QUAST ONTDEKTE EILANDEN t$ Schijnwerpers op de Schiedamse Sport Egbert Switters winnaar van declamatie-wedstrijd SCHIEDAMSE MEERDERE VAN ABEL TASMAN BLEEF IMMER ONBEKEND Csfcf-fXï L#r=f*~y Frans v. d. Heyden aan - de arbeid bij Zelfs geen Quaststraat G. A. J. de Veth 25 jaar de overheid Dit jaar geen jeugdfestival Communisten in P.J.C.R. SCHIEDAM 1' L->-*r r v V' 1 r' -*• 1 Ursus wordt 45 jaar Auto snijdt bromfiets weg af Bouw Hema MONOPOLE Koeriersters (Van een onzer -r-mW^Kf.^-7. j-^iV>/éL~ - - tt-2.^,n{^cC<-,yrM^j\ o-few^Ccé (rCStrk-j-^ (S-« KyC/ft K- t^-Xcx/i,. A i «ÜiT i 4. i Q^r^vr~T^SQ.(y. —■Vi.nZtA.pi L^" rJ» t>»-•'ƒ,:*V 'ifi-i t ■/«'t.c VAST, een imam die naast die van Van Z?ie- &eecfc, Fan Dimmen en Tas man soa moeten staanZ?eze Schiedamse ontdckldngsrei- ziger Mathijs flendriksz. Quast uit de zeventiende eeuw, maakte toch belang rijke tochten, maar zijn naam raakte daarentegen in het vergeetb oek, merkwaar- dig" /;'-;> Op 2 juni 1639 verliet hij de rede van .Batavia. In zijn bezit bevond zich een aan de Span jaarden ontfutselde kaart met vele grauwe vlekken en on nauwkeurigheden. Ook namen de Hollanders toen spionage- 'materiaal van de Spanjaarden in beslag. Hij reisde in opdracht van de Verenigde Oostindische Compagnie. Zijn zwalken voerde hem ten slotte naar de gebieden tussen de Hawaii-eïlanden en de Aleoe- ten. Grote sterfte onder zijn manschappen dwong hem ten slotte terug te keren. In de zestiende eeuw gingen fantas tische verhalen van mond tot mond: er zou-een goudeiland bestaan, waar van de knsten uit goudstranden be stonden, Diverse avonturiers trokken er op uit, ronder resultaat „c L - 'r CU 5V ,Vt?1-'-r y ZEEROVERS JAÏU3N later krijgt de Spaanse ont dekkingsreiziger Viczaino van de Raad van Indie in Madrid de opdracht te gaan zoeken. Hij is zo dom de Sjo gren van Nippon („eerste minister" van Japan) te vertellen, dat de Hol landers zeerovers zijn! De Nederlander "William Adams vraagt onmiddellijk en onvervaard om genoegdoening. Hij wringt het geheim uit de mond van Viczaino, die hevig tegenstribbelt. Het verhaal wordt aan-, jedikt door de Hollanders overge bracht aan de Goeveneur Generaal van Oostinje Antbonje van Diemen. Hij geeft zonder meer de opdracht aan Quast om het goudeiiand te ontdek ken. Deze gaat echter eerst nog even met vakantie naar Schiedam voor hij in 1639 uitzeüt. Met voedsel voor een. jaar aan boord vertrekt hij. In ruime mate beschikt hij over ruilobjecten. Via Formosa keert hij echter op Nieuwjaarsdag te rug in Batavia. Een goud- of zilver eiland bestaat er niet, deelt hü Van Diemen mee. De heren XVij weten het beter dan de man, die de halve aardomtrek over zee aflegde. ZUIDEN EEN paar jaar later wordt zijn on- derconunanclant Abel Tasman uit gezonden. Die gaat naar het Zuiden. Dat is in 1643, eerder in 1641 is Quast gesneuveld bij de blokkade van Goa. Tasman doet ontdekkingen, maar een goudeiland is er niet bij.