toö&z- ROLHOES: nuttig Schied. Gemeenschap geeft zelf serie kunst-avonden mits goed gebruikt Ter compensering van de weggevallen Kunstkring Wijziging in SG-leiding SG mag niet op ons terrein optreden! Uitstekend spel stuk van Langendijk Koninklijk zilver voor C. Maat SCHIE-kant- tekeningen SG-Vakantie tochten naar Oostvoorne in ]n komend seizoen Ook om Passage-theater bezet te houden ONELEGANT AGENDA Geen Passage-huur Programma Twee gewonden bij aanrijding Burgerlijke stand Bonds wandeldag van THOR Maassluis groeit VOORZITTER KATH. KRING N. J, J. v. Baarle wist niets van S.G.-plannen Brand op dak van Chr. Soc. Belangen VERZETBOEKJE VOOR DE JEUGD Geron met Wederzijds Huwelijksbedrog Koude motor slijt meer dan warme Bij statiehezoek Koning Olaf naar Rotterdam Plannetje van S.G. Gecombineerde expositie in de Beurs Bromfietser bij botsing gewond SCHIEDAM M O NO PO 1 L E Koeriersters woensdag 15 april 1964 - pag. 5 (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, woensdag. De Schiedamse Gemeenschap gaat trachten de lacune ja fle ..passieve cultunr-beoef enlng" in Schiedam, ontstaan door het wegvallen ran de Schiedamse Kunstkring op te vullen door het zelf organiseren van een aan tal ktrai-avonden in het Passage-theater ln eigen beheer. Dit is geen geheel nieuwe activiteit van «e S.G-, want ln de voorgaande jaren werd immers gedurende de Vakantie-feesten ln de zomer door de S-G. ook een serie kunstzinnige avonden gegeven ln het Passage-theater (en daarvoor ook ln de Plantage, maar die waren tol mislukking gedoemd door het onbetrouwbare weer). Het nieuwe initiatief, waar aan de Bestuursraad op de vergadering van maandag de goedkeuring heeft ge hecht, ztfn echter duidelijk anders gericht, n.l. op het win ter-seizoen. Er waren tot voor een jaar In Schle^ dam twee kunstkringen werkzaam, di Sehledamse Kunstkring en de Katholieke Kring Schiedam, die beiden vooral het beroepstoneel naar Schiedam brachten cn in mindere mate'hok ballet, operette, een enkele maal opera en het betere cabaret. Beide kunstkringen hebben vooral ln de eerste jaren na de oorlog zeer gebloeid, doch zagen in de jaren daarna de belang stelling steeds meer lanen. De televisie deed de invloed gelden. Rotterdam oefen de steeds sterkere zuigkracht uit en z|)n nog andere oorzaken te noemen. Wij hebben, en dat willen we uitdrukke lijk vooropstellen, alle sympathie voor het streven van de S.G. om, in eigen beheer een serie kunst-uitvoeringen in Schiedam te brengen, nu een lacune is ontstaan door het uitvallen van de Schiedamse Kunstkring. Doch wij ach ten. het onjuist en ook on-elegant dat de S.G. niet de moeite heeft genomen, het bestuur van de Katholieke Kring, de enige vereniging die nog beroeps toneel naar Schiedam brengt, van te voren op de hoogte te stellen van deze xtpnnen. Want het K,K.-bestuur weet van niets! Wij menen dat de K.K. deze weinig ele gante behandeling niet heeft verdient. De K.K. heeft, door het tijdig verzet ten van de bakens en het aantrekken van nieuwe groepen belangstellenden krachtig stand gehouden. Maar het be langrijkste is dat de K.K. een bereidheid heeft getoond om ook niet-katholieken toe te laten tot de eigen voorstellingen. Natuurlijk, het eigen belang is er fi nancieel ook mee gediend. Maar het is een duidelijke stap vooruit, die nu niet gewaardeerd is. De voorzitter van de S.G., de heer W.A, de Wolff heeft daar tegen aangevoerd, dat de K.K. nooit een „algemene ver eniging'* zal kunnen worden, ook al wordt de deur op een kier gezet voor niet-katholieken. Het blijft onaantrek kelijk voor het grote publiek om voor stelling