SCHIEDAM ARGUS' Gr oenoord: bouwwoede de oude Hargpolder m n Zondagsschilder in Sted. Museum CEYLONEES DOET BOEKJE OPEN Gevangenen getuigen tegen twee broers -RBOVENKAMP LÖ FURNITURE Mooie ogen.,. Liften in Finland Zwarte sheik Fort Bowie Selectie-team schoolvoetbal Schoolh andbal afgelast m£.,. Automobielbedrijf WALDO N.V. Citroen agent '1 I I I I I 1 I I S I 1 Artsen op zondag Ti no Hoogendijk naar Europese kampï oensch appen Zwarte bandenraad in Vlaardingen opgericht SCH1EDAMSE BIOSCOPEN Lefschopper blijft Voor ere-ronde Judo-examens SW-jeugd tegen Rotherham (Eng.) Burgerlijke stand BART VAN DER SCHELLING Felle aanval op Chroesjtsjew Simavi-colleete KERKDIENSTEN 50 jaar geti'ouivd C. L. Sarucco weg bij Vlaa r d in g en - O ost jpl Koeriersters 'Argus' brï! 'Argus' brillen^ 'Argus' bri!lens ADVERTEREN DOET VERKOPEN EEN LERARES Na saterdag 4 april IS64 - pag. 5 glMKVR IIMM*. FTÏ' Wlb"*r--TR QlsilBinm ffiÜp-lllirB qe»hïIvJ$ (Advertentie l JVÏ BokeJweg Ö8-9U Schiedam Telefoon 15 36 55 M/ AA.R !i0rtfL ïyd gleden de Hargpolder in al zijn pracht zich voor ons oog Vw ontrolde, heerst nu- een bouwwoede, die in een minimum van tijd hele „woonblokken" heeft doen verrijzen voor de nieuwe wijk Groenoordt die voor een deel reeds bewoond is. De tekening is gemankt ongeveer van de plek toaar eens het bekende Laantje van BoVs gelegen was en waar nu de zandbergen voor de Rijksweg 20 liggen. Meer naar rechts kijkt men in de richting van de plek waar verleden jaar nog de prachtige boerderij „Groenoord" van de heer Lans bergen overeind stond. Het is een merkwaardig gezicht zoals deze wooncomplexen oprijzen uit het onafzienbare kale zandterrein. De plaats waar de Vlaardingseweg lag is ook ver- dwenen. In de plaats van dit aardige landweggetje komt nu een naar de eisen des tijds aangelegde lineaire weg. Ten noorden van de vroegere Vlaardingseweg is de pplder Zouteveen ook atl in een baggerpoel herschapen en het Kieuw opge spoten land wacht op de huüenöouia. Rn zo maar verder en verder. Het nieuwe Groenoord staat hier in de wijde vlakte als een grillig monument en als het ware als een sijmbool van ons betonspwitend tijdsgewricht. OCTAVE DECONINCK SCHIEDAM, zaterdag -~ In spoedge vallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: P. Spreij, Singel 76, tel. 68250; D Houthuysen, Mar conistraat 93, tel 155050 en Ch. A. Poll, Tumlaan 92, teL 67856, Geopend is apo theek Evers, Lange Haven 81, die ook geurende de volgende week de nacht dienst waarneemt. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag. Bij (Je laatste selectiewedstrijden voor de Euro pese Judok a rapi oenschap pen Is Tlno Hoo- gendijk ai? Nederlands vertegenwoordiger jeugd middengewicht aangewezen. Tino plaatste zich voor de reis naar Oost- Dultsland door overwinningen op J. Schriekenberg. J. Schram en B. Baddln- ger. Op meerdere wedstrijden dit jaar heeft de Vlaardmger bewezen de sterkste in zijn klasse te zijn. Vorig jaar zomer ver overde hij als jongste Nederlander de zwarte band, eerste dan. Onder leiding van At ton Geesink zal hij zich nu voor bereiden op de kampioenschappen die 25 en 26 apnl in Qost-Berlijn zullen worden gehouden. