Jeugd naar buitenland 3 Concertreis van Orpheus" oorzaak eerste contacten 93 Resultaten ogentest zichtbaar Fietsendieven krijgen te veel goede kansen Semi-profs rekenen op winst Marga Minco las voor over liaar eigen werk m van Andel Jubileumuitvoering van gouden „DOK55 geslaagd SCHIE DAM ^bejddenreparatie VOORLOPIG ALS EXPERIMENT VAN S.G. Groei bevolking in maand januari TAXI (eÓrotm) EUROTAX 69 4 60 Portemonnaie gerold 'imdioccms.. Hartelijk Programma Roulatie In februari slaagden zestien judoërs Wiel van auto gestolen Burgerlijke Stand Wie heeft iels verloren SW fnstho Jaarvergadering HBBS Jong en met de tijd mee o&r vy Ondanks enige onvolkomenheden Turnen Medailles voor vrijwilligers BB OLIEBRONNEN N.V. KRIJGT EIGEN TANKVL00T Koeriersters Arraag advies en prijs aan vrijdag 6 maart 1964 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Het concertbezoek, dat het Koninklijk Schiedams Mannenkoor vorig jaar aan Duitsland bracht zal verstrek kende gevolgen voor de Schiedamse jeugd hebben. XJit contacten, die in de stad Esslingen zijn gelegd is namelijk een correspondentie ge groeid tussen het stadsbestuur en de Schiedamse Gemeenschap. Dit jaar kreeg SG een uitnodiging om de voorbereidende besprekingen voor de jaarlijkse jeugduitwisselingen tussen steden uit verschillende landen bij te wonen. Resultaat: een geestdriftige SG, die besloot dit jaar bij wijze van. experiment op beperkte schaal mee te werken en als de proef lukt volgend jaar voluit mee te draaien. (Advertentie l.M A Morgen houden v/ij een speciale verkoop van console spiegels. Niet zo maar een spiegel, maar een stuk comfort voor hen die met ruimtegebrek te kampen hebben. Fraaie consofespiegels met op stand van zwart glas, voor toilet- benodigd heden, kleerborstel enz. Een uitkomst In half, slaap kamer, douche-cel of badkamer. En deze luxueuseconsolespiegeh die gisteren nog verkocht werd voor 5.50, koopt U morgen voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze con sole spiegels, 30x40 cm groot, voor Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaegevers) SCHIEDAM, vrijdag De bevolking van Schiedam is ïn de maand januari met 97 inwoners toegenomen. Het totaal is hierdoor gekomen op 81.4S5. Tegenover 149 levend geborenen stonden. 58 over ledenen. Het vestigingsoverschot bedroeg (Advertentie l.M.) telefoon SCHIEDAM, vrijdag Mevrouw M. S. v. B. stopte gisteren na ïn een warenhuis inkopen te hebben gedaan haar porte monnaie los in haar zak. Even later was deze met haar sleutels gerold. Er zat twintig gulden in. (Advertentie MA.) TTÓO V09R CeSKÜNUIG/JDV/ÉS, IWruURlVK AMflJZ Hoogstraat at teL;6bbm - schiepaw g Erkend Zxelcentonets-ieverancier APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Nieuw land, Dr. Wibautplein 17. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Als mijn slaap kamer kon spreken", iuonopole, 2, 7, 9,15 uur: „Verloren Hel den". DIVERSEN Beuielkerk, 8 uur: Damkampïoenschap- pen. Cnr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst. In 1949 was Duitsland een geïsoleerde staat In een wantrouwig Europa, De oude Reiphsstadt Esslinger am Neckar op 15 km van Stutgart besloot nieuwe banden met andere landen aan te knopen. Neath in Wales, Vlenne in Zuid-Frankrijk en Udine in Noard-Itallë waren biertoe be reid. Jaarlijks ontvangt nu elke stad een groep van 20 jongeren uit de partner steden. Deze plaatsen hebben alle een sterk industrieel karakter en 2ijn bijna even groot als Schiedam. De jongens en meisjes, die 10 tot 23 jaar oud zijn ver blijven daar dan 14 dagen in een gezin en nemen deel aan het door de ontvangende stad opgestelde programma. De moeilijkheden uit de beginperiode zijn intussen al lang overwonnen en men zag uit naar steden uit andere landen, die bij het werk konden worden betrok ken. Norrkpplng uit Zweden en Schie dam zatzn daarom aan de