Boekenweek geslaagd pmm V erkeerslichten aan Broersvest KOERIERSTERS Televisie stimuleert de verkoop literatuur Eigen TV op Inhabe Judoclub Schiedam presenteert zich m AGENDA Veel brandjes tussen 4 en 5 Eerste ronde kampioenschap Indeling van Schiedamse honkbalteams SCHIEDAM OHDAKSS KOUDE EiV VROEGE TIJDSTIP Gordijnen OCt* Sporthal tocht van NWB J ubileum bij Scheffers N.V. Verkoop Televisie Ned. Prot. Bond gaat jubileren Toneelavond van Chr. Onderwijs Eerste deel van het verkeersexamen Tachtig stands al verhuurd IN SPORTSCHOOL BISHOFF Judoka's werken zelf aan opbouw „Microdag" voor aspiranten Ploegen van SVG vechten voor hun kampioenskansen Gisteren roor het eerst! Regeling op moeilijk kruispunt met de Lange Kerkstraat DAMMEN Op de bon voor vuil Jubileum-reunie van Hermes Politie houdt kijkdag Burgerlijke Stand Weer duinbrand in de Hoek Ruitentikker had „de pé in" Vrachtauto reed tegen tramtrein Lugubere vondst Raadsvergadering uitgesteld Groene Kruis heeft belangrijke plaats Nutsspaarbank heeft 21 miljoen bereikt Ook ds. Overdijk bedankt Brommer tegen auto OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING dinsdag 10 maart1964- pag.;4L (Advertentie l M (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De Boekenweek is voorbij. De vlaggen zijn weer binnengehaald, de winst is geteld. Bij de Schiedamse boekhande laren zijn de resultaten beter of in ieder geval gelijk aan vorig jaar. Geen van de verkopers is daarom ontevreden, vooral ook omdat hun evenement, de lezing van Marga Mineo, bijzonder veel belangstelling trok. Haar pockets behoren daarom met de boeken over Kennedy en paus Joannes in Schiedam tot de best verkochte boeken van vorige week. De eerste verkoopdag, zaterdag 29 fe bruari. is zeker de beste geweest. De ongewone kou daarna hield veel mensen van de straat en dus uit de winkels weg. Als men rekening houdt met dit feit en de vroege datum van de Boekenweek, dan is zelfs een gelijk gebleven omzet gunstig. Vorig jaar n J., toen de actie vlak voor Pasen viel stonden de boekhandets ook in de belangstelling van. de gevers van Belijdenis-geschenken. Een trekpleister bleek het geschenk van dit jaar. Van Gulik's detective pakte een groter publiek dan vorige jaren „Europa in boek" van Pressor of „Een schot io de lucht" van Koolhaas. Met „Vier vin gers" hadden de verkopers een sterk ar gument bij de hand als de kopers net onder de vijf gulden bleven. Meestal lok te het gratis boekje dan een overbeste- ding van een paar gulden uit. Morgen verkopen wij honder den meters Engelse cretonne, als extra nummer in onze Gordijnen Parade. De meest verkochte over go rdijnstoffen, uit de serie van 5 gulden, Engelse cretonne ge drukt op een extra zwaar doek, met fleurige bloem- desslns. Overgordijnen, normale prijs 5 gulden, morgen per meter twee gulden goedkoper. 120 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige, soepele engelse cretonne, in levendige é09b/%O kleurstellingen, Jff per meter voor mm Gein tel. of ichrlft. pest. Zaterdag 14 maart SCHIEDAM, dinsdag. De plaatselijke regelings-commissie van de Ned. Wandel- sportbond organiseert op zaterdag 14 maart een „Sporthal-wandeltocht", zo ge noemd omdat het batig saldo bestemd is voor de bouw van de Scbiedamse Sport hal. Dc medaille die elke deelnemer die de tocht volbrengt ontvangt zal dan ook de bouw van de lial symboliseren. Even als de groepsherinnering, die speciaal ontworpen zijn door dc deer J. F- Bak keren. Extra-prijzen zijn er ntet, dit om het batig saldo zo hoog mogelijk te ma ken. De start vindt plaats bi] de St Thomas- school aan de Warande en wel van twee tot half drie. Er