VOOR PAARDEN HEB IK DE LIEFHEBBERS NODIG mi h&HH Molen „de Witte" verdwenen, de Rijks-HBS zal volgen L. Lankester op het stadhuis uitgeluid Eierkleur wedstrijd ■B3 jSchiedamse bioscopen Lekker gek doen onder elkaar in „4 for Texas55 vw 4GEI.il, eigenaar rijschool EN EEN GROOT TRANSPORTRERRIJE Bedrijf staat op grond waar vroeger nog boerderij was Bouw van de Brandersbrug kan beginnen Gladiator Patrouille Liefhebberij Mariene u Mlalgf mm Gelders Zuid-Afrikaanse sinaasappelen NW-secretaris bij bejaarden Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent AGENDA TSF besluit competitie met overwinningen Nieuw bedrijf KERKDIENSTEN Israëlisch schip tegen sleepkabel van Poolzee Burgerlijke stand Artsen op zondag SCHIEDAM OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING NIEUWE MAASSTRAAT 20 a en b DRAAIER MACHINE-BANKWERKER Koeriersters (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, zaterdag. Buiten staan grote vrachtwagens, in de stal schrapen paarden met hun hoeven over de vloer. Vroeger deden zij het werk, dat nu de honderden paardekrachten van de automotor ver richten. Zij trokken de zware transporten tot zij uit de tijd raakten. Een van hun vroegere bazen heeft nog steeds een zwak voor hen. Het is expediteur D, van Geijl, eigenaar van een internationaal meubel transportbedrijf en een rijschool. De Gorzen vormen geen wijk waar men een rijschool zoekt, maar toch staan de stallen aan de Groenelaan op voor paar den „gewijde" grond. In 1881 nam de grootvader van de heer Van Geijl op de zelfde plaats een boerderij in gebruik. De weilanden, die zich toen op deze plaats uitstrekten zijn volgebouwd. Van boerde rij veranderde de bestemming van de ge bouwen in stalhouderij en expeditiebedrijf. Tot een jaar na de oorlog bleven de paarden. Nu rijdt enkel nog een broer van de heer Van Geijl met een paard-on- wagen. Hij is melkboer en heeft zijn klan ten voor het grootste deel In de omge ving van de havens. Vorig- jaar besloot de expediteur Van Geijl weer met paarden te beginnen. Niet als liefhebberij alleen, want daarvoor Is het houden van de dieren te duur. Met de dieren begon hij een rijschool, omdat hU op deze manier zijn doel: het paard in Schiedam In stand te houden het beste kan- bereiken. Nu heeft de manege «De Maasrniters" meer dan veertig leerlingen, die bewijzen dat dit Initiatief levensvat baarheid heeft. Zes paarden en een pony vormen het bezit. Even zijn het er zeven geweest. Vo rige week wierp Sonja n.l. een veulen, maar zij verstootte het en ondanks de voortdurende zorg van veearts en perso neel stierf het donderdagmorgen. De heer Van Geijl kocht de merrie drie maanden geleden In Utrecht uit een kop pel Poolse paarden. Hij wist toen nog niet, dat zij moeder zou worden. Ook de ge boorte was een verrassing, want men had het veulen later verwacht. Op een morgen liep het plotseling tussen de andere paar den. Dat betekende ook haar dood. De gewaarschuwde veearts zag het da delijk al somber in. De moedor wilde „Mariène", zoals de merrie-veulen was gedoopt, niet zogen, omdat zü de lucht van de andere paarden aan haar kind roe*:. De heer Van Geyl kocht een geit om het jonge dier te kunnen voeden, Ben week lang leek het goed te gaan, toen on verwachts stierf zij. Vooral voor de kinderen .onder de leer lingen was dit een grote