Schoolvoetbal-toernooi had bijzonder geslaagd verloop KOERIERSTERS Schied. Jeugdraad: geen vooruitgang, wel basis gelegd Rotterdamsche Lloyd zag resultaat stijgen Jongste leerlingen begonnen Sterk overwicht van de katholieke scholen Jassen-dief Zeehospitium nu kinderhuis voor ODI in VES-toemooi Hermes-DVS vierde tachtigste verjaardag Plaats voor één prof-club Atleten naar Sleutelloop Neonreclamè voldoet niet aan normen Twee brandjes in de Paaskou Wie heeft iets verloren Auto reed tegen afsluitboom Burgerlijke stand Esp •eranto-agetido Man valt door etalageruit Fietser door auto geschept Diefstal uil woning KORFBAL Eerste prijs Jongen op fiets aangereden Bus rijdt tegen personenauto op Belgisch bezoek aan de V.A.3VL Veel bloemen in de Grote kerk Kwalijke handel Cultureel Jeugd- paspoort is in voorbereiding Verbroken Kees Jansen in Galerie CCC Bromfiets raakt in brand Vaals echtpaar vrij SCHIEDAM M N O P O L E W. J. DAMBRINK, arts woensdag 1 april 1964 - pag. S^ SCHIEDAM, woensdag. Met gerechtvaardigde trots konden de le den van de Schiedamse Schoolsportconunissie en speciaal de staf functionarissen G. Rens en Verhoef dinsdagavond tegen vijf uur terug zien op de eerste schoolsportdag in het PaastoernooL De reeks van wed strijden was bijzonder soepel verlopen* het programma kon zonder stoornissen worden afgewerkt, geen elftal liet verstek gaan, de waak zame leden van het Rode Kruis behoefden gelukkig geen dienst te doen en het weer alsmede de velden hebben zich ondanks de dreigende wol ken goed gehouden. Er is op prettige en aantrekkelijke wijze gevoet bald. Dat is dan ook de opzet van de schoolsportwedstrijden. SCHIEDAM, woensdag. Te bevragen het hoofdbureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8 00—17.00 uur. behah terdag ck Heienb. schoenen (beren). Te bevragen bij de vinders: Zilveren ro zenkrans in etui, Lelieveld, Maasstraat 2ij dameszonnebril, v, Dijken, Prof. Aalbersclaan 46; 3 sleutels In etui en barometertje, v. Antwerpen, v. a. Tengelstraal 8: ring met 3 sleutels, Scholten. Honnerlage Grotelaan 227; bril, v. Hooghtnjze, Nassaulasn SS; 2 sleutels aan een touwtje, v. Ditton, Ribeslaan 24: bos sleutels. Scholten. Honnarlage Grotelaan 227; bos sleutels in etui. Heesbeen, St. LlduJna- hof: 1 zwarte damesglacé, Zeelenberg, Schle- damseweg 221; reddingsbaak, clubhuis Doele, Noordvest; padvindersriem RomUn, Singel 45a; fietspomp, Ant. Muijsstraat 18: slagers mes en aanzetter, v. d. Sluis, Warande 172a: gummibal. Kies. Gr. Markt 41: kinderdrte- wieier, v. Schijndel, Mlddelharnissestraat 34, relswiegje met pop, Cino, Talmalaan 61; l paar rolschaatsen. Ketjzer, Alph. Ariensstraat 18; parkiet, v. d. Spek. Gaervlietsstraat 24b damesvest, Lelieveld, IJsselmondestraat 21. bontehanddoek, met lnh„ Zonneveld. Villa straat 41; geblokte sjaal. Ceitcnbeek, Obrecht- straat 8: bankbiljet. Kantoor Invoerrechten en Accijnzen. Chef Bureau, Lange Haven 67: bedelarmband. Jongeptcr v. Ostadelaan 24a; bankbiljet, Etm.m, Wlbautpleln 147; dames horloge, Venzelaar. St. Llduinastraat 73: gou den oorbel met camee. J. v. Zeilen, v. Leeu wenhoekstraat 55: aktentas met inh.. Dras, Galileistraat 35a, portemonnee met Inh.. Vör. ding. ftotterdamsedijk 405 (drogist): rode portemonnee mei lnh„ Lefèbre, Palissander- atrnat ifib (Rotterdam); damesparaplu, Wes- terveld. Hoogstraat 76f. SCHIEDAM, woensdag De heer J. F. W. D. js gistermorgen met zijn auto legen de neergelaten afsluitboom van de Hoofd brug opgereden. Doordat hij van links uit egn bocht kwam, had hy de boom niet op gemerkt De boom werd iets verbogen en de auto licht beschadigd. SCHIEDAM, woensdag. Gedurende het lange paas-weekend zijn liefst vijf herenjassen gestolen uit diverse inrich tingen. Het verband tussen deze reeks diefstallen Is nog niet aangetoond, maar ligt wel voor de hand. Vrijdagavond verdween uit de kleed- gelegenheid van de Tanker Chning N.V een bromlietsjaek van de heer S, K. Za terdag