„Brandersbrug" over de Schie van tot station Centrale antennes voor alle gemeente-woningen Stoere bierdrinkers bleken nog te jong GESCHIKT VOOR 2E TV-NETl Huurders betalen per week 20 tot 50 cent Ook de niet- TV-kijkers SCHIEDAM TIMCO Paas-concours ran SBKC Burgerlijke Stand NVV-Bestuurders een avond naar zee Veel schade bij drie botsingen Niet parkeren bij postkantoor Haal vuilnisbak op tijd binnen Groo t licht bij mist Kleine afvalhrand VOOR DE KANTONRECHTER TIMCO TIMCO Onyx speelt „Kleine kinderen worden groot" Door de wol geverfd Operette matig bezocht Druk bezoek aan Kolpabad Concert voor Helpt Elkander L. Lankester met pensioen Kettingbotsing bij Vlaardingen-Oost TIMCO Weg masten Politie haalt fietsen weg Excelsiomi euws Maassluizers Grasbrandjes plaag voor de brandweer Niet-kijkers 60 procent TIMCO Maarten Vink opvolger van M. P. Gosens V_ MEETASSISTENTEK Koeriersters Fotografie Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.—Combinatie langzaam met spoeLeentri- fuge ƒ395.ook merk- machlnes 55, tot 30% kor ting. Showroom Cojfi, Lange Haven 126. TeL 6 S6 41* DIÏ is bet beeld dat de binnenkort in aanbouw kamende Brandersbrug over de Schie by het Stationsplein zal bieden, gezien door de bril van een tekenaar van de Stedebouwkundige afdeling van Gemeentewerken. Een fraaie brug, die mooi aansluit by de moderne architectuur van het station en het Stationsplein. Over deze brug, die een geUike hoogte zal krijgen als het reeds bestaande spoorweg-viaduct, komt dan de Ilorvathweg te lopen, de directe verbinding van Jfleuwland met het station Schiedam en met Rotterdam. Een enorme lange brug overigens, want de lengte wordt 113,97 meter. Dit komt omdat de brugpïaat aan de oostzijde bij het station doorloopt, aan gezien daaronder de parkeer-garage zal komen te liggen. Deze garage, met plaats voor 120 auto's,.sluit dan weer aan ©p het dominerende acht etages hoge „kan toorflatgebouw" dat aan het Stationsplein, wordt neergezet voor de Esso door de fa-D. Baron. Op de tekening ziet men ook het hoge kantoorpand van de Ned. Spoorwegen boven het stationsgebouw en rechts nog een stuk van het fraaie Stationsplein. De Brandersbrug krijgt vier overspanningen en wei van links naar rechts over deDelflandsewcg, die in NieuwLand langs de Schie 2aï lopen, over de Schie zelf en. twee overspanningen, over de Oversehiesewegi Duidelijk zichtbaar is, dat voetgangers van de Delflandseweg via twee trappen (aan elke kant één) op de Brandersbrug kunnen komen om er aan de kant van het station weer af te lopen. Van het dek van de parkeergarage zal een bordes toegang geven tot het verzamelgebouw.' De breedte van de overspanning over de Schie is 35,90 meter. De drie midden. - ondersteuningen van de brug worden uitgevoerd als een open pij Ier-constructie. De Horvathweg op de brug krijgt twee wandelpaden van elk drie meter, twee rijwielpaden van 2,70 meier en twee rijbanen van elk 7 meter. Tussen de rij banen komt een strook van 8 meter, gereserveerd voor een eventuele trambaan. Om de bouw van de brug te bespoedigen en ter vermijding van kostbare hulp constructies bilde uitvoering, worden voor de brugpïaat in totaal 272 voor gespannen in do fabriek vervaardigde liggers gebruikt. Daarover heen komt dan het wegdek- (Advertentie LM.) Voor Kerko overhemden Heren- mode magazijn BROERSVÈST 56 SCHIEDAM, donderdag De Schie- damse Bedrijf3-Xlaverjas competitie or ganiseert evenals voorgaande