S.G. stond in 1963 in teken van de bezinning TTGO^ Burgemeester opende instructieve expositie Veel activiteiten zullen nader bekeken worden KREYMBORG KLEUTER PAKJE KREYMBORG Ds. W. Vons bevestigd in Kethel Schiedam- SVV-comb. oefent I Meisje gewond na aanrijding Voor ODI en Succes dreigt degradatie Maar weinig succes voor handballers Strijd om de schaaktitel aan de gang STOFZUIGERS COUZY BB beschikt over veel materiaal Spirit tegen Oranje Zwart gelijk: 8-8 Uit het jaarverslag nu 6.75 Burgerlijke Stand - voor4. Schoolhandbal gaat toch nog door KORFBAL SFC-Excelsior met jeugdspelers HONKBAL Puntenverdeling voor ON KORFBAL SCHIEDAM cQnsdag 14 aprü 1964 - pag. 5 (Advertentie I.M.i SCHIEDAM, dinsdag. Voor de Schiedamse Gemeenschap tracht 1963 donkere en lichte dagen, oplossingen en nieuwe problemen, successen en teleurstelling Maar het weerspiegelt de situatie van het ogenblik, dat de S.G. haar 15-jarig bestaan viert door zich met alle medewerkers te bezinnen op wat gedaan is en wat gedaan za! moeten worden. Zo wordt opgemerkt in het Jaarverslag over 1963 van de Schie damse Gemeenschap. Deze bezinning op de eigen taken had plaats op de Studiedag, In november in De Rank gehouden. Gesproken werd over de veranderende structuur van de samen leving en over hei feit dat de S.G. zich aan die wijzigingen zal dienen aan te passen. Niet door het eenvoudig over boord werpen van wat in het verleden werd opge bouwd, maar door het kritisch bezien van de S.G. in haar geheel. Wat te licht bevon den wordt, moet Inderdaad plaats maken. Zo zal er ruimte komen voor nieuwe, uit de situatie van vanddag voortkomende taken. Bepaalde tradities zullen dan zeker sneuvelen. Er is moed voor nodig om het mes te zetten In het dierbaar vertrouwde. Maar wat nodig Is. zal zeker gebeuren, opdat de S.G, zo effectief mogelUk haar doel stellingen zal kunnen blijven nastreven. Aldus wordt In het jaarverslag opgemerkt. Vraagtekens zijn geplaatst achter het nut en noodzaak van het Vakantie-feest In zijn bekende vorm. Als eerste resul taat van de bezinning besloot de Bestuurs raad dan ook voor 1964 een pauze in te lassen en het Vakantie-feest 1964 niet tc doen doorgaan, Daannee werd de nood zakelijke ruimte voor een heroriëntering verkregen. Bepaald droevig was, zo schrijft het Jaarverslag, dat na 15 jaar dag aan dag S.G.-werkzaamheid in en voor de stad, het kon gebeuren dat een lid van; de Gemeenteraad in een uitval naar; de SG.t blijk gaf van een ontstellend gebrek aan kennis van de structuur en werkwijze van deze, sinds jaar en dag door diezelfde Baad gesubsidieerde in stelling. Een speciaal woord van waardering wordt in het Jaarverslag gesproken aan het adres van de heer A. de Groot. Van de oprichting af heeft deze stille, maar zeldzaam trouwe werker de SG. in de functie van penningmeester gediend. Hy wil het echter wat rustiger aan doen en heeft zijn functie neergelegd, die nu tij delijk wordt waargenomen door mr. H. AM. Roelants, katoen In leuke ruitdessins met effen broekje leeftijd 3 Jaar kleine stijging per maat Alleen geldig 15 april Binnenweg 138 - N Binnenweg 447 Zw. Jansstraat 61 - Beyeriandseiaan 87 ROTTERDAM SCHIEDAM, dinsdag Hervormd Ke thel heeft weer een predikant. Zondag werd ds- W. Vons uit Oudenbosch *s mor gens bevestigd en 's middags deed hy zijn intrede in de Dorpskerk, die telkenmale geheel gevuld was. Later heeft Kethel persoonlijk kennis gemaakt met ds. Vons, Toen hebben vele sprekers de predikant welkom geheten. Namens het gemeentebestuur van Schie dam sprak wethouder W. van Schoone- veld. Hij was vergezeld van gemeente secretaris mr, M. J. Blok. Ook de vroegere predikant