conferentie tafel aan. De ontvangst in Esslingen was bijzon der hartelijk. Overheid en pers besteden veel aandacht aan de vertegenwoordigin gen. Na het, gebleken enthousiasme van dc Schiedammers stelde de Jugendkreisring voor dit jaar 10 jongeren uit de Neder landse stad naar Esslingen te sturen. Om; het principe, dat elk gezin, dat een kind uitzendt er ook een opneemt te hand-: haven besloot men later ook 10 Duitsers hier te ontvangen. j Inmiddels is een commissie gevormd, i die de uitwisseling gaat regelen. Hierin: hebben zitting de heer G. Rents, de voor-i zitter van de Jeugdraad A. C. Hendrion Verpoorten, de heer W, F. de "Wolff en de heer A. Sluijters. Dit jaar vaart deze commissie onder de SG-vlag, maar de bedoeling is als het initiatief slaagt dei organisatie aan de Schiedamse Jeugdraad over te dragen. (Advertentie IJM.) Juiste data zijn nog niet bekend. Men denkt aan een ontvangst in dc kermisweek en de week daarna, maar zeker is dit nog niet. Het programma zal er op gericht zijn de deelnemers zoveel mogelijk in contact te laten brengen met de bevolking en het land. De opneming in een gezin is een van de middelen, bezoeken aan b.v. Deltawerken, Delft, Rotterdam enz. vullen dit aan. Na een bespreking met de jeugdvereni gingen zal worden begonnen met de sa menstelling van de Schiedamse groep. De bedoeling is werkenden en studerenden, jongens en meisjes gelijkelijk te laten ver tegenwoordigen. Zij zullen in feite alleen de reiskosten naar Esslingen moeten be talen plus wat bijkomende kosten tijdens het gratis verblijf. Of er het volgend jaar honderd jon geren, 20 naar elk van de vijf steden zul len vertrekken is de vraag. Een groep van honderd tegelijk opvangen lijkt een te grote taak. Gedacht wordt aan een roulering onder de steden, waardoor de groepen tot zestig man beperkt blijven. Dit tegelijk ontvangen is noodzakelijk om het internationale karakter te handhaven.- Voorlopig is men in Schiedam nog niet zover. Eerst zullen de tien jon gens en meisjes moeten worden ge selecteerd, want dat er voor deze leerzame vakantie" niet genoeg belangstelling zal bestaan lijkt on waarschijnlijk. Volgend jaar wordt het helemaal dringen, dat staat nu al bijna vast. SCHIEDAM, vrijdag De verkoopster I. C. B. zette gistermorgen haar brom fiets voor de Hema neer zonder hem op slot te doen. Toen zij hem na haar werk op kwam halen was de brommer weg. Ge stolen. Zij is niet de enige, die zwijntjes jagers zo'n gemakkelijke kans tok diefstal geven. Vannacht nog haalde de politie vier bromfietsen en 22 fietsen op, die niet waren afgesloten. Een derde daarvan was oud roest, dat kon. worden meegenomen in het kader van de actie „opgeruimd staat netjes". MAASSLUIS, vrijdag. Op de hoek Fenacoliuslaan-Stationsstraat heeft er een. aanrijding plaats gevonden. De heer Lan- gelaar (53) uit Maassluis reed met zijn auto over de Fenacoliuslaan, richting Ha- venplein. Dit de Stationsstraat kwam J. P. van 't Wout (22), uit Maassluis per scooter de Fenacolmslaan oprijden, De scooter botste tegen de linkervoorzijde van de personenauto. De bestuurder van de scooter kwam te vallen en raakte ge wond aan zijn linkerknie. Hij werd naar het Algemeen Ziekenhuis te Vlaardingen gebracht. Beide voertuigen werden be schadigd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. -- Duizend-mïn-één weggebrui kers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun ogen te laten testen. De optiek Dijkhoorn had iedereen, deze kans gegeven door negen da gen met haar instrumentarium in gebouw Irene zitting te hou den. Hit de getallen blijkt, dat het voor al de mensen in de leeftijdsgroep boven de 6Q zijn, die slechte ogen hebben. 