Hermes-reünistenfonds DHS gelijk tegen DHL onprettige wedstrijd m no-iron jongensoverhemden 2 111111 deze week.... Guillau mes jazzfeest een succes Ook Demos stelt teleur Jubileum van C.B.C. Op jubileum-reünie \98 Eerste f 1000 al bij Entre Nous speelt Wie i is wier een AGENDA Scliiedamse schooltuinen gaan open Overdracht duw-eenheid Carpe Diem Receptie van NOAD ...voor mij zware Brandaris! S VOETBAL IN SCHIEDAM Man rijdt twee anto's aan Auto gestolen SCHIEDAM 95 Opgericht voor het jeugd-werk Ovaties Vara-tochten Film Bejaard enbr*. ~~\m Ierland Bij ,J)e Hoopgebouwd Bij derde lustrum Juliana-heren 2 promoveert D\ SFC-HVV1- 2 Martinit-OVV 1-2 H'sluis-Demos 2-2 DHL-DHS2-2 Excelsior-RKAVV 0-1 Dieven beroven auto na ongeluk CINCINNATI - NEDERLAND N.V. maandag 6 april 1954 - pag. 5 Advertentie I-M.J Nu koopt U zemen, import- zemen voor een beduidend la gere prijs» dan U er ooit voor betaalde. Een ongekende aanbieding, die U geen tweede keer kunt ver wachten. van flinke, grote zemen, zacht en soepel, van een fantastisch mooie kwaliteit, dre normaal voor f 5.98 worden verkocht. En diezelfde traangeiooïde ze men (dus extra veel water op nemend) bijna zo groot alï Uw krant, koopt U morgen voor nog géén vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze traange iooïde extra grote zemen, ge naaid, óQx35gm. voor Gtên ttl. of schrift, best. SCHIEDAM, maandag:. De r.-k. to neelvereniging Entre Nous (met 250 leden en donateurs) heeft zaterdag in gebouw Irene een verdienstelijke opvoering gege ven van het hlijspcl „Wie is wie?" van Cas Baas. Regisseur H. van Santen heeft naast de vele belangstellenden in het bij zonder de ereleden mevrouw Van Hees en dtheer Van'Tlel welkom geheten. Dit luchtige blijspel draait om de twee ling Marja en Olga. De Amerikaanse cor respondentievriend van Olga komt naar Holland en wordt natuurlek prompt ver liefd op Marja, die reeds verloofd is met KareL Wat bhjft Olga anders over dan maar verliefd te worden op Marja's ge wezen verloofde? Enfin, het is ook hier eind goed, al goed. Met een strak volgehouden Amerikaans accent heeft Jaap Kok een aardige creatie gemaakt van de correspondentievriend. Zeer vlot was het spel van Dinie Ver schuur en Jannie Boutestein als de twee lingen en Gerard Verschuur gaf reëel spel ais de wisselende verloofde. Komisch was Nico de Hoop als het broertje Dirk. Gea van der Sluis had alle eer van haar wat overbodige rol als Liesbeth. De humoristisch-sentimentele scènes hebben het pubhek veel plezier gegeven, dat met een hartelijk applaus dankte. Na afloop was er een gezellig bal. SCHIEDAM, maandag, - Een .Reünis tenfonds ten bate van het jeugdwerk is de belangrijke vrucht van de viering van het 80-jarig bestaan van de C.C. en F.C. Her mes DVS zaterdagavond in restaurant En gels in het Groothandelsgebouw. 114 oud leden en oudere leden van Hennes DVS waren naar deze reünie gekomen waar het gezellig samenzijn tot laat in de nacht duurde. De grote groep dineerde geza menlijk, waarbij oud-voorzitter mr. P. jvan Bocbove op de hem kenmerkende [geestige wijze als kundig tafelpresident I fungeerde. I Op de late avond is veel en veelvuldig gespeeched, tal van. herinneringen werden opgehaald. De heer C. van. Nus lanceerde In samenspraak met Manus Stolk het idee een Reünisrtenfonds te stichten en dit idee ondervond zoveel weerklank dat prompt i.ODO,— ter tafel kwam. met het doel het jeugdwerk van Hermes DVS te stimule ren. De heer Van Nus had uiteengezet dat een goede jeugd de basis is van een hech te vereniging. Na zijn gloedvol pleidooi