ACTIE EUROPA 1.2.3. AGIO Oxfordshire is verkocht Wilton weet het niet VOETBAL: belang bij twee top-duels Opkomst was gering Voorjaar in hoedjes van Maison Reese F 1.720.000 voor G.T.B. AGENDA De boot gemist Joris Ivens geëerd door Filmkring w PHILIPS TV en RADIO COUZY Emigrantenschip voor 40 milj. naar Italië SCHIE DAM Burg. Peek installeerde Schiedams jeugd-comité voor de ontwikkeling Europese gedachte Woningbedrijf in kelder flatblok Kampioenschap dammen Ernstig ongeval bij zakkenladen BETROUWBARE LLOYD'S LIST MELDT: V ogel-expositie in november CHTJ-vergadering Agenda KNMTP Passie-stonde Diefstal uit portaal Burgerlijke Stand Personeel Meeste betaald Forum over samengaan der kerken Modernisering bij Smoorenburg N.V. Koeriersters r CINCINNATI - NEDERLAND N.V. radiaalboorders JONGE ADMiNISTR. KRACHT dienstmeisjes donderdag 19 maart 1964 - pag. 5 5CIUEDAMttahted,. - Burgmeester mr. J. IV. Peek heeft gisteravond in <!c aula van het Stedelijk Museum het Schiedamse jeugd-comité voor de Actie „Europa 123.» geïnstalleerd, dat zich zal beijveren om de Schiedamse jeugd, in het bij zonder die lussen de 17 en 25 jaar, te betrekken bi de problemen van de Europese eenwording De eerste stap was wat teleurstellend. Want hoewei alle jeugd- en jport-organlsaties waren uitgenodigd voor deze eerste samenkomst was slechts ecu handjevol jongeren aanwezig bij de installatie. Burg. Peek zelf wilde dit laatste niet al te tragisch opvatten. „Het comité komt er nu en het voorbereidende werk M| toch In een beperkte kring moeten worden verricht. Als er maar een solide basis ls vofid hij. Maar burg. Peek vond ook dat het no dig werd, dat de jeugd zich Intensiever gaat bemoeien met dc Europese eenwor ding. Het gaat daarmee niet goed momen teel, want het gaat tc langzaam. Als dit streven naar eenwording van bovenal", door de regeringen, moet worden opgelegd, dan hebben wc nog een lange weg voor de boeg, zo vond hij. SCHIEDAM, donderdag Mevrouw M. Reese van het gelijknamige Dameshoe den ma Kariin uit de Hoogstraat heeft, on danks de heersende koude, haar voor- jaars-collectic „geshowed" in Musis Sa crum, waarvoor de gebruikelijke grote be langstelling bestond. Vant mevrouw Ree-; se beeft er slag van om vooral het vóór dc Nederlandse vrouw bruikbare hoedje le brengen, al schroomt zy ook niet de wat meer buitenissige modelletjes te to nen, zoals de concifiehoed en het model dat door president Johnson in de mode gekomen. Veel hoeden zijn door haar zelf ontwor pen en in eigen atelier vervaardigd, doch daarnaast waren er ook hoofddeksels uit zonniger landen als Italië en Frankrijk, of uit Zwitserland. Een voor jaars-collectie, dus veel luchtig materiaal als tule. nylon, kant en stro. Zowel heel fijn stro dat zich zo goed laat combineren met andere materialen, als ook het grove stro voor de sportieve crea ties. En dat alles in frisse lichte tinten, maar ook in warmere kleuren, voor de meer geklede gelegenheden. De bloem - garnering blijkt het nog steeds goed tc doen, zoals bij een romantisch dopje, of anders geplaatst aan voor- maar ook wel achterzijde. Voor de jonge meisjes waren de baret modellen in een grote variatie van kleu ren o£ <te jagers-petjes met de hoge bol en de kleine rand; vaak in