Voor 1.253 woningen Drie-jaren contract voor Muwi BOUW IN GROENOORD Geen vierde woonlaag meer Driekamerflat ongewenst Afwisseling architectuur Opheffing Poldervaart nu zeker Woningbouw contingent 1964-'65 Uit de tweede divisie Voor de schroothoop r De strijd rond de korven AGENDA „Gods Geuzen onderhoudend Navarone Primitief Yeldhandbal competitie Elke week een auto „total loss" Goedkoop naar de Diergaarde SCHIEDAM De Carpentier in Galerie CCC Installatie comité >a 1.2.3. Mozaik van de gemeenten voor Provincie-huis i i i i i i i i i i Europj Burgerlijke stand Zestienhonderd kandidaten Een „top"-duel: SW-Xerxes Hermes speelt bij Vitesse NOAD 5-TSF 2 weer gelijk Verkeer bij Shell steeds onveiliger Mevr. De Vries treedt af als voorzitster C. v. d. Poel opent expositie in De Visbank I I* i Polders verplicht tot betalen Wensen Afivisseling Automobielbedrijf WALDO N.V. I I Citroen agent SCHIEDAMSE BIOSCOPEN Interk. samenkomst KERKDIENSTEN Vergadering ABvB ARTSEN OP ZONDAG Vóór en na Pasen Vrouwenbond P.v.d.A. AFSLAG TYPISTE Koeriersters zaterdag 14 maart 1964 - £ag. 5 Ir Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 Alleenstaanden Raad dit bedras ter beschikking te wu- TAFELTENNIS Permanent wave Te koop aangeboden Fotografie Diversen mm 5? H 1* 't SCHIEDAM, zaterdag Nadat de gemeenteraad in de februarl-vergadering het uitbreidingsplan van de stedebouwkundige R. Fledderus voor de woonwijk Groen- oord bad goedgekeurd, komen b> en w, nu reeds met de concrete bouwplannen voor deze wijk. Aan de raad wordt namelijk voorgesteld om in principe te besluiten tot het doen bouwen van 1.253 woningen in Groenoord en wel door Muys en De Win ter's Bouw- en Aannemingsbedrijf N.V. te Rotterdam. In verband daarmee willen b. en w. een drie-jarencontract afsluiten met Muwi; dit laatste om een zo groot mogelijke continuïteit In de bouw te verkrijgen en daardoor een snelle bouw. SCHIEDAM, vrijdag. De opheffing van de Foldervaart in Schiedam Is vrijwel een zekerheid geworden. Want Provincia le Staten van Zuid-Holland hebben bet voorstel van Gedep. Staten aanvaard om de Oost-Abtspolder en de polder Kethel- Noord, bü wijziging van het 'polderregle ment de verplichting ®p te leggen de vast gestelde bijdragen van resp. 149.500 en ƒ207.000 te leveren in de kosten van de opheffing. Daarmee is de enige tegenstand tegen het dempingsplan vervallen. In de Staten-vergadering kwam nog een voorstel van mr, K. Staab (WD) om de zaak aan te houden, doch alleen de libe rale en katholieke fracties stemden daar voor. De heer Staab vond het namelijk niet nodig om zo'n haast te maken met de zaak. Hij pieitte er voor om de zaak met de twee bezwaarmakende polderbesturen (van de totaal zeven) in der minne te re gelen cn om tot een vrijwillige overeen stemming te komen. De heer A. P. J. v. d. Wejjden vond de bijdragen die van de twee polders werden gevraagd te hoog, vooral daar men een menging heelt ge kregen van de belangen van rijk, provin cie, gemeenten en waterstaat De gedeputeerde, de heer Van Dijken, wierp echter tegen dat aanhouding de hele zaak op losse schroeven zou zetten en dat er wel degelijk haast was, gezien de zeer slechte toestand waarin de kaden langs de Vaart verkeren. Oe kosten voor de polders achtte hij evenmin onredelijk. De nu opgelegde kos ten waren nog gebaseerd op de oude ra mingen en de polders zullen niet hoeven te delen in de gestegen kosten. De stij ging zal nu worden opgevangen door de andere belanghebbenden. Bovendien zul len de polders verder niet meer hoeven te betalen voor onderhoud van de kaden. