Huldiging joh. Schiller DHS stelt teleur met nederlaag tegen VDL rokken in linnen J^95 Henk Aben werd weer kampi ïoen Festival genoot heel veel bijval Grote waardering voor zijn vele goede werk Kon. EHBO mag trots zijn op werk GTB had moeite met WIA Na aanrijding doorgereden VOETBAL IN SCHIEDAM NOAD is onbetwist de sterkste club DRZ heeft kampioenschap binnen bereik Twee botsingen VDL won van DHS: 2-1 Gouden Julsülciiin Bij drukkerij „De Eendracht' Feestavond van het jubilerende Hermes-DVS AGENDA DOK's jeugd vierde feest Kleine brandjes TAFELTENNIS- TOERNOOI VDL-DHS 2—1 N'h o o m -M artin i 190 SVDPW-H.V.H. 2—0 DRZ-Saturnus 21 WF-DBGC 2—3 Swift B.-Schied. B. 11 Bolnes-Schiedam 21 Zaterdagvoetbal Esperan to-agendo Feestmiddag voor N.V.V.-bejaarden Ursus-Oud Beverl. 02;„™^DIv?,E^-"fa"das- r SCHIEDAM 2 modellen, 7 modetinten maandag 13 april 1964 - pag» 5 (Advertentie i M Morgen begint de verkoop van een grote partij luxe venster- vallen voor een prijs, waar wij eigenlijk niets aan toe te voegen hebben. Denkt U eens fn. luxe Terlenka vensterval van Polyester fan tasie marquisette, met brede dubbele onder2O0m„ 36 cm hoog, in een hele serie moderne, nieuwe dessins, Yan 1.85 per meter. Luxe venster-vallen, kant en klaar met zoom en hoofdje, om zó op te hangen, nu per meter voor nog géén gulden. SCHIEDAM, maandag. Een brede stroom betuigingen van waardering heeft zaterdagmorgen in het bedrijf van Drukkerij „De Eendracht'' aan de Westfranke-; landsestraat te Schiedam de chef-zetterjj Joh. Schiller ter gelegenheid van zijn gouden jubileum als het ware „overspoeld". Bijzonder hartelijk heeft het personeel van het bedrijf aandacht geschonken aan dit festijn. Men had een „Joh. Schiller- boulevard" gecreëerd, die de weg wees naar een ruimte waar feestelijke speciaal vervaardigde wimpels hingen, waar was aangeplakt dat Schiller vijftig jaar hij het bedrijf werkte en waar allerlei publikatles en produkties als feestelijke guirlandes de betekenis van het werk van Schiller aantoonden. Terlenka Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze Terlenka venstervaUen, toppunt van gemak en verfijnde luxe, in diverse dessins, jt&ti Jfik per meter J&A gM Gian UI. of schrift. Iwït. SCHIEDAM, maandag Geheel Musis Sacrum stond zaterdagavond ter beschik king voor Hermes-DVS ter viering van bet taehugjarig bestaan. Daartoe musi ceerde tn de grote zaal Jack Reddler's Rhytm Club en in De Bron speelde het trio Louis Wcjss^r.bro".. Dc HDVS>ers konden 'tussen de twee zalen „passagie ren" wat de stemming verhoogde. Rita Corita heeft een danige bijdrage tot het welslagen van het festijn geleverd. Later op dc avond kwamen The Crocksons met acrobatiek en The Nelson Bros zorgden voor een nummertje gooi- en smuttaktiek De voorzitter van de feestcommissie Lout Stouthandel heeft in zijn welkomst woord gezegd dat dit feest de afsluiting zou zijn van de jubiieumvtermg. zü het datHDVS nog veol deelnemers verwacht voor de jubiloumially die op 12 mei ge houden wordt. Namens dc SBLO felici teerde de heer A de Jong Schiedams oudste cricket- en voetbalclub waarbij hij op de betekenis van de aloude vereniging tvees. (AdierteMie I M I 9 MANNEN die sas „EEN GUKD PAK" denken CUullI 11 VUL,au aai 1»! BIOSCOPEN* (•«W: 2 en 8 IS uur: ..Universe dl notie «onopoie; 2 en 8 uur: „Dc onweerstaanbare avonturier'". DIVERSEN «cade; 8 uur; De Vewair.eloai Rudbcui ,™n,! 