NO AD vijftien jaar Schiedam 1 Pupillen-toernooi van Hermes-DVS arm, „ar „artidbin Prachtige resultaten dit seizoen Schiedamse bioscopen Harold Lloyd terug met een wereld vol zotheid artic Paas-korfbal toernooien Lefschopper Wisdom Spookkasteel Desperado Hij ziet door de bomen het bos wei! Cees Marijmen Bouwer van sterkste tafeltennisclub naaister woning stoffeerder Engelse gasten bij „Schiedam" Kampioenen Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent Fraai spel van Rotherham (Eng) Rheuma-bestrijding Paaszang in de Plantage Burgerlijke stand KERKDIENSTEN vertrouwen waaraf JONGSTE MEDEWERKER Jubileum-feest van de C.B.C. DWS-loterij Artsendien st tijdens de Paasdagen OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING NIEUWE MAASSTRAAT 20 a en b 't is een zaak van goed bezien met 'n Dijkshoorn bril! VP EEN STENO TYPISTE BAF personenauto's Koeriersters mannelijke en vrouwelijke bestellers zaterdag 28 maart 1964 - pag. 5 Advertentie I.M Wij vragen met spoed t. een ervaren voor ons gordijnatelier. Getrouwde dames eventueel voor halve dagen. b. oen vakkundige dfe In staat I* *11* voorkomende werkzaamheden zelfstandig te ver* lichten. Aanmelden dagelijks van 9-18 uurï Korte Lijnbaan 21, Telefoon 112955 SCHIEDAM, zaterdag. Met het paas weekend worden doorgaans geen compe- titleprogramma's vastgesteld voor de korfballers. In plaats daarvan wordt de Ze paasdag druk gebruikt voor verenl- glngsserlewedstryaen. Van onze plaatse lijke clubs nemen hieraan ODI en Succes deel en wel respectievelijk aan het "VES- toernoot in Den Haag en de bekende Al- Uance-serles ln Roosendaal. ODI trekt met een senior-, junior- en aspirantentwaalftal naar Den Haag en Succes levert met een seniortwaalftal en twee aspiranten twaalftallen zijn aandeel aan de niet minder dan 103 ploegen, die het Alliance-toernooi zullen bevolken. De tegenstanders van het seniorteam van Succes zijn VIOS Uit Willemstad. Zuid-, westers uit Souburg en Charlois uit Rot terdam- De a-ploeg van de aspiranten zal Ons Huis a (Rotterdam), Atlas (Ritthem) en NKV a (Nuenen) ontmoeten en de b~ pjoeg "VIOS b ("Willemstad), Overlcanters b (Rotterdam) en ONDO b (St Laurens)- Schiedam houdt een paasreces. Voor ODI zrjn verder nog de volgende compe titiewedstrijden voor zaterdag 28 maart vastgesteld: Rotterdam Zuid 3—ODI 2 en junioren TOP—ODI. SCHIEDAM, zaterdag. In de reeks van vriendschappelijke Faas-ontmoetin gen trekt de s.v. h.v. „Schiedam" zon dag de aandacht door de ontvangst van Engelse gasten. Jaarlijks maken Engelse sportgroepen trips naar Holland tijdens de Paasdagen en de s.v. h.v. Schiedam heeft voor zondag twee clubs uitgenodigd die dezer dagen een bezoek aan Rotterdam bren gen. Met twee voetbalteams zal „Schie dam" strijden tegen de ongeveer gelijk waardige amateurs Fullers om twaalf uur en daarna Little Waltem om twee uur. SCHffiDAM, zaterdag. NOAD, on betwist de sterkste en mogelijk ook de grootste tafeltennisvereniging in Schie dam, bestaat op 1 april vijftien jaar. Dit derde lustrum zal dan gevierd worden met een receptie in het eigen speel-Iokaal, het Beursgebouw^ op zaterdag 4 april van 5 tot 6 uur, terwyi in de daarop volgende week. van 6 tot en met 11 april NOAD de Schiedamse tafeltennlskampioenschap pen zal organiseren, dit als onderdeel van de jubileum-viering. Het middelpunt van de feest-receptle zal ongetwijfeld zijn voorzitter Cees Ma- rijnen. De man die vijftien jaar geleden NOAD heeft opgericht en sinds die tijd ononderbroken voorzitter ia geweest. Het Is zijn NOAD, dat jubileert. Of moe ten we zeggen de club van het echtpaar Marijnen? Want ook mevr. H. Marijnen- Hendrikx is hij de oprichting betrokken geweest en jarenlang Is rij als secreta resse opgetreden. En nu weer zl{ zij, met de heren J. Visser en