmus. Van de bisschop van Egmond krijgt hij toestemming om bij testament te be schikken over gelden, die hij uit kerkelijke inkomsten had verkregen. Op zijn sterfbed verdeelt hij nog volkomen bü zijn verstand zijn. vele bezittingen. Hij maakt een in gewikkeld testament, dat eeuwen lang betwist, op verschillende ma nieren uitgelegd is. De erfeniskwestie werd nog inge wikkelder bovendien omdat in die tijden een aantal familieleden de achternaam lieten vallen, ook schreef men de naam Fabri wel als: Fabric en. Fabry. In 1575 waren twee leden van de familie Fabri burgemeesters van Schiedam.. Het waren Comelis Ja cobs?. Fabri en Arend Dankertsz Smalevelt. Zij gingen in die tijd het spelen en de drankmisbruik tegen. WANKEL HET gaat een eeuw later al moei lijker met het Oudemanhuis aan de Lange Kerkstraat. Het weet zich nog wel met eigen middelen te hand haven. De gasten moeten een kleine vergoeding gaan betalen: het wordt een Proveniershuis. In 1811 wordt de financiële positie wankel. In 1655 vs het huis verkocht, de schulden zijn afgedaan en de regenten houden ƒ57.600 in aandelen over. Deze worden beheerd tn het Oude- manhuïsfonds. Familieleden van Fa- bn krijgen geen geldelijke onder steuning, wel kunnen ze gratis m net St.-Jaccbsgasthuis worden opgeno men. Het touwtrekken om de erfenis begint dan goed, maar een verzoek van de erfgenamen aan Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland om op heldering heeft een negatief resul taat voor hen. want alles is volgens het onderzoek naar de testamentaire wens van Fabri verlopen. Ook komt de kwestie in de ge meenteraad aan de orde. Rechtzaken, worden jn Rotterdam tegen de ge meente Schiedam aangespannen, maar dat alles vruchteloos voor de afstammelingen van Fabri. Een van de befaamdste zaken is wel die van nazaat BosseJaar, die in 1893 zich zelfs tot de minister van Binnen landse Zaken, wendde. Ook in de twintigste eeuw ontstond er in Schiedam nog menigmaal rumoer rond de Fa- fa ri-erfenis, maar het geharre war lijkt nu uitgeraasd: het fa belachtige vermogen lijkt nog slechts een legende. SCHIEDAM, dinsdag In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd heeft de heer J. C. van Oevelen. sluiswachter le kl. bij de Havendienst, afscheid genomen van zijn superieuren en collega's. Na ontvangst ten kantore van de haven meester heeft deze de scheidende func tionaris toegesproken. Als afscheidsgeschenk werd een prisma- kijker overhandigd, terwijl aan mevr. Van Oevelen bloemen werden aangeboden. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur; „Charade". Monopole, 2 en 8 uur: „Dwars door de vuurlinies". DIVERSEN Sled. Museum, 7.30 uur: declamatie-wed strijden S.G. "Wijkcentrum, 8 UUx: Ned. Prot. Bond. Bij- komst. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag De enige Vlaardingse deelnemer aan de strijd om het jeugdschaakkampioensehap van Rot terdam, Dubbeldam, heeft ook in de laat ste ronde laten blijken niet voldoende wedstrijdmentaliteit te bezitten. Zoals reeds driemaal was voorgekomen, ver prutste hij in het eindspel alles wat hij tevoren door goed spel had opgebouwd. Tegen koploper Van Baarle stond hij op een gegeven moment zelfs drie pionnen voor en nog bleek dat niet voldoende om winst te behalen; zelfs kon hij er niet eens een half puntje uit slepen. DU betekent dus, dat de Schiedammer Van Baarle het toernooi beëindigde met 7% punt Het baatte hem niet, want ook de kampioen 1963, Leo Kerkhoff van Spangen, beet fel van rich af en won zijn laatste partij van Punt uit Papendrecht. Weliswaar kwam Kerkhoff daardoor ook op een totaal van 7% punt, maar voor hem was dit voldoende om zij» titel voor een jaar te prolongeren- De verdere uitslagen van de laatste ronde waren: B, Riksen—Banninga 