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag In de Galerie C.C.C. aan de Mgr. Nolenslaan 476 wordt een tentoonstelling van schilderyen en gouaches van Jaap de Carpentier gehou den. De expositie duurt tot 31 maart en is te bezichtigen volgens afspraak (telefoon 65830). De Carpentier is als schilder autodidact. Zijn keramische opleiding ontving hy by Piet Wiegman. De afgelopen jaren ex poseerde hij ook veel- in het buitenland. Keramiek van zijn hand bevindt zich o.a in het gebouw van de Hoogovens en bin nenkort ook in een school in Schiedam. Deze 1.253 woningen znllen zowel in hoog- ais in laagbouw worden uitgevoerd. Er komen negentien blokken met zeven woonlagen (boven de onderbouw), waar in 210 drie-, 399 vier- en 189 vüf-kamer- woningen. Daarnaast dertien blokken in drie woonlagen, waarin 26 drie- en 429 vier-kamerwoningen, plus nog 156 gara ges. Bij het uitwerken s»an de plannen is terdege rekening gehouden met een drie tal wensen, door de gemeenteraad naar voren gebracht. Deze zijn: A. Het bouwen in vier woonlagen wordt niet langer aanvaardbaar geacht. In de wyk Groenoord komen blokken in vier lagen nog wel voor, nl. in de nu byna gereed gekomen woningen ten zui den van de Laan van Bol'es, doch in de toekomst worden ze niet meer gebouwd. Dus een maximale hoogte van drie lagen en dan zonder lift; of hoger en dan wèi met een lift B. Drie-kamerwoningen worden ais min der gewenst beschouwd, tenzij als bejaar denwoningen. Doch helemaal heeft men dit voornemen niet in vervulling kunnen doen komen. Van de 1.253 bedoelde woningen zijn 75 (of 6 procent) bestemd voor bejaarden. 26 komen er in de onderbouw van de lage blokken en 49 bejaardenwoningen in de eerste en tweede bouwlaag van de hoogbouw. Blijven 161 drie-kamerwonin gen over, die niet aan bejaarden toe gewezen zullen worden. C. Ten einde meer afwisseling ie krijgen in de wat monotone architectuur, is er door de raad aangedrongen meer archi tecten in te schakelen. Een moeilijk punt, daar een grotere differentiatie in de architectuur geweld doet aan het „repetitie-element" en dat laatste is nodig om de bouwkosten laag te houden. Daarom zullen de dertien blokken laag bouw uitgevoerd worden volgens het ont werp van het Architectenbureau Spruyt en Den Butter, zoals dat nu gerealiseerd wordt in het complex tussen de beide Damlanen; echter niet in vier, maar in drie woonlagen. Deze blokken zijn dan van een ander type als de vijf blokken laagbouw die reeds in aanbouw zijn. Van de 22 blokken hoogbouw zijn er reeds drie in aanbouw (door Muwi, in de vrije sector), op ontwerp van architect Groosman. De 19 andere zullen nu ont worpen worden door de architecten Swaneveid en Goslinga. Verder willen b. en w. niet gaan met de differentiatie in het ontwerp. Want door het afschaffen van de vierde woon laag, het beperken van de drie-kamer woningen en het creëren van zoveel mogelijk vijf- en vier-kamerwoningen, is het aantal woningen toch al beperkt en het repetitie-element komt in de verdrukking. SCHIEDAM, zaterdag. B. en w. heb ben de Raad een overziet» gegeven van de bouw-contlngenten voor 1964 en 1965. Daaruit biykt dat In 1964 nog in uitvoe ring kunnen worden genomen 398 wo ningwet- en 209 premie-woningen plus nog 137 woningen in de z.gji. vrije sector, of totaal 743. Voor het jaar 1965 mag ge rekend worden op 360 woningwet- en 203 premie-woningen en 182 woningen in de vrfje sector, totaal 745 woningen. Van de 758 woningwet-woningen in de twee jaar, moeten er 231 gereserveerd worden voor de bouw van de drie hoge flatgebouwen (in elf lagen) die in Nieuw- land nabij de Schie worden neergezet door Muwi. De resterende 527 woningen zullen in wijk Groenoord moeten worden gerealiseerd. Van het contingent van 208 premie-wo ningen in 1964 z(jn er 57 bestemd voor het Bejaardentehuis van de Herv. Diaco nieën van Schiedam en Ketbei, dat in wijk Groenoord zal komen. Voor het Du- nanistlsche bejaarden-tehuis worden 60 woningen gereserveerd. Van de resteren de 91 premie-woningen zullen mogelijk 60 nodig zjjn voor de uitbreiding van de Sint Liduina-Stlchting. Zo niet, dan zullen plannen moeten worden gemaakt voor de ze 91 premie-woningen en ook voor de 203 die in 1965 toegewezen worden. In de vrije sector resteren van het con tingent van 1964 nog 137 woningen. 