verdwenen uit twee café's aan hei Broersveld een mohairjasje van de heer W. H. en een suède jasje van de heer H. W.; zondag betrof het een win terjas van de heer F. K. uit een café aan de Broersveit en maandagavond is de jas van de heer J. v. G, verdwenen uit de dancing aan de Adm. de Ruyterstraat. SCHIEDAM. Geboren: Leonardus G, H. 2, v. L. W. Handstede en M. A. M. van de Ven: Bartholomeus z. v. J. H, MonUrooh en L. T. G. J. A. Wiese; Roland z. v. M. J. L'isamer en M. Bols: Rem co p. z. v. J. Bis schop en T. C. M. den BreejcJi; Mleke 3. d. v. G. Lankamp en J. van Heest. Ondertrouwd: X. van den Gern. 23 jr en A. H. Schot, 19 jr: N. 3. H. Beuman, 25 jr en M, W. Bergman.-24 Jr; F. A. M. van Beflnen. 21 jr en C. M. Veldhoven. 20 Jr: H. A. Dek ker. 21 jr en H, E. T. de Rooi). 23 Jr: B. van Dooren. 23 jr en A. H. Groenendaat, 22 jr; N, C. Garos, 19 jr en B. de Groot, 18 jr; 3. Hansma. 23 jr en L. M. de Coede. 19 Jr: P. den Haiiog, 40 jr en P. de Mul. 45 jr: W- P. Heijstek, 21 jr en M. 3. Schra. 19 jr; D. A. H. Kamsteeg 27 jr en 3. E. Leljgcr. 25 Jr: B. A. de Koning. 21 jr cn C. 3, M. Jansen. 20 jr; 3. C. Rulgrok, 25 jr en H. J. L. M. Hefkens, 21 Jr: F. F. smeenk. 23 jr en C. C. M. Pronk, jf jr: P. Sdvu. 25 jr cn M. Braams. 24 jr; C. Vlasblom, 27 jr en W. den Hertog. 19 jr. Gehuwd; G. C. van der Voorden 26 jr en C. Meijson, 21 jr: J, E. Woudstra. 23 jr en E Crama. 20 jr; C. Laurensscn, 34 Jr cn G. C. M. van Puffelen. 37 jr; O. C. de Jong, 22 jr en M. C. Man. m *t Veld. 22 jr: G. H. van Straten. 24 ir en W. C. Zandwijk. 20 jr: H. A van der Wal. 21 jr en W. Schneider 18 jr; L. M. van der Ploeg. 22 Jr en M. A. J. Gaert- tnan, 22 jr; J. Bamlalj, 23 jr en A. Penning, 24 jr; C. Korporaal, 33 jr en A. C. C. H. Frenalj, 20 jr; M. P. F. Dieiemans. 29 jr en E. van Hou welingen, 21 jr; D. M. Kool] man. 22 jr en M. Blokland 23 jr; D. Venema. 33 jr en H. Holstege, 32 jr; H. Jansen. 21 jr en W. A, L. vjsn der Wolf, 21 jr; M. Tintel. 21 Jr en G. H. Schilt, 17 jr; P. J. Hendriks. 21 jr en J. M. M. Tettelaar, 23 Jr; R. Tax. 23 jr cn L. Vermeulen. 23 jr. Overleden: E. C. Persoon, 89 jr weduwe van W. Booistcr; G. C. Schutte, 6" jr. APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Jansen, Swaramerdanisïngel 41. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De lefschopper", Monopole, 8 uur: „Harold Lloyd's wereld der zotheid". DIVERSEN Irene, 8 uur: Bescherming Bevolking. Uit reiking medailles. Musis Sacrum, 8 uur: S.G.-Toneelwed- strijö. Intermezzo. SCHIEDAM, woensdag. Merkredon. la lan de aprilo klubvespero. Ni konver- sacios ce kino v. Gink, Ploegstraat 19. Ni espera, ke cstos ne unua apriiserajo. Het gigantische toernooi slaagt er jaar lijks nog steeds ln. te groeien in aan tallen elftallen. Maar onvervaard van gen de kundige functionarissen de moei lijkheden op. Ook nu kon alles volgens schema worden afgewerkt. Dit mede dank zfj de goede steun van adviseur R. Rasheuvel en het grote groepje scheidsrechters, dat belangeloos enkele vakantiedagen ter beschikking stelt. Dinsdag deden twaalf scheidsrechters dienst en vandaag zelfs zestien. Velden Gespeeld werd dinsdag op zes velden. Een veld van Demos moest worden af gekeurd, maar daarvoor jn de plaats kwam het veld van GTB. Ook de beide velden van 5VDPW werden gebruikt. Om de zaak niet ingewikkeld te maken, werd achter de kantine van Hermes DVS over de slaat een tijdelijk loop bruggetje gelegd, zodat de velden bij het complex: van HDVS geannexeerd werden. Over dat grote complex klonk de ge hele dag vrolijke muziek uit de luid sprekers afgewisseld door de medede lingen va?j de heer Rens en het perio dieke fluitsignaal. Gezien het minder aangenamen weer, zochten de talrijke jongeren constant een heenkomen in de HDVS-kantine, waar Rlnus van der Most als vanouds er weer voor zorgt, dat de zaak gesmeerd draait. Het schooisporttoernooi was 's morgens geopend met het welkomstwoord van de voorzitter van de commissie, de heer J. van de Griend, die *s avonds ook het slot- en dankwoord sprak. De heer Van de Griend was verheugd dat de eerste dag zo goed geslaagd is, ondanks de dreiging van het weer. Hij was speciaal verheugd omdat nu de leerlingen van de lagere scholen aan bod zijn gekomen. Vorig jaar waren zij het slachtoffer van de regen. Dank bracht de heer Van de Griend aan de vele leiders en mede werkers, ook aan de leidsters, de dames die steeds meer de schoolgroepen gezellen. Rivalen Het programma vermeldde 75 wed strijden in zes poules, waarbjj ditmaal de r.