C. Joustra èn In de feest-commissie èn ook In de toer- nool-commissie die de kampioenschap pen gaat lelden. Het is de vereniging zeer goed ge gaan onder leiding van de Marijnens. Want NOAD is de eerste en tot nog enige Schiedamse tafeltennisvereniging, die het tot de landelijke competitie heeft ge bracht en er zich daar ook heel goed kan handhaven. Dardoor is NOAD de grote propagandadist voor deze tak van sport ge worden m Schel dam en heeft er in feite de grondslagen voor gelegd. Nog mooier is echter dat deze prestaties ge heel op eigen krachten is geleverd. Legio zijn de leden, die toen zij zich kwamen aanmelden nauwelijks een bat konden vasthouden, doch nu in hoge klassen spe len. Er Is alle reden voor om dit derde lustrum feestelijk te vieren, want de bloei van NOAD wordt wel heel duide lijk gedemonstreerd door de uitstekende resultaten In de competitie. Van de ne gen teams zijn er al drie ongeslagen kampioen geworden en twee teams In de lagere klassen zfjn op de tweede plaats geëindigd, wat ook promotie betekent. Bovendien staan twee teams op het punt een kampioenschap binnen te halen. Zes ieams zullen zo promoveren. Alleen het derde team werd tweede in de 2e klas en het slechtste resultaat leverde het 9e: toch ook nog een derde plaats. Het heeft overigens met veel gescheeld of het eerste team is ook kampioen ge worden. Moest in de voorgaande Jaren steeds gevochten worden om degradatie te ontlopen, dit seizoen heeft NOAD I voor het eerst hoge ogen gegooid en is op de tweede plaats geëindigd. In de tweede hleft is NOAD zelfs ongeslagen gebleven, terwijl toch met vier spelers gerouleerd moest worden. Het nu bovenaan staande Germinal is overigens ook door NOAD geklopt! Het verloren gaan van één wed strijd, toen met twee invallers gespeeld, heeft de kampioenskanssen van NOAD getorpedeerd. Het is nu zo dat NOAD in het komende seizoen uitkomt mei het tweede team in de eerste klas, het derde, vierde en vijfde team in de 2e klas, het zesde in de 3e klas en de overige teams in de 4e klas. Tot secretaris van de gefuseerde honkba'jveremgmgen Schiedam en SVV (onder de naam „Schiedam") is benoemd de heer J0 F. Ebben RubenspleLa 8a Schiedam telefoon 63007. (Advertentie I.M.J BukeJ weg 88-90 Schiedam Telefoon 15 36 55 APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41. BIOSCOPEN passage 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „De lef- schopper". Monopole 7 en 9-15 uur: „Het eenzame spookkasteel" (tm. zondag).; „Harold Lloyd's wereld der zotheid" (maan dag); 2 en 4.15 uur: „Jack McCall, desperado" (zondag); .jungle Jim en het gedoemde eiland" (maandag). DIVERSEN Ons Gebouw, 8 uur: Marimba. Dansen. Tivoli, 8 uur: Guillaume. .Dansen. Volksgebouw, 8 uur: Jehovah's Getuigen. Film. SCHIEDAM, zaterdag Kleine kerel tjes lieten onder het goedkeurend oog van de ouders vrijdag op drie velden in Harga zien dat ze al héle voetballers in de dop ziln. In het kader van de viering van het tachtigjarig bestaan organiseerde H-DVS vrijdag een pupillentoemool en tevens een toernooi voor de jonge Cs, dit zyn de twaalfjarigen. Vertederd heb ben oude cracks gezien hoe vaardig som mige mannetjes al kunnen dribbelen. Het werd een genoeglijke dag zonder hinder nissen, zU het dat niet gespeeld kon wor den op veld 2, omdat het In te slechte conditie was. Het festijn kreeg voor het jubilerende H-DVS nog een mooie climax, omdat bij de prijsuitreiking een groep junioren met leiders uit Rotterdam terugkwam. Met trots konden de veroverde eerste prijzen zowel door de B-junioren ais door de C-junioren in het befaamde Klaver Vier- toemooi behaald aan de juniorencom missie worden overhandigd. Dit toernooi werd ditmaal door Sparta georganiseerd. Goede kweek De prestaties van de Schiedamse jon gens tonen de leiding van H-DVS, dat a.»