HDVS-jeugd 'onderling si ■pq DHS op de Strafschop doet tweede plaats belanden paas-tocmooi BÉSCEaaai Borussia de sterkste Engel se voetballers bij gastvrij „Schiedam1 AGENDA GTB klopt in laatste minuut Egelantier B. CJV zamelt oud-papier Voetbal in Schiedam Ook Excelsior verrast met mooie zege PHILIPS TVen RADIO COUZY Junioren-toernooi van Demos in goede sfeer Wilton komt „op schot Paasréveil op koude Markt Kamerlid op Vrouwendag SCHIEDAM Als laatste in jubileum-serie ■8?® Kampioenschap tafeltennis van Schiedam Grote avond van Guillaume Zaterdagvoetbal Successen voor Animo-dames Intermezzo met speelse Cupido Halve eeuw bij De Eendracht DHS-Quick Steps 2-1 SVDPW-Poonugaal 2-2 Westl.-Excelsior 1-2 Afd.-voetbal Ds. Ruitenberg in Triangel YFC ook tegen Rotherham Paaspuzzelrit met veel lekke banden Jongeren voeren en zagen toneel SSW-Martinit 1-1 SFC-Alphia 0-0 Primitivist in Sted. Museum HONKBAL Schiedam-fusie in training Koeriersters OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING NIEUWE MAASSTRAAT 20 a en b al* „vier muren" u te benauwd zlfn dinsdag 31 maart 1964 pag. 5 Advertentie IJiJ.) 5 J Dit is niet zo maar een aan bieding dubbelbrede stoffen.,. neen, dit Is, hoe ongehoord het ook klinkt... een vaorjaars- aanbieding stoffen 1964. Dubbelbrede stoffen voor het komende seizoen... nieuwe stof fen voor* Japonnen, rokken en mantelpakjes. Een grote partij stoffen, van de meest bekende buitenlandse fa brieken, tn een veelzijdige collectie. Morgen koopt U deze dubbel brede stoffen uit de collectie's tac tien gulden... per meter voor nog géén vier gulden. Fibrenka linnen -fjj®" ^changeant 'lantasiestoffen ^30 en 140 cm Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze grote partij dubbelbrede stoffen, kreukhemelfend, ïn een groot sortiment kleuren en dessins, per meter voor SCHIEDAM, dinsdag. Alle junio ren van Hermes—©VS hebben zendag kunnen deelnemen aan het grote Jubi- leumtoemooi dat de series juniorwed- strljden ter gelegenheid van de viering van het tachtigjarig bestaan van HDVS heeft afgesloten. Daartoe had de junior- commissie een groot onderling toernooi uitgeschreven. Het is uiteraard moeilijk om de sterke juniorteams tegen de zwak ke te laten spelen, de krachtsverschillen rijn bij jongeren vrfj groot. Daarom had de commissie ditmaal de normale elftal- indeling prys gegeven en daarvoor in de plaats getracht elftallen van gelijke kracht te maken. j Van 6 t/m 11 april SCHIEDAM, dinsdag. Met hijzonder veel genoegen hebben 34 Engelse gasten uit het voorstadje Essex bij Londen zon dag genoten van de gastvrijheid van de s.v. h.v. „Schiedam" Sportpark Harga. De Engelsen waren 's morgens met twee clubs gekomen om vriendschappelijke wedstrijden Ie spelen, s Avonds om zes aur namen de gasten node afscheid niet nadat er vele malen gespeeched was. Daar bij werd gesteld dat de Engelsen niet zou den verzuimen Ia Londen van het pret tige Schiedam te spreken. Dit werd beklemtoond door de afge vaardigden van de clubs Fullers en Little Waltam en bovendien door de Engelse reisleidster. De Engelsen zijn voor vier dagen naar Holland gekomen, ze logeer den in een hotel te Rotterdam en ze had- dea op aanraden voetbalclub Schiedam els „sparringpartner" uitgekozen. Onder veel belangstelling speelde eerst Schiedam 2 tegen Fullers. De Engelsen "wonnen met 20. Daarna kwam het ge wijzigde standaardteam van Schiedam in het veld tegen het team van Little Wal tam. Kiers (2), Piet Struik en Herman Oosthoek schoten Schiedam naar een 41 zege. De gastheren, boden de Engelsen een broodmaaltijd aan. In gezellige stemming bleven de voetballers bijeen om over Schiedam en Londen te kouten. Aan het slot verontschuldigden de Engelse spreker zich dat ze de te schenken vaantjes in het