teleurstelling Daarom heeft de heer Van Geijl ook be sloten een ander veulen te kopen om dat tot rijpaard op te leiden. Die ene pony is nog overgebleven van de ponyclub, die eens tot de rijschool be hoorde. De kinderen zijn echter bijna al lemaal „uit de dieren gegroeid" en krijgen nu les op de grote paarden, 's Winters ge beurt dat in de als manege ingerichte grote stal. maar zo gauw als het mogelijk is gaan zij met de instructeur het Sterren bos in. Drie dieren z\jn naast goede rijpaarden ook aardige springers. Aya Is de beste on der hen, zij neemt hindernissen van 1 ra GO. Verzorger Aat Scbreij (II) vindt haar het fijnste paard. Ook hU komt uit een familie, waar paarden favoriet zijn al is hij niet zoals zijn baas „onder de paarden geboren", Aya en Unite er Messipa, de twee an dere springpaarden, hebben alle drie het bloed van het Gelderse ras in zich. „Een goed soort paarden", vindt hun eigenaar, „niet voor niets springt nationaal kam pioen Jan Maathuis met deze dieren." Hij is zuinig op zijn be2it en zorgt,* dat zij niet in verkeerde han den raken, 's Zomers komen er vaak al om zes uur in de morgen mensen, die een paard willen hu ren. De heer Van Geij] kan het zich veroorloven hen dit te weigeren als het kern onverantwoord lijkt. „Je heht van die mensen" zegt hij, „die fijn de hele dag met zo'n beest wil len rennen. Het paard is dan met een een hele week misselijk. Ik kan geen rijders gebruiken, die met mijn dieren willen ravotten, wat ik nodig heb zijn liefhebbers" D. VAN GEIJL man en paard 7AE zes paorden staan nu nog op a-S stal. Straks komen de leerlingen om met hen. naar bxiiten te gaan. Ver zorger Aat Schrey maakt dat het hen tot dat moment aan niets ontbreekt. SCHIEDAM, zaterdag De bouw va» de Brandersbrug over de Schle b(j het Stationsplein Is door B. en. W. gegund aan de laagste inschrijver, het Schiedams Aannemingsbedrijf J. K. Simons, voor een bedrag van ƒ832.980. Binnenkort zal dus met de bouw begonnen kunnen worden, waarbij tegelijkertijd aan belde kanten van de SchJe zal worden geheld, Deze bouw zal overigens afgestemd moeten worden op de vorderingen in de bouw an het „kantoorflat-gebouw" met de on dergrondse parkeer-garage, die door de fa. D. Baron aan hel Stationsplein wordt neergezet. Voor de Brandersbrug staat een bouwtijd van ruim twaalf maanden geno teerd, ongerekend de onwerkbare dagen. Doch aangenomen mag worden dat eind volgend jaar deze Brandersbrug, maar ook de Horvathwcg gereed zal zijn. Daar ook de gemeente Rotterdam tverkt aan het Rotterdamse deel van de Horvathwcg, zal omstreeks die tijd er een nieuwe en goede verbinding tot stand zijn gekomen tussen de centra van Schiedam en Rotter dam, Jr. Nieuwland gaat op deze Branders brug en Horvathweg aansluiten de Burg. van Haarenlaan. Ook in de omgeving daarvan zullen grote gebouwen verrijzen. Zo zal binnenkort begopnen worden met de bouw van twee (van de vier) 12-ver diepingen hoge flatgebouwen door de Aan- nemerscombinatie SSN op het terrein tus. sen de Burgt van Haarenlaan en de spoor baan. Verder zal ten zuiden van de Burg. va» Haarenlaan en ten oosten van de 's Gravelandseweg (dus bij de Schie) drie eveneens zeer hoge flatgebouwen verrij zen. De 's Gravelandseweg «al overigens een ,,zakeiyke" staat worden. Binnenkort komt daar gereed het hoge flatgebouw met de winkelgalerij