w m P lastic-vuilnisemmers SM ENORM.. ARGUS' :en: $9 LSt Ook Schiedam neemt proef van Andel Verzekerde Raadsleden J. C. Oninck damkampioen De honkbal competitie De strijd rond de korven Tennisstrijd begint igen lr VOORSTEL AAN GEMEENTERAAD GRASMAAIERS AUTOBORSTELS TEEMANN) Burgerlijke Stand TEGELZETTERS EtmAN s TAXI? feraèax! EUROTAX 69 4 60 Jong en met de tijd mee Tégen ongevallen Aanschaf van motorvoertuigen Voor nieuwe seizoen V isvergunningen liggen gereed Twee diefstallen ¥/<z$A» Leger des Heils speelde voor zijn donateurs Belangstelling stijgt Panagro-woningen lialf juli gereed Koeriersters EBISSSEIS BRIGITTE BARDOT VRAAGT PROF. ARIËNS HULP ERVAREN B0UWK. OPZICHTER WAT 'N MODEL WAT 'N PASVORM WAT 'N CREATIE UW BRILLENZAAK IS ORANJESTRAAT S TELEFOON 66431 VAN GENDLOOS SCHIEDAM PÜandstraat 3 jrtsbocht 236 ■De. Rcmeenlerajrf ■abtenaar van 1, den Adel; Scheldsgerech> ae beer s, j h. x d« lichamelijk k scholen de i er volgeni sen niet te pes- ■ten horen over le gang van n- [ie gunstige ale- limte neemt toe. ■.vorig jaar met (verminderd. t van Liberty- Ijaren aan sloop erven ziet d« e-bouw vange- iggerxnateiiaal, -an ohemicali&i, [«bitumen, Dae fweggdegd voor lok Nederland), ■know how" be- riul woe s'luieren. ialp kleur mm- luur begint ■veldbedden lékend lage SCHIEDAM, vrijdag. Ook het ge meentebestuur van Schiedam Is, zoals in zo vele andere gemeenten, bereid een proef te nemen met het gebruik van. plas tic vuilnis-emmers. Deze zijn wat vorm cn inhoud betreft, gelijk aan de gevalvs- niseerde emmers van 33 JJter, die thans in gebruik ztfn gegeven door de Reini gingsdienst. Deze plastic-emmers bieden belangrijke voordelen, melden B, en W. Zij zijn licïlt van gewicht en daardoor makkelijker hanteerbaar. Het ledigen van de em mers kan bovendien vrijwel geruisloos geschieden, het vuil kan niet in de em mers vastvriezen, die makkelijk schoon te houden zijn. De emmers zijn beter be stand tegen beschadiging en ze roesten niet Er zijn ook nadelen. B. en w. merkten op dat de emmers door het geringeeigen ge wicht makkelijk omwaaien als ze leeg zijn. Wat er bovendien gebeurt wanneer de asla in de emmers wordt geledigd en er zich nog gloeiende kooltjes onder bevinden, wordt er niet bij gezegd. Maar plastic is niet hitte-bestendig. Om de voor- en nadelen te kunnen con stateren willen b. en vv. daarom 'n proef nemen en daarvoor 200 emmers a 10 per stuk aanschaffen. (Advertentie l.M.} (Advertentie l-M. Bunze ƒ35.75 Verder voorradig: Folbate, Brill, Abner, Spits Grasscharen V.a. 4.95 Eenhandscharcn ƒ6.45 - ƒ12.95 ƒ8.95 - ƒ10.95 - 11-50 Zacht plastic slang per meter 0.65 - 0.75 - 0.95 Wij geven. K.E.S.-zegels F BromwtS2 Tri. 6759* Wij geven K.E.S.-zegels SCHIEDAM. Geboren: Sandra F., d. v, C. W. M. Mostert enV, Cohen; Johan nes H„ z. v. A. de Groot en X». H. M. Smit; Hendrik J., z. v. H. J. Mostert en J. L. Scholte. Helena M. B., d. v. H. van Buuien en A. M. C. van Abshoven. Overleden: J. van den Bosch ,79 j. (Advertentie LM.) kent u de nieuwe gereedschappen op het gebied van tegelwerk of stcenhouwen Elastisch draad met hoeken voor tegelwerk 1.65 Punt- en koud beiteltjes met widia punt Tegclhamers met widia punt li- En natuurlijk de speciale tegeltroffels ahdel FerotrnutSZ TeL6759* Wij geven K.E.S.