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, zaterdag De veer tien zwarte banders, die Vlaardingen telt, hebber zich verenigd in een raad. Zij zul len beginnende judoka's opkweken voor de wedstrijden en toezien of iemand klaar is voor een volgende dangravd. Voorzitter secretaris is de heer S Kattestaart, Prof. Telderstraat 101, Vlaardingen. OF de «lm MEISJES LANGS DE WEG een belangrijke plaats Inneemt in het totaal van de Fiissche fllmproduktie is ons onbekend. Daarvoor ontbreekt namelijk voldoende verge lijklngsmat er laai. Maar vergeleken met soortgelijke films ut* zui delijker streken slaat dit werkje een zeer matig figuur. Het wordfï aangekondigd met de bekende termen „realistisch" en „waarschuwend" en hoewel het eerste woord misschien van toepassing geacht kan worden, wordt het tweede niet waar gemaakt. De historie is over een nymfomaan lift- stertje dat bij een rijke, doch oudere, man Jn de auto stapt. Zij leven zo te zien ge lukkig, maar kort, m zijn zomerhuis tot dat een niet rijke, ana ar jonge man zich aankondigt. Deze, naar wij aannemen. Finse nozem wil met het meisje trouwen. Wat overigens niet betekent dat hij zijn plannen tot dat tijdstip opschort. Bij een van escapades valt hij van een ladder en breek zijn nek. De rijke, doch oudere man begraaft het lijk uit angst voor zijn reputatie. Maar de politie is ook niet dom en de film eindigt met het meisje dat weer langs de weg staat en de man die gevankelijk wordt wegge voerd. Over de speelprestatjes kan niet veel verteld worden. Zij zijn primitief; die van de hoofdrolspeelster Liana Kaarinen zou men eventueel met het woordje „functio neel" kunnen kwalificeren. De rolprent is in „zwart-wit". (MONOPOLE, zaterdagnacht). HET aantal despoten en het aantal sympathieke Jongemannen dat hen de voet dwars zet, wordt in de filmwe reld In snel tempo opgevoerd. Deze keer is „Kerim, de zwarte sheik" de aanwinst onder de vrijheidsstrijders, Hjj wipt in de brandende woestijn emir Omar uit zün troon. Regisseur Mario Costa is een man die wel weet wat er bij dergelijke voorval len aan te pas moet komen: bonte ge vechten, afschuwelijke pijnigingen en te dere liefdes. Die tedere liefde is in dit ge val de schone nicht van een khedive (Moira Orfei), die Kerim aan het eind van het liedje in de armen valt. Omdat Costa zich aan de algemene film voorschriften heeft gehouden, is zijn ver haal nog acceptabel. Maar een bijzonde re film, nee, beslist niet. (MONOPOLE, t/m dinsdag). VOOR wie behoefte heeft aan een grof resumé van alle slechte westerns die hjj gezien heeft, is er deze week een bui tenkansje: „Fort Bowje". Het verhaal gaat over de zwarte scha pen onder de roodhuiden, de Apachen. Een blanke met een zwarte zie] zorgt er met een laffe moord voor dat ze in wilde oorlogswoede over de prairie rossen en een rechtgeaarde blanke maakt hen af. De blanke met de zwarte ziel vindt de dood. En een vrouw vindt in haar echt genoot de held van voor het huwelijk te rug. Zowel het verhaal als de beelden waar in het getoond wordt zal geen nieuws bie den voor hen die meer dan dne films van dit genre zagen. (MONOPOLE, matinees). IN het Passage-theater wordt ook voor de komende week de film van Nor man W:sdom „De lefschopper" geprolon geerd. APOTHE EK-DIENSTEN Apotheek: Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN passage: 2, 4.15. 