nog Centrale tv-antennes voor 1 oktober in gebruik couzy Nu de mensen nog KKEYMBOM Van de brug afgewaaid ODI haalt volle winst ..Fair star*' ligt nog steeds bij Wilton AGENDA STOFZUIGERS OVERHEMDJE SCHIEDAM Derde net Kampioenschap schaken breven bij gemeente Voor ontvangst van het tweede net Meteen de voorbereidingen f Advertentie LM.) voor de draad-televisie IREf I18ÖB0 - fi Rennersclub rijdt nu in Calcindstraat Wielerronde bij InHaBé '64 Wincl oorzaak botsing mmr Muziekschool- leerlingen voor de radio Poolzee sleept Groningse kustvaarder HANDBAL Wilton-dames verloren in laatste minuut Burgerlijke stand Inbraak in Zusterhuis Plannen Nieuw Kleine oorzaken, grote gevolgen AFSLAG all-round belon-limmerlieden all-round beton-sjouwers Koeriersters dinsdag 17 maart 1964 - pagf jjf Het aanbrengen van nieuwe en het aan-] vullen van bestaande centrale antennes is] met in de eerste plaats een. technisch pro- bleem De gemeente heeft namelijk de' Rotterdamse installateur, die de bestaan de ca.s. ook heeft aangebracht, bereid gevonden dit omvangrijke karwei op zich te nemen. Gezien de grote vraag naar installateurs die antennes willen aanbren gen, is dit een gelukkige omstandigheid. De moeilijkheden liggen meer op het fi nanciële vlak. Zelfs wanneer de gemeenteraad bereid is om een hall miljoen op tafel te leggen voor de invoering en aanvulling van het c 8 s. bij gemeentelijke v/onmgen, dan zul len Gedeputeerde Staten het krediet nog moeten goedkeuren. Maar alle gemeen ten komen met soortgelijke aanvragen en dat gaat in de miljoenen guldens lopen voor de provincie. Waar bovendien in de komende tfjd weer forse kredieten gevraagd zullen worden voor de aan passingen van de gasbedrijven, aan de aardgaslevermgen (voor de provincie Zuid-Holland gaat dat in de tientallen miljoenen guldens lopen!), is te ver wachten dat Gedep. Staten een voorzich tig financieel beleid gaan voeren. Niet overal Dat gaat tüd, veel iüd vergen. Vandaar dat niet binnen enkele maanden begon nen kan worden met liet werk aan het c.as. Waar zo'n centrale antenne bestaat Is de wijziging niet zo moeilijk: het aan brengen van een extra staaf en wat ver sterkers. Vandaar flat verwacht wordt dat dit werk nog vóór 1 oktober (wanneer het tweede net officieel in gebruik komt) gereed zal zijn. Waar nog geheel nieuwe centrale mas ten aangebracht moeten worden tin de voor 1956 gereed gekomen woningen in Schiedam-Oost, Kleinbabberspolder en 't oudste deel van Nieuwland) zal het werk meer tyd vergen. Dan wordt het twijfel achtig of het ca.s. nog op tijd gereed zal zijn. Langs de draad Maar bet voordeel van de nieuwe In stallatie zal echter zyn dat dan meteen Advertentie 1 Tijdens deze speciale verkoop brengen wij onze hele voorraad step-ins van 9.75 In de ver koop voor nog géén vijf gulden. Geen gewone scep-fns, neen, het bekende X-model met ge kruist voorpand voor een beter figuur en een maximum aan bewegingsvrijheid. Step-ins, gemaakt van Nylon ajour-efastfek, tweezijdig rek baar, koopt U morgen voor een prijs, die U geen tweede keer kunt verwachten. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bij zondere aanbieding step-ins, maten S (36-40) M (40-42) L (42- 44) XL (44-46) in wit, van 9.75 voor Géén t«f. of schr/ft. 6«e APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek, Gouka en Co., Hoogstraat 127. BIOSCOPEN Passage, 2 cn 8.15 uur: „Gods Geuzen". Monopolc. 