VEGLA breidt Binnensporten kregen ■Sill Diamanten echtpaar S.B.L.O.-JAAR VERSLA G 1963 Herverdeling van zalen, Sporthal, Beurs-vloer Galerie „4" gaat open SCHIEDAM ■mal Succes biedt Pams goede tegenstand Drie inbraken Eenmalig glas vraagt veel vernieuwingen m*- ACHT SILO'S VOOK OI'SLAf, EEN MACHINE: 30 MIEJ. MEEII Gestolen wagen teruggevonden ONDERHOUDS- BANKWERKERS Koeriersters 11 Aanhanger raakt losgrote schade AGENDA Esperanto-agendo Burgerlijke stand ijgeeii tabbe, [werk [iisich Wizen BEVER «kt TEXTURÉ ■tj.'d,'; m. C. J.: Bedoe-okicerte Kado-v. Doom ■EjiBeilcn-vA Fan- ftaart-Dries z.: ■dev'Koning-v. Stdenkamp - z.; pVr' Steen vrij k- Röé.-d.: Y. fi. Ihae-SmiU d.i I;S:ten Hoa;- liartVfc-'A.'J. ■arVivieeuwan ï^ïi.VV.d.Poel- |4?d.; T„>I. G, |y;V'Lieburg-de Kfc;?C.; Steen- Iw-iLeeuwen- l|Wolterlng d.J Ifiakkens-Ver- j.-Touw- lcreiUd.;- B- la-jSmlts z:, 3. iNjls-Baak a; Wig- lderDe\aiee IMi'AiiGebuis* hïdkrj;. Agtar- pwnan-v. Kat- Ver- louman d,; H. Spoorendonk- WM-V, heel- tójden 73 jm pën :S4 jr.; 3. HrhTA. Bene* rjH.;'Beniunk, Iterlng .OZ jr.; ir» hv.'.'.'met J. A. Ivr.'-geh, geff- Wjertiey. |gew.',met ,\'- I'geh. sew. if' lrs;t man:geb. KBerm, vr. f- man v. A. P- trion, vr. ge«- FSJi rC. KorU, fchv82 jr.; A, RÖ. den Bes- pS®,jr. fen.op 4-4r'M. fen metende fen het vor S bestemd i [zelfde week [Komen f) tegen Uf" Lin dezelfde dinsdag 7 april 1964^ pag^5 SCHIEDAM, dinsdag:, Het echtpaar C. Muytwïjk cn mevrouw J. MnyJwjJk- Boon, woeende Anthonie Muijsstraat 7 A, zal morgen, woensdag, het diamanten huwelijksfeest vieren. De heer Muylwijk werd op 9 septem ber 2882 te Nieuw-Helvoet geboren en zijn echtgenote op 19 april 2882 te 's-Gra- vesande._ Burgemeester mr. J. W. Peek zaL 's middags persoonlijk het diamanten echtpaar komen gelukwensen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM. dinsdag. - In het Jaarverslag 1963 constateert het bestuur van de j Schiedamse Bond voor Lichamelijke Oef.-ning dat de binnensporten in verslagsjaar de belangstelling hebben gekregen, waarvoor in het Jaarverslag 1952 is gepleit. Zo is einde 1963. nadat enkele nieuwe gymnastlek-lokalcn gereed kwamen begonnen met de herverdeling van de beschikbare zalen, waarvoor dringend gepleit is ge worden. Verder is het Sporthal-plan eindelijk geheel van de grond gekomen, terwijl ook het besluit is gevallen (zij het ook eerst in /964). om een houten vloer te leggen in het Beursgebouw, waarom de tafeltennisverenigingen reeds zo lang hebben ge vraagd. ..De S2B.L.O. mag dan ook niet ontevreden zijn met hetgeen in 1963 tot stand Is gekomen". Door het gereed komen v3n een aan tal mooie nieuwe gymnastieklokalen is 'n belangrijke verbetering gekomen in de trainings- en speelgelegenheid in Schie dam. Praktisch aan alle wensen-van de ■erenigingen, die een hinneösport beoe fenen, is wat de beschikbare zaalverde ling betreft, tegemoet gekomen. Hoewel de SB.I.O. het logischer had gevonden., dat de verdeling en het beheer van de beschikbare zalen bulten de uren, dat zij voor het onderwijs nodig zjjn, in han den was gegeven van de „Sportraad", wordt toch erkend, dat de betrokken in stantie, de afd. Onderwijs van de Gc- rueente-secretarie, dit werk nauwgezet heeft