ds. J. E. L. Brummelkamp, die nu te Middelburg staat, voerde het woord, verder mej. Brouwer namens de. kerke- raad van Oudenbosch, ds. Baks van Ca- pelle aan de Ussel, ds. W. A. Krijger van de gereformeerde kerk. pastoor Veth, die met de pastoor Wuyster en het r.k. kerk bestuur van Kethel aanwezig was. de heer C. Brunt namens de Kethelse Herv. kerkeraad. Aan het slot sprak ds. A. Hoffman na mens de Herv. kerk Schiedam. Verder waren o.a, aanwezig dr. L. J. Cazexnier, ds. De Jong Vlaardlngen, ds. J. D. Spa- ling, oud-gemeentesecretaris mr. N. J. Post Professor dr. E. L. Smelik heeft tijdens de ochtenddienst de nieuwe herder en leraar bevestigd. Ds- Vons zei. dat er voor Bethel een nieuwe bladzijde werd om geslagen. „Het is een wonderlijk ambt dat ik vervul," zei ds. Vons, „zelf schaap zijn en tevens herder." De afdelingen De activiteiten van de S.G. speelden zich hoofdzakelijk af in de afdelingen. Niet alles ging In 1963 van een leien dak je. De nieuwe afdeling Vrijetijdsbeste ding kon zich niet ontplooien door een gebrek aan mensen. Een slag was dat afdelingsvoorzitter de heer M. Nagel moest aftreden; een opvolger Is nog niet gevonden. De afd. Culturele Ontwikkeling heeft nog steeds geen weg gevonden uit de langdurige impasse. In december werd een jaarvergadering gehouden, teneinde te trachten een beleidslijn voor de toe komst vast te stellen. Betreurd wordt dat de Schiedamse Kunstkring de acti viteiten heeft gestaakt, maar de S.G. ziet ook geen mogelijkheid deze organisatie tot daden te wekken. Gememoreerd wordt dat de Kath. Filmactie het werk heeft gestaakt en dat de leden geadviseerd is Ud tc worden van de Schiedamse Film- kring, om tot een gezonde filmcultuur in Schiedam te komen. Decentralisatie De Afd. Nat. Feest- en Gedenkdagen is niet ondankbaar over de resultaten ...i de activiteiten. Gestreefd zal worden naar een verder gaande decentralisatie van de feestviering op Koninginnedag. De Lichtstoet wordt een hoogtepunt ge noemd; nog verder gaande uitbreiding ligt In de bedoeling. De Taptoe was weer uitstekend, maar zal in 1964 enigszins anders worden gepresenteerd. Het meest opmerkelijke In de afd. Mu ziek was het aftreden van de voorzitter, de heer C. Landsbergen, die 15 jaar lang de ziel is geweest van de afdeling. Hij is opgevolgd door de heer H. Jongman van Harmonie. Door de verenigingen zyn in verslagjaar 21 zaal- en 19 openlucht concerten gegeven. De nieuwe Commissie Jeugd Recrea tie heeft de organisatie van het Jeugd Jolijt-programma overgenomen, dat punten omvatte en dat met een groot Doe-feest is afgesloten. De activiteiten van de afd. Toneel ble ven in hoofdzaak beperkt tot het organi seren van de Toneelwedstrijd, die bevre digend de belangstelling trekt. Het aan tal deelnemende gezelschappen steeg van vijf tot acht. Moeilijkheden van enige omvang heb ben zich nfet voorgedaan bij de afd. Zang, maar er waren ook geen hoogtepunten. Het kost de verenigingen moeite om het aantal zangers op peil te houden; de meeste liepen iets achteruit, slechts een enkel koor kreeg uitbreiding. Voor de derde maal organiseerde de Onderwijs-commissie een uitzending in de zomer-vakantie naar Hoek van Hol land. De belangstelling is tanende; er zal naar nieuwe mogelijkheden worden gezocht. Kermis Het S.G.