2 en 7.30 uur „De kanonnen van Navarone." DIVERSEN Musis Sacrum 8 uur Chr. Onderwijs Bij eenkomst. Arcade 8 uur Ned, Bond v. Vogelliefheb bers. Vergadering. Irene 8 uur N.H. Jonge Kerk Vergadering TT ET zou wel eens kunnen zijn dat Jtet doen plaatse» wan centrale tv-antennes op de gemeentelijke wo ningen het gemeentebestuur «oor een moreel geioetensprobleempje kan stel len. Met deze antennes nu kan men het eerste en tweede net ontvangen, maar peen derde. Als er nog eens een derde komt, zal dus de zaak weer opnieuw bekeken moeten worden en de anten nes eventueel aangevuld. En cis nu toch nog eens de R.E.M. van een drij vend eiland voor de kust gaat uitzen den, zullen de antennes dan óók aan gepast worden door de gemeente? Deze R.E.M.-zender wordt als illegaal aangemerkt, dus van een overheids instantie kan moeilijk verwacht wor den dat medewerking, 2ij het indirect, wordt verleend aan de ontvangst Aan de andere kant morden de huurders min of meer gedwongen een centraal antenne-systeem te aanvaarden en het zon dus onbillijk zijn hen te verhin deren naar deze zender te kijken. „Wij hebben hier nog helemaal niet aan gedacht en daar is dus ook nog geen beslissing ower genomen," be kende wethouder mr. M.J.Mvan Kmderen. de bedrading aangebracht zal worden voor een eventuele draad televisie-instal latie in de toekomst. Tenminste, wanneer de PTT bereid is daarbij medewerking te verlenen. Waar al een centrale antenne staat, kan het niet meer. "Wethouder Van Kinderen wil dus wel degelijk rekening houden, met toekomstige ontwikkelingen. Zoals de draadtelevisie Deze zal ongetwijfeld ook eens ingevoerd worden In Schiedam, maar dat kan. nog jaren duren, afhankelijk van de plannen van de PTT. Met deze draadtelevisie zijn enorme kosten gemoeid en het is momen teel niet te zeggen wanneer de PTT be reid is deze dienstverlening in te voeren. In kleuren Zelfs houdt de gemeente rekening met de mogelijkheid van de Invoering van kleurentelevisie, zoals die In de Ver. enigde Staten vrij algemeen bestaat en ook in Nederland in dc wal verdere toe komst wei niet zal kunnen uitblijven. Deze overweging heeft namelijk een rol gespeeld b(j het plan waar de wethouder mee heeft gespeeld, om de centrale an tennes niet per blok, maar per wijk aan te brengen. Deskundigen hebben het de wet houder echter afgeraden. Eerstens omdat de ondergrondse bedrading (nodig om over de straten te kunnen komen) het niet zou houden In de slechte bodem, maar ook omdat de wijk antennes on geschikt zijn voo. de veel gevoeliger kleurentelevisie. Antennes afbreken Wanneer volgens het voorstel het ca-S. wordt aangebracht, zullen alle particuliere antennes moeten komen te vervallen. Dit is de consequentie van het systeem. Alle tijdelijke vergunnin gen voor het hebben van eigen an tennes worden dan Ingetrokken. De in stallateur van het c^-s. zal tegelijkertijd de bestaande antennes slopen en van de eigenaren wordt verwacht dat zij de nu overbodig geworden antennes in leveren. Men heeft er toch niets aan. Deze regeling geldt ook voor diegenen die een z.g. „universeel-antenne" hebben, waarmee ook andere stations dan alteen Bussum opgevangen kunnen worden. In Nieuwland zullen ze zeker niet meer toegestaan worfan. Bij een globaal onderzoek is gebleken, dat op de 2.131 gemeentewomngen waar op een c.as. zal worden aangebracht, er zestien woningen zijn met een universe el- antenne. Het zijn dus uitzonderingen. Wethouder Van Kinderen verklaarde ons te willen overwegen of het mogelijk is bij de nu te installeren e.a.s. de mogelijk heid te scheppen voor universele ont vangst Maar dan zullen de