verricht. Ook aan het aantal beschikbare vel den kon weer enige uitbreiding worden gegeven, al staat daar tegenover, dat ook weer terreinen verloren gingen. Wat de prestaties van de aangesloten verenigin gen betreft (gestegen tot 59), is het nog niet zo dat Schiedam kans maakt geko zen te worden tot „Spartstad van het jaar", merkt het Jaarverslag op. Zo vraagt de S.B.L.O. zich af, of meer concentratie (waarbij vooral wordt ge dacht aan de twee semi-prof voetbal-ver enigingen) niet een noodzakelijkheid is, om. tot betere resultaten te komen. Sporthal Uitvoerig gaat het Jaarverslag In op de Sporthal. Geconstateerd wordt, dat de plaats van de hal reeds is vastgesteld (bij Bad Groenoord), doch dat Gemeen teraad en daarna Gedeputeerde Stalen er nog hun goedkeuring aan moeten hech ten. De bouwvergunning Is reeds aange vraagd en daar uitgegaan kan worden van een bestaande constructie, wordt ver wacht dat de toestemming niet lang op zich zal laten wachten. Het begin van de bouw is dus afhankelijk van het losko men van de vergunningen. De bouwtüd zelf is geraamd op negen maanden. Voor de financiering wordt gerekend op vijl bronnen. Teweten de gemeente Schiedam (die reeds de staalconstructie' schonk) de KNVB en de NSF, die steun hebben toegezegd; particulieren en sport verenigingen; het Schiedamse bedrijfs leven en tenslotte leningen, „Er zal ech ter nog heel wat moeten gebeuren, voor dat de Sporthal in gebruik zal kunnen worden genomen", zo waarschuwt het Jaarverslag. Veldsporten Wat dé veldsporten betreft, wordt het volgende opgemerkt. Door de strenge vorst konden eerst op 1 april vier nieuwe sportterreinen in het Sportpark „Harga" in. gebruik genomen worden voor geza. menlijke bespeling door de voetbalver enigingen HBSS, Martinit, Schiedamse Boys, Wilton-Fijenoord en de korfbalver eniging ODI. Behoudens ODI, konden dezelfde verenigingen in oktober 1963 twee halfverharde velden betrekken, voor training bij kunstlieht gedurende de wintermaanden. Voorts vertrok de korf balvereniging Sportclub „Schiedam" op 1 juli 1S63 van het Volkspark naar het uitstekend gelegen nieuwe korfbalterrein in „Harga", nabij de Sportparkburg. In het Sportpark „Thurlede" werd in 1963 de vereniging „Excelsior '20" verrijkt met een vierde terrein Tegenover de winst van vorengenoem de terreinen staat het verlies van het Martinitterrein in het Volkspark; de twee velden bij de grens van Vlaardingen, waarvan HBSS en Schiedamse Boys tot het einde van 1962 gebruik maakten en twee particuliere sportterreinen van Wil- ton-Fijenoord in het Sterrebos. Hoewel Schiedam t,a.v. het aantal be schikbare sportterreinen in onze contrei- en uitstekend voor de dag komt, zal de j speelgetegenhcid op zaterdagen voo vijftal verenigingen voorlopig nog niet de gewenste ruimte bieden. 