wordt gewandeld over vier afstanden, n.L 5, 10, 13 en 18 km. De organisatoren hopen op een duizendtal deelnemers, velen hebben zich reeds op gegeven. Voor-inschrijving wordt op prijs gesteld en kan geschieden bij de heren J. F. Bakkeren, Rembrandtlaan 15a, tel. 63168 en A. C. Meeder, Van Esveldlaan 24. SCHIEDAM, dinsdag - De heer C. Feel- ders, voorman in dc afdeling plaatwerken by de Apparatcnfabriek Gebr. H. J. Schef fers n.v.. heeft het feit gevierd dat hij 25 jaar geleden als 15-jarige jongen In dienst kwam bfl genoemd bedrijf. De oudste directeur, de heer H. J. Schef fers, heeft de jubilaris gehuldigd tijdens een bijeenkomst in de kantine. Namens de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel bood de heerH. W. G. Hoek de bronzen legpen ning met een vexerend getuigschïft aan. Deze werden eveneens uitgereikt aan de heer H. Brokling, koperslager, die vorig jaar het zilveren jubileum vierde. Namens het personeel sprak de heer Vorstenbos die eveneens geschenken aanbood. APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Nieawiand, Dr, Wibautplein 17. BIOSCOPEN Passage, 2 eu 8.15 uur: „Als mijn slaap kamer kon spreken." Monopole, 2 en 8 uur: „Verloren helden", DIVERSEN Volksgebouw: 8 uur, VABA-vergadering. Chr. Soc. Belangen: 8 uur, Oudstrijders bijeenkomst. Irene; 8 uur, Pr. ireneschooL Schoolavond Sursmn Corda; 0 uur, Schotse Vendel. Ouderavond. Grote Kerk: 7.30 uur, R.Ph.O. Mathaus Musis Sacrum: Modeshow. uur, Modehuis Mariene. Het geschenk Is er ook oorzaak van, dat de goede verkoop In deze week, maar gedeeltelijke winst is. Veel mensen stel len daarom de koop van hun hoeken tilt tot of schaffen ze maar alvast aan In dc boekenweek. Toch is het altyd weer op merkelijk, dat ondanks dc grote publi citeit een deel der kopers volkomen on wetend is va boekengeschenk en Boe kenweek. Onder de ruim tweehonderd bezoekers van de literaire lezing van Marga Minco waren maar weinig volwassenen. On danks dit teleurstellende feit vonden de samenwerkende boekhandelaars deze avond geslaagd. De vele middelbare scholieren zorgden voor een toeloop, die 50 procent hoger lag dan vorig jaar. Op merkelijk bij een schrijfster, die vrijwel uitsluitend over de oorlog schreef: een tijd, die geen van deze jongeren heeft beleefd. Een kennismaking met de auteur blijkt de verkoop te stimuleren. Niet alleen door .een lezing zoals bij Margo Minco of door een boekenmarkt, maar ook door de vaak vervloekte televisie neemt de vraag naar bepaalde boeken toe. Aan het programma „Literaire Ontmoetingen" van H. A. Gomperls is de opvallende be langstelling voor boeken als „Bericht van het hiernamaals" van Vestdijk en Van 't Reve's „Op weg naar het einde" te danken. Bij de laatste speelt ook de me dewerking aan de „Zo is het"-uitzendm- gen mee. De heer J. G. F. M. Linssen, één van de Schiedamse boekverkopers, vindt de t.v, niet zo'n boosdoener als vele anderen onder wie minister Bot Volgens hem zijn de beeld huisslaven dc mensen, die anders toch ook geen boek aanraakten. De echte lezers gebrufken de televisie om zich op nieuwe boeken te laten wijzen. De verschijning van bisschop Robinson op het scherm veroor zaakte een toenemende vraag naar diens „Eerlijk voor God" en zo zijn er meer voorbeelden. Een ervan is minder voor de hand liggend. In de laatste „Zo is het"-uitzending van vrijdag werd het in Engeland tot pornografie bestempelde „Fanny Hill" aangehaald. De volgende dag was er ongewoon veel belangstel ling voor het boek! Een ongewone verrassing- voor de van niets we tende handelaar. SCHIEDAM, dinsdag Tussen vier en vflf laaiden gisteren overal vuurtjes op. Aan de De