-bestuur kan zich niet losma ken van de gedachte dat het Vakantie- feest van vorig jaar minder bevredigend was dan in de voorgaande jaren, het be zoekcijfer Hep dan ook terug, al moet dit gedeeltelijk op rekening van het slech te weer worden geschreven. Algemeen was weer de indruk dat de kermis, bijeen gedrukt op het parkeerterrein aan de Broersvest, aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet. Getracht zal worden meer ruim te te verkrijgen. Van de andere activiteiten worden ver meld de declamatiewedstrijd voor scho lieren, waaraan dit maal alle scholen voor voortgezet onderwijs hebben deelge nomen. Betreurd wordt dat de jaarlijk se intocht van St. Nicolaas beperkt moest worden wegens het overlijden van pre sident Kennedy. SCHIEDAM GEBOREN; Johannes F., z.v. J. F. Suvaal en J, M. Severien; Astrid M., d.v. W. den Held en M. M. Daalmeijer; Paula, d.v. A.Sloiboom en N. Huijser. OVERLEDEN: J. J. Post. 88 j.; M. P. Heijboer, 67 j.; H. Meier, 87 j.; J. A. van Gogh, 63 j., eentg. van G. H. Löke. 4 rtrertentie l M.) Morgen verkopen wij honder den meters Rouleaudruk gor dijnstof, als extra aanbieding voor hen, die nu eens een paar mooie gordijnen voor slaap- of logeerkamer willen hebben. Was-en kleurechte Rouleaudruk cretonne, In een luxe Pompa dour dessin, van soepele garens geweven, uit de serie van 3.— nu voor nog géén twee gulden. ZïiiïX'-' Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop van deze fleurige, gezellige Rouleau-druk gordijnstof, In diverse kleuren, 120 cm breed, per meter C6èn tel. of schrift, belt. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag De tijdens het Paastoernooi afgekeurde schoolhandbal- wedstryden zullen alsnog worden, gehou den en wel op zaterdag 8 mei op de vel den in Sportpark Harga in Schiedam als alle betrokken onderwijsinstellingen de medewerking verlenen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Het niet In acht nemen van de voorrangsr egels, was de oorzaak van een ongeluk dat gisteren op de Rotterdamsedyk plaats vond. By de kruising van de Van Deventerstraat liet de Engelse automobilist D. S. de wlel- rjjdster Th. M. A. B, niet voorgaan, toen hij linksaf sloeg. Er volgde een botsing waarbij het meis je met het hoofd tegen een verkeerspaal- tje sloeg. Zij heeft vermoedelijk een her senschudding opgelopen en had bovendien, kneuzingen aan het linker been. De G.G. en G.D. heeft haar naar de dr. Nolet- stichting vervoerd waar zij is opgenomen. De fiets is totaal vernield. SCHIEDAM, dinsdag Van onze korf balclubs heeft Schiedam alle reden tot tevredenheid, maar voor ODI en Succes is het degradatiespook In alle omvang om de hoek komen loeren. Schiedam 3 be haalde het ongeslagen kampioenschap van de 3e klasse B van de RKB met een 13—0 zege op Trekvogels 3 en Schiedam 1 deel de de punten met Blauw Wit *5L ODI en Succes verloren hun partyen echter met niet mis te verstane cijfers. De tegenstander van ODI, GKV uit Go- rinchem, kwam als een herboren ploeg In het veld en zorgde binnen 20 minuten voor een O—5 voorsprong. Na de rust scoorde R. Brinkman tegen, maar daarna liep GKV tot l8 uit. F. de Brum haalde vervolgens tot 2—8 0p, maar de gasten hadden, het laatste woord (2—9). Succes trof het niet met de ten-einom- standigheden en kon ook bij de scheids rechter niet veel goed doen. Niet minder dan acht strafworpen werden aan de te genpartij toegewezen, waarvan er één werd benut. Bovendien schoot Velox nog vier maal raak. Succes kon helemaal met tot doelpunten komen, zodat Velox met 5—0 zegevierde en zich daarmee praktisch veilig stelde. Blauw Wit '51 benutte snel na de start tegen Schiedam een strafworp en ver hoogde de voorsprong daarna tot 2—0. F. Veer en H. Verschoor zorgden er voor, dat er met 22 kon worden gerust In de tweede helft waren het J. Waard en F. Veer, die Schiedam twee maal aan de lei ding hielpen (2—8 Bn na 3—3 34). maar in de laatste seconde slaagden de Dordte- naren er in een gelijk spel tot stand te brengen <44). Schiedam sloot daardoor de competitie af met 14 winstpunten uit 16 wedstryden. Hoogvliet behaalde het I kampioenschap van deze afdeling en Trekvogels presteerde zulks in de afde ling van Succes De verdere uitslagen zijn Schiedam 2 WION 2 2—8, De Spartaan 4—Succes 2 41, KwiekODI 2 51, aspiranten ODI a—Weidevogels a 9—1 en Schiebroek d— Succes a 0—5. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. De eerste teams van de Schiedamse handbalver enigingen hebben dit weekend in de com petitie maar weinig succes gehad. In Eindhoven verloren de DWS-dames met 64 van FSV. De heren moesten met de halve winst tegen HVP genoegen nemen. De Schutters behaalden door een over winning op de Wilton-heren het kam pioenschap in de districts le klasse. De Wilton-dames wonnen in Den Haag van AHC*28, terwijl de heren van UVG hun meerdere moesten erkennen in stad ge noot DTVS 2. De DWS-dames hebben in hun wed strijd tegen PSV geen kans gezien de winst te grijpen en daardoor van de on derste plaats af te komen. Bij de rust al stonden de Eindhovense meisjes met 42 voor en al maakten de Schiedam- sen nog gelijk (44) het in de slotfase fel doordrukkend PSV liet hen bij het eindsignaal met 64 achter zich. DWS heeft nu nog steeds een achterstand van twee punten op VHC en van vier op Wal cheren, maar heeft een wedstrijd min der gespeeld dan de dames uit Valkcns- waard en moet nog tegen beide teams m het veld komen. In Den Haag had AHC '28 tegen de Wilton- dames een sterke start:: 2—0. Daarmee hadden zij hun kruit echter verschoten en via 2—1 bij de rust won nen de Schiedamse meisjes tenslotte nog ruim met 52. De heren Tot tien minuten voor het einde heb ben de heren van Wilton de nieuwe kam pioen by kunnen houden. Na een aanvan kelijke 41 achterstand vochten zy tot 54 terug. De ploeg kreeg toen een in zinking, die hen fataal werd. De Schut ters liepen in die slotfase tot 94 weg en konden, toen bekend werd dat Snel- wlek van Quintus had verloren, feest gaan vieren. Tegen HVP greep de verdediging van DWS herhaaldelijk goed in. De Hage naars brachten zoveel verrassing in hun aanvalsspel, dat zij toch nog tot 41 kon den uitlopen. Op dat moment zetten de Schiedamse heren er een streep onder en zorgden met de rust voor een 65 voorsprong. Na de rust kreeg de geüjk- opgaande strijd een rommelig karakter. De wind had vaak meer vat op het spel dan de scheidsrechter en het einde kwam enigszins teleurstellend met een 12—12 gelijkspel. De Schiedammers staan nu drie punten achter op HVL, die zij op bezoek krijgen. Zij kunnen alleen door deze wedstrijd te winnen en een misstap van de Leidenaars nog kampioen wor den. In hun afdeling doen de heren van UVG het nog steeds niet best. Zy speelden tegen DWS 2 aardig handbal, maar het ontbreekt hen aan techniek. De DWS re serves wonnen daarom verdiend met 75. SCHIEDAM, dinsdag Op de Boshoek oefenden SFC en Excelsior *20 genoeglijk tegen elkaar. Beide teams hebben de vrije dag benut om wat jeugdige spelers te be proeven. Er werd goed gevoetbald, met Excelsior '20 voor rust in de aanval. Maar wederom ontbeerden de zwartw-tten stootkracht ook al werd paal en lat ge raakt. Bij een uitval had SFC gescoord door de linksbuiten, een Spanjaard, die SCHIEDAM, dinsdag Ook de honkbal ketst weer over de velden- DHS begon de oefencampagne tegen een team van Spar ta. De Schiedammers verloren met 76 maar duidelijk bleek dat de Schiedamse aanval met de ex-SW-ers Marl Gammel, Gerard Go mme! en Don van der Hamer danig versterkt Js- Schiedam speelde za terdag tegen RFC, de club die ook op de eerste compeütledag over twee weken tegen de debuterende combinatie Schie damSW In het veld zal komen. Het