1963 was belangri jk jaar voor Stedelijk Museum DHS verspeelt in slechte wedstrijd de laatste kans F tricot-nylon overhemden 16.90 eze week.. Over twee jaar zal de ruimte verdubbeld zijn HBSS en PPSC zijn uitgespeeld DRZ houdt de kansen SBLO sprak niet over Sporthal Voetbal in Schiedam Instructiedag van KNCGV Ook Demos liet hoofd hangen WASMACHINES COTJZY Jeugdmiddag van THOR ASEF naar de overzijde 2 STUKS JAARVERSLAG TREKT CONCLUSIE "Overzicht Jongen gewond bij aanrijding O mannen Aankopen Samenvatting Esperento-agen do Op jaarvergadering W.deZwijger-ULC en gymnasium halen prijzen Wedvlucht van De Vrijheid Opbouw hal voorInhabe Demos- VAC/Gr.W.I12-5 Wilhelm.-Excelsior 2-2 GTB zet goed door Afd. voetbal WRW-Schiedam 1-0 Pretorw-DRZ 0-2 HBSS kan nog niet beginnen aan Sportcentrum Wie heeft iets verloren DJS-Martinit 1-0 DHS-Kranenburg 1-2 Belvedere-SVDPW 2-1 Olympia-SFC 1-2 Laat Llovd twee lijnschepen bouwen? Inbraak in staalhandel Verokne gaat 5 Esso- tankers schoonmaken Vier mille nodig voor brochure Concert (PER STUK 10.90) maandag 20 april 1964 - pag. 5 i Advertentie t (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De Rijksgoedkeurlng voor de restauratie plannen en een vrijwel constant gebleven aantal bezoekers hebben 1963 voor het Stedelijk Museum tot een geslaagd jaar gemaakt. Hiertoe heeft ook de bij wijze van experiment georganiseerde „Salon van de Maassteden 1963" bijgedragen. De veelbelovende start van deze exposi tie maakt herhaling in de toekomst zeer waarschijnlijk. Tot deze con clusie noodt het uitstekend verzorgde jaarverslag, dat de Commissie voor het Stedelijk Museum over 1963 uitbracht. 7 augustus 1963 ga£ het Rijk de goed keuring voor de restauratie van het Im ker gedeelte van het museum. Hiermee vervulde het de hartewens van de Com missie en de huidige en vroegere conser vatoren. Over twee jaar zal de ruimte verdubbeld zijn. Dan kunnen plannen, die al jaren oud zijn eindelijk verwezenlijkt worden en kan aan het eigen bezit een verantwoorde plaats worden geboden. Nadat de raad in juli tot aanvulling van de kredieten besloot is met de gunning van het project aan aannemer Leenderts de eerste stap naar de uitbreiding gezet. Het bezoek kreeg vorig jaar een kleine terugslag. 16.275 personen gingen in 1963 door de deur in de Hoogstraat het mu seum binnen. Een jaar daarvoor waren het er 17.140, bovendien waren er toen nog 7.763 bezoekers ter gelegenheid van het Koninklijk bezoek. Door één week end geen toegangsprijs te vragen probeert het museum de mensen over hun drem pelvrees heen te helpen en van hen ge regelde bezoekers te maken. Omdat men weet, dat dit tijd vergt zal men dit expe riment het komende jaar voortzetten, „De Salon van de Maassteden 1963'' Is een van die tentoonstellingen, die nauw aansluiten by het beleid van commissie en directeur, dat er op Is gericht een over zicht te geven van de verschillende styien cn onderwerpen. Dit effect hebben z(] ook proberen te bereiken met de andere expo. sltles. De Groningse schilder Job Jansen <1899 1960) is maar bij een kleine kring be kend. In een overzichtstentoonstelling heeft men zijn werk onder de aandacht van anderen willen brengen. Ook de ex posities van de Fransman Jean Miotte, de Japanner Minoru Agate en de ui het westen onbekende Brabander Jaa Eyk waren eerste kennismakingen. Een geheel andere sfeer brachten ten toonstellingen als „Spiegel aan de wand", waaraan de heer O. Meijer van het Am sterdamse Stedelijk Museum medewer king verleende, „Oude Schiedam", „Jong