gebruikers de totale extra-kosten daarvoor geheel zelf moeten betalen en dat kan tegen de dui zend. gulden aanlopen. SCHIEDAM, dinsdag. De Jaarlijkse wedstrijden om het persoonlijk schaak kampioenschap van Schiedam zullen op maandagavond 13 april in de kantine van werf Wilton Fijenoord beginnen. Ge speeld zal worden In groepen van tien deelnemers, verdeeld in een hoofdklasse, twee eerste klassen en verder tweede klassen. De inschrijving sluit op 2 april en voor 25 maart moet het inschrijfgeld zijn ge stort. Liefhebbers kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de schaakvereniging Schiedam de heer J Marbus Lorenzlaan 46 c (inschrijfgeld ƒ2.50 giro 335728) of woensdagsavonds in het clublokaal van de S.V. Schiedam gebouw Sur sum Corda, Nieuwstraat 12, Er wordt naar gestreefd alle gemeentelijke woningblokken nog vóór I oktober te voorzien van een nieuw of aangevuld centraal antenne-systeem, waardoor <ml- vangst van het tweede televisienet mogelijk is. Waar zo'n c.as. reeds bestaat (In WM Nieuwland) zal het wel lukken, doch in de oudere complexen mogelijk niet. MM |S|j Waar nu een c.a.s. wordt aangebracht, wordt meteen (als tenminste de PTT §§§1 WÊl pÉl medewerking wil verlenen) de bedrading gelegd voor draadtelevisie. Emm %mA Zogenaamde „experimentele" televlsiemasten (voor ontvangst van buitenlandse zenders) zullen niet langer getolereerd worden. Gehoopt en verwacht wordt dat de woningbouwverenigingen zich zullen aan sluiten aan. de door de gemeente te nemen maatregelen. Dit zijn de voornaamste punten uit de toelichting die wethouder mr, M. J.M. van Kinderen heeft gegeven op het voorstel aan de gemeenteraad over het plaatsen of aanvullen van een cas. op alte gemeentelijke woningblokken. De raad zal er maan. dag a-s. over (Advertentie LM.) en vioerwrijvers alle bekende merken le MiddeHandstraaf 72 Aert van Nesstraat 38 v trïDLi-nj.'-n wit en streepdessins Makkelijk wassen niet strijken 7 jaar nu kleine stlfgmg per maat Alléén geldig 18 maart. Binnenweg j<4b M Hinn«uweg 447 Zw. Jansstraat 6b - Beyenandseiaan 87 ROTTERDAM SCHIEDAM, dinsdag. De Renners club Schiedam heeft een nieuw oefenter rein. Het parcours aan de Gustoweg was te gevaarlijk geworden vanwege het steeds intensievere verkeer. In het ver volg Is de rennersclub Schiedam Iedere zondagmorgen, in de Calandstraat en om geving te vinden. Daar hield dc renners club Schiedam zondagmorgen dan ook de eerste wedstryd en de rennersclub Coureur uit Viaardingen en dc r.c. Rotter dam waren hier te gast. De renners zijn zeer ingenomen met dit nieuwe parcours In het Industriegebied. uitslagen van de -wedstrijden, zijn: A-klasse, 28 km in 50 min.: 1. Jan van Geest, Coureur; 2. J. Franken, Coureur; 3. H, Stolk, Schiedam; 4. "W, van der Gaag, Coureur; 5. P. Heyster, Coureur. Nieuwelingen 28 km In 50 minuten: 1. P. van der Burg, Coureur; 2. S. Pieters, Coureur; 3, K. van der Hoeven, Schiedam; 4. J. van Krimpen, Coureur; 5. J. Bakker, Schiedam; 6. J. Bouwmeester, Rotterdam; 7. F. de Ruiter, Rotterdam; 8. F. Valk, Schiedam. A-adspiranten, 12 km m 23 minuten: 1. T. Heyster, Coureur; 2. A. van Dun, Schie dam; 3. H, Kaptetn, Rotterdam; 4. E. van der Ende, Rotterdam; 5. F. Pluut, 6. Van Dam, 7. M. Straatman, allen Rotterdam; 8. L. van der Boogaard, Schiedam; 9. H. de Gioot, Rotterdam. .B-adspirarrten, km in 20 minuten: 1, E. Gouma, Coureur; 2. T. Zwanenburg, Rot terdam; 3. N. Fillekes, Schiedam; 4. P. Schorel, 5. A. de Jager, 6. K, Bolsen, allen Rotterdam. SCHIEDAM, dinsdag. Een nationale wielerronde wonJt het open ingsspektakel, stuk voor de InHaBé '64, die van 22 mei tot 30 mei aan de Bïoersvest Jn Schiedam wordt gehouden. De rennersclub Schie dam heeft de uitnodiging een dergelijke ronde te willen organiseren gretig aan vaard. Er zal een sterk rennersveld ko men, mede doordat de standhouders van de beurs in ie gelegenheid worden ge steld om de wielrenners te .adopteren." 