7 en 9.15 uur: ,De lef schopper Monopole: 7 en 915 uur: „Kerim, de zwar te sheik," Zaterdagnacht 12 uur: ►Meisjes langs de weg." Zondag 2 en 4.15 uur: ,-Fort Bowie." diversen Musis Sacrum: 8 uur, GuiUaiime. Jazz concert. Arcade: 8 uur, Ned. Katb. Grafische Bond. ToneeL Irene: 8 uur, Entre Nous. ToneeL M&rjfyke: 8 uur, DWS. Bijeenkomst SCHIEDAM, zaterdag. Het opvallen de gebrek aan uitblinkers bR het Schte- damse Schoolvoetbaltoernooi In Harga heeft het de ►.enz-commissie niet gemak kelijk gemaakt bij de samenstelling van het Schiedamse selectie-team dat op Ko ninginnedag op Har ga ter afsluiting van de schoolsport wedstrijden tegen een an dere stedelijke combinatie zal spelen. Vermoedelijk Is ditmaal een Delfts selec tie-team de tegenstander. Het ereteam is als volgt samengesteld: doelman R. de Vries (Rehoboth ULO); rech tersachter Ton Ebben. (RK-ULO), linksachter F. d With (Willem de Zwij ger-ULO); rechtshalf Van Zetten (RK- ULO), spil Beyer (Rijks-HBS), linkshalf Gommel (Willem de Zwijger-ULO); rechtsbuiten Weber (Gusto), rechtsbinnen Frey (Willem dc Zwijger-ULO), midden voor Engelsman (Rijks-HBS), linksbinnen Van dtx Griend (zoon van o ad-internatio naal Jaap van de Griend, de broer van deze voetbalster werd .al eerder voor een dergelijk slectie-team gekozen), linksbui ten Korporaal (Gusto). Reserves: E. van der Voort (Rijks-HBS), Van Driel (Reho- both), M. van Wijk (Willem de Zwijger- ULO). SCHIEDAM, zaterdag. Gezien het bar-slechte iveer en de toestand der vel den Is het voor gisteren vastgesteld Sctioalhand ba [toernooi afgelast moeten worden. Er wordt uitgekeken naar een mogelijkheid om dit toernooi alsnog te doen plaatshebben voor 30 april, wanneer de finales verspeeld zullen worden. SCHIEDAM, zaterdag. Van de Sport school Bishoff zün in de maand maart de volgende leerlingen geslaagd voor hun judo-examen, Gele slip: Aatie Bons, Ka- rel Campanje, Hans Fontijne, Wim Fcn- tijne, Gerard. Kroezen, John Paap, Lex de Raay, Peter Tams, Ron v. d. Touw, Saskia Bishoff, Gele band: Kees Gelder-man. Al- bert Guichelaax. Job an Hofmans. Jaap Poot, Ronald Strörman. Oranje slip: An dre Maas, Emiel Mandemaker. Oranje band: Ferry Bems, SCHIEDAM, zaterdag. Als voorwed strijd voor de competitie-wedstrijd SW- AGOW speelt het C-elftal van SW, dat vorigs week kampioen is geworden van de afdeling, om 1 uur tegen het momen teel tn Rotterdam verblijvende jeugd voetbalelftal van Rotherham uit Enge land. SCHIEDAM. Ondertrouwd: A A, Berger jr. en M. J. van Rossen, 81 ar.: J. van Dftk ir en P- J- van Breda. 2l jr.; P. Gammel, 23 jr. en W. J. P Meiiers, 21 jr.: P. Keljza-, 23 ir en C. den Boer, 18 jr.; A. Dammers, 22 lr, en C. Janssen. 19 jr.: C. Einders, 27 jr. en A. C. Oosterman. 24 jr.; H. Scnopeonouer, 22 jr en C. A. Romefln. 17 jr.; T. Willemse, 25 5r'. en E Kalden 25 jr.; H van MouriR Broekman, 28 ir en A. M Kleisa. 19 Ir. Gehuwd: M Vertinde. 31 jr. en B T fcn- dres, 25 jr.; D. Wissenburg. 29 jr. en O. J. M Bandman. 20 Jr.: H E W. van Velzen 21 ir en E. J. Slicker. 20 jr.; G. van EJJk. 18 jr. en 3. van NLerop. 18 jr.; J Molendijk,31 jr en f Ouwens. 26 jr: J. C P. Blnnevetd, 25 ir. «m c 3 Voogdt 20 jr.; J. L. van der Hoeve, 26 jr. en J. L. den Held, 21 jr.; G. C. van der Voorden. 26 jr. ec C. hleiisen, 21 lr.; J. J Brökling, 23 Jr. en K.E. Zlelinski. 23 Jr.. A. Vcrduijru 22 jr. co W Cordemans, 19 jr.; K. R. Molenaars. 