Egypte weeft" en „Kunst uit Nieuw Gui nea", die dankzij de bemiddeling van de heer Meijer in haar geheel kon worden overgenomen. Morgen begint de verkoop van de voorjaars-coiiectie dames hoeden, gemaakt van het fijnste Italiaanse stro. Hoeden, die In speciaalzaken twaalf gulden en meer kosten» kiest U morgen te kust en te keur In geklede en sportieve modellen (c.a. de cow-boy en met de zeer flatteuze cpshgrand) voor nog geen vier gulden. Morgenvroeg om 9 uur be gint de verkoop (en dft zfjn maar enkele van de tientallen modellen) In alle modekleuren, voor Cfwr t«. «f tchrijt. tut (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag De 9-jarige Pe ter M_ verleende zondagmorgen geen voor rang aan de automobilist A. W. toen hy vanuit de Huismanstraat linksaf de West- irankelandsestraat insloeg. Hij reed met rijn fiets tegen de zijkant van de auto op. Bij de val liep hij een ernstige hersen schudding en een wond boven het oog op. De jongen is in bet Gemeenteziekenhuis opgenomen. (Aduerterate l.M.I die aan „EEN GOED PAK" denken denfc-*" aan herenkleding "ciueUüxu Hoogstraat i'4 9 AFOTHEKERSDIENSTEN Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17. BIOSCOPEN Passage: 2 en 8.15 uur „Geheim agent OSS 117". Monopoie: 2 en 8 uur: Caesar Borgia, de y'zeren hertog". Schenkingen, aankopen en legaten voegden belangrijke werken aan de verzameling toe. Aan de collectie Gerrit Benner voegden de heer P. Dirkzwager en H. W. Meihuizen twee werken toe. Zij schonken deze wer ken, omdat zij beiden 25 jaar deel uit maken van de commissie. Prof. mr. dr. P. Sanders gaf een schilderij van de Belg Serge Vandeream en de jonge Nederlander Ernst Vijlbrief. De Vrienden van het museum (nu 517 leden) maakten het mogelijk een doek van Minoru Agate aan te kopen. Door een legaat van mevrouw A. E. Hofman- Paling kon een sculptuur van Lotti van der Gaag worden verworven. Ook de historische collectie ontving veel schenkingen. De incunabel „Vita Liduine" in Schiedam gedrukt aan het eind van de 15e.eeuw werd het museum als bruikleen toevertrouwd. Het aankoopbudget maakte het moge lijk een schilderij van Job Hansen te ko pen en een werk van Constant Nieuwen- huys, dat al als bruikleen tot de Cobra collectie behoorde definitief te venver ven. Het gouden cachet van Simon Kijn- bende, Schiedams burgemeester in de vorige eeuw verrijkte de historische af deling, Teleurstellend is het, dat de goedkope, goedverzorgde catalogi weinig verkocht zijn. Teleurstellend ook, dat het ministe rie van O- K. en W. geen subsidie gaf voor het educatieve werk. De kunstklasse kon. daardoor niet een groep nog jongere kin deren bereiken. De kunstzinnige vorming van de jeugd in de klasse of met museum- lessen vinden de Commissie en de direc teur erg belangrijk. Deze kinderen zul len eens het nieuwe publiek vormen. In het jaarverslag houdt de Commissie een pleidooi voor een. grotere samenwer king tussen de verschillende musea. Jaar lijks zou men eigenlijk één expositie, liefst die, welke de meeste voorbereiding vergt van elkaar over moeten nemen. Zo'n samenwerking bestaat er al tussen Stedelijk en Groninger Museum voor Stad cn Lande. Job Hansen, Jean Mi otto en „Jong Egypte weeft" waren ook In Groningen gezien. Dat dit Incidenteel al gebeurt geeft hoop voor de toekomst, om dat het ieder museum kan ontlasten van een hoop overbodig organisatorisch werk. SCHIEDAM, maandag Merkredon, la 22an de apriïlo klubvespero. Ni tra- dukos la frazojn en la lasta „L. E. ce kino v, Gink, Ploegstraat 19. Ni intencas