Medailles voor BB'ers Scboolspo'ttoernoói kon toch doorgaan Aanrijder op bezoek bij slachtoffer in een speelse bui" Koren van Jo Mulder vierden hun jubileum Zilveren lid bij Orpheus Trouwe garde die BB groot heeft gemaakt Muziekdagen van de Muziekschool Rouw Chloride krijgt vorm SCHIEDAM Burgemeester Peek reikt uit Voor tien jaar trouwe dienst I Voor kantonrechter: Eigenwijs Meisje geschept auto door AGENDA Tevreden, maar 'De Hoop' bouwde duw-eenheid Burgerlijke stand Vuurtje stoken Feest Kon. EHBO Politie vraagt inlichtingen Mej. T. Maat overleden hoewel afkeuring dreigde 5. G. - TONEEL WEDSTRIJD Intermezzo met „Cupido Duivenvlucht Schoolvoetbal VDL wint van DHL Auto beschadigd bij aanrijding Voor de jeugd morgen Het allereerste - Maasshdse - kievitsei Raadsvergadering Twee jubilarissen bij kuiperij AANRIJDING Kinderfietsen gestolen Spirit weerstaat de leider DIO Drie jubilarissen bij Electrostoom Schot ontvlucht maar meldt zich op Noordsingel Verbouiving Liederen Jeugdorkest gaf geslaagd concert Beheerster van politiekantine nam afscheid Koeriersters r a. ASSISTENT WERKVOORBEREIDER b. AANKOMEND TEKENAAR/CONSTRUCTEUR donderdag 2 april 1964 - pag/5 SCHIEDAM, donderdag:. Deurwaar- v der C. va" Daijn heeft woensdag op ver zoek ran de kantonrechter te Schiedam, 5 nr. P. B. Cos, aan dc 22-jarige Schie- - dam se vloerenlegger J. v. d. R. een brief je met een adres overhandigd. De vioe- renlegger dient een bezoek te brengen aan het slachtoffer van het verkeers ongeval dat hij veroorzaakt heeft. Ver dachte had te kennen gegeven dat hij niet wist waar het slachtoffer woont, hy kon dan ook niet gaan zien hoe .het met de onbekende gesteld is. ,.U neemt het maar gemakkelijk op, het Is u kennelijk niet duidelijk dat op u aile kosten ko men van dit ongeval." zei de officier, die verhaalde dat v. d. R, op 16 september op de Burgemeester Knappertlaan bij de Vondellaan met een auto tegen een passerende bromfietser was gereden. De man kreeg een kneuzing aan het linker onderbeen en was acht dagen arbeids ongeschikt. „Het is hoogst onverantwoordelijk om te rijden zonder verzekerd te zijn" zei de kantonrechter mr. P. B. Cos, dae stelde dat v.d.R. bij een civiele vordering alle kosten van het ongeval zal moeten dra gen. Nu mag v.d.R. nog gaan trachten dc zaak in der minne te schikken. Voor de aanrijding kreeg hij een boete van veertig gulden. ,Jk was niet verzekerd. Ik moet alle schade al betalen en daarom vind ik de boete wel hoog", zej de 22-jarige Rot terdamse schilder B. van der W. als ver weer voor het feit dat hij op 4 november in de Thorbeckestraat een aanrijding heeft veroorzaakt. „Acht u dat verzach tende omstandigheden dat u niet ver zekerd bent", zei mr. Cos verontwaar digd. „ik noem dat juist het tegendeel. Dertig gulden boete conform de cis". „Eigenwijs om niet te stoppen als er een bord staat", meende mr. Cos toen de 20-jarige Schiedammer H. van der D. voorkwam, die over de Vlaardbiger- straat fietsende niet was gestopt by Beyersbergen en daardoor een aanrij ding kreeg met een auto die van de Vel* levest kwam. Vijftien gulden boete. Mevrouw H.V.V. uit Rotterdam was bijzonder geschrokken toen zij uit bus 39 stapte bij de Swammerdamslngel. Zij liep voor de bus langs waarna een pas serende auto zo krachtig voor haar moest remmen, dat de auto gierend over de weg gleed en tegen een afgeknapte ver- keerszuii tot stilstand kwam. De kan tonrechter mr. P. B. Cos berekende de Rotterdamse voetgangster tien gulden boete. Rijdend wrak Vlerhonderdrijfenveertig gulden scha de heeft de Sehiedamse varensgezel G, van S. (20) omdat h(j de brutaliteit had zonder rijbewijs in een ondeugdelijke auto te ryden. De knaap verweerde zich voor het kantongerecht door te stellen dat zijn autoband „alleen maar glad «w, dat er meer anto's rjjden met lek ke uitlaten cn dat hij morgen rijexamen gaat doen". De wnd-substituut-officier van justitie mr, H. Franken zei