8 uur: A qua Fauna Bijeenkomst, reur: b uur: Manner, er. Hcrv Gem. Bijeen- komst. xïKi a. UJr: Kappersbond Vergadering, niuon-kantine: 7 30 uur: Schaakver. Schie dam. Opening toernooi. Directeur J. van Pelt vestigde er de aandacht op dat de heer Schiller ook jarig j was, hij werd zaterdag 63 jaar. 1 I Aanwezig waren het personeel, dc zoon jvan de stichter van het bedrijf, de heer IA. de Groot, accountant W. Kok, afge- j vaardigden van de Coöperatie D.E.S., van jde Vegla, van SVV en allerlei andere or ganisaties, die als opdrachtgevers of als geestverwanten contacten hebben met de: heer Schiller. Directeur J. van pelt praatte de keten van huidebetuigingen vlot aaneen. Hij herinnerde eraan dat de heer Schiller zijn loopbaan ais loopjongen begonnen is. Het bedrijft telt nu het vierde ..gouden" per soneelslid in 57 jaar, twee zijn er ontval len. maar J, Ploos van Amstel is het medelid van Joh. Schiller. Persoonlijk kent de heer Van Pelt de jubilaris vanaf 1947. „Het is geen jabroer" zei de lieer Van Pelt, die dit prettig vond en die in de gemeenschappelijke belang stelling voor het cricket heel toepasselijk de vorm van samenwerking en inzicht on der woorden bracht m ..we zijn dikwijls samen naar de mat geweest". Hij bood een portfeuille aan. Gouden medaille Namens de afdeling Schiedam van de Maatschappij vnnr Handel en Nijverheid heeft de voorzitter ir. 13. Wilton dit feest 'cok met goud bekroond. Hij overhandigde dc gouden medaille met oorkonde. Voor de P.N.Z. stelde de heer F. C. Roosenschoon dat de relatie van „Een dracht" met de Ned. Zuivel heel oud is. De heer Schiller ontving een optiek, een drankje en „wat zuivel". Namens de col lega's sprak de heer P. Kalden, die ook al veertig jaar in dit bedrijf werkt. Hij zei dat dc jubilaris het visitekaartje van de firma is en de relaties heeft uitgebreid. „We zijn trots op hem." Hij overhandigde een fraai album, waarin vele herinnerin gen, met plaatwerk, zijn opgenomen er waarvoor de heer Van Zanten de tekst leverde. Coop. DES De heer A. M. van der Wel wees er na mens de Coöperatieve Verbruikersvereni- ring „Door Eendracht Sterker" op dat de banden van D.E.S. en Eendracht sinds de geboorte heel nauw zijn nis loten van één stam, als het werk van dezelfde man, dt heer M- C. SI. dr Groot. De heer Van der Wel wees op het vele werk van de heer Schiller voor dc coöperatie gedaan. Hij erhoogde het aantal couverts. De voor zitter van de vakorganisatie, de heer Im- merzeel, droeg een coöp-bon bij zijn feli citaties bij. Ds, S. G. van der Haagen wees op het prettige persoonlijke contact dat tussen hem cn Schiller ontstond bij het werken voor het blad van de Evangelisch Luther se Gemeente. Namens het jublieumfonds van. het bedrijf vertelde de heer Van Zan- ten dat een bedrag uit de kas was geno men om de penningmeester Schiller het verdiende eerbetoon te bieden. Na anderhalf uur speeches droeg de heer Schiller zijn waardering over op de steun van het personeel, verder stelde hij speciaal dat het goede contact met de jon ge directeur J. van Pelt hem de gelegen heid had geboden „zingend naar zyn werk te gaan". De hultHgingsbüeenkoinst werd besloten met een genoeglijk samenzijn. SCHIEDAM, maandag De jeugd van de chr. gymnastiekver. DOK heeft ze ter- dagmiddag in Arcade het