23 jr. en C, M Meijer S2 jr Geboren: Maria J. G., d.v A. P. Hdns- broek en M. T. van Raati: Huth M B d. V. j. van der Meer en H J. Verschoof: Johan nes G.. z. v G. de BniUn en. E. Veldman, Madeleine E- d v. EL Koedilk en M Kalk man. Overleden: C. Verhagen. 16 jr. Wie loste srliot op ugeni bijenhuis? (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, zaterdag. Twee gedetineerden in het Huis van Be waring in Rotterdam hebben op het laatste nippertje een verkla ring in de zaak tegen de broers Van D, afgelegd. De broers, die dinsdag voor de Rotterdamse rechtbank terecht zullen staan, worden er van verdacht op 1 no vember het schot te hebben afge vuurd op agent Beint Nyenhuis, die toen ernstig in de hals werd getroffen. De twee gedetineerden schijnen een ge sprek van de broers te hebben opgevan gen, dat kan bijdragen tot de bewijsvoe ring tegen de verdachten, al noemde de officier van justitie mr. J. -D. de Jong de verklaring met opzienbarend. Toch vond hij deze aan de andere kant weer belangrijk genoeg om de twee mannen als getuigen a charge op te roepen. Het gebeurt zelden, dat het openbaar minis terie nog vlak voor een zitting de lijst van getuigen uitbreidt. De beide broers Van D. blijven nog steeds hardnekkig ontkennen het schot gelost te hebben Daarom heeft de offi cier van justitie de rechtbank die gepre- SCHIEDAM, zaterdag. De in Mexico woonachtige Nederlandse schilder Bart van der Schelling fa speciaal naar Schie dam gekomen om de opening met. te ma ken van de e-rste tentoonstelling; van zUu werk in Nederland. Dat was gisteravond in het Stedelijk Museum, waarbij de kunst-criticus Dolf Welling deze kleur rijke figuur Inleidde b(j het publiek en zijn merkwaardige loopbaan schetste. Bart van der Schelling is tn 1892 in Rot terdam geboren en werd zanger van be roep. Eerst nadat hij zich In 1950 in Mexi co had gevestigd, is hij op aandringen van zijn arts gaan schilderen. Hij was toen al over de zestig jaar oud. Een schilders-opleiding heeft Van der Schelling nooit gebad en dat is aan zij" werk dan ook wel te merken. Het ver toont alle karaktertrekken van een „zon dags-schilder". Ais „primltivist" brengt bij zijn ervaring van alle dag in beeld. Het zijn gezichten op Mexicaanse land schappen, pleintjes in steden, een bloe menmarkt, een meer, een strand met vis sersboot) es. Maar soms ook schJaert hij een herinnering aan Nederla'-d. Zijn werk is echter niet onopgemerkt gebleven. In 1958 kreeg hij zijn eerste ten toonstelling in Mexico City. Daarna expo seerde hij regelmatig zowel in Mexico als sideerd zal.,worden door mr, R. J. Brun- ner, vele uitwijk mogelijkheden gegeven. De dagvaarding geeft aan: primair: po ging tot moord; subsidiair: poging tot ge- qualificeerde doodslag meer subsidiair; gequalificeerde zware mishandeling met voorbedachten rade; meer subsidiair: diefstal met geweldpleging; meer subsi diair: poging tot doodslag; meer subsi diair: gequalificeerde zware mishande ling; meer subsidiair: openlijke geweld pleging en meer subsidiair; poging tot ge qualificeerde diefstal. (Van een onzer redacteuren) De Ceylonese communis- i-enteider Goenawardhana heeft een hoek geschreven over Chroesjtsjew, dat in feite één lange aanval op de Sowjet- leider is. Aangezien Goenaward hana de zijde van Peking heeft gekozen de Chinezen versprei den zijn boek dan