vliegtuig hadden laten liggen. Voorzitter Joop van der Touw retourneerde vaardig ce vriendelijke woorden om ten slotte als •nolentje) met Schiedams vocht aan te bieden. SCHIEDAM, dinsdag De Schiedamse jazz-societelt Guillaume organiseert op zaterdag 4 april in Musis Sacrum weer ..grote avond". Aanvankelijk zou het *rio Pim Jacobs met zangeres Rita Reys daar het middelpunt van zyn, doch we- Eens ziekte van Rita, kan het trio niet komen. In plaats daarvan zal The Dia mond Five O.I.V. Cees Slinger optreden, °at dan naast The Dixieland Seven en bet Quartet Louis van Dijk met vibra- 'cnist Carl Schulze. BIOSCOPEN fassagc 2 en 8.15 uur „De lefschopper", "onopoie 2 en 2 uur: „Harold Lloyd's wereld der zotheid", diversen •olksgchouw: 8 uur: Vrouwenbond NW. Jaarvergadering. m 'mwls Sacrum 8 uur: P.V. Wilton-F. To neel SCHIEDAM, dinsdag. De Tafel ten. nis-kampioenschappen van Schiedam wor. den door het jubilerende NOAD georga niseerd in het Beursgebouw cr wel op 6. 9. 10 en 11 aprii. Deelname is mogelijk voor alle Schiedammers en voor elders 'onende leden van Schiedamse vereni gingen. Er wordt, als gebruikelijk, gespeeld ;n •acht klassen. En wel Klasse A voor spc- ,pe" sL0(;p A-junioren kwamen ook Iers uit de overgangs- en de le klas NTTB B voor 2e klassers, C voor 3e, D voor 4e cn E voor 5e klassers. In F spelen de junioren (na 1 oktober 1947 geboren) cn in G de met-NTTB-le den. ïn alle klassen spelen de dames cn heren gemengd en uitsluitend enkelspel. Inschrijving is mogelijk m twee groepen, doch met lager dan de bondskaart aau- geett. Gespeeld wordt in de eerste ron de volgens het poule-systeem, daarna vol gens afval-systecm. Per groep zijn er twee prijzen met een wisselbeker voor de winnaar van groep A, tevens kampioen van Schiedam. De Parool-wisselbeker is gereserveerd voor de sterkste vereniging. Inschrijving tot en met 31 maart by de leden van de toernooi-commissie; mevr. H. Marijnen, Koemarkt 1, tel. 62718: C. Joustra, Dr. Wibautplein 103 en J. Vis ser, J. Alb. Thijmstraat 84a, tel. 61431. de sterke B-junioren terecht. Dat werd de Cup-poule de teams kregen namelijk de namen van ploegen uit Cupwedslry- den. De zwakke B en de sterke C's, die elkaar in de practijk niet veel ontlopen werden bij elkaar ingedeeld en zo kwa men ook de jongste C's (twaalf jaar) bij de pupillen van elf-twaalf jaar. Zo, goed gemixed, hebben de eendagsteams op leuke wijze slag kunnen leveren. Dat het idee effect had bleek wel uit de uitsla gen die slechts geringe scores oplever den. Alleen bij de C-aftieiing kon Utrecht met 70 van Groningen winnen en sloeg Maastricht met 5—0 Arnhem, DRUKTE Voor dit monstertoernooi met 250 spe lers moest heel wat worden georgani seerd. De kleedlokalen waren overvol en ook de kantine was voortdurend be zet. prettig was het ook dat zovele vol wassenen blijk van belangstelling gaven. De tijdelijke „clubjes" in de hun onbe kende formaties deden de opzet van dit jubileumtoernooi veel eer aan want er werd heel aantrekkelijk gevoetbald. Op vier velden werden meer dan veer tig wedstrijden gespeeld en daartoe dien den tien scheidsrechters en 21 eiftalïeiders paraat te zijn. Bij de prijsuitreiking heelt Johan van der Haag dan ook spe ciaal dank gezegd voor de perfecte orga nisatie en de steun van commissieleden, elftalleiders en scheidsrechters. UITSLAGEN In de Cuppoule (met enkele A—I— spelers) werd Borussia ongeslagen win naar met drie gewonnen wedstrijden cn een gelijk spel. Tweede werd Real Ma drid met 6 punten 3. Milaan 3 punten, 4, Benfica 3 punten, 5. Zurich 1 punt. Het 2esde team PSV kon niet deelnemen we gens wegblijven van enkele knapen. In de B-afdeling speelden de knapen in twee poules. In poule 1 werd Chelsea eerste. Arsenal tweede, Manchester Unit ed