dag van De laatste sehoolsporttoernoói iVOETBAL: toch nog spanning aan 't eind voorV Liclitstoet en lampion optocht S.R.B. heeft 1299 leden m van And el Int. Jeugd uitwisseling van de S.G. Sobere I mei- viering '98 De strijd rond de korven Tv-opnamen in Maassluis Argus speelt een thriller Schiedam telt 81.543 inwoners SPIEKERMAN Onverdraagzaam ^T" WEÉMAN's VVD-vergadering Wutcfc OOGARTS.. Steun Resultaten TUINIER MET PLEZIER YEEMANV) Benoeming leraar Burgerlijke slant! TAXI? EÜROTAX 69 4 60 S W ontvangt AGOVV j<a roetten Gemeente legt parallelweg aan Wie heeft iets verloren YDL-: nieuws W. J. DAMBRINK, arts vrijdag 3 april 1964 - pag- 5 (Advertentie LM.) slaap meu be Is-wentelbedden duo-divans enz. WONINGINRICHTING BROERSVÉST 64-66 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Hoewel gehandicapt door kil weer is ook de laatste dag van het Schiedamse school voetbaltoernooi in Sportpark Harga vlot verlopen. Eventjes leek het er op of een jongen gekwetst zou zijn, het Roode Kruis dacht dat er sprake was van een gebroken, rib, maar gelukkig kon de broeder van de GG en GD constateren dat er niet sprake was van iets ernstigs. Deze oudste scholieren hebben overigens geen goede reprise kunnen geven van vorige toernooienEr was wel weer een negatief vestigfngs- waarbij de voetballiefhebbers al watertandend elkaar wezen op fraaie ovcr"^t'doch d,t bedroes niet meer dan voetbaltalenten als de nu zo bekende Piet de Groot, John van der Huls, Coen Groenewegen e.a. Er was ditmaal gebrek aan talent, er werd tè hard gespeeld, er werd te slecht gecombineerd en bovendien begingen deze zestien, zeventienjarigen het onnodige kwaad van het brengen van veel individualistische show in de matches. SCHIEDAM, vrijdag. In dc maand februari is dc bevolking van Schiedam met 78 personen gegroeid tot totaal 81,543, {Advertentie PARAPLU'S de grootste sortering vindt men bij ANNO 1894 Ook voor overtrek ken of repareren. H«HHTFAA1 1SB R'DAH TEL U7903 NU OOK LIJNBAAN 3B, KL 14JI.7B fVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdagZelfs op sport gebied komen merkwaardige staaltjes van onverdraagzaamheid voor. Zo milde „een scheidsrechter" wel bij de Schiedamse schoolvoetbahcedstrijden ar bitteren hij maar geen rooms-katholiekc of prot. chr. scholen te dienen kreeg. Uiteraard heeft de Schiedamse schoalvoetbaJcom- missic geen gebruik gemaakt van „het aanbod van deze dienaar van de sport". Liefst meer dan honderd wedstrijden werden donderdag gespeeld in aehl pou les op zeven velden. Dat is by deze oudere scholieren een opmerkelijke stijging in het aantal deelnemende teams. Ook nu weer heeft de commissie voor een per fecte organisatie zorggedragen. De teams behoeven soms echter meer toezicht van leiders, ouders of leden van oudercom- missies e.d. Er kwamen enkele grÖte uit slagen voor, zo sloeg Willem de Zwijger a2 de Rehoboth 2 met 100 en de Ryks HBS 2 won. met 90 van Rehoboth 2. Bij de standaardteams was het niet de vanouds favoriete Willem de Zwijger ULO er» ook niet de zo verrassende win-, naar van vorig jaar Wilton Fijenoord dat de eer kon grijpen. De Rijks HBS met stevige jongens en de Rehoboth ULO, de bedrijfsschool van Gusto zijn de teams die de aandacht gaan trekken tijdens de finalewedstrijden op de morgen van Ko ninginnedag op Sportpark Harga. {Advertentie tJUJ Geel plastic SIERGAAS 40, 85 en 90 cm breed per meter 2.10, f 2.50 en 3.25 VOGELGAAS 50,100 en 150 cm breed per motor 0-95, f 1.75 en 2.65 Mmsroemei 52 TeL67594 Wij geven K.E.S.