29%% van hen kunnen on voldoende zien. Onder hen kunnen automobilisten zitten of bromfietsers. Ook zonder dat zijn de cijfers al be angstigend, omdat iedereen dage lijks met het verkeer te maken heeft.' Van de personen tot 60 jaar heeft 68% goede ogen, met of zonder bril. Boven de leeftijd vormen zij slechts 42% van het totaal. Minder goede ogen heeft 9%% van de „jongeren", bij dc andere groep is dit 4%%. Ook de aantallen met één slecht oog ont lopen elkaar niet veel: 18%% tegen over 24%. Blijft over de groep met de uitge sproken slechte ogen. „Slechts" 4% van de 435 gcanalyseerden tot 60 jaar leed hieraan. In het totaal ong, 20 mensen dus. Van dc 65 „bejaarden" zijn het er evenveel in aantal, maar procentueel vormen zij het zeven voudige. (Var. een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Bij de sport school .JBishoff' zijn vorige maand weer een aantal judoërs geslaagd Voor ver schillende slippen en banden. Ron Dijk stra, "Desïré Ruite'rveld, Roel Kies. Wal ter Wormer en Peter Heye behaalden de gele slip en Gerard Buis, Jos Stahlhöfer en Leo van Karwijk de oranje. Voor de oranje band slaagden Plet Tettelaar, Bert Kocvermans, Tony dc Raad, Wouter van der Stel. Hans van der Water, Wim van Doom en Pam Heijster. (Advertentie l,M.) Zij, die al eerder kochten tijdens de bijzondere herenmode-aan biedingen, weten uit onder vinding, wat dat zeggen wil. Maar morgen is er een speciale aanbieding van een grote res tant-partij wêekend-shirts voor een prijs, die elke voorgaande aanbieding vèr overtreft. Weekendshirts, prachtige kwa liteiten, uit de series tot 10 gulden toe, koopt V nu voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze restant- partrj weekend-shirts ïn een grote hoeveelheid dessins en kleuren in-alie -98 courante maten Cbén tel. of schrift, btst. SCHIEDAM, vrijdag Van een vracht auto, die op de Hoofdstraat bij de Ko ningin Wilhelminabmg stond, is een re servewiel gestolen- Het wiel heeft 'een waarde van ongeveer honderd gulden. SCHIEDAM Geboren: M jrtinus P., z.v. J, M. J. Bakker en A. M. Verver; Josephus A„ z.v. A. J. Schellckens en E. M. Janse; Bertha, d.v. J. Vervoort en H. F. de Groot; Jan C., z.v. G. B. Rijke en J. Scholten. Overleden: J. M. Storm, 86 j., echtg. van W. Bos. Jonge en aanstaande Moeders, die een extraatje over willen houden in deze dure tijd ett toch voor hun kleine de beste luiers willen hebben, worden morgen In onze baby-afdeling verwacht. Want dan beginnen wij met de verkoop van een grote partij hagelwitte oogjesluiers, gemaakt van zuivere, zachte katoen (zonder pep) die normaal voor 1.08 (en dat is dan nag goedkoop) verkocht worden. Goed vocht opnemende luiers, die met elk wasmiddel en normaal uitgekookt kunnen worden, koopt U nu voor nog géén zestig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze zachte katoenen, hagel witte luiers, per f stuk voor Giirt MI- of schrift, belt Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Sclucdam, dagelijks van 8.0017.00 uur. behalve op zaterdag en zondag. Ben lorrie, Ijzerfen gewicht, hondenpenmng. bus mot rnli., Transistor, boodschappennetje, glacé heren (R), klndeihandschoen (R>, 1 paar herenhandschoenen. Herdershond, Hendrik Sorehstraat 24, Rot terdam; houtzaag, P. E. van Raaij, P. K. O. Laan ÏS8; metalen fietspompje. Postkantoor Tuinlaan; vuisthamer. De Koning, Vlaardin- gorstraat 19: dameshandschoen (K), Graven deel B. Stulemeijerlaan; zwarte damesglacé fL),' Zagwtfn Portugnalsestraat 25; 1 paar dameshandschoencn, Konongs. Polderlaan aob. Rotterdam; damessjaal, Schijperoord. W. Brouwerstraat 8; mohairsjaal, Vossen, Dr. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vru'dag Voor zondag i: ingelast de competitiewedstrijd Hennes DYSLonga. Met welgevallen zien de blauwwit ten dit treffen op Harga tege moet. Immers, Hermes was de laatste weken, sterk in de running en een paar weken rust zou het ritme in de ploeg kunnen verstoren. De Schiedammers zijn vol vertrouwen, en terecht, Longa draagt de rode lan taarn en dat geeft moed voor een mooie overwinning, AI dient Hermes deze Til- burgse ploeg beslist niet te onderschatten. "Want Longa bleek immer een. moeilijke tegenstander voor de stadgenoten, die, nu er een fusie met SW misschien ïn het verre verschiet ligt, alles op alles zetten om een. goede plaats op de ranglijst to veroveren. Maar gevochten wordt ook voor... promotie! Hermes 2 is vrij. Zaterdagmiddag speelt op Harga het jeugdelftal tegen RCH. Her mes 3 komt thuis uit tegen DFC 4. Her mes 4 gaat naar VOC 2. SW gaat bij een lastige tegenstander op bezoek: de Graafschap in Doetinehem. De laatste zes thuiswedstrijden is deze ploeg met geslagen. Maar als SW het zelfde teamwork en dezelfde vechtlust opbrengt als tegen Wagenlngen, dat ver leden week werd verslagen, dan ziet het er voor de roodgroenen beslist niet som ber uit. Het record van de Graafschap kan gebroken worden. SVV 2 gaat naar NAC 2. De SVV-jeugd gaat naar Haarlem om daar de jeugdploeg te ontmoeten. Ook SW 3 gaat op bezoek: bij Neptunus 2. MAASSLUIS, vrijdag. De voor za terdag a.s. vastgestelde wedstrijd tegen Unicum kan met doorgaan. Excelsior speelt nu in de Dijkpolder, tegen JAC vriendschappelijk. Aanvang dezelfde tijd n.L 4.15 uur. Ëoslaan 40; pak wasgoed, Aalbersweg, Schied. weg 98, Vlaardingen; kinderdeken, Njndcn. Schied.weg 178; hondepenning, Piekroon, Singel 57; herenpolshorioge, UlvonhoHer, L. Smgelstraat 98; horloge, v. d. Voorden, West- vest (molen); halsketting, Overzier, Boer- havelaan 34; bankbiljet. Eijs. Beieriandse- siraat 49; polshorloge, Vraundeimt. Ampère- straat 49; bedelarmband je. Reeuwijk. Olmen laan 17. Bonden trouwring, Hadders. B. v. Haarenlaan 722; goudkleurig herenhorloge, Huigen. Brugmanstraat 37a; geldmunt, v. d.' Raaf, Dr. Kuijpcriaan 225; bromfletasletitel- tj<?„ v. d. Meijden, Fah'renheitstr. 0; zakmes, Momvl, Hogenbanweg 55a; 3 sleutels in etui, Maehielsen, Villaslr, 92; ktnderbril. Lenos, Viilastraat 28; vulpen. Vermeulen. Plein Een- dragt 9b; damesbril» Frlederleh. Mgr. Nolens- laan 313; ring met sleutels, Joh. de Wittsm- gel 227; kinderfietsje (drle-wieler). Mans. Zweedsestraat 175b: autostep. Klootwijk, Dr. Wibautplein 73; lederen bal, Lcms, Rott.dijk 237d; dnewielig kinderfietsje, van Lingon, Meeuwensingel 76; driewiellg kinderfietsje, v. d. Linden. Dwarsstraat 37; parapluhoes, Konink, Hecmskerkstr. 38; damesparaplu, v. d. Heiden, B. v. Haarenlaan 1246; aktetas met inii. Noordenman. Halleijstraat 40; grijze- tas met inh., Jansen, Singel 41c: bril etui. Ha merslag. Warande 208b; zwarte portemonnee. A. de Gunst Rotterd.dfjk 274; leder tasje. Gravendeel. B. Stulemeijerlaan. 30; dames- paraplu. F. v. Doorn, Stephcnsonstraat damesparaplu. Politiebureau.' (Advertentie l.M.) meubelen lltttni rijen uitvet ring (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Schiedams grootste zaterdagclub, HBBS, zal vrijdag avond 17 april baar jaarvergadering hou den in. gebouw De Bron aan de Lange Haven. j MARGA MINCO werkelijkheid (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Er is maar één plaats waar schrijver en lezer het juiste begrip voor elkaar kunnen opbrengen: het boek. Alle andere ontmoetingen veroorzaken vaak misverstanden. Voor de schrijver is het spreken over eigen werk een demontage. De lezer moet deze uiteengenomen stukken weer in elkaar voegen totdat het geheel beantwoordt aan het beeld, dat hij zich van de schrijver heeft gevormd. Dat de lezing, die Marga Minco gister avond t.g.v. de boekenweek in „Arcade" hield toch een bijzondere belevenis was is tc danken aan liet feit, dat het een lezing was: het van papier af voorlezen van tevoren bedachte woorden, die st|jl en bedoeling van de schrijfster vorm gaven. Net als haar boeken zal Marga iUinco ook deze lezing vele malen heb ben herschreven voor zg dacht het be oogde effect ermee te kunnen bereiken. Zij heeft nog maar weinig boeken ge