1—0; J. Riksen—v. d. Driessche 10; Schell— Hardy 10; Grundv. Seventer i0; Bransv. d. Herik Van Geffen— Reisman De eindstand luidt: I. en. 2. Kerkhoff en Van Baarle (7%); 3. Brans (6%); 4 t.e.m. 7. Hardy, v. d. Herik, Grund en J. Riksen (5); 8, Dubbeldam (4%); 9. tem. 12. Van Geffen, Reisman, B. Riksen en Schell (4); 13. Punt (314); 14. Van de Driessche (3); 15. Van Seventer <2), terwijl Bon- ninga uit Hoogvliet alle partijen verloor en dus het toernooi puntloos beëindigde. In verband met ziekte van de voorzit ter van de RSB, de heer W. J. Smit, zal de prijsuitreiking op een later tijdstip geschieden. SCHIEDAM Geboren: Johannes A. z.v. E. J. van Leeuwen en P. D. Timmer man: Jan A., z.v. J. A. Nesse en A. Kriek; Marike, d.v. M. H. Broefcema en W. Re- koert; Cornelis. z.v. A. A. van Buuren en J. M. G. van der Most; Gerard A., z.v. G. A. Schwaab en M. J. C. van Toer; Sara H., d.v, F. C. L. van Nieuwenburg en M. Of- fenberg; Florss M., 2.v. H. B. E. van Dijk en L J. M. van Gils; Robert, z.v. J. G. N. Jue en C. S. Tangelder. Overleden: W. J. Mulder, 66 jr.; J. Bij- loo, 72 jr.; D. Witter, 59 jr. SCHIEDAM, dinsdag. In de pro motiecompetitie hebben de heren van Wilton Eijenoord zondag ln de tweede wedstrijd tegen Hennes uit Den Haag met 11—10 gewonnen. Vorige week ver loren onze stadgenoten in et 15—33. De kans voor promotie Is echter nog niet verkeken, want na afloop van de wed strijd lekende Wilton Fijenoord zeer te recht protest aan tegen, een toegekende strafworp, die onrechtmatig zou zijn ge- De wedstrijd op zichzelf is het aankij ken volkomen waard geweest. Hermes wist voor de eerste maaL te scoren. In de daaropvolgende tien minuten doel puntte Huib v. d. Lugt driemaal achter elkaar, het derde werd echter afgekeurd wegens cirkelbal De Hagenaars kwamen weer tot 22. Pas toen Louw Boer en Piet van Dijk de voorsprong weer op 42 wisten te brengen ging "Wilton wat gemakkelijker spelen. Hermes bleef ech ter uiterst gevaarlijk en met twee snel le uitvallen was het bü de rust weer gelijk: 44. Direct na rust stopte de Haagse doel man een slecht genomen penalty. Twee minuten later deed Huib v. d. Lugt het beter en werd het 54. Wilton ging door en kwam tot 84. In de 15e minuut kreeg Wilton zijn eerste penalty tegen en het wend 8—5. Twee minuten later kwam doelman Kalkhoven met de bal uit de cirkel. Scheidsrechter A. v. Oe- veren, die overigens uitstekend leidde, maakte de vergissing om hiervoor een strafworp te geven, wat tegen de spel regels indruiste. Hennes benutte deze kans en de stand was 86. Wilton was hierdoor niet aangeslagen. Hermes gaf echter de moed ook nog niet op en met twee fel strijdende teams gingen de laatste tien minuten in. Via 10-7 werd het 11—9. Voor het laatste fluitsignaal wist Hermes nog de bijna onnavolgbare Wilton-doelman Aad Kalk hoven te passeren en zo de eindstand op 1110 te brengen. Mocht Wilton het Ingediende protest innen, wat door outsiders wel haast als zeker wordt beschouwd, dan wordt het doelgemiddelde in de prorootiecom- petitie gelijk, en moet het lot beslissen; ook een regel die bü het Ned. Handbal Verbond nog steeds van kracht is. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag TSF, als sport vereniging al actief op het gebied van badminton, lawntennls en tafeltennis, heeft haar eerste oefenrit voor auto's, scooters en motoren gehouden. Met suc ces, want het enthousiasme van de zestig deelnemers was zo groot, dat zij verzoch ten van deze rally een halfjaarlijkse tra ditie te maken. Eén minuut -over twee. ging zaterdag middag de eerste equipe van start voor een tocht, die door de Maastunnel naar Heenvliet zou leiden. Hans de Ruiter had de rit niet te moeilijk gemaakt, maar leg de met zijn ervaring als rally-specialist toch