gouden jubi leum gevierd met de meisjes en jongens van beneden tien jaar. Verder werd een zeer gevarieerd programma uitgevoerd, waarbij ook het spel „De Rattenvanger van Hameln" dat tijdens de jubileum- uitvoering in het Passagethealer is op gevoerd. Tevens werd een leuke demon stratie turnen in het programma opgeno men. er was voor de kleintjes goochelen en tenslotte was er ook het optteden van DOK's bekende tamboer- en pijperkorps. DOK zal voor de adspiranten van tien tot veertien jaar op zaterdagmiddag 25 april in Arcade een feestelijk pro gramma vei zorgen Voor de dames, heren en oudste adspiranten wordt tenslotte op zaterdagavond 25 april in Aicade een feestavond gehouden. SCHIEDAM, maandag De brandweer is dit -weckend twee maal uitgerukt voor kleine brandjes- Zaterdag blusten zij een grasbrandje op de spoordijk bij de 's-Gra- velandseweg, Gisterent was er alarm om- dat er een schoorsteen van een huis aan Ide Albetrtinck Thijmstraat vlam had ge-, vat. Met een ramoneur werd het vuur| verwilderd. SCHIEDAM, maandag In het Harga- park vond gisteren een aanrijding plaats tussen een wielrijder cn een automobilist. De bestuurder van dc auto, de Rotter dammer J. B., raakte de fietser C. J. V. met de rechterkoplamp In de linkerknie- holte. De fletser viel. De automobilist reed door. Hoewel C. J. V. later door de gg en gd aan de opgelopen verwonding behandeld moest worden kon hij toch eerst een sur veillancewagen waarschuwen, die op zijn aanwijzing naar de auto ging zoeken. Op de Schiedamseweg vond de politie de Rot terdammer die daar bij een nieuw on geluk betrokken was. Hier betrof het een aanrijding met een Combi in een flauwe bocht van de weg. Beide wagens liepen hierbij zware schade aan de zijkant op. 39 cursisten geslaagd SCHIEDAM, maandag. Van de 42 curslst«n die in het seizoen 1563-64 de cursussen van de Kon. N'ed. Ver. E.HJB. O. afd Schiedam hebben gevolgd, zijn er 39 geslaagd". Een prachtig resultaat, dat mede te danken Is aan het enthousias me en de goede samenwerking die bij het bestuur bestaat", zo verklaarde dokter A. Q. C. Klomp tydens de jaarlijkse feest avond die door de Kon. EHBO zaterdag In gebouw Arcade is gehouden. Dr. Klomp pleitte voor een verdere stimulering van het werk en had daar een mooie slogan voor: „Naast iedere deur en geen ge zeur hoort thuis het blauwe kruist" Voorzitter J. van Reede. die een tal. rijk pubhek kon begroeten op deze avond, die mede door de financiële steun van diverse Schiedamse bedrijven georgam- seert kon worden, heeft de artsen A. Q. C. Klomp en J. A, Ruys bedankt voor hun medewerking aan de cursussen. De Kon. EHBO kan trots zijn op haar werk. Per jaar worden een duizend-tal ongevallen behandeld. De vereniging stelt daar gra tis materiaal voor beschikbaar. Eik jaar zijn daar grote sommen geld voor nodig, die worden betaald uit de contributie van leden, donateurs cn uit de collecten. Sinds de oprichting in 1946 heeft de afd. Schie dam vele honderden stadgenoten de be ginselen van de EHBO bijgebracht. De heer K. de Vries, die veertig jaar aan de EHBO verbonden Is cn die zich verdienstelijk heelt gemaakt als Instructeur werd gehuldigd en ont ving een cadeau onder couvert. Ook de instructeurs W. Bras en A. van Katwijk ontvingen voor hun medewerking een ge schenk. Daarna hebben de aanwezigen zich vermaakt met het