-zegels SCHIEDAM, vrijdag. Twee jongens van dertien en veertien jaar probeerden gisteren of zij met hun luchtdrukpistolen de verkeersborden in de Lange Kerkstraat konden raken. Het lukte, maar de politie had er ernstige bezwaren tegen en nam hen mee naar het hoofdbureau om erger te voorkomen. (Advertentie LM.) TELEFOON AFOTHEKERSDIENSTEN Apotheek Nieuwland, Dr. Wibautplein 17- BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Geheimagent OSS 317". Monopoie, 2 en 8 uur: „Vernielingcom mando Bikini". DIVERSEN Irene, B uur: Bravo, feestavond. Musis Sacnun, 8 uur SZC. Bijeenkomst. Musis Sacrum. 8 uur: Pers. Ver. Gem. Werken. Feestavond Wijkcentrum, 8 uur: Hengelsportver. Ver- gadering. Beatrix, 8 uur: Voetbalver. Austria. Bij eenkomst. ALS EERSTE EN ENIGE IN ROTTERDAM PRE SENTEERT JUWELIER VAN ANDEL U: DE GLADDE VERLOVINGSRING 10 EN 12 MM. BREEDTE, VLAK EN BOL -Bovendien, onze precisiè-vakmensen staan steeds klaar als het gaat om graveren polijsten, vergroten en verkleinen van Uw verlovingsring. a HOOSSTRAAT 164 HOOGSTRAAT 152 BEIJERLANDSELAAN 176 ROTTERDAM SCHIEDAM, vrjjdag. Het gemeente bestuur van Schiedam is vol zorg voor de Raadsleden. Het is mogelijk dat de Raadsleden 1>U het uitoefenen van hun functie, het bezoeken van vergaderingen, het deelnemen aan excnrsles of andere evenementen in het steeds drukker wor dende verkeer een ongeluk krijgen. Dit kan die raadsleden groot financieel na deel berokkenen. En bij B. en W. is de vraag gerezen of de gemeente dan niet zedelijk verplicht zou zijn. dat nadeel te dragen. Daarom wordt voorgesteld voor 33 Raadsleden (de wethouders vallen er bui ten, die mogen blijkbaar wel aangereden worden) een collectieve ongevallen ver zekering af te sluiten. De premie zou dan 11 per jaar per Raadslid zijn en de ge meente dus ƒ363 per jaar kosten. De Raadsleden krijgen dan bij een onver hoopt ongeval ƒ50.000 bij overlijden; ƒ100.000 bij blijvende invaliditeit en ma ximaal 30 per dag bij tijdelijke arbeids ongeschiktheid. Doch als het Raadslid ou der dan 70 jaar is. zyn. de uitkeringen veel lager! Voor gemeente-diensten SCHIEDAM, vrijdag Aan de Gemeen teraad wordt een krediet 87.300 gevraagd voor het aanschaffen van diverse motor voertuigen, enz, voor verschillende ge meente diensten. De Reinigingsdienst heeft een kleine vuilnisauto nodig, een. z.g. zij-ladder, ter vervanging van een oude wagen. De kos ten bedragen ƒ22.500. De Centrale werkplaats vraagt op kor te termijn om een nieuwe en grote lucht- compressorinstallatie, ter vervanging van een oude; een uitgaaf van ƒ4.100. Dc.afd. Bestrating van G.W heeft een lichte vrachtauto nodig van ƒ17.000. Mo menteel wordt een zware kipper-auto ge bruikt, maar die kan beter voor wat an ders worden gebruikt. Bij de Plantsoenendienst moet een lich te tractor vervangen worden. Daar de resultaten met dit lichte materiaal niet onverdeeld gunstig zijn, wordt nu om een middel-zware tractor gevraagd. Die komt op /9.S50. De Politie vraagt om een klein auto busje geschikt voor vervoer van 12 per sonen (ƒ9.300) en. om een auto met aan- hangwagentje 10.950). Hiermee wordt een oude bestelwagen, vervangen die ge bruikt werd voor personenmaar ook goederen-vervoer, o.a. van achtergela ten fietsen en brommers. Het gevraagde aanhangwagentje kan nu