dat verdachte al eer der, in maart er, augustus 1963, was aan getroffen in ondeugdelijke auto's. Ditmaal had de jongeman op 18 januari in de Dwarsstraat gereden zonder rijbewijs, zon der kentekenbewijs, met slechte banden, gebroken kabel van dc bedrijfsrem en ka potte geluiddemper. Verdachte had de auto tuit 1954) van een vriendje ge kocht voor 300. Het voertuig krijgt S. niet meer terug en omdat de auto ver beurd is verklaard bleven de boetes „re latief laag", namelijk: 75 voor het ont brekende rijbewijs, 35 voor het ken tekenbewijs, twintig gulden voor slechte band, vijftien gulden kapotte rem en twintig voor de defecte uitlaat. SCHIEDAM, donderdag. Tijdens de repetitie gisteravond heeft het Kon, Schie dams Mannenkoor „Orpheus" een lid, de heer P. Smits, gehuldigd voor het feit. dat hij 25 jaar lid is van Orpheus. Hij is hartelijk toegesproken door voorzitter P. Smit en door secretaris J, de Koster, die het zeer konden waarderen dat de heer Smits, ondanks zijn drukke werkzaamhe- den als directeur van een scheepvaart maatschappij', toch altijd tijd heeft kun nen vinden om te komen zingen bij Or pheus. SCHIkujaM, donderdag De acht jarige Louise de V. werd gistermorgen °.m,»;30 uur op de Singel, toen zij onvoor zichtig van achter een stilstaande vracht auto de weg overstak, aangereden door ue auto van de heer M, v, V. uit Den; z~^8* Het meisje kwam boven op de «totorkap terecht, maar kroeg wonderlijk seen letsel, Ook de auto werd niet be schadigd. APOTHEEK-DIENSTE,V APotheek Jansen, Swammerdamslngel 41. BIOSCOPEN rassage, 2 en 8.1c uur: „De lefschopper". Monopole, 2 en 8 uur: .Jacht op ontvoer de vrouwen". Irene, DIVERSEN 5 uur: KNMTF: Cursus-avond. SCHIEDAM, donderdag, Btirgemees- r,"}r' W. Peek heeft gisteravond aan at3ii» Schiedam woonachtige vrij willige noodwachters van de Dienst Bescherming Bevolking de VrJjwIJJigers- medaille met bijbehorende oorkonden uit gereikt, die hen door de Koningin is ver leend wegens tien-jarige trouwe dienst. „De onderscheiding is niet toegekend, al leen maar omdat n tien jaar geleden de handtekening hebt gezet onder het dienst verband, maar omdat TJ bewezen hebt goede noodwachters tc zijn. Er zijn heel wat B.B.'ers die 3! tien jaar lid zijn, maar die deze medaille toch niet ontvangen heb ben. Het is dan ook een echte onderschei ding heeft het hoofd B.B., de heer A. J. Nou wens er uitdrukkelijk bij gezegd. De ?.o onderscheiden noodwachters zijn de dames ,mej. E. N. van Rijnswoud cn mevr. M, Verspuy-v. <J. Berg en de he ren A. Brussë, W. A. Boers. P. v. d. Doe, C. P. A. Gouweleeuw, D, Groeneweg w! de Jong, R. de Jonge, J. W. Naterop," W* van Pelt, A. Post, P. van Roon J. Troost, J. B. Veerkamp, C. Vos, L. A. Kaal en P. La grauw. „De oude, trouwe garde, die de B.B. heeft groot gemaakt", noemde burg. Peek, zelf vïce-voorzittcr van de Kringraad van de A-Kring Zuid-Holland C van de B.B. de nu onderscheiden noodwachters. „Met enthousiasme en toewijding hebt u het menslievende doel gediend, dat wij na streven", Burg. Peek was tevreden over het vele dat in de B.B. is bereikt na de oorlog maar voldaan was hij niet. Het Neder landse volk heeft nooit de bezieling voor dit werk kunnen ophrengen, dat daarom halverwege is blijven steken. Daardoor Js het clement van verplichting ingevoerd moeten worden. Doch dat nog zoveltn het werk vrijwillig op zich nemen, vervulde hem toch ook met trots. Het is een kleine groep die in vredes-tUd het werk zal moe ten doen, want eerst b(j oorlogsdreiging is een toeloop van krachten te verwach ten. Uitvoerig schetste burg. Peek de taak van de BR, als „thuis-front" achter het leger en ook hoe het leger als strijdend deel niet kan functioneren zonder een goed georganiseerd en uitgerust apparaat voor de bescherming van de bevolking, „Laat de u toegekende onderscheiding een prikkel zijn om op de ingeslagen weg voort te gaan, om met fierheid de plicht te blijven doen tegenover het