alle deelnemers in de luren. Nie mand kon zich aan het tijdschema hou den en veel opdrachten waren de zoeken den te machtig. Met tientallen slrafpunten beladen kwamen de rijders dan ook aan de finish. Toch hadden zij niets dan lof voor de scherpzinnigheid van de constructeur. In café A. de Regt waar het eindpunt lag staken zij hun bewondering niet onder stoelen of banken. De eerste prijs sleepte de vier man sterke equipe van C. Bokx in de wacht met 131 strafpunten. De familie Schudde- beurs benaderden de winnaars nog het dichtst. Hun 148 strafpunten waren geod voor een tweede prijs Voor de dames Zwanenburg waren de moeilijkheden het grootst geweest. Als troost voor hun 342 strafpunten ontvingen zij de poedelprijs. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De teams van de Schiedamse Volleybal Club hebben in de afgelopen week geen enkel goed resul taat behaald. De dames 2 on ving leidster AMVJ en werd verdiend met 3—0 geklopt (8—15, 3—15 en 10—15). Ook dames 3 kreeg een 30 nederlaag te slikken en wel uit tegen AMVJ 2. Het derde herenteam zag de kampioens kansen gereduceerd door een achterstand van 3 punten op leider Lekkerkerk. In dit met spanning tegemoet geziene tref fen bleek Lekkerkerk vooral aanvallend beslist sterker. Met 3—1 verloren de Schiedammers. (1513, 815, 151 en 15—9). Ook heren 4 moest een veer laten, 22 tegen Hoogvliet. Dit team deelt nog net de tweede plaats met Hoogvliet Een nederlaag was ook het resultaat van de meisjes 4 en 5 en jongens C, zo dat de afgelopen week voor SVC helaas geen bijster plezierige is geweest. Met nog ca. vier wedstrijden per team te spelen gaan de Schiedammers met verdubbelde vechtlust door om te trachten toch in de bovenste regionen te eindigen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het vjjflal van de Schiedamse damclub heeft haar uit wedstrijd tegen Maasland tsluys met 64 gewonnen. Aan het eerste bord speelde H. Mirch een sterke partij. Met goed po sitiespel overtroefde bü z(jn tegenstander duidelijk, al zag hij in het middenspel een winstgevende damslag over het hoofd. Cees den Boer en J. Bogerd kwamen tegen hun opponenten niet verder dan remise. De heer M, Veldt aan bord 4 zette de met zwart spelende heer Box hoorn onder zware druk. Door een fout van zwart sloeg de Schiedammer naar een dam en de winst De heer B. Quist kon het tegen J. Alblas niet bolwerken. Door een blunder in de derde zet kwam hü ai achter te staan en toen hij daarna verzuimde de stand in evenwicht te bren gen moest hij opgeven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Onder grote belangstelling vierde gisteren de heer P. J. Drenth. zijn. zilveren ambtsjubileum bij de overheid. Maar zijn grote bekendheid in Schiedam verwierf hij voor een zeer groot deel door zijn activiteiten in de sector van de vrije tijdsbesteding. (Advertentie l.M.) Als jongeman kwam de heer Drenth naar Schiedam. H(j begon zijn werk als ambtenaar ln Zwyndrecht maar in de oorlogsjaren (1942) kreeg h(j een functie bij het evaeuatiebureau in de Nieuw- straat. In 1944 werd hij klerk tweede klas se. Toen verrichtte hij voortreffelijk Ille gaal werk. Terwijl de klauw van de be zetter Schiedam leegkamde, terwijl hei laatste restantje mannen oostwaarts werd gevoerd streed Drenth als goed vaderlan der tegen de gehate onderdrukker. Na de oorlog kreeg hy een functie bij het bureau Algemene Zaken en de laatste jaren is hij ambtenaar bij het kabinet van de burgemeester. In die functie heeft hij veel contacten met Schiedammers en Schiedamse instanties en gezien de reac ties zijn betrokkenen dan steeds zeer er kentelijk voor de sympathieke wijze waarop de heer Drenth de contacten weet te leggen. Zo roemde de schaakvereniging „Schie dam" deze functionaris