1 baar is in dit verband, op de zaterdagen het gebrnik van bovengenoemde halfver- harde velden voor voetbal door de jonlo- j ren van de betrokken verenigingen- Het ontbreken van voldoende kleedruimte kan j in dit geval het verwezenlijken van de gedachte in de weg staan. Voor 1964 kan als vaststaand worden aangenomen, dat de twee „Boshoek"- terreinen 2uUen verdwijnen, alsmede het hoofdterrein van „SW" aan de West- frankelandsedijk. Ter compensatie van 't aan dc sport onttrekken van „Boshoek", zjju inmiddels twee nieuwe terreinen aan gelegd in bet Spor.park „Thurlede". Voor SVV. dat bij het verschijnen van dit jaarverslag met de totale verhuizing zal zijn begonnen, is het Sportpark „Har- ga" de plaats waar in het seizoen 1964 1965 zal worden gespeeld. Tenslotte kan worden medegedeeld, dat bij de Technische School Schiedam een schoolsportterrein is ingezaaid. In hoever hier in de naaste toekomst ook mogelijkheden kunnen liggen voor dc bui- tenschoolse sport valt tnans nog niets te zeggen. Wensen Al is de SBLO over het bereikte in 1963 zeker niet ontevreden, er zijn beslist nog vele verlangens, die in de Schiedamse sportwereld leven. Ie. het gereedkomen van de wielerbaan; 2e. de Sporthal (eerst dan kunnen ten nis, tafeltennis, zaalhandbal, microkorf bal, badminton, volleybal en andere spor ten tot x'olle ontwikkeling komen); 3e. uitbreiding van de zwemgelegenheid; 4e. meer mogelijkheid voor de schaats sport, motorsport, watersport, kegelen, atletiek, enz.; 5e. uitbreiding van het aantal terreinen voor dé buitensporten; Ge. een gymnastieklokaal In Schiedam Zuid. SCHIEDAM, dinsdag Galerie „Punt viert' is de naam van Schiedams nieuw ste kunst-centrum en zal officieel op vrij dagavond 10 april geopend worden door de heer J. Paalman, directeur van het Stedelijk Museum. Tevens wordt dan de tentoonstelling van schilderijen, tekenin gen en gouaches geopend, die onder de naam „Heifra" daar tot 25 april te hé- zichtlgen zal zijn. De Galerie „4" heeft als adres'Buiten- havenweg 1768, maar het is wel goed-te weten dat het centrum ligt aan de hobbeli ge morsige 2yweg van de Buitenhavenweg recht tegenover de politie-posh Daar heb ben de schilder Frans van der Heiden en zijn vriend Cor van der Linden een zaal tje ingericht, dat geschikt is voor exposi tie-ruimte. SCHIEDAM, dinsdag. De auto dii dit weekend uit Schiedam werd ges' is onbeschadigd in Amsterdam ten;..w vonden. De "wagen behoorde aan de hcei H. S. uit Delft, die hem op de Dr. Schaep mansingel had achtergelaten. N.V. Mouterij-branderij De Koning vraagt voor spoedige indiensttreding: TWEE VAKBEKWAME die zeer goed elektrisch lassen kunnen. Leeftijd minstens 25 jaar. GEBODEN WOEDT: A!?- hoog loon en goede sociale voor zieningen, w.o. een premievrij" pen sioen en een winstdelings- spaarregeling. AANMELDEN: St.-Anna Zusterstraat 16, Schiedam en na 19 uur telefonisch bij onze chef technische dienst onder tele foonnummer 6 37 01. Droogproblemen? Centrifuge 4 kg f 138.—. Combinatie Langzaam mei spoeLcentrl- fuge 1395.—, ook msrk- machines 15 tot 30% kor ting Showroom Coja, Lange Haven 126, TeL 6 35 41, Wie niet adverteert wordt vergeten... Falcon is mode in Tergal Texturé. Dè stof voor mode-met flair. Dat blijkt uit de mantels die Falcon er van maakte! Ze zijn er van streng- chic tot nonchalant-sportief. Onthoud ook het praktische van Tergal Texturé: licht,wasbaar,rap droog, kreuk- herstellend. Er zijn Falcon Ter- gal mantels van 79.50 tot 98,50. (Advertentie IM.) (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag, Dank zij de plotselinge weersverandering is het zon- dagprogramma