derde, Tottenham vierde. In poule 2 werd Sunderland eerste, Liverpool twee de, Blackpool derde. Aston Villa vierde en daarna ivolgden dc finalewedstrijden met als resultaat: 1. Chelsea, 2. Sunder land, 3. Arsenal, 4. Liverpool, 5. Black pool, 6. Manchester United, 7, Tottenham zevende wint met strafschoppen van As ton Villa. Ook in de C-afdeling werd in twee poules gespeeld. In de finale kwamen de kampioenen Utrecht en Maastricht tegen elkaar, het werd 11 en daarna werd Maastricht totaalwinnaar met strafschop pen. Tweede Utrecht, voor de 'derde vierde plaats sloeg Leeuwarden Assen met 10, voor de vijfde en zesde sloeg Haarlem Vlissingen met 41 en Gronin gen werd zevende met een 3—0 zege op Arnhem, dat achtste werd. SCHIEDAM, dinsdag. Het competi tieschema vroeg by de Schiedamse za terdagclubs nog slechts de aandacht van GTB, dat er in slaagde met een nipte 12 zege op Egelantier Boys de kansen op het kampioenschap in de tweede klas se A van de afdeling Rotterdam te hand haven. GTB Is er rich echter van bewust 'dat MW *27, met evenveel punten maar een wedstrijd minder gespeeld, favoriet is geworden In deze enerverende eindfase. Vol spanning wachten de Schiedammers dan ook af of de ploeg uit Maasland nog zal struikelen. GTB heeft de winst niet cadeau gehad. Egelantier Boys gaf zo goed partij dat GTB eerst na rust aan bod kwam. De gast heren hadden lang een licht overwicht en voor Egelantier Boys. Fel startte GTB in de tweede helft waardoor Sants al na drie minuten de gelijkmaker naar het net kon zenden. GTB rukte aan de versnelling, er ontstonden daardoor kansen maar toch duurde het tot twintig minuten voor tijd voordat Sants het winnende doelpunt kon maken. Toen sloeg Egelantier Boys terug en GTB moest alle kracht aanwen den om de aanvallen te kunnen keren. Het bleef zo heel spannend tot de laatste minuut maar GTB kon de belangrijke winst in handen houden. SCHIEDAM, dinsdag. De dames afdeling van de chr. gymnastiekvereni ging Animo nit Schiedam—Kethel is er lagd bü wedstrijden in Arnhem de hoogste punten te behalen en tevens met ritmische oefeningen twee eerste en een tweede prijs te veroveren. Animo zal vrijdagavond 3 april in De Rank een contactavond houden. Ook dit jaar houdt Animo op Koninginnedag weer een propagandamars door Kethel. Op Tweede Pinksterdag gaat Animo naar Goes in een dubbeldekker—autobus om deel te nemen aan de Turndag van het Zuidergewest van de KNCGV. Voor jeugdwerk in Schiedam-Zuid SCHIEDAM, dinsdag. De CJ.V. in Schiedam gaat op zaterdag 4 april een groots opgezette „oud-papier-actie" onder nemen in Schiedam-Zuid. Want om het jeugdwerk in die wijk op peil te kunnen houden is er veel geld nodig en dit zal men nu trachten bijeen te brengen met het verzamelen van oud-papier. Een flink aantal leden van Federatie Schiedam van de CJ.V. zal daarom zater dag aan het werk gaan in „Zuid", ver sterkt door een aantal vrachtwagens, die gratis ter beschikking zijn gesteld. Ge hoopt wordt nu maar dat vele deuren zich voor de C.J.V.'ers zullen openen. Maar ook dat de bewoners alvast hun oude kranten, enz. willen opzamelen cn klaar leggen voor zaterdag, wanneer de jongeren langs komen met de vracht auto's. SCHIEDAM, dinsdag, In het kader van de toneelwedstrijd van de Schiedam se Gemeenschap zal het Amateur Thea terbureau „Intermezzo" op woensdag 1 april in Musis Sacrum een opvoering ge ven van het blijspel „Cupido in 'n speelse bui" door Han de Beukelaere. SCHIEDAM, dinsdag, De lieer J, SchilJer zal zaterdag 11 april het feit her denken dat hü vijftig jaar geleden in dienst trad bij de N.V. Drukkcry De Een dracht, waar hij thans chef van de zetterij is. Dit uniek geworden jubileum zal oa. gevierd worden met een receptie in de zetterij op zaterdagmorgen 11 april