VI. C. M. de Groot heeft mijn leven gevormd Enquête naar behoefte Maltese werkneemsters L Serie scholen in systeembouw house of enqland house of enqland Belangstelling voor de buitenlanders is iets verminderd Drie typen mannen kochten het al a. voor open-kap-cabriolet b. voor midget golf Lage Vuurse. c. voor ba!con-loge zaterdagavond.1 Dit is een kostuum voor nog wel 17 andere gelegenheden. SCHIEDAM Alles voor de gemeenschap Wilton-lieren blijven volgen In Groenoord en Nieuwland CSFS steunt actie SSS Hemelbestormer Massa Vakschool April-programma Huisvrouwenver. Inbraak in slagerij zonder buit Trots Rijk leven De CAB-tochten deze zomer Politie voetbal- te am kampioen Burgerlijke stand Lastiger Lezing N.I.H. Vakmensen Om kampioenschap schaleen Koeriersters MONO P O L E woensdag 8 april 1954 - pag. 5 Jl lSM/AiHi:\iH; CUEF-ZETTEiUJ J. SCltltAUK (Van een onzer verslaggevers) IK was dertien jaar en moest gaan werken. Mijn vader was smid, mijn grootvader was smid, maar ik voelde daar niets voor. Toen ik op een gegeven moment door de St. Liduinastraat liep stond meneer De Groot voor de deur. Ik vroeg of hij geen baantje voor mij had. Hij heeft mij eerst wat laten rekenen en schrijven, maar vrijdags lag er een. brief in de bus. Ik werd geen smid." „In het begin werkte ik halve dagen op de drukkerij en de rest van de dag op het kantoor van meneer De Groot, die ook een handel in gedistilleerd had. Daarom heb ik erg veel contact met hem gehad. Ik ben met mijn neus op iljn werk voor de Belgische vluchte lingen. het Volkshuis en de arbeiders ontwikkeling gedrukt. In feite heeft die man mijn leven gevormd. Het is mijn levenswerk geweest mee te helpen deze drukkerij voort te zetten. Ik kan goed met mensen opschieten, dat heb ik te danken aan de huisbezoe ken, die ik de jaren dertig maakte voor de Coöperatie DES en Volksonderwijs Naast dief ben ik ook een beetje tam boer-majoor, dat krijg je als je onder drie directeuren hebt gediend. Met de jonge meneer Van Pelt kan ik goed opschieten, zet dat er maar gerust bij." De naam van M. C. M. de Groot duikt vaak op in dit gesprek. In een vart de ramen van het kan toor is zijn portret ingevoegd, geen hemelbestormer om te zien. Toch is hij een van de mensen, die in de jaren van Domela Kieu wenhuis en Troelstra op hun eigen manier hun tijd ver voor uit waren. Van Marken uit Delft is een van de anderen. Aan de drukkerijen, die zij stichtten, ligt de winstdellng ten grondslag. „In de meeste bedrijven zijn zij nu pas aan medezeggenschap toe," zegt de heer Schiller, „hier hebben wij het al van af '97. Alle mensen, die hier werken hebben een aandeel in de winst en stemrecht. Alles wat wij doen is daar om in ons eigen belang. Je bent daar om zuinig op het materiaal en als er iemand op een gegeven moment niets doet zegt een collega wel, dat hij op moet schieten." Over zijn eigen leven vertelt hik ..Ik wilde boven de massa uit. Eigenlijk had Ik graag onderwijzer willen wor den, dat is er nooit van gekomen. Ge lukkig maar, want Ik ben geloof ik voorbesiemd voor dit werk. In augustus 1914 ging mijn vader in dienst. In september begon de am bachtschool. Ik wilde er heen om let tertekenen, taal en rekenen te leren. Alles by eikaar ging het 40.kosten, een bedrag, dat mijn moeder onmoge lijk op kon brengen. Ik ben toen naar M. C. M. de Groot toe gegaan en heb gevraagd of hij het mij met kon lenen, ik zou het met een kwartje zakgeld, dat ik per week kreeg afbetalen. Hij vond het goed en ik ging weer naar school. Een paar