daaronder, waarop dan weer direct aansluit het lage gebouw i Twentsche Bank N.V. Het Is de bedoeling dat naast dit hoge gebouw een soortgelij ke komt aan de kant van de Schie. Doch dan ra! eerst de Ned. Klinknagelfabriek ruimte moeten maken. i BOYCOT GEWEIGERD SCHIEDAM, zaterdag B, en W. staan afwijzend tegenover het aan de Raad ge richte verzoek van het Comité 2Suld-Afri- ka om medewerking te verlenen aan een consumenten-boycot, die zal worden aan gespannen tegen enkele Zuid-Afrikaanse produkten. Dit zou kunnen gebeuren door geen affiches van een bepaald soort sln- i naasappelen aan ie brengen op de ln de gemeente aanwezige reclameborden^ Het Comité Is van mening, dat door deze activiteit de democratische groeperingen, die door de regenng-Vèrwoerd tot verbo den organisaties zijn verklaard en die uit drukkelijk om dergelijke acties hebben gevraagd, moreel kunnen worden ge steund in hun strijd voor gelijke rechten. Doch B. en W. vinden dat een dergelijke actie niet op de weg ligt van eon gemeen telijk bestuurs-orgaan en stellen de Raad voor, het verzoek van het Comité „voor kennisgeving aan te nemen". (Van een onzer verslaggevers) VL.AARDINGEN, zaterdag Op vrij dag 27 maart spreekt op uitnodiging van de Commissie gepensioneerde NVV-Ieden in zaal 5 van. het Volksgebouw de HW- secretaris J. Landman voor de gepensio neerden aangesloten bij het NW over het onderwerp: Vraagstukken rond het ziekenfondswezen voor gepensioneerden. De bijeenkomst begint 's-middags te 14.30 uur. -rirrjT.uiin Vltr/f' (Advertentie LM.) Bokelweg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 - APOTHEEKDIENSTEN* Apotheek 't Gouden Hert, Sint Liduina- straat 58, BIOSCOPEN Dassage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „De on overwinnelijke gladiator". Alonopole, 7 en 9.15 uur: „4 for Texas". Matinees 2 en 4.15 uur: „De vergeten patrouille". Zaterdagnacht 12 uur: „Zondaars in spijkerbroek". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: zeekadetkorps. Ju bileum avond. «ene. 7.30 uur: Chr. WSV OWIO. Toneel. Beatrix, 8 uur: TSF. Bijeenkomst. Tivoll, 8 uur: Guillaume. Dansen. Ons Gebouw, 8 titir: Marimba. Dansen. heeft al eerder samengewerkt In films (o.a. Sergeants Three") en daarbU zijn ze vooral uitgegaan van de geest die heerst ln de Uollywoodse „Clan" die zij beiden min of meer vertegenwoordigen. Dat Is een sfeer van „lekker gek doen onder el kaar" en daar Is in hoge mate sprake van in „4 For Texas", een door Robert Al- drlch vervaardigd werkje waarin de boys inderdaad zeer onder elkaar bezig zijn. Daarbij terzijde gestaan door de vol uptueuze Anita Ekberg en de nieuwe ont dekking Ursula^ Andress. een ^verrukke lijke dame die er "niet tegen omziet gede tailleerd te laten zien wat ze te bieden heeft. Het is een gek verhaal, zo onwaar- schijn schijn lijk dat het bijna tou chant wordt. Het gaat om honderdduizend dol lar die toebehoren aan Sinatra, maar ver overd en besteed worden door Martin. Ekberg is de behaaglijke vriendin van Si natra. Andress is de eigenares van een ri vierboot en zal later de vriendin van Mar tin worden. Dc rivierboot moet een casino worden en eer het zover is, gebeuren vele krankzinnige dingen, losjes bijeen geacteerd door Sinatra en Martin. Het is allemaal wat gemakkelijk gedaan, maar wat mij betreft blijft het steeds