variété-programma dat door het gezelschap van Daan Hooy- kaas werd gepresenteerd. Na dc tombola met vele prijzen, volgde een gezellig bal. Op 25 april houdt de EHBO weer een straatcollecte. Collectanten kunnen zich op die datum opgeven in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen. Lange Haven 73. SCHIEDAM, maandag. Henk Aben an NOAD is wederom tafeltennlskam- ploen van Schiedam geworden. En NOAD, dat ter viering van het 15-jarlg bestaan het toernooi om het kampioenschap van Schiedam mocht organiseren, heeft dui delijk bewezen onbetwist de sterkste ta feltennisvereniging van Schiedam te zijn. Niet minder dan 108 van de totaal behalen punten voor dc verenigingsprjjs werden door de spelers van NOAD in de' wacht gesleept. Een record overigens. Zo heeft de jubilerende vereniging als kost baarste geschenk de Parool-wlsselbcker In ontvangst mogen nemen. Zaterdagavond zijn in de Beurs de hal- vc-finales en daarna de finale-partijen verspeeld. Het hoogtepunt was de bijzon der spannende finale-wedstrijd in de A- groep van de overgangs- en eerste klas- sers tussen Henk Aben en en Henk Eik mans. Een spectaculaire strijd tussen in voortreffelijke vorm stekende spelers. De halve-finale was al een NOAD-aan- gelegenheid geweest met vier spelers van de/.e club. Daarbij had Henk Aben zon der veel moeite Nol Braak uitgeschakeld, terwijl zijn clubgenoot Henk Eikmans drie games nodig had om over Freek Suttorp te zegevieren. Spannende finale Eikmans stak in uitstekende vorm. hjj is sterker geworden sinds hij In de over gangsklasse speelt, Met zjjn gedurfde spel cn harde back-hand aanvallen dreef hjj Aben vaak tot wanhoop. Doch Aben bleek niet kansloos tegen deze op maat uitgevoerde slagen en won de eerste game met 21-17. Toen gooide Eikmans er nog een schepje bovenop cn viel nog driftiger aan. Op dit geweld wist Aben geen af doende afweer en verloor met 21De spanning steeg zo ten top en het genie tende publiek werd muisstil. Toen in de derde game de stand 14—13 werd voor Aben, knapte er iets bij Eikmans, zijn aanval werd onzuiver en de spanning was er uit. Zo kon Aben uitlopen tot 2115 en zo ook werd hy kampioen. Hy werd met daverend appleaus gehuldigd. In Groep B was de finale minder groots. Doch ook hier waren het vier NOAD-spe-. Iers die elkaar de titel betwistten. Sut torp was door een overwinning op Daan v. d. Oever m de finale gekomen en ont moette daar Fred Segers die het wel heel makkelijk had gekregen omdat zijn tegenstander Aimendinger te laat uit De venter over kwam en zo uitgeschakeld werd. Suttorp won zonder moeite de fi-; nale. IS O 1 AD-geweld Ook in dc derde klas viel de eindstrijd tegen. Dik Meeldijk van NOAD was In de finale gekomen na een moeilijke over winning in drie games op zijn clubge noot Kees Marjjnen. Wim de Winter (TSF) had weinig moeite met kapelaan Van Dijk (Service) en In de finale ook niet met Dik Meeldijk. Zo werd Wim de Winter de enige speler van TSF die het geweld van NOAD kon doorbreken. Maar ïn de vierde klasse was het alles NOAD wat de klok sloeg." NOAD-speler Dries v. d. Harg gaf Klink van TSF geen schijn van kans en ook de TSF'er Buyfc' dolf het onderspit tegen Christen van NOAD. In de finale bleek Christen de sterkste te zijn. In de vijfde klasse kwam Van der Harg (NOAD), die m twee klassen had inge schreven, beter tot zijn recht. Hij