maanden later zei mijn moeder: Dit gebeurde vijftig jaar geleden. De heer J. Schiller weet het nog precies, maar het verhaal van zijn leven in en rond de drukkerij „De Eendracht", waar hij nu chef van de zetterij is, is dan ook een geloofsbelijdenis. Hij vertelt het met nadruk en overtuiging. Zijn zekerheid is die van iemand, die als hij zijn leven over kon doen het zelfde patroon zou volgen. fl/I C. M. de Groot, de in 1935 o«?er- leden oprichter wan de drukkerij is het lichtend voorbeeld, geweest en gebleven van veel mensen die bö .J9c Eendracht" werken. APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Evers, Lange Haven 81. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De lefschopper". Monopole, alleen 8 uur: „Kerim, de zwarte sheik". DIVERSEN Arcade, 8 uur: Natuurgenot In Huls. Cau serie. Chr. Sdc. Belangen, 8 uur: Alg. Fotokring. Clubavond. Chr. Soc. Belangen. 8 uur: Ned. Chr. Be- ambtenbond. Vergadering. Amstelbron, s uur: V.V.D. Vergadering. Irene, 8 uur. CJK.U, Vergadering. je broer brengt wel eens wat voor mU mee maar van jou Rrüg ik niets. Ik ben toen op het bedrijf in een huilbui uitgebarsten en moest bjj meneer De Groot komen. Hty vroeg mij wat er aan de hand was en ik vertelde hem alles. Toen zei hfj, laat dat kwartje nu maar, ik heb het alleen willen probe ren en hU gaf my alles wat ik al had betaald terug. Later ben Ik naar de vakschool in Bot terdam gegaan. Daar vond de direc teur, dat ik niet by zo'n klein bedrijfje moest blijven hangen. Ik heb mij laten bepraten en solliciteerde bij Njjgh. Ik werd aangenomen, maar toen ik het op kantoor vertelde hebben M. C. M. de Groot en de oude meneer Van Pelt een tijd met mij gesproken tot ik er niets meer voor voelde. Je twijfelt natuurlijk wel eens. Ik beiï voorzitter van de gezondheidskolonie en secretaris van de Coöperatie DES Bij de laatste gaat zo'n 8 miljoen per jaar om; soms vraag je je af: kan ik dit wel? Het eist veel van je tijd. Ik hield inzamelingen voor ouderfondsen van scholen. De meeste avonden ben je weg en zit je vrouw alleen. Aan haar heb ik veel te danken. Mijn vitaliteit en mijn tijd. Zij moet zeker in de hul diging betrokken worden, zaterdag. Misschien heb ik haar wel te veel al leen gelaten, maar zij ziet het belang van mijn werk in." T N deze omgeving zot de heer J. Schiller zaterdag zijn jubileum vie ren; de zetmachines, de opmaaktafels en de drukpersen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag Ondanks de vele terreinafkeoringen hebben de eerste teams van Wilton FUenoord toch voor de competitie gespeeld. De dames hadden in het sportpark aan de Maaskant bezoek van GONA uit den Haag. Wilton startte met 't voordeel van de sterke wind en dit leverde na 10 mi nuten al reeds sncces op toen Bea. Zon neveld de bal goed kreeg toegespeeld, en met een hard en zuiver schot scoorde. Onze stadgenoten, die op de ranglijst ge lijk stonden met de Gyrom elsjes, profi teerden echter niet voldoende van het windvoordeel, wie schoten werden slor dig op het Haagse doel geplaatst. Lenie Lemson had na een goede aanval toch' succes en het werd 20 bij de rust in de tweede helft loste de Haagse voorhoede van verre afstand gevaarlijke schoten, keeps ter Yvonne van Driel kreeg het niet gemakkelijk en na vijf mi nuten was het 21 GONA ging door en vier minuten later was de stand al weer 22. Wilton bood verwoed tegenstand, maar kon niet verhinderen dat de volle winst drie minuten voor tijd toch mee naar de residentie ging 2—3. De heren, hadden met ANIMO in Den