SCHIEDAM IN 1900 AGIO m Geen autowrakken op weiland laten staan VOETBAL: strijd om laatste kansen „Kroon op archivaris-werk5 Stadsgeschiedschrijving met behulp van foto's L Druk seizoen voor ARMA TEST l)fs. 1*- Th. J. Koyer Burgerlijke Stand TAXI? EUROTAX 69 4 60 Ook Volksdansdag PU KERKDIENSTEN op Goede Vrijdag Van dn OOGARTS. 'hoogstr.184-186 Schiedam VOOR DE KANTONRECHTER liitl De klassieker; Hermes-DFC J abileum vi ering bij Hermes Zaterdagvoetbal Zeeman stal damesfiets j ~^|ll LENTE SYMPH0NIE ill meubets»°. ïMi. donderdag.26 maart 1964 - pag, SCHIEDAM", donderdag- „De vergeelde oude paperassen uit de archieven prikkelen niet alleen dc neus, maar ook de verbeelding", heeft de schrijver F. Bor- dewijk, advocaat te Schiedam, opgemerkt In het begin van zijn op oud-Schledam betrekking hebbende schets met dc veelzeggende naam „Verbrande Erven". „Niet alleen de paperassen doen dat, ook de oude foto's. Doch die ztfn stof-VTjj opgebor gen In stalen archief-Iaden, keurig gecatalogiseerd en volledig omschreven", zo heeft ter aanvulling, maar ook (er verdediging van „zUn" gemeentearchief opgemerkt drs. F. Th. J. Utiyw;, tot voor kort gemeente-archivaris van Schiedam en nn stads-ar- chivaris v;an 'slHertogenbosch, In een gisteravond gehouden lezing over oud-Schie- dam voor dp Ver. Vrienden van het Stedelijk Museum. „Deze lezing (die overigens al was ge pland vóór er sprake was van het ver trek) is een bqkroning op uw werk en geeft aan hoe belangrijk uw werk hier is geweest voor Schiedam. U hebt zich tij dens uw verblijf geheel ingeleefd in het Schiedamse leven". Zo heeft wethouder air. M. J. M. van Kinderen opgemerkt, die als voorzitter van de Commissie voor het Stedelijk Museum dank bracht aan drs. Kuyer. als archivaris ambtshalve secretaris van de Commissie. Want ook voor het Museum heeft drs. Kuyer veel gedaan, het gemaakt tot het culturele centrum vaa Schiedam dat het nu is. Een zeldzame prent van de Schiedamse Plan tage was het blijk van waardering van de Museum-commissie. De héér Verwey, voorzitter van de Ver. Vrienden van het Sted. Museum, noemde drs. Kuyer „de rustige man op de achtergrond, de con stante .factor bij alle wisselingen" en bood een boekenbon aan. Modern archief De rijkelijk met dia's verluchte lezing van drs. Kuyer over Schiedam» verleden was In wezen meer een bewijsvoering van f Advertentie I M.) MANNEN die aan „EEN GOED PAK* denken, denken aan: "cujeaam Hoogstraat 1Ï4 SCHIEDAM Geboren: Karin dv O. Dróge e» C. J. Janssen; Reinier zv a. Biavcnboer en A, van 't Oor; Elisabeth dv E. T. de Gocdo en W. Molenaar; Johannes H. iv A. Boclens en J. M. van Gervon;' Maria T. J. dv S. van der Poort tm M. A. Xulle; Nceltje dv M. van Delft on D. Mud- de; Yvonne dv C. Boer en B. E. Trooster; Paul N. zv M. E. Kannegieter en M. Post humus; Kobbert P. 2v J. Aalbrogi en W. J. van Dijk; Edwin H. zv A. J. Vander- smissen en H. RL Muller; Jan H. zv H. dc Vlaming cn J. van Dijk. Overleden: T. Vont. 74 jr. O. K roemer 59 jr. P. G. Bos 66 jr; M. A. Gcers, 85 jr. e.v. C. Verburg; W. A. lïpjjmans, 63 jr. e.v. B. de Koning; M. C. A. Schicrmann, 86 jr. (Advertentie LM.) - 'V V', TELEFOON hetbelkJigen de betekenis