67 zijn nodig voor de bouw van de drie hoge blokken in Groenoord van Muwi (met 126 woningen, maar 59 vallen onder het con tingent 1963) en 14 voor het Bouwconsor- tium, voor de villawijk bij de Spierings- hoek. Het restant is 54 woningen in 1964 en 182 in 1965, totaal 236. Er zijn voldoen de aanvragen, verklaren B. en w. Zo wordt volgende week begonnen met de houw van twee flatblokken in liefst twaalf woonlagen door de Aanne merscombinatie S.S.N. in Nieuwland ten noorden van de Burg. van llaaren- iaan en tussen de Willem Pastoorstraat en de 's-Gravelandscweg. Daar komen 144 woningen in, plus nog zeven In ver bindende laagbouw. SCHIEDAM, zaterdag. De gemeenten in Zuid-Holland zullen de Provincie een geschenk aanbieden voor het nieuwe Provinciehuis in Den Haag, waarvan op 21 mei a.s. het werkgedeelte officieel ge opend zal worden. Het wordt een mo zaïek, te plaatsen in de scheidingswand tussen het nog te bouwen representatieve gedeelte en de statenzaal, te vervaardigen door een nog aan te wijzen kunstenaar. Dit mozaïek zal eerst later aangebracht kunnen worden; daarom zal bij de ope ning een kunstvoorwerp worden aangebo den, te plaatsen in de thans in gebruik te nemen vergaderzaal van Gedep. Staten. De kosten van de geschenken bedragen 102.000. Elke gemeente zal een bijdrage leveren ter grootte van vier cent per in woner. Voor Schiedam betekent dit een DIT is niet, zoals nien op het eerste gezicht dacht, een vrijeonbeheerde en daardoor slordige rijwielstalling. Integendeel, het is de best-bewaakte stalling" van heel Schiedam.' Deze fietsen staan namelijk op het achterterrein van het Hoofdbureau van Politie aan de Lange Nieuwstraat te wachten op hun slordige eigenaren. De vehikels zijn door de politie bij de geregelde controles in de stad ^'d'^cerd en niet op slot aangetroffen en daarop naar het bureau over gebracht. Ook dit is een onderdeel van de nu krachtig gevoerde actie Opgeruimd staat netjes want de meerderheid van de fietsen zijn weinig meer dan rijdend oud-ijzer en ontsieren de stad. Merkwaardig is echter dat er ook vrij veel goed- bruifcbare fietsen tussen staanwaar de eigenaars toch niet naar omkijken. Rij wielen die toch echt wel meer waard zijn dan de boete die men bij het terug halen moet betalen wegens het onbeheerd laten staan. Vandaag was er weer de gebruikelijke kijkdagop het politiebureau tvaarbv men het verloren eigendom kon terugkrijgenEr stonden een 120 stuksDaarna gaat de politie opruimengezien de beperkte opslagruimte. Tachtig exemplaren staan al genoteerd om als schroot verkocht te worden Advertentie LM.) M 55 uitgave van 3.255; B. en w. vragen de len stellen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag Burgemeester mr. J.W. Peek zal woensdagavond om .20.00 uur in de aula van het Stedeiyk Museum het Schledamse comité van de jeugdactie „Europa 1, 2, 3" officieel In stalleren. Het werk van dit comité, dat door de Schiedamse Jeugdraad is ge vormd, zal in de maanden maart, april en «ei de aandacht van de jeugd vragen. Op deze bijeenkomst zal Ank van Meurs, lid van het landelijk comité, een uiteen- zetting^ geven over de bedoeling en mogelyke realisatie van de actie. De heer J. Reynen, hoofd van de afdeling Finan ciën en Onderwijs van de gemeente Kaatsheuvel, zal spreken over de taak van de Nederlandse jongeren bü de Euro pese eenwording. Leerlingen van de Schiedamse Muziekschool zullen de avond muzikaal illustreren. A APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek, Gouka en Co., Hoogstraat 127. BIOSCOPEN Passage, 1.30 en 4, 6.45 en 9.15 uur: „Gods Geuzen". Monopole, 7.30 uur: „De kanonnen van Navarone"; 2 en 4.15 uur: „Jungle Jim en de skeletman". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: P.V. Coca Cola. Feestavond. Musis Sacrum, 8 uur: Guillaume. Dans avond. Irene, 8 uur: St-Joris Doele. Teenager promenade. Irene, 8 uur: Rijks-HBS. Klasse-avond. Ons Gebouw, 8 uur: Marimba. Dansen. Wijkcentrum, 8 uur: Samenw. Gerepatri- eerden. Bijeenkomst Chr. Soc, Belangen, 7 uur: HBSS. Bij eenkomst junioren. Be Rank, 8 uur: C.P.J.O. ToneeL Doch de alleenstaanden zijn in de ver drukking gekomen. Voor hen is in het nu in uitwerking gekomen plan geen oplos sing gevonden. Tenzij men onder bijzon dere omstandigheden drie-kamerwonin gen aan alleenstaanden wil toewijzen. Maar b. en w. zijn 'bereid om de 51 twee-kamerwoningen, die zijn te vinden in de drie gemeentelijke „torenflats", te weten de Spieringshoekflat, de Vyfslui- zenflat en de Wilhelminaflat, bij -even tueel leegkomen bü voorkeur aan alleen staanden toe te wijzen. Ook de twee kamerflats in Nieuwland, die nu be-, woond zijn door bejaarden, zouden later aan alleenstaanden uitgegeven kunnen worden, doch eerst dan wanneer de be jaarden een drie-kamerflat in Groenoord hebben betrokken. Er zijn verder in Nieuwland 18 twee-kamerwoningen voor alleenstaanden gebouwd en die zullen steeds aan de vrijgezellen worden toe gewezen. SCHIEDAM, zaterdag. Het comité Schiedam voor Christus organiseert zon dag weer samenkomsten in de evangelisch lutherse kerk. 's Middags om half vier worden de kin deren verwacht voor hun maandelykse samenkomst De avondsamenkomst vangt zoals ge bruikelijk aan om 20 uur. In deze samenkomst zal spreken de heer P. J. Berrevoets, evangelist te Dubbel dam. Het onderwerp is ,3en ik ook schul dig?" Medewerking aan deze samenkomst verleent het I.JJE.-koor. Ned. Herv. Gemeente. Grote kerk: 10 uur ds. A. D. Klaassen en 5 uur ds. J. van Dijk (Nijkerk). Bethelkerk: 10 uur ds. H. W. Hem mes en 5 uur ds. A. Holfman. Opstandings- kerk: 10 uur ds. L. J. Cazemler en 7 uur ds. D. J. Spa ling (zangdienst). Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. A. Hoffman en 7 uur ds. C. v. d. Steen (zangdienst). Ned. Herv. Geref. Evan*. Gebouw Irene: 10 uur ds. H. G. Goedhart (Rotterdam). Grote kerk: 5 uur ds. J. v. Dijk (belijdenis nieuwe lidmaten). Evang. Lutherse Gem. 10 uur ds. S. G. v. d. **Ned.nprot. Bond, Westvest 92: 10.30 uur ds. J. v. Rossum (Voorburg). OUd-Kath. kerk, Dam 28: 10 uur H. Mis. Baptisten-gemeente, Lange Haven 129: 7 U<Legerndes Hells, Lange Haven 27. 10 uur: Heiligingssamenkomst en 720 uur: Verlos singssamenkomst Gerrit Verboonstraat: 6.45 uur: Openluchtsamenkomst. Alle samenkom sten oJ.v. kapt. en mevr. Drijver-Salomon. Jehovah's Getuigen. Volksgebouw: 6 uur: openbare toespraak „Wie is verantwoordelijk voor de Wereldweeën"; 7.10 uur Wachttoren studie. Donderdae 7.30 uur: Theocratische be- dieningsschool en dienstvergaderlng. SCHIEDAM, zaterdag GEBOREN: Philippus A., zoon van J. H. C. Fiolet en P. C. M. Boks; Sven M., zoon van D. Ver meulen en C. Koogje. ONDERTROUWD: F. J.A. Bax, 21 jaar, en H.M. Bauer, 25 jaar; A. den Hartog, 21 jaar, en C. H. van der Raaf, 17 jaar; A. van den Hoek, 19 jaar, 'en E. van Loo- pik, 16 jaar; P. van der Hoeven, 26 jaar, en J. L. den Held, 20 jaar; O. C. de Jong, 22 jaar. en M. C. Man m 't Veld, 22 jaar; D. M. Kooyman, 22 jaar, en M. Blok land, 23 jaar; C. Korporaal, 32 jaar, en A. C. G. H. Frenaij, 20 jaar; C. Laurenssen, 34 jaar, en G. C. M. van Puffelen, 37 jaar; J. Molendijk, 31 jaar, en P. Ouwens, 26 jaar; A. Opschoor, 24 jaar, en T.E. Spaan, 20 jaar; L. M. van der Ploeg, 23 jaar, en M. A. J. Gaertman, 22 jaar; J. P. Semeijn, 23 jaar, en H. W. Reurich. 