# bet streven om In Schiedam een goede voetbaljeugd te kweken, wordt voldaan. Dit werd mede beklemtoond ln de speech die Joban van der Gaag bjj de prijsuit reiking hield. Daarna werd gespeeched ln het Engels door de heer Kleynjan, die vrijdag als contactman heeft gefungeerd voer het Engelse jongenstcam Rotherham dat by H-DVS te gast was. Er werden 34 wedstrijden gespeeld, zonder grote scores, De Engelse jongens vielen op door fraai spel- Bij de pupillen werd gespeeld in twee poules. In de eer ste poule won H-DVS met 6 punten on geslagen en een score van 9—0. Tweede werd Sparta, 3 punten; derde DHC, 3 pun ten (Sparta had beter doelgemiddelde); vierde DHS. In de tweede poule werd Excelsior met 5 punten eerste. Tweede VFC, 3 punten; 3. SW, 3 punten; 4. PPSC, 1 punt. Daarna speelden tegen elkaar, om de eerste en tweede prijs: H-DVS—Ex celsior R. 21; om de derde en vierde prijs; Sparta wint met strafschoppen van VFC (O—O); vijfde en zesde prijs: DHS— SW 01; zevende en achtste prijs: DHS PPSC 1—0. Bij de jonge C's won Rotherham tel kens met 2—1 van SW, DHC, H-DVS en Excelsior en het speelde O—O gelijk tegen ADO. De eindstand was: 1. Rotherham, 9 punten; 2. DHS, 7 punten; 3. Excelsior R., 5 punten; 4. H-DVS, 3 punten; 5. ADO, 3 punten; 6. SW, 3 punten. De rheuma sloopt de mens langzaam naar lichaam en geest en ondermijnt zodoende het levensgeluk van talloos velen. De strijd daartegen wordt met kracht gevoerd, maar de strijders behoeven utn steun. De eerste week na Pasen is de week van de rheuma-bestrijding: dan wor den in het gehele land gelden verza meld om de nodige steun te kunnen verlenen. Werkt allen mede om deze slopende ziekte te overwinnen! De collecte be veel ik van harte bij u aan. De burgemeester van Schiedam, Mr. J. W. Peek f Advertentie IM.) SCHIEDAM, zaterdag. Naar gebruik organiseert het comité Schiedam voor Christus op de morgen van de eerste paasdag, zondag 29 maart, een paaszang- samenkomst m de Plantage (voor het po dium). Aanvang 8 uur v.m. Het comité rekent gaarne op uw aan wezigheid. Deze samenkomst zal door ds, W. A. Krijger worden geleid. Het L J. E.-koor verleent haar medewerking aan deze paaszang. Iedereen is hartelijk welkom! SCHIEDAM. Geboren: Elisa C., d. v. C. B. Nicolas en J. H. Harmsma; Anita M. F., d. v. A. A. Poppe en M. H. C. Cam- maart; Caroline M. C,, d. v. J. W. J. de Goeij en H. L. van Kappen; Maria C. M. H. d. v, C. J. van Adrichem en M. A. G. Ham; Ana, d. v. F. L, Rodriguez Lara en A. Dominguez Gil; Mattheus, z, v, A. Kooijman en S. Stouthandel; Theodoras J., z. v. T. Meyer en J- H. Schriek: Hendri- cus J., z. v. T. Meyer en J. H. Schriek. EERSTE PAASDAG Ned. Ilerv. Gem, Grote kerk: 9 uur ds. Ph, Comelder (Kinderpaasdienst; 1015 uur: ds, J. G. Jansen; 5 uur: ds. C. v. d. Steen. Bethelkerk: 30 uur mej. ds. E. A. Bos en. 5 ds. T. G. Jansen. Opstandingskerk: 9 en uur dr. L. J. Cazemier en 7 uur ds. Schouten (Vlaardingen). Vredeskerk: 9 en 10 45 uur ds. C. v. d. Steen cn 7 uur dr. L. J. Cazemier. Tweede paasdag: Grote kerk; 10 uur tlS. A. )e Coq. Ned. Herv. Geref. Evang. Gebouw Irene: 10 uur en 4 uur ds. A. Wisgerhof (Veenendaal). Tweede paasdag; 10 uur ds. J. v. Heuvelbode, Evans. Lutherse kerk 10 uur ds. S. G. v. d. Haagen (solozang). Lutherse kerk: zaterdagavond 7.30 uur Oecum. Avondgebed. Ned. Prot. Bond; 10.30 uur ds. A. D. Klaas- sen. paasdienst. Leger des Hells, Lange Haven 27: 10 uur en 7.30 uur samenkomsten o.l.v. kolonel J. II. Solomon uit Amsterdam. Oud-Geref. kerk, Jeugdhuis Lange Haven 97. Eerste paasdag: 9 uur en 3.30 uur ds. J. H. Crisnigt (Gouda). Tweede paasdag 10 uur ds J. H. Crisnigt. Herv. Gem. Keüiel Eerste Paasdag: 10 uur ds, A. Ie Coq en 7 uur ds Hoorn (Vlaardin gen) Zangdienst, Tweede Paasdag: De Rank: 