- De schepen Quast voer er met twee uit - waren met te weinig bal last geladen: er op berekend met goud terug te keren! Het eten was onvol doende en bremzout, Ondercomman- dant Tasman stelde voor op een eiland enige tijd over te blijven, maar Quast ging verder. Hij gaf van zijn schip de „Engel" enkele ballast aan de .Gracht', waarop Tasman voer. Dit schip Week te onstabiel. De moeilijkheden duren, voort Ook de reis duurt voort... Op 20 juli 1639 worden de BonLneilanden ont dekt Vier dagen later komt men op de plaats aan, die de Spaanse kaart aan gaf. Maar noch land. noch goud wordt ontdekt, eeuwig rollen de hoge bre kers... ZIEKTE DE slag tegen de scheurbuik wondt heviger. Maatregelen worden ge nomen, maar de men® is aan de ver liezende hand. De door de zeelieden gevreesde ziekte zet haar aanval on verminderd voort, Het scheepsjour naal wordt volgeschreven met sterf gevallen. Siberië valt niet te bereiken. En. dan, eindelijklopen de schepen in november de haven van Formosa bin nen. De bemanning, wat daarvan nog rest, is te uitgeput om adem te halen. Het Journaal van Quast, waaruit een deel van de kennis is geput, is be- In het gemeentearchief be vindt zich een acte getekend door Mathijs Quast (links on der) en notaris Molswijck (rechts onder). waard gebleven. Maar vrijwel nie mand kent het verhaal over de barre tocht afgelegd door een Schiedamse ontdekkingsreiziger. Het journaal kan echter niet ver halen van de ontdekking van Hica d'Oro (Goudeiland). AI verhoogde Quast de premies „omme het seheeps- volck tot naertigh uutzien" te mailen. Behalve de premie zou hij er ook nog een „eerlijke vereeringe" aan toevoe gen. Het eiland komt nooit in het oog. Quast sterft later in 1641, Zijn naam verdwijnt in de muf fige archieven. Hij is heden ten dage onbekend, zelfs Schiedam mers hebben niet van hem ge hoord. Daaromgeen Quast- straat in Schiedam of elders! •- (Van een onzer verslaggevers) HET gemeentelijke beleid ten opzichte van de sport steekt gunstig af bij dat van vele steden in ons land ook al zijn er wel wat misverstanden over dit onder werp en ook al menen Schiedam se sportverenigingen weieens dat er nog meer kan worden gedaan. De initiatieven van wethouder mr. P. van Bochove en zijn sport ambtenaar de heer J. C, Bronne- man verdienen alle lof. Zo werd onlangs gesteld dat Rotterdam Schiedam voorbij gaat streven op-het gebied van de jeugdsubsidie. Daar is het maximum - namelijk op vier gulden per jeugdlid gesteld, terwijl hier elke club twee gulden, per. jeugdlid per jaar ont vangt Het lijkt er dus op dat Rotterdam twee maal zoveel subsidie verstrekt De Rot terdamse gymnastiekverenigingen zijn echter jaloers op Schiedam ©pidat er aan de Rotterdamse subsidie te veel voorwaarden zijn verbonden. Hier krij gen alle verenigingen de subsidie zonder meer. Het wordt dan ook als een wel kome aanvulling voor het gewone werk gebruikt. In Rotterdam mogen de clubs de subsidie sheen gebruiken voor de „Jeugdvor- ping", ze mogen het niet voor het ge bruikelijke verenigingswerk gebruiken en nu zitten alle clubs met dé moeilijk- beid dat ze niet kunnen aantonen wat die speciale jeugdvorming nu eigenlijk „We ontvangen geen cent," zeiden en kele Rotterdamse bestuurders ons. De schijn is dus anders. AANLEG op het gebied van de aanleg en rerzorging van velden staat Schiedam «w de top. De Sportkroniek van deze Week meldt dat Go Ahead van de ge beente Deventer «en krediet van J720,000 ontvangt omdat Deventer bet belangrijk acht dat er betaald voet- blijft ln die stad. Deventer wordt «a voorbeeld gesteld aan gemeente- Maturen, maar het voorbeeld gaat niet ®nl8la men bedenkt dat Go Ahead jaar- -jjks ƒ44.000 buur moet gaan betalen voor. het. hoofd veld. ^at is een merkwaardige huursotn als men bedenkt dat het veertig maal zoveel Jz als Hermes DVS en SVV nu voor de wee hcofdvclden moeten betalen, Onze voetbalclubs betalen vierhonderd