24 jaar: L. J. van Sinderen, 27 jaar, en J. M. G. de Lan gen, 18 jaar; J. J. den Uijl, 24 jaar, en C. Al. B. Broekhuizen. 19 jaar; C. G. Val- kenhoff, 18 jaar, en S. Horvath, 18 jaar; A. C. J. de Vos, 38 jaar, en L. H. A. Wen- sink, 31 jaar; H. A. van der Wal, 21 jaar, en W. Schneider, 18 jaar; D. Wissen burg, 28 jaar, en O.J.M. Landman, 20 jaar; J. E. Woudstra, 23 jaar, en E. Cra nia, 20 jaar. GEHUWD. H. T. Stolk, 28 jaar, en E. F. M. de Kaper, 25 jaar; L. van Dam. 27 jaar, en W. Homburg, 22 jaar; B. van der Hul, 54 jaar, en J.J. van Lith, 39 jaar; J. de Wit, 20 jaar, en W. Donker, 17 jaar; C. H. van der Ster, 20 jaar, en L. M. Wijsbroek, 22 jaar. OVERLEDEN: G. Boekestein, 64 jaar; J. Hendriks, 78 jaar. SCHIEDAM, zaterdag De Alg. Bond van Bejaarden in Schiedam belegt op dinsdag 17 maart om half twee de jaar vergadering in het Blauwhuis, Lange Nieuwstraat 181-1. Behandeld zullen wor den de jaarverslagen van secretaris en penningmeester; er is een bestuursverkie zing. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgevallen zbn dit weekend de volgende artsen te raad plegen: W. 3. Franke, Burg. Knappertlaan 30, tel. 68163; G. Pet, Tvuniaan 39. tel. 63893; L. B. E. van Hoogenhuyze Nassaulaan 59, tel. 68067 en W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek Gouka en Co., Groe- neiaan 127 die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. JAN de Hartog en de filmindustrie zyn al jaren goede vrienden en dat Iaat zich begrijpen. Hy mag dan de literaire maatstaven niet helemaal halen, vertel len kan hy wel. Als men de gewilde stijl kuist, die vele bladzijden van zijn „Gods Geuzen" minder prettig leesbaar maakt, blijft er precies het scenario over, gelar deerd met halve wijsheden, waarmee een geroutineerd regisseur avontuuriyk van wanten weet. Geen wonder dan ook dat na „Stella" en „De Inspecteur" nu ook dit boek van hem breed en in kleuren is ver filmd. Het resultaat blijkt weer onderhoudend, zonder geloofwaardig te zyn. Waarom het volgens Universal „The Spiral Road" ge noemd moest worden is me niet duidelijk geworden, maar er wordt een vriendelijke vlag in uitgestoken voor de dappere Dienst voor Volksgezondheid in het vroe gere Nederlands Oost-Indië, waar de egoïstische gouvernementsarts Anton Drager tenslotte toch „O, God" leert zeg gen, zoals dc wyze dr. Brits Jansen. Burl Ives vertolkt die rol kleurrijk. De voornaamste conclusie bij „Gods Geuzen" leek me dat De Hartog zijn eigenlijke roeping, die van niet hoog- grypend, maar bezighoudend scenario schrijver, heeft gemist, maar dat is hier bij dan nogmaals goed gekomen. Of oud Indische gasten in deze film overigens hun verloren paradijs (met risico's) zul len herkennen, lijkt me de vraag, maar men mag van Hollywood en zeker van de hier nauwelijks bekende regisseur Robert Mulligan niet alles verwachten. (PASSAGE) IN Monopole wordt tot en met dins dag een reprise gegeven van de grote Amerikaanse avonturenfilm „De kanon nen van Navarone". Indertijd schreef on ze recensent: Filmisch is deze boven menselijke heroïek razend knap weer gegeven: met beelden en geluiden, die een maximum aan suggesties waarborgen. Daarbij kon men voor de acteurs een be roep doen op cracks als Gregory Peck, David Niven, Stanley Baker, Anthonie Qumn en op de Griekse Irene Papas en de Italiaanse Gia Scala voor de vrouwen, die de romantische toets aanbrengen, waar MacLean's boek overigens geen weet van heeft. OP het middernachtelijke uur van zaterdag op zondag zal in Monopole worden gedraaid een Duitse film die van huis uit „Taiga" werd genoemd, maar in Nederland de veelzeggende naam .Pri mitieve driften" heeft gekregen. De ac trice Ruth Leuwerik speelt een jonge vrouw, die de aandacht krijgt van alle mannen uit een gevangenenkamp. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Onge veer zestienhonderd leerlingen hebben in Vlaardingen deze week deelgenomen aan het schriftelijk gedeelte van het ver- keersex'amen. SCHIEDAM, "rijdag 'Voor het eerst na de winterperiode zijn volledige veld- programma's vastgesteld, waarin voor bü- na alle teams van onze plaatseiyke korf balverenigingen wedstrijden zyn opgeno men. De enige, die vrij is, blijkt Succes 1 te zün en misschien wordt daarvoor nog wel een wedstrüd ingelast. Het gaat Schiedam de laatste tijd zowel organisatorisch als wat prestaties op het veld betreft, bijzonder voorspoedig. We gunnen de roodzwarten dat van harte en misschien lukt het hun dan toch einde lijk korfbal in Schiedam de plaats te ge ven, waar het in vergelijking met andere steden recht op heeft. Voor zondag staat de moeilijke uitwedstrijd tegen Kwiek op het programma, maar gezien de verras sende prestatie tegen koploper Hoogvliet (4—4) van enkele weken geleden zou het ons niet verbazen als er weer winst zou worden binnengehaald. Op eigen veld werd het 33. ODI krijgt Oranje Nassau op bezoek, waarvan op 14 september met 63 werd verloren. We zijn benieuwd wat de win- terrust voor invloed heeft gehad op de speiprestaties. Voor .de overige ploegen zijn vastge' steld Schiedam 2—Charlois 2, HPV 3— Succes 2, Spirit 2ODI 2, Schiedam 3 Ter Gouw 2, junioren: Unicum 2Succes, KOAGODI, aspiranten: Schiedam a Het Westen a, ODI aWeidevogels a, Pen- drechtSucces a en Trekvogels gSchie dam b. SCHIEDAM, vrijdag Na de succes sen van verschillende Schiedamse teams bü het zaalhandbal (de heren van Wilton en van DWS spelen volgend seizoen een klasse hoger), wordt zondag met jaieuwe moed begonnen aan de veld-competltie. Er staan meteen interessante maar ook moeiiyke wedstrijden op het program mé. In de overgangsklasse moeten de DWS- dames meteen aantreden tegen landskam pioen Swift in Roermond, met weinig kans op winst. Ook de dames van Wilton F., die zich na de eerste helft op de derde plaats hebben gezet, krijgen het niet ge makkelijk tegen koploper Velo, in de districts Ie klasse. De UVG-dames, voor het eerst spelend in de districts 2e klasse, hebben het tot nog toe niet slecht ge daan, maar of zij opgewassen zün tegen het sterke Snelwiekteam, moet worden afgewacht. Bij de heren speelt Wilton in Den Haag tegen Olympia. Thuis werd het een ge lijkspel. nu zal gewonnen moeten wor den, willen de scheepsbouwers na Schut ters aan de kop blyven. In de 2e klas spelen de DWS-heren in Den Haag een moeilijke wedstrijd tegen AHC '28, dat vorig jaar de beslissings wedstrijd om de promotie maar net van Wilton verloor. De heren van UVG zul len thuis de handen vol krijgen aan de geroutineerde spelers van het Rotterdam se Actief 2. SCIHEAM, vrydag. SW zorgt zon dag voor een top-ontmoettng aan de IVest- frankelandsedyk: de belangryke semi- derby tegen Xerxes. Deze is vooral van belang voor de Rotterdammers die de vol le winst moeten grüpen om de positie aan de kop niet in gevaar te brengen. De rood-groenen zijn de laatste weken weer aardig op dreef en wanneer zondag met het zelfde enthousiasme wordt ge speeld als in Doetinchem, dan zijn de Schiedammers zeker niet kansloos. Trai ner Croon geeft enkele van zijn jeugd spelers wat rust waardoor de opstelling wat is gewijzigd; doch hoeft nog geen ver zwakking te betekenen. Het zal er om spannen. SW 2 gaat op bezoek bij koploper DWS 2, een prima spelend team, zoals de plaats op de ranglijst ook aangeeft. Deling van j de punten zou al