aangewend wor den voor het transporteren van de fiet sen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. De visvergun ningen voor het nieuwe seizoen dat 1 juni begint, liggen gereed voor uitreiking. Vo rig jaar werden rond 3000 vergunningen uitgegeven. Ieder jaar Is het zo, dat de meeste hengelaars wachten met het halen van de vergunning tot enkele dagen voor 1 juni. Het gevolg is dat In een paar da gen „onderden kaarten moeten worden uitgeschreven. Er moet dan lang gewacht worden voor men de begeerde kaart in zijn bezit heeft. Ieder kan dit voorkomen door reeds nu een vergunning af te halen. De gelegen heid daartoe bestaat vanaf 4 mei a.s. op alle werkdagen, behalve -*s zaterdags, en wel van 8.39 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 1420 uur afdeling bevolking, ingang Oude Kerkhof 9 b. Nog wordt er de aandacht op gevestigd dat er met ingang van het nieuwe vis- seizoen verandering is gekomen, in dc soort van de af te geven vergunningen en in de daaraan verbonden korten. Voortaan worden slechts afgegeven: bydragebewijs voor het vissen met een gewone hengel 2,—, kleine visakte: voor het vissen met twee gewone, een speciale of een hengel met levend aas 6,50, grote visakte: voor het vissen met alle geoorloofde vistuigen 20,—, consenten tot uitoefening van de kustvisserij k~> vergunningen voor het vissen L. de Schiedamse havens 1,50, voor deze laatste vergunning is een kleine visakte k 6,50 vereist (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Uit het kantoor van een kolenhandel aan dc Nieuw Ma- thenesserstraat zijn gisteren een radio en een leren vest gestolen. Dc inbrekers 1 ren het kantoor binnen gekomen door verbreking van een ruit. Uit een van de kleedhokj es in hetSport- fondsenbad is een bedrag van elf gulden gestolen. De benadeelde, de 16-jarige C. W„ had het geld in haar vest laten zitten. SCHIEDAM, vrijdag. De heer W. Kruis, hoofdbaas op de tlmracrwinkel bü de Dak- en Werf Mjj. Wllton-Fgcnoord n.c. te Schiedam, viert vandaag zijn 40- jarig jubileum bij Wilton. Wegens lang durige trouwe dienst is hem de ere medaille in goud verbonden aan de Orde van Öranje-Nassau toegekend. Tijdens de maandelijkse huldigingsbij- cenkomst in de kantine van het hoofd kantoor, heeft burgemeester mr, J, W. Peek de jubilaris, die in 1904 werd gebo ren en thans aan de Graaf Flo ris 6 woont, waarderend toegesproken, en hem het ere teken opgespeld. Advertentie LM.) a rtïfo rt meubelen' WONINGINRICHTING BROERSVEST MJA Advertentie l.M.J K.V. DIST. M. DIRKZWAGER Au - SCHIEDAM SCHIEDAM, vrijdag. in een voor de helft bezette grote mal van het ge bouw „Arcade" heeft het muziekkorps van het Leger des Hells gisteravond een uitvoering gegeven voor haar donateurs. De avond bestond uit een muzikaal ge deelte voor de pauze, terwijl daarna de film „«Cijn grootste concert" werd ver toond. Nadat gezamenlijk gezongen en gebe den was begon het korps met de mars „De pionier" van E. Leidzen. Van de zelfde componist voerde het corbettrio ook een werk uit. Behalve dit trio werk ten ook een mannenkoor en dc heer H. Maat aan deze avond mee. De laatste speelde als intermezzo op de piano wer ken van Schubert en Rubinstein, waar mee hij veel applaus oogstte. Ook het korps zelf, dat in het totaal zes compo sities