-k. scholen op de voorgrond kwa men. Zelfs lu poule l, waar de Come- (Van onze correspondent HOEK VAN HOLLAND, woensdag Met Ingang van vandaag wordt het voor malige zeehospitium St. Jozef in Hoek van Holland opnieuw in gebruik geno men. Het gebouw ts nu bestemd vooi voogdijkinderen. Zoals bekend werd het zeehospitium vo rig jaar opgeheven. Het aantal Vbc-pa~ tientjes vertoonde een dusdanige dalmg. dat een verantwoorde exploitatie niet langer mogelijk was. In totaal zulten in de toekomst 56 voog dijkinderen in het kinderhuis St. Jozef (de nieuwe benaming) een tehuis kun nen vinden. De kinderen zijn tusse 2 en 16 jaar oud. Momenteel is men bezig een staf van personeel aan te trekken. In to taal heeft men Q2 interne leidsters nodig, benevens huishoudelijk en ander perso neel. De kinderen zuilen onderwijs ontvan gen aan de r.k. school in Hoek van Hol land, Dat betekent, dat er niet zoals voor heen een eigen school in het gebouw ge vestigd zal worden. De voogdijkinderen zullen afkomstig zijn uit alle mogelijke gezinnen. Directeur is de heer J. R. A. M. Buschman. SCHIEDAM, woensdag Vannacht is de etalageruit van het schoenenmagazijn Dijkstal aan de Broersvest gebroken. Even later, omstreeks vier uur, werd op de Nieuwe Haven de bromfietser H. T. aangehouden, die kennelijk onder de in vloed van sterke drank verkeerde. Hij bekende toen op de Broersvest gestruikeld en door de etalageruit gevallen te zijn. SCHIEDAM, woensdag. Op de Hoofdweg in Sportpark Harga is zon dagmorgen om 10.40 uur de fietser F. S- tegen de auto van de heer L. v. L, op gereden. De auto reed op de weg langs de spoorbaan en de fietser kwam van bet weggetje onder de spoorbaan; de fietser heeft de auto te Iaat gezfen. De heer S. werd geschept, vloog over de motorkap heen tegen de voorruit en smakte toen op de weg. Hij kreeg snij- wonden, die in de Dr. Noletstichting werden verbonden. De fiels werd ver wrongen en de aulo werd beschadigd, o.a. is de voorruit vernield. VLAARDJNGEN, woensdag. Uit een woning aan de Wilhelminastraat, waarvan de bewoners niet thuis waren, is maan dagnacht ingebroken. Het bedrag aan geld, dat wend ontvreemd is 700,—. niusschool B van leider Johan van der Gaag opviel door bijzonder fraai spel, kwam dc titel bij een katholieke school. De Comenius had steeds gewonnen, maar tegen St. Jozef bleef het goede schot uit, zelfs werd een strafschop gemist en zo werd de aloude rivaal uitgeschakeld. St. Jozef doelpuntte fortuinlijk bu een hoek schop. De voetbalvrengde voor de klei ne knapen levert dus ook wel wat ver driet op. De winnaars van de zes poules speel den vanmorgen (woensdag) de halve fi nalewedstrijden. Met de medewerking van de leidsters en leiders van de elf tallen heeft de commissie nu ook het probleem van het schoonhouden van de kleedkamers van HDVS onder de knie gekregen. Dat heeft vroeger wel eens (vuile> voeten in de aarde gehad. Nu waren in alle kleedkamers bezems ge- plaatst, en elk team dat zijn kleedkamer verliet bezemde het gebruikte lokaal keurig schoon. Deze eerste voetbal dag heeft niet over gebrek aan belangstelling te klagen ge had. Zo zag voetbaltrainer Hans Croon met voldoening dat zyn kleine pupil Scholten fvan SW) doelpunten liet re genen, Overigens leverde Klaas de Vries aan het eind van de vermoeiende voetbaldag de topscore met een 8—0 ze ge op Erasmus. Alle wedstrijden duur den tweemaal vijftien