water Schaatsenrijders en geen verkeerde paal Evangelie brengen aan onkerkelijken VOETBAL: inhalen en maar weinig rust fen-^7*19' Ere-medaille voor twee jubilarissen Negeren van verkeers- brigadiers Jan Siemons vindt eerste kievitsei 68 De strijd rond de korven M. P. Heyboer overleden Spaarbank had veel lager overschot VOOR DE KANTONRECHTER Controle op zwart „luisteren" tuinier met plezier fEEMANT) Cefa vertoont een muziek-film TAXI Geron speelt stuk van Pieter Langendijk rHMANV) SW-jeugd tegen Fortuna '54 40.' boete Voorz. De Vlaming verlaat N.C B.B. afd. Schiedam DS. R. H. WISSINK: nu... beduidend Burgerlijke Stand Oecum. dienst in de Bethelkerk Theater met stuk van Jan Staal Oud-hoofd Willem de Zwijger ulo-school nu beduidend goedkoper V MARINUS FLIPSE GEEFT RECITAL Dutch Swing College weer in Viaardingen demi saison -regenjas TREVIRA 109.-,11975,129.- iü april 1964 - pag. 5 (Advertentie l M fnsth,o ncufael (Advertentie LM.J Spaden 4.95 - 19.40 Spttriek (open spade) ƒ25.75 Harken - Schrepels - Schoffels Hakken - Tuinnetten cm. Grasmaaimachinesv.a. ƒ35.75 Grasscharcn v.a. 4.95 Eenhandscharenƒ6.45 - ƒ12.95 IJZERHANDEL J f BfptfwutS2 Tel, 67594 Wij geven K.E.S.-zegels SCHIEDAM, vrijdag. De Christelijke Film-Actie Schiedam vertoont op zater dag 11 april in De Goede Haven-kerk aan de wtlhelminahaven de muzikale film ,,Zijn grote concert", waarin ook de Wiener Sangerknaben optreden. (Advertentie LM.) EUROTAX (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Geron geeft dinsdag 14 cn donderdag 16 april opvoe ringen van „Het wederzijds huwelijks bedrog". Met dit blijspel van Fieler Lan gendijk zal het gezelschap ook deelnemen aan de toneelcompetitie van de Sehiedam- se Gemeenschap, De voorstellingen vin den plaats in Musis Sacrum en beginnen om 20 uur. (Advertentie I M Geel plastic SIERGAAS 40, 85 en 90 om breed per meter 2.10, 2.50 en 3JJ5 VOGELGAAS 50, 100 en 130 cm breed per meter 0.95. 1.75 en 2.65 Mm F f* Brot MZESHANDELJ Broerev«tS2 Tel. 6759* Wij geven K.E.S.-zegels SCHIEDAM, vrijdag. De SVV-jeugd speelt zaterdagmiddag om 4.15 uur de re turn-competitieweustryd tegen Fortuna '54 uit Geleen. De Limburgers beschikken over een prima jeugdelftal en zullen er ongetwijfeld een eer in stellen in Schie dam de nederlaag in Geleen te revanche- ten. De SW'ers komen dan ook in de sterkste jeugdopstelling in het veld. t.w,: doel: v, d, Hoer; achter: Kramer-Freher en v. Schie: midden: v. Zetten, v. Wijk cn v, Dijk: voor: Koens, Osterholt, den Uyl. v. Gent en Rijkuiter. (Advertentie /ft 7 MANNEN die aan „EEN GOED PAK" denken, denken SCHIEDAM, vrijdag. Op de Bur gemeester van HaTeniaan in Schiedam staat een verlichtingspaal verkeerd. Dat deelde woensdag de 27-Jarige W. K. A. P. aan de kantonrechter te Schiedam mr. P. B. Cos mee. De heer P. rijdt dagelijks over de Van Haareniaan. Op 8 december reed de heer P. er weer cn hij keek naar het schaatsenrijden. Dat was echter niet de oorzaak van de botsing. De kanton rechter meende echter van wel, ook al meende de edelachtbare dat het kijken naar het rijden op het ijs bij tijd en wijle aardig kan zijn. Echter nooit op een drukke rijweg. „Het ligt met aan