-zegels SCHIEDAM, vrijdag. De V.V.D. afd, Schiedam houdt op woensdag 8 april in de Amstelbron de jaarlijkse alg. vergade ring. Daarbij zal de heer A. P. M. Appel, secretaris van het landelijke Liberaal De mocratisch Centrum, een causerie houden over dit L.D.C. (Advertentie l M YPOfc PESKUfVDIQ UPWeS, tiaruonuiK noqr W00QST8AAT 9f T£l:66S1A Voorzitter J, van de Griend heeft aan het slot van het toernooi nogmaals zijn erkentelijkheid doen horen over de goede steun van velerlei functionarissen, vooral ook van de zeer grote groep scheidsrech ters die hun vakantiedagen beschikbaar stellen. Daarbij was o.a, de scheidsrech ter uit het betaalde voetbal Henk van der Veer. De commissie hoopt dat het overwicht van R.K. scholen in de komende jaren wat zal verminderen door meer deelnam© van openbare en prot. chr. scholen. Ook zal het nodig 2ijn dat onderwijzers en ouders meer belangstelling tonen. De opzet om dc jeugd te brengen tot gezonde sportbeoefening mag geslaagd worden genoemd. Wel bleef er de drei ging van afkeuring van velden en boven dien de invloed van het slechte weer maar mogelijk kan een Idee van de voor zitter van de afdeling Rotterdam van de KNVB de hoofdonderwijzer J. Bijloo wor den gerealiseerd die meent dat de school- sporttoernoolen voor lagere scholen kun- worden gehouden tijdens uren op warme meidagen en dit zou dan kunnen geschieden als „lestijden" waarbij het onderwijzend personeel als leiders van de groepen aanwezig zal zijn. Erkend Ziekenjonds-ieverancier De eindresultaten van de teams bij de ULO's. technische scholen en middelbare scholen voor de hoogste elftallen In het Schiedamse Schoolvoetbaitoernooi van donderdag luiden; Poule Al: eerste plaats Rijks HBS 6 punten, tweede RK ULO, derde Willem de Zwijger a twee punten, vierde Prinses Irene b; Poule A2: 1. Re hoboth ULO 6 punten met beter doelge- middelde, 2. Willem dc Zwijger b 6 put, 3. RK Lyceum 5 pnt, 4. Prinses Irene bl 3 pnt, 4. Chr. T.S. 0 pnt; Poule A3: 1. Gusto 5 pnt, 2. TSS 4 pnt, 3, Wilton Fijenoord, 4. RKTS 1 pnt; Poule Bl: 3. Gusto 2 8 pnt. 2. RHBS 2 en Willem de Zwijger a2 beiden 7 punten, 4. RK Ly ceum 2 6 punten, 5. CTS 2 2 pnt, 6. Re hoboth 2 0 pnt; Poule B2; 1, TSS 2 10 put, 2. RKTS 2 8 pnt, 3. WF 2 fi pnt. 4. en 5. RK ULO 2 en Pr. Irene b2 3 pnt, 6. CTS 2 0 pnt; Dl:l. Willem de Zwijger a6 9 pnt, i 2. RK ULO 4 8 pnt, 3. Pr. Irene 3 5 pnt, j 4. RK Lyceum 8 4 pat, 5. cn 8. TSS 9 en W. de Zwijger b 5; Poule D2: 1. TSS 10! 10 pnt, 2 RKTS 7 7 pnt, 3. RK ULO 5 5 pnt, 4. Rehoboth 3 3 pn£ 5. VGLO 1 pnt; Poule D3: 1. Stedelijk Gymnasium 9 pnt, 2. Wil lem de Zwijger b4 8 pnt, 3. TSS 11 7 pnt. 4. cn 5. RKTS 8 en RHBS 3 3 pnt, 6, RK Lyceum 0 pnt •3. bij 280 vertrekkers cn 277 nieuwe tiglng. Daartegenover staat een geboorte overschot van 81 personen, nj. 138 geboor ten cn 57 overiydciisgevatlen. Er werden in februari 43 huwelijken voLtrokken, waarvan 18 tussen Schiedam mers onderling. (Advertentie M Spaden 4.95 - 19.40 Spftriek (open spade) ƒ25.75 Harken - Schrepels - Schoffels Hakken - Tuinnetten ene. Grasmaaimachines v.a. ƒ35.75 Grasscharen v.a. 4.95 Eenhandscharen6.45 - 12.95 IJZERHANDEL J P Broers vest 52 Tit 67594 Wij geven K.E.S.