van een goed 1 georganiseerd en Op moderne leest ge schoeid stedelijk archief, dan dat het een historisch betoog over de stad Schiedam was. Daarbij Is sterk de nadruk gevallen op de betekenis die foto's kunnen hebben voor het vastleggen van de geschiedenis van de stad. In het gemeente-archief is er moeizaam een enorme collectie van opgebouwd. Oude vergeelde en wazige foto's, die uit oude verzamelingen zijn gekomen („men begrijpt gelukkig meer en meer de bete kenis daarvan voor ons", zei drs. Kuyer en het archief houdt zich aanbevolen voor verdere aanvulling), maar ook foto's die „nieuw" zijn gemaakt, doch in de loop der jaren „historische betekenis" hebben, gekregen, bijvoorbeeld wanneer ze slaan op nu verdwenen stadsbeelden. Want zo heel veel „bronnen van histo rische kennis" heeft Schiedam niet. Ze ker niet uit de periode van vóór 1604, in welk jaar het archief door brand werd verwoest. En al is het archief voor de pe riode daarna vrij compleet, het zijn toch meest registers, die door thesauriers, door schouten of schepenen moeizaam met de ganzepen of weer later de kroontjes-pen zijn geschreven. Er 2ijn geen annalen en kronieken met beschrijvingen van Schie dam, dat immers altijd buiten de touris- tische routes heeft gfelegen. Foto-registratie De waarde die het moderne registratie middel, de foto, kan hebben voor de slads-geschiedschrljvlng, heeft drs. Kuy er nu aangetoond. Doch daarmee reikt men niet verder dan tot de laatste helft van dc vorige eeuw. Voor Schiedam tot 1886: een nog opvallend duidelijke foto van de oude watertoren, die stond waar nu dp Rotterdamse Merwehaven Is- Nn alweer ccn brok grUs-verleden geworden, daterend uit de tijd (oen Schiedam met nog geen 20.000 inwoners een „klein pro vincie-stadje was, afgesloten van de be woonde wereld". Met al» enige toegang de kale Rotterdamsedjjk! Drs. Kuyer toonde daar meerdere foto's van; van de polders die de stad omsloten, met de molens en de Singelkerk, die aan de rand van de stad lag. Ook een fraaie „journalistieke" foto van 22 februari 1902: de tram die op dc dijk was omgevallen! Veel beelden ook uit het wat recenter verleden, die door de oudere aanwezigen vaak nog herkend werden. De „Rode kool- buurt" aan de Overschiesewcg, de Yiaar- dingerpoort, die in 1862 als laatste stads poort is gesloopt, met een afbeelding van het logement „De VIsscherij", dat later Beyersbergen zou worden; do rustieke J Oudedijk in landelijke glorie, de Officie- renttlin, de Diefhoek, enz. Beelden die bij de ouderen vertederende herinneringen opriepen. (Advertentie IM.>, Kei-bard Bewijs Minder vertederend waren de foto's die drs. Kuyer na de pauze toonde. Het kei harde bewijs van de miserabele behui zing en de erbarmelijke hygiënische toe standen van het Schiedam van voor 1900. Schiedam was toen „de meest ongezonde stad van Nederland met het hoogste sterf- te-percentage", Slechts te vergelijken met de beruchte „slums" van Londen, Mensen dfe als ratten stierven aan de cholera, veroorzaakt door de vele grachten nis open riolen die de stad doorkruisten. De Croersveld, de Kreupelstraat, de Raam, noem maar op, allemaal gore grachtjes, waarvan het water notabene