Nijverheidstraat, de Rijksweg 20 en de Molenslngel bleef de schade be perkt tot de berm, wat gras of een houten kist. Anders was het by de firma Rutimex aan de Commiezenstraat Daar raakten 25 balen papier en poetslappen in brand. De bedrijfsbrandweer doofde het vuur, waar na de gemeente-brandweer de nablussing overnam. De oorzaak is waarschijnlijk buiten aangestoken papierafval dat naar binnen waaide. Op de Dam ontstond er brand in de ruimte tussen het plafond van de winkel M. van T. en de vloer van de eerste etage. Een balk, waar de schoorsteen om- neen was gemetseld had vlam gevat. De brandweer heeft de vloer opengebroken en het vuur geblust. SCHIEDAM, dinsdag. De Nederland se Protestanten Bond in Schiedam gaat in oktober van dit jaar de negentigste ver jaardag van de afdeling vieren. Daar het in de bedoeling ligt de .jarige" ook en kele geschenken aan te bieden, is een co mité gevormd om gelden te verzamelen. Op de verlanglijst van de jarige staat on der meer een algehele restauratie van het orgeL dat na vijftig jaar dienst best een opknappertje mag hebben. Verder een verfraaiing van het kerk-interieur. Ge streefd wordt om een bedrag van f 15.000 bijeen te brengen. DB rubriek „Literaire ontmoetin gen" van H. A. Gomperts is een van de tetevisie-progremma's, die bij dragen tot de vergroting van de popu lariteit van „het goede boek". SCHIEDAM, dinsdag. De Ver. tot Bevordering van Chr. Onderwijs te Schie- dam houdt op dinsdag 17 maart in Musis. Sacrum weer een bijeenkomst van alle medewerkenden In het grote verband van deze schoolvereniging, met het doel de onderlinge band te verstevigen. Door le den van het personeel van de Pr. Mary- keschool zal, met enige versterking van 'buiten, een opvoering worden gegeven van het toneelstuk „Kleine kinderen wor den groot" van Noel Langley. Regisseur is Willem van der Loos. SCHIEDAM, dinsdag Vandaag legden 1513 leerlingen op 46 scholen het eerste deel van het verkeersexamen af. Op dit schriftelijke deel volgen nog een monde ling en een praktisch examen. Meerdere „stunts" SCHIEDAM, dinsdag Van de mld- denstandsbeurs „Inhabe 'S4". die van 23 tot en met 30 mei In Schiedam gehouden zal worden aan het eind van de Broers- est op de plaats van het nu gesloopte Doelehofje, zyn nu bijna alle tachtig stands al verhuurd. Zo kon de organisa tor, de heer G. A. Tegelaar, mededelen op de inschrijvingsavond. Een belangrijke deelname is die van öe vier Schiedamse woninginrichters, die jaarlyks een „meubel-vierdaagse" orga niseren. Maar ook andere Schiedamse be drijven hebben flinke stands afgehuurd. De heer Tegelaar heeft op die avond nogmaals de bedoeling van de beurs uit eengezet. Er waren middenstanders die betwijfelden of zo'n beurs meer belang stelling zou trekken dan b.v, gewone eta lages. De organisator wees er echter op dat juist op zo'n beurs men de kans krijgt de „drempelvrees" te overwinnen, omdat het publiek in direct contact komt met de geëxposeerde artikelen. Attracties Verder stelde de heer Tegelaars een aantal „stunts" ln het vooruitzicht. Zelfs op een wielerronde ln de omgeving van de Inhabé. Ook zal de beurs een eigen televisie krijgen, in een gesloten circuit. In een studie zullen programma's worden verzorgd, die dan te zien zullen zijn op de schermen die in de hallen opgehangen worden. Voor dit programma wordt gedacht aan filmpjes, aan quizzes, aan het optreden van Schiedamse toneelgroepjes, muzïek- groepjes e.d., aan vraaggesprekken met Schiedammers, wedstrijden, een verkie- zing van Miss-Beurs, forums e.d. Schie dammers die in deze „TV-studio" willen optreden kunnen zich, alleen schriftelijk, melden bij