was dus na de eerste verkenning. Defensief heeft de nieuwe combinatie Schiedam (waarin opgenomen is SW) sterke troeven. Dat bleek wel tegen RFC, dat het tegen de batterijen Van Naamen— De Dunnen en De LangeDe Haas niet tot slagprestaties kon brengen. Vooral Jan van Naamen heerste als werper. In de eerste inning kwam Tonny Ebben met vier-wijd op de kussens. Snel honklopen en een slag van Jan van Naamen bracht hem over het vierkant. Nico Kolmeier in de tweede inning sloeg raak, daarna volg de Piet de Bruin met vier-wijd en Huib den Dunnen sloeg beiden in, waarna Piet van Ruiven Den Dunnen liet scoren- In de vijfde inning loste Piet van Rui ven een slag, Kolmeijer liet hem met een verre tik scoren. Huib Den Dunnen met vier-wijd kwam naar het vijfkant op een fraaie stootslag van Tonny Ebben in de zesde inning. RFC kwam niet aan bod. De enige slag werd geplaatst ia de negen de inning maar toen smeet Jan van. Naa men de tegenstand met twee maal drieslag van het veld. Uitslag: Schiedam—RFC 6-0. Werpersresultaten: Jan van Naamen (Schiedam) 20 x 3-slag, 4 x 4-wijd en een honkslag tegen; Bouts RFC 20 x 3-slag. 9 x 4-wyd en vyf honkslagen tegen. Tweede treffen Ook het tweede treffen leverde een heersen van de werpers op. Na vier punt loze innings kwam Ruud van Dongen op de honken en via een opoffertngsslag en een stoorslag kon hy scoren. Met goede klappen in de zevende inning kwamen vier Schiedammers naar de eindhalte. Ruud van Dongen met een honkslag scoorde op een verre tik van Hans de Lange, daarna kreeg Joop Lupker vel- derskeus en op een slag van Jan Rey- niersse met fouten van RFC scoorden De Lange en Lupker. Daarna zond Van der Tas Jan Reyniersse over het vierkant. De Rotterdamse kortestop kwam in de achtste inning even aan bod maar het Schiedamveld bleef gesloten. Uitslag: Schiedam-comb.RFC-comb. 5—0. Werpersresultaten: Hans de Lange ex- SW, nu Schiedam 15 x 3-slag, 1 x 4-wijd en drie honkslagen tegen; RFC: Langerak 14 x 3-slag, 6 x 4-wijd en vijf honkslagen tegen. Zaterdag speelt Schiedam oefenwed strijden tegen het Rotterdamse Neptunus dat ook tegenstander van Schiedam is in de komende competitie. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, dinsdag. Met minder deelnemers dan vorig jaar begon gister avond In de kantine van Wflton Fijenoord het 23ste toernooi om het schaakkam pioenschap van Schiedam. Negen weken lang zullen de paarden weer over de vel den draven en de koningen met hun da mes regeren af vallen. 15 juni zal de nieu we bezitter van de Parool-beker bekend zyn, maar hem wacht nog een lange weg. De traditionele organisator yan deze titelstrijd is de schaakvereniging „Schie dam". Het is ook deze vereniging, die de meeste deelnemers levert, al dingen ook huisschakers en spelers uit Rotterdamse clubs mee. De teruggang in het aantal deelnemer*, vorig jaar 40 nu 30, is voor de organisa toren onverklaarbaar en enigszins teleur stellend. De dertig mannen zijn onder gebracht in drie groepen: hoofdklasse, le klasse en 2e klasse. De eerste uit de hoofdklasse-poule zal de nieuwe kam pioen zijn. De anderen kunnen via een. automatische regeling promoveren of degraderen. Dit geldt voor de twee hoogst en laagst geplaatsten. In de hoofdklasse -poul e zal Johnnie van Baarle zijn titel verdedigen. Deze jonge, veelbelovende schaker heeft als ernstige mededingers de oud-kampioen L. Reitsma en de Span gen-speler P. P. Roozenbeek. De man, die in dit foumooi voor een verrassing kan zorgen is A. Noordegraaf. In zijn openingstoespraakje roemde voorzitter H. W. Boele de gastvrijheid van de schaakvereniging Wilton. Zeven maandagen zal er in de kantine van de