's Morgens omstreeks half elf wordt be gonnen met een Ronde voor Nieuwelingen m de buurt van de beurs en om twaalf uur komt een grote colonne amateurs aan de start om op een parcours bij de Broers- vest te rijden De prijsuitreikingen ge schieden in de Beurs voor het gesloten tv- circuit. SCHIEDAM, dinsdag. De Schiedam mer J. D. K, passeerde met zijn auto op de Schiedamseweg een stilstaande bestel wagen. Plotseling woei een deur van de bestelwagen open. De personenauto reed er tegen op, waardoor beide wagen scha de opliepen. T~\ E koude oosterstorm van het afgelopen weekend (windkracht 9) heeft de S—f leuning van een van de m aanbouw zijnde bruggetjes over de singel langs de Burgemeester Van Haarenlaan i» het water geblazen. Daarvoor had de wind wel de hulp nod iff van de jeugd, die üe ijzeren constructie van haar steun beroofde. En als er geen leuning meer is, wat moet je dan vastpakken SCHIEDAM, dinsdag. Leerlingen van de Schiedamse Muziekschool hebben za terdag met veel succes opgetreden voor de K.R.O.-microfoon. Onder leiding van de lerares, mevrouw IV. Menningh, Is het Jeugdorkest opgetreden, maar ook kleine re ensembles hebben een kans gekregen. Tevens Is een demonstratie gegeven met de z.g. „Orff-instrumentcn" die gebruikt worden by het algemeen vormend m«- zlek-onderwijs: dc xylofoon en altxylo foon, pauken, bandfrom, lambourijn, wut- blok, schellen, schnarren, castagnetten, enz. Uit het feit dat de leerlingen van dc Schiedamse Muziekschool al meermalen voor de radio te horen zijn geweest, blykt wel dat het onderwas goed Is. Richard van 't Hof gaf, begeleid door het jeugdorkest, een fluitsolo met een Andante van Mozart; het Orlf-mstrumen- tarium heeft samen met het jeugdorkest gespeeld en een klein orkest speelde twee nummers, een bourée en een menuet. Daarna waren de Orff-instrumenten al leen en later met het jeugdorkest aan de beurt, terwijl de blokfluiten, begeleid door gitaren twee Duitse volksdansen ver tolkten. Van de solisten mogen verder genoemd worden de tien-jarige Kodwïna en O dille van Milaan en Irmgard Menningh, die te zamen op de blokfluit het Air van Pureell speelden. Anneke Munnik, 15 jaar, gaf als gitaar-solo de Andante van Call en Erie Tennissen speelde het vioolconcert eab Vivaldi. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, maandag. De „Tool- zee" van L. Smit en Co.'s Internatio nale Sleepdienst heeft gisteravond om streeks 10.30 uur vastgemaakt aau het Groningse kustvaardertje Merak (498 brt). Het scheepje was op de bank Sblpwasb op de Noordzee in de buurt van Harwich, gestrand. Aan boord bevonden zich. negen man nen en één vrouw» Het vaartuig hep in de nacht van zaterdag op zondag vast. Later sloeg het over de bank, waardoor het in diep water terecht kwam. Onmiddellijk ging de schipper voor anker. Zeven mannen en de vrouw kropen in de reddingsboot Twee mannen, de ka pitein en de machinist, bleven aan boord. Enige uren later maakte de „Poolzee" vast. Het bleek, dat de Merak schade had opgelopen aan het roer. Het scheepje was met een lading staal onderweg naar Londen. De „Poolzee" gaat