dat schaatsenrijden. Die paal staat er verkeerd, voortdurend botst men cr tegen aan. De paal staat in het hart van de weg, die taxichauffeur botste er ook' tegen aan, hij is over leden", deelde de verdachte mee, maar noch dc officier noch de kantonrechter hechtten waarde aan het verweer. Het werd vijftig gulden boete voor de bot sing en er kwam nog 25 gulden bij omdat een autoband van P. in slechte staat was. Racebaan „Dat Is toch wel formidabel," zei de kantonrechter mr. P. B. Cos, toen de bestuurder van een scooter H. H. C. de W. (22) uit Rotterdam voor de balie ver scheen. De jongeman heeft op 4 maart op de Burg. Van Haareniaan een snelheid van 81,8 km uit zijn Mooter geperst. „Ik was aan het passeren", zei verdachte, „De volgende keer ben je je scooter; kwijt", beloofde de officier, die er bij ver- telde dat de groep verdachten van sne!-j heidsovertredingen eigenlijk maar een staartje was van een grote massa over-: treders die aangehouden werden, toen tij-! dens 2 avondjes controles werden gehou den op de Burgemeester Knappertiaan en Burg. Van Haareniaan m Schiedam, die men ten onrechte als race-banen ge bruikt. De officier geselde fel de snelheidsrid ders, beloofde verbeurd verklaren van voertuigen en daarnaast hoge straffen, nismede streng optreden van de Schie- damse politie. De kantonrechter mr. P. B. Cos sloot zich daarbij aan en dat werd voor W. conform de eis zestig gulden boete. C.U.Kode en C.J.Kegel SCHIEDAM, vrijdag Twee trou we werkers in het Schïedamse bedrijfs leven, die heiden gisteren hun gouden ju bileum bij hun bedrijf vieren, zijn we gens langdurige trouwe dienst door H.M. de Koningin begiftigd met de ere-medail le in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-N&ssau. De heer Cornells Herman Bode, con structeur bij de afdeling tekenkamer- schcepsbouw bij de NV. Werf Gusto, heeft tijdens een bijeenkomst op het kan toor Werf Gusto het eremetaal opgespeld gekregen door burgemeester mr, J. W. Peek. De heer Bode. die op 27 juli 1900 in Ridderkerk is geboren cn thans aan de Mauntssingel 33 in Viaardingen woont, heeft bij zijn veertig jarig jubileum in 1945 de bronzen eremedaille O.O.N. ont vangen. De heer Cornelis Jan Kegel, die bal- kenbestekzoeker/balkenraamzager is bij de N.V. Houthandel W. S- v. d. Wetering en Co te Schiedam, ontving zijn onder scheiding gisteren uit handen van bur gemeester Peek tijdens een bijeenkomst op het stadhuis. De heer Kegel werd op 29 november 1901 geboren te Oversehte en woont thans aan de Pieter de Hoogh- straat 19 b in Schiedam. (Advertentie i M OOGffkTS... HOOGSTRAAT 91 *TEL;6A8iA SCHIEDAM SCHIEDAM, vrijdag Dit is haast nog erger dan hel negeren van het stopteken van een politie-agent," zei de wnd.