ook ijverig lean men het beschouwen als een onderdeel van het conflict tussen Peking en Moskou. Als zodanig is het een onthullende publikatie, vooral ook omdat de Ceylonese auteur diep in Chroesjtsjews ver leden graaft om zijn argumenten kracht bij te zetten. De Chinese campagne tegen Oftroe- ■jtejew |s stellig niet onpersoonlijk, maar Peking heeft zich tot dusverre in zün aanvallen beperkt tot de ge beurtenissen van de laatste jaren, d.w.». de periode die werd ingeluid met het twintigste partijcongres in Moskou (februari 1956), tijdens hot- welk Chroesjtsjew een begin maakte met de destalinisatie. Het nieuwe in het boek van Goena wardhana is nu, dat het ook Chroe sjtsjews rol onder Stalin belicht. De Ceylonees betoogt dat Chroesjtsjew helemaal niet het recht had om de terreur van Stalin te hekelen, omdat hijzelf actief aan deze terreur heeft medegewerkt. Overigens schuift bij de schuld voor de bloedige zuiveringen van de jaren dertig voornamelijk de geheime politieleiders Jagoda en Jez- jow in de schoenen. Voor Stalin gold het excuus dat hij geconfronteerd was met de intriges van imperialisten, na zi's en trotskisten, /-1HROESJTS.JEW. die in 1956 zjju mond txt vol had van de misdaden van Stalin, heeft toch maar onder dezelfde Staün zijn carrière opge bouwd, aldus Goenawardhana. Hjl schildert de huidige Sowjetle*der af als een rasechte opportunist, die er thans niet voor terugdeinst de com munistische wereld in tweeën te spllt- »en- Ciawwojtajcrt» kennis van het ntaixis- me-lenlnisme acht de schrijver Uiter mate gering in tegenstelling tot die van Mao Tse-toeng „om wiena schou ders de mantel van Lenin is gegleden". Omdat Chroesjtsjews theoretische kennis zo gering is, heeft hij volgens Goenadwarhana gemene zaak ge maakt met de renegaat Tito. Via de Joegoslavische leider ontvangt hjj in structies van Washington en dit maakt hem, aldus de Ceylonees, tot „lakei van het Amerikaans» imperialisme". Hongarije Interessant is verder wat Goena wardhana te vertellen heeft over de opstand in Hongarije van 1956. Deze was volgens hem het werk van Chroe sjtsjew en Tito, Op last van Moskou was Rakosi uit de Hongaarse partij leiding gezet en dit was de inleiding tot de vrijlating van allerlei „oude renegaten". De communistische partij' raakte verdeeld en verloor haar greep op het land, waaTdoor dn revolutie mogelijk werd. Het oogmerk van Chroesjtsjew en Tito bij het „organiseren" van de op standen ln Hongarije en Polen zou rijn geweest, het verkrijgen van een voor wendsel om met de „stalinisten" af te rekenen. Uit opportunistische over- wegingen zou Chroesjtsjew er op uit zyn het communisme als ideologische beweging te vernietigen. Het zyn na tuurlek de Chinezen die zich daar vol gens Goenawardhana tegen hebben ver zet. Cuba ^ST boek van de Ceylonee* bevat ook een nieuwe visie op de Ga- baanse crisis. Chroe®Jk»J©w zou hiermede het regime van Fidel Castro dat hem steeds meer tot laat waa ge worden, ten vaj willen brengen, zulks ln overeenstemming met d» wgering- Kcnnedy. Waarom, zo vraagt Goenawardhana, stationeerde de Sowjetregering raket- bases op Cuba, ai5 zij de mogelijkheid had Amerika vanaf haar eigen grond gebied een vernietigende slag met lan- ge-afstandsraketten toe te brengen? Terwijl de wereld dacht dat de Cu baanse crisis een krachtmeting