sloeg in de halve finale Clazing van Service en m de finale zijn clubgenoot Hans Don kers, die tevoren van Frans Valk (NOAD) had gewonnen. De junioren De junioren, In welke klasse Service volledig domineerde, zorgden voor het tweede hoogtepunt op deze finale-avond. Dat was bü de eindstrijd iussen de junio ren Rene Schewe en Cas van Koetsveld. De laatste speler was favoriet, maar Schewe wist tocb de eerste game te win nen. Het was Jammer dat in de tweede game de scheidsrechter twee foutieve beslissingen nam In het voordeel van "Van Koetsveld, waardoor deze game door Schewe werd verloren met 21—19. In de derde game geloofde Schewe kennelijk niet meer in zichzelf en liet zich slacht offeren. Toch Is dit een bijzonder fraaie wedstryd geworden, mooie propaganda voor de sport. Dc enige met-Service-speler die bij de junioren nog tot de halve finale kon door dringen was Berry Janse van NOAD, doch tegen Van Koetsveld had hij geen schijn van kans. In de G-groep van niet-verenigmgsspe- lcrs werd Ten Bras winnaar door in de finale Van de Heuvel te slaan. Het was half twaalf toen toernooilei- der Jaap Visser de prijzen kon gaan uit delen, aan de individuele prijswinnaars en aan de winnende vereniging NOAD kreeg dus de Parool-wissel beker door 108 punten te verzamelen, Service werd tweede met 46 punten; RAP had 20 pun ten. TSF 19, Ready één punt en de aven ge verenigingen 4 punten. Teleurstellend NOAD voorzitter C, Marjjnen, die de beker ontving uit handen van de beer Glazing van Service, de bcfeer-houder, kon niet nalaten er zijn teleurstelling over uit te spreken dat op deze finale avond zo weinig bestuursleden van an dere verenigingen aanwezig waren. Deze finale-avonden van de jaarlijkse kam- pioenschapswedstrjjden zjjn 'n hoogtepunt Ln het tafeltennis!even en dat juist n© de bestuurders ontbreken, getuigt van een gebrek aan belangstelling. En dit geldt temeer, nu dit toernooi juist wordt geor ganiseerd ter gelegenheid van het NOAD jubileum. SCHIEDAM, maandag. Bü de KNVB- ers vielen verrassingen. De onaangenaam ste Is, dat DHS met een 2—1 nederlaag btf VDL zich uitschakelde voor de laatste kans op het kampioenschap. Coal kan zich nu aan de bedreiging van DHS onttrek ken. Voor SVDPW staat niets meer op het spel maar de Ingelaste partij tegen kanshebber Hoek van Hollend inspireerde SVDPW dusdanig dat dc Schiedammers de duin- bewoners met 20 uitschakelden. Bt Nieuwenhoorn moest een falend Martinlt met een 9—0 nederlaag genoegen nemen. Voor DRZ is in de eerste klasse B het kampioenschap binnen handbereik geko men na een 21 zege op Satumus, Maar DR2 zal wel beseffen dat de laatste drie wedstrijden heel zwaar gaan wegen. DRZ won ditmaal heel wonderlijk. Wilton Fijenoord liet een lelijke steek vallen tegen DBGC (23) waardoor WF vrijwel gedegradeerd is naar de tweede klas. Ursus verloor met 0—2 van Oud Bcyerland. Swift Boys en Schiedamse Boys deelden in een sportieve en goede strijd de punten (11). Bij Bolnes was Schiedam het oude elan kwijt. De thuis club sloeg Schiedam met 2—1. Een wedstrijd om gauw te vergeten jor DHS. dat met slecht weer op een slecht veld slecht voetbal speelde. Uit een aanval van DHS nam VDL het initiatief, ln de derde minuut en bü een grote blun der van de Schiedammers viel de bal met een boog in het Schiedamse doel. In de 25e minuut lanceerde de Maas