onlangs voor de prettige steun die de heer Drenth had verleend bij de nationale schaakweek. De heer Drenth bemiddelde by het verlenen van onderdak aan de schakers, OVERIGE Andere goede contacten komen - uiting in dienstbetoon aan bedrijven e.d. Op het gebied van de voorlichting en de representatie heeft het werk van de heer Drenth ook buiten de ambtelijke kring heel goede naam. Hij is het bijvoorbeeld die de publicaties verzorgt over de activi teiten van de voormalige Oranjevereni ging, de VNFG. hij is het ook die veel werk verzet voor de festiviteiten. Bij het organiseren van de lichtstoet is hy de grote spil. Overigens schrikt P. J, Drenth niet te rug voor een ..brontosaurustaak" in het verenigingsleven. Bij de verkiezingsac- tïes van de Anti-Revoiutionnaire Partij was hij de grote sjouwer, hy was een goed bestuurslid van de A.R. Kiesvereni ging. De laatste jaren verzet hij veel werk als secretaris van de bouwcommissie van de gereformeerde kerk, een veelomvat tende en verantwoordelijke taak. Vier jaar geleden richtte hij met de heer G. Bosman Js sehietclub „Schie dam" op, hij is nog steeds iedere woens dagavond in de Koopmansbeurs te vinden waar hy als de secretaris van de sehiet club de centrale figuur is. HARPE DAVIDS Bij de aktio voor het behoud van de christelijke harmonie „Harpe Davids" was de heer P. J. Drenth één van het vijftal comitéleden dat er voor zorgde dat Harpe Davids een nieuw instrumentarium kreeg. Meer werk verzette hy m verenigingen, comité's. Zijn allergrootste taak kreeg hij in 1962 toen hy als secretaris van het Comité Ko ninklijk Bezoek 1952 dag en nacht aan de arbeid was om een veelomvattende reeks •van taken uitstekend uit te voeren. Zyn kennis van Schiedam en zijn. gave om de juiste medewerkers aan te trekken ston den er borg voor dat de feestelijke dag organisatorisch een hoogtepunt werd in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, Het eerste team van TSF in de tweede klasse com petitie is nu >veï volkomen van streek- Voor de derde maal in successie werd deze week een kansloze 19 nederlaag geleden; nu tegen NKF 1, waarvan en kele maanden geleden nog met 6—4 was gewonnen! De drie TSF-teams met kampioens- en promotiekansen deden het beter: alle drie behaalden een royale overwinning. Alleen het derde team moest dc vlag strijken voor koploper TOG 2, dat met 64 won. Dat TSF 1 het in Alblasserdam tegen NKF 1 heel wat moeilijker zou krijgen dan in de thuiswedstrijd, stond al wel bij voorbaat vast; het is voor elk team moeilijk te winnen in Alblasserdam. Maar dat de nederlaag zo hoog zou uit vallen, is toch wel bijzonder teleurstel lend, Aanvoerder Jan Bouwer redde al thans nog de TSF-eer, maar Guus v. d. Wiel noch Han Wigmans kwamen aan punten- of 2elfs maar gamewinst toe. TSF 2 deed wat ervan verwacht werd: het klopte Eendracht 9 in het Tafel- tenniseentrum in Rotterdam met 73. De theoretische kans die TSF 3 nog bezat op de tweede plaats in de eind rangschikking, is door een nederlaag tegen koploper TOG 2 verloren gegaan. Met 46 bleven L. de Ruiter cs, aan de verkeerde kant van de score, TSF 4 zette zijn zegereeks van de tweede competitiehelft voort; nu moest Overschie 3 ervaren, dat het deze ploeg ernst is met het streven nog de tweede plaats te behalen én dus promotie naar de derde klas te bewerkstelligen. De 91 zege betekende ook een revanche voor de in de eerste competitiehelft ge leden 46 nederlaag. TSF 5 prolongeerde zijn promotiekan sen door een overtuigende 100 zege op Xerxes 9. {Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het zilveren ju bileum van de ambtenaar F, J. Drenth heeft ruime belangstelling getrokken waardoor wel bleek dat deze sympa thieke functionaris ln brede kring een geziene figuur is. 