minuten. Uitslagen De eindstanden zijn: Poule E: 1 St. Jozef, ongeslagen met 10 punten: 2 Comenius B 8 pnt; 3 Klaas de Vries B 6 pnt: 4 en 5 Erasmus en Kon. Juliana 3 pnt: 6 W. A. Liefland 0 pnt. Poule E2; 1 Dom Savio 7 pnt; 2 Co menius A 6 pnt; 3 Mathenesse 5 pnt; 4 en 5 Prinses Juliana en Joh. Catvijn 1 pnt. Poule E3: 1 Alb, Magnus 9 pnt; 2 St Henricus 8 pnt; 3 St Martinus 6 pnt; 4 Jan Ligthart B 5 pnt; 5 en 6 Prins Bernhard en Dr. A. Kuyper pnt Poule E4: St Bemardus 9 pnt; 2 St. Maria 7 pnt; 3, 4 en 5 Edison. Oranje- Nassau en Jan Ligthart A 4 pnt; 6 Burg. Verveen 2 pnt Poule E5: 1 St Aloysius 6 pnt; 2 en 3 Prof. Kohnstam en Theo Thijssen 5 pnt; 4 A. H. Gerhard 4 pnt; 5 St. Jacobus 0 pnt. Poule E6: 1 J. H, Gunning, kampioen doar beter doelgemiddelde dan Prinses Marijke, die eveneens 7 punten behaal de en tweede werd; 3, 4 en 5 Thorbecke, Dr. Dc Visser, Kon. Wilhelmina, alle 2 punten. SCHIL- "M, woensdag, Ondanks de voor scrl twedstrijden weinig ideale weers omstandigheden. kannen zowel ODI als Succes op een zeer plezierige seriedag te rugzien. ODI was diarbjj zo gelukkig met het eerste twaalftal de Ie prfis van de 2e klasse ln het VES-toemooi in de wacht te sleden en dat nog wel met slechts 5 van de 8 te behalen winstpunten. De concur renten hadden elkaar echter punten af gesnoept, zodat drie ploegen met 5 punten eindigden, t.w. Oranje Zwart, ODS en ODI. Het doelgemiddelde van ODI bleek dank zij een 70 zege het beste te zijn) Succes is met niet minder dan 55 club genoten naar de perfect georganiseerde Alliance-series getogen, roaar kwam daar met het eerste team niet vorder dan de 3e plaats. De jeugd ei. de aspiranten moesten helaas enkele grote nederlagen slikken, maar dat heeft aan de goede stemming geen enkele afbreuk gedaan. En daar is het bij seriewedstrijden tenslotte om be- goonent Door ODI zijn de volgende resultaten geboekt: ODI—VES 3 1—1, ODS—ODI 0—0, ODI—TOP 7—0, Oranje Zwart—ODI 00, Merkwaardige uitslagen voor een le prijs! De ODI-junioreu vielen net buiten de 2e prijs door een slechter doelgemid delde. Zü kwamen met de volgende uit slagen voor de dag: OlympiaanODI 00, ODI—KVS D—3, ODI—Albatros 1—1, VES —ODI I1; ODISpirit 2—0. De aspiran ten leverden de volgende prestaties: ODI SEV 0—0. DOS—ODI 3—0, Spirit—ODI 0-3 en ODI—VES 1—2. De door de Succes-ploegen behaalde re sultaten zijn: senioren: SuccesVIOS 3—2, Zuidwesters—Succes 2—2, Charlois—Suc ces 5—0: junioren: Atlas—Succes 3—0. Succes—Ons Huis 1—9, NKVSucces 0—0; aspiranten: VIOS—Succes 11, Succes— Overkanters 04, ONDQ— Succes 101. De competitiewedstrijden, die ODI-ploe- gen zaterdagmiddag speelden waren: Bot terdam Zuid 3—ODI 2 34 en junioren: ODI—TOP 2—14, SCHIEDAM, woensdag In de Gerrit Verboonstraat is gistermiddag om 4.15 uur de negenjarige jongen J. V. op de fiets aangereden. De jongen werd ingehaald door een bromfietser en week toen naar links uit, waardoor de botsing ontstond. De jongen kreeg vermoedelijk een lichte hersenschudding en js naar huis gebracht. (Advertentie LM.) auping-epeda matra5Sen C? puüman-peerless Ij®* WONINGINRICHTING BROERSVEST 64-66 SCHIEDAM, woensdag. Voor het be stuur van Hermes-DVS staat het vast dat er geen plaats Is voor twee betaalde voet balclubs ln Schiedam. De KNVB streeft naar een betalende club ln onze stad cn het bestuur van Her mes wenst een Tel- star-lusie. Maar er zal nog heel wat moe ien worden gepraat voor het zover Is. Dan zou het eerste team van de amateurs waarschijnlijk ln de tweede klas komen. Dit heeft voorzitter A. Stouth&ndel me degedeeld tijdens de viering van de tach tigste verjaardag van Hermes-DVS van nacht ln de kantine in het sportpark Har- ga gehouden. De gehele ledenaanliang verkeerde daarbij in ecu feeststemming. Voorzitter Stouthandel memoreerde de geschiedenis van de tachtigjarige. Hij zei dat vooral de laatste weken veel werk is verzet voor de junioren. Hij dankte alle functionarissen en de commissies voor de steun