vermake lijk. Een bijzonder fraai gevecht op grote schaal vormt de uitsmijter van dit vertier, (MONOPOLE tm. woensdag) Aan de overkant van de straat zijn vier hoge kantoor-gebouwen gepland, in trage, veer zes lagen. Het worden vierkante bouwwerken, die enigszins van elkaar af gewend worden neergezet. Nu was er een plan dat daar in de buurt, bij de Proveniersbrug eeu gerefor- meerd Bejaarden-centrum gebouwd zou worden, doch wij vernemen dat dit plan geen voortgang zal vinden. SCHIEDAM, zaterdag. De districts- j tareltenniscoropetilie is deze week afge-i sloten; alleen de zo belangrijke promotie- F degradatiewedstrijden resten nog. TSF heeft er een goede laatste week van ge maakt. want uit zes wedstrijden werden negen winstpunten behaald. TSF 1 besloot de competitie redelijk door een 7—3 zege te behalen op een an dere ploeg uit de middenmoot, Germinal 5. Dat kan toch de teleurstellende resulta ten van TSF 1 dit seizoen niet wegwer ken. Het tweede TSF-team vocht voor zijn laatste kans op het kampioenschap en automatische promotie. Het versloeg zelf Justitia 1 met groot krachtsvertoon (10—0), maar aangezien ook Noad 5 met 5—4 won (.van Intiem), bleef het kam pioenschap definitief buiten TSF-bereik. De promotie naar de tweede klasse nog niet, want vier nummers twee uit derde klas-afdelingen gaan nu spelen om twee twee plaatsen in de 2e klas, TSF 3 besloot de competitie met een monsteroverwimüng: 100 tegen Tava 2. Verder dan een vierde plaats op de eind- ranglijst kwam L. de Ruiter c.s. echter toch niet TSF 4 behaalde op USV 5 een 3—2 zege, maar tegen Stadhuis 3 moest met een 46 nederlaag genoegen worden genomen. Een eervolle derde plaats voor Zuidgeest Sr. en de zijnen is het resultaat van een seizoen, dat teleurstellend begon maar met een uitstekend herstel in de tweede helft eindigde. TSF 5 tenslotte speelde gelijk tegen TOG 4, dat door dit resultaat de tweede plaats definitief aan TSF moest latest Die tweede plaats brengt automatische pro motie naar de derde 'klasse, zodat R. Klink CA toch op een goed seizoen kun nen terugzien. SCHIEDAM, zaterdag De N.V. M, P. Kloppers en Zn., aannemingsbedrijf tt Schiedam, heeft het gemeentebestuur ge vraagd een terrein van 750 m2 ln het in dustriegebied ten westen van de Schie in erfpacht tc mogen ontvangen, om daar een aannemingsbedrijf te stichten. B, en w. stellen de raad voor het verzoek in te willigen en de canon te stellen op ƒ2,5' per m2. Ned. Hen'. Gem. Grote kerk; 10 uur ds. A. Hoffman en 5 uur ds. J. G. Jansen en 7 uur ds. A. Ie Coq (H. Avondmaal), Bethel- kerk: 10 uur ds. H. W. Hemmes en 5 uur mej, ds. E A. Bos. Opstandingskerk: 10 uur ds. O. J, Spallng en 7 uur ür. L. J. Cazemier. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. C. v. d. Steen en 7 uur ds. L. Brasser (Voorthuizen). Ned. iierv. Geref. Evans. Gebouw Irene: 10 uur ds. L. Brasser (Voorthuizen). Vredes- kekx; 7 uur ds. L. Brasser. 