nog gedron ken werd. Daarvan werd foto's getoond (de erbar melijke stank was haast zichtbaar!), die nü het bewijs leveren hoe hard en hard nodig het was dat in 1883 eindelijk (en dan nog onder grote tegenstand) het be sluit werd genomen voor de aanleg van een waterleiding. Drs. Kuyer leverde geen eigen com mentaar. Dat liet hij doen door de paar schrijvers, die romans hebben geprodu ceerd over het Schiedam van rond de laatste eeuwwisseling. Zoals Jurriaan Zoetmulder, die in 2ijn roman „Nieuwe wegen" Herman Ley ter kritiek laat leve ren op de besluiteloze, niet tot samen werking bereid zijnde branders, de heer sende klasse In Schiedam, die bij gebrek een wijde blik en bestuurlijk inzicht de stad economisch lieten vervallen. Door Daan van der Zee in „Om het bestaan" en Henry Hartog in „Sjofelen", met schil deringen uit het Schiedamse milieu en zelfs ook met de schetsen van de „Tach tiger" Ary Prins, die de zelfkant be schreef echter zonder sociale bewogen heid. Met als literaire climax, dc naar de strot grijpende schildering van Borde wij k in „Verbrande Erven". ifr< oogst» Broers (Advertentie LM.) OP GOEDE VRIJDAG NVtf. prat. Bond, Westvest 92: 19,30 uur ds. AD. Klaaspcn (Avondmaalsviering). f.vang. Lutherse Gein. 15 en 20 uur ds. S. G. v. d. Haagen. (H. Avondmaal). Leger, des Heils, Lange Haven 27: samen komsten om 10.30 uur en 20 uur oj.v, majoor eii jnevr. s. A. Drijver. Ned. Hervormde Gein. In alle diensten viering van het H, Avondmaal. Grote kerk; 7 uur ds. J. G. Jansen en 8.30 uur ds. A. Hoffman. Bcthelkerfc: 7 en 8.30 uur ds. H. tv. Hemmes. Opstandi.igskerk: 7 uur dr. L. J, Cazemicr cn 8.30 uur ds. D. J. Spallng, Vredeskerk; 7 cn 8.30 uur ds. C. v. d. Steen. (Advertentie IM.) VOOR DESKUNDIG PPV/E5, IwrooRiyg AIRQTZ HOOGSTRAAT 91 •T£l:é8ftl4 - SCHISDAH ADVIEZEN BEGROTINGEN EN VAKKUNDIGE UITVOERING van alle soorten VLOERBEDEKKING - GORDIJNEN enz. SCHIEDAM, donderdag De gymnas tiekvereniging ARMA gaat een druk sei zoen tegemoet. Hoogtepunten zijn het ju bileum-congres van de Ned. Culturele Sportbond op U en 12 april en de bonds wedstrijden op 13 en 14 juni ln Brunssutn. Verder zal Artna deelnemen aan de BLoemenmars ïn Rotterdam op IQ mei, de wandelmars van THOR op 30 mei; de sport- en speldag op 7 juni; de landelijke Jeugddag op 13 september in Vierhouten! en het jeugd-gymnastiekfeest in Delft op 4 en 5 april, een jongerendag in Rotter- i dam op 21 juni en niet te vergeten het ei- gen tentenkamp in Bennekom van 8—15 i augustus. De prachtig draaiende Volks- dans-groep van ARMA wil een Volksdans-1 dag organiseren met de afd RotterdamJ Delft, Den Haag en Dordrecht, maar dat is afhankelijk van de vraag of op zondag een zaal beschikbaar zal zijn. Dit alles is bekendgemaakt op de on langs gehouden jaarvergadering, waarbij voorzitter M. Boomsluiter de geringe op komst betreurde. „Gelukkig dat het met de lessen beter gaat", vond hij. Uit het; jaaroverzicht bleek dat Arma bok in 1963 actief is geweest, vooral met dc jeugd en de aspiranten. Nieuwe bestuursleden heb ben hun intrede gedaan, zodat het bestuur nu alsvolgt is samengesteld. Voorzitter M. Boomshij ter; secretaris-penningmeester J. J. Verhoev (Schuttersveld 9, tel. 62654); verder mevr. N. Chaigneau-van Os, mevr. A. Veriinde-v. d. Heek, mevr. G. Mecrhof- v. d. Windt, mevr. R. Poot-Piesens en Her man Jung, Aad Bouman Dn Bea Eijken- boom Het betere genre i mantelkostuiims en deux-pièces v.a. ƒ65.