schreven. Het Bittere Kruid, een kleine kroniek van dc oorlog is het bekendste. In „De Andere Kant" bundelde zij ver halen, die ten dele In. dc tijd na de be- vrijding spelen. Haar nieuwe, nog met uitgekomen boek „De Dagen" speelt zich volledig in de eerste weken r- mei 1945 af. Het beeld, dat de voor het merendeel jeugdige aanwezigen van haar hebben gekregen sluit nauw aan bij dat van de Marga Minco uit de boeken. Zij was vroeger verlegen, zegt zjj zelf, misschien is zij daarom wel gaan schrijven. Zij heette ïn. die dagen, toen zij in Breda woonde, de stad waar zü nog het zui delijke accent van heeft, Sarah. Zij haatte die naam en werd daarna, kort. Selma genoemd tot een vervalst per soonsbewijs haar Marga doopte. Schrijven deed zij al toen zij nog pas tien was. Een schuw kind, dat wakker schrok, toen men haar vroeg of zij aan God geloofde. Vlak voor de oorlog werd zij leerling-journaliste. In deze tijd ont moette zij haar man, Bert Voeten, iemand, die bang was jood te zijn. Twee belangrijke mensen in haar leven. In de oorlog heeft zjj heet van de naald de ontruiming van de" Lepelstraat be schreven, die zjf later in „Het Bittere Kruid" opnam. De teboekstcliign van haar verdere oorlogservaringen moesten wachten tot ver na de oorlog. De kleine kroniek voltooide zjj pas In 1956. Deze vastlegging van „het grote verdriet" maakte de weg vrij voor de na-oorlogse ervaringen. De toon van haar werk ver. anderde niet. Het proza blijft „kaal" met slechts de noodzakelijke uitweidin gen. De stijl heeft de spanning van de huid, die wit wegtrekt over de knokkels. Zij houdt zich bezig met de eenzaamheid, het falen van de illusies, die niet tegen de werkelijkheid bestand zijn. Ook nu weer in „De Dagen", want de voorstel ling. die men in de oorlog van de be vrijding heeft stemt de eerste dag al niet met de werkelijkheid overeen. (Advertentie IM.) Strijkje werd combo, vetera werd twist en een liedje heet nu song. Uit romantiek*? O nee. Nemen we een ring. Verlovingsring. Een rijke tentoonstelling. Bij vanAndeL- Suggestion: voor hem de brede, voor haar de smalte uitvoering van 't zelfde modet. CLAUDIA De elegante ring voor moderne mensen. In verschillende breedten. SAFFET Een modern symbool van stralend geluk, jongs mensen eigen... TRIANGEL Een ring als een twinke lende lente-symfonie. BROADWAY De ge-)iefde ring van vandaag. 7,8 en 10 mm. breedte. tn geel en rood goud Ook jong en met de tijd mee: JUWELIER <9 HOOGSTRAAT 164 - 152 BEYERLANDSEfAAN 175 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag „De rattenvanger van Hameln" was het grote spel dat ae Introductie vormde voor de jubileumgymnastlekultvoerlng van het vijftigjarige „DOK" donderdagavond in het Passagetheater. Volgende week geeft de jubilerende clir. gymnastiekvereniging een reprise van deze voorstelling. Naast onze bewon dering voor de fantasierijke aankleding en het enthousiasme waarmee de vele tien tallen leden meewerkten, moet echter gesteld dat de opvoering niet geheel slaagde. Het geheel kreeg te weinig symmetrie en tempo. De rattenvanger, een versie van liet bekende sprookje, was een dans- verhaal in zeventien taferelen, die helaas niet non-stop op de planken, werden ge zet. Nu kostte het telkens weer tijd voor dat een ander groepje kinderen hun be wegingen, die weinig gevarieerd waren, uitvoerden. Het begin kreeg enkele lach salvo's van de talrijke aanwezigen, omdat de kleine kinderen, als ratten vermomd (in. grauw gekleed en met leuke snuit- maskers), soms de verkeerde kant uit liepen. Het verhaal ontwikkelde zich zoals be kend. De ratten werden uit de stad ge haald, de rattenvanger kreeg geen. geld genoeg en bij floot de kinderen achter zich aan. De taferelen werden aan elkaar gepraat door een expHcatrice en tenslotte zorgde de rattenvanger er weer voor dat de kinderen terugkwamen. De vreugdedans aan het