om 10.30 uur. SCHIEDAM, dinsdag. Voor goede Paasverrasslngen zorgden DHS en Excel sior "20 die aantoonden dat ze kwalitei ten genoeg hebben om bij de de besten te behoren. Excelsior *20 deed dit door, tegen de verwachting In, leider Westlan- dia met 1—2 te slaan. Voor DHS werden dezelfde cijfers genoteerd waardoor DHS op de tweede plaats de kandidatuur ge steld heeft. SVDPW tegen Foortugaai werd een rustige 2—2 puntendellng. Ook SS W-Mart Inlt werd een gemoedelijke 11. Bij SFCAlphia slaagden sterke de fensies er In doelpunten te voorkomen (00). Met dezelfde cUfcrs als vorige weck sloeg DHS ditmaal ook Quick Steps, maai het kostte nu heel wat moeite. Een straf schop b(j de aanvang van het laatste kwar tier bracht de Schiedammers de winst met daarbij de tweede plaats cn de kans op het kampioenschap. Hans Roozen werd gevloerd en Cock de Zwart schoot DHS op 2—1. Overigens liepen de bezoekers in het begin zo hard van stapel dat DHS geen kans kreeg de goede vorm te vinden. Uit een dieptepass van Hogeweg scoorde Sprenkels reeds in de vierde minuut. Het samenhangend. De gelijkmaker ontstond in de twintigste minuut toen Boozen Gud- de lanceerde die alleen voor doelman Berger kwam. Geleidelijk klopte het menspel bij DHS waardoor kansen voor Bonefaas ontstonden. Hoewel DHS tot het eindsignaal het beste van het spel had, bleef het goede schot verder uit. Het was duidelijk te zien dat er voor heide clubs niets meer op het spel staat. De aanvallen golfden heen cn weer maar veel emoties ontstonden er niet. Cor van der Vlist gaf SVDPW in de tien de minuut de voorsprong en vlak voor rust werd het I1. Het was weer Cor van der Vlist die de Schiedammers aan de leiding bracht toen de Poortugaalse ach terhoede een fout maakte. De kansen bleven aan beide kanten gelijk en bij de laatste aanval kreeg Poortugaal bij een Schiedamse mistrap de verdiende kans. Overeenkomstig de krachtsverhouding werd het 22. Gedurende de gehele wedstrijd heeft Excelsior, 20 kunnen domineren tegen lei der Wesilandia. De gastheren meenden dat ze vlot zouden winnen van Excelsior. Daar leek het ook op omdat Excelsior, 20 met een versterkte versterkte verde diging en slechts twee man in de annvals- spits speelde. Dit systeem had tot gevolg dat West- landia te ver opdrong waardoor Excel sior de gastheren voortdurend in moeilijk heden. kou brengen. Toch kwam Westlan- dia nog aan de voorsprong bij een onge lukkige terugspeelbal van Toon Vollè- bregt. In de vijftiende minuut van de tweede helft maakte Koos Klein gelijk na Schiedamse team speelde lange tijd on- een. goede combinatie met Hulscher. Vijf- (Advertentie IJM.) tfe allernieuwste vindt U bij 1e MfrildelTandstraat72 Aert van Nesstraat 38 SCHIEDAM, dinsdag, Het koude weer heeft de goede stemming op de twee velden van Demos In Harga niet kunnen beïnvloeden. Demos hield voor de ABen Celftallen een leuk ju- nlorentoemooi waaraan deelnamen PFC uit Geervliet, RDM uit Rotterdam en drie teams van de s.v. h.v. „Schiedam". Oor spronkelijk was Tediro uitgenodigd maar deze vereniging schreef maandag af prompt was „Schiedam" bereid voor goe de invallers zorg te dragen. De goede stemming werd gestimuleerd dooi dat Domos voor muziek via een ge luidsinstallatie had gezorgd. Aan het slot heeft voorzitter G. van 't Geloof de prij zen uitgereikt. Hy noemde dit toernooi een goede propaganda voor de voet balsport. Hij wees er op dat 't toernooi in wezen werd gehouden als compensatie voor het toernooi dat vorig jaar bij het eerste lustrum van het juniorwezen van Demos zou worden gehouden. Het toer nooi gmg toen niet door wegens gebrek aan velden en vanwege het slechte weer. Toen waren. PFC, RDM en Tediro al uit genodigd. Namens de s.v.