nu met zijn sleep naar Gravesend bij Londen. SCHIEDAM, dinsdag. - - In de handbal competitie waren in het afgelopen week end veel terreinafkeuringen; alleen die teams die een uitwedstrijd hadden in Den Haag, kwamen ln het veld. De dames van Wilton Fijenoord zyn er bijna in geslaagd koploper "VELO de eerste nederlaag toe te brengen. Wel namen de Haagse dames spoedig een 10 voorsprong, maar toen kwamen onze stadgenoten in het offensief. Vijf minuten voor rust hadden zij eindelijk succes, A. de Ruiter-v.d. Horst gaf met een keihard schot de Haagse doelvrouwe het nakijken. Tien minuten ln de tweede helft kwam weer een doelpunt voor onze stadgenoten. VELO werd daarna weer sterker, maar de hechte Schiedamse ver dediging met als uitblinkers P. Post-y. Zessen en L Suvaal wisten van geen wij ken. Met nog vier minuten te spelen werd een kleine fout in de verdediging de prima spelende Wiltonploeg echter nood lottig. Het werd 22. Wilton nam weer middenuït en deze aanval werd afge slagen en overgenomen door de Haagse verdediging, die in de allerlaatste minuut toch nog de volle winst wist te behalen 3—2 De heren van Wilton Fijenoord hadden, eveneens in Den Haag, niet veel moeite met Olympia. Onze stadgenoten moesten het zonder Plet van Dijk stellen die met een enkelblessure wel enige tijd op non actief zal staan. Toch nam Wilton al direct het heft in. handen en met vier doelpunten bouwden zij een mooie voorsprong op. De Hage naars kwamen wel aan een 14 stand maar toen was het weer Wilton dat goed uitliep. Met de rust was het 4—7. Ook in de tweede helft hebben onze stadgenoten het niet moeilijk gehad. Met een 9—13 overwinning kwam de volle winst mee naar Schiedam en "Wilton blijft koploper Schutters met twee punten achterstand goed volgen. De reservedames van Wilton hadden met RODA 2 in Rotterdam veel meer moeite dan was verwacht» De Rotterdam dames speelden zeer goed en namen in de eerste helft een 10 voorsprong en zo bleef het tot de rust. In de tweede helft ging het echter be ter met de schotvaardigheid van onze vrouwelijke stadgenoten. Met drie fraaie doelpunten wisten zy de 10 achterstand om te zetten lot een 13 overwinning. SCHIEDAM, dinsdag. Door de siech. te weersomstandigheden, van de laatste dagen is de Schiedamse korfbaioogst niet groot geweest. De eerste twaalftallen van ODI en Schiedam zijn wel binnen de lij nen, geweest, maar de Ingelaste wedstrijd SuccesTrekvogels moest voor de tweede achtereenvolgende maal worden afgelast. Voor ODI is de eerste speeldag na de rustperiode bijzonder gunstig verlopen. De twee gespeelde wedstrijden leverden de volle buit op. Tegen Oranje Nassau werd begonnen tegen de wind in, maar dat bleek achteraf gunstig te zijn. C. Tous- saint zorgde voor een 0—2 voorsprong, die eerder bereikt zou zijn geweest ais geen strafworp door dezelfde speler was ge mist. Na de hervatting gaf de thuisclub de toon aan, maar dank zij goed -verdedigen kwamen de Vlaardmgers met verder dan 12. Het tegenpunt kwam tot stand door benutting van een tweede toegekende' strafworp. Bij Kwiek—Schiedam was de ervarïn; met de wrnd juist andersom, In deze wed strijd had Schiedam het wmdvoordeel ir de eerste helft. Weliswaar kwam de thuis club heel vlot n.et 2—0 voor, maar door treffers van mej. M, Vredenburg, P. Boo- gaers en H. Joossen werd met 2—3 gerust. Na de thee kwamen snel drie doelpunten; 3—3, 4—3 en 44 door F. Veer. Vervol gens kwam Fortuna met 6—4 voor door gelukkige doelpunten, waarna H. Ver schoor nog tot 6—5 ophaalde. Het laatste woord had Kwiek echter, waardoor het einde kwam met 75. De tweede door ODI gewonnen wed strijd was ODI aWeidevogels a, die ein digde met 20. Bluish.