slot had niet veel van een cli max. De diverse onderdelen werden ge danst op muziek van Ketelbey, de Mol- davische Suite, de Carmensuite, de Noten krakerssuite, Ases Tot e.a. Na het spel volgde het turnen. Dat be gon met een indrukwekkende prestatie van enkele oudere meisjes aan de ringen, waarbij zij terecht veel applaus verwier ven. Een grote groep jongens liet een korte vrije oefening zien op muziek van de Konig Karl Marsch van Unrath. Tot slot kwam Co Verkade in de schijnwerper te staan, die op animerende wijze de fluitclub tot een daverend concert inspi reerde. Hoogtepunten na de pauze waren een stijlvolle ritmische oefening van de dames Kcthcl, enkele leuke variaties van de dames op muziek van de Slavische dans van Dvorak, tempovol kaslspiingen van de jongens en goede prestaties op brug- ongelijk en tafelspringen. Dc heren lieten zien dat zjj aan hoogrek en boogbrug over atletische kwaliteiten beschikken. Het ge heel kreeg een sfeervol muzikaal slot. Als muzikale omlijsting bespeelde de beer P. H. Broersma het orgeL De feeste lijke avond was geopend met een. vlaggen, parade, waarbij een enorme oranje kroon in het centrum was opgedragen. Voor zitter J. van Noortwijk heeft het wel komstwoord gesproken, waarbij hij be klemtoonde dat niet de topprestatie van belang is, maar meer de goede eigen sfeer. Hij deed een beroep op medewerking, waarbij hij verheugd was over de steun van de ouders, die hij dank bracht voor 't jubileumgeschenk, een stencilmachine. MAASSLUIS, vrijdag. Burgemeester W. J. D. van Dïjck, heeft zich bereid ver klaard om op maandag 23 maart a.s,, de vrljwïlligersmedaille C. oorkonde uit te i eiken aan 34 vrijwillige noodwachters, aan wie door de kringraad van de A- kriug bescherming bevolking Zuid-Hol land C, vanwege Hare Majesteit de Ko ningin, de vrijwïlligersmedaille is ver leend. Deze bijeenkomst heeft plaats in de personeelskantine van de Ver. Touw- fabrieken, Lange Booncstraat te 12,00 uur. Na het officiële gedeelte is een amuse mentsprogramma samengesteld. MEER KEUS BETERE PASVORM (H MöortK* ÏESSIHS Wïe niet adverteert wordt vergeten Prol Dr, Ariëns, beter bekend als Direktie der Olie bronnen N.V. in het Sterrebos is er toe overgegaan een eigen, tankvloot te laten bouwen. De eerste van een serie van 6 schepen zal a.s. zaterdag te water lopen aan de Merwe-Haven recht tegenover de Grensflat. Deze tanker, de „ARI-IN-DE-OLEE" heeft een tonnage van 30.000 ton. Zondag reeds 2al de proefvaart geschieden naar de Italiaanse Rivièra. Vertrek vanaf de Oliebronnen in het Sterrebos des middags om 2 uur. Daar deze tanker leeg deze reis aanvaardt, komt hij begin januari terug met een volledige collectie Italiaanse import schoenen, welke waarschijnlijk nog half juli in dc verkoop kómen. Daar deze ARI-OLIE schepen op verschillende wer ven in bestelling zijn zal de gehele serie van 6 sche pen reeds half fahrmri m de vaart zijn, dat deze eerste te-water-hu n i ii.ui' de Olie N.V. niet zonder meer zal geschieden, zullen uw kinderen a.s. zater dag op alle schoenen voor dames, heren en kinderen, ja zelfs op pantoffels een pracht ARIOLEETANK VLO OTB ALLON cadeau krijgen. Te koop aangeboden Bl«jf niet tobben met uw oude stofzuiger. Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant. De Jager, Broers^ veld 105, telefoon 6 97 03. Ruil uw oude televisie nu in. Nu nog fikse inruilprijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder, enz. De Jager, Broersveld 105, telef. 6 9703. Prijsopgave bij u aan huis. Laat nu uw antenne geschikt maken voor het tweede pro gramma. straks lange wacht lijsten. Bestel tijdig uw voor- ze tapparaat. Maakt ieder toe stel geschikt voor het twee de televisieprogramma. .Na tuurlijk De Jager. Broers veld 105, Schiedam, telefoon 697 03. ORANJEGALERUIX TEL. 67844/63844

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1