-zegels (Van een onzer verslaggevers) VLa.iRDINGEN, vrijdag Tijdens de raadsvergadering van gisteren is dc heer T. J. H. Nederpelt Lazarom benoemd in de vacature die er bij 't Gemeentelyceum was. De benoemde leraar was de enige kandidaat. Advert pnt ie l M i HOOGSm.152 - tu t éÊ.VÈRLANOSÊLAAN 176 ■ROTTERDAM'' SCHIEDAM Geboren; Edith, d. v. G. A. P. Suttorp en J. Abrahams; Her» manus M., d.v. T. H. M. Bierhuizen en A. W. M. van Druten; Gerardus P, en Robertas A„ zoons van W. B. Kerktaan en W. H. M. Zuijderwijk; Cornells M. F. z.v. C. van der Velden en C. H. de Wit: Michael A., z.v, A. H. Souwens cn A. dc Beer. Overleden; N. Sneepels. 89 jr; E. Vandersmissen, oud 6 dg; M. P- Schreij, j 76 jr; A. J. Bruns, 75 jr. tAdvertentie f W EUROTAS TELEFOON Advertentie l.M nu... beduidend goedkoper Iedereen die geïnteresseerd is in overhemden, garanderen wij morgen een sensatie. Want morgen verkopen wij de grote mode van dit jaar... overhemden met 'n streepje, In Tricot Enkalon. Morgen koopt U deze tricot Enkalon overhemden fmet poes- garantie) met ingeweven streep- dessin ("normale prijs 12.50) voor nog géén acht gulden. "7 APOTHEEK-DIENSTEN Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 4i. BIOSCOPEN Massage. 2 en 8,15 uur: „De lefschopper". Monnpole, 2, 7 en 9.15 uur; „Kerim, de zwarte sheik"- Sted. Museum, 8.15 uur: Opening ten toonstelling. Arcade, 8 uur: Kath. Bond van Werk meesters. Vergadering. Mus Is Sacrum, 8 uur: Pers. Ver. GTB. Toneelavond. Irene, 8 uur: Chr. Bedr. Centrale- Jubi leum-avond. Irene, 8 uur; TBC-ver. Vergadering. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Werkende Jeugd. Bijeenkomst De Rank, 8 uur: Bouwfonds St Martïnus- kerk. Dansavond. enkalon Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van Tricot Enkalon overhemden, met in geweven streepdessin in de maten 36 t/m 43. Géén of schrift, best SCHIEDAM, vrtfdag. De Schiedam, se Gemeenschap heeft een oproep doen uitgaan voor belangstellenden voor de In ternationale Jeugd-ult wisseling, waarover we reeds schreven. Dit jaar zullen bij wijze van proef tien Schiedamse jon geren in dc leeftijd van 16 tot 23 jaar in dc gelegenheid worden gesteld om in de periode van 19 juli tot 2 augustus een bezoek te brengen aan de stad Eszlingen in Duitsland. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat deze jcugd-mtwisseling met moet worden ge zien als een goedkope vorm van vakan- j tic, maar als een middel om de bewoners van de uitwisselingsstad beter te leren j kennen, om tenslotte te geraken tot een I beter begrip tussen de aan de uitwisse- I ling deelnemende landen. Tijdens het ver blijf in Eszlmgen, samen met Engelse, I Franse, Italiaanse en Zweedse jongeren, wordt de gasten een programma van ex- ;cursies aangeboden, dat men verplicht is tc volgen. De prijs voor dit 34-daagso bezoek is 100, de kosten van reis, verblijf cn ex cursies inbegrepen. Maar de ouders van jde deelnemers zijn wel verplicht om in j de periode van 8 toL 12 augustus een jon- i gen of meisje uit Eszlingen in huis tc 'ontvangen of voor een logies-adres te zorgen. Buiten het verstrekken van slaap gelegenheid en een deel der maaltijden, zijn hieraan geen kosten verbonden. Belangstellenden