baldaü okazigi membrar- kunveno, kaj esperss, ke la anoj montros intereson pri la malfacilajcj sekciaj. SCHIEDAM, maandag De Schledam- se Bond voor Lichamelijke Oefening heeft de jaarvergadering gehouden In de kantine van Hermes DVS. De heer Jack van Oudheusden van THOR werd in het bestuur gekozen voor de gymnastiekver enigingen. Hü neemt de plaats in van de heer F. E. Koelman. De heer N. Spit hoven nam de plaats ln van de heer F. Koppejan. Tot secretaris werd benoemd de heer T. C. Putters die deze functie al tydelyk vervulde. De agenda werd vlot afgewerkt. Voorzitter A. de Jong kon geen mededelingen doen over de te bouwen Sporthal omdat de gemeenteraad maandagavond aandacht gaat schenken aan deze materie. Handbalclub DWS vroeg bij de rond vraag om spoed bij de aanleg van de verlichting in Sportpark Thuriede. Voor de gymnastiekvereniging Arrna protes teerde de heer M, Boomsluiter tegen „een. conservatief gemeentebestuur". Hij had negen weken geleden verzocht voor een. evenement van volksdansen op zondag 24 mei een Schiedamse gymnastiekzaal te mogen hebben. Kortgeleden had hij een telefoontje gehad dat er wel geen toe stemming gegeven zou worden en Arma had de organisatie al terug moeten geven. De heer M. J. Buckets van gymnastiek vereniging Excelsior deelde nu mee dat zijn club op zondag 24 mei wèl een wed strijd heeft met een bevriende club in de Koopmansbeurs. Voorzitter A- de Jong vond dat vreemd. Gesteld werd dat de Koopmansbeurs wordt verhuurd door een andere dienst ten stadhuize, dan een gym nastiekzaal die onder beheer van Bureau Onderwijs staat. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag op het jaar lijkse scholieren volleybaltoernooi te Rot terdam hebben de W. de ZwiJger-ULO I en hel Stedelijk Gymnasium voor enige fraaie resultaten gezorgd. Het oudste jon. gensteam van de W- de Zwijger-ULO I veroverde evenals In 1962 en 1963 de eer ste prijs ln zijn afdeling. De jongens van vijftien en zestien jaar wonnen in hun leeftijdsgroep de tweede prjjs, evenals het niei.yjesteam van zestien jaar en ouder. De jongste meisjes (tot en met vijftien jaar) wonnen de derde prijs. By de middelbare scholen deed het „kleine" Stedelijk Gymnasium het zo mo- gelijk nog beter. De oudste meisjes ver overden de tweede pnjs. De oudste jon gens, reeds kampioen in de junioren-afde ling van de Nevobo, werden, na felle strijd tegen gemiddeld oudere jongens derde, terwijl de jongens van vijftien en zestien jaar de tweede prij3 wormen. De „kleintjes" tenslotte zorgden voor een verrassing, behalve de tweede prijs in hun afdeling (jongens tor en met veer tien jaar) kregen zij ook de „stijlprijs" toegewezen, die ieder jaar wordt uitge reikt aan dat team. dat qua techniek, tac tiek kleding en sportiviteit, de beste in druk maakt. SCHIEDAM, maandag De SPV „De Vrijheid'" hield met 600 duiven de eerste wedvlucht vanuit Roosendaal. Uitslag: 1, 34 J. W. Blom; 2, 16, 48 D. Bakker; 3, 24, 71 L. Wijnen; 4. 11, 72, 80. 107, 120 E. de Potter; 5, 116, 137, F. Grandia; 6, 26, 51, 60, 75, 79 J. Westerholt; 7. 12, 21, 29, 37, 64, 76. 90, 91, 94, 98, 104, 114, 135, 141, 149 J. Doejaarsen; 8, 55, 328 P, Verlinde: 9 A. Verhaal; 10, 15, 56 A, Houtsma; 13, 81, 110, 127 J. Hazenbrood; 14, 20, 43, 127 Gebr. v. d. Windt; 17, 41, 57. 77 H. v. d. Steen; 18, 65 M. de Ruiter; 19, 59, 70, 86, 98, 113, 134, 144 mevr. v. d. Windt; 22, 83 H. Hagen; 23, 38, 46, 85 P. Pols; 25, 125, 133, 146 M Putters; 27, 129, 139 W, d, Winter; 28, 32 J. Bodegom; 30, 88 C. Koogje; 31, 50, 93, 102, 122, 138 A. van Limborg; 32, 78 G. Barzilay; 39, 111, 136 F. Wijzenbroek; 44, 101 M. de Jong; 47 J. v. d. Ent; 49 M. Kmk; 52 A. de Bie; 62 G. van 't Hof: 68, 99 D. Luyten; 69 L. Tromp; 73 T. Juyn; 74 A. Overheul; 82. 