de secretaris van de Schie damse Middenstands Centrale, de heer J. Ooykaas, Lange Haven 102, Schiedam. Ook de ver em gmgen die een gratis de monstratiestand in de beurs willen heb ben kunnen zich nog schriftelijk by de heer Ooykaas melden. Volgens de voorzitter van de SMC, de lieer G. F. Yerhulsdonk hebben zich tot nu toe voor deze gratis stand gemeld: Orpheus, Roode Kruis, Sporthalnctle, Pro Juventute, Schiedamse Gemeenschap, Dierenbescherming, Gereformeerde Evan gelisatie en Vereniging van Bloemen- schikking. SCHIEDAM, dinsdag. In de Sport school Bishoff is dezer dagen opgericht de „Judoclub Schiedam", die zich za! aanmelden bij de Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oefening en uiteraard ook bij de X.J.J.B. Het divertissement van sporten (een twintigtal) is dus vergroot In Schiedam, evenals het aantal sport verenigingen (een zestigtal). Judoclub Schiedam hoopt t.z.t. de beschikking te kunnen krijgen over oefenuren In de Sporthal. Het zojuist gevormde bestuur zal in de eerste tyd nog niet actief kun nen zijn, omdat enkele leden examen moeten doen voor het behalen van de zwarte band. Het zal voor de eerste maal zijn dat leden van Sportschool Bishoff deze hoge graad behalen. Ook op andere fronten zijn de leden van Judoclub Schiedam actief. De club omvat meer dan tweehonderd leden. Zo als in elke club, geeft ook hier een kern het tempo aan. Deze kern heeft nog voor véle maanden werk, want de ju doka's maken in samenwerking met hun sportleraar Wout Bishoff van het voor malige herenhuis Singel 68 (ingang Tweede Tuinsingel 1) een mooi sport paleis. Op de eerste verdieping krijgen de leerlingen reeds dagelijks les tot des avonds half elf. Daar ligt een enorme judomat op een ruimte die vroeger en kele kamers omvatte. Wout Bishoff leert oud en jong de grepen van het Japanse verdedïgingsspel. Met voldoening kan Bishoff constateren dat de verhuizing van zijn school van. de Kethelstraat naar Singel gunstige resultaten heeft opgele verd. KORFBAL SCHIEDAM, dinsdag. Door de win terse omstandigheden hebben de meeste veldkorfbalwedstryden in deze omgeving geen doorgang gevonden, maar gelukkig kunnen de aspiranten van Schiedam eu Succes op een fijne microdag in de Ener giehal tc Rotterdam terugzien. Voor de plocgjes van Succes Is het meest plezieri ge feit, dat bet A-team met de eerste prijs van zjjn afdeling is gaan strijken en het B-team op de tweede plaats eindigde. Schiedam B bracht bet even ver, maar Schiedam A kwam niet verder dan één overwinning en een gelijk spel, waardoor die jongens en meisjes met de onderste plaats genoegen moesten nemen. Onze stadgenootjes behaalden de vol gende resultaten: HPV aSucces a 02; Succes aWION b I0; DKD aSucces a 05; Succes a—Ahoy 11; Schiedam a Vlaardingen a 1-0; Pendrecht a-— Schiedam a 23; Hülegersberg aSchie dam a: Schiedam a—Het Westen a 00; Succes bTer Gouw b 0—1; HPV bSuc ces b 0—0; De Bermen b—Succes b 0—1; Succes b—Velox b 60; Schiedam b— Sperwers b I—0; Eureka b—Schiedam b 0—2; Charlois b—Schiedam b I—0; Schiedam bVlaardingen b 1—I. Kariveitjes De belangstelling voor het beoefenen van judo stijgt, Daardoor kon Bishoff in Rotterdam van een opgeheven judo club een judomat kopen, die op de twee de verdieping van het pand Singel 66 is gelegd. Hier oefenen de oudere leden van Judoclub Schiedam. Het bestuur van deze club zal ln het gebouw een vergaderlokaal inrichten. Op enkele le den speciaal de metselaars rust een zware taak, want zij zyn in het sou terrain bezig met het bepleisteren e.d. van de ruimtes voor de douches. Allerlei andere karweitjes moeten nog worden verricht, als verven, afwerken van