- Exciusieve JAPONNEN v.a. ƒ29.50 .KLEDING HUI S~ SCHIÉDAM Rembrandtlaan 83 iét. 69877 DAMES - HERENMODES 19 04 SCHIEDAM, donderdag. Louter sprokkelweric had de kantonrechter te Schiedam, mr. P. B. Cos, woensdag te leveren. De ene snelheidsridder na dc andere werd gevolgd door het ene geen oorrang verlenen na het andere en mr. Cos reikte vlot de series boetes uit. De Vlaardinger J. van der B. (34) zorgde oor een apart chapiter. Hij tast het na tuurschoon aan. „Dat kunnen we niet hebben, er biyrt hier toch al te weinig OL-er," zei mr. Cos en „het laatste na tuurschoon moet worden beschermd, weg met de rommel", zei de wnd.-substituut- officier van justitie, mr. H. Franken, die vijftig gulden boete eiste, omdat B. op een weiland achter het pand Holyweg 55 autowrakken bewaart. Verdachte zag het niet zo kwaad in. Hij had hot terrein van een boer ge huurd om er een eerzaam beroep uit tc oefenen. Op dat terrein bewaart hij lUtowrakken die wel duizend gulden en meer waard zün en die daarom geen SCHIEDAM, donderdag. Vier vrije dagen bieden de Schledam.se voetbal clubs voldoende gelegenheid voor compe titiewedstrijden, oefenpartiftjes en toer nooien. Voor de jeugd hebben Demos en Hermes-DVS toernooien uitgeschreven. De betekenis van het compctltieprogram- vermindert nu snel zij het dat he.e! onzekers is of DRX en GTB kampioen zullen worden, of Demos nog langs de concurrenten zal gaan cn of Wilton F(jen- oord zich alsnog los kan rukken van de laatste plaats. Nog onzekerder is in, we de eindstrijd voor DUS dat we! een erg grote achterstand heeft opgelopen. Lager KNVB Op de Boshoek 2al SFC er goed aan doen het zuiver theoretisch kansje te behouden door Alphia te slaan. Als Ex celsior '20 zich wederom niet laat inspire ren door de kracht van Westlandia wordt het «en, gemakkelijke zege" voor de gast heer, tevens leider in 3 B. Westlandia. DHS kan met een driftige eindstoot nog voor de verrassing zorgen. Dan moet op eigen terrein in dc return tegen Quick Steps weer op fraaie wijze worden" ge- tAdvertentie l.M.) Demos mag al blij zijn als de roodzwar ten naast enkele concurrenten op de eer ste plaats eindigen hetgeen dan een gun stige beslissingscompetitie oplevert ln Vlaardïngen zal het Demos veel energie kosten om van RK.WJK te winnen. SVDPWPoortugaal levert een scheiding op tussen bovenmoot en staartgroep. SVDPW behaalt de winst ten koste van het dan naar beneden geduwde Poortu gaal. Bij SSW doet Martinit er goed aan de versnellingen over te halen ora daar door definitief ,uit de bedreigde zone te geraken. De reserves: Excelsior '20/2—Transva- lia 2; HION 2—DHS 2; VOC 2—Excelsior "20/3. AfdRotterdam Erkend Ziekenfonds- leverancier AI'OTHEEKDÏF.NSTEN Apotheek 't Gouden Hert, Sint L:di:ina- straat 53. BIOSCOPEN Passage 2 en 8.15 uur: „De leischopper." Monopole, 2 en 8 uur: „De zwarte baret ten". DIVERSEN Volksgebouw. 8 uur. NVV Bestuurders- bond Film. Ons Gebouw, 8 uur. Marimba. Bijeen komst. Wijkcentrum. 