in de afgelopen jaren. De sfeer bij Hermes-DVS is goed. maar de sportieve prestaties blijven helaas wat achter, be halve b'13 het standaardteam. De heer Stouthandel herinnerde aan de vele vriendschapsbanden die H-DVS in tachtig jaar gesloten heeft. Bij de aan vang is stilte in acht genomen voor de vrienden die de vereniging in de loop der jaren ontvallen zijn. De avond is be gonnen met een officiële huishoudelijke vergadering. Ook de crickatafdelmg ging akkoord met de contributieverhoging. Theo Vredebregt xverd tot lid van ver dienste benoemd, waarbij de heer Stout handel herinnerde aan het vele werk dat Vredebregt verricht heeft bij de verhui zing naar en de installering op Harga. Aan het slot van de vergadering boden afgevaardigden tal van geschenken aan, De VLAABDINGEN, woensdag. Doordat het met de paasdagen niet druk was op de v/eg is het aantal ongelukken beperkt gebitven. Bij maar éen aanrijding werden enkeie mensen licht'gewond. Deze vond maandag plaats op de Mr. L. A. Kesper- weg. De chauffeur van een R.E.T.-bus wilde bij de Van Hogendorplaan linksaf slaan. Hij moest echter remmen voor een personenwagen. De bus gleed door en ramde de auto. Beide wagens werden be schadigd. Twee Inzittenden van de bus, mevr. P. J. en de kleuter Jan de J., raak ten licht gewond SCHIEDAM, woensdag. Het gemeen tebestuur van Lede berg (België) en een wethouder van St. Amansfcerg (België) hebben een bezoek gebracht aan de instal latie van de Vuilafvoer Mij. VAM, N.V„ aan de Jan van Kiebeeckweg in Schie dam. supportersvereniging schonk een bedrag van 300 voor de verlichting van de laan naar de kantine en 1000 kwam van de voetballers. Jan Rijke spil van het eerste team, schonk een kleurenfoto van zijn elftal; Leo van Gerdingert overhandigde namens de junioren en pupillen 200 voor aankoop van een tafeltennistafel en re- serveshjrts voor de jeugd. Na de vergadering werd een stemmig Oudejaarsfeest gevierd. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGENj dinsdag- Leden van de atletiekvereniging Fortune namen gisteren deel aan de nationale Sleutel loop te Leiden. Hennie Smit liep bij de heren c 4800 m. Hij begon zwak, werkte zich later naar de kopgroep van tien lo pers, waarin hij tenslotte als tweede eindigde in 14 nun. 22 sec. Diek v. d. Meer en Theo Nellen liepen, in de categorie heren d, eveneens meter. Van der Meer, die in de tweede ronde last van maagkramp had, liep wis selvallig en eindigde tenslotte in 15 min. 15 sec. op de achtste plaats; Nellen werd 22e in 17 min. 33 sec. Jack v. d. Meer liep bij de jongens 3600 meter. Hij finishte als vierde in 11 min. 39.7 sec. (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN, dinsdag De we kelijkse samenzangdienst op zaterdag morgen in de Grote kerk kenmerkte zich op paaszaterdag niet alleen door een grotere opkomst, maar ook door het feit, dat velen een bloemetje hadden meegebracht. Zo konden na afloop van deze dienst 41 stadgenoten worden ver rast met een bloemstuk. Ongetwijfeld een sympathieke paasgeste van de ruim achthonderd personen, die de paasliede- *en zongen. (Van een onzer verslaggevers] ROTTERDAM, dinsdag. De Rotter damse rechtbank veroordeelde vanmor gen de Maassluise havenarbeider G. L, (27) tot een'gevangenisstraf van éën jaar en drie maanden met aftrek (els 1 jaar en zes maanden) De man wilde snel geld verdienen en hij begon daarom een handeltje in anti quiteiten. Bij Sociale Zaken in Maassluis stal hij een Friese staartklok. In Heen- vliet eigende hij zich Indische krissen, zwaarden, degens, stoelen en houten beeldjes toe. SCHIEDAM, woensdag. „Het Is dui delijk dat de Schiedamse Jeugdraad nog steeds geen vaste, bepaalde plaats heeft weten te vinden; er lg echter daardoor voldoende beweeglijkheid mogelijk om daadwerkelijk nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, die Indien zij tot resultaat lelden er zeker toe zullen bijdragen de SJJt. haar taak zo goed mogelijk t» doen