voor de uitwisseling dienen zich voor 20 april op te geven bij de Schiedamse Gemeenschap. Bij over- inschrijving zal geloot moeten worden. SCHIEDAM, vrijdag. De viering van 1 mei zal dit jaar in Schiedam sober wor den gehouden. De gebruikelijke avond herdenking wordt gecombineerd gehou den met de Rotterdamse afdelingen en heeft dan ook in Rotterdam plaats. Ook het mei-bal voor de jeugd zal geen door gang vinden. Alleen zal een ochtend-b|j- i eenkorast worden gebonden in het Volks- gebouw aan de Tuinlaan. Deze wordt door dc NW-Bestuursbond Schiedam belegd in samenwerking met de Partij van de Arbeid in Schiedam en begint om 10 uur. Spreker is mr. H. B. Engelsman, terwijl de heer A. Pfeiffer poëzie en proza zal voordragen. Toegangs- kaarten a 0,35 zijn verkrijgbaar bij het ANMB-kantoor, Tuinlaan 50, tel. 6 70 06 cn bij de heren M. Talmon, Cort v. d. Lin- j denlaan 62 en C. v, d. Hoek, Westfranke- landsestraat 91a, telefoon 667 64. i SCHIEDAM, vrijdag. Door middel; van een aantrekkelijke folder heeft de* Lichtstoet-commissie van de V.N.F.G. bü groot- en kleinbedrijven, industriële en, andere middenstanders, verenigingen en; scholen de belangstelling gevraagd voor de 7e Lichtstoet. welke dit jaar op za terdag 2 mei door Schiedam zal trekken. De eerste aanmeldingen zijn reeds inge komen. De commissie verwacht ditmaal wéér een record aantal Inschrijvingen. Dc opstelplaats is ditmaal in de Burg van Kaarenlaan, tussen de Vlaardmger- dijk (Alg. Begraafplaats) en de Troel-- stralaan. De route zal weer zoveel moge-' lijk door alle wijken gaan. De muziekkorpsen O.B.K. en Wilton-j Fijenoord, bij de rustplaats aan de Boer-i haavelaan af te wisselen door „Gusto" en St. Ambrosius, zullen o.ra. voor de mu-! zikale begeleiding zorgen. Men kan zich opgeven bij de secretaris van de commissie, de heer p. J Drenth.i Brug. van Haarenlaan 4G, tel. 63838 eni bij de heer A, M. Schoof, Lange Haven j 77 (Mercunus) tel. 68812. Ster-optocht Voor de ster-iampionoptocht, te houden op dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag, wor den de voorbereidingen ook reeds getrof fen. Het is weer de bedoeling, even als vorig jaar, van opstelplaatsen in verschillende delen van de stad te ver trekken. Voor Nieuwland is dit het Dr, Wibaut- plein, waar het tamboer- en pijper-korps ,.Jong-Harmonie" zich aan het hoofd zal stellen, vóór het Westen de Vondellaan met hét juegd-corps van St. Ambrosius, voor Zuid: de Nieuwe Maasstraat, met het jeugdkorps van „OJB.K." en voor het oosten: de Buys Bailotsmgel W.Z., met de drumband van de r.k. gymn. ver „Excelsior". Deze groepen gaan naar het Parkeer terrein aan de Broersvesl en na een kort oponthoud weer terug naar de verschil lende wijken. Alle kinderen kunnen daar aan meedoen. Groepen of verenigingen, welk© willen deelnemen, dienen zich tijdig 1© voren op te geven bij de heer P. J. Dreuth, Burg. van Haarenlaan 46, teL 63838. I M Het slot van krijgt voor de SCHIEDAM, vrijdag. SVV ontvangt zondagmiddag aan de Westfrankelandse- ayk AGOVV. De club uit Apeldoorn staat hoger geklasseerd dan SVV' en beschikt over een technisch vaardige ploeg, waar in routinier Bleüenberg nog steeds de ge vaarlijke aanvalsleider is, die deze com petitie weer een groot aantal doelpunten heeft weten te scoren. De rood-groenen dienen dus