's Morgens is hü ten stadhuize gehuldigd. In de vergaderkamer van B. en w. is de heer Drenth toegesproken ia aanwezig heid van de collega's die in. het stad huis werkzaam zijn. Als eerste belichtte de gemeentesecretaris mr. M. J. Blok karakter en kwaliteiten van de heer Drenth die een goede kennis van Schie dam heeft verworven. De directe chef van de heer Drenth mr. H. Snoep roemde de ijver en de bereid willigheid van de heer Drenth die zo- veel werk weet te verzetten, een goed ambtenaar is en die er in slaagt het con- tact met de niet-ambtelijke wereld op j 2ijn speciale en prettige manier tot stand te brengen. Voor de jubilaris was er als geschenk een diplomatentas. Verder boeken, een boe- kenbon en later op de dag kwamen er felicitaties en geschenken uit ruime kring. Vertegenwoordigers van de schietvereniging „Schiedam", van de Vereniging Nationale Feest- en Gedenk dagen en van andere organisaties lieten blijken dat zij de medewerking van de heer Drenth appreciëren. Harpe Davids bracht hulde aan de jubi laris die als lid van een actiecomité er voor zorgde dat HD nieuwe instrumen ten kreeg, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag „Schiedam" kan met twee gelijke spelen en een ecla tante overwinning op een uitstekende korfbal dag terugzien. „Succes" maest wel iswaar weer twee nederlagen slikken, maar het belangrijkste is, dat ook de blauwwitten op prettige wedstrijden kun nen terugzien. Wat we ad half en half vermoedden is uitgekomen: WION heeft tegen „Schie dam" niet veel kans gekregen. In feite zijn de roodzwarten de gehele wedstrijd wat sterker geweest. Een bescheiden overwinning zou daarom niet onverdiend zijn geweest, maar de tweede aanval was daarvoor niet voldoende produktief De eerste drie doelpunten kwamen vlot tot stand. J. Waard zorgde voor 1—0 en na de gelijkmaker was het mej. F. Roo- denburg, die „Schiedam" weer aan de leiding hielp Die stand bleef tot 20 mi nuten na de rust gehandhaafd en toen schoot WION twee maal raak, waardoor de Rotterdammers met 2-3 voor kwamen. Een strafworp, die door F. Veer werd ingeschoten, bracht definitief evenwicht (3-3). In de eerste helft van de wedstrijd DKV—-Succes wogen de partijen aardig tegen elkaar op. DKV liep weliswaar met drie treffers vlot van stapel, maar F. Baas en Chr. Niehcit verkleinden die ach terstand keurig tot 32. Met 42 werd gerust In de tweede helft was DKV bij zonder fortuinlijk met schieten en wilde het bij Succes helemaal niet lukken. Het einde kwam daardoor met 82, een wel iswaar verdiende overwinning voor DKV maar een wel wat geflatteerde uitslag. Schiedam 2 weert zich uitstekend in de le klasse van de RKB. Tegen Ons Huis 2 werd met 3—3 gelijk gespeeld. Schiedam 3 stevent rechtstreeks op het kampioen schap af. Ditmaal werd Het Westen met 1—11 aan de zegekar gebonden. De jeugd- ploeg van Succes verloor met 3—0 van Ons Huis 3. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het verrassen de herstel van het eerste damesteam van Juliana heeft zich voortgezet. In Rotter dam werd een gelykspei bevochten tegen het sterke DOF, dat op de tweede plaats staat Van de reputatie van deze ploeg hebben de Juliana-dames zich weinig aangetrokken, zodat het een goede en spannende wedstrijd Js geworden. Na een eerste set, die DOP met 15—32 op haar naam bracht sloegen de Schie damse meisjes in de tweede set fel terug. De harde serves gaven de doorslag. Met liefst 153 wonnen zy deze set. In de volgende waren de rollen omge draaid, nu waren het de Rotterdamse da mes. die met 153 aan het langste eind trokken. In de laatste cn beslissende set Als U nu eens iets moois" wilt zien ...iets wat niet zo vaak bij elkaar gebracht wordt.l. een grote show van vitrage en over gordijnen.kom dan eens kijken