scheepswerf worden gespeeld. Alleen woensdag 6 en 20 mei wijkt men van deze regel af. Deze rondes worden in Sursum Corda afgewerkt Dit was nodig, omdat maandag 4 mei en maandag 18 mei, 2e Pinksterdag als wedstrijddagen niet ge- Schikt zijn. Ook de sïotavond zal in de Wiltonkantine worden gehouden. Snel schaak wedstrijden zullen de prijsuitrei king dan de vereiste entourage geven. eerst als spil was opgesteld maar die toch minder kwaliteiten had dan men ver moedde. Excelsior "20 zonder Toon Volle- bregt boog na rust toen Theo Vredebregt bij de aanvang van het laatste half uur de stand op 2—0 bracht. De thuisclub kon daar nog een doelpunt aan toevoegen. (3-0). (Advertentie Md en vloerwrljvers alle bekende merken le Mrddellandsfraat 72 Aert von Nesstraat 38 (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, dinsdag. Hert eer ste twaalftal van Oranje Nassau speelde uit tegen Oranje Wit 1 en keerde met een 55 resultaat in Vlaardmgen terug. Het was een gelijk opgaande strijd, waar in partyen om beurten scoorden. Oranje Nassau speelde in een veranderde Opstel ling, die aanvankelijk niet leek te vol doen, maar later toch wel bevredigde. Op Slikkerveerse iverj Noorse motortanker te water gelaten ROTTERDAM maandag (ANP) Op dc scheepswerf v/h De Groot en Van Vliet In Slikkerveer Is zaterdagmiddag de motortanfeer Lyug te water gelaten. Het schip werd gebouwd in opdracht van de Noorse redery Odfjell In Minde. De doop plechtigheid werd verricht door mevrouw Krog, echtgenote van de eigenaar van de rederij. De Lyng is een enkelschroef-motortan ker, met een lengte van 54 meter, een breedte van 9.60 meter en een holte van 4 meter. Het brutotonnage ligt onder de 500. De deadweight zal ongeveer 850 ton bedragen. De voortstuwing zal geschieden door een MWM-dieselmotor van 800 pk, die het schip een snelheid kan geven van 11 knopen. (Van een onzer verslaggevers) MAASSLUIS, dinsdag. Vla 'n tentoonstelling, die de gehele week zowel 's middags als 's avonds In gebouw „De Sluis5' geopend is, wordt de Maassluise bevolking ge toond, dat de overheid verstrek kende voorbereidende maatregelen heeft getroffen, populair bekend onder de naam BB. Vanzelfstpre- kend in de hoop, dat nimmer ziel ernstige calamiteiten zullen voor- doen, zodat Bescherming Bevol king niet actief behoeft op te tre den. Maar wanneer dit het geval zou zyn, dan staat in de A-kring Zuid-Holland C een perfecte organisatie klaar om in ac tie te komen, een organisatie ook die be schikt over veel en prima materiaal. Daarvan kan men allemaal m „De Sluis" kennis nemen. Via een groot paneel kunnen de bezoe kers, die ook explicatie krijgen, de orga nisatie-opbouw bestuderen, terwijl voorts OVER welk materiaal de BB ouer- al, ook in Maassluis, beschikt wordt duidelijk gemaakt op de expositie in „De Sluis"; op de foto een hoekje raar van. VLAARDINGEN, dinsdag. De a-as piranten van de korfbalvereniging Oranje Nassau klopten TOP a met 4—2. Deze zege betekende het ongeslagen afdelings- kampioenschap van O.N. a. via geëxposeerde materialen en foto's dui delijk wordt gemaakt over welk een hoe veelheid en soorten materiaal de BB be schikt en wat men in huis ook aan zelfbe- "oescherming kan doen en behoort te heb ben voorbereid. De Burgemeester W. J. D. van Dïjck liet in zijn openingstoespraak duidelijk blijken, dat de een vorige maal naar vo ren gekomen kritiek en nu zijn er ook al weer symptomen, die op een onwel willende instelling tegenover de BB duiden onjuist is. De BB is geen oor- loszuchtige organisatie. Het tegendeel is het geval en vurig wordt gehoopt, dat de BB nimmer voor oorlogscalamiteiten be hoeft op te