-substistuiit-ofricïer van Justitie, mr. II. Franken, woensdag tegen de eta leur W. A. M. van der B. uit Maassluis, die geen acht had geslagen op het stop teken van verkeersbrigadiertjes. De of ficier zei voor het kantongerecht te Schiedam dat een politieagent „tenminste direct een bekeuring kan uitschrijven, maar de jeugdverkembrfgade vertrouwt op dc volwassenen. Die kinderen ver richten In goed vertrouwen hun werk. omdat het ze zo geleerd is en omdat zc weten dat ze daarom veilig htm vriendjes over de weg kunnen loodsen. Ik vind dit heel erg", „Ik kon mens schade doen, de kinderen waren al overgestoken, alleen die brigadiertjes stonden er nog. Ik had een ind bij me in de wagen dat onwel was geworden," zei B. als verweer. Maar de kantonrechter, mr. P. B. Cos. meende dat dit geen verontschuldiging is voor „dergelijk bruut gedrag" en de officier, mr. H. Franken, voegde er aan 1 toe: „Nu komt u ineens met een ziek kind en tydens het proces-verbaal heeft u gezegd: Ik zat in gedachten en reed gewoon door. Ik blijf er bij, het is bruut gedrag". Conform vonniste mr. P. B Cos: veertig gulden boete of acht dagenj hechtenis. LrKewt Ziekenfonds-leverancier Zwarte luisteraars „We zitten altijd met die problemen", deelde de groentehandelaar J. de R mee nadat was gesteld dat hij in een Schie- damse winkelstraat kisten met groente en fruit had uitgestald op 6 september De kantonrechter mr. P. B. Cos zei dat het trottoir er is voor de voetgangers De wnd.substituut-officier van justitie mr. H. Franken meende dat zo'n uitstal ling van groente en fruit niet onaantrek kelijk is, maar men dient zich nu een maal aan de regels te houden. Daarom betaalt R. zevencneenhalve gulden boete. Kennelijk was een ambtenaar van dc Luisterdlenst heel actief geweest in de Vlaarditigse buurt die straatnamen van Zuid-Afrikaanse helden draagt. De een na de ander kwam voor het gerecht om van mr. Franken te horen dat hy be-: trapt was als „zwarte luisteraar". Ieder van de serie Vlaardingers bewees dan dat hy of zÜ het luistergeld toch per giro had betaald en daarna keken mr. Fran-j ken en mr. Cos als strenge rekenmeesters naar de cijfers op de kaartjes waarna ze mededeelden dat er te laat was betaald. Het werd dan lien gulden boete. SCHIEDAM, vrijdag, Tydens de woensdagavond gehouden vergadering va» de Ned. Chr. Beambten Bond, afde ling Schiedam, beeft de voorzitter, de heer II. dc Vlaming, afscheid genomen. Hij is benoemd tot verbondsbesluurder voor Groningen en Friesland mei als standplaats Groningen, waar hij ook gaai wonen. Tot tijdelijke voorzitter van de afdeling is benoemd de lieer J. Olieman, maar het zoeken is naar jongere functio narissen. De heer J. Wijnmalen werd Iweede secretaris. De scheidende voorzitter merkte op dat hij een gezond en sterk bestuur in een groeiende afdeling achterlaat <in het af gelopen jaar steeg het ledental van J80 naar 187), al wjfs dit niet direct te mer ken aan de geringe opkomst voor de ver gadering. Maar de samenwerking is altijd 'oortreffciyk geweest. De heer De Vlaming is nog zeer waar derend toegesproken door de nieuwe voor zitter, de heer Olieman, door de districts bestuurder de heer Van der Berg en door de voorzitter van de O S,B., de heer J. van Pelt. Er waren twee zilveren jubilarissen, de lieren L, Scholten en G. M, van Zeist, die het gouden C.N.V.