speelde ontving veel lof voor zyn uitvoeringen. SCHIEDAM, vrydag De heer J. C. Oninck Is damkampioen van Schiedam geworden, In de finale-partijen heeft hij alle punten welen te vergaren, die maar te halen waren. Zijn eerste partij ging tegen de heer J. van Kujjk. Door sterk po sitiespel won hij deze partij. Jn zyn twee de partij strafte hij de heer II, Mirck af, die een foute zet deed. Zijn derde par ty won hij van de beer R, "W. de Vries. De heer Mirek won zijn eerste partij van de heer R~ VT. de Vries. Een klein foutje In het eindspel bracht hem de overwinning. Tegen de heer Van Kuijk kwam hij een stuk achter te staan, doch de heer Van Kuijk zette verkeerd voort en verloor. De heer Van Kuijk verloor zijn derde partjj tegen de heer De Vries, waarbij hij een stuk achter raakte. De eindstand is: 1 en kampioem J. C. Oninck. 6 pnt.; 2 H. Mirck, 4 pnt.; 3. ÏL VV. de Vries, 2 pnt: 4. J. v. Kuijk, 0 pnt. SCHIEDAM, vrijdag. Dc honkbal- competitie start In het komende week einde met aantrekkelijke wedstrijden voor de Schiedamse clubs. Zaterdagmiddag om drie uur komt Schiedam 2 in Haarlem tegen de fusie- comblnatie Haarlem Nichols 2 in het veld voor de reserve tweede klasse A. Dat zou als een Schiedamse nederlaag te voorspellen zijn, omdat de Haarlemse combinatie zo versterkt is. Maar ook Schiedam heeft er nieuwe krachten bij en daarom geloven we dat het een kleine nederlaag wordt. In Sportpark Harga ontvangt Schiedam (in 2 C) zondagmiddag om twee uur het Rotterdamse RFC. De Rotterdammers zijn lange tijd te sterk geweest voor het bevriende Schiedam, maar nu gaat RFC de verrassing beleven dat Schiedam de bezoekers de wil zal opleggen. Ook DHS moet zondagmiddag bij het bezoek aan Libanon voor de strijd in 3 C favoriet worden geacht. ArimrrtenUe 1 Morgen houden wl] een speciale verkoop van een bijzondere mooie Mystère. Polyester Broderie Mystère van 8.75 per meter, gemaakt van ragfijne Terlenka Marquisette. Met rijk borduurmotiefen dub bele onderioom, 160 cm hoog, koopt U ze nu per meter voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur .begint, de verkoop van deze Terlenka Broderie Mystère, 160 cm (U koopt dus de breedte) 1 per meter voor Géén «el. of schrift, bett. SCHIEDAM, vrijdag. Uit de vier nog door Succes te spelen wedstrijden zou de volle winst moeten worden gehaald wil len de blauwwitten gr zeker van zijn niet te zullen degraderen. Dit lijkt een on mogelijke opgave. Om te beginnen zou dan zondag van de De Raven in Den Haag moeten worden gewonnen. Uitgesloten is dit niet, maar dan. zullen onze stadgenoten de zaken toch wel anders moeten aan pakken dan zij op eigen veld deden, het werd toen 8—2 voor De Raven. Minder benauwd maar toch verre van. rooskleurig staat ODI er voor. De stand in de staartgroep is: Albatros 13—14; Oranje Wit 1412; Merwede 12—11: GKV 12—11; Oranje Nassau 13—9; ODI 127; Rotterdam Zuid 2 11—0. Verder zijn vastgesteld Ons Huis 2- Schiedam 2, Arctief 2—Succes 2, NIO- ODf 2, Schiedam 3DKD, Schiedam. 