bij te wonen van een vereni ging die in een andere „zuil" thuis hoort. Een redenatie die wij wel kun nen onderschrijven En ook kunnen wij begrijpen dat de S.G. er geen behoefte aan heeft'om te treden in de onverkwik kelijke strijd die er is ontstaan tussen de Katholieke Kring en de Schiedamse Kunstkring, waardoor een samen wer king tussen deze twee kringen verder onmogelijk is geworden. Maar de heer De Wolff heeft ook uitdruk kelijk gesteld dat de nu op tafel geko men plannen een experiment zijn en dat het de bedoeling is dat later dit werk door een andere organisatie zal worden overgenomen. Het wil ons voor komen, dat niet de juiste weg wordt bewandeld door de Kath- Kring buiten de besprekingen te houden. Wil men ooit tot samenwerking komen voor de vorming van een sterke organisatie op cultureel gebied, dan zal de Kath. Kring immers nooit gepasseerd kunnen wor den. SCHIEDAM, woensdag ïn de aan staande zomer-vakantie organiseert de Schiedamse Gemeenschap wederom de gebruikelijke klnder-vakantfeuitsendlng. Ditmaal echter niet naar Hoek van Hol land, zoals in de afgelopen drie jaar, maar naar het strand van Oostvoorne; om precies te ztfn naar het natuurreser vaat „Yoome's Duin" van de Stichting Zuid-Hollands landschap. De uitzending heeft gedurende twee waken plaats en wel telkens gedurende v'if dagen, van 27 t/m 31 juli en van 3 t/m 7 augustus. Maximaal kunnen 300 kinderen per week mee. De tocht wordt gemaakt per bus. Voor een flink aantal leiders en leidsters is gezorgd, zodat de kinderen onder veilig toezicht kunnen fandelen, spelen, ravotten en ook poot je badea. Op dit ondiepe strand kan niet veel komen van zwemmen in zee. Da uitzending is overigens wel duur der geworden en gesteld of ƒ15 per kind Per week, zonder verdere kortingen. De 5.G. kan het tien jaar geleden vastgestel de tarief Van jo niet langer handhaven, 2e2ien de sterk gestegen kosten. Ook op het huidige tarief moet eigenlijk nog toe- Belegd worden. APOTHEKERSDIENSTEN Apotheek Rembrandt, Kembrandtlaan 5. BIOSCOPEN Massage, 2 en 8.15 uur: „Universo di notte", Moaopole, 2 en 8 uur: „De onweerstaan bare avonturièr". DIVERSEN "ene, 8 uur: KNMRP. Wedstrijd bloem- schikken. «usk Sacrum, 8 uur: SG-toneeLwed- strijd. Geron. "Okeentrum, 8 uur: KAV-Nieuwland. Bijeenkomst. ue Rank, 7.30 uur: Boerenleenbank Ke- thei Vergadering. samen werl kin" De Katholieke Kring heeft zich door een tijdige verjonging èn van het bestuur èn van het leden-publiek zich nog staan de kunnen houden al gaat het met moei te. Doch de Schicd. Kunstkring heeft een jaar geleden de activiteiten moeten staken al blijft een bestuur bestaan. Er is nog getracht tot een bundeling van de bestaande krachten te komen, waarbij de mogelijkheden zijn bekeken van een federatief verband als van een fusie. Doch dit is niet mogelijk gebleken. De standpunten van de besharen van bei de Kunstkringen bleken te ver uit elkaar te liggen, om nog tot een overbrugging te kunnen komen. Daar ook de passieve kunst-bcoefenlng, het bezoek aan kunst-uitvoeringen dus, de Schiedamse Gemeenschap ter harte gaat, heeft het bestuur gemeend een oplossing te moeten bieden. Niet alleen uit ideële overwegingen overigens, maar ook praktische. De S.G. heeft zich namelijk tegenover de directie van het Passage- theater verplicht de zaal per seizoen min stens 20 avonden te bezetten. Dit seizoen nog op donderdagavonden, in het komen de op woensdagen. Daar de belangstel ling voor het afhuren van het -theater ook t>ü de andere vereniging sterk gedaald, dreigt het gevaar, de mogelijk heid om het Passage-theater te gebruiken, vervallen. Om