Haag heel wat weer moeite dan was verwacht. De Hagenaars namen zelfs een 1voorsprong maar Louw Boer (2x> Ludo Bakker (2x) en Huib v. d. Lugt zorg den al spoedig voor een 1—5 stand. Wilton ging hierna wat gemakkelijker Spelen en Henk Overheul zorgde voor een ruststand van 26 In de tweede helft heeft doelman Aad Kalkhoven zijn ploeg de nodige stimu lans gegeven door twee strafworpen ach ter elkaar op fantastische wijze te stop pen, Ondanks de vier strafworpen die door de arbiter werden gegeven had de SCHIEDAM, woensdag. De Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Schiedam heeft voor de maand april het volgende pro gramma opgesteld. Donderdagmorgen 9 april om 1030 uur is er het koffie-uurtje in Musis Sacrum i n dinsdag 14 april wordt een bezoek ge bracht aan het Hilton-hotel in Rotterdam. De le dagexcursie van 't seizoen wordt ge maakt op woensdag 15 april naar het Rijksmuseum voor Volkenkunde m Lei den, waar o.a. een Japanse thee-ceremo- me wordt gehouden. Op maandag 20 april tenslotte is er in gebouw Irene 's middags om 2 uur een voorbchtJngs- middag over ryst, waarbij met alleen iets te zien en te horen, maar ook iets te proe ven is. SCHIEDAM, woensdag. In de slagerij van de firma De Graaf aan de Lange Kerkstraat is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Door het indrukken van een ruitje is men binnen kunnen ko men. Er wordt, zover bekend, niets ver mist. fAdvertentie IM.t ■wedstrijd een sportief verloop. Ben Geer- Imgs benutte er één van, waardoor het 38 werd. De laatste tien minuten kwam ANIMO nog hevig in het offensief maar de ach terstand was al te groot om nog tot een beter resultaat te komen. "Wilton won ver diend met 6—9 en blijft leider Schutters op de voet volgen. Heren 2 speelde een zeer goede wed- stryd tegen Schutters 2 en verloor in de laatste minuten nog net met 1110 Dames 2 van Wilton kon onverrichter zake huiswaarts keren, aangezien RHC uit Reeuwijk met kwam opdagen. SCHIEDAM, woensdag. - Voor de twee de maal zal in Schiedam een serie scholen in systeembouw worden neergezet. Het betreft nu in eerste Instantie de scholen bouw in de groeiende wijk Groenoord, met daarnaast aanvullende scholenbouw in Nieuwland. Deze tweede serie zal ove rigens nog nog omvangrijker zijn dan de eerste en liefst elf gebouwen omvatten. Het gemeentebestuur heeft bericht ont vangen van de staatssecretaris van O. K. (Advertentie l-M artifort meubelen1 WONINGINRICHTING ÖROERSVEST 64-/A en IV. dat hij rich kan verenigen met de tot standkomlng van deze tweede serie schoolgebouwen. De systeembouw in serie van scholen heeft het voordeel dat de bouw relatief goedkoop Is en snel uitge voerd kan worden. Volgens hetplan komen in wijk Groen oord een zeven-lokalige openbare lagere school met een kleuterschool met drie lokalen, verder een zeven-lokalige katho lieke lagere school met een di ie-kïassige kleuterschool en voor het prol christelij ke onderwijs (hervormd en gereformeerd tesamen) eveneens een zeven-lokalige la gere school met een drie-klassige kleuter school Bij die scholen in Groenoord komt dan vast een gymnastieklokaal- Volgens dit plan komt verder in Kethel ook een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, omvattende tien lokalen en een gymnastieklokaal. In Nieuwland zal komen een prot. chris telijke ULO-school, omvattende tien loka len met een gynastieklokaal. In het be staande comolex van de katholieke Alber- tus Magnusschool aan de Mgr. Nolenslaan wordt een gymnastieklokaal bijgebouwd, terwijl de kleuterschool