slib sse defensie een verre trap en nog maals «reep doelman Burger mis. DHS dat te doorzichtig speelde botste steeds op de blokkerende verdediging van VDL. Het ging na rust wat beter maar ook nu speelde DHS beneden het normale kun nen. Korpel scoorde in de vijftiende mi nuut maar het Schiedamse overwicht leverde geen treffers meer op. De aanval van Mariinit speelde zo on samenhangend dat de Schiedamse offen sieven geen gevaar opleverden. Dat deed het kwintet van Nieuwenhoorn wél. De vlotte combinaties brachten vijf goals van Den Dolder. Poldervaart en Van Ek op de papieren. Ook in de tweede helft had Nieuwenhoorn het voor het zeggen en het genoemde trio scoorde in deze periode nog viermaal, Mariinit speelde weliswaar met drie invallers maar Nieuwenhoorn had ook invallers, namelijk twee. Zoals al meer gebeurde, ontpopte SVDPW zich als kampioensdoder. Geïn spireerd door de gedachte dat Hoek van Holland nog een kansje op de titel had deed SVDPW enthousiast de sportieve plicht. SVDPW speelde tactisch een goede, partij. Met wind mee gaven linkshalf Wessels en middenvoor Van der Vlïst de Schiedammers de 20 voorsprong eu daarna is de winst niet meer xn gevaar geweest omdat het superieure SVDPW tegen wind in de bal laag over de grond in eigen bezit wist te houden. Het was een rommelige en daardoor on aantrekkelijke wedstryd. DRZ kreeg voor rust drie kansen die niet werden benut. In de dertigste minuut werd Wim Zeeman by een doelworstellng danig fn de clinch genomen. Jan Grootveld schoot de straf schop in. Saturuus weerde zich zoals bekend heel fors. Even voor rust maakte Satumus lijk. De bal viel bij een hoekschop op een Schiedamse schouder en de scheidsrechter een strafschop toe. DRZ protesteer de omdat DRZ van mening was dat er geen hands was gemaakt. De strafschop werd benut en zo zwoegden de teams naai het einde. Op bet moment dat de scheids rechter liet eindsignaal blies werd hands gemaakt in het strafschopgebied van de Rotierdammers. Belde ploegen gingen naar de kleed kamers maar DRZ stelde dat er nog 3% minuut diende te worden gevoetbald. Na veel gepraat trok men weer naar het veld waar Jan Grootveld de nog te nemen strafschop in schoot, en heel tevreden marcheerde toen Iedereen weer van het terrein. j Al na vijf minuten bezorgde de midden voor van DBGC de scheepsbouwers een heftige schrik <01). Toch kon WF zich herstellen, vijf minuten later kopte een; achter speler van DBGC onder Schiedamse druk in eigen doel en Groenheide gaf de scheepsbouwers zelfs de voorsprong. Twee defensiefouten nog voor rust be zorgden Wilton Fijenoord twee tegentref fers en tevens de noodlottige nederlaag waardoor WF niet meer van de executie- plaals kan komen. een verdiende nederlaag tegemoet ging. In de Schiedamse aanval zat geen vaart. De Schiedammers hielden voor rust de nederlaag gering, er werd slechts een maal gescoord en ook na de hervatting kwam OB maar eenmaal aan bod maar Ursus slaagde er niet in de nul op het scorebord weg te werken: (02). In dit gelijkwaardige duel gaf Verhoeve dertig seconden voor rust de thuiselub de leiding. Na een prachtige gezamenlijke aanval kreeg Schiedamse Boys in de Vijf tiende minuut van de tweede helft de ver diende gelijkmaker. Rechtshalf Speyer op de linksbuitenplaats gekomen, schoot fraai Voor deze match stond duidelijk niets meer op het