een prestatie zijn. Het jeugd-team trekt naar ADO in het Haagse Zuiderpark. De Hagenaren be schikken over een sterk team, mSar de SW-jeugd kan nu tonen de inzinking van de laatste weken te boven te zijn. Het derde team speelt zondagmorgen om 10 uur in Harga tegen CW 2 en SW 4 gaat op bezoek bij CKC 2. Hermes-DVS speelt zondag in Arnhem tegen Vitesse, een heel wat sterkere ploeg dan Longa, waarvan de blanw-witten zon dag met zoveel bravour hebben gewon nen. Door de overmacht werd slordig ge speeld en zo'n houding kan fataal worden in Arnhem. Wel is waar heeft Vitesse vo rige week met 61 verloren van Roda JC, maar de Arnhemmers zullen zich voor eigen- publiek willen revancheren en daar moet Hermes niet het slachtoffer van worden. Want thuis Is Vitesse heel wat mans. Oppassen dus voor Hennes. Hermes 2 ontvangt zondag om 2 uur in Harga BW 2. Na de overwinning op Vi tesse hebben de blauw-witte reserves nu een goede kans. Het jeugd-elftal speelt eveneens thuis, zaterdag om 4.15 uur in Harga, tegen Fortuna VI. De Hermes-ben jamins behoren te winnen. Hermès 3 ontvangt zondag om. 10 uur in Harga Sliedrecht 2 en het vierde team speelt uit tegen DCV 3; beide teams zijn niet kansloos. SCHIEDAM, zaterdag Het met span ning tegemoet geziene tafeltennisduel NOAD 5TSF 2, van belang voor de pro motie naar de tweede klasse, heeft nog geen beslissing gebracht. Het werd name lijk wederom een 55 gelijkspel. Het NOAD-team houdt zo de beste papieren: één punt voorsprong met nog één wed strijd te spelen. Wanneer de laatste wed strijd wordt gewonnen, volgt automatisch promotie. Het wordt zo twüfeiachtig of TSF 2 nog zal promoveren, maar de num mers twee mogen nog promotie-wedstry- den spelen. Het leek er veel op of TSF in deze wedstrijd kansloos zou ondergaan, want de Fellows hebben met 15 achter gestaan. Het was mevr. v. d. Wilt die een ommekeer bracht in de stand: zy won achter elkaar haar drie partyen. TSF 5 heeft zich veilig gesteld voor promotie van de vierde naar de derde klas, door Shell 4 met 91 te kloppen. Het team staat nu op de tweede plaats en dat betekent automatisch promotie. Het eerste team kwam niet verder dan een gelijkspel tegen de staartclub TAVA 1. TSF 3 deed het beter door een royale 73 overwinning op RET 3; R. Timmer had met drie winstpunten het leeuwen deel in de overwinning. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Shell- Pernis heeft zn eigen veillgver- keersprobleem, waarvan de omvang, relatief gesproken, niet onderdoet voor de verkeersonveiligheid op de openbare weg. Het personeelsorgaan van Shell, het weekblad Onder do Vlam, doet een boekje open over het verkeersbrigade van Shell-employés en bezoekers op het 80 km lango wegennet van het uitgestrekte raf finaderij terrein. De laatste tijd wordt er gemid deld één auto per week „total loss" gereden. Van alle ongevallen die letsel en werkverzuim ten gevolge hébben, kan een dikke 20 procent worden toegeschreven aan verkeersongeluk ken. Het verkeersgedrag van een ieder op het terrein, zowel van het eigen personeel als van hen die hier te gast zijn, loopt ronduit de spuigaten uit Het blad noemt verder nog een aantal overtredingen die regelmatig door de bewakingsdienst wordt ge constateerd en stelt dan wrang vast: „Op de zebrapaden worden voetgan gers zonder pardon van de sokken gereden. Men moet wél levensmoe zijn, indien men zich op deze zebra paden durft wagen". Een van de ergste zonden die wordt begaan is het overtreden van de maximum snelheid, die op het Shellterrein 40 km/u bedraagt. Er wordt daar echter met 80 km over het terrein geraasd. Ook al liggen de omstandigheden zo, dat het binnen de hekken wat minder officieel toegaat dan daar buiten, men dient zich te houden aan de