de dreigende cultuurverarming in ïze stad tegen te gaan heeft de bestuurs raad van de S.G. daarom besloten maar i eigen, beheer een aantal voorstellingen te g?ven. Als experiment overigens en in de hoop dat in de toekomst een andere culturele organisatie deze taak zal willen overnemen. Een en ander in nauwe sa menwerking verder met de afd. Cultu rele Ontwikkeling in de S.G, zelf. die dc overkoepeling is van alle op cultureel terrein werkzame verenigingen in Schie dam. Deze voorstellingen zijn voor iedereen toegankelijk. Alleen zullen de donateurs van de S.G. enkele voorrechten genieten als gratis plaatsbespreken, het recht van voor-verkoop en een uitvoerige voorbe spreking in het maandblad. Op 7 oktober zal het Nationaal Ballet een groots gemonteerde Anna Favlova- herdenking brengen en op 4 november komt de Nieuwe Comedie met een klas siek stuk. Vooral voor de rijpere school- j'eugd komt het Scapino-ballet op 6 janu ari met het ballet „Moeder, er staat een vrijer voor de deur", terwijl de jongere scholleren ook een optreden van het Sca pino-ballet krjjgen, doch dan zonder vrij er, een speciaal programma dus. Voor 31 maart Is Wim Sonneveld geënga geerd. Getracht wordt om in februari in een kleinere zaal een optreden te krijgen, doch wat het wordt is nog niet -bekend. SCHIEDAM, woensdag. Doordat geen voorrang werd verleend op de krui-1 sing Nieuwe HavenVlaardingerdyk is de 17-jarige Rotterdamse scholier H. 3, de E. gisteravond om tien uur met zön bromfiets aangereden door de auto van de heer T. J. J. uit Schiedam, De gevolgen waren ernstig; De R. kreeg een hersenschudding en zijn duopassa gier F. V." een schedelbasisfractuur er een gecompliceerde breuk van het rech ter onderbeen. Hij is jn het Gemeente ziekenhuis opgenomen. De bromfiets werd geheel vernield, dc auto aan de voorzijde vrij ernstig beschadigd. SCHIEDAM. GEBOREN; Esther M. A., d. van A. G. van Dijk en C. T. M. Simonis; AdriattUS, z. van A. M. Leeg- gangers en G. L. Vorstenbos; Michael A., z. van A. Slavenburg en J. C. Smit; Mi- rella J. C-, d. van C. Tomal en K. Ger- rets; Robert P., z. van W, A. Maan en van Vlaardingen; Peter, z. van P. Kafeburg en A. Erkens; Hubertus F., z. van J. van Oosten en C. Sebaafsma; Egidius A., z. van A. B. van der Steen J. J. Driessen; Theodoras A. L., z. W. H. Earners en J. «T. P. E. van Ierland; Antoinette, d. van A. Lóke en Heidbrecker; Pieter J. T., z. van P. 1 den Berg en A. C. de Jong; Marcel, z. van F. van Scherrenburg en A. C. A. Geerlings; James F., z. van F. C. Sauer- bier en I. Ton; Jacobus A., z. van T. A. prins en O. J. M- OVERLEDEN: F. C. Admiraal, oud 7 maanden; J. Bos, 81 jaar, weduwe van p. Schreij; T. Kooij, 84 jaar; H. J. F. van Kampen, 76 jaar, weduwe van A. Scholte; E. Micola, 71 jaar, echgfc. van D, H. Oey. SCHIEDAM, woensdag. De nn zes tig jaar oude gymnastiekvereniging THOR heeft ter viering van het jubi leum het recht gekregen om de jaar lijkse Bündswandeling van het KNGV voor de Kring Rotterdam te mogen or ganiseren. Deze zal plaats hebben op zaterdag 6 juni. met als startplaats de kantine van Hermes-DVS In sportpark Harga. Er zal gelopen worden door het nog resterende landelijke deel van Schie dam; de mars krijgt uiteraard een fees telijk karakter. Zo zullen er jubileumherinneringen worden uitgereikt en geen groopsprijzen. Iedere deelnemer ontvangt een speciaal ontworpen draaglintje, dit naast de ge bruikelijke medaille. De aspiranten van 8 tot 12 jaar lopen 10 km en starten om 3 uur 's middags, evenals de aspi ranten van 12 tot 15 jaar, die 15 km lo pen, De deelnemers van 16 jaar en