jaren op 23 maart wederom een groot Faas-toernooi, te houden in de kantine van lï.V, Excel sior aan de Buitenhavenweg. Er is weer een groot aantal eieren ie winnen! Alle voorgaande Paas-concoursen waren steeds volgeboekt; ook nu wordt een grote opkomst verwacht. Inschrijving kan ge schieden bij de heren J. Th. de Jager, Van Maaneustraat 17 en A. Levering, Zuid- landsestraat 12. Het is een vrije inschrij ving voor koppels, het Inleggeld is f 0.59 per persoon. SCHIEDAM Geboren: Matthijs' A. R-, z.v, M. Korporaal en W. E. van Kixoort; Karin, d.v. A. P. Kooiman en J. H. J. Buij- lenhek; "Wilhelmina J., d.v, S. Jongepier cn A. M. Versluijs; Monica L., d.v. J. B Odijk en M. A. Vis; Marvin S.. z.v. J. Wood en A. M. Reiche; Petra C., d.v. Ntls en M. R. Werkman; Hené, z.v. J.Hirij- «en en I, P, M. Fredriks: Joliann F. J., d.v K- wan der Vfaat en A. Rothfusz. Overleden: c. Rokven, 79 jaar. SCHIEDAM, donderdag - De bestuur ders van het NVV en hun echtgenoten gaan 26 maart in het Volksgebouw „een avond naar zee..,". Want het Voorlich tingsbureau voor de Voeding, afd. Vis gaat dan enkele films vertonen en ook deskundig toelichten. (Advertentie LM.) MANNEN die ud „EEN GOED PAK" denken, dealen aan: Sctuedam Hoogstraat 114 APOTHEEK-DIENSTEN Apo Ih eek v. Westendorp, Parkweg 207, BIOSCOPEN ««sage. alleen 2 uur: „Als mijn slaap kamer kon spreken." Irene, 8 uur: Kon. Wilhelminaschool. Ju- bileimavond. JÏF* 8 uur: Arjos. Bijeenkomst. ür' Soc. Belangen 8 uur: Chr. VGLO Ouderavond. SCHIEDAM* donderdag Op de hoek van de Strickledeweg en de Bettoweg vond gistermiddag een aanrijding tussen twee personenauto's plaats- De 33-jarige A. Ij. uit Amsterdam merkte te laat de wagen van R. F. J, uit Rotterdam op, die de bocht naar links te kort nam. Belde auto's zijn vrij ernstig beschadigd. Op het 's-Gravelandseplein (Plein 19401945) kwamen twee vuilnisauto's met elitaar in botsing. De wagen? reden achter elkaar. De auto die voor reed stopte om het verkeer van rechts voor rang te verlenen. De achter hem rijdende wagen merkte dit niet op. Op de Vlaardingrdijk haalde een personenauto bestuurd door dc 65-jarige J. de L. uit Rotterdam een vrachtauto met aanhanger in op het stuk waar de weg zich versmalt. Om een botsing met een tegenligger te vermijden moest hij plotseling naar rechts uitwijken waardoor hij de vrachtauto sneed. Bij de botsing werd de personenauto zwaar en de vrachtauto licht beschadigd. SCHIEDAM, donderdag. Men mag zün auto wel bij het Schiedamse post kantoor zetten, maar niet tijdens de spitsuren. Dat verduidelijkte de Sohle- damse politicman P. A- A. van der V. woensdag voor het kantongerecht te Schiedam in de zaak tegen de heer Van B. Deze had al eerder verbaasd gestaan, dat hij zijn auto daar niet even mocht parkeren omdat hij ia het postkantoor zijn. postbus moest legen en een: post wissel innen. De verbalisant zei, dat het parkeren, vroeger oogluikend werd toe gelaten, maar dat dit nu niet meer mo gelijk is tussen 's avonds vijf en zes uur, omdat het dan. een. énorme drukte is. De kantonrechter deelde vijf gulden boete uit voor het parkeren bij het post kantoor in verboden tijd. SCHIEDAM, donderdag In de buurt van Tuinlaan-Lange Nieuwstraat waar vorige week een kleine honderd waar schuwingen zijn uitgedeeld aan mensen die hun vuilnisbak te laat of te vroeg hadden buitenstaan, zijn de eerste be keuringen gevallen. Tegen dertig over treders van de politieverordening