van de korfballers nog volledig afgewerkt. Dc wedstrijden van zaterdag hebben echter geen doorgang kunnen vinden. Dc prestaties van Succes hebben ons niet teleurgesteld, al is het de blauwwitten dan niet gelukt winst op Pams te behalen. Veel heeft dat echter niet gescheeld. Het is een uiterst spannende wedstrijd geworden, waarin Succes werd geïnspi reerd door het vlotte spel van hun tegen standers, Al na een kwartier stonden de Hagenaars met 03 voor. waarbij de der de treffer vanuit een strafworp werd ge scoord. Daarna kregen de Successers wat meer vat op het spel van hun tegenstan ders, Via een strafworp haalde B. van Krogten tot 13 op gevolgd door een vier de treffer van de Hagenaars, In de 34e minuut ontworstelde T. v, d. Leyè zich echter aart gewirwar onder de korf en het was 2—4. Na de hervatting bleef Suc ces doorvechten en door fraaie treffers van Cnr. Niehot kwam de stand na 24 minuten zowaar op gelijke voet Er werd al gedroomd van een overwinning, maar alle pogingen ten spijt lukte bet niet meer de korf te vinden. Wel scoorde Pams, direct na de gelijkmaker hat voor hem winnende punt (45) en. daar bleef bet bij- Soda wordt nu nog in zakken verpakt met spoorwegeontainers aangevoerd. Dit gaat veranderen. Grote druktanks, die van spoorwegwagons op vrachtauto's te verladen zijn zullen de bij de glasberei- ding zo nodige grondstof aan gaan voe ren. In twee nieuwe stalen silo's zullen zij .worden leeggeblazen van waar uit de soda pneumatisch naar de dagbunkers zal worden gebracht. Waar nu nog een raodderslootje loopt zullen deze silo's verrijzen, niet op het terrein van de Vegla zelfs, maar achter de garage van de Distil leerderij De Kuyper. Hierdoor komen zij pal naast het gemenggebouw te staan, waar de soda zijn bewerking ondergaat. Arbeidsbesparing en ver mijding van de zo kwetsbare emmer ladder zjjn de grote voordelen van de nieuwe opslagmethode. De wedstrijd De Spartaan-Schiedam werd gekenmerkt door pover spel. De Spartaan is erg zwak en daarvoor kon Schiedam ook niet op dreef komen. Door F. Veer.en A. Sluimer kwamen de rood zwarten met 0z—2 voor. In tweede opstel^ ling werd heel vlot aan beide zijden ge scoord, het eerst door H. Joosen van Schiedam. In derde opstelling ging het in dezelfde volgorde, zij het minder vlug. Mej. M. Vredenburg bracht de stand op 14 en mei 2—4 werd gerust. In de twee de helft kon de Schiedam-aanval er niet meer doorkomen, ook al werd zij vrijwel permanent door het middenvak aan het werk gezet. "Vijl minuten voor tijd bracht F. Veer de eindstand op 2—5. De overige uitslagen luiden: Succes 2- Spangen 4 54, Schiedam 3-Ter Gouw 21, Schiedam 4-DOP 2 11 en junioren Succes-Unicum 9—0. Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze bijzon der «r.oeie Finse overgordijn- stoffen,. 