gulden huur per jaar en tweehonderd gulden voor het onderhoud. Het lijkt een lage huur maar dit bedrag is bedoeld, als sti mulans voor de zelfwerkzaamheid en de ^duedarase voetbalclubs hebben dat dan begrepen_ Zij bouwen geanimeerd accommodaties op de velden. y*ffk-HDyS en SW zal de verhouding «enter anders worden als de gemeente voor bijna een kwart miljoen de opstal- «h van het hoofdveld van HDVS gaat Dan zullen HDVS en SW on- Eelwyleld een hogere huur voor het ge- ffflneriijke (en dan gemeentelijke) cooidveld moeten gaan betalen. Hoe gunstig de- verhoudingen van Schie dam ten opzichte van de steden in het Waterweggebied is, heeft de voorzitter P. C. Mouthaan van Ursus in het club blad omschreven. De heer Mouthaan is een functionaris die In het verleden tij dens de vergaderingen van de SBLO herhaaldelijk op de bres heeft gestaan voor de belangen van Schiedams voet balwereld.'Hij komt nu tot de volgende ervaring: P. C. MOUTHAAN HET meespelen met ons 4e of 5e elftal bracht mij op dc velden van Laag Zestienhoven en de Abr. van Stolk- veg. tr zult wel weten dat die velden door dc gemeente aan de verschillende vereni gingen worden verhuurd. Enkele van deze verenigingen hebben een vast veld, waarop zij iedere week mogen spelen. Voor de la gere elftallen wordt dit zo efficiënt mo gelijk verdeeld door de daar aanwezige ter reinknecht. Het kan dus gebeuren, J-' gebeurt vrij regelmatig, dat hetzelf de ene zondag op veld 8. de andere week op veld le o£ 22 speelt. Tref je toevallig laatst genoemd: veld, dan kan je beter gelijk je thee meenemen voor de rust, want de tijd is te kort om in. de pauze helemaal naar het kleedlokaal'te gaan. De velden liggen naast elkaar, zónder, enige afzetting, verkeren in een slechte staat, waarop spelen bij vochtig weer beslist niet prettig Is. De kleedlokalen zUn allemaal hetzelfde, zon der ook maar een greintje variatie. Een hok met een trog waarboven enkele kranen. Er is ook nog een geyser, maar de enkele ke ren dat ik ervan gebruik wilde-maken, de den ze het-niet. dus dan maar koud afge spoeld. Er is ook nog een gemeenschappe lijke ruimte, die de naam van kantine kreeg toebedeeld. Deze ruimte is amper groter dan bij ons. In deze ruimte komen de spelers en bezoekers van' 15 tot 20 elf tallen bijeen. 'II begTijpt dat het er dan erg druk is. en als je dan een kop koffie hebt bemachtigd, vind je geen stoel vrij, om eens even uit te blazen. Al deze verenigingen, die daar dus spelen, zijn eenvoudig niet Sn staat om hun spelers of gasten iets aan .te bieden. Als je dan een paar maal Hebt gespeeld en je ziet dat zo allemaal en je bedenkt dan eens wat wij sis kleine vereniging aan ae-, commodatie bezitten, dan hebben wU beslist reden om blij en trots te zijn. Een prachtige kantine, goede ruime kleedlokalen, prima verzorgde warme douches, een eigen pret tige sfeer, met meestal eigen sportvrienden, ja. dit is toch wel Sets om erg trots op te zij tv. Ach. ik weet wel, het wordt niet altijd door iedereen gewaardeerd, maar het mag toch wel eens gezegd worden. Hoewel wij nog vele wensen hebben.'kunnen wij de Sportraad van Schiedam dankbaar zijn voor onze mooie velden. Natuurlijk hebben wij er zeil ook heel wat aan gedaan en zullen dit zonodig blijven doen. Het is beslist wel de moeite waard er iets voor te doen." aldus de conclusie van de heer Mouthaan." Burgerlijke Stand SCHIEDAM. Geboren: Holger G„ z. v, G. G. Hahl