tussen Moskou en Washington was. wilde de Sowjet-Unle helemaal niet de Amen- kanen met haar raketten Intimideren. Het doel van Moskou was elechts om het regime van Fidel Castr» In ver legenheid te brengen. Onthullend zïfn ook de laatste pagi na's van het boek. waarin wordt voor speld dat uit het grote debat dat thans aan de gang ia. het mandsme als overwinnaar tevoorschijn zal komen. „Het grote debat moet het grot» Amen- fcponse volk het besef bijbrengen van da mogeiljkhede» van rija «ti&t, het in New York. In de Verenigde Staten heeft hij veel succes met 2ijn werk. Nu is zon werk ook naar Nederland komen. Het Schiedam se museum heeft de primeur gekregen, daarna zal de tentoon stelling nog te zien zijn in De Zonnehof te Amersfoort en in het Cultureel Cen- trum De Beyerd In Breda. SCHIEDAM, zaterdag. Ook in Schie dam zal van 6 tot en met 11 april een col lecte worden gehouden voor de SIMAVI, de Ver. tot medische hulp in tropenland, voor alle gezindten. Ned. hervormde gem,; Grote Kerk: 10 uur ds. J. G. Jansen en 5 uur dg. A. Hoffman. Bethelkerk, 10 uur dr. L. J Cuzemier en 5 uur ds, D. v, d Berg. Opstandingskerk, ir uur ds. C. v. Steen cn 7 uur dr. L. J, Ca zemler. Vredeskerk: 9 en 1045 uur mej. ds. E A. Bos en 7 uur ds. C. v. d. Steen. Ned. herv. geref. evang.: Gebouw Irene: 10 uur ds. D. v. d. Berg CVoenendaal). Bethel, kerk: 5 uur ds. D. v. d Berg. Oud-Kath. kerk. Dam 28: 10 i Leger des Ileils, Lange Haven 27: 10 uur Heiligtngssamenkomst en 7 30 uur Verlossings samenkomst. Gemt Verboonstraat: 6,45 uur Openlucht-samenkomst oj.v. majoor en mevr. S. A. Drij ver-S alom on. Jehovah's getuigen, Volksgebouwr 6 uur openbare toespraak: „Wat zal Gods konink rijk kome - voor u betekenen?": 7.10 uur wachttorenstudie Donderdag: 7JJD uur theo cratische bediemngsschoo! en dienstvergade- ring. (Advertentie iJd.) Fauteuil: BIRTHS i official DANSK STIL MDBEL dealer» i n uw oma v i n g rotterdam arti domo korte lijnbaan 21 woninginrichting fokkelman c.*. nieuwe binnenweg 290 ■woninoinnchting h« h. do Merk Aztt. binnenweg 7 h, pander A zonen n.v. cool sing el 53 achledam Wegen, auto's, huizen, bungalows, flats. Nauwelijks van elkaar te onde|m scheiden. Wat een geluk voor mensen, die geen „massa" willen zijn. Zij ziplL-, er: de original dansk stil mjzrbe! kreaties. Aan tijd noch stijl gebondeftSJ Even voortreffelijk passend in een bouwsel van beton en glas aisi in eeSJjl achttiende eeuws patriciërshuis. Naar eigen smaak en inzlchtte kombineren£t| weergaloos zitkomfort biedend. fauteuils* banken ta f e I MAASSLUIS, zaterdag Donderdag 29 april is bet 50 jaar geleden dat de heer en mevrouw Joh. Kap-van der Spek m het huwelijk traden. Het echtpaar Kap geniet nog een goede gezondheid; zij heb ben beiden de leeftijd bereikt van 74 jaar. Gevonden voorwerpen MAASSLUIS, zaterdag. De inspec teur van politie te Maasluis maakt be kend, dat op het Bureau van politie in lichtingen zijn te bekomen, over de na volgende tussen 16 maart en 31 maart, gevonden voorwerpen: 1 medaille, betreft wandelmars te Schiedam, rode kunstleren dameshand schoen, oranje zijden sjaaltje, roze plas tic portemonnaie zonder inhoud, gouden kindemngetje gemerkt „m", groen flu welen jasje met ritssluiting, step (rood —wit), rode knipportemonnaïe met in houd 1.42, bruine glacé links, plissè rokje, 1 paar wantjes, 1 paar dames glacé's bruin, wit kinderschoentje, en veloppe met ƒ200,—, bruine actetns in houd 1 fles jenever en 1 fles cognac, ƒ2.50 bankbiljet, blauw kinderwantje, gele plastic kmderportemonnaie. sjaal (bruin-groen).