120 cm breed, per meter voor Géért tel. of schrift, best. Itrnj De zelfde emmerladder brengt ook dc andere grondstoffen naar het gemeng gebouw. Het zand, de kalksteen en het nephélien worden met de kraanbaan uit de schepen gelost en in open opslag ruimtes gestort. Auto's brengen het ver volgens naar de emmerladder toe. KWALITEIT Doordat het zand open en bloot is op geslagen is het nu eens te vochtig dan weer te droog, iets dat grote moeiiykhe- den geeft bij het samenstellen van het gemeng. De zo nodige constante glaskwa liteit kan bierdoor niet worden bereikt. Zes silo's, elk naet een doorsnee van ruim tien meter, zullen aan deze moeilijkheden voorgoed een eind moeten maken. Het complex Is ontworpen In samenwerking met het Ingenieursbureau Tebodin. Dc ergiinning voor de uitvoering ervan is inmiddels dooi de minister verleend. SCHIEDAM, dinsdag, Door een sink triplex dat voor een raam was getimmerd weg te breken zijn onbekenden een keet van de n.v. Spoorweg Bouwbedrijf dat by die vuilstortplaats staat binnengedron gen. Zij hebben postzegels ter waarde van j 15 weggenomen, Zowel op het complex Vijfsluizen als Babberspolder is door een ruit te bre ken in een tuinhuisje ingebroken. In het eerste geval is een pak visnetten gestolen, in het tweede een deel van de inventaris. SCHIEDAM, dinsdag. Een aanhanger, die van de trekhaak schoot, heeft gisteren op de Oostsingel twee geparkeerde auto's geramd De aanhanger raakte los, toen de bestuurder, de 26-jarige Schiedammer F. K. die in de richting van de singel reed, plotseling moest remmen voor een tegen ligger. De auto van P. J. V. uit Den Bosch werd ernstig, die van H. F.-A. W. uit Svhiedam licht beschadigd. Ook dc aan hanger liep schade op- AF OTHEEKDIENSTEN Apotheek Evers, Lange Haven 81. De silo's zijn 35 meter hoog en hebben met elkaar ais zij gevuld zijn een gewicht van 17.000 ton. Dit maakt een fundering van 235 betonnen palen van 25 meter lengte noodzakelijk. Boven iangs lopen de transportbanden, die over de nieuwe 7e fabriek heen het 2and naar de dagbun kers, zal vervoeren. BIJBLIJVEN Een gryperkraan zal de 40-jaar oude kraanbaan gaan varvangen. Aforaak van deze oude getrouwe brengt ook belang rijke terreinwinst met zich mee. Di; zeil de zal worden bereikt met ae sloop van een ander overblijfsel uit vroeger ijdcn. Door verhuizing van de Glasfabrieken A. J. Bakker naar Delft komen de uit de 17e eeuw daterende gebouwen var. deze onderneming vrij. Ook dit terrein zal voor opslag gereed worden gemaakt. De machines, die door invoeging ven nieuwe aanwinsten in het park zijn vrijgekomen 2ijn naar de fa briek in Nieuw-Buir.en verhuisd. Vegla is n.l. bezig zijn vestiging in Drente te moderniseren. De rede-jj nen hiervan zijn dezelfde als die, welke tot de Schiedamse activitei ten leidden. Bijblijven met de rest j van West-Europa en in ieder geval in de voorste rij staan bij do in- I tocht van het eenmalig glas. Ge- j zien het feit, dat daarvan al ver- j schillende proeforders zijn uitge voerd lukt dat ook. 1 BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,15 uur: „De lefschopper". Monopoly. 2 en 8 uur: „Kerim, de zwarte sheïk". DIVERSEN Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Qudstrijders- •vergadering, SCHIEDAM, dinsdag-Merkredon, la San de aprïlb klubvespero. Fendas sur la muro kaj tiketikas ce kino v. Gink. Ploeg- straat 19. Venu car ankaü en Esperantujo brulas la forno. SCHIEDAM, dinsdag. Er bestaat grote kans, dat glas als verpak kingsmiddel een. grote toekomst tegemoet gaat. Als de proeven, waar verschillende bedrijven öp'het ogenblik mee bezig zijn gunstig