de lokalen en bovendien hoopt Bis hoff over enkele maanden de beschik king te hebben over de grote achtertuin, die kan dienen voor het beoefenen van bijvoorbeeld volleybal e.d. Daarnaast ligt het in de bedoeling dat Judoclub Schie dam, die geen commerciële strekking mag hebben, een maandblad gaat uit geven, Een scala van activiteiten in een voor malig herenhuis toont duidelijk aan dat het judo vaste voet heeft gekregen In Schiedam, Tevens blijkt dat het gemeen telijk sportbeleid ook hier de juiste stimulans heeft gegeven, want de Judo school Bishoff is een beweeglijke bijen korf vol witgekielde. over de Genemui- der mat rollende Kyu-graad-houders en periodiek herbergt het hoge huis dan ook nog her en der in overalls gestoken leden die hun vakbekwaamheid aanwen den om het sportgebouw nog meer com fort te geven. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De teams van de Schiedamse Volleybal Club die kam pioenskansen hebben, ztfn in de afgelo pen dagen op liet goede pad gebleven. He ren 4 won gemakkelijk van het Rotter damse Hermandad met 30. Heren 3 stuitte op wat meer tegenstand by stadge note Polyantha 1. Na een spannende strijd wonnen de SVC-heren verdiend met 31. Heren 2 kreeg bezoek van stadgenoot Juliana 3 en zegevierde zonder enig ge vaar met 30. Slechts heren I kreeg een nederlaag te slikken. Na twee overwin ningen werd nu met 30 verloren van Spel. Hillegersberg. Dames 1 en 2 waren vrij. Dames 3 speelde tegen lijstaanvoerder Lekker- kerk. Hoewel de SVC-meisjés keurig partij gaven werd toch terecht van het sterkere Lekkerkerk verloren (03), Jongens B leverde een fraaie prestatie door het sterke Concordia A een 2—2 ge lijkspel af te dwingen. Jongens A echter liet zich verrassen door een enthousiast DOS A (1—3> en heeft nu nog maar een puntje voorsprong op Concordia A. Meis jes 4 en 5 verloren wederom, terwijl jon gens C een 2—2 puntenverdeling bereikte tegen Libanon B. SCHIEDAM, dinsdag. Op het voor het verkeer 70 moeilijke kruispunt 3an het eind van de Broersvest met de Lan ge Kerkstraat en de Huis te Riviere- weg (de nieuwe naam voor de verbin ding met de Singel!) zijn gisteren de verkeerslichten in werking getreden. De palen met de lichtborden stonden er al enige maanden en vrijdag z(jn de des kundigen aan het experimenteren ge weest om het juiste' schakelschema te vinden voor deze automatisch bediende verkeerllchteu. Het ls de bedoeling dat voortaan de lichten dageiyks zullen wer ken van half acht 's morgens tot lialf zes 's middags. Aan het hele schema van aau- en uit- floependo lichten zal, zo nemen we i nog wel het een en ander veranderd worden, na een periode van praktische beproeving. Het is nu eenmaal zö, dat men op papier en in theorie nog zo'n mooi kloppend schema kan. opstellen, doch dat in de praktijk telkens weer on verwachte moeilijkheden opdoemen, heeft men na de proef van vrijdag weer nieuwe verkeerslichten voor fietsers aan de Broersvest bij de Lange Kerkstraat moeten invoeren. Maar ook na deze aanvulling zit het nog steeds niet erg goed met de fietsers, die van de Proveniersbrug afkomen en dan het raotorverkeer dat van het Koe- marktplein afkomt en naar links afslaat de Lange Kerkstraat in, lelijk voor de Wielen komen. Dat zal nog bijgeschaafd moeten worden. Verder is het wel duidelijk geworden (voor zover het dat al niet was) dat de „scheve uitmonding" van de Lange Kerk straat op de Broersvest een heel moei lijk punt zal blijven. Want de Broers vest afkomende auto's kunnen moeilijk een „rechter rijbaan" houden, omdat er weinig ruimte is. Mogelijk dat een In korten van de mlddenstrook in de Broersvest enig soulaas