en M. E. Neuroth; Marga rita, d. v. H. Foppen en N. Mulder; Mo nique A. M., d. v. W. M T. Adriaansens G. J. Blonk; Ronald, z. v. G. van der Geer en P. Wiegel; Pieter, z. v. P. A. J. Meuldijk en A. Boon.; Petra M, d. v. P. M. de Bruin en A, "Vïsscher; Anna M., d. v. A. Wou terse a en G. P. C. Bakker; Sylvia, 6. v. P. Slagmoolen en C. Kriek; Averardus J., z. v. E. J. van Noortwijk en J. A. van de .Goorbergh; Erik N., z. v. J. van der Perk en A Klootwijk; Eugenie F. E, M, d. v. W. J. M. Koch en E. H. A. Roovers; Maria C„ d. v. J. F. Wildenberg en M. T. Rotteveel; Franciscus M. J., z. v. C. Gijsen en J. M. J. Hesselberth. Overleden: G. van den Laan, 84 j„ we duwe van A. P. Bronscheer; W. Groene- veld, 81 j. Kunstschilder timmert niet aan de weg) (Van een onzer verslaggevers) "DlNNENKORT heeft Schiedam er een kunstgalerij bij. Kunst schilder Frans van der Heyden metselt, timmert, schildert de laat ste weken heel ijverig in een der pandjes van het hofje Buitenha venweg 178. Van een opd pand heeft hü In samen werking met enkele collega's en speciaal met Cor van der Linden In de afgelopen F. v. d. Heyden meer werkruimte weken een modem verbluf gemaakt dat met een betonnen vloer en helderwit board op de wanden tot een. expositie ruimte van tien b^ vier meter is her schapen. Hier gaat Frans van der Heyden in de komende maanden wisselexposities hou den waarbij hij hoopt dat niet alleen de niet-Schiedammers maar ook de, stadge noten belangstelling zullen tonen. De eerste expositie deze maand en april is gewijd aan .werk van Frans van der Heyden. Er zijn wat gouaches, te keningen en een groot doek te zien. Het is een goede gelegenheid om eens kennis te_ maken, met deze stadgenoot, die als kunstschilder kwaliteiten heeft volgens deskundigen, maar die in Schiedam nog te weinig gelegenheid heeft om zich te kunnen presenteren. leid de geboorte van een kunstwereld in onze stad stimuleren. - Kans - DE kans is er, in ruime mate zelfs, je ziet het aan zoveel voorbeelden in de geschiedenis. De kunstenaars komen bij elkaar werken omdat het klimaat er is en dan stimuleert de een de ander en zo wordt er goede kunst gemaakt, We ken nen series namen van groten, die zo tot topprestaties komen. Als die groten allee» hadden moeten werken waren ze ook ver kommerd. Nodig is dan echter dat de overheid een beetje steun verleent. Dat is toch niet te veel gevraagd. Laten ze wat oude buurten conserveren, we knappen die huisjes wel op, laat ze ons die panden als ateliers geven, en met wat belangstelling, opdrachten en misschien wat prijzen zal Schiedam er wel bij varen. Ik hoop dat er wat gedaan wordt, want tot nu toe is er niets gebeurd. Jo weet niet eens tot wie je je moet ■wenden op het stadhuis want ze" hebben daar geen Bureau Kunstzaken, zoals over al elders wel het geval is. Laat B. en W. eens contact met ons opnemen via een ambtenaar voor kunstzaken, dat moet toch mogelijk zijn?" en nog vol enthou siasme hoopt Frans van der Heydc dat in Schiedam de kunst een kans zal kry- gen. -Deel- DE opening van de nieuwe galerij is slechts een deel van de arbeid die de Schiedamse kunstenaars zouden willen ontwikkelen in deze stad. Plannen zijn er genoeg maar Frans en zijn vrienden vra gen zich af waarom de gemeente steeds weer verstek laat gaan. Zij begrijpen niet waarom de overheid niet het goede voor beeld geeft, in het verstrekken van op drachten. Zij zijn verheugd