en de vele bijval werd besloten dat dezer da gen aan vele oud-leden 'en. leden een schrijven zal -wonden gericht met het ver zoek dat Reünistenfonds te ■willen steu nen. Meer geld voor het goede doel wordt dan ook verwacht „Good, old" Manus Stolk heeft daarna dit plan van grote waarde voor Hermes DVS genoemd, omdat het vooral in deze tüd noodzakelijk is de opleiding van de jeugd te versterken. Van de verdere sprekers noemen wij Avis die veel anecdotes uit het verleden vertelde, Nolet die de rijke crickethistorie onder de loep nam en tenslotte heeft voorzitter A. Stouthandel een overzicht gegeven van het huidige Hermes DVS dat kerngezond blijkt vooral ook door de ac tiviteiten van het verjongde kader. De reünie werd bijgewoond door oud-leden die uit het gehele land kwamen. Staande hebben allen het clublied gezongen. SCHIEDAM, maandag Ondanks het ontbreken van het aanvankelijk aange kondigde trlu Plm Jacobs met Rita Keys, heeft de Schledamse Jazz-sociëteït Guil- laume toch groot succes gehoekt met het zaterdag In Musis Sacrum gehouden Jazz-festival". Er was een grote belang stelling. Zo heeft voorzitter J. J. Mont- foort ook kannen begroeten de besturen van het AMVJ-Jazzcentrum en van de Sociëteit B 14. Jammer was alleen dat tüdens het concert verscheidene jongelui het niet konden nalaten lawaai te schop pen. De Dixieland Seven o.l.v. J. W. 't Hart kwam het eerst a an bod met een optre den in oude stijl. Vooral in de ..Dipper- mouth Blues" kreeg men zeer zuiver spel en een prachtige samenwerking te horen. De solisten hadden verschillende stijlop vattingen, zodat veel geïmproviseerd moest worden. Met het sterk ritmische nummer „Someday Sweetheart" bracht trompettist Ben Hendriks hulde aan Lee Morton, een van de grondleggers van de dixieland. (Advertentie MIJ O MANNEN die aan JEEN GOED PAK" denk-»* *an* denken cmi-ii, m tl oog straal 114 APOTHEEKDIENSÏEN Apotheek Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De lefschopper". Mono po ie, 2 en 8 uur: „Kerim, de zwarte sheik". DIVERSEN Irene, 8 uur: Tropica - lezing. Ovaties kreeg het Diamond-kwartet o.I.v. Cees Slingen, „I remember April" was een mooie improvisatie van tenor sax Harry Verbeeke. Ook bassist Arend Nü'enhuis was goed, maar door de slechte geluidsinstallatie en akoestiek vielen de iage bastonen wel eens uit. Met een Oscar Peterson-accent en veel dissonerende tweeklanken was Cees S3ingen. pianist, goed op dreef, vooral in „Moanln", het klassieke nummer van dit kwartet. Tot slot was te horen de winnaar van het Loosdrecht Jazz-concours, het Kwar tet-Luis van Dijk, m.m.v._ Carl Schulze, vibrafoon. De oorspronkelijke combinatie Scbulze-van Dijk is uniek le noemen, met een uiterst zuiver samenspel. Maar de toch wel goede gastdrummer Johnny En gels jr. paste niet in het geheel, want zijn drum overstemde geheel de vibrafoon. Bassist Freddy de Ronde kon hier ook niets aan doen. Louis van Dijk improvi seerde enorm op de dikwijls niet geheel 2tuvere piano. Echt jazz werd het, toen de combo met Wim Rhijnen, trompet, be gon te „jammen". Na afloop was er veel applaus voor de optredenden. Guillaume heeft plannen om het eerste lustrum in oktober op gran dioze wijze te vieren. SCHIEDAM, maandag De VARA. a£d. Schiedam gaat in mei twee tochten maken. Op 1 mei een bustocht over de Velmve-zoom met diner on Amersfoort en 's avonds een bezoek aan Bussum voor een rechtstreekse tv-uitzending. Hiervoor zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Bij voldoende deelname volgt op 10 mei een tocht naar de studio met rondleiding, voorafgegaan door een rit door bollen streek en 't Gooi. Kaarten bij de bestuur ders en bij Havendijk 194, teL 62646. SCHIEDAM, maandag De ..md van Bejaarden in Schiedam geer. 