10 uur ds. C. v. d. Steen. Jehova's Getuigen Volksgebouw: O uur Openbare toespraak: „De dood wat volgt daarna?". Donderdag 7.30 uur theocratische bedi enin gsschool en dienst vergadering. Zater dag 28 maart: Wijkcentrum: 8 uur gedachte nisfee st. VERZEKERD KAPITAAL: MÉÉR DAN. 1 72 MILJARD GULDEN ,HAY LEVENSVERZEKERINGEN - SCHIEDAM TELEFOON (010) 69304 - HAV.LEVENSVERZEKERINGEN, DE oude filmkomieken hebben, via ge bundelde versies, hun plaats in deze tijd teruggevonden. Anlologieen als „The golden age of comedy'' Heten vele, bejaarde of overleden, grapjassen van hel celluloid in hun hoogtepunten zien. Thans heeft Harold Lloyd met Chaplin ccn van de weinigen, die de rechten op zijn eigen films behield ook een keuze uit zyn werken gemaakt en onder de titel Harold-Lloyd's wereld der zotheid" verzameld. Lloyd, om welke reden dan ook, vroe ger hier als „Kareltje" zeer populair, heeft die keuze bepaald tot acht werken, geda teerd tussen 1923 en 1938. want ook na de invoering van het geluid bleef hij ster, in tegenstelling tot zovele van zijn collega's. Men weet het vermoedelijk: hij waa een jongeman met een strohoedje, een brilletje met ronde glazen en een onuit puttelijk doorzettingsvermogen. Hij wilde ten koste van alles ridderlijk blijven, maar meestal geschiedde er al een ramp(je) wanneerhij bijvoorbeeld zyn strohoed hof felijk lichtte. Daarnaast was hij befaamd als gevel toerist en in fragmenten uit „Safety last' (1923) en „Feet first" (1930) ziet men er ijselijke staaltjes van. Vervolgens "was Lloyd de man van de aan een stuk voor- kamende visuele grappen en grapjes en daarvan zyn delen als „Girl shy" (1924) en „Movïe crazy" (1932) welsprekende voorbeelden. In Monopole kan men Lloyd op hoogst amusante en verwarde vsijze aan de gang zien; een klein bezwaar is, dat door die opeenhoping van grappen een lichte vermoeidheid ontstaat, maar niettemin: bet is volop lachen geblazen om Kareltje. (MONOFLE, maand. tm. woensdag) SCHIEDAM, zaterdag. De stads- beiaardier, de heer C. Don, zal op le paasdag 's morgens van 9.45 tot 10.15 uur op het carillon in de toren van de Grote DE heer Norman Wisdom Is, zeker to Engeland, een komiek waar onbe daarlijk om wordt gelachen, zyn humor voor wie dat woord wil gebruiken ten aanzien van zün capriolen is van het nogal grove soort, waar bekketrekkerfj en travestie niet aan ontbreken. Jerry Le wis, aan de overkant van de oceaan, doet dat ook maar dan op een onweerstaanbaar Amerikaanse manier die mij persoonlijk vaak wezenloos doet lachen. Het kan aan mij liggen, maar Wisdom slaagt daar zelden of nooit in, Hy is de cockney die wat hij ook anders pro beert te wezen altijd de cockney zal blijven; een schlemiel die het goed met de anderen en zichzelf meent, maar, ge vangen in die welwillendheid, het ene onheil op het andere stapelt. Dat is, zoals altijd, ook hevig het geval in DE LEF SCHOPPER (A stitch in time); wat mij betreft een werkje voor de liefhebbers van het platte soort lol dat toch nog steeds aanhangers heeft, maar waar ik geen lach om kan laten. (PASSAGE) GRIEZELEN met een lach op de ach terhand kan men bij „Het eenzame spookkasteel" (The old darkt house), een op de gelijknamige roman van J.B. Priest ly gebaseerde triller waarin een reehtlIj- somber tehuis bewoont waar enge moor den voorvallen tcrwllle van een eenwen- oude erfenis. Het is een door de heer William Castle geregisseerd werk, die reeds vele door de firma Hammer gesponsorde engerlingen op zijn naam heeft staan. Met onbekende acteurs en actrices (op Robert Morley na) heeft hij 'n fraai stukje nonsens bij elkaar gebracht dat vooral treft door de zorgvul dig aangebrachte sfeer, waarvoor een Hitchcock in een nonchalante bul zich be paald niet zou hoeven te schamen. Ik heb er met de bijl op de