Vaderland." In de met vlaggen versierde zaal van het gebouw Irene hebben de noodwach ters, vergezeld van hun echtgenotes deze woorden van lof en waardering aange hoord. In de zaal waren overigens meer dere noodwachters en ook B,B,-funetio- narissen aanwezig. Daarna heeft het cabaret-gezelschap „Alle zeven" onder leiding van Rudy West een programma van schetsjes ge bracht en na de pauze de musical „Avon- tuur in Italië". SCHIEDAM, donderdag. De dliween- heid „Carpe Diem" met voorspan van de randlichter „Vrijenban I" die in op dracht van de fa. A. F. V. D. Steenhoven te Delft gebouwd is door de N.V. Scheeps bouw Mij „De Hoop" te Schiedam zal za terdag 4 april worden overgedragen tij dens een proefvaart. De duweenheid zal vertrekken vanuit de Voorhaven. SCHIEDAM Geboren: Paula M. C., d,v. P. G. F. van Gecne en A. C. Biemans; Robert, z.v. H. de Roode en E. J. Visser; Esther A., d.v. H, J, Kalfsbeek en J. J. van Maanen; Marianne, d.v. A. van Rens- woude en A. Alderden; Albertlna, d. F. Tcunissen en C. Booïj; Monique, d.v. M. G. Dorré en LM. Brehm; Ellen W. J. d.v. W. Braaksma en G. Pronk; Mike, ,v. J. A. C. Gerritsen en J. G. van der Laan; Johannes T. J., z.v. A. de Boer en Barink; Peter, z.v. W. de Niet en M. Snijders; Heieen, d.v. E. Beekman on M. Koppejan; Maria E., d.v. T. C. van Waas en A. Voerman; Catharina G. F. H., d.v. B. W. M. Bekker en W. Janssen; Paulus M-, z.v. C. Hijmans en K. M. Driessen; Antonia M„ d.v. B. Piek en C. M. Odijk; Nicolaas H.t z.v, N. H. van der Ree en P. S. EIgers. Overleden: J. M. Sprenger. 29 j.; P. J. van Wijk, 63 j.; L. Bruinsma, 94 j.; F. J. D. H. Êrwich, 84 j.; P. van den Oever, 73 j., weduwe van J. Dorsman; M. J. Vennix, 59 j., e.v. J. v. d. Walle. SCHIEDAM, donderdag De met va kantie zijnde schooljeugd is gisteren bezig geweest met het stoken van vuurtjes op diverse plaatsen in de stad. Drie jongens van 10 jaar werden betrapt bij het ver branden van oude kranten, die zy aan de huizen hadden afgehaald, op de helling van de Viaardingerdijk. Zij hebben daar voor een stevige uitbrander gehad. Ook de Celsiusstraat en aan de Westfranke- landsedijk is de jeugd bezig geweest met stoken van vuurtjes. SCHIEDAM, donderdag. De Kon. Ned. Ver. E.H.B.O. afd. Schiedam geeft op zaterdag 11 april de jaarlijkse feest avond ia gebouw Arcade, waarbij het ca baret-programma „Horen, zien en lachen" verzorgd zal worden door het gezelschap van Daan Hooykaas. De Kon. EHBO houdt van 20 tot 24 april de lijstcollectes en op zaterdag 25 aprü de straat-collecte. SCHIEDAM, donderdag De Sehie damse Muziekschool beleeft in deze Paas vakantie twee „muziek-dagen", gisteren was dat en vandaag weer. De lerares mevr. \V. Menningh is namelijk bezig om met haar leerlingen van bet School- orkest nieuwe programma's in te stude ren. Voor de „eind-uitvoering" op 6 jon!, maar ook omdat mevr. Mennfngh weer denkt aan optreden voor de radio, in de Jeu gd-p rog ram ma's. Dit opzetten van nieuwe plannen kan dan het best gebeu ren op aparte „muzlek-dagen. Dan zijn de leerlingen er helemaal „in", om sa men Iets op touw te zetten. En de kinderen vinden het zelf het leukst, zo helemaal onder elkaar en dan met een eigen broodmaaltijd er tussen door. Dat de orkest-leden er inderdaad plezier in hadden was wel tc merken aan de opgewekte drukte, die zij met z'n vijf en dertigen maakten in het grote ge bouw van de Muziekschool. Gistermorgen werd eerst m kleinere groepen geoefend, de eerste en tweede violen bij elkaar, de cello's, enz. Daarna weer in andere groeperingen, kwartetten, trio's en duetten en tenslotte, na nog een uur „vrij musiceren", een gezamenlijke oefening. De gehele dag heeft het in alle toonaarden geklonken door de Muziek- scbooL „Of het zin heeft dat het School-orkest voor de radio komt? Nou en of, als de leerlingen weten dat ze voor de radio ko men, oefenen ze veel intensiever. Dan doen ze echt hun best, reken maar. En het geeft hun