verlopen zal de vraag naar z.g, eenmalig glas grote vormen aannemen. Om op deze vraag voorberied te zijn gaan de" N.V. Vereenigde Glasfabrieken door met het uitvoeren van projecten, die de productie-capaciteit zul len opvoeren. De plannen, die thans op verwezenlijking wachten be helzen de bouw van een achttal silo's voor opslag van zand en soda. Vervangingen in het machinepark zullen bovendien., de productie di rect met ca. 30 miljoen stuks per jaar verhogen. E., z. v. E. M. Velthuisen en S. G. Ver burg; Evert, z. v. E. Forsten en E. Mole naar; Margot L., d. v. J. de Wit en A. Reijntjes; Petronelia W„ d. v. H. W. van der Leiij ea H. H. M. Bonefaas. OVERLEDEN: T. Bodingius, 65 jr. MAASSLUIS, dinsdag Het ligt in de bedoeling binnenkort de industriehal In dustrieweg nr. 8 tijdelijk als werkplaats en opslagruimte voor de gemeentebe drijven te bestemmen. /N Den Bommel op het eiland Flakkee is zaterdag het beeldje onthuld, dat de Leidse studenten- jaarclub OUie B. aan de gemeente heeft Geschonken. Het steit de be roemde stripfiguur OUie B. Bom mel voor en is gemaakt door de Schiedamse beeldhouwer Andrê Henderickx. Waarom, een beeltenis van Ollie B. Bommel? De heerA. G. Kinze, praeses van de jaarclub, gaf als reden op „d«t de tnare heer in deze wereld een uitstervend speci men is." Den Bommel werd niet al leen om de nu am uitgekozen, maar ook, zoals dc heer Hinze opmerkte, vanwege het feit, dat „in de nabije toekomst de industriëlen hier zul len uitzwermen. Ollie hoeft zich niet te vervelen, hij staat dan mid den in het bruisende leven." Bü de .onthulling van het beeldje was de 16-jarige Jeanne tie Toon der aanwezig, alsmede de uitgever van de OUie B. Bommel-verhalen, de heer D. P. C. Posthumus Meyjes. Dc heer Maarten Toonde.' zei/, toos wegens jirfcte verhinderd net ge beuren mee tc vinken Niet wachten maar nii kopen, want morgen begint de verkoop van een grote partij Finse over- gordijnscoffen, tientallen rollen van de mooiste gordijnstof van 5.90 per meter, koopt U morgen voor nog géén drie gulden. De Inbcdrüfstelllng van de "e fabriek nu ruim een jaar geleden, maakte de sluiting van. twee verouderde fabrieken mogelijk- Op het terrein van de inmid dels afgebroken 4e fabriek zal een gé- bouw verrijzen, dat een verbetering van de werkplaats-oullllage mogelijk zal ma ken. Dit project gaat echter voorlopig de yskast in. De plannen, die voorrang heb ben staan uitvoerig beschreven in het maart-april nummer van Vegla-nleuws en hebben betrekking op de opslag van grondstoffen. MODDERSLOOT - (Advertentie IM. Dit is eer) aanbieding, die U geen tweede keer kunt verwachten. Finse overgordijnstoffen, een prachtig weefsel in effen en moderne- dessins, in een serie mode tinten, rood, blauw, geel, grijs enz., die Uw interieur sfeer en gezelligheid geven, nu voor een ongekend lage prijs. SCHIEDAM, dinsdag! GEBOREN: Maurice C. J., v. C. J. Kazenbroot en A. M, Hoenderkamp; Yvonne C., d. v. J. C. van Lieshout en L. H. Mereier; Nico- laas G., z. v. W, A. Kruijs en E. Roosen burg; Lesley, d, v. J. van Woerkom en W, Lübkemaim; Wilhelmina L., d. v. F. J. Westenberg en C. J. A. Verhoeckx; Geert

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1