keel hartelijk om moeten lachen. Dat moge een aanbe veling zijn. MONOPOLE, t.m. zondag) DE liefhebbers van het stevige Wes- temwerk worden niet teleurgesteld in ..Jack McCall, Desperado", een film van Sidney Salkow. Het verhaal begint, zoals zovel© west erns, ln de Amerikaanse burgeroorlog, waar Jack McCall (Georg© Montgomery) gegevens over de posities van de Noorde lijken In handen van de vijand laat vallen doordat hU misleid wordt door een al* Noordelijke vermomde Zuiderling. Hy wordt veroordeeld tot de strop maar weet te ontkomen. Twee ongure elemen ten zetten echter de achtervolging in, do den op Jack's ranch diens ouders, en ne men de ranch in bezit. Als de oorlog over is probeert Jack op alle manieren zijn on schuld te bewijzen maar dat mislukt aan vankelijk. Jack komt tegenover een bende te staan -die gemene zaak met de Indianen probeert te maken; doch Jack redt de op- perhoofdzoon en na een serie verwoede gevechten waar de spaanders vanaf vlie gen komt alles toch nog voor elkaar. Jack kan dan ook het meisje,dat een deel van de avonturen heeft meegemaakt, in de armen sluiten, en krijgt zijn. ranch terug. George Montgomery, Angela Stevens, Douglas Kennedy en James Seay zorgen voor een uitstekende rolbezetting ln deze onderhoudende Western. (MONOPOLE, zondag-matinees) Kerk een gevarieerd paas-programma ten nige (en dus nuchtere) Amerikaan ver- gehore brengen, zeild raakt in een getikt© familie die een SCHIEDAM, zaterdag. De SW-re- serves spelen maandag om 2 uur een com petitie-wedstrijd tegen Heracles 2 aan de Westfrankelandsedij k. De Almelo'ers beschikken over een goed reserve-elftal dat al menige ver rassing heeft weten te boeken. Maar ook de rood-groenen zijn de laatste wedstrij den goed op dreef en zullen revanche willen nemen voor de in Almelo geleden nederlaag. Het kan gaan spannen. GEMEENTE SCHIEDAM Uitbreidingsplan in onderdelen Nieuwland (1961) Wijziging: bebouwingsvoorschriften Het Hoofd van het Gemeentebestuur van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat ter gemeente-Secretarie vanaf 31 maart 1964 gedurende 14 dagen voor een ieder ter Inzage is nedergelcgd liet door de Gemeenteraad in zijn vergade ring van 23 maart 1964 genomen besluit inzake wjj2iging van zijn besluit van 28 november 1961 nr, 286a (1961) tot vaststelling van een Verordening, houdende bebouwings voorschriften, behorende bij het uitbreidingsplan in onder delen Nieuwland (1961). Binnen 6 weken na afloop van die termijn kunnen belang hebbenden, die zich met bezwaren tot de Raad hebben gewend, bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid- Holland, bezwaren tegen het plan indienen. Schiedam, 26 maart 1964. Het Hoofd van het Gemeentebestuur voornoemd, J, W. PEEK Gevraagd op Internationaal Handelskantoor te Schiedam: Brieven onder nr. 968 bureau van dit blad. SCHIEDAM, zaletdag Ter viering van het 60-jarig bestaan van de Chr. Be drijfsgroepen Centrale in Schiedam zal er op vrijdag 3 april, aanvang 8 uur, in ge bouw Irene een feestavond worden ge houden. Een hoofdbestuurder zal de feestrede houden, daarna vertoond Nico Schoolenberg zijn „one man-show", SCHIEDAM, zaterdag De nu 25 jaar oude Schiedamse handbalvereniging DWS heeft een loterij gehouden ten bate van het jubileumfonds. Er was ruime belang stelling voor de loterij, waarvan de trek king heeft plaatsgehad. De winnaars van de onderstaande prijzen moeten zich zo snel mogelijk in verbinding stellen met de heer C.Th, van Geene, Hogenbanweg 43 D. Koelkast» op lot nr. 793; centrifuge 2729; mixer 5448; draagbare radio 7074; haar droger 7879; straalkachel 5462; koffie molen 8717; broodrooster 1316; elektrisch klokje 7216 en scheerapparaat 2203. SCHIEDAM, zaterdag. In spoedgevallen zijn gedurende de paasdagen de volgende artsen