ook een goede ervaring met optreden", verklaart mevr. Men- ningh, die overigens in deze dagen wel druk bezig is met het opstellen van de oefen-progra mma's. (van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. nieuwe vestiging van de Chloride Aeco- molatorenfabriek N.V. begint vorm tf krijgen. Op het terrein aan de 4e Indo- striestraat staan fabriek en kantoor nu onder de kap. Het bijgebouw, waarin de verschillende werkplaatsen, het ketel huis en het transformatorhuisje zijn on dergebracht is »1 geheel gereed. Architect R. Liesveld en aannemer Woudenberg hopen het nieuwe gebouw voor het einde van dit jaar op te leve ren. In deze fabriek zullen max. 150 men sen kunnen werken, die op alle mogelij ke manieren tegen de gevaren van hun arbeid zullen worden beveiligd. De ge vaarlijke lood vergiftiging, es 11 gelukkig bijna uitgestorven beroepsziekte is het voorkomen op alle mogelijke manieren belet. In het nieuwe complex van ca. 3000 m2 zal de Chloride N.V., een Nederland se vestiging van de Engelse fabriek zich kunnen toeleggen op haar specialiteiten. Deze worden met zo zeer door autoaccu's gevormd, maar door batterijen voor de steeds meer opgang makende electri- sche tracties en batterijen voor industri ële doeleinden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. In een loods op het terrein van de Delta Che mie alhier is gevonden 'n zak waarin 2ich kinder— en vrouwenkleding bevond. De herkomst is niet bekend. Zij die inlichtingen hierover kunnen verstrekken worden verzocht zich te wen den tot de afd. Recherche aan het hoofd bureau alhier. (van een. onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. —In het Algemeen Ziekenhuis is zondag na een operatie mej. T. Maat overleden. Zij was 47 jaar oud. Mej. Maat was werkzaam op het bureau van de Sociale Raad, waar zij 1 mei a.s, 20 jaar werkzaam zou zijn. Bovendien had zij zitting in de Stichting Vlaardingse Bejaardenzorg, het Prinses Beatrix Poliofonds en de Stichting Zon nebloem. De begravenis zal vrijdag plaats vinden. SCHIEDAM, donderdag. De Post- duivenver. Union opent het vliegseizoen met enkele vrachtvluchten. Zondag gaat het vanuit Barendreeht. Inkorven zon dagmorgen tussen 8 cn 9 uur in het club lokaal aan de Boterstxaat. SCHIEDAM, donderdag. Het nog vrij jonge Amateur Th eater-bureau „In termezzo" beeft voor het eerst deelgeno men aan de Toneelwedstrijd van d< Sehiedamse Gemeenschap met de op voering, gisteravond in Musis Sacrum, van het blijspel „Cupido in een speelse bui" van Han de Beukelaere. Het is een stuk zonder enige problematiek, doch vol speelse en leuke invallen, dat met groot enthousiasme is gebracht. Gezien bet feit dat deze groep nog niet veel erva ring heeft in het toneelspelen, kan de op voering toch wel geslaagd worden ge noemd. Een redeiyk aantal bezoekers heelt de prestatie met hartelijk applaus beloond. Het verhaal speelt zich af in een bui tenhuis van de zakenman Boerlage, waar dochter Eveline met buishoudster Mar tha de nacht zullen doorbrengen. Dan blijkt dat de zwerver Gexrit reeds bezit heeft genomen van de villa. Het gezel schap wordt dan weer uitgebreid met een adellijke jongeman Rob en bediende, die als bandieten verkleed op weg zijn naar een bal masqué, maar door motor - pech in de villa stranden. Het wordt zellig m de villa en een romance bloeit op tussen Eveline en de jonker Rob, uiteraard met een „happy end". Voor ons gaat de ere-palm naar Rob Uyl, die een uitstekende creatie maakte van de oude zwerver Gomt. vooral in de gesprekken met de twee gelieven was hij prima. Netty de Groot gaf vlot spel als de verliefde Eveline en Henny Elderson maakte van huishoudster Martha een ge voelige vrouw. Veel eer kon Joop Uyl in leggen met. zijn vertolking van de „cupi do", de jonker Rob. De heer G. C. Uyl presteerde het om in een maand de rol van vader Boerlage in te studeren, waar hij een zelfbewuste man van maakte. Verder zagen we Marian