- gekleurde hoofddoek 2 sleutels aan ring, briefje van 10,—, zij- (Van een onzer verslaggevers) -*£«1 VLAARDINGEN, zaterdag. HetfUSS venbedrjjf „Vlaardingen-Oost" N.V. heeff gisteren afscheid genomen van de heer C. Sarucco. De heer Sarucco vertrekt met' pensioen, nadat hij 8 jaar als bankwerker bU het oedrljf werkzaam is geweest.V Namens de directie sprak de heerfE. Bongers, procuratie-houder. Andere spre kers waren de heer H. van Houwejing, van de ondernemingsraad en zijn directe chef de heer V. den Bogert De heer^ Sa rucco zijn bloemen en geschenken aan geboden. jfj VLAARDINGEN, zaterdag. De ruil beurs van deze maand zal in het tëïen staan van de voorjaarsschoonmaak. A3 Jjet waardevolle dat de huisvrouw wilde weg gooien en waar een ander nog veel-sen zou kunnen hebben kimt u maandag a.s. in zaal Excelsior ruilen. De beurs begint om 19.15 uur, 'EJ kinderwantje, witte beurs inhoud pïm. ƒ60,— (gevonden in de winkeLvan Vonk), grijze herenhandschoen, rechter: zak babyschoentje, hondenpenning 145$I3, gele sjaal, lichtblauw kïnderwantje lrin-1 derstep (rood met witte spatbordjes) 'rie den hoofddoek (bruin gevlamd) 1 oran- ten damestasje inhoud schoenen enz. Te koop Droogproblemeny Centrifuge 4 kg 138.-- Combinatie langzaam met spaeLeentri- fuge f305.—ook merk machtnes 15 tot 30% kor ting. Showroom Coja, Lange Haven 128 Tel 636 41 Permanent wave Kapsalon Uelcne. de salon voor de betere permanent Stroomloos, voor ieder haar geschikt ƒ7.50 HèJéne uéde permanent de meest ideale natuurlijke permanent i KL Gratis halen en brengen per luxe auto voor permanent Kapsalon Hel ene Hem- brandtlaan 22 Schiedam, te lefoon 67170 11.— reduktie op deze advertentie j Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maal staat vooi u klaar Alle soorten films Foto K Vuuren Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K van Vuuren Hoogstraat 106 tel 66720 ln éèn dag gereed Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- oi kan- telbeü Prima alwerking AJs nieuw terug Het goedkoop ste adres DUK Groenendal la fBroersveldpadJ telefoon 67ü28 ina 18 uur telefoon 6 67 89) Ledikanten hutledi kanten kam peer bedden enz Kom eens praten. Bovendien is uw bril 2 jaar gratis verzekerd tegen dief stal en. breuk (ook de gla zen) indien de bij te betalen prijs meer dan f22,50 bedraagt. Dit is alles voor een vrouw. Laat ze stralen met een zijn mooier, eleganter en a.i fraaier van vorm. v zitten goed, zün goed. Oranjestraat 9, telefoou 6 64 31 AFSLAG Op 10 april 1964 in het Gebouw Arcade, Lange Haven te Schiedam, des v.m. 11 uur van: de beneden- en afzonderlijke bovenwoning aan de Nieuwe Maasstraat 20 a en b te Schiedam. Ingezet op 12.500, P. Schaberg, notaris, Schiedam. ■3&I IV Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken Prins Mauritsstraat 9 Schiedam, tel. (010) 6 84 03 Gevraagd wegens ziekte voor ca. 29 lestijden per week. Een gedeeltelijk lesrooster is mogelijk. Inlichtingen bij en sollicitaties aan de directriö^ Mej. Th. Vis. tel. <010) 6 88 05. - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1