te raadplegen: D_ Houthuysen, Marco nistraat 93, tel, 68516; G, ln 't Veld, Willem de Zwijgeriaan 23, tel. 68599: J. van Buren. Buys Ballotiingel 72, tel. 135030; C. J. M Vlootman, Singel 151, tel. 67700. Geopend is de apotheek Jansen, Swsmmcr- damsingel 41. die ook gedurende de volgende week nachtdienst waarneemt. (WEGENS STERFGEVAL) Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens op vrijdag 3 april 1964 bij veiling en op vrijdag 10 april bij afslag in het gebouw Arcade, Lange Haven 71, te Schiedam, telkens om 11 uur, in het "openbaar te verkopen: Het pand, bevattende een beneden- en afzonderlijke bovenwoning met erf cn tuin. te Schiedam aan de Kadaster sectie M nummer 2267, groot 1 are. Beneden verhuurd .voor 10,50 per week; boven verhuurd voor ƒ45,— per maand. Grondbelasting ƒ41,10 p. jaar; straatbelas ting ƒ24,86 p. jaar; precario 4,p. jaar. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 11 mei *64. Bezichtiging op 1 en. 2 april 1964 van 10-12 en van 2-4 uur. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van de notaris P. Schaberg, Tuinlaan 102, Schiedam (telefoon en 6 62 83). In ©en doolhof van vele brilmonturen heeft hij zich laten adviseren door zijn meester-optfciën. Een, die niet alleen het edele vak verstaat van optisch glasslijpen, maar die daarnaast een juisle kijk heeft op de brillenmode. Resultaat? Een bril, geheel aangepast aan de persoonlijkheid van de drager, tot in de finesses uitgekiend-een lust voor het oog. Ook voor mevrouw is erhetjuiste mon tuur, passend bij baar charme en afge stemd cp haar toiletje. Een bril.even modieus als de mode zelf. Fijn, dat U hiervoor zo dicht bij huis terecht kunt. Ga met Uw brllvoorschrift naar Dijks hoorn en ontdek dan hoe "goed" een bril U staat. En wat ook zo prettig Is - er zijn mon turen, in elke prijsklasse, die alle aan de hoogste eisen voIdoen.Ziekenfonds-. leden krijgen .belangrijke kortingen. D* Dijkshoorn Mr. Opticien - St. Lïduinastraat 1 - Telefoon 67649 N.V. Maatschappij „Oxygenium" Vereiste opleiding: tenminste U Li.O.-diploma. Met vakantie-afspraken, wordt rekening gehouden. Sollicitaties kunnen worden gericht aan ons adres; Buitenhavenweg 50. Schiedam. Telefonisch: 690 57 of 64718. met garantie. Financiering mogelijk. Boomgaardslaan IA, Schip luiden, teL (01738) 118. Prins Mauritsstraat 14 A, Schiedam. Te koop Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 1138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentrl- fuge 395.—. ook merk- machines 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126 TeL 63641. j Fotografie RolfUms vergeten? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films. Foto KL van Vuuren. Hoogstraat 106. Voor pasfoto naar K. van Vuuren_ Hoogstraat 106. teL 6 67 20. In één dag gereed. Permanent wave Kapsalon Hélène, de salon voor de betere permanent. Stroomloos, voor ieder haar geschikt 7.50. Hélène Uéde permanent, de meest ideale, natuurlijke permanent ƒ10.-.* Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent. Kapsalon Hèléne, Rem brand tla an 22, Schiedam, te lefoon 6 7170. reduktie op deze advertentie Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap ol kan tel bed Prima afwerking AI* nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad) telefoon 8 70 28 (na 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten, hutledi kanten, kam peer bedden enz. Kom eens praten. POST- EN TELEGRAAFKANTOOR SCHIEDAM biedt een vaste betrekking aan in de leeftijd van 13 tot i 45 jaar. Bruto maandloon op 25-jarige leeftijd f 528,13, verhoogd met een toeslag voor onregelmatige diensten. Inlichtingen bij de directeur van het Post- en Telegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan 114 te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1