v. d. Water als Robs moeder, Kok Weltevreden als andere dame en Carel van Leeuwen als de bediende van Rob. De regie was by Biet de Kaper in bekwame handen. Intermezzo heeft dit stuk vorig jaar al in behandeling genomen, doch door ge brek aan medespelenden, kon de opvoe ring toen niet doorgaan. De volgende opvoering in de Toneel wedstrijd zal plaats hebben op 15 april, wanneer Geron komt met „Het weder zijds huwelijksbedrog" van de I8e eeuw- se Nederlandse toneelschrijver Pieter Langendijk. MAASSLUIS, donderdag. Woensdag morgen werd door de voorzitter van de schoolvoetbalcommlssie, de heer P. van Dijk, voor de I3e maal het tweedaagse toernooi met een kort woord geopend. De uitslagen van de eerste dag zijn: KWS—RSM 0—1; GPS—HSM 0—0; PBS DKS 4—0; MVS—SAS 0—1; HM—KWS O-O; RSM—MVS 1—0; SAS—PBS I—0; DKS—GPS 0—1; HSM—DKS 2—2; SAS— RSM 2—0; GPS—MVS 0—4; PBS—HSM 0—4; DKS—KWS 0—6; PBS—RSM 1—0; GPS—SAS 0—1. In deze afdeling heeft SAS (St. Antoniusschool) de leiding met 8 punten uit 4 wedstrijden. In de b-afdeling bleek het krachtsver schil der teams veel te groot De Marnix- Mulo (MM 1) won met zelfs meer dan korfbalcijfers van chr. techn. school 4 CCT) n.L met 200. CT 1 ook met grote cijfers ah 120 van CT 3. CT 1 behaalde een fikse overwinning op MM 260 en MM 1 liefst met 12—0 van CT 2. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Op de Schiedamsedük vond dinsdagmiddag een aanrijding plaats waarbij 3 auto's waren betrokken. Op de dijk stonden twee personenau to's stil voor een opbreking. De bestuur der van een truck met oplegger, de 26- jarige J. A. S. uit Rijswijk, kon zijn voer tuig niet tijdig genoeg stoppen. Hij reed tegen de achterzijde van de tweede per sonenauto aan en drukte deze tegen de eerste auto. Er waren geen persoonlijke ongelukken. De aangereden auto werd zwaar be schadigd. (van. een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Club huis De Haven organiseert morgen auto pedwedstrijden op het Weeshuisplein, 's Middags is er een gecostumeerde op tocht vanaf het Oranjepark (Hogelaan) naar de Weeshuisstraat. Het is de be doeling dat ieder kind verkleed komt. Na afloop treedt het Haags Kindercircus op. (van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, donderdag. VJXL. heeft voor een verrassing gezorgd. Twee de paasdag bleef de blauwwitten het Delftse DJïX. met 21 de baas. Deze kostbare punten werden behaald, nadat een aanvankelijke achterstand van 01 was ingelopen. Koudijzer, uit een straf schop, en Tuit bezorgden hun ploeg ech ter toch nog de overwinning. 1 (van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, donderdag. Ei, el terdag was het er dan. Een dag voor de toch al zo eivormige Paas vond Jan Coetiradi (15) het eerste Maassluise kie vitsei. Resultaat van lang en intensief speuren had van hem een gelukkige vin der gemaakt, die Zijn ei makkelijk kwijt kon. Hij bood het burgemeester W, J. D. van Dijck aan, die er bijzonder blij mee was. Mijn gemeente gaat vooruit, dacht hij misschien, vorig jaar vond men het ongeboren jong n.L pas op 1 apriL Grap pig- MAASSLUIS, donderdag. Maandag 6 april a.s. iun. 7.30 uur komt de raad van Maassluis bijeen, voor het behandelen van niet minder dan 27 agendapunten. Op deze agenda staat plaatsbepaling 2e open bare kleuterschool en industriële woning bouw. Verder: voorstel inzake benoeming van een havenmeester; verhoging inzake jaar wedde der wethouders: aankoop van en kele percelen grond van de heer M. van Driel te Maasland, van de heer W, A. van Leeuwen te Maassluis, M. C. van Koppen te Maassluis; wijziging havengeld verorde ning. MAASSLUIS, donderdag. De beer G. Z. van Altena en de heer J. Prins vierden gisteren hun veertigjarig jubileum bij de kuiperij v/h A. de Neëft Burgemeester Van Dijck speldde de heer Altena de zil veren eremedaille in de orde van Oranje Nassau op en de heer Prins de bronzen. Namens de Maatschappij voor handel en nijverheid overhandigde