dat onlangs een Ini tiatief voor de kunst in het Waterweg gebied (De Salon der Maassteden) tot öntwikkelink kon komen, maar Frans van der Heyden en zün collega's zoeken meer mogelijkheden om hun werk aan het pu bliek te tonen. „En dan -dé werkruimte" zegt Frans. „Het moet toch mogelijk zijn. dat de gemeente ons. ateliers beschikbaar stelt. Het klimaat is hier uitstekend, in Schiedam. Van heinde en ver komen de kunstenaars naar Schiedam, omdat deze stad gezellig is, de eigen sfeer zo heeft weten te bewaren- Hier kan een goed be- (Van. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM,, woensdag. Volgend jaar (op 29 mei) bestaat de voetbalvereniging Ursus 45 jaar en het bestuur heeft beslo ten te gaan bezien hoe het jubileum moet worden gevierd. Daarom belegt Ursus op vrijdagavond ,3 april in de kantine in Harga een feestelijke conctastavond waar de komende jubileumviering onder de loep zal worden genomen. Dc contactcommissie van de voetbal vereniging „Ursus" gaat met het oog op de kamende Fasen in de .kantine Harga twee klaverjastoemooien organiseren on der het motto .Eet meer eieren". De eieren kunnen, gewonnen worden tijdens de wedstrijden op de maandagavonden 9 en 23 maart. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag, Op de krui sing VDnde&ura-Burg, Knappe rtlaan werd gistermiddag de bromfietser A. B. (43) door de vrachtwagen vac c. van H, (24) gesneden. B. bleek na de aanrijding nogal duizelig. HU w.erd naar de dr. Noletsticb- tlng vervoerd. Zijn brommer werd totaal Ingedeukt. De hoer W. A, van W. liet gisteren en-' kele ogenblikken zijn. zwarte diplomaten- tas voor het loket op het station staan. Toen hij zijn verzuim bemerkte was het te laat.-Een ander had de tas.meegeno- De heer M. D. vermist het reservewiel band van zijn auto, waarmee hij zo wel in Schiedam als in Rotterdam heeft gereden. Van een onzer verslaggevers) /N Schiedams beperkte literatuur wordt niets over de Schiedam mer Mathijs Hendrïksz Quast ver meld, er is zelfs geen straatnaam naar deze ontdekkingsreiziger ge noemd, maar toch was Quast eens een belangrijk Commandeur in „de Indien Hij werd gedoopt op 25 'april 1601 in de Grote Kerk. Hij onderhield van zijn sala ris als zeeman zijn familie in Schiedam. Hij was op dertigjarige leeftijd al schip per en. op 5 oktober o-verleed hij aan een schotwond (bloedvergiftiging) opgelopen in een gevecht met een Portugese karak toen Quast de hoge post. had van com mandant van de Zsede Blokkadevloot bij Goa in de strijd tegen de Portugezen. Twee jaar daarvoor zwierf Quast gedu rende een half jaar over de Stille Oceaan op zoek naar het befaamde „El Dorado". In de archieven hebben -wij de vergeten feilen van deze merkwaardige avonturier gevonden. Het Rijksarchief heeft gegevens over Quast en Schiedams gemeentelijk archief heeft de besluiten die de zeeman en. zijn moeder via notaris A. C. van Molswijck namen. Dit Notarieel Protocol van de Schiedamse notaris is gelukkig bewaard gebleven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Tydens een druk bezochte bijeenkomst op het kantoor van de Gemeentelijke "WoninEdienst werd gisteren de heer De Veth gehuldigd ter gelegenheid van zijn 25-jarig overhelds- jubileum. Verschillende sprekers, waaronder de wethouder van de Wonmgdienst, mr, M, J. M. van Kinderen, de heer J. C. H. M. Titulaer en mr. dr. ir. M. M. van Praag, resp. directeur1 en oud-directeur van de