kan bieden. Ook hadden we de indruk, toen we gisteren het schouwspel aankeken, dat de fietsers op meerdere plaatsen in de knel komen. Vooral wanneer de haas tige autorijders zo weinig consideratie hebben met dit langzame verkeer. Maar de fietsers van de Broersvest af moe ten toch edit niet meer proberen om direct bij de rijbaan van de Huis te Ri- viereweg naar links af te slaan. Dat is levensgevaarlijk. Zij moeten beslist eerst tot aan de rume rijden en dan pas daar naar Imks afslaan, hoewel ze zodoende ernstig in tijdnood komen. Er zullen echter ongetwijfeld wel aanvullende regelingen komen. Ook voor de voetgangers, waarvoor de lich ten gisteren nog niet in werking wa ren gesteld. Doch dat er op dit moei lijke kruispunt regelend opgetreden zal moeten worden, dat is wel duide lijk. SCHIEDAM, dinsdag. De wedstrijden om het damkampioenschap van Schie dam zUn begonnen. In de eerste zitting kwam de kandidaat voor dc titel in de eerste groep, de heer R. W. de Vries, uit tegen de jeugdige Cees de Boer, die wit speelde. Wit raakte een stuk achter maar gaf ondanks dat In het middenspel goed tegenstand. De schjjfachterstand is hem tenslotte toch funest geworden. De tweede partij in deze groep werd gespeeld door C. W. Slceuwenhoek en J. Kuik. Ook in deze partij kon wit niet aan schijfverlies ontkomen, kwara later nog verder achter en verloor de partij. In de tweede groep heeft de heer J, C. Oninck met wit van de heer Otterloo ge wonnen. Hij bouwde een sterke aanval op aan de rechtervleugel en zette zwart daar geheel vast, zodat deze op moest geven. De heer H, Mirck won met een eenvoudi ge zet een stuk en toen zijn tegenstander, de heer H. Semeyn, later nog eens dis slagzet toeliet, gaf deze op. In de tweede ronde spelen in groep I: C. den Boer—C. W„ Slceuwenhoek en B. W. de VriesJ. Kulk. In Groep II: H. Se meyn—J, C. Oninck en H. Mireh—A. van Otterloo. SCHIEDAM, dinsdag De politie be perkt zich niet langer tot het geven van waarschuwingen aan mensen, die huisvuil los naast hun bak leggen. Gisteren zijn de eerste processen-verbaai opgemaakt. De juistheid van de verordening bleek de Halleystraat, waar een jutezak met rom mel op straat was leeggestort. SCHIEDAM, dinsdag De indeling van de honkbalcompetitie heeft het ver sterkte sfandaardteam-van Schiedam in de tweede klasse C gebracht tussen oude bekenden. Zoals gemeld heeft Schiedam de plaats van SVV Ingenomen dat met Schiedam is gefaseerd. De nieuwe inde ling geeft het Schiedamse honkbal voor het eerst de kans een greep te doen naar dc hoogste plaatsen van de KNHB. Schiedam moet favoriet geacht worden tegen de sterke Rotterdammers Fejjen- oord, Neptunus en RFC die Schiedam (en ook SW) meermalen, heeft ontmoet. In de komende weken gaat het nieuwe team zelfs oefenwedstrijden spelen tegen deze buurteams. Verder gaat Schiedam naar Laakkwartier, HMS, CTC en het vrij onbekende HSC uit Tilburg. Het is een sterke afdeling waarin Schiedam een goed figuur kan slaan. In de derde klas C ontmoet DHS en kele niuewe gezichten. DHS reist ook verder dan Schiedam, n.L naar Baseball Pais Nijmegen, naar DVS, Elinkwyk Utrecht. HBC, Libanon Rotterdam en Trekvogels Velzen. Gezien het feit dat het wilskrachtige DHS eveneens ver sterkt is. mag verwacht worden dat ook dit Schiedamse team aan de top gaat meedraaien. Dat geldt eveneens voor Schiedam 2 dat merendeels naar de Haarlemse re gionen moet voor wedstrijden tegen ADO 2, CTC 2, Kennemerland 2, de nieuwe (en sterke) Haarlem Nichols 3, RCH 2, Rooswijk 2 en Sparta 3. De overige Schie damse negentallen spelen in het Rayon Botterdam waarvan de indeling nog volgt. SCHIEDAM, dinsdag. In