4- Actief 3. Junioren: Unicum 2—Succes, Rotterdam Zuid—-ODI. Aspiranten: Schie dam aEureka a; Weidevogels aODT a; Actief a—Succes a en Het zuiden Schiedam b. SCHIEDAM, vrydag Dit weekend gaat de tennis-competitie draaien. Zater dag start het district Rotterdam en zon dag begint de landelijke competitie. Ge zien de stygende belangstelling voor deze sport, neemt ook het aantal Schiedamse ploegen in de competitie toe. Van de op bet Sportpark Spleringsboek spelende verenigingen Is het beeld als volgt. Aan de districtcompetstie wordt o.a. deelgenomen door de sterkste Schiedamse za terdagmidd agvereniging Vice Versa met zeven teams waarvan de twee hoogste teams in de eerste klasse uitkomen. In het eerste team komen de dames A. Nesse en R. Akkerman en de heren J. Bakker en Cb. Ruse Ier. Het tweede bestaat uit de dames E, de Vos en N. Baris en. de heren H. Bos en J. Baris. Deze teams ontlopen elkaar in sterkte niet veel. In de landelijke competitie van de KNLTB is Keep Smiling de hoogst ge plaatste Schiedamse vereniging die met zeven teams uitkomt waarvan twee in de tweede klasse een in de derde en vier in de vijfde klasse, de twee laagste teams be staan uit jeugdspelers die hier nog veel ervaring kunnen opdoen. Keep Smiling 1 bestaat uit de dames Elly Voorwinden en Elly Koutstaal en bij de heren de Schie damse jeugdkampioen Jaap Beyer en Hary Meyer. Een goed team. -waarvan men hoopt dat zij het vorige jaar verloren, gegane overgangsklasse zal heroveren. Keep Smiling 2 dat eveneens in de tweede klasse uitkomt, met de geroutineerde da mes Blaisse en Legen en de heren A. Hof man en K. Hoogendoom, zal zeker geen moeite hebben zich te handhaven; dit team is n.l. al vele malen kampioen, van de afdeling geworden. Keep Smiling 3: speelt In de derde klasse met de dames Adriaansen on Broer© en de heren M. Janse, H. Wieche en B, Foet. Dit team moet zeker sterk genoeg zijn om zich in deze klasse te handhaven. De competitie die m totaal uit zes wed strijden drie uit en drie thuiswedstrijden, is dus vrij kort zodat de eerste wedstrij den al direct belangrijk zijn. De belang stelling gaat in het bijzonder uit naar Schiedams hoogste team, dat zondag te gen het Haagse NMC II speelt, op Spie- ringsboek aanvang 10.30 uur. Kort na de competitie, van 22 juni "Lm. 28 juni organiseert tennispark Spierings- hoek, voor het eerst na vele jaren, in Schiedam, weer een open BCD-toemooi voor leden van de KNLTB. Na dit evene ment komen dan de parkwedstrijden met o.a. een beginners-toernooi, Bliksem-toer- nooi, echtparentoemooi en het traditione le parktoemooi. TSF-teams De tennisafdeling van TSF, met ruim 200 leden verreweg dc grootste tennisver eniging van Schiedam, heeft naast de se nioren, junioren- en veteranen-afdeling er dit Jaar een hulsvrouwen-club aan toe gevoegd. Aan dc landelijke competitie van de KNLTB wordt met drie senioren teams en één juniorenteam deelgenomen. "Voor de districtscompetitie zijn twee se niorenteams Ingeschreven. Het eerste team maak haar debuut in de 4e klasse en bestaat uit de dames Els Zwanenburg. Magrid Sneep, aanvoerder Wil Baard en Erik van Woerkom. Het tweede team zal met Nel Oprei, Leidy Boon, Wim v. d. Heuvel en Niek Spitho ven (aanv.) evenmin een gemakkelijke, tegenstander zijn. Het derde team speelt' "V? -ïjJi "Lib* vaA vrijdag 24 april 19B§-^pag: 5 j (Advertentie LM.) Laat anderen tien tot twaalf gulden— of nog meer*fcetafen voor zo*n ongekend moot week end shirt... Onze klanten weten uit hun gulden te halen wat er In zft, want morgen begint de speciale verkoop van weekend shirt» voor bijna, de halve prijs. Luxe weekend-shirts, die open en gesloten gedragen kunnen worden, koopt U morgen \oar nog géén zeven gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint de verkoop van deze weekend- shirts in vele kleuren en alle Géfn id. of. schrift* bert. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN, vrijdag. Volgens het bouwschema zullen de eerste Pana gro-woningen in wijk Holy half juli wor den opgeleverd. Verwacht wordt, dat eind juli/begin augustus de nieuwe wijk Holy bewoond zal worden. me' de veelbelovende jeugdige spelers Aad Schuddebeurs, Johnny Mariens, Nel v, d- Vaart en Henny Spithoven. Het jeugd-team. uitkomende in de eer ste klasse van de landelijke competitie, bestaat uit Inge Timmer, Laetïtia Hop pen, Wijn de Ruiter, Han van Bezooyen en Barend, v. d. Bor. Het vierde team, Spe lende in de districts zaterdag-competitie maakt haar debuut in de tweede klasse met Nel Stokhof, Luud Jonker, KeesBokx en Hans Sijberden. Het vijfde team be staande uit Maartje v.tL Wildt, Ada I Schouwink, Nico de Ruiter en WH Find- hammer. GEMEENTE SCHIEDAM Sluiting Gemeentelijke Bureaus en Diensten Op donderdag. 30 april 1964 (Koninginnedag) zullen de gemeentelijke bureaus en diensten voor het publiek sloten, zijn. Openbaar Slachthuis De Dienst van het Openbaar Slachthuis zal geopend zijn als op zon- en feestdagen. Gem. Vervoer-, Reinjgings- en OntsmcttingsdLenst Er zal op deze dag geen huis- en bcdrijfsvuil worden opgehaald, Gem. Openbare Leesr.aal en Bibliotheek Dc bibliotheek en de filialen zullen voor het publiek gesloten zijn. Museum Het museum zal op Koninginnedag gedurende de ge bruikelijke tijd geopend zijn (van 10.00 tot 17.00 uur). Schiedam. 22 april 1964. GEMEENTE SCHIEDAM Sluiting cafés op 30 april en 5 mei In verband met de viering van Koninginnedag op don derdag, 30 april 1964 en de Nationale Feestdag op dins dag, 5 mei 1964, heeft de Burgemeester besloten, dat de café's op deze dagen open mogen, blijven tot twee uur des nachts. Muziek mag er dan 2ijn tot half twee. Voor de dancings alsmede de nachtbars blijft van kracht het gestelde in de voor die inrichtingen verleende ont heffing van hot normale sluitingsuur. Schiedam, 22 april 1964 Personeel gevraagd Bas van der Heyden vraagt magazijnbediende. Hoog loon, 5-daagse werkweek, prettige werkkring, gratis werkkleding. Aanm.: Broers- vest 16, Schiedam. Te koop half Engelse kinder wagen, box en wiegje, gum mi Laarzen, mt 44, bruidspop, tafel. Alles i. pr. st. Te be vragen bij: C. Admiraal. Klein Groenendal 23 kl. 3. Schiedam. JBlijf niet tobben mei uw oude stofzuiger Wy hebben enorme keuze Eventueel qe. makkelijke betaling lö% contant De Jager. Broers, veld 105. telefoon 8 97 03 Diversen Kuil uw oude televisie au in. Nu nog fikse inruil pry zen. Grote keus radio, teievisie, bandrecorder, enz. De Jager. Broersveld 105, tel ei 697 j» Prijsopgave bij u aao buis De Jager, Broersveld itio Schiedam. Plaats zeil uw antenne v. 2e TV-programma Elf elementen 16.51) 15 ele menten ƒ24,50, 23 elementen ƒ37.50. CompL geplaatst mei toebehoren ƒ75.