kreuk-vrij ma teriaal en dan in heldere kleuren. Het was weer als steeds; voor elke smaak en ook: voor elke beurs, SCHIEDAM, donderdag In de onder bouw van een woningblok in het complex Dura-Coignet, n.l. in de M. C. M. dt Grootstraat 19 willen b, en. w, een afde ling van de Gem. Woningdienst huis vesting verlenen. De Woningdïenst heeft namelijk met ruimtegebrek te kampen. De acht perso neelsleden van de onderhoudsatdelïng van het Gem. Woningbedrijf hebben tezamen maar één kamer van 26,5 vierkante meter, wat zelfs voor deze ambtenaren met een ambulante dagtaak te krap is. Daarom is het oog gevallen op de verhuurbare ruim te in de onderbouw waar men een vloer oppervlakte heeft van 55 vierkante meter, wat ruim voldoende is. Alleen moet die ruimte nog geschikt gemaakt worden voor kantoor en dat gaat 25.000 kosten. Aan de raad wordt een krediet voor dit bedrag gevraagd. SCHIEDAM, donderdag In het dam- toernooi om het kampioenschap van Schiedam heeft In groep 1 de heer K. W. öe Vries zijn tweede overwinning be haald, ditmaal op de heer J. van Kuyk. Daarmee is hij in deze groep de eerste finalist. De tweede finalist kan de heer C. _den Boer worden, doch dan moet hij vrijdag winnen van de heer Van Kuyk. In de tweede groep zijn Oninck en Mirck, beiden met - heren •T pun - «n, in fle finale geplaatst Veteraan Oninck won zijn partij van de heec Se- peyn en de heer Mirck won van dc heer Van Otterloo, Vrijdag worden gespeeld in groep v. Kuyk—C. den Boer en C. W. Sleeu- venhoek—R. "W. de Vries. In groep II: A. v. OtterlooH. Semeyn en H. Mirck J C. Oninelc Maar in dc geschiedenis is wel geble ken dat het enthousiasme van dc jeugd hier stimulerend kan werken. Zij staat er meer onbevangen tegenover en het is een ontwikkeling in een eigentijdse rich- ting die de jeugd aanspreekt. Het klimaat daarvoor is in Nederland gunstig, want we hebben hier nooit een extreem natio nalisme gekend. Wij denken makkelijk in breed verband. Ook al is de Nederlander sterk individualistisch ingesteld cn niet altijd ontvankelijk voor nieuwe stromin gen. Toch zal de jeugd nog heel wat barriè res moeten slopen, waaronder ook enkele nieuwe, zoais de antipathie tegen de Duit sers ïn het algemeen. Want ook deze staat een Europese eenwording in de weg. Drie punten Op deze samenkomst, die door de Schie- damse Jeugdraad is georganiseerd en is ingeleid door de voorzitter, de heer C. A. Henrjon Verpoorten, heeft mej. Ank van Meurs als provinciaal vertegenwi SCHIEDAM, donderdag Voor diverse voorzieningen ten behoeve van de Ge meentelijke Technische Bedrijven vragen b. en w- een fors krediet van ƒ1.720,000 aan de gemeenteraad, die daar maandag over beslist. Het pompstation van dc waterleiding moet een diesel-aggregaat krijgen om de bedrijfszekerheid tc garanderen. Het pompstation werkt namelijk geheel elek trisch en als de normale elektriciteits voorziening zou uitvallen, kan het water niet onder druk worden gehouden. Het gevraagde aggregaat zou direct automa tisch in werking kunnen treden, zodat de pompen ononderbroken in werking kun nen blijven. Deze voorziening gaat 127.000 kosten, alles inbegrepen. Verder vraagt het Waterbedrijf ƒ15.000 voor de aanschaf van watermeters, ter vervanging van oude meters in dc