het vrfl een voudige feestprogramma dat door Ker- mes-DVS is vastgesteld voor de viering van het tachtigjarig bestaan, zal intern een van de hoogtepunten zyn de reünie voor leden en oud-leden (van 35 jaar en ouder!) die op zaterdag 4 april gehouden zal worden in de zalen van het restaurant Engels in het Groothandelsgebouw te Rotterdam. De reünisten worden daar tegen 4, uur 's middags verwacht om in gezellige kout en later aan het gezamenlijk diner de avond door te brengen. Nu zijn van de oud-leden uiteraard de adressen veelal niet meer bekend. Maar zij die toch aan deze reünie willen deel nemen kunnen zich tot I april opgeven bij de heren J. v, d. Griend, Kerklaan 10, tel. 67407 en B, Stoutenhandel, Lange Ha ven 84, tel. 68704. SCHIEDAM, dinsdag Ongeveer 150 brommers en fietsen zijn zaterdag te be zichtigen op de kijkdag, die de politie houdt. Gisteren heeft de voorraad achter het hoofdbureau een flinke aanvulling ge kregen toen uit verschillende delen van de stad een vijftigtal fietsen waren aange sleept. Het merendeel was oudroest. SCHIEDAM. Geboren: Clara M,, d. v. T. J, Bastian en T. Ouwerling; Jan E. P. W-, z. v. P- van Es en C. van Weeren; Catharina J., d. v. K. de Baat en A. J. Veenman; Marcel J. A., z. v. F. van Loon en G. B. Weih.; Ellert, z. v. L. P. Rosdorf en D. Swaab. (Van een onzer verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND, dinsdag Weer z(Jn in de Hoekse duinen duizenden vlerkante meters beplant gebied in de as gelegd. Gistermiddag ontstond brand tus sen de betonwoningen en de voormalige ijsbaan, een gebied waar veel doornstrui ken groeien. Waarschijnlijk hebben kinderen met vuur gespeeld. Even na vijven werd de brandweer gealarmeerd. Toen de spuit gasten arriveerden was de Hoekse jeugd al met blussen begonnen. Het was de vier de duinbrand in twee dagen. Zondag woedden twee branden en gis teren was eerder op de dag een brandje ontstaan in het zogenaamde Roomse Duin, dat wederom dankzij snel ingrijpen van de jeugd van beperkt omvang bleef. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Waarom fabrieksarbeider A. D. B. (25) fa de late avond van 8 januari, zoals bfi zeL „De pé in had", werd vanmorgen voor de Rotterdamse rechtbank niet duldelfjk. Hy stond terecht omdat hfl met een steen de ruit van een horlogezaak aan de Nieuwe Binnenweg had ingegooid om klokjes te kunnen stelen. De pantserruit hield de steen tegen. Later gaf de man zichzelf over aan de bemanning van een poLitiesurveillance- auto. Hy was de laatste tijd gaan zwer ven. Tijdens de watersnoodramp verloor hij zijn ouders en zeven, broers en zus ters. Met hem was er nog een. zuster m le ven gebleven. Hij wilde niet meer bij haar inwonen, „Is er te druk; ze heeft vijf kinderen". De officier van Justitie eiste tien maanden met aftrek. Uitspraak over veertien dagen. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. De 61-jarige fabrikant P. J. J. Bakker uit Wassenaar botste gistermiddag met zijn vrachtauto op de kruising Karei de Stoufceplein— Wolphaertsboeht tegen een tramtrein van de RTM. De man hoorde wel signalen, maar wist niet uit welke richting ze kwamen en week -uit naar rechts. De auto was beladen met ongeveer 1750 in kratten verpakte lege flessen, waarvan ongeveer 700 flessen werden vernield. De Roteb heeft de scherven opgeruimd. De tramtrein had ongeveer 20 minuten vertraging. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Bij het op spuiten van grond in de Broekpolder ont dekten arbeiders delen van een menselijk lichaam in de persleiding. Omdat de grond per schip uit de Waalhaven was aange voerd, wordt verondersteld dat de li chaamsdelen van een verdronken schepe ling zijn. De indentïteït kon niet worden, vastgesteld. MAASSLUIS, dinsdag De vergade ring van de gemeenteraad van Maassluis, die aanvankelijk was vastgesteld op maan dag 23 maart a.s. is nader bepaald op maandag 6 apriL MAASSLUIS, dinsdag De afdeling Maassluis van de Z.-H. ver. „Het Groene Kruis" neemt in de plaatselijke-sociale en medische samenleving van Maassluis een belangrijke plaats in. Enkele cij fers tonen dit aan. De afdeling beschikt over 5 wijkverpleegsters. Het ledental be droeg per 1 januari van dit jaar 2Ë08, om vattende 10.721 gezinsleden. Op genoem de datum waren 280 zuigelingen op het consultatiebureau voor zuigelingen inge schreven. Het aantal ingeschreven kleu- - ters bedroeg 1382. Voorts nemen niet min der dan 80 dames aan de moedercursus deel, MAASSLUIS, dinsdag In recordtem po heeft de Nutsspaarbank te Maassluis een miljoen aan haar inleggerstegoed toe gevoegd. Was men. op 1 januari van dit jaar gestart met een inleggerstegoed van f 20.198 957,in januari was er een spaar overschot van niet minder dan f 712.848, Van f 481.863,in februari overschreed een nieuw miljoen en bracht het inleg- gerstegoed op 21.393.669,—, Wanneermen de toename van het inleggerskapitaal ten bedrage van f 2.783.477,over 1993 hieraan toevoegt, is er dus bij de Nutsspaarbank Maassluis in de afgelopen 14 maanden niet minder dan f 3.978.189,gespaard. MAASSLUIS, dinsdag De vacature ln de ned. herv. kerk te Maassluis, ontstaan door bet vertrek van ds. L. van Hartings- veldt naar Groningen, is nog steeds niet voorzien. Na ds. P. van Roen van Ermeïb, heeft ook ds. C. Overdijk te Aalten, voor het op hem uitgebrachte beroep door de herv. kerk te Maassluis bedankt. MAASSLUIS, dinsdag Op de kruising Mamixkade-Kerkstraat vond 'n verkeers ongeval, plaats. De bromfietser C. N. Spe- ijer, 17 jaar, uit Maassluis reed over de Marnixkade en zou rechtdoorgaande de Ankerstraat inrijden. Hij kwamtoen'in botsing met een uit de Kerkstraat ko- mende personenauto bestuurd door„G.'J. A. Toonen (39) uit Maassluis. Persoonlijke ongevallen vonden niet plaats. Beide voer tuigen werden flink beschadigd, i Tc Scoop aangeboden Personeel gevraagd Droogproblemen? Centrifuge kg ƒ138.—. Combinatie angzaam met spoeLcentri- fuge (395.—, ook tnerk- machines 15 tot 307c kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 120. TeL 63641. Feenstra textiel vraagt, voor Filiaal Franselaan, ervaren textielver koopster,' alsmede leerling- of aank.-verkoop ster. 5-daagse werkweek. Aanmelden: tel. 150375; na 6 uur: 5 36 25. (wegens sterfgeval) Notaris P. SCHABERG te Schiedam is voornemens,op* O vrijdag 13 maart 1964 by veiling en op vrydag^SO maart f 1964 bij afslag, In het gebouw Arcade, Lange Havente Schiedam, telkens om 11 uur, in het openhaar te'verkopen: 'V? I - H: 2 afzonderlijk te veilen panden, elk b e vatten deen -'L beneden- en afzonderlijke bovenwoning, met-erven,,' te Schiedam, aan de :'C-j M NICOLAAS BEETSSTRAAT NUMMERS 14:ÊNR6, -?| kadaster sectie M nummers 4776 en 4775, rzespec-!, tievelijk groot 1 are 1 centiare en. 1 arö'4 Centiare, - VERHUURD PER WEEK: af* elk pand: beneden, voor 13.05 boven, voor 13.55 - r 'tK* GRONDBELASTING: STRAATEELASING: FRECARIO: voor elk pand ƒ53.51 voor elk pand ƒ32,30 voor elk pand 6.— Aanvaarding en betaling ook in combinatie aangeboden.'" 1954. Bij afslag worden de panden ook in combinatie aangebo den. 1 - Bezichtiging op li en. 12 maart 1964 van 10-12 uur etevanL 14-16 uur. -J V 1 toegangsbewijzen ten kantore'van.- 5 Y2, Schiedam (teh 0 f l 6 8900 erf6 62 83)*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1