—. MEEK KEUS BETERE PASVCRM an/me pup whde pvp ,N M0W*W PESS1HS ADVERTEREN DOET VERKOPEN Hedenmorgen is Prof, Dr. Arièns mot spoed naar Parijs vertrokken om te trachten. BH. in de mach tige hoofdrol te krijgen van do speelfilm „OLIE- SHEIKS EN HAREMDOM", IJ zult zich afvragen hoe kennen die twee elkaar. Nu dat is heel een voudig. Beide hebben enige jaren geleden in een film DE hoofdrol gespeeld en dit is een daverend succes geworden. Binnenkort komt deze in première 1e Schiedam. Helaas moest hierna de prof. het fil men aan de kant zetten daar zijn olieconcern te veel tijd ging opeisen. Doch „uit het oog uit het hart" ging niet op en thans heeft Brigitte Bardot de bemiddeling ingeroepen van Prof. Arièns. Of het de professor zal lukken de filmmagnaten hiervoor te strikken is nog niet geheel te overzien, wel is bekend geworden dat er reeds vele weddenschappen zijn afgesloten op de afloop der onderhandelingen. De meningen hierover liggen n.L nog uiteen, doch intieme vrienden en zakenrelaties van de Schiedam se olievorst zijn ervan, overtuigd, dat de tact cn persoonlijkheid van de prof. wel zal leiden tot een succes. Gelijktijdig zal Prof. Ariëns een bezoek brengen aan do grootste schoenfabriek van Frank rijk. De directeur, een persoonlijk vriend van Prof. Ariëns, heeft n.L een zeer interessante party zeer luxe pasvormschocnen te verhandelen, die uniek zijn in prijs en kwaliteit. Komt ook u eens keus maken op de Broersvest 54, uw-kinderen krijgen een machtig mooie B.B. INOLIESHEIKHAREM- DOMBALLON geheel gratis! Architectenbureau H. D. Bakker N.V. te Rotterdam en Architect F. J. C. van der Vegt aichitect R.N.A. te Delft, vragen voor toezicht op de bouw te Schie dam (Kethel) van een hervormd bejaar dentehuis een Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties te richten aan Architecten bureau H, D. Bakker N.V., Schiedamsedijk 50, Rotterdam-I, telefoon <010> 116475. Deze voortreffelijke bril, gemaakt vooru, heeft deze eigenschappen En.is het niet heerlijk mevrouw om geadviseerd te wordenGemakkelijk, in een stoel die gereed staat Onze medewerkers hebben alle tijd voor u, zodat u er charmant "it ziet. Bovendien hebben ziekenfondsverzekerden op alle monturen 20% korting met eventueel Ï5„— aanvullingsfonds, terwijl de glazen gratis zijn, ennog een garantiebewijs bij uw bril gratis, indien het bij te betalen bedrag meer dan ƒ22.50 bedraagt. Chauffeur zijn betekent vrij man zijn U bent bij Van Gend Loos een onmisbare schakel in een modern bedrijf, en op de wagen bent U als chauffeur-besteller eigen baas. Met gevoel voor verantwoordelijkheid neemt U zelf standig beslissingen in Uw werk- Door Uw correct optreden gaan de Wanten U waarderen. Dat contact met mensen zorgt voor afwisseling. U kunt zo met plezier in Uw werk een goed loon. verdienen. En boven dat loon ook zekerheid, [VERVOERDERS EN EXPEDITEURS Van Gend Loos heeft vast en zeker werk voor U. Een goede pensioenregeling - prima so ciale voorzieningen - uniek waarderings stelsel - extra toeslagen voor avond- of nachtarbeid - vrije bedrijfskleding - vrij© zaterdag - elk Jaar een aantal binnenland se treinreizen (ook voor Uw vrouw) tege:. half geld - waar nodig reiskosten vergoeding. Bent U in het bezit van een rijbewijs, laat U dan zonder verplichting meer inlichtingen verstrekken. U kunt hiervoor terecht op ons kantoor Celsiusst ra ati

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1964 | | pagina 1