123, 127 C. Rsgters; 84, 92, 109 W. van Bueren; 87, 132 D. Ram; 95 J. Duunel; 100 W. van Harmeien; 103, 118, 124 C. Lems; 108 W. Poort; 115 D, v. d. Moer. SCHIEDAM, maandag, De Kring Maas mond van het KNCGV had zaterdag In de twee gymnastieklokalen van de Wil lem de Zwijger ULO te Schiedam als ex periment een instrnctle-mlddag. - Het kringbes tuur zal dergelijke bijeenkom sten meer organiseren. Liefst 45 voor- turnsters verder leidsters en leiders, In totaal tachtig personen, leden van acht van de twaalf christelijke gymnastiekver enigingen uit de Kring Maasmond die Rozenburg, Westland, Schiedam, Vlaar- dingen omvat, waren aanwezig. Tijdens zo'n instructiemiddag krijgt het kader van deze verenigingen andere, nieu we en gevarieerde stof dan tijdens de ge bruikelijke bijeenkomsten en cursussen en dit wordt voor de bekwaamheid van dit kader van groot belang geacht. De docenten J. I». Zuydervelt, M. de Haas. Hans Voorbach, P. Lukaar en mej. T. Verschut hebben daarna gedurende en kele uren in de twee zalen allerlei on derdelen van de gymnastiek aan cle rin gen. de brug ongelijk, het paard, de even- wichtsbalk behandeld en de talrijke cur sisten volgden de lessen met animo. Om streeks kwart over zes werd de sluiting gehouden. SCHIEDAM, maandag Op het vorige week geëgaliseerde bouwterrein van het voormalig Doelehofje aan de Broersvest is nu met de opbouw van de houten hal len voor de middenstandsbeurs inHaBé '64 begonnen. Zoals bekend wordt deze beurs van 22—30 mei gehouden. Morgen wordt de grootste hal overeind gezet, die zo groot is als de te bouwen Sporthal. In deze grote hal komen dc meeste stands, daarnaast worden nog enkele „bijgebou wen" geplaatst waarin een bioscoop komt, een restaurant en verder een speciale studioruimte voor het gesloten. TV-cir- cuit SCHIEDAM, maandag. Het is ge daan met de Schiedamse kansen b(j de KXVB-ers. DHS gelooft niet meer in zich zelf en gaf met «en slecht verweer tegen Kranenburg de laatste kampioenskan sen prijs (12). By Demos was dat net zo en VAC/Graaf Willem H kon met 25 winnen. Martinit gaf met 1-0 de eer aan DJS. Een weinig schotvaardig Excelsior, 20 kon al verheugd zijn over een 2—2 pcntendeling b(j Wilhelmus. Bij Belvede- verloor 5VBPW met 2—1. De gewijzigde opstelling van. Demos heeft geen bevrediging geschonken. Te vens toonde Demos aan bet slot te weinig strijdlust. Met wind mee speelde Demos een goede eerste helft en vlak na rust kreeg Demos zelfs de kans om VAC/Graaf Willem II op de knieën te drukken. Rechtsbinnen J. Falandt scoorde in de zevende minuut na goed opbrengen van Jan Groenendijk. Drie minuten later maakte de middenvoor er 11 van cn m de zeventiende minuut had Demos een 1—2 achterstand. Demas ging er weer tegen aan en dat leverde de gelijkmaker van Jan Groenendijk op. De ploegen ble ken aan elkaar gewaagd, een offensief Van Demos kwam op het houtwerk te recht en toen een speler van VAC/Gr. w. ir de bal van achter de lijn haalde om daarna te laten scoren, kreeg de strijd een onprettig karakter. Demos liet het hoofd hangen waarna de bezoekers nog gemakkelijk tweemaal konden scoren. Thuisclub Wilhelmus kreeg in de laat ste minuut een niet te missen kans op de overwinning toen de bal tergend langs het lege doel rolde maar vriend en vijand trapten naast het leer. Er werd aardig