verrichten. Alleen doar voortdu rende activiteit zal de Jeugdraad uit eindelijk kunnen groeien tot hetgeen zij ambieert te zijn: de representant en sti mulator van alle plaatselijke organisa ties welke zich met jeugd bezig houden en daarnaast de vervulster van haar eigen taak tegenover de Schiedamse jongeren. Om dit te kunnen volbrengen zal zij moeten trachten de steun te verwerven en te behouden van gemeentelijke over heid en Schiedamse Gemeenschap, maar In het bijzonder die van de aangesloten verenigingen en instanties. Zonder daad werkelijke belangstelling van laatstge noemde categorie is het bereiken van een bevredigend resultaat beslist onmo gelijk." Aldus wordt In het Jaarverslag 1963 van de S-J.R. opgemerkt. Hoewel in dit verslagjaar niet van di recte vooruitgang kan worden gespro ken, js toch wellicht de basis gelegd voor mogelijk belangrijke ontwikkelin gen in de toekomst, welke echter sterk afhankelijk zullen zijn van de samen werking met de gemeente en S.G. en die binnen de.S.J.R. Resultaten De kadertraInlng heeft In het afgelo pen jaar le weinig aandacht gekregen. Ook het contact met de aangesloten ver enigingen en belangstellenden o-a. door middel van het orgaan „KERN", Is niet tot de gewenste ontplooiing gekomen. Ge tracht zal moeten worden hierin verbe tering te brengen. Een belangrijke verandering heeft plaatsgevonden door de instelling van de Commissie Jeugd Recreatie, die naast de realisering van een deel van de oude Jeugd Jolijt activiteiten ook enkele ini tiatieven op andere gebieden heeft we ten te ontwikkelen. Hopenlijk zal deze uitbreiding en vernieuwing tot verdere ontwikkeling komen. Ook het uitbrengen van de Gebouwen- nota is een punt van betekenis. Waar schijnlijk zal deze er aan mede werken •de erin naar voren gebrachte proble men tot een. oplossing te brengen. In het afgelopen jaar zijn vergevor derde voorbereidingen getroffen, ten einde een stedelijk Cultureel Jeugd paspoort in het leven te roepen. Met name uit de drie laatste punten kunnen in de toekomst belangrijke re sultaten voortkomen. De andere aspec ten van het werk van de S.J.R zullen echter ook voldoende aandacht moeten krijgen, Jeugdrecreatie Hoewel er waarschijnlijk voor het oog van de aangesloten verenigingen dft ver slagjaar weinig waarneembaar was van de activiteiten die de Schiedamse Jeugd raad dit verslagjaar ontplooid heeft, kan toch gezegd worden dat z{j er wel dege lijk geweest zUn. Z|j het dan vaak op een ander ierrein als waarop het beleid van de Schiedamse Jeugdraad zich in de voorafgaande periodes heeft bewogen. Aldus het jaarverslag. In dit verslagjaar is ook, na moei zaam overleg met de Scliiedamse Ge meenschap, de Commissie Jeugd Re creatie geïnstalleerd, die rich zal gaan bezighouden met het organiseren van evenementen voor de gehele Schiedam se Jeugd, Men kan het deze commissie niet kwalijk nemen dat zij niet het vol ledige programma heeft kunnen afwer ken, dat rij zich ten doel gesteld had, maar m de periode dat zij werkzaam is geweest hebben deze commissieleden een aantal evenementen tot stand kunnen brengen die er wezen mochten. We den ken hierbij vooral aan het organiseren van het Nieuwsjaarvuur in samenwer king met de Schiedamse Gemeenschap. Ook was er de hulpverlening aan de bejaarden tijdens de uitzonderlijk stren- Schïedamse jeugd werd geholpen. Het Eurobal 1963, georganiseerd in sa menwerking met het Comité Vakantie besteding van de Schiedamse Gemeen schap, was zeer goed bezocht en niet te vergeten de bromfietsrally in samenwer king met leden van Vespa Club Schiedam, R. GOMERSBACH Verenigingen Met ingang van 1 november 1363, wa- ten bij de Schiedamse Jeugdraad: C.J.V.; Luth. Jeugdorganisatie, Verken ners van de K.J.B, Ned. Padvinders Ver eniging, Oranje Garde, Kath. Arbeiders Jeugd, Jongensclubs van de K.J.B. VCJC, R.K. Jongeren Gemeenschap, Jonge Strijd. Ned. Padvmdsters Gilde, Ned. Gidsen Beweging, Jazz Sociëteit Guillaume, Clubhuis