werd proces-verbaal opgemaakt. SCHIEDAM, donderdag. Twaalf be rijders van motorvoertuigen rijn. giste ren bekeurd omdat rij bij mist niet de voorgeschreven verlichting voerden. Zij reden öf zonder óf met klein licht, het geen met slecht richt levensgevaarlijk kan zijn. SCHIEDAM, donderdag. Drie kleine jongetjes hebben de brandweer en poli tie gisteren weer veel werk bezorgd. Zij staken een hoop afval op het open terrein aan de Westfrankelandsedijk in brand. De politie alleen kon het vuur niet meester worden. De brandweer met een nevelspuit wéL SCHIEDAM, donderdag Als twee stoere vissers waren de jochies van vijf tien jaar op 25 november in enkele Vlaar- dingse cafés op bezoek geweest. Zo bU- zonder stoer konden ze niet zUn, of hun gedrag viel op. Want bij het bier drin ken vielen de glazen om, zodat de knapen verwijderd moesten worden eh zelfs kwam de politie er aan te pas. Woensdag kwam de nasleep van dit geval voor de kantonrechter te Schiedam. Hot werd een complete optocht, want ach ter de verdediger, mr. L. F. Duijve- steijn uit Den Haag, kwamen twee café houders en een kelner als verdachten en bovendien nog een Vlaardingse caféhou der met enige Vlaardingers als belang- stellenden. Caféhouder Ph. A. V. (48) stond terecht omdat hij toegelaten had dat de twee knapen beneden zestien jaar zijn café aan de Smalle Havenstraat hadden betreden en dat hij de jongens bier had geschon ken. Caféhouder C. S. (47) was opgeroe pen omdat hij dezelfde jongens in zijn café aan de Hoogstraat had toegelaten; zijn kelner was verantwoordelijk, omdat hij deze jongens bier had geschonken. De substituut-officier van justitie, mr. H. Franken, zei, dat het drietal schuldig was, omdat ze zelfs nagelaten hadden te vragen hoe oud de knapen, waren. Hij eiste voor elke overtreding vijftien gul den boete, behalve voor S., by wie hij niet bewezen achtte, dat deze de knapen zou hebben geschonken. Dat had zijn 35-jarige kelner, A. G. M., gedaan. Na de verdachten vertelde de ver dediger, mr. Duijvesteijn, dat hy betrok kenen. onschuldig achtte. De knapen zijn geboren in februari en augustus 1948. ze kwamen 's avonds van negen tot tien uur in de cafés en ze droegen blauwe kiel en klompen, zodat men kon denken dat ze als volwassenen zo direct van hun werk kwa men. Het leken haringvissers en ze zagen er heel flink uit voor hun leeftya. De gedachte kwam dan ook niet op dat hier sprake zou rijn van jongeren. Boven dien was caféhouder S. aan het biljarten, hij heeft de knapen, die aan de bar zaten, op de rug gezien. De officier zei dat hij de derde café houder (als belangstellende aanwezig) niet heeft vervolgd, omdat deze tenminste had gevraagd hoé, oud de knapen waren. Maar bij verdachten was sprake van een ergerlijke nonchalance. De kantonrechter, mr. P. B. Cos, conclu deerde dat de drie heren hadden moeten twijfelen en in twijfelgeval liever moeten verwijderen dan moeten toestaan. Hij achtte lichte schuld aanwezig en hij wil de niets'wijzigen van de boete om moge lijkheid tot appel open te laten. (Advertentie LM.) Voor Fab/o overhemden Heren- mode magazijn BROERSVE5T5Ó (Advertentie Md.) Vaat Kenmore Heren- mode- OVerJiemofin magazijn 8ROER5VEST 56 SCHIEDAM, donderdag, In het ka der van de toneelwedstrijd van deSchïe- damse Gemeenschap gaat de toneelgroep „Onyx" op woensdag 18 maart in Mu sis Sacrum een opvoering geven van het blijspel „Kleine kinderen worden groot" door Noel Langley. De regie heeft Wil lem van der Loos, SCHIEDAM", donderdag. In eenstof- ferrwinkel aan de Hoogstraat is vannacht ingebroken. De dieven verschaften zich toegang door de voordeur te forceren. Hun buit bestaat uit ongeveer 200 meter wollen stof. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Gister avond trad de Hoofdstad-operette op in de Stadsgehoorzaal. Uitgevoerd werd „Frühling in WIen". De zaal was, waar schijnlijk door de concurrentie van Zürich—F.S.V., matig gevuld. Ongeveer 225 mensen woonden de voorstelling by. VLAARDINGEN, donderdag In de eerste maand van dit jaar brachten 34,426 personen een bezoek aan de ge meentelijke zweminrichting het Kolpabad tegen 22,224 in de overeenkomstige maand in 1963. Het gemiddelde dagbezoek bedroeg in de afgelopen maand januari 1148, terwijl dit een jaar vroeger slechts 741 personen bedroeg. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag „Con certino" zal zaterdag 21 maart in de Stads gehoorzaal een liefdadigheidsvoorstelling houden. De baten komen ten goede aan de bouwkas van de vereniging „Helpt Elkander". Uit deze kas-worden de fond sen geput om In Vlaardingen een inter naat voor geestelijk misdeelden te bou wen. In feite is deze uitvoering een her haling van de muzikale show, die 28 december van het vorig jaar werd ge geven. Voor. de pauze treedt Concertino op. Daarna zullen meer dan 80 mede werkers eèn gevarieerd programma ver zorgen. Kaarten voor deze voorstelling, die om 20.00 uur begint, zijn ƒ2,(met bal ƒ3,—) verkrijgbaar bij: H. Dekenga, Asterstraat 21, Vlaardingen, tel. 6478, J. C. Oostdijk, Van Linden. v.<L Heuvell- singel 17, Vlaardingen, tel, 3396 en zater dags aan de Stadsgehoorzaal. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag-Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de heer L. Lankester, onder wijzer aan de Jan Ligthartschool, met in gang'van 1 april de gemeentedienst ver laten. De heer Lankester is 46 jaar bij het onderwijs werkzaam geweest, waarvan ruim 45 jaar bij het openbaar lager on derwijs in deze gemeente. Op vrijdag 20 maart te 16.30 uur zal ten stadhuize voor belangstellenden de gele genheid bestaan afscheid van hem te nemen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Op de noordeiyke rijbaan van de Mr. L, A. Kes- perweg, ten oosten van de tunnel, ge beurde maandagavond een kettingbotsing, waarby een truck met oplegger en twee personenauto's waren betrokken. Op de truck stond een dragline. De ma chinist van de dragline reed in een per sonenauto voor de truck uit. Voor het viaduct stopten beide auto's omdat de giek van de dragline versteld moest wor den. Daarna ging de truck plotseling rij den en botste tegen de personenauto aan, die weer tegen een juist passerende per sonenauto botste. Er waren geen persoonlijke ongelukken. De auto van. de dragline-machinist, de 31-jarige A. J. v. d. D. uit Son (N.-B.), werd zwaar beschadigd. t Advertentie IM.) Voor Cop overhemden Heren- mode magazijn BROERSVEST 56 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Het College van B. en W, van Schiedam komt met een voorstel by de Gemeenteraad om het gehele gemeente lijke woningbezit, voor zover dit betreft woningwetwoningen en in dc premiesector gebouwde woningen, uit te rusten met een centraal an tennesysteem voor de ontvangst van radio maar ook van BEIDE tcle- pYlTl jf: VOO!" Olid Dit betekent dat 2.131 gemeente-woningen, gelegen ln Schiedam-Oost, de