-insigne zullen ontvan gen Na de pauze vertelde de heer 3. C. Coederm van zijn reis naar Afrika. SCHIEDAM, vrijdag Ds. R. H. Wis- sink zal zondag 19 april zyn intrede doen als hervormd predikant te Schiedam, na in de Grote Kerk om 5 uur bevestigd te zijn door ds. C. v, d. Steen als praeses van de Centrale Kerkeraad. Ds. Wissfnk,, die zondagmorgen 12 april afscheid zal nemen Van de hervormde gemeente van Schiplulden In de classis Delft, is beroe pen In de vacature van ds. J, D. Smids Ds. R. H. Wissink (Advertentie l AJ.) APOTHEEKDIENSTEN Apotheek Evers, Lange Haven. 81. BIOSCOPEN passage, 2 en 8.15 uur: „Uciverso di natte", ftfonopole. 2 en 8 uur: „De onweerstaan bare avonturier". DIVERSEN Arcade. 8 uur: Kath. Bond van Overheids- personeel. Vergadering. Arcade, 8 uur: Muziekschool Hakkert. Uitvoering. Rratrix. 8 uun Pr. Irene-ulo, Reünie oud- leerlingen.' De Vriendschap, 7.20 uur: Ver. Ouden van Dagen. Bijeenkomst. SCHIEDAM, vrijdag. De 15-jarige knappertiaan 185, meldde zich woensdag middag op het stadhuis om bet door hem hi een welland langs de Kerkïaan nabij de Poldervaart gevonden kievitsei aan burgemeester Peek aan te bieden. Zijn hoop dat het in Schiedam het eerste ei zou zijn, bleek juist te zijn. De burgemeester die al vertrokken was om hett diamanten bruidspaar Muijlwijk in de Anthonie Muijsstraat te gaan felici teren. kon nog juist gewaarschuwd wor den, hij is toen direct teruggekomen om het eerste m Schiedam gevonden ei in ontvangst te nemen. In gezelschap van zijn vrienden Nico van der Mark en Johan Kegge heeft Jan Siemons het ei aan burgemeester Peek overhandigd. Hierna heeft de burgemees- ter op de van hem bekende charmante wijze met deze drie jongens, leerlingen van de Rehcboth Uloschool aan de Tuin kan, nog een gezellig praatje gemaakt onder het genot van een fris drankje. Als tastbaar aandenken aan het voor 1 deze jongens merkbaar grootse moment heeft burgemeester Peek alle drie een ball-pen met inscriptie geschonken. M„lwwt14 SCHIEDAM GEBORENDionne, d.v. j Hoogstraat j w Carree en N. L.Bel: Catharina M. G.. d.v. J. W. de Vette en C. P. M. Lansber- gen; Helena A. M., d.v. J. W. de Vette en C. P. M. 'Lansbergen: Richard, z.v. N. W C. van Rijswyk en A. J. van der Kroft: Paul J., z.v. J, W. Banft en J. Vink; V il- helmina, d.v. Roza en C. M. Moerman, Anita M. L., d.v. A. Vrijdag en A. van. Bedaf. OVERLEDEN: A. Schilperoord, 77 jr. SCHIEDAM, vrijdag Op de tweede zondag na pasen, 12 april organiseert de oecumenische raad van kerken weer een oecumenische dienst, dit keer in de Be thelkerk. De dienst vangt aan om 19 uur. De Lutherse predikant, ds. S. G. van der Ifaagen zal de liturgie en dr. K. J. Kraan, gereformeerd predikant te Rotterdam de 1 prediking verzorgen. Wat zal men U benij'den als iedereen nog aan hcc door weer en wind verfomfaaide haar zit te frunniken... en U binnenwan delt alsof U juist van de kapper komt. Een tovermiddel... ach neen, ge woon een onzichtbaar haarnet uit Uw bus onzichtbare Spray haarlak. Morgen begint de verkoop van deze grote bussen haarlak, ver vaardigd volgens een nieuw Amerikaans procédé, per bus voor nog geen gulden. '"L, E«n Morgen om 9 uur begint de ver koop van deze grote spuitbussen haarlak, (één druk op de knop en gelijkmatig wordt Uw onzichtbaar haarnet aangebracht), Géén tel. cf schrift. bert. SCHIEDAM, vrijdag. Hoewel er voori zondag een inhaalprogramma Is vastge-' steld zullen niet veel Schledamse voet