op hun hoede tc zijn en zullen moeten trachten met snel aanvalsspel AGOW van meet af aan onder druk te zetten Het belooft SCHIEDAM, vrijdag. Een groot aan tal ieden en jeugdleden van de Schiedam se Beddings Brigade heeft weer een di ploma behaald. Daarmee steeg het aan tal behaalde diploma's in het eerste kwartaal van 1964 tot 138 stuks. Zater dag 4 april breidt de Schiedamse reddings brigade het aantal les-uren voor de jeugd weer uit met een zaterdagmiddagles en wel voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar van 16.10 uur tot 16.50. Nu reeds zijn er 70 kinderen op inge- in elk cval een stevig en goed voetbal- sc]ireven( zodat er ook daar nog slechts duel lc worden. enheJcj bij kunnen. Hel ledental van de SVV 2 gaat ïondas op bozopk bij dc j br.'sade hooft hiermee de 1200 rain, over- 'reserves van Ajax. Na dc knappe over- schreden. Zij, die al eerder een filmdruk gordijnstof kochten weten uit ondervinding, hoe rijk het bloemmotief en hoe bijzonder de kleuren het doen. horgen houden wij een één malige verkoop van deze bijzon dere gordijnstof. Alléén Zaterdag koopt U deze ftlmdruk o vergordijnstof, 120 cm breed, normale prijs 5,50, nu per meter voor nog géén vier gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze meest verkochte frimdruk overgordijn- stof, 120 cm breed, A per meter voor a Gitn tel. of schrift. 6«!t. (Advertentie IJdJ SCHIEDAM, vrijdag de voetbalcompetitie Schiedammers toch nog onverwachte spanning, omdat DHS er in geslaagd is zich als de bedreiger van leider Coal fn 3C te plaatsen. Als DHS niet enkele wedstrijden te slecht had gespeeld zon DHS nu al leider zijn geweest. Ook voor Demos, GTE cn DRZ wordt het bezien! of de concurrenten alsnog alt de kop groep willen vallen. Dat geldt in om gekeerde zin voor Wilton Fijenoord dat de laatste strohalm stevig in handen j heeft om met wat voetbalvuurwerk als- nog uit de bjjna onvermijdelijke degra datie te ontsnappen- Directe botsingen komen in het weekeinde echter niet- voor. I Lager KJNYB, Bij DHL zal DHS moeten winnen om op de hielen van Coal te blijven. Dat is m dit stadium niet zo moeilijk omdat club in Delft geen belang meer heeft bij de strijd. SFC ontvangt het befaamde aloude Haagse HW en het zal voor de jonge derdeklassers een hele eer zijn om als afscheid van de Boshoek de gere nommeerde club te kunnen slaan. Nu heeft HW met Foreholte, beiden 23 pun ten, zeer goede kampioenskansen zodat SFC een pittig duel tegemoet gaat. Ex celsior '20, dal de kansen verspeeld heeft dit seizoen, gaat zich bij de bovenlaag voegen na een zege op Thurlede op het aan Excelsior wel bekende RKAVV. Demos moet garen spinnen bij de strijd die de concurrenten nu onderling uit vechten. Demos heeft het echter ook niet gemakkelijk omdat winnen bij HiUesluis gaat betekenen dat Hillesluis hekkeslui- ter blijft en zoiets slikken de R'dammers niet zonder meer. Martinit zal in Har- ga al heel blij mogen zijn met een gelijk spel tegen het agressieve OW, dat nog kampioenskansen heeft Ook SVDPW mag niet veel meer dan een puntenver deling verwachten tegen het vlotte Hoek van Holland in Harga. De reserves: DHS 2—Schoonhoven 2; Schiedam 2Hermes DVS 4; Excelsior '20 3DCV 3. Afd. Rotterdam winning op Heracles kan de moeilijke uit wedstrijd met vertrouwen tegemoet ivor- den