bestaande bebou wing. Overbelasting van het hoogspanningsnet tussen het schakelhuis Schiedam-Wesl en de Havenstraat maakt het noodzakelijk dat ter versterking twee hoogspannings kabels worden gelegd. De kosten bedra gen, inclusief afmontering, ƒ240.000. Het Elektriciteitsbedrijf vraagt voorts ƒ46.000 voor versterking van het laagspannings net, daar zich op verschillende plaatsen spanningsmoeilijkheden; voordoen. Voor de aanschaf van gasgeisers, die in huur of huurkoop uitgegeven kunnen worden, vraagt het Gasbedrijf een kre diet van ƒ35,000. Ip diverse straten moe ten het leidingnet en de dienstleidingen voor gas en water worden vernieuwd. Dit vergt een uilgaaf van 238.000. Voor de watervoorziening In het te bouwen deel van Xleuwland-Oost is het nodig- een ringleiding aan te leggen van het pompstation aan de Roiterdanisedijk, digster van het landelijke comité een kor-j vla de Boerhavelaan en Prof. Kamerlingh te uiteenzetting gegeven van de prakti sche werking van dc Actie Wat de naam „Europa 1, 2, 3" betreft vertelde zij dat Europa 1 slaat op dc orga-1 nisalies die in Europees verband reeds tot stand zijn gekomen; zoals de KSG, de EEG, Euratom. Europa 2 geeft aan dat deze organisaties verder ontwikkeld moeten: worden, evenals dc gedachte die daar ach ter staat. En Europa 3 Is dan belangrijk voor de jeugd, het dienstbaar willen zjjn, om tets van Europa's verworvenheden vooral de welvaart ter beschikking te stellen aan het nog [n ontwikkeling zijnde deel van de wereld. „Dit betekent dus geld verzamelen!" De actie is gestart tijdens het Jeugd- appèl dat door de Ned. Jeugdgemeenschap op 2 december in Amsterdam is gehou den. waarbij de jeugd uit vele gemeenten vertegenwoordigd was. Ook die uit Schie dam. De Europese gedachte kan bevor derd worden door het formeren van dis cussie-groepen, op de scholen, maar ook daarbuiten, in verenigingen. Het interna tionale contact kan dan weer verkregen worden in ccn „correspondentie-actie", waarvoor door het comité briefkaarten in vier talen beschikbaar worden gesteld, die naar burgemeesters in buitenlandse steden gestuurd kunnen worden, die dan voor het leggen van contacten zullen zorg dragen. Voor de jongere jeugd, die nog niet aan corresponderen toe is, komt er een rebus-acUe. Hiermee zal geld verkre gen worden, f Advertentie LM.) MANNEN •lit aan „EEN- GOED PAK" denken, éent"-" ^an: 'CujeiUm Hoogstraat 174 apotheek-diensten apotheek Gouka en Co., Hoogstraat 127. BIOSCOPEN iiSsajjC) alleen 2 uur; „Gods Geuzen". ■Woooyole, 2 en 8 uur: .Days of wine and roses". DIVERSEN 8 uur: THOR. Uitvoering. st«L Museum, 8.15 uur; Opening tentoon- w stelling. "•isis Sacrum, 8 uur: Ver. Chr. Onderwijs. Toneel. «ene, 8 uur: KNMTP. Cursus. ""•son Westhuls, 8 uur; Kath. Vrouwen- güde. Lezing. uns Gebouw, 8 uur: Marimba. Discussie- avond. r- Soc. Belangen, 8 uur; "Werkende Jeugd. Bijeenkomst. Activiteiten Doch verdere activiteiten zullen de plaatselijke comités zelf moeten ontwik kelen. Mej. Van Meurs gof daarvoor vele tips. De voorzitter van het Schiedamse co mité, de heer Wiiu Odé kwam meteen verklappen dat er al vast enkde evene menten waren gepland. Zo zal er tijdens bet Vakantie-feest, evenals vorig jaar maar dan voor een ander doel, een Euro