balclubs rust krijgen. Het programma vermeldt (voorlopig) voor de KNVB-ers slechts de wedstrijd VDL-DHS. Het Is een heel belangrijke ontmoeting omdat hel zo wispelturige DHS beslist moet win nen in Maassluis om in het spoor van Coal te blijven. Zelfs een gelijk spel kan DHS zich niet meer veroorloven omdat de afstand tot de leider dan te groot wordt. In normale vorm kan DHS echter vlot winnen, Afd. Rotterdam In dc afdeling Rotterdam van de KNVB concentreert zich de aandacht op de eind sprint van DRZ dat zo fel op de hielen gezeten wordt door Wit Rood Wit. Het riet er wel naar uit dat Wit Rood Wit in Den Bnel van VOB gaat winnen en dat maakt het voor DRZ wel heel moeilijk. De Schiedammers ontvangen namelijk Saturnus, dat ditmaal wel laag geklas seerd staat maar een reputatie heeft als kampioenkrakèr. I Verder trekt de wanhoopsslnjd van [Wilton Fyenoord veel aandacht. Als het jin vorm zijnde W.F. in Harga weet te winnen van het wel sterke maar niet onverslaanbare DBGC. komt W.F. zelfs op de drempel van het behoud van de eerste klasse Dat lijkt ons een extra in spanning van de scheepsbouwers wel waard. Op eigen terrein zal UrsU6 moeizaam tot een puntendeling met Oud Beyerland komen. Schiedarase Boys bereikt een soortgelijk resultaat bij Swift Boys. Lagere elftallen: DCL 3—Hermes DVS 5; Hermes DVS 6—Excelsior R 6: DHS 3—1 CVV 5; Aeolus 2—Martinit 2; SFC 3—EDS i 3; Oud Beijerland 2DRZ 2; Schiedam 31 SVDPW 2: Hermes DVS 7—Xerxes 5:. Spartaan *20 SVV 5; SVV 6Leonidas 3; Excelsior '20 5—OVV 3; Demos 3Coal 6: Aeolus 4—Ursus 2: SFC 4De Hollan-f dipan 4; Hei Noorden 6—Schïedamse Boys 2; Aeolus 5—SVDPW 4; Wilton) Fijenoord 3AVS 3; Martinit 3—-Zwart' Wit 2; Hurricanes 3Schiedam 4; CW 8! —Hermes DVS 8; Excelsior R 9—S W 7; J Excelsior '20 6—Overmaas 8; SW 8j Fortuna 6: DCV 6SVV 9; Martinit 4—! Spartaan '20 7; VOC 7—Excelsior '20 7; FIOS 3—DHS 5; Transvalia 5—DHS 6:' Spartaan '20 11—Ursus 3: Demos 4The Rising Hope 4: GLZ 2—DRZ 3: NRC 3— Ursus 4; Excelsior *20 8Demos 5; Schie-1 'dam 5Crooswijk 2: Eureka 4—Schie- i dam 6; Zwart Wit 4SVDPW 5; Boezem- kwartier 3Wilton Fijenoord 4; Hermes DVS 9Slikkerveer fl; Spartaan *20 12— DHS 7; DHS 8—Neptunus 10; SW 10— Bolnes 3; Martinit 5'Voorwaarts 5: Domos 6—EDS 8; Spartaan '20 15—SVD ;PW 6; Schiedam 7—HOV 11; Bloemhof 4 iDHS 9: Schïedamse Boys 3Helle- 'voetsluis 5: SCO 2—SVDPW 7: De Hol land iaan 6—Ursus 5; Groen Witten 7— 'SVDPW 8. Zaterdagrvoetfoal De zaterdagclubs spelen de wedstrijden tdJe vorige week afgekeurd zijn, dus (HBSS. gaat «en zware strfjd tegemoet bij J CSVD in Delft en op eigen terrein moet j tPPSC tegen DEVJO in een technisch i [goede strijd bewijzen dat PP dit seizoen de op een na beste was. HBSS 2 gaat naar J I Monster 2. De spanning is er alleen nog in de tweede klasse A van de afdeling Rotter dam van de KNVB en daar is die span ning tot een hoogtepunt geraakt omdat de kampioen in de dop, GTB, na een overwinningenreeks in successie, zich toch nog heeft laten passeren door MVV '27. Nu dient GTB in Harga beslist te 'winnen van WTA, dat is zeker mogelijk, i en dan dient te worden afgewacht of 'MVV '27 zal willen struikelen bij het altijd lastige ZBVH. GSS is vrij. De overigen.' Unicum 4—GTB 2: HBSS '3—SV Hoogvliet 3; PPSC 4—Excelsior 'M4: HBSS 4—SDV 2; DVO *32 4— HBSS 5: Energie Boys 3—HBSS 6: HVO 5— HBSS 7; HVO 6—GSS 3; MVV '27 4— GTB 4. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Onder auspiciën van de Katholieke Kring Schiedam voert de toneelgroep Theater donderdag 16 maart „Terug naar Warschau" op. Dit stuk van Jan Staal, met in de hoofdrollen Lou- di Nijhoff en Bernard Droog, zal worden i gespeeld in het Passage-Theater en begint om 20.00 uur. Mrfi «rrpnfie f ft? nu... beduidend goedkoper Morgen koopt U io onze uitge breid gesorteerde afdeling ge reedschap een dopsleutelset voor een ongekend lage prijs. Want dan begint de verkoop van een grote partij rood gelakte dopsleutelsets, normale prijs 7.50, maar door minimale be schadigingen van de cassette (maar 't gaat toch om de Inhoud) voor nog géén vier gulden. I7-8-9-10-. ^SM ,1-IX mm CJ a grote il.kant'ï' 21-23 mm Zaterdagmorgen om f uur be gint de verkoop van deze dopsleutelsets compleet met h 0 u d er (zo aan de muur te hangen met 2 bijpassende haakse hand grepen en een ratelgreep, voor Geen tel. of sehrift. Heil. SCHIEDAM, vrijdag In het komende korfbalprogramma zijn voor Succes en ODI bijzonder belangrijke wedstrijden op genomen. Uit de afdeling van ODI moe ten twee clubs degraderen en de voor laatste plaats wordt op dit ogenblik door niet minder dan vier clubs bezet. n,l. Mer- wedc, ODI, GKV en Oranje Nassau mei elk 7 winstpunten. Hiervoor heeft Oranje Nassau 11 wedstrijden van de 18 ge speeld cn de andere clubs 10. De voor za terdag vastgestelde wedstrijd ODI—GKV is dus wel erg belangrijk. De ploegen heb ben elkaar dit seizoen nog niet ontmoet, maar*belden zullen gebrand zijn op de volle buit. liet terrelnvoordeel geeft mis schien de doorslag. Succes is de laatste wedstrijden goed op dreef en daarom is het dubbel jammer, dot de tot dusver vergaarde twee winst punten door niet opkomen tegen DKV op 2 Tebruari zjjn verspeeld. Aan de bond is inmiddels gevraagd deze winstpunten te rug te geven en als dat verzoek zou wor den ingewilligd biedt de wedstrijd tegen Velox, die de voorlaatste plaats bezet met 3 winstpunten, weer meer perspectief. Het eerste treffen wonnen onze stadgenoten met 10—5. Ais het lukt een zege te beha len blijft de mogelijkheid om de degrada tie te ontlopen reëeL Voor Schiedam staat de laatste wed strijd op het programma en wel de uit wedstrijd tegen Blauw Wit '51. De Dord- tenaren 2ijn vooral op eigen veld lastige tegenstanders. Thuis won Schiedam met 14—3, maar de dames en heren mogen al in wykgemeente I. die op 1 september vorig jaar naar Amersfoort Is vertrok- ken. Bieuwert Hennie Wissink werd op 25,' [oktober 1927 te Enschede geboren, door-; liep de HBS, was enige tijd werkzaam op een kantoor, maar deed in 1950 staats-; examen gymnasium A. Hij studeerde ver- j 'volgens theologie aan de Rijksuniversi-j teit in Groningen waar hij in januari 1955 kandidaats- en in oktober 1961 docto- raal-examen theologie deed. Na een half jaar stage gelopen te hebben, bij ds. J. O. Norel te Beverwijk, werd de heer Wis sink op 11 februari, na een te Groningen