& h.v. Schiedam dankte de heer Kuis voor de goede organisa tie. De teams bleken goed tegen, elkaar opgewassen. De scores bleven dan ook heel laag. PFC behaalde met 4—0 tegen Demos de hoogste score. De eindstanden zijn: A-junioren, le prijs Schiedam, tweede RDM, derde De mos en vierde PFC; B-jumoren le RDM, 2e Schiedam na strafschoppen tegen PFC dat derde werd, vierde Demos; SCHIEDAM, dinsdag. Van het tochaï geringe programma in de afdeling Rot terdam van de KNVB werden nog enkele afgekeurd. Verheugend is dat Wilton Füenoord de goede vorm heeft gevonden waardoor een heel kieln kansje op b, waardoor een heel klein kansje op behoud van het eersteklasserschap blijft bestaan. Wilton F'yenooïd kwam ditmaal zelfs op schot. Met 5—3 werd VOB geslagen. In de tiende minuut opende Slinks de score, maar zes minuten later was het 1Toch gaf Rijke nog voor rust WF de leiding. In de tweede helft overheerste Wilton, het werd soepel 51 en daarna verzuimde WF de winst te consolideren. De tegenstander kon het initiatief tot aan vallen nemen waardoor onnodig nog twee Rotterdamse doelpunten ontstonden. (5—3). (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Woens dagavond spreekt ds. Ruitenberg in zaal Triangel voor de PCWG in de PvdA, afdeling Vlaardingen, over het rapport- Westerhout (voortbestaan PCWG). De bijeenkomst, uitgeschreven als een bui tengewone ledenvergadering, begint om acht uur, (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Behalve een jeugdteam van Fortune, zal ook een elftal van b- en c-spelers van VFC tegen Rotheiham spelen. Dat gebeurt aan de Sportlaan op maandag 6 apriL (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag, Ruim 350 leden van de C.J.V. Liefde ca Vrede heb ben zich door het minder gunstig uitzien de weer niet laten weerhouden deel te ne men aan de 2evende jeugddag, die voor hen hoofdzakelijk bestond uit een paas puzzelrit door het Westiand en omgeving.. Ditmaal moesten heel wat lekke banden worden gerepareerd, maar op alles was uiteraard gerekend. Slechts één deelne mer moest halverwege de strijd staken, want een zoon van de hervormde predi kant ds. J. van Noort. was zo ongelukkig om een koud bad in een sloot te nemen en hij werd dan ook door de „bezemwa- gen" naar de pastorie gebracht In gebouw Triangel vond in dc pauze van de film „Geen zorgen voor morgen'" waarin de komieken Stan Laurel en Oli ver Hardy optreden, de prijsuitreiking plaats door de heer T. Kleiberg. In groep A eindigde de afdeling George Williams (groep 17> op de eerste plaats met 86 punten, gevolgd door Obadja 6—8 (groep 23), die tweede werd en de afde ling Bernadotte (groep 18), die de derde prijs mocht incasseren. De meisjes van Obadja 16 waren zo ge lukkig om in groep B een halve punt meer te behalen (71) dan in de Roodhuiden, die als tweede eindigden. Hier was de derde prijs weggelegd voor de meisjes van Obadja 12, die tot 68 punten kwamen. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag Evenals in voorgaande jaren is paaszondag be gonnen met het paasreveil op de ditmaal wel erg koude Markt voor het stad huis, een traditionele bijeenkomst onder auspiciën van het Vlaardings Convent van Kerken. Ds. G. Aalbersberg hield een korte toespraak waarin hij zei, dat de kracht van Christus niet doorwerkt in het leven als Hij niet openbaar wordt. Christus' opstanding betekent dat we met Hem opgewekt zijn tot een nieuw leven. Als we Christus in het graf wil len houden, dan blijven we hetzelfde, aldus ds. Aalbersberg, die sprak over: ,Op wacht by de dood". Kapelaan J. N. van Rossum» die boven zijn toespraak „Reveille" had gezet, stelde dat "mensen die Christus zochten, Hem hebben gezien. De kern van zijn toe spraak hield in „Ga en getuig dat Ik ben VLAARDINGEN, dinsdag, „Socialis me, een zaak van hart en