gespeeld en als kant- half Koos Klein de tegenstander niet had laten glippen op het middenveld had er een Schiedamse zege ingezeten. Nu scoor, den de gastheren tweemaal nadat Excel sior, 20 in een periode van voortdu- Advertentie LM.) en centrifuges alle bekende fabrikaten Ie Middeliandstraaf 72 Telefoon 30340-37434 ZATERDAGVOETBAL SCHIEDAM, maandag. Voor de voor laatste maal heeft GTB met grote over macht aangetoond kampioenspretendent te zijn in de tweede klas van de afdeling Rotieidam van de KNVB maar of dit vol doende zal zijn hangt volkomen af van de prestaties van MW '27 dat GIB nog voor bij kan gaan. De Schiedamse KNVB-ers in het zaterdagvoetbal beëindigden de competitie. HBSS was weer op schot. PPSC deelde de punten in een gelijkwaar dige wedstrijd met RAS <33). HBSS-Spijkenisse 4-1 Deze slotwedstrijd werd een aantrekke- luk duel waarin Spijkenissc goed startte. Linksbuiten Stout lanceerde in de 25e minuut een voorzet die door middenvoor Van Bergen werd ingeklopt. Na lange tijd verscheen Chris Seheffers bij HBSS weer in de voorhoede, omdat Daaf Droge geblesseerd raakte. Seheffers gaf in de 35e minuut rechtsbinnen Leeuwang de goede voorzet waardoor HBSS naast Spijkenisse kwam en 5 min. later gaf Seheffers zijn club de voorsprong. De spanning bleef er in tot de 20ste minuut van. de tweede helft. Toen schoot middenvoor Cor Ver meulen onverwacht van buiten het straf schopgebied hard in en doelman Van Beek dook over het schot. Tien minuten later besliste Chris Seheffers de strijd met de vierde Schiedamse treffer. (41). LSV '61-GTB 2-9 De Schiedammers hadden weinig moei te met de gastheren. Wel opende LSV *61 de score maar daarna kwam de Schie damse aanvalsmachine op gang. Bij de rust was het 12 in het voordeel van LSV '61 maar aan het slot capituleerden de tegenstanders volkomen. Het werd tenslotte 29 voor,. GTB met vier doel punten van middenvoor Sants en verder goals van Steenbergen, Bonte, De Jong en Boere. RAS-PPSC 3-3 Bij RAS liet PPSC doortastend spel zien. Reeds in de zevende minuut kopte Kalden in op een voorzet van Boertje. Drie minuten later schoot Geuit Boertje keihard in. Hierna echter duwde RAS te- Tug, er ontstond een gelijkopgaande strijd met wisselende kansen. In de dertigste minuut scoorde de linksbuiten van RAS met een kopbal uit een voorzet van de rechtsbuiten. Vlak voor rust maakte de middenvoor van RAS gelijk. Het tempo daalde wat in de tweede helft en b(j de aanvang van het laatste kwartier scoor de de linksbuiten van RAS. Het laatste kwartier was echter voor PPSC dat de opstelling wijzigde. Vijf minuten voor tijd joeg Jan Teeuw de gelijkmaker in de touwen. (3—3). SCHIEDAM, maandag. De span ning blijft volkomen ln de eerste klasse B van de afdeling Rotterdam van de KNVB, waar belde kanshebbers, het Schiedamse DRZ en het Brlelse WRW, wonnen. In Den Brie! heeft Schiedam aan stadgenoot DRZ alle kansen willen geven. In Rotterdam behaalde DRZ In een lastige strijd de nuttige Ö—2 over winning zodat de behandeling van een protest dat DRZ vorige week Indiende dinsdagavond van belang wordt. Als een van de twee Schiedamse protesten wordt toegewezen krjjgt DRZ er een punt b(j zodat DRZ dan met de finish in zicht een punt meer heeft dan concurrent WRW. Hoewel er voor Schiedam niets meer op het spel stond heeft Schiedam 'de kampioanskandidaat heel wat last be zorgd. Het zag er dan ook naar uit dat het overeenkomstig de verhouding een gelijk spel zou worden waardoor DRZ het kampioenschap binnen bereik had ge kregen maar vijf