met een speel- werklokaal zal worden uitgebreid. Met een gerechtvaardigde bezitterstrots laat hij de drukkerij zien. Een bedrijf met 52 werknemers, goed beklant, bloeiend. ,,Op zo'n bedrijf moet zegen rusten," zegt hjj, „als je hier binnen komt, denk je: goh, wat wordt hier gewerkt. Als ze my nodig hebben biUf ik als ik G5 ben, desnoods als adviseur. Het is machtig deze zaak te zien groei en en kunnen nog verder niibref- den. Aan de Nieuwe Haven hebben w(j nog 700 vierkante meter grond. Zorgen voor pensioen heb ik niet. Zij tellen allemaal tegen die tijd myn 52 53 jaar. In 1924 hadden wij al een premievrlj pensioen, ƒ18,— per week. M. C. M. de Groot was een kapitalist, die zijn arbeiders liet profiteren. Jam mer, dat er maar zo weinig van deze mensen zijn," Van leerling-zetter opklimmen tot chef van de zetterij lijkt een mooie loopbaan. Is hij er zelf te vreden mee? „Ik heb een rijk le ven achter de rug," zegt hij zelf, al is het nog lang niet afge- pen. Het werk bij „De Een dracht" was een deel daarvan. Een belangrijk deel zelfs, want het werk voor het bedrijf en daarbuiten zijn niet te scheiden bij hem. „Ik heb niets voor mijn eigen belang gedaan. Alles is voor de gemeenschap, dat is in de geest van De Groot." SCHIEDAM, woensdag. Het Comité Auto- en Boottochtjes voor mïnder-vali- den heeft het programma voor deze zo mer bekend gemaakt. Op dinsdag 12 mei zal de gebruikelijke bloembollentochtwor- den gemaakt met een bezoek aam Sein post in Noordwïjk. Op donderdag 11 juni is het doel van de reis de uitspanning ,,'t Golfte" 3n Rockanje en op donderdag 2 juli gaat het naar Avifauna m Alphen aan de Rijn; op donderdag 3 september tenslotte trekt het C-AB. naar „Groenen- daal" in Heemstede. De activiteiten wor den besloten met de gebruikelijke Kerst middag, te houden op zaterdag 19 decem ber. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, woensdag Reeds voor een honderdtal meisjes blijkt er bij bedrijven in het gebied van het GAB Nieuwe Waterweg- Noord voornamelijk in de cartonnage-industrie belangstelling te bestaan. Dat is het voorlopige resultaat van de nog aan de gang zijnde enquête van het GAB bij het bedrijfsleven in zijn ressort; voorlopig, omdat het onderzoek nog niet is afgesloten. Op Malta, waarmee door de directie van de arbeidsvoorziening een ontwerp-prace- dureregellng ia geparafeerd Inzake de aantrekking van arbeidskrachten, zijn rond zevenduizend werklozen, voor een goed deel onder jeugdigen. Ook heeft Malta een vrouwenoverschot dat door de, relatief sterke migratie naar overzee nog steeds verder vergroot wordt. Daarom is van bepaalde zijde gepleit voor de wer ving van Maltese meisjes. De maatschappelijke begeleiding van jonge meisjes uit het buitenland vergt bij zondere zorgen, nog meer dan by (jonge) mannen. Er zullen derhalve nogal wat voorzieningen moeten worden getroffen voordat een aantal jeugdige Maltesen naar het ressort van het GAB Nieuwe Water weg-Noord kan komen, maar er bestaat goede hoop, dat dit toch wel als uitvloei sel van de thans lopende onderhandelin gen en op grond van de ingestelde enquê te zal kunnen worden gerealiseerd. SCHIEDAM, woensdag. Het voetbal elftal van de Schiedamse Politie Sport Vereniging is kampioen geworden in de hoofdklasse A van de Nederlandse Politie. Gisteren is in Rotterdam de beslissende wedstrijd gespeeld tegen het elftal van de Kon. Marechaussee, welke wedstrijd over tuigend met 41 werd gewonnen door de Schiedammers. De landelijke eindwed- strijd is nog niet