Klein- Babbcrspolder en het oudste deel van Nieuwland-West, alsmede de twee bejaar denflats aan de Vlaardingerdljk, voorzien zullen worden van een nieuw antenne- systeem. Van 111 flatblokken met in totaal 3.537 woningen (waaronder ook begre pen de drie „torenflats" de vier hoge flats aan de Mgr. Nolenslaan en het compiex- Dura. Coignet), zal het reeds bestaande centrale antenne-systeem geschikt gemaakt worden voor ontvangst van het tweede programma. De kosten worden geraamd op S 480.000. De kosten zuilen verhaald worden op de huurders. Dit betekent dat in de wo ningen zonder centraal systeem, van de huurders een verplichte bijdrage van 0,50 per week gevraagd wordt, wanneer wel een televisietoestel bezitten 0,25 per week wanneer zU geen televisietoestel hebben. In de complexen waar wel een centraal systeem bestaat, zal van de huurders een verplichte extra- büdrage van f 0,15 worden gevraagd; daar zij reeds f 0,05 per week betaalden voor de antenne, zal dit OjJÜ gaan wor den. Voor de overige gemeente-woningen, dus de niet-woningwet- of premie-wonin gen, willen B- en W. zich nader beraden of invoering van een centraal antenne systeem verantwoord Is. Wat de wontngbouw-verenigingen be treft wordt opgemerkt dat het gehele na-oorlogse woningbezit van die vereni gingen reeds Is voorzien van een cen traal antenne-systeem, met uitzondering van het blok woningen van „Eendracht" aan de Lekstraat. B. en W. vertrouwen er op dat ook de woningbouwverenigin gen het bestaande antenne-systeem ge schikt zullen maken voor ontvangst var de tweede zender en dat zy, evenals de gemeente, de mogelijkheden willen be zien om ook de voor-oorlogsc woningen van een centraal systeem te voorzien. In hoeverre particuliere eigenaren van woning-complexen de verlplchttng tot het aanbrengen van een centraal anten nesysteem kan worden opgelegd, zal nader worden onderzocht. B. en W. waren reeds lang van oordeel dat het centrale antenne-systeem voor de gemeente aantrekkelijk was, daar het ste- debouwkundig aspect zou verbeteren (geen bossen masten meer op de daken!) en ook dat het onderhoud van de daken op den duur minder kosten zou ver gen. Het College werd echter weerhouden door de overweging, dat het invoeren van het centrale systeem een ingreep bete kende op de bestaande huur-overeen- komsten Thans echter, nu het tweede televisie net in gebruik genomen wordt, zijn B. en W. van mening dat het geschikte moment is aangebroken om het centrale antenne- systeem in te voeren. Nu immers kan aan de huurders een dienst worden verleend, omdat zij. willen zij gébruik kunnen ma ken van het tweede net, nu toch zelf ook min of meer belangrijke kosten zouden moeten maken. Deze kosten zijn afhanke lijk van het type toestel, maar variëren van nihil tot 200 per toestel. Indien een doelmatige centrale antenne beschikbaar is, kunnen deze kosten in dé inéeste 'ge vallen vermeden, of bij verouderde toe stellen toch aanmerkelijk gereduceerd worden. wekelijkse bijdrage verhoogd wordt van 0,25 tot 0,50". De kosten van het nu nodig geworden radio-snoer vart 17,— willen B. en W. als tegemoetkoming wel voor eigen reke ning nemen, af te boeken op de onder- houds-reserves. Ook al wordt dit voor 2.131 woningen een bedrag van 36.250. Maar ja. de meeste woningen hebben al een radio-aansluiting. B(j de blokken, die reeds ecu centraal antenne-systeem hebben, kost de uitbrei ding. van het systeem om dat geschikt te maken voor ontvangst van het tweede net, ongeveer L001) per Installatie of 35 per woning en S 0,09 per week. De huurders betalen reeds S 0,05 per week voor de antenne, doch by de gestegen kosten moet dit verhoogd worden tot 0,10. Tezamen 0,19 of afgerond 0,20 per week. De twee bejaardenflats aan de Vlaar dingerdljk waren een. afzonderlijk punt van overweging. Bij onderzoek. 