pa-bal worden gehouden. Verder staan, een puzzel- en een foto-tvedsf rijd al vast' op het programma. Tot slot heeft de heer J. Rcynen uit Kaatsheuvel gesproken over de taak van de Nederlandse jeugd bij de eenwording van Europa. Enkele leerlingen van de Schiedamse Muziekschool hebben de zeer gewaardeerde medewerking verleend, door gisteravond enkele muziekstukken ten gehore te brengen. <Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Twee Noor se zeelieden dachten, dat hun sehip later zou vertrekken dan het in werkelijkheid deed. Toen zij op de kade stonden was er van de „Hoegefavour" geen spoor meer te bekennen. Zij zijn door de politie liefde rijk opgenomen en zullen op het hoofdbu reau blijven tot zich nieuwe reisgelegen heid voordoet. Onneslaan en door een reeds aanwezige zinker In dc Schie. Dit kost ƒ247.000. Te gelijk zal een middendruk gasleiding worden gelegd, In combinatie uit te voe ren mot de waterleidingen. DU vergt weer ƒ105.000. Om tegelijk met de uitvoering van be- stratingsvverken in diverse straten de leidingen voor gas en water en kabels voor de elektriciteit te kunnen ophalen en zo nodig te vernieuwen, moeten de Tech nische Bedrijven over een krediet van 617.000 kunnen beschikken. SCHIEDAM, donderdag Ook de Schiedamse Filmkring heeft eer bewezen aan Joris Ivens, Nederlands grootste ci neast, die rta een afwezigheid van tien tallen jaren kortgeleden weer naar Ne derland is gekomen ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Want op de film avond, die ln samenwerking met de Kon, Ver. Oost en West gisteravond in het Monopoïe-theater is gegeven, zijn twee oudere documentaires van hem vertoond, n.I. „Borinage" cn „Nieuwe Gronden". On geveer 150 aanwezigen, waaronder veel jongeren, hebben er belangstellend naar gekeken. Deze films dateren uit Ivens' tweede en belangrijkste periode. Filmde hij aanvan kelijk met opmerkelijke technische per fectie, knap van opname, compositie en montage, in die tweede periode toont hu zich een sociaal-bewogen eerlijk kunste naar met een meer bewuste artistieke ac tiviteit. „Borinage" geeft een beeld van de Bek gische mijrtwerkersstaking van 1933, vol schrijnende tegenstellingen, zoals van de mijnwerker die in een vuilnishooo brand stof zoekt. Realisme zonder sentimentali teit. Aan het slot kiest Ivens openlijk par- lij voor het communisme. Uit .Nieuwe Gronden" spreekt Ivens" achting voor de menselijke arbeid. Deze instructieve film Is samengesteld uit frag menten uit de beroemde Zuiderzeefilm en uit journaals. Ook hier de tegenstellingen: de tarwe die op de nieuwe akkers wordt geoogst, doch elders in zee wordt gestort, terwijl in Londen hongermarsen worden gehouden. Om de avond niel te eenzijdig en te zwaar te maken, vertoonde de SFK na de pauze „Het grote avontuur" van dc Zweedse regisseur Arne Sucksdorff. Een poëtische film, omschreven als een con frontatie van de mens met het verloren paradijs. Met vindingrijkheid en gedegen vakmanschap vervaardigd, heeft Sucks dorff hiermee terecht de filmprijs van Cannes in 1954 verworven. Op woensdag 22 april zal voor de SKF in gebouw Irene pater J. F. Dirkse, di recteur van het Kath. Film-centrum een lezing houden over „Wanneer is film werkelijk film?", dit betoog