- cn CrainsToorlichting xit boordevol goede plannen ("Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Er is nog geen telefoon, er zijn nog niet genoeg deelneemsters en de ruimte is ook niet al te best, maar net gaat goed. In twee maanden tijds zijn al zes cursussen van de afdeling Schie dam van. de Stichting Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting volge boekt, Dertig dames moesten tot nu toe worden teleurgesteld, omdat voor de cursus, waarvoor zij zich hebben opgegeven nog niet voldoende belangstelling bestaat. Waarom niet? „Zij weten niet, dat wij er zijn," zegt mejuffrouw G. 3VL de Haas sinds november leidster van de Schie damse afdeling, „maar wij zullen proberen alle vrouwen te bereiken. Eigenlijk moeten zij zo maar even bij me langs komen Jopen na de markt." SCHIEDAM. Geboren: Raymond A. z. v. J. Rietveld en S. L de Haan; Majella E. d. v. A, M, Bak en C. M. Hodes: Mo nique L. d. v.*A, M. Bak en C. M. Hodes; Ronald z. v. J. Plooij en N. van. der Ent; Johan z. v, J. Plooij en N. van der Ent; Bernard z. v. C. A. J. Nater en H. G. de Boer; Raymond z. v. N. C. van Noorloos en M. M. Janssen, SCHIEDAM, dinsdag. Gisteren is in gebroken m het Zusterhuis van het Ge meente-ziekenhuis. Uit de kamer van raej. J. J. R. is een portemonnaie met 16 ge stolen, de enige buit. Achter haar nieuwe bureau met voor zich. het ontwerp-begroting, voorwaarde voor een gemeentesubsidie, vertelt zij hoe dat zal gaan. „Met de georganiseerden is dat makkelijk, de mensen zitten hier in het bestuur, be rest zullen wij via de werkgevers van hun mannen en kinderen a bewerken." Aan plannen mankeert het mej- Haas niet. Wat in andere gemeenten is bereikt moet ln Schiedam ook kunnen. Het ontbreekt haar niet aan vechtlust. Zy Is wel op dit soort pionieren gesteld. Bijna beschroomd vertelt zij, dat zij alle werelddelen kent Ook de warmere ge bieden, daarom kan 2fj zich moeilijk he lemaal thuis voelen in de kale, slecht verwarmde kamer in Sur sum Corda, Deze huisvesting is tijdelijk, maar vaak duurt tijdelijk zo lang. In haar dromen .ziet zij een royaal herenhuis met grofe karaers-en-suite, ruimte voor een kan toor en een ïeskeuken. Als u zo'n huis weet probeer dan niet mej. De Haas op te bellen. Aan het bosje draad, dat in de hoek van de kamer ligt zit nog geen toestel. Een paar maanden geleden heeft zij iemand van de PTT uitgelegd hoe moei lijk het voor haar is zonder telefoon te werken. „Niemand kan mij bereiken juf frouw. Dit is een instelling wij zijn geen particulieren." De PTT was onvermurw baar. „Prioriteit is alleen mogelijk bij een wachtlijst," verklaarde zij, „en die hebben wij niet." Met de nieuwe schrijfmachine op een mooie schrijftafel naast een in gedistin geerd grijs gespoten bureau Is zij echter al bly. En met de spullen om koffie en thee te zetten. En het kastje dat de So ciale Werkplaats maakte, waar het alle maal in kan. En, smaakvolle geste, twee jeneverflessen fris, helder Briels water, waarvan thee gezet kan worden zoals het hoort. /N een lichte hoek van het leslokaal geeft lerares mevrouw A. A. Middel koop drie dames op de cursus ver vaardigde kleding aanwijzingen. Op de kleine foto mejuffrouw C.M. de Haas In het cursuslokaal, waar tien dames druk bezig zijn, staat een andere nieuwe aanwinst: de kniptafel-op-stahoogfce. De naailessen, vijf middagen en