gezien. Het jeugd-clftal komt zater dag weer eens in het veld en wel in Til burg bij NO AD. Willen de SVWers bij de eerste vier blijven belden, dan zal nu ge wonnen moeten worden. Hiermee is de brigade- de grootste zwemvereniging van Schiedam De SJR-B. houdt zich uitsluitend bezig met het leren en bevorderen van de zwemkunst, dus eebt geen wedstrijdopleiding. Het bestuur meent: Zolang niet ieder een kan zwemmen, moet iedere zwem- Het dorde team speelt zondag om lO.mer kunnen redden en wij zullen trach- uur in Harga togen het Haagse VUC 2 en SVV 4 gaat op bezoek bij DHZ 2 f Advertentie LM Als U dit voorjaar toch van plan bent een nieuw karpet te kopen... wacht dan niec langer, maar bespaar U morgen op het meest solide karpet dat ooit gemaakt werd, tientallen gul dens. Want morgen begint de verkoop van Haarvelours karpetten, in grote huiskamermaten. Oerdegelijke karpetten met de allure van het meest rijke salon karpet in een extra grote maat, koopt U morgen voor ruim honderd gulden. Haarve*ours Morgenvroeg om 9 uur begint dc verkoop van deze grote (225 x 310 cm) haarvelourskarpecten In diverse moderne kleurstel lingen voo Gtcn tel. of schrift, best ten iedereen het zwemmen le leren". Het instrucliekorp5 bestaat uit een veertig tal dames en heren die week in week uit hun vnjc tijd geheel belangeloos ter be schikking stellen om dc verdrinkingsdood te bestrijden. i SCHIEDAM, vrydag. Na dc Paas- onderbreking worden dc kcrfbalcompeti- ties weer voortgezet. Voor Schiedam staat !de voorlaatste wedstrijd op liet program ma. de uitwedstrijd De SpartaanSchie dam. De Rotterdammers staan hopeloos onderaan met nog geen enkel winstpunt. Een overwinning van onze stadgenoten, die hun bijna niet kan ontgaan, maakt de degradatie definitief. Schiedam zal daar mee de vijfde plaats op de ranglijst kun nen handhaven. Succes speelt op eigen veld tegen Pams, Gezien de bijzondere prestatie tegen Hou Stand willen we de blauwwitten niet bü voorbaat kansloos verklaren, maar dan moet tegen de snelle Hagenaars wel vlot een veilige voorsprong worden opge bouwd. Misschien komt er dan nog wel een winstpunt uit de bus. O.D.I. gaat op bezoek bij Rotterdam Zuid 2. Ook deze club is nog puntloos en daarom ligt een overwinning in. de lijn der verwachtingen. Op eigen veld werd met 62 gewonnen. Verder zijn vastgesteld Succes 2Span gen 4, ODI 2—Spirit 2, Schiedam 3—Ter Gouw 2, Schiedam 4r—DOP 2, junioren Succes—Unicum, TOP—ODI; aspiranten Schiedam aEureka a. Succes a—Trek vogels h en Ons Huis d—Schiedam b. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. vrijdag De raad heeft gisteren op voorstel van b. w. be sloten de parallelweg langs Rijksweg 20 voor rekening van de gemeente te laten aanleggen, Het gaat hier om het stuk van af de Broekweg tot aan de grens van Maasland waarvan de kosten later met het Rijk zullen worden verrekend. Het kampioenschap van de eerste klasse B balanceert in de handen van Wit Rood Wit (Brlelle) cu het Schie damse DRZ. De misstap van de een is het feest van de ander. Het ls daarom voor DRZ prettig dat De Roodc Zon een vrije dag heeft met dc wetenschap dat Wit Rood WH b(j het zo stevige Sa- turnus weieens geslachtofferd kan wor den. Wilton Fijenoord. vriend en vijand ver- bazend, gaat een spannende narrow es cape vervolmaken door