'Ins- dag 14 april in Musis Sacrum een voor stelling van de film „De mooiste dag van mijn leven", aanvang 2 uur. Plaatskaar- ten kunnen gehaald worden op vrijdag 10 april van 10—12 uur en 2—4 uur. IAdvertentie M Lij NB A AN. 50 SCHIEDAM, maandag. In de afgelo pen weken heeft de Schicdamse Plantsoe nendienst met man en macht gewerkt om het schooïtuincomplex, gelegen achter de Vijfsluizenflat, tijdig klaar te krügen. Het weer dreigde wel een spaak In het wiel te steken, maar de tuinlieden werkten, ondanks regen, wind en koude, met ver eende krachten door. Zo ligt nu de geheel gesaneerde tuin weer. op de Schledamse Jongens en meisjes te wachten. Vandaag is het zo ver. Dan komen de eerste 240 jonge tuinders weer hun stukje 5 tuingrond bewerken. Dinsdag volgen er dan weer een 200 en woensdag nog een 140. De 535 Schiedammertjes kunnen dan weer tot half oktober tweemaal per week zaaien, poten en straks oogsten naar har telust „Als het nu maar droog wil zijn," ver zuchtten de toekomstige tuinders, waar van er al enkelen, de laatste dagen bij het Schooltuinhek verschenen, om te vragen wanneer de tuin nu voor het eerst weer open zou gaan. Dezelfde verzuchting slaakten ook de leiders, vijftien in getal, die in de afgelo pen week byeen kwamen om het teelt plan te bespreken en alle nodige voorzie ningen te treffen, zodat er komende week vlot gestart kan worden. Allen hopen op een goede zomer. Er zijn nog enkele tuinen niet bezet. Aanmelden kan nog bij de tuin, maandag en dinsdag om half vijf en woensdag om twee uur. V/ie het eerst komt, het eerst maalt. SCHIEDAM, maandag Als een dar tele hond ploeterde zaterdagmorgen de duwboot „Cape Diem" door de Nieuwe Waterweg, De duwboot is gebouwd door de Schiedamse scheepswerf „De Hoop" evenals de daarmee verbonden zandlich- ter „Vrijenban 1", zulks in opdracht van de firma A. F. van der Steenhoven te Delft. Deze duweenheld Is de eerste in zijn soort die In de Zeeuwse wateren gaat varen om geregeld zand te halen, dat naar Delft zal worden vervoerd. In de Botlek toonde de duweenheld in een oogwenk om de eigen as te kunnen draai en. Daar heeft de heer A. Klein Hesse- llnk de eenheid overgedragen aan de di recteuren Van der Steenhoven. „Aan de duwschepen is de toekomst", ei de heer Hesselink. Hij wees op de moeilijke tijd die de scheepsbouw doormaakt, waarbij hij met een humoristische noot naar de klachten van „de groten" opmerkte dat deze bij hoogconjunctuur „ons personeel aantrok ken en nu by de laagconjunctuur zelfs onze klemc opdrachten"- De duwboot „Cape Diem" is heel modem uitgevoerd, het schip is 18.80 meter lang. 6,60 meter breed cn de holte is 1,80 meter. Er is een kapiteinswoning en een matrozenverblijf met daarboven het stuurhuis op het schip. Twee Deutz dieselmotoren van 175 pk, zorgen met de Schottel-roerpropeller voor de vlotte wendingen en ruime snelheid. Op het dek staan twee tornlieren voor het kop pelen'van de bak, die vanaf de duw boot via een trapje te betreden is. De randlichter, die dus aansluit bij de bak, is vijftig meter lang, 7,50 meter breed, met een holte van 2,50 meter, een laad vermogen van 660 ton en beuninhoud van 400 m3. "Voor het ballasten on leegpom pen van de lichter staan voor en achter pompinstallaties opgesteld. Do totale leng. te van de duweenheid is 68 meter. SCHIEDAM, maandag. Ter gelegen heid van het derde Justram heeft het