ou der starten om 2.30 uur en lopen 25 km. Ook niet-leden van het KNGV kunnen deelnemen. Inschrijving vóór 15 mei bij de marsleider, Troelstralaan 63, G. Wv. Bergen Walraven afgetreden SCHIEDAM, woensdag Op een ver gadering van de Bestuursraad van de Schiedamse Gemeenschap Is, op eigen verzoek, afgetreden als lid van het Dage lijks bestuur de heer G.W. van Bergen Walraven, de vlce-voorzltter van de S.G. Hij is gedurende acht Jaar lid geweest van dit Dagelijks hestunr en zal nu nog lid blijven van de Bestuursraad. ïn zijn plaats Is tot lid èn van de Bestuursraad èn van bet D.B. benoemd mr. J.CJ. Pels Rijcken, directeur van het bijkantoor Schiedam van de Bank R. Mees en Zoo- nen. De aan de beurt van aftreden zijnde leden van het D.B., dokter A.L.J. Kunze en mr. H.A.M. Hoelants werden herko zen. In de vacature ontstaan door het af treden van de heer A. de Groot is nog niet voorzien. Op de vergadering zijn verder vier nieuwe leden van de Bestuursraad ge ïnstalleerd, Dit zijn de heren J.H.M. Schaefier, voorzitter van de afd. Culture le Ontwikkeling. CA. Kenrion Verpoor ten, voorzitter van de afd. Jeugd, J.E.H Wansink als vertegenwoordiger van de V.V.V. en A. Sluyters, lid van de Com missie Internationale Jeugduilwiseiing. Dit betekent ook een vernieuwing en een ernstig nagestreefde verjonging van de Bestuursraad. MAASSLUIS, woensdag Ia het eer ste kwartaal van dit jaar nam de bevol king van Maassluis toe met 226 zielen en steeg tot 15,528: te weten 7837 mannen en 7691 vrouwen. SCHIEDAM, woensdag „De Schie damse Gemeenschap heeft als overkoe pelend orgaan niet het recht dat werk te gaan doen daf, wij. Katholieke Kring, reeds verrichten. Dat Is een vorm van concurrentie tegenover een vereniging, die notabcne bij de S.G. Is aangesloten. Ik vind deze gang van zaken onjuist". Zo verklaarde de verontwaardigde voorzit ter van de Katholieke Kring, de heer N J. J. van Baarle, die totaal onkund'g was van de plannen van de S.G- om zelf kunst avonden in het Passage-theater te bren gen. ny was er onthutst van dat hij voor het eerst van ons daarover moest ver nemen. Ook z|Jn mede-bestuursleden moesten naar zijn mening onwetend z|fn van deze plannen. De voorzitter van de Schiedamse Ge meenschap, de heer W. A. de Wolff, had bij het ontvouwen van de plannen, ons te kennen gegeven dat de Kath. Kring, al thans de heer Van Baarle zelf, op de hoog te moest zijn van de plannen, omdat die tot stand zijn gekomen in nauwe samen werking met de Sectie Culturele Ontwik-, keling van de S.G., waarin de heer Van Baarle ook zitting heeft. Maar de heer Van Baarle ontkent ten stelligste dat in de| vergadering van deze sectie ooit is gespro ken over de kunstavond-plannen. Daar de heer Van Baarle sinds januari geen voorzitter is van de sectie Cult. Ontwik keling, is hij ook geen Jid meer van de S.G.-Bcstuursraad. Hij wist dan ook van iets. De heer Van Baarle wees er op dat sinds enige tyd ook niet-katholieken de voorstellingen van de K.K. kunnen bij wonen. Dit heeft wel enige voeten jn de aarde gehad, want voor een specifiek katholieke instelling is dat geen gebruike lijke gang van 2aken. Dit is mogelijk ge worden door het veld winnen van de oe cumenische gedachte ook in de katholie ke kringen, waardoor de banden losser zijn geworden. Andere mogelijkliedeia Nu dc Kath. Kring deze mogelijkheid heeft geschapen en er wordt wel degeiyk gebruik van gemaakt, zy het niet in gro te getale), trof het de heer Van Baarle onaangenaam dat het SG-bestuur op zyn terrein is gekomen. ;,Het zou Iets anders zyn geweest, wanneer gezocht was naar een andere organisatie, bij