in een hard duel op Harga aan Bolnes de laatste plaats van 1B over te dragen. Dan is WF uiteraard nog niet veilig, maar de stro halm is dan een bosje stro geworden. Urusus komt met De Hollandiaan m Har ga een gezapige puntendeling overeen. Schiedamse Boys blijft op eigen veld niet overeind tegen het bedreigde Voor waarts, dat te goed is voor degradatie. Lagere elftallen: Sparta 5Hermes DVS 5; Hennes DVS 6—Spartaan '20 4; Coal 4—DHS 3; Sparta 9—SFC 2; DZB 2 Demos 2; PFC 2Martinit 2; Belvédère 3—SVDPW 2; Hermes DVS 7—CVV Overmaas 6SVV 5; FSV Pretoria 2 Excelsior '20 4; ODI 3Excelsior '20 5; Steeds Volharden 3—Demos 3; Ursus 2— EDS 4; SFC 4Sportiefia 2; De Hollan- diaan 5SFC 5; SVDPW 3—The Rising Hope 3; Aeolus 5—WF 3; AVS3—SVDPW 4; Excelsior R 9—Hermes DVS 8; Excel sior '20 6—Xerxes 7; DCL 5—SW 9; Mus- schen 7—Excelsior *20 7; DHS 4Neptu- nus 9; ODI 4—DHS 5: DHS 6—DHZ 7; DJS 5Ursus 3; Bloemhof 3Demos 4;: EDS 7—DRZ 3; Demos 5—SVDP 4; Ex celsior '20 8—ODI 5; CW 9—DHS 7; Excelsior '20 9—DCL 7; DHS 8—VOC 9; SW 10Leonidas 5; Martinit 5Zuider ster 5; ASB 3Demos 6; VFC 8—Schie dam 7; SVDP 5Schiedamse Boys 3; SC Maas 3Schiedamse Boys 4; VOB SVDPW 7; NRC 6—SVDPW 8; Groen Witten 7-Ursus 5, Zaterdagvoetbal Blf CSVD In Delft kan HBSS tot een aan (rekkelijk hoewel niet meer belang rijk duel komen. Ontmoetingen tegen CSVD hebben een goede traditie. Thuis zal PPSC tegen DEYJO tonen dat PP ten onrechte dit seizoen de boot weer gemist heert. HBSS 2 ontvangt Jodan Boys 2. GTB zou zeer verheugd zijn als MVV '27 de kop weigert bij DOS '32. GTB is vrij. GSS gaat naar NBSW waar een pun tendeling al een. redelyk resultaat zal zijn. Dc overigen: ZWSH 2—PPSC 2; GTB 2 —PPSC 3; Spsjkenisse 3—HBSS 3; PPSC 4—Zwart Wit '28 5; FC Maluku 3—HBSS 4; HVO 4—HBSS 5: Zwaluwen 8—GSS 2; PPSC 6—Sunlight 3; HBSS 7—GTB MVV '27 4—HBSS 8. Morgen koopt U ijzersterke jongensbroeken van een prachtige kwaliteit Sanfer de nim, de katoenen stof, die na Amerika, ook Europa veroverd heeft 1 Sterke denim school- en vacancie broeken, met twee steekzakken en achterzak, (kan het echter?) en In geheet doorgestikt model, nu voor ongekend lage prijzen. ,0-1317 Morgenvroeg om 9 uur be gint In onze Kinderafdeling be neden de verkoop van deze oersterke school- en vacantie- broeken van Sanfor denim, in diverse kleuren, voor prijzen, die U geen tweede keer kunp verwachten. GéÉf» tel. of ichrif*. bert- SCHIEDAM, vrijdag. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schie dam. dagelijks van 8.00 tot 17.09 uur, be halve op zaterdag en zondag: Trui en doos met kleding; autokoplamp; rood kabelslot; witte fietspomp; ring met sleutels; ring met sleutels; handschoen (1.); 1 p. damesliandschoenen; 1 dames- handschoen Lr.); zwarte dameshandschoen; portemonnee met inh.; aktentas met inh.; portemonnee met inh. Te bevragen bij de vinders: Sporttas met inh., Nobel, Goem. Borge- siuslaan 21; knïpportemennee met inh., v. Beek, Maasstraat 20; hondenriem. Verka de, Groene laan 81; zilveren kettinkje met kruisje, Stoffels. Fr. HaverschmidÜaan 68; damespolshorioge. Brand, v. Mariumstraat 22 a; zilveren kinderarmbend, v. Zomeren, v. Smaleveltstraat 10 b; dameshandschoen, Nesse, Brugmanstraat 2 b; 1 paar dames handschoenen, Grootveld, Bakkershaven. 23; 1 p. dameshandschoenen, v. Pelt, Huijs- manstr. 