10,30 uur ds. Ond-Kath. Kerk. Dam 28: 10 u Lejcer des Hells. Bezoek van de leider van het LdH in Nederland, commandanv W. F. Palstra. Lange Haven 27: 10 uur samenkomst en 7.30 uur Verlossingssamen komst. Jehova's Getuigen. Volksgebouw: 5 uur Openbare toespraak: „Verlichting van span ning ln een gekwelde wereld"; 7.10 uur Wachttorenstudie. Donderdag 7.30 uur theo cratische bedrenlngsschool en dienstvergade- xing. tergrond word! flink, mei de zwaar den gekletterd. Na de eerste scènes is het duidelijk: ..De onoverwinnelijke gladia tor" is op pad. De intrige ontwikkelt zich rond de 12- jarige koning van een rijk in de buurt van het oude Rome, naar het leven ge staan door zijn eerzuchtige en wrede re gent. Diens greep naar de macht wordt juist verijdeld door onze held (Richard Harrison), een in de arena vechtende slaaf die (wie kenschetst de verbazing?) een koningszoon blijkt te zijn. Als belo ning mag de held de zuster van de jeug dige koning (Isabella Cory) in de armen sluiten,- Wie het ook is, de ontwerper van dit; verhaal heeft een. smakeloos aftreksel van reeds bekende, breed en in kleuren opgezette situaties afgeleverd, dat door; regisseur Anthony Mompiet met ver dienstelijk in beeld gebrachte gevechten, (te paard en te zwaard) maar net op aan vaardbaar peil kan. worden gebracht. Op de bespottelijke liefdesscène die Richard en Isabella voor zich uit mompelen, zullen we dan maar niet nader ingaan. (PASSAGE) Merak licht beschadigd (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het Israëli sche schip Haifa is vanmorgen omstreeks 6.45 uur in dikke mist tegen de sleep kabel van de sleepboot Poolzee gevaren. De Poolzee sleepte de Nederlandse kust vaarder Merak, die zondag voor de En gelse kust op een zandbank liep en averij kreeg. Het gevolg van de manoeuvre van het Israëlische schip was, dat de sleep kabel brak. De Poolzee zag kans om 7.45 uur weer vast te maken. Bezorgd maakte de bemanning van de sleper zich eerst om de Merak, die door de Haifa aan de voorsteven werd geraakt Het bleek echter, dat de kustvaarder door deze botsing niet ernstig beschadigd raak te. Voor zover bekend heeft het Israëli sche schip zijn weg vervolgd. De Poolzee zou in de voormiddag bij Hoek van Holland arriveren. Zoals ge meld, wordt de Merak naar Wilton Fyen- oord gebracht, waar het zal worden ge repareerd. OPNIEUW krijgt het publiek anderhalf uur gekleurd avontuur te zien. Ver geten patrouille is een Wildwestülm zon der een werkelijke climax, maar bedui dend beter dan de meeste in dit genre door het originele en goed uitgewerkte verhaal, dat boeiend en in hoog tempo over het doek flitst. I (MONOPOLE, matinees) SCHIEDAM Geboren: Lcendert, z.V. W. J, Verhaal en A. van der Kaaden: Jacobus H. L, L., z.v. J. Roos cn G. L. Vorstenbos; Ro bert. z.v. J. Lupker en K E Staal; Petronel- la d x*. H. A. F)elisier en M. van der PfJgt- Ondertrouwd: G. Bloljerveld 24 j. en F. H. Kuljpers 22 i.: j- M. Boon 24 j. en H. T. de Veld 19 j - T. Broertjes 24 J. en H. C, Wig mans 19 j.; L. Dekker 21 j. en C A. C. van Hoe wijk 20 j.; F. J. van Doorn 33 j. en E. G. Droog 26 j.; G. van Eijk 18 j. en J. van Nier op 18 j.: M. de Geus 23 j. en W. T. Schaapman 25 j.; F. van Hagen 22 J. ©n W. T BrockmcJjcr 18 J.: C. Hamakers 25 j. A. Esbach 27 A. Kalkhoven 27 j. en A. Suvanl 20 j.; H. Lintjer 25 j. en M. A. van 't Hof 23 K. R. Molenaars 23 j. en C. 31. Meijer 22 j.; A. L. van der Pas2" j. en II. J. C. M, Kamps 23 J.; F. T. Pieck 35 j. en G. A. Kleijzeii 23 j.; M. Saleh 28 J. en IC de Jong 27 j.: A. Triel 26 j. cn J. van den Bos 17 j,; J. C. van der Velden 24 i.en G. van der Geer 23 j.; R. E. W. van Velzen 21 J.enE. J. Sheker ~l j.; M. Vertinde 31 j. en B. T. Endres 25 U Vrolijk 25 j. on. H. Verdoes 