8 uur. Volkstuindersvcreni- ging Thuilede. Vergadering. SCHIEDAM, donderdag Hermes-DVS gaat, tussen de festiviteiten, rond het ju bileum, ook nog trachten de reeks sue- cessen van dc laatste weken voort 1® zet- I ten door op Paasmaandag in Harga DFC te kloppen. Deze wedstryd krijgt dan de nodige sfeer omdat DFC een gerenomeer-, de en ook bekende tegenstander is, waar tegen het goed spelen Is, Dit betekent echter beslist niet. dat de Dord ten aren hij voorbaat gewonnen zul len geven. Integendeel, zij zijn erop ge brand de opmars van Hermes tot staan te brengen. Volgens traditie zijn dé ontmoe tingen tussen Herrnes cn DFC rijk aan spanning en sensatie en die' factoren zijn ook nu aamvezig. Hermes 2 en het Jeugöelftal 2ijn vrij. Het derde team, in de oprnare, kan de wedstrijd bij Excelsior 4 in winst omzet ten. Ook het vierde elftal heeft kans op winst tégen 't Noorden 2, om 10 uur in Harga op tweede Paasdag. SCHIEDAM, donderdag Hermes DVS heeft nu het volledige jubileumprogram ma samengesteld. Naast de juiiionvedslry- den volgt op 31 maart de algemene ver gadering in de kantine van Hermes DVS die besloten wordt met een oudejaar menzljm Op 4 april wordt de reünie gehouden in restaurant Engels Groothandelsgebouw Rotterdam waarvoor al meer dan honderd oude getrouwen hun bezoek hebben; aan gekondigd. Deze reünie is voor leden ho ven 35 jaar en voor oud-leden. Op 11 april wordteen variëte-dansant*gehouden in Musis Sacrum met Bita Corita, The Crocksons, het trio Louis Wiessenbron, Jack Redlers Rhythm uit Den Haag, Be sloten wordt met een puzzelrit op 12 mei. Deze puiszelrit stond vorig jaar al op het programma maar zal nu wel door mogen gaan. De rit begint "s-avonds om zeven uur vanuit Harga voor .een afstand van ongeveer 30 kilometer voor auto's en scoo ters. Fantastische aanbiedingen bren gen wij op onze Yitrage afdeling eerste verdieping. Voor hen, die nu of }n dit voor jaar toch aan nieuwe gordijnen toe zijp, is dit een aanbieding om nooit te vergeten. Terlenka marquisette, ragfijn weefsel met een'leuke entre- deux, waar aan een rulm- geplooide ruche, waarvan de normale prijs 3.75 is, koopt nu voor nog géén twee gulden. TerlenHa (Advertentie IM.l formule aanbouwmeubelert Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Terlenka ruche marquisette. „55 cm breed, per meter voor Géë/i te/, of tchrlft. bett. ;e lerlenka WONIHGINRKKÏING BROEïSVÉSi 64-56 In de eerste klasse A zal het duel Groen HTtten—D'sus moeizaam een pun- tendeling worden, hoewel Groen Witten wat sterker is dan de Schiedammers. Met nog vier wedstrijden te spelen staat DRZ voor de wel zeer zware taak alle wed strijden tc winnen omdat de voorsprong op Wit Rood Wit tot één punt is gere duceerd. Het zal DRZ bijzonder veel moeite kosten om In Bolnes hei In nood geraakte Bolnes te kloppen. Nu Wilton Fijenoord het gaatje heeft gezien waardoor WF het degradatiege vaar kan ontlopen, mag op «en stevig duel in Harga worden gerekend tegen VOB dat geen belang meer heeft bij de 'eindstrijd. Schiedamse Boys en Wit Róód i Wit zijn (nog) vrij, hoewel inlassing van wedstrijden mag worden verwacht om tot een egale