verstand", luid de de titel van het onderwerp waarover het Tweede Kamerlid mej. mr.' A, P. Schilthuis verleden week sprak voor de afdeling Vlaardingen van de Vrouwen groep van de Partij van de Arbeid. Zij deed dat in de grote zaal van gebouw Ex. celsior, die heel goed was bezet, toen de presidente, mevrouw M. de Vriesv. d. Spek, deze jaarlijkse bijeenkomst opende. Mevrouw De Vnes bood allereerst haar verontscnuldiging aan, omdat de fout bleek gemaakt, dat juist op Goede Vrij dag de avond was belegd. Eigenlijk zou op 20 maart de Vrouwendag worden ge houden, maar men wilde de Arbeiders Muziekvereniging „Voorwaarts", die op dezelfde datum een belangrijke bijeen komst in de Stadsgehoorzaal hield, niet in de wielen zitten. Een andere datum dan Goede Vrijdag was niet meer mogelijk. Me}. Schilthuis legde in haar toespraak de nadruk op de politiek-» vraagstukken, die immers altijd de aandacht vragen. De politiek is zo moeilijk en het gaat er daarbij om, hoe de vrede kan worden ge maakt. 2y stelde de vraag hoe men aan kan ontkomen, wetend? dat de we sp atoombommen weet te vervaar- die niet meer zullen worden afge- En zo moeten we dus leven met vaarlijka (atoom) kennis. Een be- aspect, noemde mej. Schilthuis i dingen, die dikwijls erg scherp ziji. De leiding berustte bij de hervormde predikant ds. F. van der Vloed en bri gadier K. Hordijk. Er was veel samen zang, begeleid door het muziekkorps van het Leger des Heils. Gr. Witten-Ursus 1-2 Het sterke Groen Witten speelde al net min als Ursus een goede wedstrijd. Dat gaf de Schiedammers de kans op de volle winst. De linksbuiten van de Rot terdammers schoot voor rust zijn club op fraaie wijze naar 1O, maar Van Strien bracht Ursus in de tweede helft naast Groen Witten. Een kwartier voor het ein- kreeg Ursus een strafschop toegewezen Henk Verwey schoot de penalty in en Ursus zorgde er daarna stevig verdedi gend voor dat Groen Witten herstel niet meer kon vinden. i (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. De pro vinciale jongerendag van de C.J.V.-leden te Zuid-Holland, welke ditmaal te Vlaar dingen werd gehouden, is bijzonder in de smaak gevallen by de 550 C.J.V.-ers, die elkaar voor het eerst ontmoetten aan de Westhavenkade waar men zich aan boord begaf van de Spidoboot Erasmus. Vla een rondvaart door het Botlekgebied was het voor velen een evenement om de Rotter damse havens eens van dichtbij onder de C.J.V.-loupe te nemen. Voor de nodige toelichting zorgde da kapitein van de Erasmus, die via luidsprekers alle bijzon derheden uitvoerig vertelde. Het middagprogramma werd verzorgd door de C.J.V.-spelgroep Argus te Vlaar dingen, die in de Stadsgehoorzaal het to neelspel „Proces om Jezus" opvoerde. Op merkelijk was de aanpassing van de jon gelui, die wel wat moeite hadden zich ge heel om te schakelen van een prettig uit stapje naar een gevoelig toneelspel Be houdens een kleine groep achter in de zaal, die zich helaas slecht gedroeg, werd er met grote aandacht geluisterd naar de voorbeeldige wijze waarop „Argus" het moeilijke spel door Diega Fabbri opvoer de. Een aantal jongeren uit Westfalen (Duitsland), dat op bezoek was bij de C.J.V. te Schiedam, behoorde ook tot de deelnemers aan de provinciale jongeren dag, die werd georganiseerd door de plaatselijke CJ.V. Liefde en Vrede. tien minuten later rukte rechtsachter Coclc van Deventer over de gehele lengte van het veld op om daarna naar Van der Ven voor te zetten. Diens schot werd nog ge keerd maar Hulscher liet de doelman ver geefs duiken. In de eindfase was Henk Zuiderwijk met een beenblessure van het veld gegaan, hij werd vervangen, door Van Bekkum. De eerste helft was voor Martlnlt, dat de kansen echter niet gebruikte. In de tiende minuut schoot Smits net naast, tien