gehouden colloquium, toegelaten tot de evangelie-bediening in de Ned. Herv. Kerk. Daarna was hij bijna twee jaar werk zaam te Zeist, speciaal voor het werk onder de buitenkerkelijken en voor de opbouw van een. nieuwe wijkgemeente j als vicaris. Op 2 maart 1958 werd hij door ds. J. O. Norel bevestigd als predikant, van de hervormde gemeente van Schip-! luiden in de classis Delft. Tijdens zijn ambtsbediening als pre-j dikant van Schipluiden was ds. Wissink enige jaren praetor van het breed mmis-j terie van de ring Delft en verder heeft hij ook nog enige jaren het secretariaat I waargenomen van de synodale commissie j voor mutatievraagstukken. Thans is hij i nog hoofdredacteur van ,.De Zondags-1 bode", het hervormd kerkblad voor een I groot deel van West-Zuid-Holland. Kerk en industrie Ds. Wissink heeft bijzondere belang stelling voor de verhouding Kerk en In dustrie en voor de vraag: Hoe het evan- gelie te brengen aan de arbeiders. Te Schipluiden is wel zfjn belangrijkste werk geweest de integratie van de nieuw ingekomenen in de autochtone bevolking. Verschillende vernieuwingen werden daar door hem tot stand gebracht. Zo o.a. de instelling van het avondgebed en de op richting \-an een Jonge Kerk-team. In zijn nieuwe gemeente hoopt ds. Wis sink zich in het bijzonder bezig te houden met de vraag hoe het evangelie verkon digd moet worden aan de moderne cn onkerkelijke mens van deze tijd. Verder zal hij zijn studie voortzetten in het randviak van Nieuw Testament en dog matiek, speciaal gericht op de moderne oecumenische vraagstukken met betrek king tot RomeReformatie. Naar wij tenslotte nog vernemen ligt het in de bedoeling van ds. Wissink om mettertijd ook nog te promoveren. SCHIEDAM, vrijdag Geheel onver- wachL is gisteren In de leeftijd van 67 jaar j In Schiedam overleden, de heer M. P. Heyboer, oud-hoofd van de Willem de ZwUgerschool voor ulo in Schiedam. Overledene was Ridder in de Orde van i Oranje-Nassau. J „Een ulo-man in hart en nieren" heb- ben wtf de heer Heyboer genoemd toen j hfj in december 1961 afscheid nam van „zijn" Willem de ZwjjgerschooJ. Hy is voor Schiedam de personificatie gewor- j den van het ulo-onderwijs, dat hij tot onl- i wikkeling en tot bloei heeft zien komen. [Want deze op 9 december 1896 in 'sHcer Arendskerke in Zeeland geboren man heeft ruim 41 jaar bö het onderwijs ge- i werkt, waarvan ruim 32 jaar bij het ulo. De heer Heyboer kwam in 1929 in Schie dam bij de „school van Martens" in de Huysmansstraat, die als eerste lagere school in Schiedam een ulo-bovenbouw had gekregen. Zo heeft hij de ontwikke ling van het ulo in onze stad meegemaakt en er ook degelijk gestalte aan gegeven. Vooral nadat hy op 1 juli 1942 hoofd van de school was geworden. 3.600 jonge Schiedammers heeft hij voor het leven mogen helpen vormen en zij allen zullen goede berinneringen hebben aan deze kLeine man, streng in zijn optre den maar ook toegankelijk voor een grap je en met een olijke twinkeling in de ogen achter de hrilleglazen. Als reserve-offi cier die nog by Ypenburg tegen de Duit sers heeft gevochten, wist bij wel hoe hij orde moest houden onder zijn leerlingen. Dat zijn er wel eens 675 tegelijk geweest! Welk een grote plaats de heer Heyboer heeft ingenomen bij het onderwijs in Schiedam, is wel gebleken bij de grootse huldiging die hem ten deel is gevallen by 'zijn afscheid als hoofd van de Willem de Zwijgerschool. De begrafenis zal zaterdagmiddag om 12 uur plaats hebben op de alg. begraaf plaats in Schiedam. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag Pasen is er de oorzaak van, dat het spaaroverschot bö de „Spaarbank anno 1820" In maart sterk te rugliep. In februari bedroeg dit nog meer dan ƒ300.000 vorige maand was het ge daald tot 105.479,99. De totaal inleg in maart bedroeg ƒ1.660.593.14. Hoofd- en bijkantoren be taalden ƒ1.563.811,35 terug. Het overschot, dat hier uit voortvloeit is ook lager dan maart van het vorig jaar, toen inleg en terugbetalingen wel geringer waren, maar een batig saldo van 117.090,24 opleverde. Het tegoed van de 53.924 spaarders be droeg eind "maart ƒ45.598.053,36. Hiervan namen de jongeren van de Jeugdspaar- wet 1.408.832.74 voor hun rekening. Het bedrag, dat tot nu toe dit jaar is gespaard is belangrijk hoger dan in 1963. In het eerste kwartaal is 6,373.737.27 in gelegd tegen 5-051.893.93 vorig jaar. De terugbetalingen beliepen echter 4.986.674.87 tegen ƒ3.687.486,51. Het over schot bleef daardoor vrijwel gelijk 1.364.407,42 in 1963 1.387.052,37 dit kwar taal. Advertentie I.MJ Morgen begint de verkoop van handige medicijnkastjes. Medicijnkastjes van wit ge moffeld staalplaat, geen einde loos vragen ofongeduldigzoekcn meer als er iets gebeurt. Neen, morgen in alle Rotter damse gezinnen zo'n medicijn kastje. Normale prijs 4.50, maar nu voor nog géén drie gulden. metalen medicijnkastje Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze medicijn kastjes met schapje, 33 cm hoog. Géén tel. of schrift, beit. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, donderdag. Mari- nus Flipse geeft op 6 mei een piano recital in de Stadsgehoorzaal. De jeugd van 15—20 jaar heeft hiertoe via de middelbare scholen tegen een sterk ge reduceerd tarief toegang. De heer Flipse voert werken uit van Haydn, Beethoven. Chopin, Debussy, etc. (Van Een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. donderdag. De Stichting Stadsgehoorzaal heeft The Dutch Swing College geëngageerd voor een uitvoering op 1 mei. heet blij zijn als het nu een overwinning met een doelpunt verschil wordt Verder zijn vastgesteld Schiedam 2 WION 2, De Spartaan 4Succes 2, ODI 2 Kwiek, Schiedam 3Trekvogels 6. waarmee deze Schïedamse ploeg de kam pioensvla g kan hijsen. Het Zuiden 6— Schiedam 4. junioren Charlois—Succes, VitesseODI, aspiranten Schiebroek d- Succes a en ODI a—Weidevogels a. f Advertentie M J dé jas, die'U tién maanden van het j aar draagt. Jicht ia gewicht L vuil- ea stofwerend maximaal kreukherstellend blijvend correct kamgaren TREVIRA met 45% wol, de volmaakte stol, voor regenkleding. Demi s ai son-regenjas "Stefano" en "Falcon" 1 BOTTERDAM Wéll-Kmtrtatf» ROTTERDAM Kort* Hoogitrasl ROTTERDAM M«Nl ROTTERDAM Katandr. Ie0*4(]fc HOOCVtltT Wlnfcricantfom VIAARDINGEN: tl«iv»ld LEIDEN ZEISI t 51 et loon .it

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1