voorbeeld een andere kring, waarmee de Kath. Kring zou kunnen samenwerken, maar niet zo", meende de heer Van Baarle, die overigens alleen zijn persoon lijke mening kon geven. Haar hy over dit onderwerp uiteraard nog geen con tact heeft kunnen hebben met zün xne- d e-bestuursle den. Dat de S.G. rsu met ballet-voorstellin gen I. -am, daar walde de heer Van Baar le niet zwaar aan tillen, want de Kath. Kring wil geen ballet meer brengen, daar de belangstelling daarvoor sterk is ge daald, mede onder invloed van de televi sie, die een overmaat aan dans en hallet- geeft. Maar de ook op het programma staande toneel-uitvoering en de caba ret-avond van Wim Sonneveld, lag hem erg zwaar op de maag. „Dat is ons ter rein Cn daar moet de S.G. vanaf blijven' Er is geen spraken van dat, zoals va bepaalde züde wordt gesuggereerd, de Kath, Kring zou overwegen het werk te staken. Integendeel. Het programma voor volgend seizoen is al geheel rond en de Kath. Kring deinst er evenmin voor terug om relatief duren voorstellingen naar Schiedam te brengen. SCHIEDAM, woensdag. Op het dak van het gebouw voor Chr. Soc. Belan gen aan de Lange Haven is gisteravond om tien uur een brandje geweest, dat door de brandweer snel met de nevel spuit is geblust. De oorzaak is nog niet vastgesteld, maar de dag tevoren zijn loodgieters aan het werk geweest op het dak. SCHIEDAM, woensdag, Op Bevrij dingsdag dinsdag 5 mei zal burgemees ter mr. J. W. Peek tijdens een samen komst van leerlingen van de lagere scholen 's morgen om tien uur in de aula van het Stedelijk Museum weder om het speciaal voor de schooljeugd ge schreven. boekje „Volk in verdrukking en verzet 1940-1945". symbolisch, uitrei ken. {Advertentie l.M-1 I formule I aanbouwmeubelen WOSlHGINÜICHÏINIi.MOERSVESr 64-66 (Van een onzer verslaggevers) PIETER Langendijk is de enige toneelschrijver van naam, die de 18e eeuw Nederland heeft opgeleverd. In deze tijd van. dichtgenoot schappen en rederijkerkamers volgde hij, tekenaar hij een damastwe verij, Molière na, die in Frankrijk met veel succes zijn eigen komedies opvoerde. Langendijk deed dit enigszins met tegenzin overigens, want liever had hij treurspelen geschreven. Zijn eerste stuk, Het Wederzijds Huwelijksbedrog kreeg in de volle Musis Sacrumzaal gisteren een uit stekende voorstelling. De spelers van Geron hebben alle mogelijkheden, die de schrijver hen gaf, ten volle benut. Groot zün deze niet. Deze „comédle dc een zeer amusante vertoning geworden. die dc Haarlemmer tussen De greep van de regisseur was duidelijk 1712 cn 1714 schreef, Is niet bijzonder grappig. De onvervalsde Franse geest van zijn voorbeeld wordt by Langendijk een nogal boerse lol, die door de spe lers opgevangen moet worden. Ook de wat onbegrypeiyke karakterontwikkeling stelt hen voor problemen. HUWELIJK In het 250 jaar oxide stuk probeert de Utrechtse edelman Lodewijk als Pool se graaf het hart van de adellijke Char lotte te winnen, die de indruk wekt ryk te zijn. Hij slaagt daarin, geholpen door zijn vriend Jan, een gedroste soldaat, die doorgaat voor een baron. Beide partijen denken door een huwelijk in betere doen te komen. De moeder van Charlotte vindt het allemaal prachtig, maar wil het niet op een officieel huwelijk l3ten aan komen, omdat zij geen bruidschat bijeen kan schrapen. Zij stelt haar dochter daarom voor, zich te laten schaken. Charlotte is er een beetje huiverig van, maar staat toch toe dat Klaartje, hun meid, het de ver meende graaf influistert. Klaar heeft intussen haar vrijer Hans in de steek gelaten voor de pseudo-baron, die haar gouden bergen