competitieladder te komen. In dat verband heeft Schiedam een vrije dag gekregen. Lagere elftallen: Feijenoord 5Hermes- DVS 5; Hermes-DVS 6—RFC 5; Belvédère 2—DHS 3; VFC 4—SFC 2; Demos 2—PFC 2; Martinit2VDL 2; Saturnus 2—SFC 3; Dilettant 2Schiedam 3; DRZ 2—WCR 2; j SCR 2—Wilton Fijenoord 2; Overmaas 6 Hormes-DVS 7; Slikkerveer .4—SVV 5; Excelsior '20/4—Feijenoord II; PFC 3- Demos 3; De Hollandiaan 4Ursus 2; De j Hollandiaan 5Schied. Boys 3; SVDPW 3 HWD 3; SCDPW 4—AVS 3; TOGZ 2~ - Martinit 3; Coal 7—SVV 7; Excelior R9- Excelsior '30/6; SVV.8Hlïlesluis 5; Ex- i celsior '20/7Excelsior R II; TSV Preto- rgia 4Martinit 4; SVV 9—Musschen 7; RKWIK 4—DHS 4; DHZ 5—DHS 5; DHS 6DCL 6; EDS 6—Demos 4; Hellevoet-, siuis 4—DRZ 3; EDS 7—Ursus 4; Nado V. 4Demos 5; Excelsior *20/8TOGB Schiedam 6Eureka 4; SV Hoogvliet SVDPW 5; Steeds Hooger 3—Wilton Fijenoord 4; DHS 7—Sparta 24; Excelsior "20/9—Spartaan. '20/12; Overmaas 9—Her mes DVS 9; EOV 8—SW 10; LMO 5— Martinit 5; Demos 6—Germinal 4; OW 5 —SVDPW. 6; DHS 9—DBGC 4; Noorder kwartier 5—Schiedamse Boys 3; "Euro sport 3—DRZ 4; Meeuwenplaat 4-—Schie damse Boys 4; SVDPW 7—Tekaro 2; Ur sus 5—SVDPW 8. Tweedeklasser GTB (in A) staat voor de noodzaak alle resterende wedstrijden, ln totaal vier, te winnen om dan te moe ten afwachten of MVV *27 alsnog voorbij GTB zal gaan. Het moei de geelzwarten niet veel moeite kosten de eerste winst by Egelantier Boys te gaan balen. GSS is vrij. Voor HBSS en PPSC 2ïjn eveneens (nog) geen wedstrijden vastge steld maar zij zullen dan pok in paas- toernoóienvertegenwoordigd zijn. De overige: PPSC 2r~Capelle 3; GTB 2 ïthoon 2; PPSC 3—Rozenburg 3; HBSS 2—Monster 2; Zwaluwen 4HBSS 3; In- rommel te noemen zouden, zijn. „Het is mijn opslagplaats en ik heb 3000 vier kante meter van de gemeente gehad om «r een garage met woonhuis te "bouwen. Daar maak ik van die auto's weer goede voertuigen". Kantonrechter en officier voelden niets voor die redenatie. „Ik geef je de raad vandaag nog naar het politiebureau te gaan. want dat weiland moet schoon," grimde de officier en. de kantonrechter vonniste conform. Een soortgelijke overtreding had de Schiedamse lasser J. W. (60) op zijn re kening. Hij heeft twee kapotte auto's in de Br eedstraat laten staan. De kan- tonrechter las de gebreken van de voer tuigen voor, maar W, zei ter toelichting: ..Jk had van die twee één goede auto willen maken". „Nou. dat was dan wet wat moois geworden," meende mr. Cos en omdat W. nooit meer autowrakken op de Breedstraat en ook geen andere straat in Schiedam zal zetten, bracht mr. Cos de boete op tweemaal vijftien gulden. Zelf» een hoffelijk gebaar kan weieens het verkeerde effect hebben. Dat over kwam mevrouw J. K.-O. uit Spijkenisse, die ln Vlaardïngen uit de autobus stap te, waarna dc chauffeur haar vriendelijk uitnodigend langs zj|n bus Het overste ken. Maar op hetzelfde moment passeer de een scooter en de bestuurder kwam, met mevrouw K.-0., voor zes weken In het ziekenhuis. Beiden hadden een her senschudding. „Die chauffeur maakte hoffelijk gebaar," zei de mevrouw ter verontschuldiging, maar mr. Cos meende dat zo'n gebaar niet altijd gunstig moet zijn. Mevrouw K.