minuten voor tijd schoot. Van Pelt voor de Brielse club de winnen de goal u». Het slotoffensïcf van Schie dam leverde geen gelijk spel meer op. Wel is Wit Rood Wit steeds de beste ploeg geweest maar stevig verweerde Schie dam zich. Het doel van WRW werd dan ook enkele malen bedreigd. De aanval len. van WRW bleken, echter gevaarlij ker maar toch konden de defensies tot de laatste minuten het overwicht behou den. De Rotterdammers verweerden zich alsof ze b(j een nederlaag zouden degra deren, Daardoor kon DRZ het spel maar matig ontplooien. Elke aanval strandde. Eerst na rust kon Kerkhof inschieten en daarna, maakte invaller Beb Westenberg er tot vreugde van de Schiedammers 9—2 van. SCHIEDAM, maandag. Het bestuurs lid van HBSS, de heer A. WLnter Is afge treden, evenals de heer J. Troost. In hun plaats werden tijdens de jaarvergadering In Musis Sacrum gekozen de heren M. van Vonderen en Ton W. den Hoedt. De vergadering had een rustig verloop. Met de bouw vsn 't prot. chr. sportcen trum in Harga kan nog steeds met wor den begonnen omdat de bouwvergunning er nog niet is. Zodra deze afkomt gaat de bouw beginnen waarbij HBSS nog wel een aanvullende lening op de verworven rend overwicht in de vijftiende minuut via Theo van Deventer de voorsprong had. genomen. De tweede helft liet wisselen de kansen zin. Excelsior, 20 kreeg de verdiende gelijkmaker toen Westdïjk in de twintigste minuut een strafschop we gens hands inschoot. Hoewel Martinit de gelijke was van De Jonge Spartaan, konden de Schiedamse voorwaartsen het juiste schot niet vin den. In de iwaairde minuut joeg DJS de bal net over het Schiedamse doel. Direct daarna lanceerde W. Bos voor Martinit twee schoten maar de Rotter damse doelman toonde zijn kwaliteiten. Toen de Schiedamse verdediging mis trapte vlak voor rust, schoot DJS raak. In de twintigste minuut van de tweede helft kreeg Koppenhagen dc kans op de gelijkmaker maar weer stond de Rotter damse doelman op zijn plaats. Vijf mi nuten later echter voorkwam de Schie damse invaller-doelman Kuneman een doelpunt. Vele Schiedamse schoten volg den nog maar de Rotterdamse goalie vertoonde de goede vorm. In een slecht gespeelde wedstrijd ver loor DHS verdiend van een al «ven slecht spelend Kranenburg. Reeds ln de twee de minuut kwam Gudde vergeefs vrij voor doel. Twee Schiedammers lieten nog kan sen ongebruikt voordat Gudde de bal langs doelman Vreeswijk joeg. Toen Bo nefaas in de Schiedamse defensie faalde kon Koster de gelijkmaker inzenden. Vlak na rust maakte Bcycrsberg er I2 van en daarna kwamen de kopballen van de Schiedammers Roozen en Gudde naast het Haagse doel terecht Doelman Bras zorgde direct voor een sensatie. De Schiedammer voorkwam een Rotterdams doelpunt doordat hU een strafschop stopte. SVDPW slaagde er daarna niet in re vanche te nemen voor de thuis geleden nederlaag. Wilgenberg en Kik gaven Belvedere de voorsprong, de tweede helft was voor SVDPW. Slechts Van Dijk scoor de uit een strafschop en het sterkere SVDPW kwam ondanks kansen niet meer tot doelpunten. Met dezelfde cijfers als op de Boshoek sloeg SFC verdient het Goudse Olympia. Theo Vredebregt schoot in de vijftiende minuut een vrije trap langs doelman Vreeswijk. Daarna liet Klein enkele kan sen onbenut. Een voorzet van Langerak werd door Van Reede langs de Schiedam se doelman Gijzen geschoten, SFC greep in dc tweede helft de winst toen Offer- man een voorzet van Schell goed afrond de. SCHIEDAM, maandag. De grote zaal van Musis Sacrum was zaterdagmid dag geheel gevuld met