gesteund met uitgelezen filmmateriaal. SCHIEDAM, donderdag. - Bij een mou terij aan de Noordvestsingel heeft gisteren een ernstig ongeval plaatsgevonden. Bij het inladen van zakken zout met een ge wicht van 75 kg ving de 39-jarige C, de J. uit Rotterdam een zak verkeerd op. Hij kreeg hem tegen 2ijn borst en sloeg ach terover via de_ laadklep van de vracht auto waarop hij stond tegen de grond. Bij de val liep hij gecompliceerde breuken aan beide benen op. Hij is in het Bergweg ziekenhuis opgenomen. (Advertentie ÏJÖ.) 1904, ifflWQ 1964 al 60 jaar 'n leklcere sigaar! SCHIEDAM, donderdag Twee top- matches rijn belangrijk, in dc le klasse B van de afd. Rotterdam. Het duel DRZ Wit Rood Wit gaat beslissen over het lei derschap, dus tevens vermoedelijk over het kampioenschap In IB. Er dienen na zondag nog vier wedstrijden te worden gespeeld maar een overwinning zou DRZ mei drie punten voorsprong vrijwel on grijpbaar maken. Een overwinning van het bijzonder sterke Wit Rood Wit levert WRW slechts een punt voorsprong op DRZ op maar daar staat tegenover dat WRW een enorme eindsprint heeft en dus niet meer gepasseerd zal worden. Wc vre zen dat DRZ in een keihard duel slechts moeizaam een puntendeling kan bevech ten. In Sportpark Harga wordt de even belangrijke derby Schiedam—Wilton Fyenoord gespeeld. Schiedam moet win nen om nog als derde kanshebber voor de titel te blijven maar Wilton Fyenoord moet winnen omdat degradatie anders zeker lijkt. Ook hier zal een spannende match met wfnstkanscn voor Schiedam voor een aantrekkelijke strijd zorgen. Lager KNVB Excelsior '20 is naar de derde plaats van onderaf gezakt Met een overwinning op 's-Gravenzande in Sportpark Thurïede klimt Excelsior "20 niet veel hoger maar wel velt Excelsior '20 dan definitief het vonnis over een nog zwakkere broeder. DHS gaat naar Quick Steps. DHS, in goede vorm, kan door een overwinning op de tweede plaats in 3 C terecht komen. Martini t krijgt het bij Nieuwenhoorn heel moeilijk en. daarom wordt een gelijk spel al een. verdienstelijk resultaat. Thuis Is SVDPW wel capabel leider Hillegersberg van de winst a£ te houden maar meer dan een puntendeling verovert SVDPW toch ook niet. SFC en Demos zjjn vrij. Lagere elftallen: DHS 2—HION 2. Afd. Rotterdam Als gastheer voor DRL met kampioens aspiraties moet Ursus rekenen op een fel offensief dat licht de Schiedamse neder laag met zich kan brengen. B|j SVDP gaat Schiedamse Boys met een goede zege stuivertje wisselen. Lagere elftallen: VFC 8—Hermes DVS 5; Feijenoord 6—Kermes DVS S; DHS 3— CKC 3; Dc Hollandiaan 2—SFC 2; Demos 2—Martinit 2; SVDPW 2—DRZ 2; Schie dam 3Nieuwenhoorn 2; Wilton Fyen- Advertentie IM de afternteuwste vindt U bi] le Middellandstraat72 Aert van Nesstraat 38 ROTTERDAM, donderdag De „Oxfordshire", die nu al sinds 29 februari bij Wilton-Füc'noord in Schiedam verbouwd en wel, kant en klaar aan de kade ligt, blijkt verkocht te zün. De Eibby Line in Glasgow heeft de van troepentransport- tot emigrantenschip omgebouwde „Oxfordshire", die na de verbonwing „Faïrstar" heet, voor vier miljoen pond (circa 40 miljoen gulden) verkocht aan de Sltmar Group in Genua. Van de verkoop wordt melding gemaakt in de rubriek „Verkochte sche pen" in Lloyd's List, een zeer