55 ech ter gebleken dat van 168 huidige huur ders slechts dertig geen tv-toestel heb ben en dlis In de regeling vallen, van de vergoeding van 0,25 per week zonder direct profijt B. cn W. hebben gemeend ook voor deze flats een. centrale antenne te moeten doen leggen en de huurders onder gelijke voorwaarden te laten val len als de andere huurders van de ge meente-woningen. Indien nieuwe complexen worden ge< bouwd, zal de uitgebreide centrale anten ne met de installatie in de bouwsom wor den begrepen en normaal in de buur verwerkt. (Van een onzer verslaggevers) "VLAARDINGEN, donderdag Overal in de stad staan oude fietsen en brom mers, die kennelijk niet meer worden ge bruikt. De politie zal deze vehikels, die ryp zyn voor de schroothoop weghalen. Het zelfde zal gebeuren met rijwielen en bromfietsen, die niet op slot staan. Als de eigenaar zijn voertuig bij de po litie komt terughalen wacht hem dan een bekeuring. Bij Algemene Politiever ordening is het onbeheerd, laten staan verboden. MAASSLUIS, donderd, - Het ligt in. het voornemen van de stichting Maassluïse Gemeenschap in het kader van de viering van de 350-jarige zelfstandigheid van Maassluis op zaterdag 23 mei a.s. een reünie te organiseren voor oud-Maasslui- zers. Welk programma de Maassluïsege- meenschap de reünisten zal voorschotelen, is nog niet bekend. In ieder geval zullen de reünisten de gelegenheid krijgen het openluchtspel „Parels, jn een kroon" te aan zien. Het voornemen bestaat de schooljeugd een circulaire mede te geven, waarin de ouders worden opgeroepen namen en adressen van oud-Maassluizers uit hun kennissen- en familiekring te noteren. Een groot aantal personen zal echter op deze wijze niet worden bereikt, omdat deze geen schoolgaande kinderen hebben. Daarom doet de stichting Maassluise Gemeenschap een beroep op de inwoners van Maassluis namen en adressen van hUn bekende oud-Maassluizers mondeling of chriftelijk mede te delen aan de heer J. M, A. van Nassau, p/a gemeentesecretarie, Govert van Wijnkade nr. 30 te Maassluis, tel. D1899—2811, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag Kleine grasbrandjes meestal aangestoken door do jeugd, vormen een plaag voor de brand weer. Gisteren moest zij weer op vier plaatsen in de stad zulke vuurtjes blus sen. Aan de Floris de Vijfdelaan ging 600 m2 verloren, aan de Van Beethoven singel, Lorentzstraat en de Maassluissedijk be trof het minder grote stukken. Hoe groot de schade in. het totaal is is niet bekend. Advertentie IM. Er schuilt een addertje in het gras. „Wij zijn er ons van bewust", zo schrij ven B, en W., „dat diegenen die nfet in het bezit zun van ccn televisie-toestel, toch een vergoeding moeten gaan beta len, zonder dat daar direct adequaat ge not tegenover staat. Maar wjj menen over deze bezwaren heen te moeten stappen nu een zeer groot aantal huur ders wèl direct genot heeft van het cen trale antenne-systeem omdat zjj zelf een tv-toestel hebben en overigens door het centrale antenne-systeem een betere ra dio-ontvangst wordt verkregen". Teneinde