avonden per week, in wezen maar een klein onder deel van het werk trokken dadelijk de belangstelling. Iedereen weet wat 2Ïj daarvan kan verwachten. Mevrouw A. A- Middelkoop, een van de twee leraressen, heeft moeite haar aandacht tussen de dames te verdelen. Maar: de tafels waarop zij werken zijn gehuurd, nieuwe mogen niet worden ge kocht, de potkachel stookt het lokaal wel lekker warm, maar is ook niet alles on eigenlijk is dit lokaal te klein. Het is echter mogelijk gebleken. In Schiedam deze cursussen te laten draaien dat is een voornaam ding. Voorlopig werkt de afdeling nog op voorschotten van de Landelijke Federatie, de gemeen telijke subsidie zal misschien meer moge lijk maken. Nog meer dan de handwerk- cursus, die al gauw start en de maande lijkse voorlichtingsmiddagen, die mei- De Haas wil gaan houden. Voor wie? Misschien iets voor u, mevrouw? (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Hele maal volgens plan verlopen de za ken met de „Fairstar" (vroeger „Oxfordshire"), die bij Wilton- Fijenoord van troepentransport- schip is omgebouwd tot emigran- tenvaartulg, kenneljjk niet. Vanmiddag en vanavond zouden er tussen vertegenwoordigers van Wilton- Fijenoord en de Britse rederij, de Bibby Line, besprekingen worden gevoerd over de in de laatste weken gerezen moeilijk heden. Volgens de directie-secretaris van Wilton Fijenoord was de .Fairstar" op 29 februari de afgesproken datum klaar om te worden afgeleverd. Toen was het schip echter nog niet uitgedokt. "Voor hefc overige hulde men zich vanmorgen, bij Wilton in stilzwijgen, „Ik weet niets meer. We hoeven er niet verder over te praten, ik weet niets meer," aldus de directie-secretaris. Er zouden in de be spreking van vanavond besluiten moeten worden genomen op korte termijn over het probleem van de bemanning, die nog maar steeds niet aanwezig is, over een proefvaart en over de datum waarop de Bibby Line ervoor zorgt dat de .Fair star" bij Wilton wordt i - - - SCHIEDAM, dinsdag. Op de Rotter- öamsedijk verleende de bestuurder van een personenauto J. B. geen voorrang aan C. van H., die een bromfiets bereed. Rij de botsing werd de auto licht en de brom fiets zwaar beschadigd. De chauffeur van een andere auto, die net linksaf wilde slaan, zag zijn weg plot seling versperd en stopte op de rijbaan. Een autobus uit de richting Rotterdam moest voor hem remmen, de achter de bus rijdende bestelwagen deed dit ook, maar een derde auto schoot door en drukte de bestelwagen tegen de bus. De twee kleine wagens werden zwaar, de bus minder ern stig beschadigd. OP 20 MAART 1964 in het gebouw Arcade, Lange Haven 71 te Schiedam des vin. II uur van de navolgende te Schiedam ge legen percelen, te weten: I.-3I. twee panden, elk bevattende een beneden- en afzonderlijke bovenwoning met erven aan de Nicolaas Beetsstraat 14 en 16, in trekgeld op ƒ15.600,— en ƒ15.600,—. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 20 april 1964. Nadere inlichtingen ten kantore van notaris P. Schaberg, Tuinlaan 102. GEVRAAGD voor nieuwbouw Gemeenteziekenhuis BJL-Iaan, Schiedam. Aanmelden dagelijks van 7 tot 17 uur op het werk of telefoon 629 00. Personeel gevraagd Beton timmerlieden gevraagd. Firma Ankor, telefoon 6 28 69, Schiedam. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg rn—Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge ƒ395.—, ook merk--, machines 15 tot 30% kor-i-.> ting. Showroom Cjja. Langej" Haven 126. Tel 6 36 4L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1