Sint Joris Doele, R.K. Instuif, CD.V. Jeudring, Geref. Jeugd Centrale, Jeugd-sociëteit Nieuwland, Jeugdgroepe- ring N.I.V.O.N, én, Jeugd en Jongeren centrum Ruimte. (Van een onzer verslaggevers) VLAABDINGEN, dinsdag. Het col lege van B en TV heeft de raad voorge steld het beroepschrift va» de Firma Vendeloo-Neon Verlichting, dat rij heeft ingebracht tegen de afwijzing van een door haar aan de Van Hogendorplaan aangebrachte lichtreclame^, niet te accep teren. Het beroepsschrift was reeds bekend; het kwam voor op de lijst van ingekomen stukken voor de vorige raadsvergadering. Bij die gelegenheid wilde de heer J. Ligthart daarover al uitvoerig spreken, waarbij men de indruk kreeg dat hij niet sprak als politieke figuur, roaar als bepleiter van middenstandsbelangen; te vens bleek, dat hij de procedure van be zwaarschriften helemaal niet kende. Het college heeft de Firma Vend ei oo- Neon Verlichting in de gelegenheid ge steld haar beroepschrift toe te lichten. Uitvoerig gemotiveerd, komt het college thans met het voorstel het beroepschrift af te wijzen. Het college van B en W deelt het standpunt van de welstands commissie en de supervisor, dat de aan gebrachte reclame op het pand Van Ho gendorplaan ,27 a uit welstandsoverwe gingen onaanvaardbaar moet worden ge acht. (Van onze economische redactie) ROTTERDAM, dinsdag. De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd heeft in 1963 een exploitatieresul taat geboekt van 22,51 miljoen tegen 14,77 miljoen in het voor afgaande jaar. Dit betekent een stijging van ruim 50 procent. Het fors gestegen resultaat Is mede te danken aan de opleving van de vrach- tenmarkt, waarvan vooral de dochter maatschappij Scheepvaartmaatschappij Triton heeft geprofiteerd. Tot nu toe zijn er geen tekenen, die op een kente ring in deze tendens wijzen, aldus de directie ln het jaarverslag. De directie heeft over het algemeen geen al te hoge verwachtingen van som mige van haar op Amerika gebaseerde lijndiensten. Dit is te wijten aan de voortgaande discriminerende maatrege len en belemmeringen die da maatschap pij speciaal van Amerikaanse zijde ln de weg worden gelegd. Daardoor moes ten enkele reorganisaties in de lijndien sten worden doorgevoerd. Kritiek heeft de Lloyd voorts op het buitenwerking stellen van de vervroeg de afschrijving voor bedrijfsmiddelen, die na 31 januari 1964 worden verwor ven. Met name voor de scheepvaart Is dat, aldus de directie, een betreurens waardige ontwikkeling. Deze bedrijfstak maakt gebruik van bedrijfsmiddelen met een zeer lange levensduur, waardoor hij uitermate gevoelig is voor de geldont waarding, die een kenmerk is van de moderne samenleving. De vervroegde afschrijving diende dan ook de dispari teit tussen de afschrijvingen naar nieuw, bouwwaarde en die naar aanschaffings waarde op te vangen. Op deze manier konden de middelen, die voor vervan ging nodig zijn, binnen het bedrijf wor den gehouden. De opschorting van de vervroegde af schrijving betekent dat de continuïteit in de compenserende uitwerking op het verschil tussen de bedrijfseconomische en de extra lage fiscale afschrijvingen, wordt verbroken. Dit geeft aanleiding tot belastingheffing over bedragen, die niet als winst mogen worden aange merkt. Hierdoor worden middelen ont trokken, die voor vervanging noodza kelijk zijn. De maatregel valt bovendien nog in een situatie, waarin de scheep vaart bezig is zich in bescheiden mate te herstellen van een ernstige terugslag, aldus de directie van de K.RX. Uit de verlies- en winstrekening over 1963 blykt verder, dat aan dividenden, inclusief uitkeringen door dochteronder nemingen, werd ontvangen f 2.29 mil joen (f 3.06 miljoen). Interest bracht op 1.99 miljoen (f 2.47 miljoen). De op brengst verkoop schepen boven de boek waarde bedroeg f 1.19 miljoen (nihil). Vorig jaar kwam f 3.72 miljoen vrü uit de reserves. Van het totale bedrag ad. f 28 miljoen (f 24.04 miljoen) wordt op de vloot