betrouwbaar Brits scheepvaartblad. Vanmorgen was de directie van WIHon-Fyenoord van deze transactie nog niet op dc hoogte. omgebouwd tot emigrantenschip. Na de restauratie, die ondanks strubbelingen van bijkomstige aard en ondanks een brandje, op tijd klaar was, zou de „Faïr- star" in charter gaan varen voor de Fair- line Shipping Corporation of Panama, een dochtermaatschappij van de Sitmar (Sociata Italians Trasporti Marittima) in Genua. Dc door de Britse regering in het na jaar van 1963 afgestoten „Oxfordshire" werd door de Bibby Line naar Schiedam gebracht, waar het schip moest worden SCHIEDAM, donderdag De Ncd. Bond van Vogelvrienden afd. Schiedam gaat in november van dit jaar weer een grote vogeltentoonstelling organiseren- Deze is wel gewettigd na het succes van vorig jaar. Zo ls medegedeeld op de ver gadering van dc afdeling. Ook zal de Schiedamse afdeling deel nemen aan de internationale vogelten- toonstelling die in juni in de Rivièrahal wordt gehouden en waaraan ook een zangwedstrijd voor kanaries is verbon den. Gezien de deelname uit twintig lan den en de te verwachten sterke concur rentie, zal de inzending zorgvuldig uit gezocht moeten worden. SCHIEDAM, donderdag. De C.H.U.- kiesvereniging „Groen van Pricsteref" houdt op vrijdag 20 maart een vergade ring in gebouw Irene. Een aantal voor stellen voor de Algemene Vergadering zullen besproken worden, zoals een nau wer contact met de kerken, de samen werking met Zuid-Afrika, de protestanten in Spanje, de samenbundeling van del CHU-pers en de politieke voorlichting aan jonge predikanten. SCHIEDAM, donderdag. De Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, afd. Schiedam heeft dc agenda voor de komende maanden bekendgemaakt. Op dinsdag 24 maart zal in gebouw Irene de heer A. de Bruin spreken over kamerplanten; op 15 april zal ln gebouw Irene een onderlinge wedstrijd in het bloemschikken worden gehouden; op 18 april wordt een Bloembollentocht naar de Keukenhof gemaakt: op 22 april zal in gebouw Irene de heer S. K. Bravenboer praten over cacteeën en op 13 mei is er in. Irene een lezing van de heer C. v. d. Salm over een balkonbeplanting. SCHIEDAM, donderdag. Op dinsdag 24 maart zal ïn de Grote Kerk een Passie- stonde worden gehouden mot medewer king van het Kerkkoor o.Lv. de cantor organist Jacq P. Bekkers en Tine v. d. Meiden, orgel. Voorganger op deze avond is ds. C. van der Steen. Aanvang 8 uur. SCHIEDAM, donderdag. De Schie dammer W. F. liet zijn transistorradio even staan in het trapportaal van zijn huis aan de Van Markenstraat Toen hij terug kwam was de radio verdwenen. SCHIEDAM. Geboren: Sylvia M. C., v. C. van der Tak en M. M. van. Rijs wijk; Theodorus A., z. v. J. C. Vermeulen en A C. Simons; Theodora H., d. v. H. Spitters en T. H. Heesbeen; Johannes D. J„ z. v. C. A. de Vette en P. L. Kerkhof. Overleden: J. Poot, 64 j.; G. P. de Regt, 79 j., echtg. van M. Struik; J. R. de Jonge, 53 j„ Bij Wilton vermoedt men nu „we weten niets zeker" dat er moeilijk heden zijn gerezen tussen de Bibby Line en de Fairline, met name over de ver anderingen die in en aan het sehip (20.586 brt) zijn aangebracht. Uiteraard is de .Faïrstar" overeenkomstig de ver bouwingsopdracht ter aflevering uitgc- dokt en voorlopig