bestuur van de tafeltennisvereniging NOAD zaterdagmiddag in de feestelyk met v'aggen versierde Koopmansbeurs gerecipieerd. Temidden van de vele bloemstukken, geschonken door de zus terverenigingen en de donateurs, heeft het bestuur, bestaande uit voorzitter C- Marijnen, secretaris H. Aben, mevrouw H. Marijnen en de heren P. Joosse en D. Meuidijk, de gelukwensen in ontvangst genomen van de afgevaardigden van de zusterverenigingen en andere belangstel lenden. Het hoofdbestuur van de Neder landse Tafeltennis Bond heeB een gelnk- wenstelcgram gestuurd. Er is tijdens de ontvangst niet gespro ken, zodat de ieceptle een rustig verloop hacL Namens de feestcommissie heeft de heer J. Visser de aanwezigen bedankt voor de belangstelling, waarna de NOAD- leden gezamenlijk eeo broodmaaltijd nut tigden. Vandaag begint het tafeltennistoernooi om het kampioenschap van Schiedam, dat NOAD organiseert ter gelegenheid van dit jubileum. VOLLEYBAL SCHIEDAM, maandag Het tweede herenfeam van Juliana is thans zeker van promotie naar de eerste klasse. Reeds voor de aanvang vair de wed strijd tegen Sp. HUlegersberg 2 waren de Juliana-spelers er zeker van dat hen niets meer kon gebeuren, maar zü hebben niet temin hun sportieve plicht vervuld. Spel. H'berg verkeert met nog enkele ploegen in ernstig degradatie-gevaar. Met alle mo gelijke middelen hebben zij In deze overi gens bijzonder sportieve wedstrijd ge tracht tot winst te komen maar Juliana 2 stond hen slechts één set toe. De competitie is nu bijna ten emde. Al leen dames 3 kwam nog la het veld tegen Spel. Hillegersberg 2 en verloor in een wedstrijd die het aankijken zeker wel waard was met 159, 15--6 en 15—8. Het eerste herenteam is zich ernstig aan het voorbereiden voor de promotie competitie. Op 31 en 12 april is een tech nisch weekend georganiseerd waaraan al le spelers van het le en 2e team deel zullen nemen. Vermoedelijk op 15 april volgt dan de eerste wedstrijd tegen Achil les uit Delft duto-eenbeid, duwboot Carpe Diem met zandiichler Vrijenban 1, zoals die zaterdag is overgedragen. - :,-f~- 1-Pm»i'.1W11 -Sf™ Zware shag met mooie lange draad, dos soepel draaien. Zuivere Kentucky-tahalc. Lekker pittig maar niet scherp. Goed verpakt, geen kans op uitdrogen. Elk pakje van begin tot eind pure tahak. f3.- in dubbelwandige tabakszak ZWARE SHAG VAN D0UWE EGBERTS SCHIEDAM, maandag Harde klap pen hebben de Schledamse KNVB-ers te incasseren gekregen. Grote teleurstelling bij Demos en DHS die tegen de verhou ding in gelijk speelden. Het verlies van het enkele puntje kan In deze beslissende eindfase noodlottig worden. DHS speelde 22 gelijk tegen DHL in een minder pret tig duel. By Hillesluls kwam Demos on nodig tot dezelfde cijfers. Martinit had zo'n puntendellng verdiend tegen OW, dat echter fortuinlijk op 1Z kwam in Schiedam. Het goede spel van Excelsior '20 bracht de stadgenoten geen goals, waardoor RKAVV btf een uitval met 0—1 dc kleinste score kon grijpen. Dok SFC leed onfortuinlijk een nederlaag, 1-—2 gen HVV. In de tweede helft heeft SFC moeten bukken voor een Daags offensief dat twee aanvechtbare doelpunten opleverde, de eerste helft had SFC het initiatief met goed aanvalsspcl waarbij Schel! dicht bij dc score kwam en Vredenbregt naast schoot. Later werd doelman Gijzen actief en ook in de tweede helft duwde SFC de be zoekers weer in de verdediging. Rechts buiten Vredebregt echter stelde daarna teleur en Schell kopte over de lat, In de 25e minuut schoot Buys een boogbal naar het Schiedamse doel, waarbij Gijzen het leer door zijn handen liet