47;*bos sleutels, Vrijland, Rubens- plein 19 e; ring met 2 sleuteltjes, Warnans, Voltastr. 4; fietssleuteltja met Esso-popje, Vermeulen, PL Eendra et 9 b; teddybeertje, Kok, Uw. Damlaan 709; 1 paar rolschaat sen, Zuiderwijk, H. Polakstraat 104; plas tic karretje. Rozenheek, Dr. Zamcnhaf- straat 21 a; kinderfietsje-driewieler. De Vries, v. Svvindensingel 16 b; autostep. Wiegman, Klaas Katerstraat 58; autostep, Wols, Rotlerdamsedijk 34; perkiet, Poort vliet, Passage 10; slagermes, Hama, Brug- manstraat 2 u, zijden sjaal. Zonneveld, N. Ballotsingel 13 a; gebreide sjaal, v. Gelde ren, Beierlandsestraat 5 a; jongenscoat, v. d. Hoeven, Groenelaan 23 (winkel); jasje met capuchon, De Kaper, Rotterdamsèdijk 44o a: babyschoentje (L), Jozet, Alb. Thijmstraat 73 a; kinderschoentje (1.), v. Ekelen, Fab ristra at 3: wit kinderschoentja (r.), Slavenburg, Stationstraat 4. (van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. —De C.J.V. Speelgroep „Argus" zal 8 april a. s. een eerste opvoering .geven „Valstrik voor een man alleen", de in ons land al meermalen gespeelde thriller van Ro bert Thomas. De voorstelling vindt plaats in de „Triangel" en zal meedingen in de toneelcorapetitie, die de Combinatie, van Vlaardingse Personeelsverenigingen jaar lijks organiseert. Zaterdag 4 april 2ijn van 10 32 uur kaarten aan de zaal ver krijgbaar. MAASSLUIS, vrijdag. De N.C.R.V.- televisie is reeds enige weken bezig op namen te maken voor een documentaire over Maassluis, die op 6 mei wordt uit gezonden. De ontwikkeling van Maassluis de dynamische groei van de gemeente en alle problemen die er mee samenhangen, hebben reeds de aandacht gehad van de makers van deze documentaire. De tele visie wil echter met voorbijgaan aan het feit ,dat Maassluis op feestelijke wijze zijn 350-jarige zelfstandigheid gaat vie ren. Daarom is eer gedeelte van de repe tities voor het openluchtspel „Parels in een kroon" gefilmd Morgenmiddag zal weer een opname worden gemaakt Op de Markt zal dan een muziekkorps een show geven. De opnamen beginnen om 14 ,uur en zullen ruim een vol uur in beslag nemen. MAASSLUIS, vrijdag. Zondag is het op het VDL-terrein in de Kapelpolder rustig, daar alle elftallen een uitwedstrijd hebben. VDL 1 moet de stryd aanbinden tegen Kranenburg. De Hagenaars wisten in Maassluis met 30 te winnen, zodat VDL belust is op revanche. De blauw witters moeten wel winnen om uit de gevaarlijke zone te komen, doch voor lopig houden wil het op een punten verdeling en zo'n resultaat zou niet on verdienstelijk zijn VDL 2 heeft vrijaf, het derde elftal'gaat op bezoek bij DHZ 5. VDL 4 gaat naar Rotterdam en komt uit tegen Spartaan"8, terwijl VDL 5 naar NRC 4 gaat Junioren voor zaterdag: CDL b2—Zwa luwen b3 (4 uur); VDL cl—HVO cl" (2.30 uur); HDVS c4—VDL c2 ©n HDVS c5— VDL C3. Ruys de Beerenbroucklaan 16 GEEN PRAKTIJK (behalve a.s. moeders) van 30 maart tm. 12 april Waarneming door: J. van Buren, arts, Buys Ballotsingel 72-76; D. Houthuysen, arts, Marconistraat 93; G. Pet, arts, Tuinlaan 38. Met ingang van 13 april ztfn de spreekuren gewijzigd als volgt: v Fondsleden: maandag tra. vrijdag van 8.00-9.30 uur Particulieren: maandag tm. vrijdag van 15.30-I7.00uum A-S- moeders: woensdag van 14.30-15.00 uur. 1 j|Js&

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1