belangstellenden voor de jeugdmiddag die de gymnastiek vereniging THOR ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan heeft gehouden. Zaterdag kwamen dc kinderen van acht tot dertien jaar aan bod, ongeveer 225 stuks. Voor de kinderen van vier tot acht jaar wordt zaterdag 25 april een derge lijke jeugdmiddag georganiseerd. Nel Boender en J. van der Touw heb ben de leiding van de turnprogramma's van de jeugd. De voorzitster van. de jeugd commissie, mej. Freya van der Wal, sprak zaterdag het welkomstwoord. In vlot tempo kwamen de groepen kin deren voor de pauze op de planken om bankoefeningen te doen, over de lange mat te springen, een dansje uit te voe ren, variaties van springoefeningen te tonen. In de pauze werden de THOR-le- den getracteerd en daarna hebben allen gekeken naar een gevarieerde program ma met Peter Riek als conferencier en imitator, The Crocksons met specta culaire acrobatiek en gooi- en smijtmiro mers. (Van onze economische redactie) ROTTERDAM, ïaterdag (ANT) Blij kens een mededeling in de gisteren ge bonden aandeelhoudersvergadering, over weegt de Kon. Rotterdamsche Lloyd N.V. twee lijnschepen en nog ecu bulkcarrier te laten bouwen. De lijnschepen zullen dan vier in 1963 verkochte schepen en het schip, dat begin 1964 werd verkocht, moe ten vervangen. Over de prijs waarvoor het passagiers schip Willem Ruys is verkocht, kon niets 'worden gezegd. De directie noemde de resultaten over de eerste maanden van 1964 beter dan die in begin 1963. De verzekerde waarde van de vlootecn. heden bedraagt 325 tnUjoen, die van de etablissementen 31 miljoen. De omzetten over 1963 beliepen een bedrag van 140 miljoen. Het personeelsbestand bedroeg 4.000 man. Het plafond van de reserverin gen is opgelopen tot boven de 270 miljoen. gelden zal sluiten. Over de totokwestie is niet gesproken, omdat HBSS zal trachten met behulp van steun uit de port chr. wereld het werk zonder inkomsten uit de voetbaltoto te kunnen doen. SCHIEDAM. Te bevragen aan het hoofcU bureau van politie te Schiedam, dagelijks van 8 0017.0c uur, behalve op zaterdag en zondag: wit babyschoentje gebreide slipover, sjaal, ring met 2 sleutels, etui met 2 sleutels, ring met 4 sleutels, ring met 7 sleutels, 3 sleutels in etui, autoband, melkbus, dames- handschoen K, dameshandschoen L. bood schappentas en 5 handtasjes. Te bevragen bij de vinders: schooltas met Inh„ Ccllignon, Dr. Wibautplein B; etui mot lub., Batjé, Rotterd.dljk 276; aktetas met inh.. Maas. Lange Kerkstraat 74d; aktetas met Inh., Valk. Jan. v. Aveneesstraat 55b; road auto- stepje. Broekarts. P.K.O.-laan 134b; kinder fietsje, Lensen., Hoogstraat 140; dameshand- schocn. Postkantoor Mgr. Nolenslaan: suède handschoen. Holster, Pernlssestraat 10b; grijz< herenhandschoen. Hooghart, Schied.weg 74; I paar herenhandschoenen. Bes, Nieuwstraat 24; blokfluit. Alemao, Warande 176; sehool- bneken, Giezselbaeh. s. v. Houtenlaan 15, tel. 62031; SUS lot, Gijsen, Fabristraat 42; bank biljet. Keijzer. Nw, Mathenesserstraat 65; bankbtljet, van Gelderen, Lange Achterweg 47: bankbiljet. Kok v. Oldenbarneveldtstranl 66; herenhoriogc, Hoogstad, Hoofdstraat 139: zilv. bedelarmband je. de Jong, Boylestraat 4b; muntbiljet, Dries, Havendjjk 204b; ket ting, v. Hees, Alb. ThUzstraat 42b; siemng auiowlel, v. Marynen, Koemarkt 14; snoel- tang. Lankester. KerJdaan 43; Belgische duif, v. d. Brink, Pendrechtsestraat 17; bouvier zwart. Dierenasiel, St. Annazusterstraat 47; zwarte poedel, Goudewaard. Bakkersbaven 5; vulpen. Krommenhoek, KI. Katerstraat 