-O. werd conform tot vijftien gulden boete veroordeeld. Heeft de bond van de Schiedammer C. A. V. als een tank over de Nieuwe Haven gerend o£ is dat niet mogelijk? De kantonrechter mr. P. B. Cos wan trouwde de voorstelling van zaken. Hij verwees de voortzetting voor de schade, vergoeding dan ook naar de civiele rech ter, Die hond („een middelmatige poe del". volgens zijn baas) zou zich hebben losgerukt van de riem en daarna zo stevig tegen de auto van Van der H. zijn aangerend, dat H. nu een schade vergoeding van f 191 indient. „Hoe kan dat nou? Mijn hond heeft op 3 december een klap van die auto gehad, het beest werd aan de voorzijde aangereden cn de auto werd aan de zij kant beschadigd, dat kan toch niet; ik ga geen schade betalen die ik niet maakt heb. mijn poedel mankeerde niks, ik heb hem nog overal staan te bevoe len en dan zal die auto wel schade heb ben?" Naast hem stond de getuige, die de rekening al uit zijn zak had gehaald. Ook mr. Cos echter zag de twijfels van verdachte en daarom komt het verhaal nogmaals voor de reel)ter. Ditmaal be taalt V. tien gulden boete, omdat hon den niet los mogen lopen in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDÏNGEN, donderdag. '••EénJI Ierse zeeman, die op een gestolen dames-|f fiets reed, is door de politie aangehou-;/SB den. Hij had de fiets in de omgeving de Parallelweg gestolen en was op wegft' naar zijn schip. t^l'l (Advertentie LM.) Wij brengen u een zonnige zomer-colleciie o.a. El Mior sportshirts, v.a. 13.90 Melka polopulls v.a. 19,75 Tweka badkleding, v.a. 8.90 Sturka loafer-sets, v.a. 59.50 (Advertentie IM nu... beduidend goedkoper Bouclé tapijt van zuiver haar- garen, dat nog nooit In meer - kilometers is verkócht dan in het afgelopen seizoen... voor 13.90 per meter... datzelfde bouclé tapijt verkopen wij mor gen per meter voor nog géért tien gulden. Neemt kamer Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van dit bouclé tapijt 100 cm breed, Jn de kleuren bronsgroen, maïs, grijs en blauw, per meter Géén «f. of ithrift. best. VLAARDÏNGEN, donderdag. Bij het jl passeren van een stilstaande auto op de kvs Voorstraat reed een RX.T.-bus dinsdag te- gen de wagen op. De voorzijde van de ?'£-* personenauto werd ernstig beschadigd., Niemand raakte gewond. (Advertentie (M.i De herenmodezaak var» Schiedam BROERSVEST 6 Telefoon 6 82 06 sulicde 2—PPSC 4; Unicum 5HBSS 4: HBSS 5—GSS 2; PPSC 5-DVO '32/4; Groen Wit B 5—HBSS 6; PPSC 6— GTB 3; Vlaardïngen 5—GTB 4; The Red Stars 3—HBSS 3.V. En juist in het <us. voorjaar, aU er toch zo veel nodig is en ver nieuwd moet worden... maak. dan gebruik van deze speciale aanbiedingen.— maar dan niet wachten, maar nü kopen! Want morgen begint de verkoop van tientallen rollen Eplnglé coupé de Luxe, die normaal bij duizenden meters voor 10 gul den of meer per meter wordt 'verkocht. Maar nu voor een speciale prijs— alléén morgen, voor nog géén zéven gulden per meter. m Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze Epinglé co u pé f de Luxe,;; i n .de beste" kleurcombinatie uitT'dè hele serie, 130 cm breed, alléén morgen, per meter Géén teir of schriftJ btsu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1