aan de kade gelegd. Wilton is er in de afgelopen maanden in geslaagd de „Fairstar" in bijzonder korte tijd te verbouwen, dankzij een over eenkomst tussen een Italiaanse werf (de Sitmar?) en een Belgische maatschappij kon uit deze twee landen personeel, on der andere timmerlieden, worden aan getrokken. Dat personeel werd onder gebracht in speciaal daarvoor in Schie dam afgemeerde Rijnschepen. Hoewel Wilton kennelijk buiten alle on derhandelingen tussen de koper en ver koper is gehouden, vermoedt de directie dat er behalve over de wijze van ver bouwing ook onenigheid bestaat over de ballast en over een technische proefvaart De verbouwing heeft 25 miljoen gulden gekost „Het grootste gedeelte van dat be drag is door de Bibby Line ld ie een schadevergoeding van de Britse regering had ontvangen wegens het vervroegd be ëindigen van een contract) reeds betaald. -Er ontstaan natuurlijk altijd extra kosten als zo'n schip aan de kade ligt," deelde de directie ons mee. De „Fairstar" biedt plaats aan 1863 pas sagiers. De Sitmar In Genua heeft twee schepen in de vaart, de „Castd Nevoso" I en de „Castel Felice", De Fair Line, de dochtermaatschappij van de Sitmar dus, bezit reeds de „Fairsea" en bezat de „Fairsky", die onlangs is verkocht. Nu be zit men ook de „Fairstar", die al büna drie weken doelloos in Schiedam ligt. Wilton wacht af. Ligt het schip „aan de, ketting"? vroegen, wij de directie. Nee, dat niet. Maar het zou er van kunnen komen, i SCHIEDAM, donderdag. Op vrijdag 20 maart houdt de Oecumenische Raad van Kerken een forum over het onder werp: ..Wat denk ik als predikant van mijn kerk over het samengaan der ker ken?" In het forum zullen zitting nemen pastoor C. P. v. d. Berg, (Oud-Katholiek), ds. A. D. Klaassen (Ned. Prot. Bond), ds. W. A. Krijger (Geref.) en ds. C. v, d. Steen (Hervormd). De predikanten zullen nader ingaan op de bijbelse opdracht tot samengaan en eenwording en op de vraag, of zü in Schiedam praktische mogelijkheden zien om oen samengaan der Schiedamse ker ken te realiseren. De bijeenkomst vindt plaats in de ge meentekamer van de Oud-Katholieke pastorie, Dam 30. oord 2Nestoro 2; CW 6-SVV 5; CW 7 Excelsior '20 4; Feijenoord 12SVV 6; Excelsior *20 5—Feijenoord 13; Demos 3 Hillegersberg 3; EDS 4—SFC 4; Het Noor den 6SFC 5; DBGC 3Schiedamse Boys 2; DOZ 2—SVDPW 3: Dilettant 3—WF 3: SMV 4—SVDPW 4; AVO/ZVC 2—Marti nit 3; RET 2—Schiedam 4; Excelsior '20 0 —Hermes DVS 8: Flakkee 4—SVV 8; Ex celsior '20 7—DCV 6; SW 9—FSV Pre toria 4; VOC 7—Martinit 4; RFC 8—DHS 4; Musschen 0—DHS 5; DHS 6Spartaan '20/10; Belvédère 5Demos 4; Hellevoet- sluis 4—Ursus 4; Demos 5—Voorwaarts 4; Excelsior *20 B—Nado V 4; Noorderkwar tier 3—Schiedam 5; DDC 4—SVDPW 5; Nestoro 3—Schiedam 6; WF 4—TOGB S; DHS 7—Hermes DVS 9; Coal 8—DHS 8; Neptunus 10Excelsior '20 10: SVV 10— Aeolus 6; Tediro 5Martinit o; DOK 4 Demos 6; SVDPW 6—Zuiderster 6; DRL 5 -Schiedam 7; Groen Witten 4—DHS 9; Schiedamse Boys 3—-Meeuwenplaat 2; GLZ 4DRZ 4; Ursus 5NRC 6; De Hol landiaan 6SVDPW 8. Zaterdagvoetbal Met nog drie wedstrijden te spelen, kan HBSS by Excelsior P een nederlaag te gemoet zien, omdat deze hekkeslulter heel energiek zal trachten het vrywel onver mijdelijke degradatie ge vaar af te wenden. Op