112; schooletui met inh. Ca ma at. v. Ejjek- straat 12a; kontaktsleuteltje. Ouvene. Heren- pad 15b; ring met 4 sleutels. Krommenhoek, Villastraat 98: vulpen, de Wit. Talmalaan 37; nng met 2 sleutels, de Bruin. v. Ostadelaan 21: vulpen in hoesje, Hoppe. E. v, Haeren- laan 652: 6 sleutels ln etui, Kerklaan, Alph. Arienslaan 32; ring met 9 sleutels, Molenaar, Huijsmar,straat 31a; autosleuteltje, Vovearts, Dr. Zamenhofstraat 69: sleutels met medaille, Houtman, Singel 119; damesschoen, v. d. Parallelweg 114; herenhoed, Meyboer, zenburgsesiraat 23a: washandia doosje en zeep, Moortwijk. Ant. Huisstraat 8: trui. Langstraat, Nic. Beets straat 52; kindertruitje, Meurs, Oosterstraat 98. CVan een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag By controle zaterdagavond bleek, dat er ingebroken was in een staalhandel aan de Caland- straat. Onbekenden hadden de deilr gefor ceerd en twee elektrische booriollen mee genomen. DEN HAAG, zaterdag (ANP). Het Esso-concem heeft aan Vcrolme's ver enigde scheepswerven NV op Rozenburg de opdracht versterkt, een jaarlijkse on derhoudsbeurt te geven aan v^jf Essotan- Jters van elk 36.000 dwt, en eigendom van Esso petroleum LTD in Engeland. In maart kreeg Verolme's werf op dracht voor dergelijke onderhoudsbeur ten aan negen tankers van elk 90.000 wt. Gelijkertijd werden aan Wilton Fejjenoord (Rotterdam) vierjaarlijks on derhoudsbeurten voor vijf tankers van elk 27.000 d w t en een tanker van 26.000 dwt opgedragen. De totale opdracht aan beide werven beloopt een bedrag van ongeveer 12,5 miljoen gulden. (Van i i onzer verslaggevers) VLAARDINGFN, maandag. De Per soneelsvereniging ,Asef" (Albatros) zal haar feestelijke bijeenkomsten in het vervolg niet meer in Vlaardingen hou den. Het aantal personeelsleden in Vlaar dingen woonachtig vermindert steeds en het wordt voor de overige leden moei lijk om steeds tijdig in de Stadsgehoor zaal aanwezig te zijn, waardoor de ani mo niet zo groot meer is. We hebben besloten om voortaan onze bijeenkomsten aan de andere kant van de Maas te houden, aldus de heer M. Trijsburg, die namens het bestuur van. „Asef" zaterdagavond in de Stadsgehoor zaal ongeveer 350 leden welkom heette. Wel zal dit seizoen nog worden deelge nomen aan de zomeravond voetbal-com petitie, georganiseerd door de Combina tie van Vlaardingse Personeelsvereni gingen, maar ook dit voor de laatste keer. Voor de leden staat verder op zaterdag 13 juni een vraagtekenreis op het pro gramma. De toneelvereniging „Varia" zorgde voor de gewenste ontspanning door de opvoering van het blijspel „Lieve Hulp" van Philip King en Anthony Armstrong. De regie berustte bij mr. C. P. G. de Menthon Bake. Lnchtvero ntreiniging ROTTERDAM, zaterdag. Teneinde een brochure over de luchtverontreiniging te kunnen utigev enheeft het college van b. en w. aan de gemeenteraad gevraagd een bedrag van 4100 gulden te willen vo teren. Het geschrift, dat aan artsen, ge neeskundige diensten en aan belangstel lende industrieën zal worden toegezon den, wordt in een oplaag van 2000 exem plaren uitgegeven. VLAARDINGEN, maandag Het con cert, uitgaande van de Federatie van Vlaardingse Muziekgezelschappen, mor genavond in de Stadsgehoorzaal wordt verzorgd door de muziekvereniging Voor waarts en de accordeonvereniging Con certino. VLAARDINGEN, maandag - Op woensdag 22 april verlaat de heer C. J. van Dartelen HVO wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. IETS GOEDS VOOR super kwaliteit

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1