verkeersvoorschriften, zegt de redactie van Onder de Vlam, die meent dat andere maatregelen over wogen moeten worden als de situatie zo slecht blyft. Op het ogenblik kunnen de man nen van de bewakingsdienst een be risping geven en zorgen dat de over- treder een zogeheten waarschuwings brief krijgt Er is op het fabrieksterrein van Shell een intensief verkeer. Het ei gen wagenpark bestaat uit vele hon derden voertuigen van de meest uit eenlopende aard, vanaf een fiets tot een lokomotief. Verder passeren el ke 24 uur zo'n 3000 auto's van der der. en ruim 2000 tweewielers de poorten. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Mevrouw DL d, Vries-v. d. Spek heeft besloten af te treden als voorzitster van de Vrouwen bond PvdA, afdeling Vlaardingen. Enige weken geleden heeft zij haar be sluit kenbaar gemaakt aan het bestuur van de Vrouwenbond, dat zich over een aanbeveling omtrent haar opvolging nog moet beraden, en aan het bestuur van de Federatie Vlaardingen van de PvdA. Om dat zij in laatstgenoemd college namens de Vrouwenbond zitting had, ontstaat daarin ook een vacature. Mevrouw De Vries blyft haar andere functies gewoon uitoefenen. Zij blijft al dus onder meer lid van de gemeenteraad, lid van de gewestelijke Vrouwenbond (waarin zij de streekfederatie Westland vertegenwoordigt), van het WH-bestuur, etc. Ook zal zy haar omvangrijk werk op sociaal en charitatief terrein normaal voortzetten. 1 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De entree prijzen van diergaarde Biydorp worden in de week voor en na Pasen tot de helft verlaagd. Dit geldt dus van maan dag 23 t.m. zaterdag 28 maart en van dinsdag 31 maart Lm. zaterdag 4 april. In deze periode zyn de toegangsprijzen als volgt: volwassenen ƒ1,per persoon; kinderen tm. 14 jaar 0,50. Aan groepen zal geen reductie worden gegeven. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag Van 21 maart tot 6 april wordt in „De Visbank" een tentoonstelling van schilderijen en plastieken van Leen Droppert georgani seerd. De exposiye wordt op vrijdag 20 maart door de heer C. v. d. Poel, jour nalist te Amsterdam, geopend. De ogranisatie van deze expositie be rust hij de Commissie voor Beeldende Kunsten. op 20 maart 1964 in het Gebouw Arcade, Lange Ha ven 71 te Schiedam, des vun. 11 uur van de navolgende te Schiedam gelegen percelen, te weten: LH. twee panden, elk bevattende een beneden- en afzonderlyke bovenwoning met erven aan de Nicolaas Beetsstraat 14 en 16, in trekgeld op ƒ15.600.— en ƒ15.600.—. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 20 april 1964. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris P. Scha berg, Tuin la an 102. Gevraagd met mulo-opleiding. J. KOK N.V„ v. De ven ter straat 25, Grens R'dam, Schiedam, tel. 69225 br. van Vliet. Kapsalon Hêlêne, de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder baar geschikt ƒ7.50. Héiène tiède permanent de meest ideale natuurlijke permanent ƒ10.-. Gratis halen exi brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon fiéléne. Rem- brandtlaan 22. Schiedam, te lefoon 67170. fl.— red uk tie op deze advertentie. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 138.Combinatie langzaam met spoeLcentrl- fuge 1395.—, ook merk- ma chin es 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126. TeL 63641. Bolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuur en. Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, teL 66720. In één dag gereed. Laat nw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan tel bed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 67028 (na 18 uur telefoon 66789). Ledikanten, hutledi kanten, kampeer bedden Kom eens praten. cST,; j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1