spel. Troost gaf Bolnes de leiding en later trok Plet Struik de par tyen weer in evenwicht. In de tweede helft plaatste Meur el aar voor Bolnes de winnende treffer. SCHIEDAM, maandag Met moeite is GTB er bij de Schiedamse zaterdagvoet ballers in geslaagd de theoretische kans op 't kampioenschap te handhaven. Eerst vijf minuten voor tijd scoorde Sants het enige doelpunt tegen WIA. FPSC liet met een daverende 81 zege tegen DEVJO zien dat de PP-ers tot de op een na besten in hun vierde klasse behoren. Dat CSVD de theoretische kans nog wenst te behou den ondervond HBS5 dat in Delft met -1 van het tapijt geveegd werd. PPSC—DEVJO 8—1 Vlot won PPSC dat weer eens voor treffelijk op dreef was. Eventjes liet PPSC in het eerste kwartier na de thee de teugels vieren en toen kon DEVJO tegen scoren maar daarna spatte het Schiedamse vuurwerk weer uiteen. De strijd werd vrijwel op de helft van DEVJO uitgestreden. Boertje, Kalden, Teeuw cn Donkersloot maakten voor PPSC acht doelpunten. CSVD—HBSS 4—1 De Schiedamse verdediging heeft de deur niet goed op slot gehouden. In de tiende minuut profiteerde Van Buitenen daar van, vyf minuten later was het weer via Van Buitenen raak. In de dertigste minuut kon Droge de tegentreffer plaat sen. Kort na de hervatting scoorde HBSS nogmaals maar de scheidsrechter meende dat de bal niet achter de lijn was gestopt. Zonder moeite kwam CSVD door doel punten van Van Buitenen en Elias op 4—1. GTB—WIA 1—0 Ditmaal heeft GTB slecht gespeeld. De Schiedamse aanval kreeg wel kansen maar de goede richting werd niet gevon den. Eerst vijf minuten voor tijd joeg Sants GTB met een felle schuiver naar de volle winst. SCHIEDAM, maandag De 4-jarige Jamde B. stak van achter een auto on verhoeds dc Leeawensingel over. De Rot terdammer N. B. kon haar door krachtig remmen byna ontwpCD. Toch raakte hy haar nog «ven met zyn wagen, waardoor het kind schaafwonden aan armen en be nen opliep. Op de kruising Korte Haven—Lange Haven verleende de bromfietser A. E. geen voorrang aan een auto bestuurd door M. D. Bij de botsing liep de brom fietser een verwonding aan de linkerenkel op. Ne in het gemeenteziekenhuis te zijn behandeld is hij door de gg en gd naar huis gebracht. SCHIEDAM, maandag Merkredon, la löan de aprüo klubvespero. Ni konversa- cios ce kino v. Gink Ploegstraat 19. Venu al la konata adreso. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Op 25 april organiseert de Vrouwenbond NVV weer een feesteiyke byeenkomst voor bejaarde NW-leden. Toegangsbewijzen hiervoor kunnen op zaterdag 18 en/of woensdag 22 april in het Volksgebouw worden afgehaald op vertoon van bewijs van lidmaatschap. j r Spaarbank Vlaardingen werd in de Zoals van OB bekend is pasten de toe-j maand maart f 330.318,47 meer ingelegd zoekers zo'n hoog tempo toe dat Ursus dan terugbetaald (vorig jaar f 546.750,22) (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, maandag. Mn-, ziek van het Leger des Hells doet het praktisch altijd en overal; zo ook zater dagavond in de Nieuwe kerk, waar eett „Festival" werd gehouden door het plaat selijk muziekkorps onder leiding van ka pelmeester Dick Geus en het Heldrla- melsjeskoor uit Den Haag, onder leiding van Max; Punt, met aan het orgel Henk Herzog. De combinatie van muziekkorps en meisjeskoor vormde een mooi en gaaf geheel, dat reeds tot uiting kwam