inricht te krijgen in de te maken kosten, heeft de gemeente offerte gevraagd van het Rotterdamse bedrijf dat m het merendeel van. de na-oorlogse ge meentelijke woningcomplexen de elektri sche installaties en die voor de radio- er tv-ontvangst heeft verzorgd. Het onder zoek had betrekking op een complex van vier blokken met 88 woningen, gelegen aan de westzijde van de Troelstralaan. Dit complex heeft geen centraal antenne- systeem en kan als norm worden geno men voor andere complexen. Gebleken is dat de totale kosten, bij de gebruikelijke afschrijving, 1.792,92 per jaar zouden rijn voor die 88 woningen. Dat komt neer op 0,40 per week per woning, exclusief echter de speciaal be nodigde radio- en fcv-snoeren die per stuk resp. 17 en 13 kosten. Bjj het onderzoek is ook gebleken dat nagenoeg alle gezinnen radio hebben, doch slechts ca. 60 procent een televisie- toestel. Venvacht mag worden dat bin nen enkele jaren dit percentage zal stij gen tot 90 procent. Uitgaande van die 60 procent, zon wanneer van de tv-bezitters f 0,50 per week en van de nlet-tv-bezlt- ters S 0,25 per week wordt gevraagd, het gemiddelde uitkomen op 0,40. Vergoelijkend zeggen B. en W. dan: „Dc bijdrage van 0,25 per week wordt dan gegeven voor de betere radio-ontvangst en voor de mogelijkheid om op elk moment een toestel op de tv-antenne te kunnen aansluiten. Dan hoeft men slechts een snoer van 13,te betalen, terwijl de 1 MAASSLUIS, donderdag De KNVB heeft voor zaterdag a-s. een inhaalpro gramma vastgesteld, waardoor Excelsior 1 en 2 opnieuw vrijaf hebben. Het bestuur heeft wederom een vriendschappelijke wedstrijd aangetrokken door het spelen; tegen Die Haghe in Den Haag. De Hage naars hebben steeds een belangrijke rol in de competitie gespeeld, vandaar dat het een aantrekkelijke ontmoeting kan worden. De wedstrijd begint om 2.30 uur. Het competitieprogramma is als volgt samengesteld: Excelsior 4Zwart "Wit '28 5, 2.30 uur; Excelsior 5WOR 2, 4,15 uur; Excelsior, al—DHSS al, 3.45 uur; DHS bl—Excel-1 sior bl, 3.45 uur, en Excelsior cl—HBSS cl, 2.30 uur. Voor Mesy overhemden Heren- mode magazijn BROERSVEST 56 (Van onze sportredactie) VLAARDINGEN, donderdag. Maar ten Vink, momenteel trainer van NO AD uit Tilburg en Forluna VI., hebben prin cipiële overeenstemming bereikt over een verbintenis met ingang van het nieuwe seizoen. De thans ongeveer 30-jarige M. Vink as vroeger een bijzonder goed wielren ner en is een zoon van de voormalige middenvoor van Excelsior, Maarten Vink, die berucht was om zijn formidabele scho ten. Trainer M. Vink, die in Tilburg woont, zal eventueel trainer M. F, Gosens uit Schiedam opvolgen, die, komende van CW, drie seizoenen bij Fortuna werk- zaam is. GEMEENTE SCHIEDAM BIJ GEMEENTEWERKEN kunnen worden geplaatst enige voor de buitendienst van de afdeling grondzaken en landmeten. Het brutoloon volgens toongroep 4 af 5 is-: afhankelijk van de leeftijd en. de geschikt heid na een praktische opleiding eh be draagt maximaal (bij 25 c.cj. 26jaar) 500,93 en 536,15 per maand, exclusief deV huurcompensatie. Gunstige arbeidsvoorwaarden, zoals 45-, urige werkweek, 4% vakantietoeslag, gratis werkkleding, gepremieerde spaarregeling en vrije zaterdag. Eigenhandig geschreven sollicitaties, onder opgave van leeftijd, opleiding, referenties enz. binnen. 14 dagen in te zenden aan de directeur, Korte Haven 33. Rolfllma vergetei»? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1