belooft, VERGEVEN Vlak voor de schaking komt zoon Ka- rel opdagen, die het geheel nogal ver dacht vindt. Als hij in de baron één van zijn vroegere soldaten herkent, koml de aap uit de mouw en vloeien dc tra nen. Ondanks al het bedrog blijft Lo dewijk een edelman en zoalis plotseling blijkt ook de zwager van Karei, die in hom de verloren gewaande broer van zijn vrouw terugvindt. Bovendien is het spel van de kant van Charlotte ook niet helemaal eerlijk gespeeld. Daarom besluit men eikaars bedrog maar te ver geven en schenkt men Jan gratie, die zonder Klaar de benen neemt. Onder regie van Kees Coolen is het Van een medewerker) f-^NDER de véle „extra's" die de automobilist 8 m van vandaag worden aangeboden, neemt L/ de rolhoes een belangrijke floats in. In enkele gevallen is deze hoes of een variant daarop in de vorm van een automatisch wer- kende radiator-jaloezie, in de fabrieksuitvoe- ring reeds aangebracht, maar in de meeste gevallen wordt het aan de eigenaar ohm de auto overgelaten of deze al of niet tot aanschaf ervan wil overgaan. Het is een vaststaand feit, dat de slijtage aan een autojnobiehnotor in koude toestand vele malen groter is dan wanneer de motor warm is. Onder „icarm" ïeordf in dit geval de normale bedrijfs- temperatmr verstaandie overeenkomt met een koehcatertemperatuur van 80-85"C. mostaat nu, sluit de cir culatie geheel of voor het grootste gedeelte af, zolang de motor nog niet op de vereiste 80° gekomen is. Het water kap dan niet door stromen en afkoeling vindt dus niet plaats. Komt de motor op tem peratuur, dan opent de klep van de thermostaat zich en begint de nor male doorstroming. Daarmee is dus aan de wens voldaan de op- warm-perlode en dus de periode met de grootste siytage te bekorten. Maar het gaat hier slechts om een ge deeltelijke oplossing. De gemeten temperatuur van 80° immers, heerst hoven in de motor rond de verbrandlngskamers, terwijl onder ln het koel systeem slechts koud water aanwezig Is. •"pOEPASSING van een L rolhoes nu, voor komt dat het water m de radiator te veel afkoelt en dat dus te grote verschillen ln tem peratuur in de motor voorkomen. Het gebruik van een rolboes heeft We zullen hier niet nader Ingaan op de oor daken x-an de extra snelle slijtage van de koude motor en stellen vast. dat het van het grootste belang is, dat dc motor na de koude start zo snel mogelijk de normale bedrijfstem- peratuur bereikt De automobilist zelf kan hieraan meewerken door de motor niet, zoaJs vroeger algemeen ge bruikelijk was, statio nair te laten warm draalen. doch door direct, met matige snel heid en voorlopig met uitsluiting van de hoogste versnelling, weg te rijden. De motor moet dan arbeid leveren en komt eerder op tempe ratuur dan bij stationair draaien. BU de meeste moderne auto-motoren met waterkoeling en wij spreken hier uitsluitend over met water ge koelde motoren Is een thermostaat in het koel systeem gemonteerd, die tot taak heeft de koel- watercireulatle te re gelen. Het koelwater wordt door middel van een eenvoudige pomp in circulatie gebracht, waardoor een voort durende afkoeling ont staat van het deel van het water, dat in de om geving van de verbran dingsruimten warm geworden is, Deze ther- dan ook naast de aan wezigheid van een. ther mostaat, grote voor delen. Ook hier echter is er een zeer belangrijk „maar", want het ge bruik van de rolhoes kan ook minder gun stige gevolgen hebben. Dat is het geval, wan neer vergpten wordt, de hoes op tijd te laten zakken. En omdat het nog wel eens vergeten wordt, maakt men bfl enkele merken gebruik van een geheel automa tisch werkende radia