Woningdienst, schetsten de verdiensten en de succesvolle loopbaan van de heer De Veth. De jubilaris kreeg van zijn collega's een fraaie leiskoffer en van het gemeente bestuur het gebruikelijke geschenk.onder couvert. In zijn dankwoord toonde de heer De Vefch zich ingenomen met de geschenken. Hij danirte ook voor de prettige sfeer, waarin hij steeds heeft mogen werken. jubileumbijeenkomst van Wi 1 helmin asdiool (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. Ter gelegen heid van het 40-jarig jubileum, van de Koningin Wilhelminaschool aan dc Zalm straat zal een herdenkingsbijeenkomst worden gehouden. De samenkomst vindt plaats in dc grote zaal van gebouw Irene, donderdag 12 maart om 20.00 uur. V.N.K.O.: „Liever kotypvaardijofficier havenmeester" ROTTERDAM, dinsdag (ANP) Om dal In Rotterdam de functie van haven meester reeds geruime tijd door een ex- marincofflcier wordt bekleed, heeft het bestuur der Vereniging van Nederlandse Koopvaardij Officieren (VNKO) het thans nuttig geoordeeld om de veront rusting. die er volgens het bestuur reeds geruime tjjd in de kringen der koop vaardij over deze zaak bestaat, ln een brief aan bet college van B en \V van Rotterdam kenbaar te maken. Aldus wordt in het vereaigingsorguan medegedeeld. De huidige havenmeester, de heer L. G. Goslings, wordt op J mei gepensioneerd. De verontrusting heeft betrekking op het tot nu toe in de ge meente gevoerde beleid dat reeds gerui me tijd de benoeming van een marine officier tot havenmeester van Rotterdam tot gevolg heeft gehad, aldus de brief. (In Amsterdam is ook een oud-marine- officier havenmeester Red./ANP) Het zou haar het gevoelen van het VNKO-bestuur de waardering van het Rotterdamse gemeentebestuur voor de koopvaardij op de juiste wijze tot uit drukking brengen, indien het gemeente bestuur de benoeming van. een daartoe, geschikt koopvaardijofficier in de be langrijke functie van havenmeester in overweging zou willen nemen. - (Advertentie LM.) a rtifort meubelen' WONINGINRICHTING BROERSVESI 64^6 (Van een onzer verslaggevers! SCHIEDAM, woensdag Midden ih de Boekenweek organiseerde de Schiedam se Gemeenschap ook dit jaar weer dc declamatiewedstrijd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Voor het eerste streed men in twee groepen, 's Middags declameerden de „juniores"'in d© aula van hel Stedelijk Museum, 's avonds streden de iets oudere „seniores" om de pryzen. Aandachtig heeft de volle zaal hen aange hoord. Weinigen zullen de juistheid van de, uitslagen willen betwisten. De jury waarin zitting hadden de dichter Ga- briël Sm it, de voordrachtsk unsten ar es mevr. R. G. Koudstraal-Hofstra eri dc heer C. Ouboter van de Rotterdamsche Kunststichting oordeelde op een wijze waarmee de aanwezigen geheel konden instemmen. Woordvoerder Gabriël Smit noemde het over het algemeen bevredigend. „Er was bard op de tekst gewerkt,'! vond hij „maar de jury had toch enkele opmer kingen". Bij de keuze van de gedichten waren de uitersten niet aan bod geko men. Noch de klassieken als Hooft, Bre- ro. Luyken en Vondel ncch de jongeren van na 1950 waren vertegenwoordigd. De jury weet dit aan het te veel afgaan op bloemlezingen, waardoor de dichter ook wordt losgemaakt van zijn omgeving: zijn eigen werk. Met name de.gedichten van Marsman leden hieronder. Het hoogste aantal punten bjj dc wed strijd behaalde Egbert Swïtters van het Stedelijk Gymnasium, die in de VHMO_ groep won. Vooral by hot verplichte ge- d icht „Het Beeld*' van Paul Rodenko paste hij zijn voordracht uitstekend aan de eisen, die de tekst stelt aan. in deze groep bevond zich ook de tweede in de gehele wedstrijd: Herma van Oudheus- den van de MMS-afdeling van de Rijks- HBS. In de Nijvorheïdsonderwijsgroep werd bij de ouderen Moriska van der Pijl eerste en bij de jongeren Kees Schaap van de R.K. Technische School. Bij de: ULO- groep waren dit Trudy Janse van dc Mater Dei-ULO en Theo van Es van dc K.K. Jongens-MULO. In. de VHMO- groep bij de jongeren zegevierde Willy de Ruiter van de Rijks-HBS. Alle jongeren, ontvingen de bloemlezing „Dichters van deze tijd", de ouderen een exemplaar van het „Verzamelde Werk" van Martinus Nijhoff Tot slot werden ook de wisselprïjzen voor scholen uitge reikt. De afdeling MMS van de RHBS nam deze in de VHMO-groep me enaar huis. Bij de ULO-scholen won de RK Jongensmulo. Definitief kwam de prijs in het bezit van de meisjes van de Huis houdschool. Zij veroverden de trofee in hun afdeling voor de derde keer. VLAARDEN GEN, woensdag De rijks goedkeuring is verleend voor de bouw' van het Hema-warenhuis aan de Hoog straat/Kuiperstraat. VLAARDINGEN, woensdag De voor stelling door dc Stichting Nederlandse Pantomime, onder leiding van Jan Bronk, die de commissie jeugdvoorstellingen in haar programma heeft opgenomen, verplaatst naar woensdag 18 maart ANNEKE SALA van de Mater Dei ui Ulo was een van de deelneemsters in de junforen-a/deZing, Zy droeg als verplicht gedicht „Eekhoorn" van J. B. Groot voor en hod zelf „Eén muis stil middaguurtje" van Jac. Schreurs gekozen. - - Gebrek aan onderdak (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM; dinsdag. Rot terdam krijgt dit jaar geen natio naal jeugdfestival. Door de ver koop van de Waterman en de Grote Beer zijn dc huisvestingsmogelijk- heden praktisch tot nul geredu ceerd. De gemeente heeft alles in het werk gesteld om op andere wijze onderdak te verzorgen, maar zij is" daar niet in ge slaagd. Een mogelijkheid die zich voor deed, kon in verband met de hoge kosten (ƒ30.000 a ƒ40.000 per dag) niet gebruikt worden, omdat de subsidie dan zeker 100.000 zou.moeten bedragen en ook het deelnemërsbedrag fórs zou moeten worden verhoogd. (Van ecu onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. - Het Politiek Jongeren Contact Rotterdam zal vrijdag beslissen of in het vervolg ook de com munistische jongerenorganisatie AJI.VJ. aan de vergaderingen kan deelnemen. Het zal dc derde maai zijn nat de toelating van de communisten aan de orde wordt gesteld. Naar voorzitter M. J. van Rooyen van het P.J.CR. ons meedeelde zal de AN.V.J. waarschijnlijk ditmaal worden toegelaten. Men had er vroeger principieel ook wei nig bezworen tegen, uaar omdat de com munisten een goede discussie door het be rijden van stokpaardjes praktisch onmo gelijk maakten wees men toelating af. Tegenwoordig is dat, naar de heer Van Rooyen ons verzekerde, vefrbeterd. En Utrecht heeft de toelating van com munisten indertijd nogal wat' moeilijkhe den veroorzaakt. De gemeenteraad besloot, naar aanleiding hiervan namelijk het P.J.C. Utrecht geen gastvrijheid meer. te verlenen ln welk gemeentegebouw dan ook. Deze maatregel hangt samen met de algemene gedragslijn die in Utrecht ta.v. communisten wordt gevolgd. - In gemcentekringen verwacht men niet dat Rotterdam in dezen het Utrechtse voorbeeld zal