de Boshoek krijgt PPSC al evenzeer de handen vol aan een bedreigd Rouw koop dat ook wel tot een puntendeling zal komen. HBSS 2 ontvangt CSVD 3. GTB dat zelf niet speelt verliest de kop van. 2 a aan MW '27 dat minder wedstrijden heeft gespeeld. In Harga moet GSS het Vlaardingse Sunlight een gelijk spel afdwingen waardoor belde teams ge vrijwaard blijven voor degradatie. De overige: Zwart Wit '28/4—PPSC 2; NBSW 2GTB 2; TOGR 3—PPSC 3: HBSS 3SSS 3; HVO 3—PPSC 4; Berkel -HBSS 4; PPSC g—Zwaluwen 8; GSS 2 -HVO 4; GTB 3—Rozenburg 4PPSC 6— HBSS 7; GTB 4GSS 3; Vlaardingen 5— HBSS 8. SCHIEDAM, donderdag. De N.V, Smoorenburg, het heren- en jongenakle- dingmagazijn aan de Hoogstraat zal mor gen de heren-confectie-afdcling herope nen die geheel gemoderniseerd is en aan gepast aan de moderne opvattingen. In de verkoop in deze branche. Het assortiment is makkelijker toegankelijk gemaakt voor de klant en zo zal een betere service verleend kunnen worden. ROTTERDAM, woensdag. De sleper Poolzee van L. Smit eu Co.'s Int. Sleep dienst uit Rotterdam zal het Groningse kustvaartuig Me rak <500 b.r.t), dat zon dagmiddag voor de Britse kust op een zandbank liep, uit Gravesend (Engeland) naar Wilton-Fijenoord in Schiedam bren gen. De Me rak heeft door de stranding schade aan machines en roer opgelopen. Vanmorgen was de Poolzee nog niet uit Gravesend vertrokken. Men wacht op be ter weer. Te Scoop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg ƒ138.Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge ƒ395.ook merk- machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126. TeL 63641. Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto £C. van Vuuren, Hoogstraat 106. fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt in verband met uitbreiding van de productie op korte termijn Verder hebben wij plaatsingsmogelijkheden voor frezers, draaiers, bankwerkers en plaatwerkers. Voor hen die geen technische vooropleiding gehad hebben zijn enige plaatsen beschikbaar voor omscholing in enkele van. de bovenge noemde vakken. Woningen komen beschikbaar. Voor mondelinge sollicitaties kunt U zich. melden hij de portier aan de zij-ingang van de fabriek, elke dag tot 4.30 mm. en op vrtfdag 20 maart a.s. tussen 7 en 8 uur "s avonds. Het adres van ons bedrijf is Schiedamsedük 20 te Vlaardingen (S minu ten vanaf het station Vlaardingen-Oost, in de riohting Schiedam). Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de afdeling Personeels zaken, Postbus 98 te Vlaardingen. GEMEENTE SCHIEDAM GEMEENTE ZIEKENHUIS - SCHIEDAM Op de administratie kan worden geplaatst een. in het bezit van MlTLO-dïploma. Salaris en vakantie volgens de gemeentelijke rege ling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Genees heer-directeur. GEMEENTE SCHIEDAM Het GEMEENTE ZIEKENHUIS te Schiedam vraagt Salaris afhankelijk van leeftijd: van 15 Lm, 20 jaar - min. ƒ239.max. ƒ279.— per maand, vanaf 21 jaar min. ƒ287.max. 327.per maand. Deze bedragen worden verhoogd met 12% voor onregelmatige dienst. Vanaf 23 jaar huur compensatie. Vakantietoe slag 4 Op zaterdag en zondag dienst bij toerbeurt. Sollicitaties te richten aan of aanmelden bij de ad junct-directrice.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1