24 j. Gehuwd: G. C. van der Voorden 2S j. en C. Meijsen 21 j.: A. G. J. Knol 21 j. en J. M. van der Vegt 19 j.; C C. Homs 25 j. en M. C. van der Tuijn 23 j,; T. den Breejen 23 j. en A. H. VV. Vorstenbos 20 j J. W. A. van der Lee 25 j. en L. M. van Hutten 22 j.: G. Hagenaar 47 j. en T. L. E. van Ekercn 31 j.: H, F. de Groot 23 i. en M. W. G.denHartog 20 j.; J, B. Wasman 50 j. cn J. van Rood 46 j. OP de tekening op de voorgrond de Rijks-HBS aan de Overxchiesestraat. Ar chitect van dit gebouw was Van Erkel. Deze school werddo mor G. Kejf gebouwd en kwam gereed in november 1867; de opening geschiedde op 3 -mei 7S69. De bouwkosten van de school bedroegen 50.000! Achter het schoolgebouw, dat reeds tweemaal werd verbouwd e» met een verdieping uitgebreid, ziet men een van de vele korenmolens, die in een cirkel rond de oude stadskern stonden. Deze molen stond op het Koolas en heette „De Witte" en werd gebouwd in 1792 voor de somma van 2S.044 en 16 stuivers, zoals het vermeld staat in een ver geelde begrotingdie gedeponeerd ligt i» het Gemeente Archie/ van Schiedam. Wanneer de molen gesloopt is, valt moeilijk na te gaan. Er stoat niets hierover vermeid, maar men kan de datum van. a/braak schatten, te liggen tussen 1895 en 1900. Het gebouw van de Rijks-HBS zal sppedig het lot delen van de molen. Op die plaats wordt ruimte gemaakt voor het nieuwe Stadhuis. Dan zat dit plekje radicaal veranderd zijn in vergelijking met ca. 1900. Immers, de huisjes langs de Gedempte Broersvest, die op de tekening nog zijn te zien, zijn reedt geruime tijd verdwenen. Octave DeConinck. (Van een onzer verslaggevers) de dhef afdeling onderwijs ter secretarie, VLAARDINGEN, zaterdag In de kof- de heer M. Roodenburg, vele collega's van SCHIEDAM, zaterdag In spoedge vallen zijn gedurende dit weekend te raadplegen de volgende artsen: mr. W. J. Dambrink, Ruys de Beerenbroucklaan 16, tel. 69873; A. Q. C. Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tel. 69S52 en L. H. Gear- des. Veenlantstraat 2, tel. 68357- Geopend is Apotheek 't Gouden Hert, St Liduinastraat 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. f Jekamer van het stadhuis te Vlaardlngen de h*er Lankester en familieleden. Is gistermiddag officieel afschefd geno men van de heer L. Lankester. die na 45 Vlaardfngse „dienstjaren" de gemeente- j pdfiSCnHitntfG dienst als onderwijzer verlaat. Uit de toe spraken kwam nog eens onduhbelzinnig de correcte en plichtsgetrouwe figuur naar voren, die deze geboren en getogen onderwijsman altijd is geweest. De uithouder van onderwijs, de heer H, K. van Minnen opende de rij van sprekers. Hij wees er nog eens op hoe de heer Lankester altijd kans heeft gezien om met de veranderende verhoudingen me.e te groeien. „U diende de gemeente", aldus de wethouder, die als stoffelijk blijk van waardering het boekwerk „Rem brandt de etser" plus het stadhuisboekje aanbood, „Samenwerken met Lankester betekon- de een vriend erbij krijgen", verklaarde het oud-hoofd van de Jan Ligthartschool, de heer J. Brouwer, onder meer. Hij ken schetste de heer Lankester als een toon beeld van plichtsbetrachting. Namens de oudercommissïe bood de heer J. H. Wee- da een fototoestel-met-toebehoeren plus een geschenk-ondex-couvert aan, waarna het schoolhoofd, de heer I. D. v. d. Bosch, boekwerken aanbood namens