tor-jaloezie. Vanzelf sprekend ls dat een nog al kostbare geschiedenis en de rolhoes „doet" het dus ook heel goed, mits op de Juiste wijze en in combinatie met de thermostaat en een tem- oeratuurmeter voor het koelwater gebruikt. T i 70RDT de wagen stilgezet, dan wordt de rolhoes opge trokken. De afkoeling wordt daardoor ver traagd en tevens ls de hoes klaar om by het starten zijn taak te ver richten. Die taak begint nJ. in opgetrokken toe stand. De motor wordt gestart en de wagen rijdt weg. Wijst de ther mometer de vereiste 80° C. aan, dan laat men de hoes wat zakken, maar niet helemaal. De be- doeling ls, dat de hoes ra die stand wordt gezet, waarin de temperatuur van het koelwater de gewenste waarde be houdt. Dat zal dus in de winter wat hoger zijn dan ln de zomer. Aldus gebruikt, zal men het volle profijt van de rol hoes hebben, hetgeen resulteert In een maxi male levensduur van de motor. herkenbaar lot in zeer kleine details, Een wat plechtstatige toon, die de vers vorm gauw meebrengt, kon hy toch niet helemaal voorkomen. CONTRAST De spelers hadden overigens weinig moeite met de rijmen en kwamen voor al xn de hoofdrollen tot goed spel. Mie- ke Bakkes als Charlotte was ingeto gen en speelde met de vereiste gratie, die goed contrasteerde met bet bijna uitbundige spel van Elly van Eijk als Klaar. Zij heeft alle mogelijkheden van deze dankbare rol volledig gebruikt. Ook tussen de twee mannelijke hoofd rollen bestond deze tegenstelling. Jam mer was alleen, dat Mar Hemtnlnga af en toe bleef steken In zijn tekst. Zijn Lodewijk was toch vol distinctie en overtuigend. Koos de Groot als Jan was kostelyk. Anja Korsten als de moeder en Freek Kegel als kapitein Kees waren wat on wennig en plechtig, maar boden toch goed tegenspel, evenals Gerds Voogt, Jan Dïenske en Cor van der Hul, die zich in de kleinere rollen van hun beste zijde lieten zien. Het zelfvervaardigde decor was op aanwijzing van Kees Coolen schematisch in het zwart-wit gehouden, waardoor de naar adviezen van Ser van Eijk door de fa. C. Brinkhaus vervaardigde kostuums in hun volle gloria uitkwamen. Vanavond, in het kader van de to neelwedstrijd van de S.G. en morgen avond volgen nog twee voorstellingen van dit bezienswaardige stuk. ROTTERDAM, dinsdag (ANP) data van het statiehezoek daf ZJVI. Koning Olav van Noorwegen dit jaar aan Neder land zal brengen zijn 9, 30 en II septem ber. De koning die het bezoek op zijn verzoek cn op nitncdiglng van HM konin. gin Juliana en 2KH prins Bemhard der Nederlanden brengt, zal op de laatste dag van zijn verblijf in Nederland Rotterdam bezoeken. Hij zal dan namelijk aanwezig rijn bij de inwijding van de Noorse kapel, die voor Noorse zeelieden in het Europoortge- bied is gebouwd. De inwijding van dit typisch Noorse kerkje gebeurt door de Lutherse bisschop van de stad Bergen, mgr Juvkamp, die speciaal voor deze plechtigheid naar ons land overkomt (Van een onzer verslaggevers) - VLAARDINGEN, woensdag Het hoog tepunt van de huldiging van de heer Cor nells Maat (58), JuHanalaan 42, vanmor gen ln restaurant „Valcaanliaven", ter ge legenheid van zijn veertigjarig dlenstju- hileunt bu Havenbedrijf Vlaardingen-Oost NV, was de hem uitgereikte eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nas- san, ïn zilver. Dat geschiedde door de heer H. K. van Minnen, loco-burgemees ter. De heer C. Maat trad op 5 april 1924 in dienst bij HVO. Aanvankelijk was hij kantoorbediende op de afdeling boekhou ding. In 1945 werd h|j plaatsvervangend kassier en op 1 januari 1957 in zijn tegen woordige functie van kassier aangesteld. Hij heeft