vastgesteld. SCHIEDAM, woensdag. GEBOREN: Catharina, d. v. G. H, Stam en C. van der Meer; René, z. v. E. IL Weideman en J. Louwe; Mark J. z. v. J. C. W. Berkhoff en P. M. Spreij; Maurits J., z. v. J. Ro mein en B. Thompson; Franciscus W„ 2. v. P. B. van Hees en C. M. T. Baartmans; Frederik W., z. v. F, W. Riedyk en B. Daalmeyer; Cornelia E. M., d. v. J. J. Per- quin en M. T. Zwaan; Tatiana, d. v. G. Hendriks en A. de Roo; Johanna A. E, d. v. H. W. van der Velden en T. M. A. Schoenmakers; Michel H. J., z. v. H. J. van der Linden er, F A. den Haan; Mar- celle A ,d. v. A. Pols en K. Planken; Olga J„ d. v. A, J. de Leng en J. Thielsch; Anton, z. v. R. van den Heuvel en E. Fok ker; Ilse M., d, v. A. J. Maan en H. T. van Ackeren. OVERLEDEN: W. A. M, WiUemse, 89 jr., weauwe van C. A. M. Scheffers; C. L. Plooij, 75 jr.; A. Verzyl, 61 jr. In het algemeen bestaat bij de directie van het GAB Nieuwe Waterweg-Noord omtrent de buitenlandse arbeiders de in druk, dat de belangstelling ervoor iets vermindert. Over het algemeen gedraagt de buitenlander zich de eerste tijd bijzon der disciplinair, maar daarna wordt de ar beider iets lastiger. Dit is al een bekende ontwikkeling, waarvan het praktische vervolg is, dat na een half jaar of daar omtrent de situatie wel weer gestabili seerd is. Men heeft bij onderscheidene SCHIEDAM, woensdag, De Aqua rium-vereniging „Natuurgenot in huls" houdt vanavond in gebouw Arcade een bijeenkomst. De heer W. A. Tomey zal een met dia's verluchte causerie houden onder de titel „Quo vadis aquaxiaan?" bedrijven een dergelijke ervaring al op gedaan met Spanjaarden en nu is deze aan de gang met de in "de loop van vorig jaar gekomen Turken. De Jordaniérs vor men weer een hoofdstuk apart; deze zyn vooral in het begin bijzonder moeilijk ge weest. Hoewel hier en daar de indruk bestaat, dat er een lichte ontspanning op de ar beidsmarkt heerst, blijkt hiervan met na me in de metaalindustrie niets. Vooral aan vakmensen ontbreekt het in deze branche nog. In het district van het GAB Nieuwe Waterweg-Noord blijft de werk loosheid bijzonder laag. Provinciaal zijn de cijfers van de afneming van de toch al geringe werkloosheid nog duidelijker, het geen vooral veroorzaakt wordt door een daling daarvan in specifieke seizoenbe- drijven (zoals horecabedrijven, visserij, etc,). Wondermooi ge sneden kostuum uit soepelgladde En gelse en Italiaanss kamgarens. Het dessin is een ravis sants pinhead in lichte en midden- grijze tinten.. Even tueel met vest. 179.50 t/m 239.50 SCHIEDAM, woensdag. In de week van 13 t/m 18 april zullen de Prot. Christ, sportverenigingen in Schiedam hun mede werking verlenen aan de landelijke finan ciële actie S.S.S, (Steunt Samen Sport), die uitgaat van het Christ, Nat. Sport fonds ln samenwerking met de N.C.S.U. (Ned. Chr. Sport-Unle). Op de Alg. Le denvergadering van de Christ. Sportfede ratie te Schiedam hebben de verenigingen Animo, De Baanbrekers, DOK, HBSS, Ju liana, ODÏ, ODO, Oranje Garde en De Golfbrekers besloten om niet deel te ne mer. aan de artikelen-verkoop, maar we! aan de Hjstcollecte. Het bestuur van de CSFS kreeg van het gemeentebestuur geen toestemming voor een speldjesdag op 11 of 18 april, verder werd door de plaatselijke kerkeraden van de diverse kerkgroeperingen afwijzend geantwoord op de eveneens in deze actie te houden kerkcollecte, zodat voor Schie dam overblijft de hjstcollecte, waarvoor de leden van de plaatselijke Prot. Christ, sportverenigingen by de Prot. Christ, adressen in Schiedam zullen collecteren. In