afgeschreven op basis van de aanschaffingswaarde f 16.87 miljoen (f 17M miljoen). Aan de reserves voor «w avervanging vloot wordt toegevoegd f 4.93 ge"winter""waarby spontaan "door de miljoen (1 4.51 miljoen), aan de reserves voor diverse doeleinden (nihil). f 3.02 miljoen Op de etablissementen in Rotterdam etc. wordt f 291.867 (f 133.297) afgeschre ven. Nadat f 60.000 Conv.) voor com missarissen is gereserveerd en f 56.240 naar nieuwe rekening is overgebracht, resteert f 2.778.300 (vj. f 1.984.500). Dit bedrag is nodig' voor het uitkeren van het, zoals bekend, verhoogde dividend van 7 (v,j. 5) procent. VTAARDENGEN, woensdag. Een paar jongens hebben tweede paasdag laten zien hoe het beslist niet moet. Zij gooiden vuur Ln een brievenbus, die op het Liesveld staat. Het gevolg was, dat enige brieven verloren gingen. In een kelder onder de winkel van de fa. Zijlstra aan de Korte Hoogstraat werd met de Pasen brand ontdekt Vermoede lijk is het vuur ontstaan, doordat een peukje of ander brandend materiaal ia een luchtrooster is geworpen. Een kinder wagen werd geheel door de brand ver nield. De brandweer heeft het vuur ge- SCHIEDAM, woensdag. In de Galerie C.C.C. voor moderne kunst, gevestigd aan de Mgr. Nolensla&n 476, wordt van 8 tot en met 24 april een tentoonstelling gehou den van werken van Kees Jansen, Deze in 1922 geboren schilder heeft reeds tal van tentoonstellingen gehad, in Neder land (Utrecht, Dordrecht, Amsterdam) en t' ln het buitenland. SCHIEDAM, woensdag. Bij het sleu- telen op het trottoir langs de Nieuw Mattbenesserstraat is zondagmiddag om h 3.50 uur de bromfiets van de beer'S, in brand geraakt Vermoedelijk is vuur ge- komen bij de opengelegde carburateur. - Fortier H. Ouwcns van Werf Gusto .heeft snel het vuur geblust met een brand- blusapparaat met droog poeder. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, woensdag, De Vaal» ,1 se architect D. H. C. en zijn vrouw her- kregen gisteren hun vrijheid. Zij waren I zondag gearresteerd na de dood van de hotelhouder Matthieu Schillings, Volgens de officier van Justitie wijst het onder zoek steeds duidelijker in de richting van een ongeluk als oorzaak voor het gat in het hoofd van de hotelhouder. Hoogstraat 2 Schiedam - Tel. 6 88 08. Jacht op ontvoerde vrouwen 14 jaar. Vrydag en zaterdag 2, 7 en 9.15 uur Zond. 7, en 9.15 uur; ma., 3L 2 en 8 uur; wo. 8 uur GORDON SCOTT in weergaloze avonturen met Oosterse hartstochten KERIM DE ZWARTE SHEIK Eastmancolor. 14 jaar. Zond.-mat. 2 en 4,15 uur Woedende Apachen storten zich in de aanval! FORT BOWIE 14 jaar. Zaterdagnacht 24 uur Fel realistisch, als een bom ontplofte hun passie.. MEISJES LANGS DE WEG DE KONING DER COWBOYS Alle leeftijden. Euys de Beerenhroucklaan 16 GEEN PRAKTIJK (behalve as, moeders) van. 30 maart tm, 12 april Waarneming door: J. van Buren, arts, Buys Ballotsingel 72-76; D. Houthuysen, arts, Marconistraat 93; G. Pet, arts, Tuinlaan 38. Met ingang van 13april zijn de spreekuren gewijd zigd als volgt: Fondsleden: ma. tra. vr. van 8.00-9.30 uur; Particulieren: ma. ton. vr. van 15.30-17,00 uur; A^. moeders: wo. van 14.30-15.09 uur, 1 Te koop aangeboden Rail uw oude televisie na in. Nu nog fikse lnruilprijzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder, enz. De Jager, Broersveld 103, telef. 69703. Prijsopgave bfj u aan huis. De Jager, Broersveld 105, Schiedam. Plaats zelf uw antenne v. 2e TV-prograauna Elf elementen 16.50, 15 ele- ra enten, ƒ24.50, 23 elementen S ƒ37.50. CompL geplaatst met-! toebehoren ƒ75.w Blijf niet tobben met uw oude sterzuiger. 'Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant De Jager, Broers veld 105, telefoon 89703. Fotograf» ju Eoifiims vergeten? De auto- maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K_ Vuuren. Hoogstraat 106. Voorpasfoto naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, tel 68720. In één dig gsreed,1"'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1