de heer Van Min nen de jubilarissen een getuigschrift en de zilveren erepenning. SCHIEDAM, donderdag Met sombe re gezichten stonden de organisatoren van het Sehiedamse Schoolaporttoer- nooi woensdagmorgen vroeg op de vel den in Harga te kijken, maar gelukkig keurde de consul J. C. van Meurs de velden goed, zodat honderden schoolkin deren weer een genoeglijke Sportdag heb ben beleefd. Schiedam maakte daarby een goede beurt ten opzichte van. andere steden waar de velden wèl werden afge keurd. Woensdag hebben de reserveteams van de uitgebreid lagere en de middelbare scholen gespeeld. Deze jongens, onder dan de scholieren van dinsdag, hebben ook een andere strjjdnientalifelt. Ze voet ballen steviger en dat had tot gevolg dat de behulpzame lieden van het Rode Kruis tientallen kleine blessures, vooral enkel verwondingen, hebben moeten verbinden. Liefst achttien scheidsrechters hebben woensdag een vrije dag geofferd om dit monstertoemooi te dienen. Zelfs uit Rot terdam. waar de velden afgekeurd wer den, kwamen scheidsrechters naar Schie dam. Overigens wat overbodig, want de zaken zijn in Schiedam goed georgani seerd. In zijn dankwoord heeft voorzitter J. van de Griend dan ook zijn bewondering uitgesproken voor de leidsters en leiders die bij het aanmoedigen van hun teams het slechte weer durven trotseren. Deze leerkrachten en ook de ouders en leden van de oudercommissies zijn voorbeelden voor hun collega's by andere scholen die helaas nog verstek laten gaan. Daarom zijn de scholen niet relatief gelijkwaardig vertegenwoordigd by dit toernooi, de gro te meerderheid van de rooms-kathoheke scholen is zelfs opvallend. Voor de winnaars van dinsdag werden nu halve finales gespeeld. De uitslagen zijn: St. Jozef-Altiertus Magnus 01; Dom Davio-St. Bemardus 1I; St. Jozelf-St. Aloysius 05; Dom Savio-J. H. Gun ning 11; Albertus Magnus-St Aloysius 0i; St. Bemardus—J. H. Gunning 1—4. Dit heeft tot gevolg dat op Koninginnedag van de lagere scholen tegen elkaar spe len voor de le en 2e prijs de J. H. Gun ning cn St. Aloysius; voor de derde en vierde prijs ALbertus Magnus en Dom Sa- vio; voor de vijfde en zesde plaats St. Jozef en St. Bemardus. Van de reserve ULO,'s werden woensdag poulewinnaars; Alb. Magnus 2, St. Ber- nardus 2, Dom Savio 2, J. H, Gunning 2, Willem de Zwijger A3, TSS 7, Willem de Zwijger a5 en RK Lyceum 3. Deze ploe gen maken vandaag uit hoe de finales om de prijzen, op F den gespeeld. SCHIEDAM, donderdag Op de krui sing van de Schiedamseweg en de Iepen laan is gistermorgen om 8.30 uur de wiel- rijdster mejuffrouw IJ. J. v. H, 17 jaar, toen rij bij het linksafslaan te weinig op het van achter komende verkeer lette, aangereden door de auto van de heer F. de J. Daar de jongedame klaagde over pijn in de rug is zij voor onderzoek naar de dr. Noletstichting gebracht. SCHIEDAM, donderdag Tijdens de schoolsportwedstrijden in park Harga zijn gisteren twee fietsen van scboheren ver dwenen, die daar niet op slot waren neer gezet. Ook bij de Kinderboerderij in het Prinses Beatrixpark is een niet op slot staande fiets van een meisje verdwenen. (van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Spi- rit heeft een fraaie prestatie geleverd door met 33 leider DIO naast zich te houden. Dit resultaat werd bereikt in een uitwedstrijd, die Spirit misschien met helemaal gaf wat haar toekwam. Tot drie maal toe namen de Vlaardin- gers de leiding, maar steeds weer wist de Rotterdamse ploeg de korf te vinden voor de gelijkmaker. Al met al heeft Spirit nu nog maar een punt achterstand op de koplopers en dus nog een kans op het kampioenschap. Zondag wordt ge speeld tegen de andere leider Top. ROTTERDAM, donderdag In tegen woordigheid van directie en ruim 200 afgevaardigden van het personeel werd bij de eiectriciteit maatschappij Electro stoom N.V. een drietal medewerkers ge huldigd wegens hun 25-j'arig dienstver band. Het waren de heren: C. Bakker, plaatsvervangend afdelingschef, J. Faber, afdelingschef en P. J. Wlgboldus, tech nisch medewerker van de afdeling stoom turbines en drukvulgroepen. Zij ontvingen de gebruikelijke en loppes, alsmede geschenken aangepast aan hun liefhebberijen. ROTTERDAM, donderdag. Toen vanmorgen een Schotse zeeman werd overgebracht van de G.G, en GD. naar het huis van bewaring aan de Bergstraat bij de Noordsingel slaagde hij er in zijn bewakers te ontvluchten. De politie ver spreidde onmiddellijk zijn. signalement, doch nog voor de opsporing goed en wel was begonnen had de ontvluchte man zich reeds gemeld bij het huls van bewaring. ROTTERDAM, donderdag. Hét me tro-voorlichtingsgebouwtje aan het Wee na ondergaat op het ogenblik een kleine verbouwing. Het interieur wordt aange past aan de gevorderde werkzaamheden van de metrobouw, waarbij bet accent wordt gelegd op de bouw van het tra ject op de Linker Maasoever en het af zinken van de tunnelstukken voor het rivierkruisende gedeelte. In verband met deze werkzaamheden, zal het gebouwtje enige tijd voor het publiek gesloten zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Het 35-Jarig bestaan van de koren van Jo Mul der ls in de Stadsgehoorzaal te Vlaardin- gen gevierd met een geslaagde zang-uit voering. Het eerste koortje in 1929 heette „Ons Clubje" waaraan Inmiddels zijn toe gevoegd hef dameskoor „Viva Melodla", de meisjeskoren „Eroza" en „Vlaarding se Zangvogeltjes', ,Be Nachtegaaltjes" en „Ons Jongenskoortje". Het waren deze koren, die in de goed bezette zaal het ze vende lustrum tot een jabilcumfestyn maakte van uitstekend gehalte. Vooral de kinderkoren kregen een aan dachtig gehoor van de ongeveer 400 be zoekers. die met veel applaus hun instem ming betuigden met het programma. Met een serie „Oude bekenden", zoals „Zon nelied" en „Het Angelus" van Van Hen nes en „Nacht en Zomeravond" van Van Tussenbroek beten de vele kinderen de spits af. Onwillekeurig had men bijzon der veel waardering voor Jo Mulder, die er toch maar in is geslaagd een goed ge heel te vormen van de diverse koren. Verscheidene delen uit de vele door Jo Mulder gecomponeerde en geschreven operette'» klonken opnieuw spontaan in de zaal en daarbij bleek duidelijk, dat er wel degelijk serieus werk aan was voor afgegaan. Zo werd er gezongen uit „Erik maakt plantsoen", „Prins Rudl en de to verstaf', „Dc verdwenen Koningszoon". .Marjolijntje in Sprookjesland", „De to verstaf' cn anderen. In het slotkoor „Gelukskinderen" kwam uit de declamatie van Jo Mulder naar voren dat het in de afgelopen 35 jaren vaak moeilijk werken was, maar dat de zorgen niet telden wanneer de stemmen zich lieten horen. De verbindende teksten werden gedeclameerd door Tineke den Breems. Ineke Le yen dekker, Truusje van der End'e en Gretha Mulder. Het dameskoor „Vita Melodia" en het meisjeskoor „Eroza" onderscheidden zich tijdens het ringen van acht liederen uit de Deutsche Tan ze van Franz Schubert. Na de pauze traden alle koren op in de eerste uitvoering van de Cantate „S.O.S. Kinderdorp", natuurlijk met tekst en mu ziek van Jo Mulder. Geïnspireerd door het levenswerk van Hermann Gmeiner schreef en componeerde Jo Mulder deze Cantate tijdens haar vakantie in Oos tenrijk. Voor de onmisbare begeleiding aan dc piano zorgde ïhea Roos, die voor een niet gering deel aandeel had in het welslagen van het zevende lustrum. Behalve Jo Mulder bleek dat ook me vrouw S. G005 35 jaar aan de koren, was verbonden. Een kwart eeuw lid waren de dames J. Heyblom, N. Oostveen, A, v. d. Ende, M. v. 't Hof, A. v. Genderen, M. Brouwer en C. Booster (de laatste dame ligt in het Dijkrigtziekenhuis). Onder de vele bloemen en geschenken die Jo Mulder ten deel vielen bevonden zich een tinnen vaas, een perzisch tapijt, een smyma kussen, een theebeurs en een geschenk onder couvert van het hoofd bestuur van de Volksbond tegen Drank misbruik, onder wiens auspiciën de uit voering plaats voed, Ook Thea Roos ont ving een bloemenhulde. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. De jaariykste uitvoering van Van Dyks Jeugd orkest, gisteravond In gebouw Mu- zanda gegeven heeft de vele leden en do nateurs een gezellige avond bezorgd. Voor de paDze was het alles muziek dat werd geboden, maar daarna genoten de aanwezigen van enkele zeemansscenes; zang, muziek en enkele schetsjes. De bekende Eurovïsiemars, een ge ijkt nummer van het Jeugdorkest kwam vlot uit de accordeons, evenals de V.D. O.-mars, de bekende compositie van di recteur Leen van Dijk. De Koekoeks- wals, de 12e en de 13e Songparade ble ken ook echt van die nummers te zijn, die het orkest uitstekend in de vingers heeft. Verder werden ges. eeld „Glim worpje", „Walsfestijn". „Hör roein lied, Violetta", Rosen in Tirol en enkele ande re succesnummers. Trompettist René Bravenboer. die het welkomstwoord had gesproken had niets teveel gezegd toen. hij een amusante mu ziekavond had toegewenst Het was de zesde keer dat het Jeugdorkest een jaar- Uitvoering gat (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. donderdag. We gens het bereiken psn de pensioenge rechtigde leeftijd nam mej. J. van der Struijs dinsdagmorgen in de kantine van het bureau van politie, afscheid. Van de opening van het nieuwe bureau in april 1957 af heeft mej. Van der Struijs de scepter in de kantine gezwaaid. In een bijeenkomst van het gehele per soneel sprak de commissaris van poli tie Dr. C.N, Peijster, enige woorden van afscheid. Hij gaf een overzicht van de levensloop van de scheidende kantinebe heerster, waarna hij namens het korps een geschenk aanbood. Spreker bracht ook namens de burge meester die met vakantie buitens lands isdank aan mej. Van der Struijs voor alles wat zij in gemeentedienst had gedaan. Namens de Vlaardingse politie sport en personeelsvereniging sprak de inspec teur L. van Slooten. Hij liet zijn woor den eveneens vergezeld gaan van een ge schenk. Namens de kantine-commissie sprak de hoofdagent van politie E. Vedder waarderende woorden bij dit afscheid. Ook hij bood een geschenk aan. Mej. Van der Struijs dankte hierna een ieder voor de prettige samenwerking en voor de vele geschenken. OPENBARE KENNISGEVING (art. 13, Winkelsluitingswet 1951) Burgemeester en Wethouders van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat de Gemeenteraad bij zijn besluit van 23 maart 1964, krachtens artikel 11, 3e lid, van de Winkel sluitingswet 1951, de dagen 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 en 30 mei 1964 heeft aangewezen als dagen, waarvoor het be paalde in de artikelen 2 sub c, 8 sub c, en 10 van genoem de wet, tot 23 uur niet geldt voor de winkels (stands) op de te houden Middenstandsbeurs aan de Broersvest. Genoemd besluit ligt vanaf beden voor een ieder ter le zing op de secretarie van de gemeente (afdeling Algemene Zaken). Schiedam, 1 april 3964 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De secretaris, De burgemeester, NL J. Blok J, w. peek Droogproblemen? Centrifuge 4 kg (338.—. Combinatie langzaam met spoeLcentri* fuge 1395,ook merk- machines 15 tot 3ü% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 126 TeL 636 41. Fotografie Kolfllma vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto KL van Vuur en. Hoogstraat 166. VERKOPEN DOET ADVERTEREN N.V. Wallramit Hardmeiaa) Maatschappij Maassluis - Telefoon (01899) 20 44 vraagt voor de afdeling PLANNING en WERKVOORBEREIDING. De voorkeur gaat uit naar sollicitant met behoorlijke techni sche opleiding en zo mogelijk met enige praktijkervaring op het gebied van planning en werkvoorbereiding, met enige technische ontwikkeling en praktijkervaring. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van. leeftijd, opleiding en prak tijkervaring gelieve men te richten aan afdeling Personeel, Keuchenius- straat no. X, Maassluis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1