totaal zullen 2700 adressen in Schie dam worden bezocht en bovendien onge veer 2000 in Schledam-Kethel, waar een huis-aan-huis-coUecte wordt gehouden. De verenigingen Animo, De Baanbrekers en De Golfbrekers nemen Kethel voor hun rekening, terwijl DOK, ODL ODO en Ju liana de adressen in Schiedam afgaan. Alle adressen ontvangen deze week de speciaal voor deze actie gemaakte Sport krant 1964. Eén en ander zal ook worden toegelicht in he. NCRV-programma van donderdag avond „*1 Clubhuis" en wel om 18.15 uur. Dezer dagen werd hiervoor een inter view met het CSFS-bestuur op de band vastgelegd, welke opname donderdag wordt uitgezonden via de radio. Het be stuur van de CSFS doet een beroep op Prot. Christ. Schiedam om deze actie te steunen. Men kan zyn giften ook overma ken op gironummer 424225 tJi.v. de heer A. Winter, penningmeester van de CSFS te Schiedam. SCHIEDAM, woensdag. De schaak wedstrijden om het persoonlijk kampioen schap van Schiedam, georganiseerd door de Schaakvereniging „Schiedam", zul len maandag 13 april een aanvang ne men. Gespeeld wordt in de kantine van de Werf Wilton Fijenoord bij de hoofdin gang. De inzet is als wisselprys de „Zil veren koning", die door „De Schiedam- mer"-Het Parool indertijd beschikbaar is gesteld. Heden overleed tot mijn grote droefheid mijn in nig zeer geliefde zorg zame man ARIE SCHILPEROORD in de ouderdom van 77 jaar. J. F, Schilperoord- Gonlag Schiedam, 7 april 1964 Rembrand tl aan 105a Geen toespraken De overledene ligt opge baard in de rouwkamer Broersvest 103, Schiedam. Gelegenheid voor bezoek en condoleantie woensdag ;n donderdag van 7 tot I uur n.m. Aan huis geen bezoek. De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schie dam, vrijdag 10 april as. omstreeks 2 uur n.m. Vertrek van het woon huis 1.45 uur mm. Personeel gevraagd Huishoudelijke hulp ge vraagd voor dinsdag- ec vrijdagochtend. Tel. 6 7624. Te koop aangeboden De Jager, Broersveld 105, Schiedam. Plaats zelf uw antenne v. 2e TV-programma Elf elementen ƒ16 50 15 ele menten ƒ24,50, 23 elementen ƒ37.50. CompL geplaatst met toebehoren ƒ75.—. Blijf niet tobben met uw oude stofzuiger. Wfj hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling. 10% contant. De Jager, Broers, veld 105. telefoon 6 9703. Ruil uw oude televisie nu in. Nu nog fikse inruilpryzen. Grote keus radio, televisie, bandrecorder, enz. De Jager, Broersveld 105. telet 8 97 03 Prijsopgave bij u aan huis Te koop gevraagd Te koop gevraagd leeg win kelpand. Beslist drukke stand. Mag tot ƒ80,000, gaan. Brieven ond. no. S~~' bur. van dit blad. Fotografie Rolfilms vergelen? De auto maat staat voor u klaar Alle soorten ülms Foto K. var» Vuuren. Hoogstraat 106 Voor pasfoto naar K. van Vuuren Hoogstraat 106 tel 66720. In één dag gereed. Hoogstraat 2 - Schiedam - Tel. 6 88 08 Donderdag 2 en 8 uur EDDIE COXSTANTCffE Donderdag 2 en 8 uur Een pakkend drama v. d. ontspoorde jeugd In de slappen van een wereldstad L8 jaar Vrijdag en zaterdag 2, 7, 9.15 uur Zondag 7, 9 15 uur. Ma., di. 1 en 8 uur. Wo. 8 uur BRETT BALSEY een avontuurlijk en. vurig minnaar in De Onweerstaanbare Avonturier Technicolor 14 jaar Zondag matinee 2 en 4.15 uur Roofridders en mooie vrouwen in de avontuurlijke film DE VRIJBUITER Eastmancolor - 14 jaar Zaterdagnacht 24 uur Een openhartige film over ZWEEDSE MEISJES IN PARIJS 18 jaar Woensdag jeugdmatinee 2 uur Bezorg uw kindexen een onvergetelijke middag met SPANKY EN ZIJN VRIENDJES Alle leeftijden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1