ln het openingsnummer „Er Is zomer™, een Noors lied, bewerkt door Prinses Wilhel- mtna. Het geheel van de matig bezochte bijeenkomst stond onder leiding van. ka pitein WJ. Palstra. Het muziekkorps, dat reeds van zich had doen spreken na het spelen van de Manhattan en de selectie Italiaan se luchten, speelde in volle glans Air Va- iê (een zonnestraal). Dit bepaald niet eenvoudige werk werd met recht een zonnestraal, mede dank zij de bezielende leiding van de dirigent. Een zoon van hem, namelijk Gouke Geus, onderscheid de zich als solist tijdens de uitvoering van Joyful Testimony, waarbij hij de Eupho nium bespeelde. Gevoelvol werd de selectie Goddelij ke gemeenschap gespeeld. Kapitein Pal stra, die daarbij een toelichting gaf, zei dat dit het laatste werk is geweest van de componist A. W. GulJidge, die met zijn gehele Australische divisie-muziekkorps bü de val van Singapore gevangen werd genomen. Tijdens het transport dat over zee geschiedde, zonk het schip en nie mand van hen werd ooit teruggevonden. Na afloop van deze heel mooi uitgevoer de selectie werd er over gemediteerd. Het Heldria-meisjeskaor beschikt over uitstekend materiaal. Vrijwel alle num mers kregen een gave vertolking. Bekend heid genoten o.a. „Ik wil zingen van mijn Heiland" uit de bundel van Johannes de Heer en „Reeds negen en negentig veilig thuis" utt de Leger des Hells-bun- deL Van ander genre waren de nummers Zomer, van de dirigent zelf, en Ambro- sianiscber Lobgesang in een bewerking van de organist. Nieuw klonk het Abide with me, omdat dit bewerkt was door de dirigent. Hetzelfde kan worden gezegd van de Exodus-song vac E. Gold uit de gelijknamige film. Zowel muziekkorps alsmede het koor» bestaande uit ongeveer 60 meisjes, kreeg veel applaus in de kerk. Het festival werd besloten met Luister naar het alarmsig naal, gezongen en gespeeld door koor en muziekkorps. Als intermezzo was er samenzang van Zonneschijn in mijn ziel en Kroont Hem. (Van onze correspondent) MAASSLUIS, maandag. VDL heeft met 21 gewonnen van DHS uit Schie dam, De Schiedammers hadden nog kam pioenskansen. De prestatie van VDL is daarom bijzonder groot. Direct na de aftrap begon VDL een aanvallend spelletje. Aad van der Stelt stichtte herhaaldelijk verwarring in de achterhoede van DHS. In de tiende mi- nuut kwam VDL aan een voorsprong middel: Linksbinnen Brinkman. DHS kon er maar niet Inkomen, mede doordat VDL het niet veel kans gaf. Twintig minuten voor de rust kwam VDL zelfs op 20; nu was het Tuit, die de score verhoogde. Ook na d.e rust behield VDL het bes- ste van het spel. De Schiedamse verde diging kreeg het zwaar te verduren. Toch kwam de stand op 21: in de 25e j minuut maakte DHS een tegenpunl On danks heftige prolesten voor buitenspet gaf de overigens goed leidende scheids rechter tocb een doelpunt. De resteren de tijd werd een rommelig geheel, waar in vele vrije schoppen werden uitge deeld. Overige uitslagen: Sparta 10—VDL 2 43; VDL 3De Hollandiaan 3 1i; Te- üiro 6VDL 5 41. Junioren; Excelsior BI VDL BI 13; Excelsior "20 B4 VDL B2 3—1; RKWTK Cl—VDL Cl 7—1; VFC C3—VDL C2 3—3; VDL C3— Zwaluwen C6 22. Personeel gevraagd I Levensmiddelenbedrijf vraagt leerling of aankomend ver koopster. Harddraverstr. 30 (achter Centraal Station), te lefoon 83109. IETS GOEDS VOOR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1