vallen. Toen Buys een kwartier later in buitenspel positie stond kon hij gemakkelijk scoren. In de laatste minuut was het Offerman, die met een boogbal over doelman Spek king de Schiedamse eer redde. Hoewel Martinit volkomen gelijkwaar dig was aan het sterke OW, beslisten twee treffers dc match in het voordcel van de Oostvoornse ploeg. Het was Van der Linden, die de gave goals voor rust scoorde. In de zevende minuut kreeg OVV ai de kans, maar doel man Den Uyl stond op zijn plaats. Het was Van der Linden die in de twintigste minuut fraai scoorde. Lupker, in com binatie met Van der Waal, bracht Mar tinit in het doelgebied van OW, maar de bal schampte de lat aan de verkeerde kant. Uit een hoekschop scoorde Van der Linden. Martinit heeft daarna voortdu rend het doel van OVV belaagd, maar het was slechts Van der Waal, die in de 50e minuut raak kon schieten. De gebles seerde Hofman werd nog vervangen door H. Post. Wel toonde Demos meer kwaliteit dan Hillesluis, maar de sterke wind heeft hei spel te veel beïnvloed. In de tiende mi nuut scoorde middenvoor C. Tetteroo. Het was Henk Walil, die daarna J- Groenen dijk lanceerde, maar Groenendijk werd gevloerd en H. Wahl schoot de Straf schop in. Het spel was weinig groots en Demos meende dat het legen wind in we] heler zou gaan met de combinaties. Toen zond Hillesluis voortdurend verre trappen naar de Schiedamse veste. In de tiende minuut scoorde de Rotterdamse middenvoor. De- roos liet vele kansen onbenut, het spel was net te kort, de bal raakte paal of keeper. Tien minuten voor tijd kwam de fatale klap toen de Rotterdamse midden voor bij een scrimmage via een Schie dams lichaam inkopte en het lukte Demos daarna niet meer de zo noodzakelijke winst te veroveren. Een slechte, rommelige en onaangename wedstryd kostte het sterke DHS een kost- baat punt. In het eerste half uur waren de partyen aan elkaar gewaagd. Vyf mi nuten later miste dc Delftse doelman by een duel en het stond 01. Vijf minuten voor rust greep de Schie damse defensie niet in bij een hoekschop en de rechtsbuiten maakte het tegenpunt. Met harde wind mee kreeg DHS in de tweede helft bij een handsbal in het straf schopgebied 'n penalty toegewezen, maar de arbiter herriep zijn beslissing. Dat leid de tot allerlei onaangenaamheden. Toen spil Koelfzcma na enkele botsin gen geblesseerd raakte, smeet de Schie dammer Kiela uit boosheid dc bal ln het gezicht van de dader. Kiela werd uit het veld gezonden en Koelfsema van het terrein gedragen. DHS was al gehandicapt door het niet deelnemen van Cock de Zwart, waarvoor Bonefaas als rechtsachter was ingevallen en nu kwam Vermeer voor Boelfsema in bet veld. Met tien man slaagde DHS er toch in een voorsprong te nemen. Doel man Jan Burger trapte ver naar voren waar De Jager de stand op 1—2 bracht. DHS beging daarna de fout het accent op de verdediging te leggen. De Delftse ploeg kwam te veel en te ver in het Schiedam se doelgebied en bij een mislrap van de' stadgenoten ontstond de gelijkmaker tien minuten voor tijd. Bjj een zeldzame aanval van RKAVV kreeg het beste team de genadeslag. Dat beste team was Excelsior *20, dat zich goed heeft hersteld en nu prachtig combinatie spel demonstreerde. RKAVV kwam dan ook vrijwel niet OP Schiedams helft. Met Excelsior *20 voort durend in de aanval kon RKAW in de 25e minuut een uitval ondernemen. Doel- SCHIEDAM, maandag.In een gezelli ge sfeer heeft de Christelijke Bedrijfs groepen Centrale in Schiedam vrijdag avond in gebouw Irene het 60-jarig be staan gevierd. Nico Schoolenberg zorgde met zyn „onemanshow" met muziek en sketch voor een zeer gevarieerd program ma dat gezien de reacties uitstekend in de smaak viel. Voorzitter A. Goudswaard en daarna hoofdbestuurder J. Schotman hebben bij de aanvang ten ernstig over denk ingswoord doen horen. Zij wezen op de strijd die de pioniers onder moeilijke omstandigheden begon nen zijn. Zij wezen tevens op het vele dat reeds Is bereikt maar dat mag met betekenen dat nu de strijd gestreden is. Er is nog steeds een waakzame vakbewe ging nodig die de steun van iedereen be hoeft. Het werk moet worden voortgezet Bondsvoorzitter Schotman roemde het voorbeeld dat de afdeling Schiedam heeft gegeven. Hij wees op de vele belangwek kende punten in de geschiedenis van de bond, die is ontstaan uit diverse af delingen en die ook nu nog wel hetero- get.i is. Hoewel het beleid zich dikwijls concentreert op het overleg op hoog ni veau is bet noodzakelijk dat de vakorga nisatie zich gesteund weet,door dezelfde geest die de vakbeweging groot heeft gemaakt. SCHIEDAM, maandag In de FIHp van Bourgondiëstraat reed gisteren de 69. jarige T. H, met zijn bromfiets tegen twee stilstaande auto's aan. Bij de val liep hfj een hoofdwond, schaafwonden aan beide handen en een hersenschudding op. De bromfietser reekte eerst een wagen, die aan de linkerkant van de weg stond, reed slingerend door en botste 50 meter verder tegen een andere wagen aan. Hij sloeg over het stuur van de brommer heen. De man is in de dr. Noletstichting opgenomen. De auto's werden flink be schadigd. SCHIEDAM, maandag De 20-jarige Delftenaar H. S. parkeerde zaterdagavond zijn wagen op de dr. SchaepmansingeL Toen hij kort na middernacht terugkwam» bleek de auto te zijn gestolen. SCHIEDAM, maandag ln de nacht van zaterdag op zondag .reed de 22-jarige R. R. uit Amersfoort met zijn wagen ln een greppel langs de provinciale weg bjj Groen oord. De besuturder, die de auto in VI aar din gen had gehuurd, was ter plaatse onbekend. Hy meende dat de weg een flauwe bocht maakte, maar zag plotseling dat deze vrijwel haaks was. De Amersfoorter schrok daarvan zo, dat hij op het gaspe daal trapte In plaats van te remmen. Terwijl hij de eigenaar van de auto op de hoogte stelde, hebben onbekenden de accu en de linkerwieldop van de wa gen gestolen. Door het ongluk zelf werd de auto aan de recht er voorzij de bescha digd. man Ruts stond verkeerd voorin in zyn doel opgesteld op de voorzet van links en de rechtsbinnen van RKAW kon be heerst het winnende doelpunt inzenden. Wel kreeg Excelsior '20 nog mooie kan sen. zo geselde Koos Klein na rust de paal, maar het goede schot bleef uit fabriek van gereedschapswerktuigen VLAARDINGEN vraagt in verband met •uitbreiding van de productie op korte termijn radiaalboorders frezers centerdraaiers bankwerkers plaatwerker/lasser voor middelgroot en. klein plaatwerk. Voor hen die geen technische vooropleiding gehad hebben zijn enige plaatsen beschikbaar voor omscholing in enkele van de bovenge noemde vakken. Woningen komen beschikbaar. Voor mondelinge sollicitaties kunt U zich melden by da portier aan de zij-ingang van de fabriek, elke dag tot 4,30 uur n.m. en op maandag 6 april a,s. tussen 7 en 8 uur 's avonds. Het adres van ocb bedrijf is Schiedamsedyk20 te Vlaardingen (5 minu ten vanaf het station Vlaardingen-Oost, in de richting Schiedam). Schriftelijke sollicitaties kunt U richten aan de afdeling Personeels zaken, Postbus 98 te Vlaardingen. VOOR IETS GOEDS prima poplin, alleen in wit "prijs voor 5 jaar; kt: st.. p. m.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1