volgen. jyv VLAARDINGEN, woensdag Het aan tal inwoners van Vlaardingen. is in de maand januari met vijftig toegenomen. Per 1 februari bedroeg dit 71-991. )EZE molen uan. de F. van der Poest Clementlaan in Poortugaal moet verdtoijnen. De molen staat juist in de bocht van dc weg. die. moei wor den rechtgetrokken. Veel oudheidkun dig schoon gaat er ouerigens niét ineé verloren. Tientallen jaren is de romp van deze molen als woonhuis ge bruikt. Later werd dit huis Onbewoon baar verklaard. Het is dus eigenlijk een onbewoonbaar verklaarde molen. VLAARDINGEN, woensdagDonder dag 5 maart vindt in de zaal Harmonie de jaarlijkse declamatiewedstrijd voor de schooljeugd plaats. Niet minder dan 33 deelnemers van in totaal 13scholen zul len in het strijdperk treden. De prestaties van de deelnemers zullen worden beoordeeld door, eenjury, be staande uit mejuffrouw I./Wagènsveld en de heren J. Brouwer, H." A. Schoonfeld. A. van Minnen en-C. Baan. De wedstrijd, begint om precies half 8. De organisatie van deze wedstrijd berust bij de commissie, jeugd,voorstellingen. Als afwisseling wordt aan- dé; aanwezigen een korte filmvoorstelling geboden. Hoogstraat 2 Schiedam - Tel. 6 88 08 Donderdag 5 maart 2 en 8 uur Ongelofelijkmaar u ziet het met uw eigen ogen! HET MYSTERIE VAN HET ZWARTE MUSEUM CinemaScope en kleuren 18 jr. Vrijd.~zat, 2-7-S.15, zond. 7-9,35, ma.-dï. 2-8, wo. 8 Een tot het uiterste gespannen oorlogsfilm VERLOREN HELDEN Met 1 deserteurs sloop een officier door de vijandelijke linies 14 jr. ZoncL-inat 2-4.15 Spannend- misdadig - sensationeel HET LEGIOEN VAN ZORRO i.'" 14 jr. Woensd.mat. 2 u. 1.25 - iL— ROï ROGERS de onoverwinnelijke cowboy als DE GEVREESDE SPEURDER v:".-■■.•■'Nf. GEMEENTE SCHIEDAM VRIJSTELLING BROEDERDIENST De burgemeester van Schiedam brengt ter algemene ken nis, dat aan ingeschrevenen voor de lichting 1966 vrijstel-1 ling wegens broëderdienst kan worden verleend en dat in-V, geschrevenen voor deze lichting bestemd kunnen worden tot buitengewoon dienstplichtige. U Voor vrijstelling broëderdienst komen "in aamnerking zij van wie drie broeders ten mmsto 30 dagen ih (wérkelijke militaire dienst zijn. geweest of aan: wie-uitstel van dienst is verleend. Dienst als gewetensbezwaarde wordt gelijk ge steld met werkelijke dienst. - Aanvragén voor' vrijstelling broederdienst dienen voor 15 maart 1964 te worden ingediend ter gemeente-secretarie, bureau militaire zaken, Oude Kerkhof 19b. - De burgemeester van Schiedam, j.,"W7FEEK -;Té ItöopU aangeboden Blijf niet tobben met uw- oude stofzuiger. Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling., 1055, contant Dé Jager,;.Broers! veld 105, telefoon '6 97 03. Ruil uw oude televisie te u in. Nu. nog fikse ïnrailprijzen. Grote keus radio,, -televisie, bandrecorder, enz..Dé Jager; Broersveld 105, telef. ;6 9T03. Prijsopgave bij u aan huis. Laat nu uw antenne geschikt maken, voor hetitweede pro-' gramma.' straks lange wacht- lystén.Besteltijdig uw. voor- zetapparaat. Maaktieder toe stel geschikt vooUhet twe e- de televiaeproc'Nmma. Na-: tourlhk De-ïJtgér, Broers- vel d 105,.' Schiedam,- telefoon,) 6 97,03.'.; j Fotografie Rolf ilms verge ten? De auto-" maat staat vooru klaar. Alle; soorten.. fUms!;; FotoK. van Vu uren,- Hoogstraat 106^-1;^:.;;:; ycbr";pastoto;tn^--iE~;:{yan- Vuureh.Hctpg^raatlOS. rteL 6 67 20, In één dag gereed!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1