minuten later scoorde Henny Lupker uit een voorzet van rechts. Vijf minuten daarna kreeg SSW de kans maar de mid denvoor miste uit een hoekschop. De Schiedamse invaller, rechtsbuiten Kersen ging zelfs alleen op doel af doch ook zijn kans bleef ongebruikt. Na de thee werd SSW sterker. De gastheren moesten, ettelijke hoekschoppen nemen en. uit een hoekschop ontstond dan ook het doelpunt van Pruimboom die inkopte. Tot meer kwamen, de teams niet, de uitslag geeft de verhouding goed weer. De defensies hebben de stryd beheerst. De machteloze voorhoedes liepen vergeefs klem op de gesloten verdedigingen. In de eerste helft gaf SFC doelman Rietveld nog enig werk. De uitvallen van Alphia waren toen niet gevaarlijk, dat veranderde na rust hoewel de Schiedammer Vredebregt toen de eni ge kans op winst kreeg. Hij kopte echter over de lat De Schiedamse verdediging bleef de baas over de aanval van Alphia. Bart v. dSchelling SCHIEDAM, dinsdag, In het Sted, Museum zal van 4 april tot 4 mei een tentoonstelling gehouden, worden, van het werk van de in Mexico levende Neder landse primitie schilder Bart van. der Schelling. De opening zal plaats hebben op vrijdag 3 aprii om 8.15 uur. De heer Dolf Welling zal de tentoonstelling inlei den, SCHIEDAM, dinsdag. Voor het ver sterkte honkbalteam van „Schiedam" be ginnen de oefenwedstrijden. Onder lei ding van stadgenoot, oudinternationaal Ton Fabrie en met als coach Wout van der Have heeft Schiedam versterkt met de SWers danig getraind en zater dagmorgen om elf uur gaat „Schiedam" op Vreelust bezien of de nieuwe combi natie opgewassen is tegen Sparta in een oefendueL Tezamen met een bekende groep Ne derlandse honkbalcracks en leiders zijn. de Schiedammers Henk Kempen, Dick Molenaar en Adrie Schol (allen l^d „Schiedam") geslaagd voor het basisexa men honkbalspelleider van de KNHB. Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg 1138.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri- fuge 1395.—, ook merk machines 15 toi 30% kor ting Showroom Coja. Lange Haven 126 TeL 6 3641 Wie niet adverteert wordt vergeten (WEGENS STERFGEVAL) Notaris P. Schaberg te Schiedam is voornemens op vrijdag 3 april 1964 bij veiling en op vrijdag 10 april bij afslag in het gebouw Arcade, Lange Haven 71, te Schiedam, telken» om 11 uur, in het openbaar te verkopen: Het pand, bevattende ten beneden- en afzonderlijke bovenwoning met erf en tuin. te Schiedam aan de Kadaster sectie M nummer 2267, groot 1 are. Beneden verhuurd voor ƒ10,50 per week; boven verhuurd voor ƒ45,per maand. Grondbelasting 41,10 p. jaar; straatbelas ting 24.BS p. jaar; precario ƒ4,p. jaar. Aanvaarding en betaling van de kooppenningen 11 mei '64. Bezichtiging op 1 en 2 april I9B4 van 10-12 en van 2-4 uur. Nadere inlichtingen en toegangsbewijzen ten kantore van de notaris P. Schaberg, Tuinlaan 102, Schiedam (telefoon 689 00 en 6 62 83). h #r bafen imwbgmmtfc gtnatg 14 Wwktpooi-fitontijC Door ert*i nw» mi M s«bf»d vin groet mortaoswark heeft due tpedel» afdeling van Werkspoor RV.-teUtrecht een r90fCag»*cpdrachttn In binnen- en buitenland.' ONeraffinatiertJ.-Soedan «I TVneuwn OUBiafflnadBriJen en chamlsch» Installatie» Shell*Emo en Caltex- Botlek gebied Chocoladefabriek Mars - v eg nel GasbeJproJact - Sloehtefen. plaatsing als vakman}. verschillende plaatsen I opleiding lot vakman: voor electrijch-, autogeen-» of trgon-arc losser voor Püofitfer monlagewnrkora bankwarhsra Voor het werken op karwei besteen apodal* vwgoecfage^ Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden woensdag 1 april a.s. tussen 7 en 8 uur aan- bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te SCHIEDAM, alwaar een Werkspoor-vertegenwoordiger aanwezig is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1