naar onze etalage en op de afde ling woninginrichting, waarvanaf morgen honderden soorten gor dijnen uit diverse landen te zien zijn. Maar dat niet alieenï Dit Is de eerste van de tientallen aanbiedingen, die deze Gor dijnen Parade zal opleveren... Een feest voor het oog... een be sparing in Uw portemonnaie. Morgen brengen wij overgor- dïjnstof in een speciaal ont worpen dessin. Kunst-film- druk oYergordljnstof Jn een bijzondere mooie kleurstelling. Een stof, die normaal niet te koop is onder de zes gulden, koopt U morgen als Parade-aan bieding per meter voor nog géén drie gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Kunst- filmdruk overgordijnstof, in vier verschillende kleuren, 120 cm breed, per meter voor Go in telof sebrlft. bett (Van o 2 correspondent) MAASSLUIS, maandag Op een bij eenkomst voor de leden van de PvdA te Maassluis werden de verschillende pro blemen, verbonden aan de stichting van de nieuwe woonwijk Maassluis-West door de raadsleden belicht. Onder voorzitterschap van de heer J. Smit namen de raadsleden, mevr. Hama kers en de heren W. van Antwerpen en M. B. Duimelaar aan deze voorlichting deel. De raadsleden maakten hierbü ge- burik van zelfvervaardigde tekeningen en een plattegrond van de nieuwe woonwijk. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd druk gebruik gemaakt Hier bij kwam nog naar voren, dat de ouderen van de woonwijk "t Hoofd het betreuren, dat aan de rivierzijde nog steeds geen banken geplaatst zijn. Ook over de sa nering van de Sar.delijnstraat en omge ving werden verschillende vragen gesteld. Deze voorlichtingsavond werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. MAASSLUIS, dinsdag. Het paard van schüleboer Zwaard zag zijn baas van de overkant van de Ankerstraat komen en liep in diens richting. Het toonde zich toen een slechte verkeers deelnemer, want het hield geen rekening met een achteropkomende zandauto. De bestuurder hiervan, de heer A. L. Hoo- gendoom (23) uit Woubrugge, moest om een botsing met het paard te voorko men, naar links uitwijken, met het ge volg dat hij tegen de aan de kant van de weg geparkeerde personenauto, van de heer J, Kooren uit Rotterdam, aan reed en aan deze auto een schade ver oorzaakte welke wordt geschat op c.a, f 300. De heer Zwaard zal deze vergoe den. waren de serves van de Schiedamse da mes weer te moeilijk voor de DOP-dames Met 157 werd de eindstand 22 be reikt Zaterdag bedierf Juliana alle kansen van de dames van Hermandad om aan de degradatie te ontkomen door van hen met 31 te winnen. Na twee gemakke lijk gewonnen sets verloren de Schie damse dames de derde, na een 14—5 voor sprong, met 1614. In een spannende laatste set werd met het kleinst moge lijke verschil met 15—23 de zege veilig gesteld. Het tweede herenteam en de dames 2 wonnen beide hun wedstrijden met 3—1 resp. van DOS en DOP 2. De dames kon den het tegen AMVJ—Smash 3 niet bol werken en verloren met 3—0. Personeel gevraagd Te fcoop aangeboden Serveersters en leerling-ser veersters gevraagd. Jaarbe- xekking of van 15 maart t.m. 30 september. Geen late avonddiensten. Tearoom-Res- aurant Carillon, Beursplein 31—35, Rotterdam. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge ƒ395.ook merk machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126. TeL 633 41. GEMEENTE SCHIEDAM Gemeentelijke Middelbare Handelsavond school met 3- en 5-jarige cursus te Schiedam Gevr. voor zo spoedig mogelijke indiensttreding een VOOR 6 LESUREN PER WEEK." Vereist: akte Nederlands M.O. A en Q. Bezoldiging van ƒ209,tot ƒ329,— per maand. afhankelijk van het aantal dienstjaren. Brieven aan de directeur der school D. K. van der Kooy, Burgemeester Xnapperüaan. 179 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1