gedurende de lange reeks van jaren zijn werkzaamheden steeds nauw gezet en tot volle tevredenheid van zijn superieuren verricht Een grote hobby van de heer Maat is de watersport; hij is dan ook lid van de WSV „De Bommeer". De draagmedaille, behorende bij de ko ninklijke onderscheiding, werd de heer Maat uitgereikt door de heer P. Baaima, directeur, naast de gebruikelijke cadeaus van het bedrijf. Namens het personeel sprak de heer A. Maat, die hem een vader voor de jongeren noemde. Het geschenk dat hy overhandigde bestond uit een symbo lisch stuk grond. Voor het dankwoord van de jubilaris sprak nog de heer M. Bergwerf namens de ondernemingsraad. SCHIEDAM, woensdag De Schiedam se Gemeenschap daet ernstige pogingen om de aid. Vrijetydsbesteding, die maar niet van de grond wil komen wat te acti veren. Want de S.G. rekent het zich ook tot een taak om de beoefenaren van hob bies, de natuurliefhebbers, enz. -te orga niseren en te steunen. De besturen van de betrokken verenigingen zyn uitgeno digd tot een gesprek. Nu heeft Schiedams oudste aquarium- vereniging „Natuurgenot in Huis" een plan om aan het eind van dit jaar met een expositie te komen. Daar echter ook de Ned. Ver van Vogelliefhebbers een soortgelijk plan heeft, wordt overwogen om deze beide exposities te combineren, waarbij mogelijk ook andere verenigin gen betrokken kunnen worden. Gedacht is aan Kon_ Ned. Mij. v. Tuinbouw en Plontkunde en bijv. de amateur-fotogra ven. Dat zou dan een combinatie kun nen worden van vissen, vogels, planten en bloemen en foto's over deze onder werpen. Deze gezamenlijke expositie zou dan, bijzonder aangekleed, in het Beurs gebouw gehouden kunnen worden. Afge wacht moet worden, of dit plannetje ook uitgevoerd kan worden. SCHIEDAM, woensdag. Op de Bco- keiweg is gistermiddag omstreeks drie uur de 63-jarige bromfietser B. B. uit Rotterdam aangereden door een vracht auto, bestuurd door de heer J, A. S., toen hij naar de linkerhelft van de weg reed. De heer B. werd geraakt door de laadbak en brak zijn linker onderarm en twee vingers. Hij is naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Hoogstraat - Schiedam v'Tel. 6 88. 08 Schematische opstelling van de „Everwarm',-rofhoes. 2 en 8 uur Een botsing van brandende hartstochten met FRANoOISE ARNOUL en ALAIN DELON in ZONDAARS IN BEZETTINGSTIJD 18 jaar Vrijdag en zaterdag 2,1, 9.15 uur Zondag 7, 9.15 uur. Ma., di. 2 en 8 uur. Wo. 8 uur Onbevreesd in de strijd, onweerstaanbaar in de liefde CAESAER BORGIA DE IJZEREN HERTOG Zondag matinee 2 en 4U5 uur Vliegtuigen en onderzeeboten in ei DUIKBOOT©, gigantische strijd OPERATIE ZEEHAVIK 14 jaar Zaterdagnacht 24 uur Een moedig meisje ontmaskert de handen in blanke slavinnen. FRANgOISE ARNOUL in BLANKE LADING UIT PARIJS 18 jaar Woensdag jeugdmatinee 2 uur Voor jong en oud „DE COMEDY CAPERS" DE VROLIJKE AVONTUREN VAN HARRY LANGDON Alle leeftyden Rolfilms sergelenf De auto maat staat voor u klaar Alle soorten films Foto K_ van Vuuren, Hoogstraat 106. De Jager, Broersveld 105, Schiedam. Plaats zelf uw antenne v. 2e TV-"""»—1"""» antenne v. 2e TV-programma Elf elementen 16.50, 15 ele menten ƒ24.50, 23 elementen ƒ37.50. Compl. geplaatst met toebehoren 75. Voor pasfoto oaar K. van Vu uren Hoogstraat 106 CeL 6 67 20. In één dag gereed. Blijf niet tobben met uw oude stofzuiger. Wij hebben enorme keuze. Eventueel ge makkelijke betaling -10% contant De Jager, Broers." veld 105, telefoon 6 B7 03. Monopole Theater vraagt di- Goed loon. Aanm, theater of teL 6 8801 Diversen Fotografie Te koop aangeboden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1