het perso neel van de school en namens de Ned. Onderwijzersvereniging. Ook overhandig de hij de heer Lankester nog een persoon lijk geschenk. De heer A. Gagenstein sprak namens Volksonderwijs. „U was door uw werk een waardevol propagandist", zo ver klaarde hij. Als geschenk bood hij een boekenbon nan. Waarderende woorden sprak ook de heer M. Molenaar, rijksinspecteur voor; het l.o. in de inspectie Brielle. De heer Lankester had voor ieder een persoonlijk dankwoord. Deze afscheidsbijeenkomst werd bijge woond door onder andere de gemeente lijk onderwijsinspecteur, de heer C. Baan, (Van een onzer verslaggevers) VLA ARDINGEN, zaterdag - Voor kin deren van vier tot en met tien jaar wordt door en op de Kampeerboerderij Hoog kamer aan de Van Baerlestraat op zater dag 28 maart een eierkleunvedstrjjd ge organiseerd. De jeugdige deelnemers worden in drie groepen ingedeeld: 4-6 jaar, 7-8 jaar en 9-10 jaar. Men kan inschrijven op ge noemd adres op vrijdag 27 maart 's mor- gens van 10.00-11.00 uur. Het inschrijf geld bedraagt 35 ct per deelnemer. De wedstrijd zelf begint op zaterdag morgen half elf. De jeugdige deelnemers moeten een hard gekookt ei en penseel meebrengen; voor verf zorgt de Hoog kamer. Op dezelfde dag 's middags om half drie wordt een tentoonstelling georga niseerd. Dan zal de jury inmiddels het werk al hebben beoordeeld, waarvan 's middags om vier uur de prijsuitreiking volgt. (WEGENS STERFGEVAL) Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens op vrijdag 3 april 1964 bij veiling en op vrijdag 10 april bij afslag in liet gebouw Arcade, Lange Haven 71, te Schiedam, telkens om 11 uur, io het openbaar te verkopen: Ifet pand, bevattende een beneden- en afzonderlijke bovenwoning met erf en tuin, te Schiedam aan de- Kadaster sectie M nummer 2267, groot 1 are. Beneden verhuurd voor 10,50 per week; boven verfranrd voor 45.per maand. Grondbelasting ƒ41,10 p. Jaar; straatbelas ting ƒ24.86 p. jaar; precario ƒ4,p. Jaar, Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 11 roei *64. Bezichtiging op 1 en 2 april 1964 van 30-12 en van 2-4 uur. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van de notaris P. Schaberg, Tuinlaan 102, Schiedam (telefoon 6 89 00 pn 6 62 83). Gevraagd bekwame EN Machinefabriek A. v. Hattem Zoon N.V. Noordrest 135, Schiedam, tel. 6 78 71 Tekoop aangeboden j Fotografie Droogproblemen? Centrifuge 4 kg f 138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri- ruge f 395,ook merk- machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Co ja. Lange Haven 326. TeL 63641. Rolfilras vergeten? De auto- maai staat voor u klaar. Alle soorten films- Foto K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K, van Vuuren. Hoogstraat 106, tel 6 67 20, In één dag gereed. Permanent wave j Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar: geschikt ƒ7.50. Héléne tiède permanent, de meest Ideale- natuurlijke permanent ƒ10.-. Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent; Kapsalon Hélène, Rem brand tlaan 22. Schiedam, te lefoon 67170. L— reduktfe- op deze advertentie. Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking. Als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad), telefoon 6 70 23 (na 18 uur telefoon 6 67 89). Ledikanten, butledi- kanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1