treden. Echter, ook in andere gevallen kan van de diensten van de BB gebruik worden gebruikt, b.v. bij natuur rampen of zeer ernstige ongelukken. Bur gemeester Van Dyck had veel waarde ring voor de BB, waarin hy ook de da mes betrok. In tegenstelling tot de expositie van twee jaar geleden, die gericht was op de individuele zelfbescherming, is van de ze expositie het devies: Dit doet de over heid. Dat de bevolking niet achterblijve. De beer A L. Nouwens, hoofd van de A-kring, onderstreepte onder meer, dat het materiaal in de gehele kring com pleet aanwezig is, verdeeld over 120 op slagplaatsen. (Van een medewerker) VLAARDINGEN, dinsdag. Met prachtig zonnig weer speelde Spirit zyn eerste thuiswedstrijd in dit jaar op een vrij redelijk veld, dat vorige week ech ter afgekeurd moest worden voor de be langrijke wedstrijd tegen TOP. Voor Spirit het goed en wel wist, had de gevaarlijke aanval van Oranje Zwart a] tweemaal de roos getroffen (0—2). Dat zag er dus niet zo best uit, maar gelukkig bleek in tweede opstelling het gevaar bij de rood witten te zitten en het was de ditmaal schotvaardige aan voerder De Hoog, die met twee treffers de partijen na 25 minuten spelen weer naast elkaar bracht (2—2). De derde aanval van Spirit was wel het best op dreef en binnen tien minuten hadden Teerds met een afstandsschot en Dit v. Kempen-v. d. Velden met een doorloop bal Spirit aan een voorsprong geholpen (4—2). Weer in eerste opstelling bleek de gevaarlijke aanval uit Mijnsheren- land zijn ploeg niet teleur te stellen, want het werd nog voor de rust weder om gelijk (4—4). In de tweede helft nam Spirit door v. d. Vaart met een doorloopbal opnieuw de leiding. Het is jammer, dat deze spe ler in dit vak niet helemaal tot zyn recht komt, anders zouden er van zyn hand zeker meer doelpunten gekomen zijn. Direct hierna maakten de gasten weer gelijk en was het 5—5. De goed op dreef zijnde Dit V. Kempen-v. d. Velden wist wederom met een doorloop bal de balans naar Vlaardingse kant te doen doorslaan (6—5). Eu Pullen zorgde met nog zeventien minuten te spelen voor een zeker lijkende 75 voorsprong. De partijen kwamen, echter weer In eer ste opstelling en dat betekende voor de Oranje Zwart-scherpschutter Jan Ree dijk twee doelpunten, waarvan één uit een strafworp. Het werd zelfs met nog vijf minuten te spelen 7—8, toen de scheidsrechter terecht de nieuwe regel toepaste, die zegt, dat wanneer de ver dediging een overtreding begaat en de aanvaller toch een doelpunt maakt, het doelpunt mag worden toegekend. Dit doelpunt bracht enige verwarring bij Spint, omdat een zeker schijnende over winning verloren dreigde te gaan. De verwarring dreigde zeLfs over te gaan in ergernis, toen een even belangrijke spelregel later niet werd toegepast. Hier bij werd n.L een Spirit-speler uit het middenvak door een „Oranje Zwart" on geoorloofd gehinderd, waarby de Spirit speler de bal niet kon plaatsen paar de inmiddels vrij gekomen Spirit-aanvaller, welke aldus een fraaie doelkans miste. De scheidsrechter gaf echter geen straf worp, doch een vrije worp. Gelukkig wist Spirit in de laatste minuten toch nog een verdiend gelijkspel te halen door een derde doelpunt van De Hoog (8—8). Voorjaars- en zomer japonnen deux-pièces, meerdelige pakjes, japonnen met jas jes, rokken, blouses, enz. Zie etalage, zie collectie binnen. MEVROUW W. v. d. BURG Lange Kerkstraat 19 Schiedam - TeL 60135 Te koop aangeboden Droogproblemen? Centrifuge 4 kg f 138-Combinatie langzaam mei spael.centri- fuge 1395.—, ook merk» machines 15 tot 30% kor- ting Showroom Coja, Lange Haven 126. TeL ÖSBtt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1